MGA KASANAYANG PAMPAGPAMPAG-AARAL 1. Pagsulat ng Impormasyon 2.

Pagbabalangkas

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Iba¶t ibang paraan ng pagsulat ng impormasyon: 1. buod 2. tuwirang sipi 3. presis 4. hawig 5. pagsasalin sa Filipino mula sa Ingles o iba pang wika

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Buod - tinatawag ding sinopsis - isang uri ng pinaikling bersyon ng isang teksto - taglay nito ang mga pangunahing ideya ng teksto nang may bahagyang pagdedetalye upang mabigyan ng pangkalahatang ideya ang nagbabasa sa tinatalakay na paksa

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Tuwirang Sipi - pinakamadaling pagtatala - pagkopya ng ideya - ipaloob sa panipi (³ ´) ang sipi -tiyakin na wasto ang pagkakakopya ng mga datos at hindi nababago sa proseso ng pagkopya

PAGSULAT NG IMPORMASYON
- huwag kalimutang banggitin kung saang sanggunian ito nakuha - gamitan ng ellipsis («) kung may kahabaan ang tuwirang sipi

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Presis - galing sa salitang Pranses ³précis´, na ang ibig sabihin ay pruned or cut-down statement - maayos at nauunawaang pahayag ng isang orihinal na nagpapanatili sa pangunahing kaisipan, kayarian o balangkas, pananaw ng awtor at nasusulat ayon sa himig ng orihinal

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Mga dapat tandaan sa pagsulat ng presis: 1. ito ay 1/3 lamang ng orihinal, maaaring isang pangungusap o isang talata 2. kailangang panatilihin ang punto de bista ng akda 3. hindi dapat gumamit ng orihinal na salita ng akda

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Hawig - tinatawag ding paraphrase - isang hustong paglalahad ng mga ideyang gamit ang higit na payak na salita ng nagbabasa - kaiba ang presis sa hawig sa dahilang ang presis ay paglalahad ng kahulugan ng orihinal sa higit na maikli at higit na malinaw na paraan

PAGSULAT NG IMPORMASYON
- samantalang ang hawig ay isang pagpapakahulugan o interpretasyon ng isang sumusuri sa kahulugan ng orihinal - hindi kailangang maging higit na maikli kaysa sa orihinal, kung minsan nga, mas mahaba pa ang hawig kaysa sa orihinal

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Pagsasalin sa Filipino mula sa Ingles o iba pang wika - paglilipat ng ideya mula sa isang wika (source language) tungo sa isa pang wika (target language)

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Ilang konsiderasyong dapat bigyang-pansin sa pagsasalin: 1. alamin ang konteksto 2. iwasang maging literal 3. tiyakin ang kahulugan ng mga idyoma at matalinhagang pahayag 4. huwag nang isalin ang mga salitang teknikal at siyentipiko kung walang angkop na katumbas

PAGSULAT NG IMPORMASYON
Dahil nasa tapat lamang ng bahay at mga lutong bahay na ito, kahit sino pwedeng magluto at magtinda. Bagamat mayroon talagang mga nakilala sa kanilang pagluluto , kung mapapansin, kahit matagal ng bahagi ng pagkain ng mga tao ang mga lutuing ito, walang isang malawakang industriyang nabuo para sa mga nabanggit na mga pagkain. Oo, ginawa itong hanapbuhay ngunit tradisyon din ang pagluluto ng mga ito. Gawain itong ipinasa¶t minana ng mga magluluto sa kanilang pamilya. Ibinebenta ito para sa isang kaanak. Sa mahabang panahon, ang diwa ng pagbebenta ay di para sa kumpetisyon at tubo. Kung meron man nito, sekondaryang konsiderasyon na lamang ito. Ang diwa ng pagbabahagi ang siya pang nagbibigay daan upang paglapitin at pagtagpuin ang mga tao. Hindi lamang panlaman ng sikmura ang niluluto¶t kinakain ng mga taga-Angono. Nalalaman din nito ang diwa¶t pagpapahalaga sa pamilya, kapwa, pakikipag-kapwa at pagkakaisa na nagpapatibay sa kultura ng bayan. (Paz, Vina P. ³Pagkaing Angono: Pamana ng Panahon at Kalikasan.´)

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Buod Bagama¶t hanapbuhay, ang pagluluto ng pagkaing Angono ay isa ring tradisyong ipinasa¶t minana sa pamilya. Sekondarya lamang ang kumpetisyon at tubo. Ang diwa ng pagbabahagi, pagpapahalaga sa pamilya, kapwa, pakikipagkapwa at pagkakaisa na nagpapatibay sa kultura ang mas nangingibaw sa tradisyong ito.

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Tuwirang Sipi ³Nalalaman din nito ang diwa¶t pagpapahalaga sa pamilya, kapwa, pakikipag-kapwa at pagkakaisa na nagpapatibay sa kultura ng bayan.´

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Presis Ang pagluluto ng pagkaing Angono ay isa sa kanilang pinagkakakitaan ngunit isa ring pamanang kinagawian kung saan higit na nangingibabaw ang mga kaisipang nagpapatibay sa kanilang kultura.

PAGSULAT NG IMPORMASYON
‡ Hawig Ang pagluluto ay hindi lamang isang pinagkakakitaan ng mga tagaAngono. Isa rin itong mahalagang elementong pangkultura na ipinamana sa mga nagdaang henerasyon. Ang mga diwang nangingibabaw at pinahahalagahan sa tradisyong ito ang higit na nagpapalabas at nagpapatibay sa malakas at matibay nang kultura ng mga taga-Angono.
.

PAGBABALANGKAS
- pagbuo ng sistematikong paghahanay ng mga ideya upang malinaw ang kanilang ugnayan - sa pagbabalangkas ng mga ideya, inaasahan ding makalilikha ng masinop na paghahanay at paguugnay ng mga datos na magiging batayan sa pagbuo ng mga obserbasyon at kongklusyon

PAGBABALANGKAS
‡ Mga Hakbang sa Pagbabalangkas 1. Ayusin ang thesis na pangungusap. - ito ang siyang pinakabuod na nagpapahayag ng ubod o katas ng ideya - ito ang pinakagabay ng buong balangkas

PAGBABALANGKAS
Halimbawa: Paksa: Isang Pagsusuri sa Mass Housing Projects ng Pamahalaan Thesis: Nagiging daan sa korapsyon ang mass housing projects ng pamahalaan. Paksa: Advertisement sa Telebisyon Thesis:?

PAGBABALANGKAS
2. Isipin at ilista ang mga susing ideya. - ito ay ang mga salitang may laman sa isang pahayag gaya ng mga konsepto, teorya, katawagan, termino atbp. I. Pangunahing Ideya A. Di-pangunahing ideya B. Di-pangunahing ideya

PAGBABALANGKAS
Halimbawa: I. Mga Varayti ng Filipino sa Katagalugan A. Varayti ng Filipino sa Bulacan B. Varayti ng Filipino sa Batangas C. Varayti ng Filipino sa Cavite

PAGBABALANGKAS
3. Tiyakin ang kaayusan ng mga ideya. Ilang Batayan sa Pag-aayos a. Kronolohiya I. Kasaysayan ng Filipino A. Panahon ng Kastila B. Panahon ng Amerikano C. Panahon ng Hapon

PAGBABALANGKAS
b. Heograpiya I. Varayti ng Tagalog A. Tagalog Bulacan B. Tagalog Nueva Ecija C. Tagalog Rizal D. Tagalog Laguna

PAGBABALANGKAS
c. Uri/Perspektiba/Anyo I. Kabuluhang naidudulot ng laser sa iba¶t ibang larangan A. Sa larangan ng medisina B. Sa larangan ng edukasyon C. Sa larangan ng siyensya

PAGBABALANGKAS
4. Desisyunan ang uri at lebel na gagamitin. 2 Uri ng Balangkas a. balangkas sa paksa b. balangkas sa pangungusap Lebel ng Balangkas I. A. 1. a

PAGBABALANGKAS
‡ Mga Prinsipyo ng Pagbabalangkas 1. Ukol sa Titulo ng mga Bahagi - iwasang gumamit ng simula, katawan, wakas - ideya na mismo ang ilagay 2. Ukol sa Pangunahin at Dipangunahing ideya I. Gamit ng Laser I. Kalikasan ng Laser

PAGBABALANGKAS
3. I. Ukol sa Paralel na mga Ideya Kapinsalaang dulot ng laser sa tao A. Pangkalusugan B. Kultural II. Kapinsalaang dulot ng laser sa tao A. Pangkalusugan B. Pangkultural

PAGBABALANGKAS
4. 5. I. Ukol sa Pagiging Konsistent ng Uri ng balangkas Ukol sa Pagiging Di Bitin ng mga Bahagi Kalikasan ng Laser A. Katangian I. Kalikasan ng Laser A. Katangian B. Uri