Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum?

Ang kurikulum ay disiplina sa paaralan, mga aklat at mga kagamitang ginagamit, paggawa ng banghay-aralin, mga pagpapahalaga, mga pagsusulit at kung anu-ano ang itinuturo ng guro. Ano ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon? Ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon ay hango lamang sa karanasan dahil hindi pa pormal ang edukasyon at hindi pa sibilisado ang Pilipinas.natututo lamang ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga karanasan at nang lumaon ay nahaluaan ng rehiyon ang edukasyon kaya higit itong naging pormal at pinag-ukulan ng pansin. Ano ang mga nadagdag na aralin sa kurikulum noon bago ang taong 1863? Nadagdag sa kurikulum ang kaalamang pangbokasyonal at pangatahanan. Nasama rin sa pang-elementarya ang pagbasa ng alpabeto, pag-aaral ng mga awitin, at musikang pangrelihiyon at pagsulat. At halos ang nilalaman ng kurikulum ay tungkol sa relihyon na ang wikang panturo ay wikang Kastila.

Ano ang layunin ng edukasyon noong panahongg bago ang taong 1863? Ang layunin ng edukasyon noong panahong bago pa lang nasasakop ng kastila ang pilipinas na maturuang bumasa ang mga kabataan subalit higit na maturuan upang maging huwaran sa kabutihan Ano ang nakasaad na kautusan pang-edukasyon noong panahong 1862 hanggang matapos ang pananakop ng mga kastila? Ang kautusan pang-edukasyon noong 1863 ang nagtakda na ang edukasyon sa Pilipinas ay bubuuin ng elementary,sekondarya at kolehyo. At ang kurikulum noon ay nababatay sa mga layunin ng mga Kastila para sa mga Pilipino. Ano ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito? Ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito ay pagsulat, matematika, heograpya, kasaysayan, araling pangrehyon, wikang kKastila,musika, pagsasaka sa maga lalaki at pananasi sa mga babae. Ano ang mga ituturo sa sekondarya sa panahong ito? Ang itinuturo naman sa sekondarya ay ang mga dagdag na araling para sa elemntarya at may mataas na paaralang pang-akademiko at pangbokasyonal.

Ano ang mga ituturo sa kolehyo sa panahong ito? Sa kolehyo ay may mgakursong binuksan tulad ng batas, siyensya, pilosopya at iba pa. Bakit hindi naging matagumpay ang kurikulum noong panagon ng Amerikano? Hindi naging matagumpay ang kurikulumnoong panahon ng amerikano dahil sa kakulangan ng aklat, guro, paaralan, at iba pang kagamitang pangturo, sa madaling salita kulanga sa kahandaan. Ano ang mga pagbabagong ginawa ng mga amerikano sa kurikulum noong taong 1901 hanggang 1910? Ipinakilala ng mga amerikano ang bagong kurikulum para sa intermedya at hinati ang baitan sa mababang paaralan sa primerya sa unang tatlong taon at intermedya sa huling tatlong taon. Pinmalitan din ang mga hindi pinakikinabangabg aralin at relihyon ang idinagdag. Ano ang isinama ng mga Amerikano sa kurikulum sa taong 1910 hanggang 1919? Nasama sa kurikulum ang pampalakas at nabuksan din ang dalawa hanggang apat na taong kurikulum kasama na rito ang magtuturo.

Anong batas ang nagpaunlad sa edukasyon sa taong 1912 hanggang 1914? Ang batas na Thirty-Miliion-Peso Act, 1918 ang palatuntunan ng edukasyon noong ito. Dumami ang mga mag-aaral at nais magturo. Binago ang mga aklat upang ito ay makatugon sa pangangailangan ng mga bata. Ano ang naging bayan ng mga amerikano sa pagbago ng kurikulum noong taong 1924 hanggang 1936? Naging batayan sa pagbabago ng kurikulum ang ulat na Monroe survey commission at gumawa ng hakbang ang mga kinauukulan upang maipanayam ang pagtuturo, binago ang kurikulum at nilikha ang General Office upang siyang mangasiwa sa pag-aaral at pagbabago ng kurikulum. Anong batas ang nakalutas sa mga suliranin sa edukasyon noong panahon ng commonwealth? At ibigay ang mga nilalaman nito. Education act of 1940, commonwealth act 586 ang nakalutas at ang nilalaman nito ay una gawing maikli, matipid at makatotohanan ang kursong pang-ontermedya at pangprimarya upang makayanan ng mga mag-aaral, pangalawa ay para makayanan man lamang ng

nakararaming bata na matapos ang kursong pangprimarya. diwang sibiko. Ginamit na wikang panturo ang wikang Hapones sa lahat ng antas ng paaralan. kasaysayan ng Pilipinas at pamahalaan. Ano ang ginamit ng mga Hapones upang maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang mga layunin? Ang ginamit ng mga hapones para maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang layunin ay edukasyon at maging kasangkapan ito ng kanilang tagumpay sa pananakop ng Pilipinas.gumamit rin ang mga Hapones ng mga aklat pero sinuri muna itong mabuti bago magkadigma. sekyon 4 at Atrikulo XIV sekson 5. at ang panghuli ay maibigay sa mga magtatapos ng primarya ang sapat na kaalaman at kakayhan sa pagbasa. pagsulat. Itatatag ng pamahalaan ang isang kumpletong edukasyon pampubliko at ibibigay ang libreng pag-aaral sa primarya. Ano ang nakasaad sa artikulo Artikulo II. kasanayang pambokasyonal at ituro ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ano ang nakasaad sa Atrikulo XIV sekson 5? Sinasabi sa Atrikulo XIV sekson 5 na ´lahat ng mga institusyong pang-edukasyon ay nararapat na mapaisailalim ng pamahalaan. sekyon 4? Ang nakasaas ay ´ang likas na karapatan at tungkulin ng mga magulang na mangalaga ng kabataab para sa pagiging makabuluhang mamamayan ay nararapat na tulungan ng pamahalaan. Sinikap ding itong tunugon sa layunin ng edukasyong matatagpuan sa ating saligang batas. pagtutuwid. gayundin ang edukasyong pangsibiko sa mga matatanda. Bevel: Ang Wikang Pambansa sa Pana-Panahon Ano ang ating wikang pambansa? Wikang Filipino ang ating wikang pambansa at hinango ito sa iba·t-ibang pangunahing wika . Layunin ng bawat paaralan na linangin ng mabuti pag-uugali disiplina pangsarili. Kagaya sa Artikulo II. magandang pag-uugaliay kasanayang pampubliko. heograpya. Saan ibinatay ang kurikulum ng edukasyon sa taong 1950 hanggang 1971? Hinango sa edukasyon ng Amerikano ang kurikulum sa mga taong ito.

liham at mga talumpati ng hitik sa damdaming bayan. Cebuano. kwento.M. Pangkat 3 ng naturang Saligang Batas na«ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na mababatay sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. Pampango.Naisulat din ang Kartilya ng Katipumam sa Wikang Tagalog. Saleeby noong 1924 at ano ang nilalaman nito? Ang artikulo ni N. Ano ang artikulo ni N. Bicol.sa iba-bang lugar. Pangasinense at Maranaw. Anu-ano ang mga pangunahing wika sa ating bansa? Kabilang sa mga pangunahing wika ang Tagalog. Ilocano. Waray. Hiligaynon. Panahon ng Malasariling Pamahalaan Ano ang sinikap ni pangulong Quezon na mapasama sa ating saliganag batas? Ang Artikulo tungkol sa pagkakaroon ng Pilipinas ng isang Wikang pambansa at isinasaad sa Arikulo XIV. tula. Saleeby noong 1924 ay ´The Language of Education in the Philippime Islandsµ at ang nilalaman nito ay nagwika siya na kailangan ng Pilipinas ang isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga bernakular at ito ay wikang Tagalog.µ Ano ang naitatag ng batas ng Komonwelt bilang 184? . Panahon ng Amerikano Pagkatapos ng Kastila sino ang sunod na sumakop sa Pilipinas at anong wika ang gustong matutunan ng mga Filipino? Nasakop na naman ng mga dayuhan ang Pilipinas at ito ay ang mga Amerikano. Sinabi ni William Cameron Forbes na naniniwalang ang mga Kawal-Amerikano na mahalagang matutunan kaagad ng mga Filipino ang wikang Ingles para mas mapadali ang pakikipagtalastasan sa mga ito. Ang mga ito ay sanaysay. maraming mga nasulat na panitikan ng wikang Tagalog.M. Panahon ng Propaganda at Himagsikan Anu-ano ang mga naisulat sa panahon ng propaganda at himagsikan?anong wika ang ginamit sa mga ito? Sa panahong ito ng propaganda . Panahon ng kastila Ano ang pinalaganap ng mga kastila sa ating bansa at sino ang mga naging sagwil? Ginusto ng mga Kastila na mabilis na mapalaganap ang Kristiyanismo kaya ipinag-utos ng hari ng Espanya na ituro ang wikang Lastila sa mga tinatawag nilang mga Indiyo ngunit ang mga pari rin ang naging sagwil dahil inakala nilang makakasama na matutu ang mga Pilipino ng wika ng mga ´putiµ.

ipinahayag na ang wikang pambansa ay ibabatay sa isa sa mga umiiral na wikang katutuno at ito ay Tgalog. Ngunit ang mga manunulat ng wikang Ingles at napilitang magsulat sa wikang pambansa. Panahon ng Hapon Ano ang ginawa ng mga hapon noong nasakop nila ang Pilipinas? Ibig na bagong sumakop na malimutan ng mga Filipino ang wikang ingles kaya ang ginawa nila ay inalis sa kurikulum ang wikang Ingles at sapilitang itinuro ang wikang pambansa at ang niponggo. Lope K. Santos Tagalog Zoilo Hilario Jose Zulueta Isidro Abad Pampango Pangasinense Bisaya Ano ang nagawa ng lupon? Ang ginawa ng lupon pagkatapos pag-aralan kung alin samga wika ang sinasalita at nauunawaan ng lalong maraming Filipino ay gumawa sila ng kaukulang rekomendasyon sa pangulong quezon na sa bias ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 134. Sino-sino ang mga kabilang sa lupon? Ang lupon ay binubuo nina: Jaime C.Ang batas ng Komonwelt bilang 184 nagtatag ng lupon na siyang magsusuri ng wikang pambansa. . de Veyra Santiago Fonacier Casimiro Perfecto Felimon Sotto Hadji Butu Cecilio Lopez Bisaya Ilokano Bikolano Bisaya Tagalog Puno Kagawad Kagawad Kagawad Kagawad Tagatala Felix Salas Rodriguez Bisaya Maguindanaw Kagawad At nadagdag pa sa lupon ang mga sumusunod upang magkaroon ng kinatawan ang bawat pangunahing wika ng Pilipinas.

Panahon ng Republika Ano ang batas na naisakatuparan noong ika-4 ng Hulyo. At gayong sukatan at mithiin ko rin na ang panakaabang mamamayan iyan ay tuwirang makapagpahayag ng kanyang iniisip sa nadarama sa pamamagitan ng isang katutubong wika na bumuklod sa tin. Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng Edukasyon Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng . Ang Filipino sa Bagong Lipunan Ano ang sinabi ni Pangulong Marcos na palatuntunan ng lingo ng wika noong agosto 13. 1973? Ang sinabi ni Pangulong Marcos ay ´pinatutunayanng sarili kong karanasan na maaari na akong makipagtalastasan sating mga kababayan saan mang dako ng kapuluan sa pamamagitan ng wikang Filipino. disiplinang pansarili.ang batas ng Komonwekt Bilang 570 na nagtatadhana na ang wikang pambansa ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Ito ay wari ko ay unti-unti nang nagaganap sa pamamagitan ng wikang Filipino.kailanagn lamang natin pag-ibayuhin pa ang pagpapalaganap nito upang pagsapit ng di-nalalayong hinaharap ay hindi tayo kailanganh gumanit pa ng wikang banyaga upang magkaintindihan. 1946? Isang batas ang pinagtibay ng Kongreso.ang pangarap ko ay makausap ko nang pinakaabang mamamayan saan mang sulok n gating bansa sa pamamagitan n gating katutubong wika. Bevel: Mga Layunin Ng Edukasyon Ayon Sa Saligang Batas Ano ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas? Ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas ay ang paglinang ng kagandahang-asal. at ang pagtuturo ng tungkulin sa pagkamamamauan. budhing sibiko ai kasanayang bokasyunal.

Ingles. sosyo-kultural. makabayan. Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa Binagong Kurikulum . matematika. magpakasait.at makatulong sa pagiging sibilisado n gating bansa.ap.malinang ang pagpapahalagang moral. at maibigin sa matwid. ang kalinisan sa halalan.ang pag-unawa sa kulturang Filipino.maging matalino. sining at panitikan. makapili ng bokasyonal. Filipino. agham.ibigin ang tinubuang lupa. magbayad ng tamang buwis. Mga Layunin Ng Edukasyong Elementarya Ano ang mga layunin ng edukasyong pangelementarya? Ang pagiging ispiritwal at sibiko. tumulong sa kapwa.igalang ang Saligang Batas. paglinang sa karunungang bernakular. matalino. Batas ng Kagitingan at Kagandahang-Asal ni Manuel L. Quezon Sa kabuuan ano ang nakapaloob sa edukasyon? Una ay ang pananalig sa dakilang lumikha.magpakatalino. at mapahalagaan ang sining.pahalagaan ang dangal. tangkilikin ang prudoktong pinoy. tungkulin at pananagutan sa isang lipunang demokratiko. matutunan na may responsibilidad na patnugutan ang pamilya. makabuluhan. at teknolohiya. ang pagtatag ng kanaisnais na gawi.at ang pagkakaroon ng batayang kaalaman at kakayahan sa siyensya.Edukasyon? Ang mga layunin ng edukasyon ay maging relihiyoso.ispiritwal. Mga Layunin ng Edukasyong Sekundarya (SEDP) Ano ang layunin sa edukasyong sekundarya batay sa SEDP? Maging matalino. magsikap.sining at gawaing edukasyon.at mapataas ang operasyon sa intelektwal. ibigin at igalang ang magulang. Ayon Sa Pambansang Sanggunian Ng Edukasyon Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon sa pambansang sanggunian ng edukasyon? Ang layunin ng edukayon ay ikintal sa mamamayan na sila ay mga mamamayan ng isang republika at dapat ibigin ito at irespeto. maging masipag.kusang tunulong sa kababayan. masanay sa kanilang karapatan.matipid at itaguyod ang mga siyensya. maging angkop manirahan sa lipunang demokretiko.malusog at hubog sa magandang kaasalan.

Ang Mga Kasanayang Pangwika Sa Pagtatamo Ng Kasanayang Akademik Ano ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng Kagawaran ng Edukasyon sa Kurikulum? Narito ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng kurukukum: 1. kooperatib/ kolaboratibong pagkatuto. 7. 5. scaffolding at paglinang ng mga estratehiya sa pag-aaral. mga pagpapoahalaga at mga kompetensi mula sa agham panlipunan at iba pang lawakng makabayan. . May integrasyon ng apat na makrong kasanayang pangkomunikasyon at mga kasanayan sa pag-aaral. Kasangkapan ang wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyon soyal at interpersonal at ito·y behikulo sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo sa Filipino. 3. Interaktib ang pinakaideyal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto. 5. ilusyon at iba pa. Nakapokus sa paglinang ng mga kasanayan sa akademikong wika at mga kasanayan s batayang komunikasyong interpersonal at sosyal. 2.teksto. Humahamon sa mga nag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika. gumagamit ng mga alternatibong paraang ebalwasyon. sa mga gagamiting kagamitang panturo at multi-media sources. May interaksyong mag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika. 4. 3. Ibigay ang mga katangian ng pagtuturo ng Filipino ayon sa bagong kurikulum? 1. Magkakaroo ng resiprokal na interaksyon ang mga guro at mag-aaral sa iba·t obang disiplina. 4. Higit na magiging malikhain o inobatibo sa interdisiplinari ang mga guro sa kanilang istratehiya sa pagtuturo. Higit na mahahamon ang amg mag-aaral na makapag-isip nang kritikal upang mahikayat silamg magsikap na matamo ang kanilang interes o pangarap sa buhay. Pinalalawak o pinayayaman sa pamamagitan ng integrasyon ng bokabularyo. Binibigyang-diin ang aktibasyon at integrasun ng dating kaalaman. Nakasentro sa pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng akses na matutuhan ang nilalaman anuman ang anyo nito. grap. 2. 6.

pagsasalita. Para sa Baitang I-III. pagsulat at pag-iisip ang asignaturang Filipino. Pagsasaayos.mula 60 minuto na naging 80 minuto. Ibigay ang pagbabago sa mga kasanayan o kompetensi sa pagkatuto. Ano ang pamaraang pagsasanib o Integrative method? Ang pamaraang integrative ay ang pagsasanib o pag-uugnay ng limang kasanayan s isang aralin.at higit sa lahat ay ang kasanayan sa pag-iisip.kung saan sama-sama o sabayang nalilinanag anbg limang kasanayan sa mga mag-aaral. 1. Pagtuon sa mga tiyak o batayang kasanayan. 2.mga sitwasyonal din ang ginagamit para sa lunusang pagkatuto. May dagdag na 20 minuto sa baiting I-III. 3. Ano ang nabago sa oras ng pagtutuo sa asignaturang Filipino? 1.pagbabawas. Isang gawaing sama-sama ay isa ring pwedeng gawin sa pagtuturo. 2.walang dagdag sa baiting IV-VI. Lumilinang sa pakikinig. at pagpapangkat sa kasanayang magkakatulad upang maiwasan ang paguulit-ulit ng mga ito. ang pang-araw-araw na pagkakabahagi oras ay 80 minuto samantalang ang baiting IV-VI ang nakabahagi ay 60 minuto.Bevel: Kasalukuyang Kalagayan ng Pagtuturo ngFilipino sa Batayang Edukasyon Ang Pagtuturo ng Filipino sa Elementarya sa Batayang Edukasyon Ibigay ang deskripsyon ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya sa batayang edukasyon. Paano naman ang interactive approach? Mahalaga para isang makabuluhang interaksyon o meaningful interaction kasi mas natututo ang mag-aaral sa paggawa. Ano naman ang content-based integration? Ito ay ang pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino sa nilalaman o konsepto ng ibang asignatura katulad ng Filipino at Sibika. Pagbibigay diin sa pagbasa at pakikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa matematika at agham. pagbasa. .

Ang Modelong Magkakahiwalay (Sheltered Courses Model) Paano isinasagawa ang modelong magkakahiwalay? Isinasagawa ang modelong ito sa paghihiwalay ng mga mag-aaral na gumagamit ng pangalawang wika sa mga gumagamit sa unang wika para lubusang maintindihan ang nilalaman ng kurso. Tunguhin nitong tulungan ang pangkalahatang mga kasanayang pang-akademiko sa wika sa pamamagitan ng nilalamang may kaugnayan sa paksang ituturo. kurso at iba pang mga gawain pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at pangnilalamang tema. Ang Modelong Magkasanib (The Adjunct Model) Paano isinasagawa ang modelong magkasanib? Isinasagawa ito sa pag-eenrol ng mag-aaral sa dalawang magkaugnay ng asignatura at . Ano ang thematic Curriculum? Ang thematic Curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan gaya ng programa. Ang Modelong BATAY sa Tema o Paksa ng Pag-aaral (Theme or Topic Course Model) Saan nakatuon ang pansin sa modelong ito? Nakatuon sa mga paksa o tema nang naayon sa kurikulum. lalung-lalo na sa ikaapat na taon. Hindi na nauubos ang oras ng guro sa paggawa ng banghay aralin dahil sa less talk na ang guro sa loob ng klase. Maayos ang pagkakabuo/pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino sapagkat hindi lang ang kapakanan ng mga mag-aaral ang isinaalang-alang dito kundi pati rin ang kapakanan ng guro kasi sa tulong ng ready made na banghay-aralin ay napapanahon at naaangkop sa lebel ng pag-unawa ng mga mag-aaral.Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa Sekundarya Sa Batayang Edukasyon Ilahad sa labuuan ang pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino.

brainstorming. tagalagom. Ang estratehiyang sosyo-apektib. pagbuo ng impormasyon at ang paghahanap ng solusyon sa problema. Ang Cognitive Academic Learning Approach(CALA) Anu-ano ang mga estratehiya sa CALA? 1. tagapanghikayat. tagalinaw.kaalaman at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pagmomonitor at produksyon. Ito·y interaksyon sa iba pa upang makatulong sa kanyang pagkatuto. 3.nagbabahaginan na lamang ng nilalaman at nakadipende na ito sa koordinasyon ng nagtuturo. 1.pair. Mga Kasanayan sa Pagbuo ng Pangkat Paano makakabuo ng isang pangkat na makabuluhan? Mabubuo ang isang pangkat sa pagtuturong tulong-tulong ay kailangan ang tagamasid. pagpapalawak ng mga ideya. 2. Ang estratehiyang kognitib.paglinaw ng mga iseya. Ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman (content based instruction o CBI) Saan nakapukos ang pagkatuto ng mag-aaral? Nakapokus ito hindi lamang sa pagkatuto. pagsangayon sa mga ideya. pagbabahahi ng bagong impormasyon sa dati nang natutuhang konsepto o kasanayan. Ito·y tumutukoy sa pahkakaroon ng kamalayan. Ang estratehiyang metakognitib. 2. Think. Mga Kasanayan sa Paglutas ng problema Ano ang mga hakbang sa paglutas ng problema bilang isang pangkat? Una ay ang pagbuo ng sulirain. . Ang Mga Estratehiya sa Pagkatutong Tulong-Tulong Ibigay ang mga istratehiyang sa pagkatutong tulong-tulong. tagatala. kundi sa wikang gamit bilang midyum sa pagkatuto ng matematika. agham panlipunan at iba pang asignaturang pang-akademiko.share ay maghahanap ng kapareha ang mag-aaral para makipagpalitan ng ideya. Pagsasatao o role playing ang una kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang bawat magaaral at lider ng pangkat.tagatanong. Ito·y interaksyong may kasamang material o paggawa ng imaheng mental. tagabuo at tagatakda. sa pagtaya kung paano natamo ang layunin sa pagkatuto.

Brainstorming ay nakabatay sa interaksyon at pidbak ng mga mag-aaral. ang mga tiyak na kasayanang ito ay lilinangin sa mga sitwayong pangkomuniskasyon. Ang Kurikulum ng Filipino sa Antas Elementarya Ano ang layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya? Layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementary na linangin ang apat na makrong kasanayang pangwika: pakikinig. guro at pangkat. Ang kalakaran sa pagreporma sa kurikulum at pagtuturo ng wika ay karaniwan nang sumusunod sa ma kalakaran sa wika at sa mga pagbabagong bisyon ng pamahalaan at ng mga pangunahing ahensya na may kinalaman at interesado sa edukasyon. pagsasalita. . 3. makatao at maka-Diyos. Ang Filipino sa Antas Sekundarya Saan nakapokus ang Filipino sa antas sekundarya? Ang una at ikalawang taon ay nakapokus sa masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na instrukturang gramatikal ng Filipino biulang wika sa pamamagitan ng maunawang pagbasa ng iba·t ibang teksto. gamit ang mga iba·t ibang material tungo sa pagkakaroon ng masteri. 4. pagbasa at pagsulat gayundin ang pag-iisip. Ang Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 Ano ang bisyon ng DepEd? Ang bisyon ng DepEd au luminang ng mag-aaral na Pilipino sa mga siniong at isports at may halagahan ng isang mamamayang makakalikasan. Sa ikatlo at ikaapat na taon naman ay idedebeloop ang mga kaalaman at kasanayang pampanitikan. Ang graphic organizer ay isang estratehiya kung saan layunin nitong mapagsunod-sunod at mailahad ang impormasyon upang higit na maunawaan.magrebisa ng mga ideya at maibahagi ang mga ito sa buong klase. sa mga baiatang I-VI. matandaan at mailapat sa buong klase. Bevel: Ang Filipino sa Batayang Antas ng Edukasyon Ibigay ang kalakaran sa pagreporma ng kurikulum.

Ilahad ang impormasyon. d. Ano nga ba ang katangian ng bagong kurikulum? Ang mga katangian ng bagong kurikulum ay ito·y interaktib. Paalaanan ang mga gawaing lilinang sa iba·t ibang katalinuhan. Ibigay ang mga hakbang para sa kooperatibong pagkatuto.Bukod sa itinuturing na asignatura ang Filipino ano pa ang gamit nito? Itinuturing itong hindi lamang isang asignatura kundi instrument rin ito para matuto ang magaaral ng marami pang bagay bukod sa Filipino. Pagsanibin ang kahalagahan sa pagtuturo at aplikasyon ng mga pagpapahalagang ito. c. gayundin ang kanilang natamo. Bevel: Ang Pagtuturo ng Wika sa batayang Edukasyon Aminin Man Natin o Hindi Anu-ano ang mga naobserbahan ni Arturo Cabuhat na nabanggit din ni Resuma na dapat nating aminin? 1. f.pangalawa ang pagrorole play dahil sila ang gagawa at magpapakita ng kanilang talent at ang pangatlo ay gamit ang video kung saan manunuod ang mga mag-aaral at oobserbahan nila ito ng berbal at di-berbal. a.kolaboratib. I-monitor ang mga pangkat. Kilalanin ang pagsisikap ng indibidwal at pangkat. Ilahad ang tungkulin ng gawain. at integratib ai ito·y nakapokus sa batayang kasanayan at halagahan at lumilinang ng iba·t ibang katalimuhan. Paguulit-ulit na itinuturo mula elementary hanggang terserya ang istrukturang gramatikal sa paraang hindi nagsaawa ang guro ng linggwistik na pagsusuri p pagaanalisa. e. g. Ipalahad sa pangakat ang resulta ng kanilang gawain. h. Pangakatin ang mga mag-aaral. b. . Mga Kaganapan sa Interaktibong Klasrum Anu-ano ang mga alternatibo at awtentikong material na magagamit sa loob ng klasrum? Una ay ang audio tape kung saan ang mga mag-aaral ang magmamanipula.

Hindi lunos na nadedebelop ang mga kakayahang gramatikal. pambansa at Asyano. Ano ang mga proseso sa isang linggong aralin? Unang sesyon-: paglalapit ng teksto sa mambabasa Ikalawang sesyon: pagsusuri ng nilalaman ng teksto Ikatlong sesyon: pagsusuri sa teksto batay sa ispesipik na karakteristik at uri . diskorsal ng mga component ng kasanayang komunikatib. Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang bunga sa lebel 7-8? Pokus ng pag-aral nito ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral sa mga tiyak na instrukturang gramatikal sa pamamagitan ng maunawang pagbasa ng iba·t ibang teksto. Hindi nabibigyang-diin ang pagdedebelop sa mga kasanayan at kaalamag kabilang sa iba·t ibanag lebel komprehensyon. Hindi naihanda ang mga bayatang lebel ng mga estudyante tungo sa pagpapalawak ng kaalamang kinakailangan sa kolehiyo. Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang bunga sa lebel 9-10? Idedebelop ang higit na komplikadong kasanayan sa akademikng wika at mapanuring pagiisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbasa at pag-unawa ng iba·t ibang genre ng panitikang local.2. 5. Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang bunga sa lebel 4-6? Idedebelop naman angkasanayan ng mga mag-aaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at kritikal na pag-iisip upang maging epektibonf komunikeytor. Hindi lubusang nakakatulong ang paggamit ng Filipino upang matutuhan ang ibang sabdyek na Filipino ang Wikang panturo. 3. Gusto Man Natin o Hindi Ano ang dapat nating gustuhin sa pagtuturo ng Wika? Ang dapat nating gustuhin ay ang pagtuturo sa Wika gamit ang bagong kurikulum dahil kailangang maging panilyar sa BEC ang lahat ng guro sa Filipino bilang implementor ng napapanahong bagong akademik na ito. sosyolinggwistik. rehiyunal. 4. dyinggel at iba pa. Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang bunga sa lebel 1-3? Ang mga kasanayang makro ay idedebelop sa mga komunikasyong sitwasyonal sa tulong ng iba·t ibang gradwadong material tulad ng mga tugma.

kailan. Ibigay ang mga hakbang para sa pagkatuto sa mga akdang pampanitikan. integratib dahil naisasama ang lahat ng makrong kasanayan at interaktib dahil napapalawak ang interaksyon ng mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral. pasiliteytib dahil ang guro ang siyang tagapagpadaloy ng proseso. Ano ba ang dapat nating tanggapin? Tanggapin na natin ang mga ginawang pagbabago sa kurikulum dahil mas maganda ang mga proseso ng pakgatuto ng mga mag-aaral at tanggapin din natin na nakaatang sa ating balikat ang malaking responsibilidad. Paano nga dapat ituro ang panitikan sa batayang edukasyon? Dapat ang pagtuturo ng panitikan sa edukasyon ay magkaroon ng panibagong interaksyon ang mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral o kaya·y sa ibang material na pwedeng matutunan ng mag-aaral ang pagsuri sa panitikan. Unang sesyon: paglalapit sa mga akda sa mga mag-aaral Ikalawang sesyon: pagsusuri sa akda . saan tungkol ang itinakdang aralin sa panitikan kaya ang alam ng mga mag-aaral ay magaling na sila sa larawan ng panitikan. ano.Ikaapat na sesyon: pagsusuring gramatikal Ikalimang sesyon:ebalwasyon Tanggapin Man Natin o Hindi Ano ang mga unti-unting nakakamit sa pagbabago ng kurikulum sa loob ng klase? Ang mga unti-unting nakakamit na katangian sa pagbabago ng kurikulum sa loon ng klase ay demokratib dahil hindi na one way ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. alin. Gindi iyan ang dapat na batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral. partisipatib at kooperatib dahil aktib ng nakikikahok ang mga mag-aaral sa proseso konsultatib at kolaboratib dahil hindi na monopolisado ng guro ang loob ng klasrum. Bevel: Ang Pagtuturo ng Panitikan sa Batayang Edukasyon:Pokus sa Pagsusuri ng mga Akdang Papanitikan Ano nga ba ang batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral? Naging maluwag na kasi ang pagsasabi ng magaling sa mga tanong na nasisimula sa sino.

Ibigay ang iba·t ibang kompetensis ayon kay Blooms Taksonomi. Ano nga ba ang pinakaepektib na estratehiya sa pagtuturo? Walang isang tamang estratehiya sa pagtuturo sa isang partukular na leksyon dahil nakadepende pa rin sa karanasan at kaalaman ng isang guro sa pagtuturo ng leksyon. Bevel: Mga Karaniwan at Pinakagamitin naEstratehiya sa Pagtuturo ng Wika Ilahad ang mga iba·t ibang estratehiya ng pagtuturo.pangatlo ang aplikasyon kung saan naman ay inaaplay na ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan. .Ikatlong sesyon: pagpapahalaga Ikaapat na sesyon: paglikha Ikalimang sesyon: ebalwasyon Sino nga ba ang bida sa loob ng klasrum? Ang napatunayan ko lang ay hindi na monopolisado ng guro ang karunungal at kaalaman. Kooperatib-Kolaboratib Na Estratehihiya Tungo Sa Interaktib Na Pagtuturo Ng Filipino Ano ang pinagkaiba ng metodo at estratehiya? Kung titignan natin sadiksyunaryo ay magkapareho lamang ito ngunit kung susuriing mabuti ay magkaiba dahil ang metodo at naipailalim sa mga iba·t ibang estratehiya. dahil ang estudyante ay nilikhang nag-iisip at nagsasaliksik kung kaya·t may nalalaman siyang hinsi alam ng guro at kung aariin lahat ng guro ang mga kaalamang lagpas sa ating pinag-aralan ay mawawala kaya dapat ang ibida sa loon ng klase ay ang dalawa.ang estratehiya ay tumutukoy sa mga metodong ginamit sa pagtuturo.pangalawa ang komprehensyon kung saan mas angat ng konti kaysa kaalaman kasi inuunawa ng mga mag-aaral ang akda.analisis naman ang ikaapatkung saan susuriin ang akda at sintesis ang panglima dahil pagsasama-samahin ng mag-aaral ang kanilang nalalaman at ebalwasyon ang panghuli ang pinakamataas na kompetensis kung saan paghahambingin ang mga ideyang nabuo. Una ay ang kaalaman kung saan matatagpuan ang mga sagot sa binasang akda.

Indibidwal at pangkatang akawntabiliti 4. Harapang interaksyon 3. Diskasyon Ng Maliit Na Pangkat Nabibigyan ng pagkakataon ang estuyante para maibigay ang nalalaman tingkol sa paksa. Role Playing Nabibigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na maipakita ang ibang talent sa loob ng kalse sa pamamagitan ng estratehiyang ito. Panel Ng Mga Eksperto May mga magsusuri sa mga ginagawa ng mga mag-aaral at pwedeng magtanong at magbigay ng suwesyon sa output. Bagyuhang utak Nadedebelop ang mga iba·t ibang kasanayan at nabigbigyang linaw ang iba pang katanungan sa estratehiyang ito. Simposyum Pwedeng mapersonalays ang paksa at pwedeng hindi magaling ang ispiker.Direktang pagtuturo Epektib ito para sa mga ispesipik na katotohanan o facts. Paggamit Ng Mga Worksheets Naisusulat ng mga mag-aaral ang sariling ideya na hindi naaapektuhan ng iba at epektibong malalaman ng guro kung talagang nag-aaral ang mag-aaral. Interpersonal at pangkatang kakayahan . Katangian at Kahalagahan Ano ang mga element ng Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto? 1. Lektyur Ginagamit ito sa malalaking pangkat para sa maakomodeyt lahat ng mga mag-aaral. Diskasyon Ginagamit ito pagkatapos manood ng film para matipon-tipon ang mga ideya naobserbahan ng mga mag-aaral. Lektyur na may diskayon Halos ginagamit ito sa seminar at naiinbolb ang mga estudyante pagkatapos ng lektyur. Paggamit Ng Video Tapes o Slides Nakakaaliw ang estratehiyang ito dahil nakapokus ang mga mag-aaral sa ginawang output pero pwedeng maligaw ang paksa sa pagkaaliw sa mga epeks na ginamit. Bevel: Kooperatib-Kolaboratib na Pagkatuto:Kahulugan. Positibong interdependens 2.

5.5. three minute review. Nangangailangan at lumilinanag ng mga kakayahang pangkomunikasyon 5. Tumutugon sa daybersiti sa klasrum Ibigay ang mga pwedeng estratehiya na pwedeng gamitin sa KooperatibKolaboratib na pagkatuto. circle the sage at partners. Istruktura 2. team pair solo. Sustenadong pagdulog 4. Nababago ang mga ideya 7. Inuunawa ng tagapakinig ang sinasabi ng kausap 3. numbered heads. Nararagtdagan ang kasanayang pangwika ng tagapagsalita at tagapakinig. Ang mga estratehiyang pwedeng gamitin ay ang mga jigsaw. Nagaganap ang kontekstong pagbibigayan habang nakikipag-usap. Nasasagutan ang tanong ng kausap 4. Bevel: Ang mga Pamaraang Tradisyunal sa Pagtuturo ng Wika . Pangkatang proseso Ano naman ang katangian na na batay sa sariling pagkakahulugan nina Johnson and Johnson sa Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto? 1. Nagaganap ang pagkatutong indaktib at dedaktib 6. Lumilikha ng komunidad na pangklasrum 3. Binabalanse ang interdependens at indibidwal na akawntabiliti 6. Ano nga pa ang tungkulin ng guro sa estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto? Ang tungkulin lang ng guro sa mga estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto ay isang pasilitettor o nagbibigay lamang ng mga direksyon at karagdagang mga kaalaman.threestep interview. Naipapahayag ang mga sariling ideya o kaisipang nais pawalan ng kausap 2. Anu-ano ang mga dahilan kung bakit kailangan ang interakson sa loob ng klasrum? 1.think-pair-share. rounf robin brainstorming.

Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? May limang hakbang ang pamaraang pabuod at ito ang mga sumusunod: paghahanda. pagbigay ng tuntunin at simulain. pagbibigay ng mga halimbawa. Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? May tatlong hakbang lamang ang pamaraang ito at ito·y panimula. pag-uugnay. pagpapaliwanag. Pamaraang pasaklaw (Deductive Method) Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pasaklaw? Sa pamaraang ito ay matututo ang mag-aaral simula sa komplikadong aralin hanggang sa simpleng leksyon. paggamit at pagsuboko pagtataya. at ang paglalahat. paghahaming at paghalaw.Ang Pamaraang Pabuod(Inductive Method) Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pabuod? Sa pamaraang ito magkakaroon ng higit na kaalaman. Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? May pitong hakbang ang pamaraang pasaklaw at ito·y mga panimula. At merong itong dalawang uri ang antisipatori at eksplanatori. Ang Pamaraang Tanong-Sagot (Question Answer Method) Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang tanong-sagot? Matututo ang mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong ng ibang mag-aaral at maaring magtanong sa guro at dapat na maalam ang guro sa leksyong tinatalakay. ulit-aral at pagsubok. kasanayan at karanasang makagawa sa sariling paraan at sa pamamagitan ng siplemg ideya hanggang sa kumplikado. Ang Pamaraang Papanayam(Lecture Method) Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang papanayam? Natututo ang mga mag-aaral sapamamagitan ng ekspiryens at pagsubok sa mga gawain sa loob ng klarum at epektibong matututo ang mga mag-aaral ngunit posibleng hindi maintindihan ng kapwa mag-aaral ang mga itinuturo. paglinang pagsasanay at huli ang pagsubok. . Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? Ang mga hakbang sa pamaraang ito ay ay panimula. paglalahad.

Pamaraang Sitwasyunal Ano ang ginagamit sa Pamaraang sitwasyunal? Gumagamit ng kagamitang biswal at awtentiko sa paglalahad ng mga aralin ngunit hindi nailalabas sa ibang sitwasyon ang gamit ng mga pahayag at gramatikong natutuhan. Ang Pamaraang Microwave Paano ginagamit ang pamaraang microwave? . Ang Tuwirang Pamaraan Ano ang binibigyang-diin sa pamaraang ito? Parehong binibigyaang-diin ang pakikinig at pagsasalita at itinuturo ang aralin sa pamamagitan ng modelo.Bevel: Ang Pagtuturo Ng Filipino Bilang UnaAt Pangalawang Wika Ang Pamaraang Grammar-Translation Paano ginagamit ang grammar-trnaslation? Karaniwang ginagamit ang unang wika ng mga mag-aaral at binbigyang-diin ang kawastuan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagsasalin at hiwalay na ginagawa ang paglinang ng bokabularyo at pabuod na itinuturo ang balarila o gramatika. Ang Pamaraang Audio-Lingual(ALM) Saan nakabatay ang pamaraang Audio-Lingual Ito ay batay sa teoryang sikolohikal ni Skinner sa isang sistema na pagbuo ng mga gawi at kilos at naging pangunahing estratehiya ang panggagaya at pagmimimorya. Ang Suggestopedia Ano ang binibigyang-diin sa suggestopedia? Binibigyang ²diin ang kakayahang mental at pag-aalis ng mga sagabal na sikolohikal gaya ng paglikha ng isang kapaligirang relaks at komportable.

. Ang Talakayang Panel May tatayong panel o tagapanood sa mga gagawin ng grupo at pwedeng ang personalidad ng speaker ang mangibabaw sa nilalaman.Gumagamit ito ng siklo o cycles na binubuo ng maikling usapan na karaniwang tanong at pangungusap na paturol. Ang Buzz Session Maghanda ng isa o dalawang tanong ukol sa paksa ng grupo para mahikayat ang bawat isa sa partisipasyon. Bevel: Iba¶t Ibang Pamaraan sa Pagtuturo Ano ang Iba·t Ibang URI ng pamaran sa Pagtuturo at Bigyang ng Maikling Pagpapaliwanag. Pangkatang Talakayan Nagagamit ang pangkatang talakayan sa hindi hihigit sa 20 kataoat nabibigyang ang isa·t-isa ng pagkakataon upang mapagsama-sama ang mga ideya. Bawat bahagi ay inihaharap sa taong may malawak na kaalaman tungkol sa particular na aspekto. Ang Talakayang Simposyum Isang talakayan na ang tapik ay nahahatu sa iba·t ibang bahagi. Ang Pagdulog/Kamalayang Pangwika Bakit binibigyang pansin ang pagdulog/kamalayang pangwika? Binibigyang pansin ito dahil mas natututo ang mag-aaral kapag ang bernakular na wika ang ginamit sa pagtuturo ang isasalin na lamang ito sa pangalawang wika at ito ay ang wikang Filipino. Ang Debate Pagtatalo sa maiinit naisyu at ginagamit sa paglalahad ng bagong ideya o isyu na magpapasigla ng kaisipan at talakayan.

Ang Phillips Ito ay isang spontaneous na pamaraan kung saan ipapahayag ng 6 na katao sa loob ng anim na minute ang kanilang nalalaman o opinion. Ang Paggawa ng Larawan Isang paraan ng pagpapahayag ng ideya o prinsipyo tungkol sa isang paksa sa pamamagitan nh ilustrasyon ng gawa ng mga myembro ng pangkat. sine o karanasan sa buhay. Ang Concentric Circle Isang maliit na bilog na kasama sa malaking bilog. Ang Brainstorming Isang teknik sa malikhaing pag-iisip kung saan ang mga myembro ay nagpapalitang kuro tungkol sa problema. The Reaction Sheets Isang pamaraan sa pagbibigay ng reaksyon sa mga pinagdududahang ideya. artikulo.Ang Talakayan Ayon sa Karanasan Isang maliit na pangkatang talakayan ukol sa ulat ng pangunahing pinaksa ng isang aklat. . Nasa loo bang maliit na nilog na siyang unang magtatalakayan at ibabahagi ng maliit na bilog ang natalakay sa mas malaking bilog. Ang Reverse Thingking Pagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng salungat na pag-iisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful