ANG SAMPUNG UTOS

SA IGLESIA NI CRISTO UPANG MAINGATAN ANG KALIGTASAN
y Huwag manlalamig ang pag-ibig sa Diyos (Apoc.2:3-5 MB). y Huwag pababayaan ang mga pagsamba (Heb.10:25-27) y Huwag uurong sa pagka-Iglesia ni Cristo (Heb. 10:37-39). y Huwag mawawalan ng pananampalataya (Juan 3:18) y Huwag mabubuhay sa laman o sa likong pamumuhay (1 Cor.6:9-10;Gal.5:19-21). y Huwag sisirain ang pag-iibigang magkakapatid (1 Juan 3:14-15). y Huwag pababayaang wasak ang sambahan(Juan 15:2 at 6). y Huwag kaliligtaan ang gawang pagbubunga (Juan 15:2 at 6). y Huwag ipagwalang- bahala ang pagtupad sa mga tungkulin (Jer.48:10). y Huwag lalaban sa Pamamahala (II Tim.3:8).