ANG RELIHIYONG ISLAM

PINAGMULAN
´Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allahµ Ang salitang Islam ay nangangahulugan na pagpapaubaya. Itinatag ni Muhammad ng Arabia. Ang Koran ang banal ba aklat ng mga Muslim na nagsisilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Muhammad

Nagsimulang

mangaral si Muhammad sa Mecca. Mula sa Mecca nagtungo siya sa Medina bunsod ng pagtataboy ng mga mamamayan sa Mecca. Ang pangyayaring ito ay tinawag na HEGIRA(nang maglaon kinilala itong bagong taon sa kalendaryong Muslim) ng mga Muslim.

ARAL
Ipinangangaral

ng Muslim ang pagkakaroon ng mabuti at masama sa daigdig- na ang bawat indibidwal ay may pananagutan sa bawat kilos at uri ng buhay na kanyang tinatahak. Ayon sa koran, ang sinumang magkasala ay nagkakasala sa kanyang sarili.

FIVE PILLARS NG ISLAM
Pananalig Panalangin Pagpapalimos Pag-aayuno Paglalakbay

PANANALIG
Ang

pagpapahayag na walang ibang Diyos kung hindi si Allah at Muhammad lamang ang propeta.

PANANALANGIN
Pananalangin

ng limang ulit sa loob ng isang araw.Muezzin ang taguri sa tagapahayag ng mga Muslim sa oras ng pananalangin.

PAGPAPALIMOS
Pagbabahagi

ng kita o kayamanan ng isang Muslim sa mga mahihirap.

PAG-AAYUNO
Isinasagawa

ng mga Muslim ang pag-aayuno sa loob ng isang buwan.

PAGLALAKBAY
Paglalakbay

patungong Mecca kahit minsan lamang sa buhay ng isang Muslim.Sa pook na ito humihiling ng kapatawaran sa kanilang pagkakasala ang mga Muslim.

IBA PANG RITWAL/TRADISYON
Pagbawal

sa pagkain ng karne ng baboy at pag-inom ng alak. Ang lalaking Muslim ay maaaring magkaroon ng hanggang apat na sawa Nagtitipun-tipon sa mga Mosque upang doon manalangin ng nakaharap sa Mecca ng limang ulit sa isang araw.

HOLY WAR O JIHAD
Ang

kaganapang nagpalaganap sa Islam mula Jerusalem patungong kanluran.

RAMADAN
Pag-aayuno

ng mga Muslim mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Isinasagawa bilang tanda ng kanilang pagsunod, pagpapakumbaba at pagpigil sa sarili. Ito ay nagtatapos sa pagkain ng ilang dates at gatas o tubig at muling pagdarasal bago lumubog ang araw.

Ang

pinakamahalagang gabi ng ramadan ay tinatawag na ´Gabi ng Kapangyarihanµ. Ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim na gabi nang kausapin ni Angel Gabriel si Muhammad.

CRESCENT MOON
Simbolo

ng Islam. May kaugnayan sa bagong buwan na nagsisimula sa bawat buwan ng kalendaryong lunar ng mga Muslim.