Ang Pag-aaral ng Kasaysayan

‡ Anong mga salita ang kaugnay ng Kasaysayan ? ‡ Pag-ugnayin ang mga salitang isinulat at ibigay ang kahulugan ng salitang Kasaysayan . ‡ Alin sa mga isinulat na kahulugan ng salitang Kasaysayan ang katulad ng nabuong kahulugan? ‡ Bakit kailangan nating pag-aralan ang Kasaysayan?

KASAYSAYAN
‡

Kronolohikong pagtatala ng mga pangyayaring may kabuluhan. ‡ Buhat sa salitang Griyego na HISTORIA na nangangahulugang PANANALIKSIK .

‡ Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kahulugan nito: -buod ng resulta ng pananaliksik. -pag-aaral sa mga lumipas na mahahalagang pangyayari at sa mga tala ng mga pangyayaring ito.

Kahalagahan ng Pag-aaral ng Kasaysayan
‡ Mauunawaan ang ating pinagmulan o pundasyon ng ating pagkatao. ‡ Mauunawaan natin ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. ‡ Masasanay tayo sa pagsusuri ng mga bagay sa ating kapaligiran at lipunan.

‡ Pinupukaw nito ang ating damdaming makabayan, matao at makasandaigdigan. ‡ Nagbibigay ito ng mahahalagang aral sa atin. ‡ Matututunan natin ang mga pamamaraan ng pag-aaral at pagsasaliksik ng mga agham panlipunan. ‡ Mauunawaan natin ang mga suliranin at solusyon sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.

Paano pinag-aaralan ang Kasaysayan?