Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

Programang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan, ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pagiisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanagutang mamamayan ng bansa at daigdig. Pamantayan sa Unang Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan. Pamantayan sa Ikalawang Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pagaasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. Pamantayan sa Ikatlong Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan sa kasaysayan ng daigdig at mga napapanahong isyu gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pandaigdigang kamalayan, kapayapaan at kaunlaran. Pamantayan sa Ika-apat na Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa ekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagiging “globally competitive” at produktibong mamamayan ng bansa at daigdig.

ARALING PANLIPUNAN I

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

1

preserbasyon ng likas na Mapa pamanang yaman sa A. g b. kanyang ng pagsusulat ng .Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatatag ng pagkabansa.Kaugnayan ng kasalukuyan at sa pamayana kasaysayan sa hinaharap n. UNANG MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Mga Gawaing Mga Produkto/ Instruksyonal Kagamitan Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong NaipamamaNaipamamalas ng Ang ugnayan ng Paano nabuo at Pagsusulat o Pagpapaliwanag a. sistemang demokratiko. pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan. Pakikipanayam o heograpiya at ng tao kasaysayang lokal o karanasan ng kanilang sinaunang ng lokal Mga babasahin paggamit ng oral sa pag-buo at pagcase study na nakaraan na pamayanan o kabihasnang tulad ng dyornal history unlad ng sinaunang nagpapakita ng nagpasalin-salin at bayan Pilipino. panayam ng sinaunang likas na yaman at klima at kabihasnang Pilipino. Pakikipan panlipunan ayam (oral 2 .Kahalagahan ng nakaraan na komunidad. 2. kabihasna kasaysayang kasaysayan makatutulong sa n at mga lokal . bawat nag ang pagsasagawa heograpiya at tao sa mamamayan na epekto ng ng pakikipagbuo at pag-unlad pangalagaan ang lokasyon. Pagsusuri Batayan at las ng mag-aaral mag-aaral ang tao sa kanyang umunlad ang pagsasagawa Naipaliliwanag ng sangguniang kasaysayang ang pag-unawa sa kasanayan sa kapwa at sa sinaunang ng proyekto ang kahalagahan lokal/case study primaryan aklat kahalaghan ng pamamagitan ng heograpiya ay kabihasnang tulad ng ng kasaysayan. Pagsusuri ng kasaysayan at sa pagsulat o nagbigay -daan sa Pilipino? kasaysayang heograpiya at tao dokumento dokument Internet bahaging pagsagawa ng pagbuo at paglokal o case sa pagbuo at o sa websites ginampanan ng gawain tulad ng unlad ng mga study ng kani. Bigyang puna na upang Mga kagamitan ginampanan ng pananagutan ng maipaliwa sa kasaysayan. Proyekto sa 1. iba pang disiplinang 3. Paggamit at magazine kabihasnang Pilipino malalim na pagnaging bahagi ng Interpretasyon ng mapa unawa sa bahaging kasaysayan.Kahulugan ng upang makabuo ng kasaysayan? bansa at ng kanipag-unlad ebidensya sa kasaysayan pananaw sa .pag-unlad ng kasaysaya c. Pag-aaral ng Ang kasaysayan ay Bakit mahalaga kultural at pagMga dokumento kasaysayan nagbibigay linaw ang pag-aaral ng kasaysayan ng usbong at at Iba pang .

eksperto sa kapaligira n.interview) sa mga historyado r. Panonood ng pelikula o dokument aryong pangkasa ysayan o heograpik al Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Tanong Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Produkto/ Pagganap 3 . at mga may kinalaman ukol sa proyekton g kasaysaya ng lokal. Panganga lap at pananalik sik ng mga dokument o na matatagpu an sa lokalidad 5. 4.

pangangalaga sa kapaligiran.B. 8. panlipunan. 7. Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman. Paano namuhay ang sinaunang Pilipino? 2. pangekonomiya. at pang kultural kabilang ang Pagdating at Paglaganap ng Islam Mahalagang salik ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino. Heograpiya ng bansa (Pisikal at Kultural) Pinagmulan ng kapuluan Lokasyon. Paggawa o pagsulat ng kasaysay ang lokal ng komunida d. at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa 6. Pagtalaka y sa mga napapana hong 4 . Pagsusul d. Hugis. Pagsasagawa ng case studies ng piling pamayanan at ng Reflection paper upang mataya ang antas ng kaalaman at pagkauna wa sa bawat aktibidad. Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? Paglalapat Paglahok sa mga aktibidad at maihahayag ang paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at kultural na banta o sumisira sa kapaligiran at likas na yaman. Mga PangkatEtnolinggwistiko ng Pilipinas Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspektong pampulitika. Paano nakipagugnayan ang mga sinaunang Pilipino sa mga tao ng karatiglugar? 9. Laki. Klima ng Pilipinas Rehiyonalisasyo n at Likas na Yaman ng Pilipinas. Pagpapakita ng kaalaman at kasanayan sa pamamaraan at pagsusuring pangkasaysayan (historical methodology and analysis) 5. at preserbasyon ng mga pamanang kultural at kasaysayan ng bansa o pamayanan. 1. Pampang kat na gawain at presentas yon Mga primaryang pinagkunan: ng kasaysayang lokal - May maunlad ng kabihasnan ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanol.

isyung may kaugnay an sa paksa tulad ng isyu ng kapaligir an. at komitment ng isang historyador at siyentipiko na mapaunlad ang Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 5 . Maikling Pagsusuli t Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. Maisasabuhay ang higpit (rigor) ng pamamaraan ng disiplina at nararanasang sakripisyo. lupaing ninuno at iba pa 10. pagtitiis.

pamanang kultural at pangkasaysayan bunga ng maling paniniwala na ang mga gawaing nabanggit ay responsibilidad lamang ng pamahalaan at ng mga taong may Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 6 . Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagkilala sa Sarili Mamumulat hinggil sa kakulangan sa pagtupad sa tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran.mamamayan at sangkatauhan.kaalaman sa pamamagitan ng mabusising pananaliksik ukol sa disiplina para sa kapakanan ng lipunan .

direktang kinalaman dito tulad ng mga historydador at mga siyentipiko at hindi ng buong sambayanan Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Ang mga magAng pagkabuo Naipamamalas ng mag. literatura. Pagbibigay kahulugan sa pambansang awitLupang Hinirang. o sining. . Julian Interpretasyon Nabibigyang-puna ang iba’t ibang paraan ng Pagtataya sa kahusayan ng malikhaing akda o proyekto tulad ng mural sa paghahayag at paghihikayat sa patuloy na pagsasabuhay ng iba’t ibang anyo ng pagmamahal sa bansa mula noon hanggang ngayon.bansa ay bunga bilang isang bansa mula hihikayat sa ng sa pagkakaisa ng patuloy na pagpupunyagi adhikain at pagsasagawa at pagbubuklod pagpupunyagi ng mga ng mga gawaing ng mga Pilipino Pilipino na makalaya sa kapakina makalaya kolonyalismo. Pagibig sa Tinubuang Lupa.aaral ay ng Pilipinas aaral ang pag-unawa sa nakapagpapaha bilang isang pagkabuo ng Pilipinas yag at nakapag. Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Pananaliksik ukol sa paksa Pagsusuri ng primarya at sekundaryang dokumento. pakinabang sa mula sa ilalim pamayanan sa ng pamamagitan kolonyalismo. Bayan Ko at iba Mga nakalap na impormasyon tungkol sa nasyonalism ong Pilipino Batayan at sangguniang aklat Pelikula Sakay. ng isang IKALAWANG MARKAHAN Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Produkto/ Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Paano nabuo ang Pilipinas bilang isang bansa sa harap ng pagpupunyaging lumaya ng mga Pilipino mula sa kolonyalismo? Paano naipakita ang mga adhikain at 7 Malikhaing akda o proyekto tulad ng mural Pagpapaliwanag Napatutunayan na ang pagkabuo ng bansa ay dahil sa pagkakaisa ng adhikain at pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya.

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. at iba pa Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Paglinang sa Kamalayang Pilipino A.Paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? -Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa pananakop ng 8 Paglalapat Nakalalahok bilang isang mag-aaral at mamamayan sa mga gawaing nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at naghihikayat sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa Pakikipanayam sa mga historyador. Jacinto at Mabini Makabayan. Bayan ko at iba pa. Huling Paalam ni Jose Rizal. pagtutulungan ng mga Pilipino sa pagtatamo ng kalayaan mula sa mga mananakop? pagpapamalas ng nasyonalismo ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanol.malikhaing akda o proyekto tulad ng mural na sumasalamin sa iba’t ibang anyo ng nasyonalismong Pilipino noon at sa kasalukuyang panahon. Baler. Dekalogo ni Apolinario . Rizal. Bonifacio. pang mga akdang isinulat nina Rizal. Kolonisasyon at Kristiyanisasyon -Mga layunin at estratehiya sa pananakop ng mga Espanyol -Mga patakaran ng mga Espanyol na Ang pagnanais ng mga Kanluranin na mapalawak ang kanilang kapangyarihan ay nagbigay daan sa kanilang pananakop ng mga lupain tulad ng Pilipinas na nagpabago sa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Kagamitan Instruksyonal . Aguila. eksperto at sinumang may kaalaman sa nasyonalismo ng ilang bayani o mga kilalang tao sa pamayanan na nagsasabuhay ng pagiging makabansa. Panonood ng pelikula o dokumentaryo ukol sa paksa tulad ng Mga Panitikan at Musika: Lupang HInirang.

Sakay. Ang marubdob na pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanol ay ipinamalas sa pamamagitan ng pag-aalsa at tahasang pakikipaglaban tulad ng mga Pilipinong Muslim. Mabini (mga accounts at iba pa) Mga internet sites Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagdama at pagunawa sa damdamin ng iba Nailalagay ang sarili sa katauhan. role 9 . Dutch. Perspektibo Nakapagpapahayag ng malalim na pagkukuro at pagaanalisa sa patuloy na kahalagahan ng nasyonalismo hanggang sa kasalukuyang panahon. mga Espanol? paaralan at pamayanan. Pagsasagawa ng socio-drama.nakaapekto at nagdulot ng transpormasyon sa mga sinaunang pamayanang Pilipino. kaisipan at kalooban ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa laban sa mga Espanol bilang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo at pagtitiis ng ating mga ninuno sa pagbuo ng Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Paggawa ng “historical essay” gamit ang mga kasanayan sa pagsusuri ng primarya at sekondaryang dokumento na nagpapakita sa mga isinigawang hakbangin o pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya mula sa kolonisasyon. Agila. -Mga Reaksyon at Pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol -Reaksyon ng mga Pilipino at epekto sa Pilipinas ng iba pang mga dayuhan na nagtangkang manakop tulad ng British. Baler. pamumuhay ng mga Pilipino. Jose Rizal at iba pa.

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa B. Pagsibol at PagAng pagsibol at unlad ng pag-unlad ng Nasyonalismong nasyonalismong Pilipino Pilipino ay nagbigay-daan -Pagbabago sa sa himagsikang ekonomiya at lipunan Pilipino. at sa ng Pilipinas sa pagkabuo ng pandaigdigang Pilipinas bilang kalakalan isang bansa. sa noong ika-19 na siglo pagkakamit ng bunga ng pagbubukas kalayaan.Pilipinas bilang isang bansa. playing. Mahahalagang Tanong . presentasyong multi media at iba pa na magpapakita ng pagkaunawa sa iba't ibang mga dokumento na sinuri.Paano umusbong at umunlad ang nasyonalismong Pilipino sa panahon ng Espanyol sa Pilipinas? -Bakit mahalaga ang himagsikang Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Pagsasagawa ng malikhaing akda o proyekto tulad ng mural sa mga pader/bakod ng paaralan na nagpapahayag at humihikayat sa patuloy na pagpapalakas sa iba't ibang anyo ng nasyonalismong 10 . Pagkilala sa Sarili Natataya ang mga sariling kontribusyon sa pagpapa-unlad at pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan at pamayanan bilang isang mag-aaral at mamamayang Pilipino.

Kasunduan sa Biak-naBato. Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa .Mga pangyayari at salik na nagbigay-daan sa pag-usbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino Pilipino mula noon hanggang sa kasalukuyan. pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. kaganapan sa Tejeros Convention.Pilipino? .Ang Rebolusyong Pilipino.Ang nasyonalismo ng Kilusang Propaganda at Katipunan . at ang mga pangyayari kaugnay ng pagtatatag ng Unang Republika sa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 11 .

at iba kalayaan ay pagkakamit ng iba pa na na kapakinabangan tungo ang kalayaan at ang pa na nagbigay-daan kalayaan? nagpapahay sa pagpapatatag ng nagpapahayag kanilang mga naging nagpapahayag sa pagtatamasa ag ng ng mabubuting bansa. na makamit ang Pilipino ang . Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 1. eksibit at kalayaan ay isang Pilipinong makamtan eksibit . Batas militar. Kapit sa Patalim. Paglinang ng dating kaalaman 2. Pilipino sa pagkamit ng eksibit at iba pa pagpunpunyagi ng mga pagtatanghal. Minsa’y Isang Gamu-gamo.Paglahok sa Ang Paano naging Proyekto Proyekto tulad Napapatunayan na ang ng aaral ang pag-unawa isang proyekto pagpupunyagi makabuluhan tulad ng sa patuloy na tulad ng ng mga Pilipino sa mga pagtatanghal pagpupunyagi ng mga pagtatanghal.Malolos -Ang Digmaang PilipinoAmerikano Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I IKATLONG MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Produkto/ Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Pagpapaliwanag Naipamamalas ng mag. Pakikipanayam at pananaliksik tungkol sa mga sumusunod: • Pagpupunyagi ng mga Pilipino na makamtan ang kasarinlan sa panahon ng pananakop ng Amerikano at Batayan at sangguniang aklat Pelikula – Dekada ”70. Sister Stella L at iba pa. Sakada. tugon sa mga hamon ng ng mabubuting pagsasarili bilang isang nagawa ng iba’t malayang bansa ibang pangasiwaan ng karapatang pamunuan ang sarili at malutas ang mga suliraning kinakaharap mabubuting nagawa ng iba’t ibang Interpretasyon pangasiwaa Maiuugnay sa kasalukuyan at sa n 12 nagawa ng iba’t ibang pangasiwaan hinaharap ang mga .

upang mapatatag ang bansa.Mga patakaran at batas na sumupil sa nasyonalismong Pilipino .PagkaSinikap ng mga Pilipino na maipagpatuloy ang pakikibaka para sa ninanasang kalayaan sa kabila ng mga di inaasahang hadlang o balakid.Ang pagkakatag ng Philippine Commonwealth bilang paghahanda sa pamamahala sa sarili (self-rule) B. pangekonomiya at pangkultura na ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa (Pilipinisasyon. kalusugan. Pagsupil sa Nasyonalismong Pilipino Mga layunin sa pananakop ng mga Amerikano . imprasraktura . Paggamit ng batayan sa pagbuo ng katwiran 3. Paglalapat Makabuo ng pansariling pamantayan ng mga katangiang dapat taglayin ng isang pangulo o pinuno ng bansa batay sa mga karanasan at aral ng mga naging pangulo ng bansa. Gumamit ng batayan sa pagbuo ng sariling pananaw.gov. Amado Hernandez at iba pa) Mga kaugnay na website tulad ng: National Library National Archives Congress (senate and HoR) www. at iba pa) • Magasin. Hapon Kondisyon ng bansa at mga programa o patakaran ng bawat pangulo sa paglutas ng mga suliranin ng bansa Mock Impeachment Trial ng Pangulo Debate Panonood ng Pelikula o Dokumentaryo: Halimbawa:Dekada 70.ph 13 .Mga pagbabago sa edukasyon.Mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino (Philippine Bill of 1902. pantay sa pagbibigay-puna.nhi. Paano tinugon ng mga Pilipino ang pagkabalam ng inaasam na kalayaan? epekto sa bansa ng naging pamamahala ng mga pangulo ng bansa. Batas Militar Pagsusuri ng Dokumento Pagsasagawa ng malayang talakayan (Brainstorming. Perspektibo Nabibigyang-katwiran ang napiling pinakamahusay na pangulong naglingkod sa bansa Batayan sa Pagtataya: Naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Tydings-McDuffie Law) . A.op. dyornal. Paninindigan sa paniniwala Pagdama at pag- 6. Jones Law. Malayang kalakalan at bp. dyaryo at iba pang babasahin Mga awit.ph www.) . 4.gov. 7.Mga patakarang pampulitika. Talakayang panel. Roundtable Discussion. 5. lipunan. Batayan sa Pagtataya : Nilalaman . tula at nobela (mga gawa ni Lualhati Bautista.

People Power at ang panunumbalik ng Demokrasya . Suliranin.Mga Pangyayari. Mga Hamon sa Kalayaan mula 1946 . Isyu at Pamamahala mula kay Pangulong Sinikap ng mga Pilipino na maging matatag at mapanatili ang kalayaan sa gitna ng hamong kinaharap ng bansa.balam ng Kalayaan Mga layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Ang Pilipinas sa ilalim ng Batas-Militar . partikular sa pananakop sa Pilipinas Mga patakaran na ipinatupad sa panahon ng mga Hapones Mga pangyayaring nagpamalas ng kagitingan ng mga Pilipino upang mapalaya ang Pilipinas unawa sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili bilang isang mamamayang Pilipinong nakilahok sa People Power at nagpapahalaga sa kalayaan/demokrasya Pagkilala sa sarili Namumulat sa sarili na dapat pangalagaan at pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ng bansa - - C.Mga Pangyayari. Isyu at Pamamahala mula kay Pangulong Roxas hanggang sa Deklarasyon ng Batas-Militar . Suliranin. Paano hinarap ng mga Pilipino ang hamon ng kalayaan? 14 .

Case Studies Mga batayan at sangguniang aklat Mga babasahin Website ng mga sumusunod: • • Malacanang Mga ahensya ng pamahalaan tulad ng 15 . ang buhay ng program. magasin at mga ulat ngiba’tibang sangay ng pamahalaan 5. Pakikipanayam 3. Pagbabasa ng mga pahayagan. magpapatatag sa pangangalaga ng mamamayan. 4. pamayanan na mapanagutang pamahalaan at (volunteerism naaapektuhan ng magsusulong at pagkamamamayan tungo literacy mapanagutang pamahalaan . 2. Pananaliksik 4. 4. literacy program.Aquino hanggang kay Pangulong Arroyo Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I IKA-APAT NA MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Produkto/ Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Naipamamalas ng mag Ang mabuting Magsagawa Pagpapaliwanag Pagsagawa ng Paano Pagtataya sa aaral ang pag-unawa sa pamamahala ay ng isang Napatutunayan na ang gawain/ makakamit ng kahusayan bahaging ginagampanan bunga ng maayos isang bansa gawain/ pamahalaaan at ang proyektong (effectiveness) ng pamahalaan at na ugnayan at proyektong mga pansibiko sa ang mabuting ng mamamayan sa pagtutulungan ng pamayanan pamamahala? pansibiko sa mamamayan nito ay gawain/proyekto pagtataguyod ng isang pamayanan may (tulad ng ng pansibiko sa mabuting pamamahala at demokratikong kinalaman sa bawat isa: tulad ng volunteerism. proyektong sa mga kapakanan ng mamamayan at proyektong pangkalikasan demokratikong mamamayan at pangkalikasa naimplu- Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 1. Role Playing 2. 1. 3.

pagsulong ng pambansang interes at iba pa) na magsusulong at magpapatatag sa mga demokratikong simulain at pagpapahalaga (ideals and values) na itinatadhana ng saligang batas . DepED (www. Malayang Talakayan. Ang pamahalaan ay instrumento ng pagsasakatuparan ng mga layunin. Municipal and provincial government Congress Supreme Court Paglalapat Magagamit ang kaalaman sa demokratikong pamamahala at bilang namamahala at pinamamahalaan sa mga gawaing sibiko sa komunidad / lipunan Perspektibo Mapaninindigan na ang isang buhay at gumagawang (working) pamahalaang demokratiko ay bunga ng isang makatwiran at makahulugang pagkakapili ng mamamayan sa B. ng mga mamamayan sa isang demokratikong pamamahala n at iba pa) 6. 7.ph) at iba pa. ng proyekto 9. (ideals and Community/Civi values) na c Involvement itinatadhan ng 7. DBM.gov. Kaangkupan 8. Social simulain at Analysis pagpapahalaga 7. Kinahinatnan ng Proyekto • • • DILG. B.Mga pangunahing simulain at pundasyong demokratiko sa umiiral na kalagayan ng bansa • Mga simulain ng pamahalaang Konstitusyonal • Mga simulain at pagpapa- 2. simulain at pagpapahalaga ng demokrasya 1. Debate saligang batas 8. Bakit mayroong pamahalaan? A. 5. 8. Kahusayan 10. Paano maiuugnay ang simulain ng pamahalaang konstitusyonal sa mga simulain ng 16 .Ang pamahalaan ng Pilipinas bilang isang institusyong hinubog sa body politic ng bansa • Ang Pilipinas bilang estado • Ang pamahalaang Republika Ugnayan ng pamahalaan. body politic at buhay-sibiko sa lipunan • Pananaig ng batas (rule of law) wensyahan naman ng mamamayan ang na magsusulong pagpapatakbo ng pamahalaan at magpapatata Interpretasyon g sa mga demokratikon Mabigyan ng kahulugan ang g simulain at pagpapahalag hangganan ng kapangyarihan at a (ideals & otoridad ng values) na pamahalaan gayundin itinatadhana ang itinadhanang ng saligang karapatan at tungkulin batas. Pagmamasid o field wo batay sa mga work sa operasyon at gawain sumusunod na ng iba’t-ibang yunit ng batayan: Pamahalaang Lokal 10. (effectiveness) Sa pagsasagawa ng proyekto C. Maikling pagsusulit A.Dalas at kalidad ng Pakikilahok D.deped . 6.

kabataan. manggagawa. Paano bumuo ng batas at polisiya? 6.bilang isang mamamayan ay may magagawa upang magkaroon ng mabuting pamamahala ( good governance) at mapanagutang mamamayan (responsible citizeny) nang sa gayon ay maging kabahagi ako ng pagbabago 17 . 3.Pagbabatas . Bakit.halaga ng demokrasya C.Istruktura at pamamalakad ng pamahalaan at kung paanong ang pakikibahagi ng mga mamamayan ay nakatulong sa pagbuo ng mga polisiyang ipatutupad • Pangangalaga sa mga simulain ng demokrasya • Konstitusyon: Instrumento at simbolo ng pamahalaan • Istruktura ng Pamahalaang Nasyonal at Lokal . Paano pinapangalagaan at itinataguyod ng pamahalaan ang mga simulain ng demokrasya? 4. at Paano? • Kalagayan ng Ugnayang Panlabas ng bansa demokrasya sa pambansa at lokal na pamahalaan? Walang bansang makapapamuhay ng nag-iisa Mahalaga ang pakikipagugnayang panlabas ng Pilipinas sa pagsulong ng kanyang pambansang interes at kaunlaran ng bansa. katutubo.Pagpataw ng katarungan para sa proteksyon ng mamamayan . kababaihan. nakatatanda. may kapansanan migrante. Kahalagahan ng pakikipag-ugnayang panlabas • Ugnayang Panlabas: Ano. Muslim at iba pang sektor? 5. Ano ang bahaging ginagampanan ng pamunuan Pagdama o Pagsasaalang-alang sa Damdamin ng Iba Maramdaman na ang pagtitiwala sa pamahalaan at paggalang sa kahalagahan at dignidad ng tao ay kailangan sa pagpapasulong at pagpapatibay ng mga demokratikong huwaran (democratic ideals) May kaakibat (katumbas) na tungkulin at pananagutan ang mga karapatan ng mamamayan na Pagkilala sa Sarili Maikintal sa sarili na ako.Pagpapairal ng batas at polisiya .Haligi ng hustiya / katarungan (5 pillars of the criminal justices Systems) D. Paano mapangangalagaan ang mga karapatan ng mga mamamayan lalung-lalo na ang mga bata.

terorismo . tungkulin at pananagutan (responsibilities) ng pakikilahok sa buhaysibiko o Pagkamamamayan o Kalipunan ng mga Karapatan ng tao pinangangalagaan ng pamahalaan na para sa kabutihan ng higit na nakararami mga partido pulitikal.“tran snational crimes “ at iba pang usapin? 9. Paano naipapakita ang pagkamamayan sa loob ng klase. “media”’. Paano hinaharap ng bansa ang pandaigdigang isyu tulad ng pagbabago ng klima. NGOs at “civil society” sa pagbuo ng mga batas at polisiya? 7.• Samahang panrehiyon at pandaigdigan: UN. usaping pangkayapaan. Bakit mahalaga ang pakikipagugnayang panlabas? 8.Karapatan. “interest group”. at iba pang samahang panrehiyon at pandaigdigan at pagtugon sa mga napapanahong suliranin at isyu E. paglabag sa karapatang pantao. ASEAN APEC. opinyon publiko. paaralan at pamayanan? o Pananagutan (responsibili ties) ng Mamamayan o Tuwiran at iba pang pamamaraan ng pakikilahok sa pamahalaan o Pamantayan sa pagpili ng Lider 18 .

10. Paano pinangangalaga -an ng pamahalaan ang mamamayan ng bansa? 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful