Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

3 . .8.32.9 ..3 3 .3 .74 :5.9.29 3 .3 9..2. 8.3 3 5.2.3 .32 3 !. .. .. . :2..5.9 ..3 -..2.-.9.9. 3 !.3 .32./ .32. .3 2.29 3 . 5.9 3.5.3.3 -:3.3 ...3 3 5.9. .3 9..2.3 :5.2. !.3 2.3/.3 :5.!.9.2.3 . 8.3 9.

8. 479.3 3 -:94 -..33 3.3 !.9.3.. !.2.9 . 5..9.3 .2. 94 2. .-..9 3.. . 9:2:9:-4 .7.3 2./.32 8.5.9..3.943 -:94 ..5. 5.3 8..32 53.9:2.:3. .9 . 3 -:9. .3 -:94 .9 -:9. 3.9.8 3. 5.3 8.3 2.. 5.29 8..8 .2. !. .-.95.2.. .32 3 %:7.9.9.

5.9:4 .5.5.

3 5:3.. 8. :2.9.2..3 !.2.5.3 . 3.33 .9 8.32.2.9. .9. /.5.32 2:3.2. 94 .543 .3 3.5.9.9 3 5:3.39.9:-4 45.3.5.. 2. 2.9.3 5.59.3 8.5..32.3 9.3 5. ..9. . .3 .548 35.43 5:3.3 .5. -:94 8.3 5.9:4  %:7.3 .2:3..32 .

-. 54890 0 -. 8.-. 548908..8 8.48 .. 2.3 2.3 . 5. 5:9:3 . 3 . 5.3 .33 54890 - .43 .3 .3 -:9.. 54890 / :.7.-.4/ . 2.2.3::.3.3 .3.3 -.. 2..3 !.3 !..3.:7.3 3 2. ..3::.3 5.3 :5.3 2.7...3 5.

843 58 . 2..-9 .3 3.5..3 54890. 394 .9.4 8.-.9.5..3 3 /. .9:4 1 9.. 54890 .-9 8.3 .5. .3 9:94 3 /... 5.3 5.3 -.. 54890.4 . 5. .2.3 2.2.9.4 8..3443 /3.3 57..3 3 5..3 2.29 3 -. 5..3 3.43 .

539:. 3 .. 8.3 ..4 8.3 3 539:.3 . .5.3 2. 5. 5.3.3 .5.7.3 9..3 3 2. 94 ./:.9..2. :.943 / 3 -.92.. . .4/ .43 3 9..3 .3 -.8.3 2..5.9 5.3 3.3.5. .3 :35.9:4 9.5.7..3 3 8..4 ..3 !.43 .

 . 5.3 :54 .3 3 -.98 80:3/.29.:-.5. 3 2.5..9.2-. :.9:4 .9 -.25. .:. 3..:2-07 .9.2.. 89..5.. 3.8 :- .

 !.9!.5.7.-:-:3./. 3 !.// .9:4 !. .-. !.5.9.5.38 3 :5./.

3 :.2:.3 3. 3 -:3.83 3 :.5..3 5.3 2... /.8   . :. -:3.3.3 :.7 3. 3 2...!.43 -.3 -..9.2. . -:3../.7 3. .3.5.9 :3 2.93 3 9. . .3 .3 3 2.. .4 2. 3 2. 943 59.29.9 . .7./.3 3 .5.9 !7:9.3 ..3 .33 94 3. 2.

/ 3 45407 . .5. 3. ./...9 3 -:3. 3 . 3 :. .5.9:4 3. 3::. 20/4 9:4 3.39.7 3.5.3.3 .3 :33 3 2. .. 9:.3 -.3 2.-.. ..2.8... -:. 3.-.5.2:2:.5.3 3/ 5. -:94 . 3 2./ 3. .. 9.9 -:.

3 5..3 2. .8 2.3 :5..3 !..7.3 53.9.. 5:3.3 -:3. 2./. 8.3 2.2.3 / 9.7. ..7807 /94 53:5:3.3..5../:49 . 94 3 2...- .92.2 ..3 2.3..32 ..43 50/03 5.3... 3.-:-:9 .3 3 .3 2.9 53.7807 3 .3/.

 3.9 53.. 3. .5.23 2. .32 3 2.3 8.3 3 53:3.3 2. 3 3. 5.9.7. ..29.32 .3.3 3 2..9.. -.2-.2.7 3. 5. 5..5.7..5. -:94 8:3.9:4 2.7807 :..

293 5.3 9:- /.. 2. .92.3 :7 3 :5.5.. 3..88.3 ..3 . 8.9:-4 3 2.33 .9 8. 5. !. .5.3 8.8 8..5.3.9 3.3 3 3.3.5..7.9:4 .7807 .99.. .5.93/3 39 . .8 3.5.7807 .9.5...3 5.. . 5:3.7.3 /33 .

3 .34 3 ..5.3 .7807 .9.3 -:43 3.3 3 -3  %7. .3 5.7807  $00/-0/ 4.. .3 8.39-0/ 4.3/.3 3 5:3.9.5:5:3.4/ .8..3 53.2.3.2..3 3 -.7807 .9:4 . 5..9.5..2. .5.5.3 .5. 3 !.3 .385.3 2.3 3.2.5.5. .3.29.3 2.29.7.3. .

3/. 2:. :3 94 .3 /. . . .43 3 .-.9. !..9/.45 - 5:9:.5. . 394 .5.5.. !..2 3 ..3 .98-:.5.3 :.3 -:-4 3 9 8. -:4/ .3 ./.:25: :254 .3 3 5.-.3 8.3 :5.3 -:-4 -.2.7.7.. 8.9:4 .9 .5.93 ..8 .9.

.

3 .8 8.95.2.2. 9.3.32 .9 3 2. 3 -:9.5.9. .32 . .3 8.2.3 3 . 5.3 5./ 3 9..9/3 . 48. 5.5. 8.2.9 0 9.3 ..9:4 / :2.5.3 :5..2.32 1 9.

/. .-4. 2.45 .5.9 .-. 3 :5. ..8 3.-:3.3 9.9.9.83 . .5. - . .3 ...9..93 -.:-..548 . . -.2-49 3.9:4 9.43 3. 3 -:9.3..953:-48 3. -:9.8 3 .3 :5. 3 2.8 3.73 :9:3 . 8. / . 5.:. 2.3 .3/...9.9. 5.. 9.9 5.3.5..32. 2:.3 2.3 3 2.3 .

548 9.3 :. 8. -:.9:4 0 9.9/3 .3 :5.5. 1 /.3. -..8:53 .32 :.3 :5.9. 5. - 5:9: 5:9:3 .3 .3.. .32 .5.3 .3 . -.9 :.2./ 3 9..9 -:9. 8.9 5:94 .3.8 .5.3 9.32 5..3 9.

3 2.548 9.9 3.9 8. 803920974 .8:.. 803920974 -..3 5. 2.9. / /.5. :2.5..9:54 . . 3 -:9.3 -:94 3 :.8. 5:94 8...2 . .5.. 9. . .8 3.32 .-..3 .3 .9:4 .9 803920974 .32 2..9 3.

2:.-4.3.3 8.8 3 .3 -:94 .-434 3.5. 8. 5:3:3 2: . . 5.45 ..9:4 - 5:3:3 2: .32 3 .9..8 3 .3.7/0384 / 2.93 -:9.3 94 .9 3 -:9.3 :3..5.9.3 .9 /.5..

9 3 5:3.3 .. 5.5.8. 5:3.5.9 5:3.9:4 !.:5.-:9 3.2 .3 2. . .. .5. . 8. 5:3.3/.3 :5.:393 :5.-49 3 :. 3 2:393 5::943 3.3 3 .3 4.9 3 !:3.3 3 -.3/.3 .3 2..3 :5. 8.2.9..2 ..8. .3 4... 3. .8.. %33.2.5.3 . .3 3. $:3/:93.3 2.3 . 2.. 8.3 2. 2.

 ..3 2.3. :..7 ../.3 2.3 8. 2 48. 3.3 :5.48 3. 8. .3 2.. 3 9:3. 3./ 3 9.3 8.2 :5.43 /3 . .5.5.3 3 9:- .8 3. 2.3 :5.3 4. 5.43 .3 . 2.3 3 /.5.3 9.48 . 5:3.. /..7443 3. 8.8.3. ..5:34 .9:4 .3.3 5.

9:4 .3 3.-.3 .8943 !.3 3 8.7. .3. :3. 48. . 47/.5. .7...5.3 2. 8.3.2.. 5.3 :5.-.3 34 383 . 3 .5./ 8. 3 . 9:3 :2..2. 44.. ... .9 3.. 5:3.3. 2.3 5..3 2.3 .3 :9 8.3. 5./ 3 5:3.3 2. 8.543 ...3 8.

32 :5.45 .9 3 . 8.5.8:3 3 2.4 94 .3. .39.3 3/ 5.9:4 &39 :393 .5./ 8. .3 . 2..7. 5.:7.3 5:3.3 2.9:2.37.3 .5.3 :2.5.-. ..

..8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful