Siva av isang okspIoiadoi

na Ioilugos na naglaIak na
nagIavag sa siIangan sa
pananagilan ng pagganil
ng iula sa kanIuian.
Sino si Ioidinand
MagoIIan`

íerdinand Mage!!an

Sa sinuIa, inihain niva ang
kanvang pIano sa haii ng
IoilugaI na si Haiing
LnnanuoI I ngunil hindi
niva ilo nahikaval kava´l
napiIilan sivang iIahad ang
laIak sa Haiing CaiIos I ng
Lspanva.

Malapos na sunang-avon
ang Haii ng
IoilugaI,lunuIak ang
okspodisvon ni MagoIIan
noong laong 1519 na
linuo ng Iinang laiko.

Concopcion
Vicloiia
Sanliago
Tiinidad
San Anlonio

Ang Rula ni MagoIIan

TinoIino ng
Lkspodisvon
Agoslo
1O,1519
Nagsinu|a
ang
pag|a|auag
Maiso
17,1521
Napadpad
sa pu|c ng
Hcncnncn
sa ou|ana
ng |cu|c
Maiso
21,1521
|dinacs ang
|auna-
unanang
nisa sa
Pi|ipinas
AliiI
8,1521
Na|ara|ing
si|a sa Ccou
AliiI
15,1521
800 Pi|ipinc
ang
oininuagan
oi|ang nga
Kris|iuanc.

Isang kalululong
nagngangaIang LAIU-LAIU
ang nalaIilaan ni MagoIIan na
avav kuniIaIa sa
kapangvaiihan ng Lspanva.
IagluloI sa
Iananakop

asana ng 6O
nandiiignang Luiopoo al
1OOO nandiiignang
kalululo, dunaong siIa
MagoIIan sa Maclan AliiI
18,1521.

agpadaIa si MagoIIan ng
kaIalas upang huningi ng
luvis nuIa kav Lapu-
Iapu liIang pagkiIaIa sa
Lspanva.ung hindi
susunod ang huIi,
nagkakaioon ng Ialanan.

Tunanggi si Lapu-
Lapu kava´l nagkaioon
ng Ialanan. Lingid sa
kaaIanan ni MagoIIan,
nav nga palilong na
inihanda sina Lapu-
Iapu.

ang nagpapulok ang
nga LspanvoI, Iunavo
Ianang siIa upang hindi
alulin ng laIa. apalav si
MagoIIan kava´l nasiiaan
ng Iool ang nga LspanvoI
al unuiong siIa.

iIisan ng nga LspanvoI
ang Colu al naglungo sa
MoIuccas. Ang lapoi
VICTORIA av nakalaIik sa
Lspanva noong Solvonlio
6,1522. Ipinagdivang ilo ng
nga LspanvoI.

Malindi ang pagnanais ng Lspanva na
nakiIaIa liIang nakapangvaiihang
lansa kung kava´l nagpadaIa ilo nuIi
ng nga okspodisvon nuIa 1525
hanggang 1542. gunil ang nga ilo av
pavang hindi naglagunpav.
Ila pang nga
Lkspodisvon

inuo ng apal na laiko al 38O
kalao kasana ang 6 na paii.
UnaIis ang okspodisvon
olvonlio 21,1564.
Lavunin: Sakupin ang IiIipinas.
Ang Lkspodisvon ni
MiguoI Lopoz do Logaspi

MiguoI Lopoz do
Logazpi

Sa pananagilan ng paglunlon sa
iulang dinaanan ni MagoIIan,
nakalaIik sina Logaspi sa Colu
noong Iol. 13, 1565.
Hindi pinavagan ng nga kalululo
na nakadaong sina Logazpi sa
Colu kava napiIilan siIang
nagpunla sa Sanai al Lovlo. Doon
av naIugod siIang linanggap.

AliiI 27,1565, sinaIakav ng nga
LspanvoI ang Colu ngunil
nanIalan ang nga kalululo sa
pangunguna ni Haiing Tupaz.
Mas naIakas ang pvoisa ng nga
LspanvoI kung kava´l sinunog ng
nga kalululo ang kaniIang nga
liiahan upang hindi na
napakinalangan ang nga ilo.
Iananakop sa Colu

Hinikaval ni Logaspi ang nga
kalululo na lunala nuIa sa
lundok upang ipaIivanag na
naganda ang kaniIang
hangaiin sa IiIipinas.
Iunavag ang nga kalululo sa
nga naging kasunduan kava´l
nagkaioon ng kapavapaan sa
Colu.