Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

Programang Pamantayan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at isyu kaugnay ng kasaysayan, ekonomiks at iba pang disiplinang panlipunan gamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, pagsisiyasat , mapanuring pagiisip, matalinong pagpapasya ,pagkamalikhain,likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, pakikipagtalastasan at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw tungo sa isang mapanagutang mamamayan ng bansa at daigdig. Pamantayan sa Unang Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pagkabansa, sistemang demokratiko, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan. Pamantayan sa Ikalawang Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng kamuwangang pangkultura (cultural literacy), pagkakaunawaan, pagaasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. Pamantayan sa Ikatlong Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan sa kasaysayan ng daigdig at mga napapanahong isyu gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pandaigdigang kamalayan, kapayapaan at kaunlaran. Pamantayan sa Ika-apat na Taon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyu sa ekonomiks gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagiging “globally competitive” at produktibong mamamayan ng bansa at daigdig.

ARALING PANLIPUNAN I

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I

1

Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at mga napapanahong isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatatag ng pagkabansa. Proyekto sa 1. 2. Pakikipan panlipunan ayam (oral 2 . kanyang ng pagsusulat ng . g b. preserbasyon ng likas na Mapa pamanang yaman sa A. panayam ng sinaunang likas na yaman at klima at kabihasnang Pilipino. Pagsusuri ng kasaysayan at sa pagsulat o nagbigay -daan sa Pilipino? kasaysayang heograpiya at tao dokumento dokument Internet bahaging pagsagawa ng pagbuo at paglokal o case sa pagbuo at o sa websites ginampanan ng gawain tulad ng unlad ng mga study ng kani.Kaugnayan ng kasalukuyan at sa pamayana kasaysayan sa hinaharap n. sistemang demokratiko. kabihasna kasaysayang kasaysayan makatutulong sa n at mga lokal . Pagsusuri Batayan at las ng mag-aaral mag-aaral ang tao sa kanyang umunlad ang pagsasagawa Naipaliliwanag ng sangguniang kasaysayang ang pag-unawa sa kasanayan sa kapwa at sa sinaunang ng proyekto ang kahalagahan lokal/case study primaryan aklat kahalaghan ng pamamagitan ng heograpiya ay kabihasnang tulad ng ng kasaysayan.pag-unlad ng kasaysaya c. Paggamit at magazine kabihasnang Pilipino malalim na pagnaging bahagi ng Interpretasyon ng mapa unawa sa bahaging kasaysayan. Pag-aaral ng Ang kasaysayan ay Bakit mahalaga kultural at pagMga dokumento kasaysayan nagbibigay linaw ang pag-aaral ng kasaysayan ng usbong at at Iba pang . bawat nag ang pagsasagawa heograpiya at tao sa mamamayan na epekto ng ng pakikipagbuo at pag-unlad pangalagaan ang lokasyon. UNANG MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Mga Gawaing Mga Produkto/ Instruksyonal Kagamitan Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong NaipamamaNaipamamalas ng Ang ugnayan ng Paano nabuo at Pagsusulat o Pagpapaliwanag a. pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan. iba pang disiplinang 3.Kahulugan ng upang makabuo ng kasaysayan? bansa at ng kanipag-unlad ebidensya sa kasaysayan pananaw sa . Bigyang puna na upang Mga kagamitan ginampanan ng pananagutan ng maipaliwa sa kasaysayan.Kahalagahan ng nakaraan na komunidad. Pakikipanayam o heograpiya at ng tao kasaysayang lokal o karanasan ng kanilang sinaunang ng lokal Mga babasahin paggamit ng oral sa pag-buo at pagcase study na nakaraan na pamayanan o kabihasnang tulad ng dyornal history unlad ng sinaunang nagpapakita ng nagpasalin-salin at bayan Pilipino.

4. eksperto sa kapaligira n. Panonood ng pelikula o dokument aryong pangkasa ysayan o heograpik al Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Tanong Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Produkto/ Pagganap 3 . at mga may kinalaman ukol sa proyekton g kasaysaya ng lokal. Panganga lap at pananalik sik ng mga dokument o na matatagpu an sa lokalidad 5.interview) sa mga historyado r.

Paggawa o pagsulat ng kasaysay ang lokal ng komunida d. at preserbasyon ng mga pamanang kultural at kasaysayan ng bansa o pamayanan. Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? Paglalapat Paglahok sa mga aktibidad at maihahayag ang paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at kultural na banta o sumisira sa kapaligiran at likas na yaman. Pagsusul d. pangekonomiya. Pagsasagawa ng case studies ng piling pamayanan at ng Reflection paper upang mataya ang antas ng kaalaman at pagkauna wa sa bawat aktibidad. Hugis. Heograpiya ng bansa (Pisikal at Kultural) Pinagmulan ng kapuluan Lokasyon. 1. Klima ng Pilipinas Rehiyonalisasyo n at Likas na Yaman ng Pilipinas. Pagtalaka y sa mga napapana hong 4 . Pagpapakita ng kaalaman at kasanayan sa pamamaraan at pagsusuring pangkasaysayan (historical methodology and analysis) 5. Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman. pangangalaga sa kapaligiran. 7. at pang kultural kabilang ang Pagdating at Paglaganap ng Islam Mahalagang salik ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino. 8.B. at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa 6. Paano nakipagugnayan ang mga sinaunang Pilipino sa mga tao ng karatiglugar? 9. Pampang kat na gawain at presentas yon Mga primaryang pinagkunan: ng kasaysayang lokal - May maunlad ng kabihasnan ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanol. Mga PangkatEtnolinggwistiko ng Pilipinas Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspektong pampulitika. Paano namuhay ang sinaunang Pilipino? 2. panlipunan. Laki.

pagtitiis. lupaing ninuno at iba pa 10.isyung may kaugnay an sa paksa tulad ng isyu ng kapaligir an. Maisasabuhay ang higpit (rigor) ng pamamaraan ng disiplina at nararanasang sakripisyo. Maikling Pagsusuli t Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. at komitment ng isang historyador at siyentipiko na mapaunlad ang Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 5 .

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagkilala sa Sarili Mamumulat hinggil sa kakulangan sa pagtupad sa tungkulin sa pangangalaga ng kapaligiran.mamamayan at sangkatauhan. pamanang kultural at pangkasaysayan bunga ng maling paniniwala na ang mga gawaing nabanggit ay responsibilidad lamang ng pamahalaan at ng mga taong may Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 6 .kaalaman sa pamamagitan ng mabusising pananaliksik ukol sa disiplina para sa kapakanan ng lipunan .

Pagibig sa Tinubuang Lupa.direktang kinalaman dito tulad ng mga historydador at mga siyentipiko at hindi ng buong sambayanan Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Ang mga magAng pagkabuo Naipamamalas ng mag. Pagbibigay kahulugan sa pambansang awitLupang Hinirang. Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Pananaliksik ukol sa paksa Pagsusuri ng primarya at sekundaryang dokumento. Bayan Ko at iba Mga nakalap na impormasyon tungkol sa nasyonalism ong Pilipino Batayan at sangguniang aklat Pelikula Sakay.bansa ay bunga bilang isang bansa mula hihikayat sa ng sa pagkakaisa ng patuloy na pagpupunyagi adhikain at pagsasagawa at pagbubuklod pagpupunyagi ng mga ng mga gawaing ng mga Pilipino Pilipino na makalaya sa kapakina makalaya kolonyalismo. literatura. . ng isang IKALAWANG MARKAHAN Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Produkto/ Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Paano nabuo ang Pilipinas bilang isang bansa sa harap ng pagpupunyaging lumaya ng mga Pilipino mula sa kolonyalismo? Paano naipakita ang mga adhikain at 7 Malikhaing akda o proyekto tulad ng mural Pagpapaliwanag Napatutunayan na ang pagkabuo ng bansa ay dahil sa pagkakaisa ng adhikain at pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya. pakinabang sa mula sa ilalim pamayanan sa ng pamamagitan kolonyalismo. o sining. Julian Interpretasyon Nabibigyang-puna ang iba’t ibang paraan ng Pagtataya sa kahusayan ng malikhaing akda o proyekto tulad ng mural sa paghahayag at paghihikayat sa patuloy na pagsasabuhay ng iba’t ibang anyo ng pagmamahal sa bansa mula noon hanggang ngayon.aaral ay ng Pilipinas aaral ang pag-unawa sa nakapagpapaha bilang isang pagkabuo ng Pilipinas yag at nakapag.

malikhaing akda o proyekto tulad ng mural na sumasalamin sa iba’t ibang anyo ng nasyonalismong Pilipino noon at sa kasalukuyang panahon. Dekalogo ni Apolinario . eksperto at sinumang may kaalaman sa nasyonalismo ng ilang bayani o mga kilalang tao sa pamayanan na nagsasabuhay ng pagiging makabansa. Bonifacio. Jacinto at Mabini Makabayan. at iba pa Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Paglinang sa Kamalayang Pilipino A. Aguila. Rizal.Paano nabago ang sinaunang kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? -Paano ipinakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa pananakop ng 8 Paglalapat Nakalalahok bilang isang mag-aaral at mamamayan sa mga gawaing nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at naghihikayat sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa Pakikipanayam sa mga historyador. Baler. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Huling Paalam ni Jose Rizal. Panonood ng pelikula o dokumentaryo ukol sa paksa tulad ng Mga Panitikan at Musika: Lupang HInirang. Bayan ko at iba pa. pang mga akdang isinulat nina Rizal. Kolonisasyon at Kristiyanisasyon -Mga layunin at estratehiya sa pananakop ng mga Espanyol -Mga patakaran ng mga Espanyol na Ang pagnanais ng mga Kanluranin na mapalawak ang kanilang kapangyarihan ay nagbigay daan sa kanilang pananakop ng mga lupain tulad ng Pilipinas na nagpabago sa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Kagamitan Instruksyonal . pagtutulungan ng mga Pilipino sa pagtatamo ng kalayaan mula sa mga mananakop? pagpapamalas ng nasyonalismo ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanol.

role 9 . Jose Rizal at iba pa. Dutch. Baler. Pagsasagawa ng socio-drama. Perspektibo Nakapagpapahayag ng malalim na pagkukuro at pagaanalisa sa patuloy na kahalagahan ng nasyonalismo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang marubdob na pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanol ay ipinamalas sa pamamagitan ng pag-aalsa at tahasang pakikipaglaban tulad ng mga Pilipinong Muslim. -Mga Reaksyon at Pagtutol ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol -Reaksyon ng mga Pilipino at epekto sa Pilipinas ng iba pang mga dayuhan na nagtangkang manakop tulad ng British. Sakay. Agila. kaisipan at kalooban ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa laban sa mga Espanol bilang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo at pagtitiis ng ating mga ninuno sa pagbuo ng Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Paggawa ng “historical essay” gamit ang mga kasanayan sa pagsusuri ng primarya at sekondaryang dokumento na nagpapakita sa mga isinigawang hakbangin o pagpupunyagi ng mga Pilipino na makalaya mula sa kolonisasyon. Mabini (mga accounts at iba pa) Mga internet sites Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Pagdama at pagunawa sa damdamin ng iba Nailalagay ang sarili sa katauhan.nakaapekto at nagdulot ng transpormasyon sa mga sinaunang pamayanang Pilipino. mga Espanol? paaralan at pamayanan. pamumuhay ng mga Pilipino.

Paano umusbong at umunlad ang nasyonalismong Pilipino sa panahon ng Espanyol sa Pilipinas? -Bakit mahalaga ang himagsikang Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan Pagsasagawa ng malikhaing akda o proyekto tulad ng mural sa mga pader/bakod ng paaralan na nagpapahayag at humihikayat sa patuloy na pagpapalakas sa iba't ibang anyo ng nasyonalismong 10 . sa noong ika-19 na siglo pagkakamit ng bunga ng pagbubukas kalayaan. Pagkilala sa Sarili Natataya ang mga sariling kontribusyon sa pagpapa-unlad at pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan at pamayanan bilang isang mag-aaral at mamamayang Pilipino.Pilipinas bilang isang bansa. at sa ng Pilipinas sa pagkabuo ng pandaigdigang Pilipinas bilang kalakalan isang bansa. playing. presentasyong multi media at iba pa na magpapakita ng pagkaunawa sa iba't ibang mga dokumento na sinuri. Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa B. Mahahalagang Tanong . Pagsibol at PagAng pagsibol at unlad ng pag-unlad ng Nasyonalismong nasyonalismong Pilipino Pilipino ay nagbigay-daan -Pagbabago sa sa himagsikang ekonomiya at lipunan Pilipino.

Mga pangyayari at salik na nagbigay-daan sa pag-usbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino Pilipino mula noon hanggang sa kasalukuyan. pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas.Ang Rebolusyong Pilipino. at ang mga pangyayari kaugnay ng pagtatatag ng Unang Republika sa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Antas 2: Pagtataya Sa Antas ng Pag-unawa Pagganap Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 11 . Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga MGA PAMANTAYAN Pangnilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa .Ang nasyonalismo ng Kilusang Propaganda at Katipunan .Pilipino? . kaganapan sa Tejeros Convention. Kasunduan sa Biak-naBato.

eksibit at kalayaan ay isang Pilipinong makamtan eksibit . Minsa’y Isang Gamu-gamo. Batas militar.Paglahok sa Ang Paano naging Proyekto Proyekto tulad Napapatunayan na ang ng aaral ang pag-unawa isang proyekto pagpupunyagi makabuluhan tulad ng sa patuloy na tulad ng ng mga Pilipino sa mga pagtatanghal pagpupunyagi ng mga pagtatanghal. at iba kalayaan ay pagkakamit ng iba pa na na kapakinabangan tungo ang kalayaan at ang pa na nagbigay-daan kalayaan? nagpapahay sa pagpapatatag ng nagpapahayag kanilang mga naging nagpapahayag sa pagtatamasa ag ng ng mabubuting bansa. Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 1. Kapit sa Patalim. Pakikipanayam at pananaliksik tungkol sa mga sumusunod: • Pagpupunyagi ng mga Pilipino na makamtan ang kasarinlan sa panahon ng pananakop ng Amerikano at Batayan at sangguniang aklat Pelikula – Dekada ”70. tugon sa mga hamon ng ng mabubuting pagsasarili bilang isang nagawa ng iba’t malayang bansa ibang pangasiwaan ng karapatang pamunuan ang sarili at malutas ang mga suliraning kinakaharap mabubuting nagawa ng iba’t ibang Interpretasyon pangasiwaa Maiuugnay sa kasalukuyan at sa n 12 nagawa ng iba’t ibang pangasiwaan hinaharap ang mga .Malolos -Ang Digmaang PilipinoAmerikano Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I IKATLONG MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Produkto/ Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Pagpapaliwanag Naipamamalas ng mag. Paglinang ng dating kaalaman 2. Sister Stella L at iba pa. Sakada. Pilipino sa pagkamit ng eksibit at iba pa pagpunpunyagi ng mga pagtatanghal. na makamit ang Pilipino ang .

gov. dyornal. Gumamit ng batayan sa pagbuo ng sariling pananaw. Amado Hernandez at iba pa) Mga kaugnay na website tulad ng: National Library National Archives Congress (senate and HoR) www. Roundtable Discussion. kalusugan.ph 13 . Pagsupil sa Nasyonalismong Pilipino Mga layunin sa pananakop ng mga Amerikano .PagkaSinikap ng mga Pilipino na maipagpatuloy ang pakikibaka para sa ninanasang kalayaan sa kabila ng mga di inaasahang hadlang o balakid. dyaryo at iba pang babasahin Mga awit.Mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino (Philippine Bill of 1902.Mga patakarang pampulitika.Mga pagbabago sa edukasyon. pangekonomiya at pangkultura na ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa (Pilipinisasyon. Paglalapat Makabuo ng pansariling pamantayan ng mga katangiang dapat taglayin ng isang pangulo o pinuno ng bansa batay sa mga karanasan at aral ng mga naging pangulo ng bansa.Mga patakaran at batas na sumupil sa nasyonalismong Pilipino . Paano tinugon ng mga Pilipino ang pagkabalam ng inaasam na kalayaan? epekto sa bansa ng naging pamamahala ng mga pangulo ng bansa. 7. lipunan.upang mapatatag ang bansa. A. Jones Law.ph www. Malayang kalakalan at bp. Hapon Kondisyon ng bansa at mga programa o patakaran ng bawat pangulo sa paglutas ng mga suliranin ng bansa Mock Impeachment Trial ng Pangulo Debate Panonood ng Pelikula o Dokumentaryo: Halimbawa:Dekada 70. Paggamit ng batayan sa pagbuo ng katwiran 3. Tydings-McDuffie Law) . Talakayang panel. tula at nobela (mga gawa ni Lualhati Bautista. imprasraktura .) .Ang pagkakatag ng Philippine Commonwealth bilang paghahanda sa pamamahala sa sarili (self-rule) B. Perspektibo Nabibigyang-katwiran ang napiling pinakamahusay na pangulong naglingkod sa bansa Batayan sa Pagtataya: Naglalahad ng iba’t ibang pananaw. pantay sa pagbibigay-puna. at iba pa) • Magasin.op.gov. Paninindigan sa paniniwala Pagdama at pag- 6. 4.nhi. Batas Militar Pagsusuri ng Dokumento Pagsasagawa ng malayang talakayan (Brainstorming. Batayan sa Pagtataya : Nilalaman . 5.

Mga Pangyayari.Mga Pangyayari. partikular sa pananakop sa Pilipinas Mga patakaran na ipinatupad sa panahon ng mga Hapones Mga pangyayaring nagpamalas ng kagitingan ng mga Pilipino upang mapalaya ang Pilipinas unawa sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili bilang isang mamamayang Pilipinong nakilahok sa People Power at nagpapahalaga sa kalayaan/demokrasya Pagkilala sa sarili Namumulat sa sarili na dapat pangalagaan at pahalagahan ang kalayaang tinatamasa ng bansa - - C. Mga Hamon sa Kalayaan mula 1946 . Paano hinarap ng mga Pilipino ang hamon ng kalayaan? 14 . Isyu at Pamamahala mula kay Pangulong Roxas hanggang sa Deklarasyon ng Batas-Militar . Suliranin.balam ng Kalayaan Mga layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Suliranin. Isyu at Pamamahala mula kay Pangulong Sinikap ng mga Pilipino na maging matatag at mapanatili ang kalayaan sa gitna ng hamong kinaharap ng bansa.Ang Pilipinas sa ilalim ng Batas-Militar .People Power at ang panunumbalik ng Demokrasya .

4. Role Playing 2. 1. magasin at mga ulat ngiba’tibang sangay ng pamahalaan 5. 3. magpapatatag sa pangangalaga ng mamamayan. Pagbabasa ng mga pahayagan. Pananaliksik 4. ang buhay ng program. pamayanan na mapanagutang pamahalaan at (volunteerism naaapektuhan ng magsusulong at pagkamamamayan tungo literacy mapanagutang pamahalaan . Case Studies Mga batayan at sangguniang aklat Mga babasahin Website ng mga sumusunod: • • Malacanang Mga ahensya ng pamahalaan tulad ng 15 . literacy program. 4.Aquino hanggang kay Pangulong Arroyo Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Dokumentong Pangkurikulum sa Araling Panlipunan I IKA-APAT NA MARKAHAN Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Antas 2: Pagtataya MGA PAMANTAYAN MGA KAKAILANGANIN Sa Antas ng Produkto/ Pangnilalaman Pagganap Pag-unawa Mahahalagang Pag-unawa Pagganap Pagganap Tanong Naipamamalas ng mag Ang mabuting Magsagawa Pagpapaliwanag Pagsagawa ng Paano Pagtataya sa aaral ang pag-unawa sa pamamahala ay ng isang Napatutunayan na ang gawain/ makakamit ng kahusayan bahaging ginagampanan bunga ng maayos isang bansa gawain/ pamahalaaan at ang proyektong (effectiveness) ng pamahalaan at na ugnayan at proyektong mga pansibiko sa ang mabuting ng mamamayan sa pagtutulungan ng pamayanan pamamahala? pansibiko sa mamamayan nito ay gawain/proyekto pagtataguyod ng isang pamayanan may (tulad ng ng pansibiko sa mabuting pamamahala at demokratikong kinalaman sa bawat isa: tulad ng volunteerism. 2. Pakikipanayam 3. proyektong sa mga kapakanan ng mamamayan at proyektong pangkalikasan demokratikong mamamayan at pangkalikasa naimplu- Antas 3: Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawaing Mga Instruksyonal Kagamitan 1.

simulain at pagpapahalaga ng demokrasya 1.Dalas at kalidad ng Pakikilahok D. Kinahinatnan ng Proyekto • • • DILG. ng proyekto 9. DepED (www. Kaangkupan 8. DBM. 6.gov. Debate saligang batas 8.Ang pamahalaan ng Pilipinas bilang isang institusyong hinubog sa body politic ng bansa • Ang Pilipinas bilang estado • Ang pamahalaang Republika Ugnayan ng pamahalaan. 8. Malayang Talakayan. 5.ph) at iba pa. body politic at buhay-sibiko sa lipunan • Pananaig ng batas (rule of law) wensyahan naman ng mamamayan ang na magsusulong pagpapatakbo ng pamahalaan at magpapatata Interpretasyon g sa mga demokratikon Mabigyan ng kahulugan ang g simulain at pagpapahalag hangganan ng kapangyarihan at a (ideals & otoridad ng values) na pamahalaan gayundin itinatadhana ang itinadhanang ng saligang karapatan at tungkulin batas.deped . Kahusayan 10. 7. (ideals and Community/Civi values) na c Involvement itinatadhan ng 7. Paano maiuugnay ang simulain ng pamahalaang konstitusyonal sa mga simulain ng 16 . Bakit mayroong pamahalaan? A. B. Pagmamasid o field wo batay sa mga work sa operasyon at gawain sumusunod na ng iba’t-ibang yunit ng batayan: Pamahalaang Lokal 10. (effectiveness) Sa pagsasagawa ng proyekto C. ng mga mamamayan sa isang demokratikong pamamahala n at iba pa) 6.Mga pangunahing simulain at pundasyong demokratiko sa umiiral na kalagayan ng bansa • Mga simulain ng pamahalaang Konstitusyonal • Mga simulain at pagpapa- 2.pagsulong ng pambansang interes at iba pa) na magsusulong at magpapatatag sa mga demokratikong simulain at pagpapahalaga (ideals and values) na itinatadhana ng saligang batas . Municipal and provincial government Congress Supreme Court Paglalapat Magagamit ang kaalaman sa demokratikong pamamahala at bilang namamahala at pinamamahalaan sa mga gawaing sibiko sa komunidad / lipunan Perspektibo Mapaninindigan na ang isang buhay at gumagawang (working) pamahalaang demokratiko ay bunga ng isang makatwiran at makahulugang pagkakapili ng mamamayan sa B. Ang pamahalaan ay instrumento ng pagsasakatuparan ng mga layunin. Social simulain at Analysis pagpapahalaga 7. Maikling pagsusulit A.

bilang isang mamamayan ay may magagawa upang magkaroon ng mabuting pamamahala ( good governance) at mapanagutang mamamayan (responsible citizeny) nang sa gayon ay maging kabahagi ako ng pagbabago 17 .Pagpapairal ng batas at polisiya . 3. nakatatanda. Paano mapangangalagaan ang mga karapatan ng mga mamamayan lalung-lalo na ang mga bata. Kahalagahan ng pakikipag-ugnayang panlabas • Ugnayang Panlabas: Ano. at Paano? • Kalagayan ng Ugnayang Panlabas ng bansa demokrasya sa pambansa at lokal na pamahalaan? Walang bansang makapapamuhay ng nag-iisa Mahalaga ang pakikipagugnayang panlabas ng Pilipinas sa pagsulong ng kanyang pambansang interes at kaunlaran ng bansa.Pagbabatas .halaga ng demokrasya C. manggagawa. Ano ang bahaging ginagampanan ng pamunuan Pagdama o Pagsasaalang-alang sa Damdamin ng Iba Maramdaman na ang pagtitiwala sa pamahalaan at paggalang sa kahalagahan at dignidad ng tao ay kailangan sa pagpapasulong at pagpapatibay ng mga demokratikong huwaran (democratic ideals) May kaakibat (katumbas) na tungkulin at pananagutan ang mga karapatan ng mamamayan na Pagkilala sa Sarili Maikintal sa sarili na ako. kababaihan. Paano bumuo ng batas at polisiya? 6.Haligi ng hustiya / katarungan (5 pillars of the criminal justices Systems) D.Pagpataw ng katarungan para sa proteksyon ng mamamayan . Bakit. Paano pinapangalagaan at itinataguyod ng pamahalaan ang mga simulain ng demokrasya? 4.Istruktura at pamamalakad ng pamahalaan at kung paanong ang pakikibahagi ng mga mamamayan ay nakatulong sa pagbuo ng mga polisiyang ipatutupad • Pangangalaga sa mga simulain ng demokrasya • Konstitusyon: Instrumento at simbolo ng pamahalaan • Istruktura ng Pamahalaang Nasyonal at Lokal . may kapansanan migrante. Muslim at iba pang sektor? 5. katutubo. kabataan.

“tran snational crimes “ at iba pang usapin? 9. ASEAN APEC. paaralan at pamayanan? o Pananagutan (responsibili ties) ng Mamamayan o Tuwiran at iba pang pamamaraan ng pakikilahok sa pamahalaan o Pamantayan sa pagpili ng Lider 18 .• Samahang panrehiyon at pandaigdigan: UN. Bakit mahalaga ang pakikipagugnayang panlabas? 8. paglabag sa karapatang pantao.Karapatan. “interest group”. Paano naipapakita ang pagkamamayan sa loob ng klase. at iba pang samahang panrehiyon at pandaigdigan at pagtugon sa mga napapanahong suliranin at isyu E. usaping pangkayapaan. tungkulin at pananagutan (responsibilities) ng pakikilahok sa buhaysibiko o Pagkamamamayan o Kalipunan ng mga Karapatan ng tao pinangangalagaan ng pamahalaan na para sa kabutihan ng higit na nakararami mga partido pulitikal. terorismo . “media”’. NGOs at “civil society” sa pagbuo ng mga batas at polisiya? 7. opinyon publiko. Paano hinaharap ng bansa ang pandaigdigang isyu tulad ng pagbabago ng klima.

10. Paano pinangangalaga -an ng pamahalaan ang mamamayan ng bansa? 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful