Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

3 . 8.3 3 5. .9. :2.3 .2.3 9.3 3 .3 .3 :5.2.5.9.32.32 3 !.74 :5. 5.9.32..3/.3... .9.3 .2.9 3....32...8.2. .!. .5. 3 !.3 :5.3 9.9. 3 .29 3 .2..3 .3 2. !.3 2.9 .29 3 .3 3 5.3 -.9 . .-..2.3 9. 8. .3 -:3./ .

.7.8 3.9.2.95. 5.9:2.32 8.9 . .32 3 %:7./.943 -:94 .3 -:94 ....3 8.5.3 2..8 ..9. 5.9. 5. 5. . 9:2:9:-4 . .9.9 -:9.2.-.3 !. 3 -:9.3.29 8..3 2.3 8.9. !. !. ..3. .3 3 -:94 -. 479.. .2. 94 2.3 .:3..32 53.9 .5.33 3.9 3.-. 3..2.8.9.

5.5.5.9:4 .

39.3 8.2.33 .5.2. -:94 8.5.9 3 5:3.32.59.3 . 3. ..9.3 .3 !.2.2:3. 94 . :2..9.9 8.543 .5.5.5.32 .3 .3.9.9:4  %:7. 8.3 3.32.. 2. . /.9.3 .3 9.3 5.43 5:3..3 5.2.5.548 35. ..9:-4 45. .9..32 2:3.3 5:3.9. 2.3 5.

3 !..48 .. 5. 2. 2.-. 548908..3 .3 -. 5.3 5.-.7..3 .:7. 8.33 54890 - .8 8.-.3 -:9.3. ...3.3 .3 . 2.3 3 2.4/ .3 5.3 :5.7. 54890 / :.3 !. 3 .3 2.3 2...3::.43 .3.2. 54890 0 -.3::. 5:9:3 ..

..5.... .3 3 5.43 .9..3443 /3. 54890 .29 3 -.3 57.843 58 .4 8.9:4 1 9. 54890. 2.-9 . 394 .-.3 -.3 54890.-9 8.3 3 /. 5.3 ..3 2.3 2. .9.5.3 9:94 3 /. 5.4 . 5.3 3..3 3.2..5.4 8.9...2.3 5. .

5.43 ..7./:.3 2.3.9 5..3 3 2..3 9.2. 3 . .3 .. .3 ..3.4 .7.3 !..9.943 / 3 -.5.3 3 8..3 :35.5.. 539:.4 8. :.5. 94 .5.3 .3 2.9:4 9.3 3 539:.4/ . 8. . 5.3 .3 -.43 3 9.8.3 3. .92.. 5..

. 3. 5.5.5.25. :..9..:2-07 . 89.2-.29.98 80:3/. .5.3 :54 .:.9:4 .9.8 :- .9 -..2. .:-.3 3 -. 3.. 3 2.

38 3 :5.5. !./.9:4 !.-:-:3.9!.7. !.5. 3 !./.9.// . .5.-.

3 3 2.. .3 5..9.8   .7.4 2. /..5.5.2.3.3 .3 :.3.43 -... .29..3 -.3 3 ./. :.83 3 :.3 .5. . ./.7 3.93 3 9.. 943 59.. 3 2.3 ..33 94 3.9 . .2:. 3 2.!. -:3.9 :3 2.3 :. 2. 3 -:3. .9 !7:9. -:3.3 2.3 3.7 3.

2:2:..39./ 3.8. -:94 . . 9:.. .9:4 3....9 3 -:3.7 3. . 20/4 9:4 3.3 -./ 3 45407 .5.5.2. 9..3 2.. 3 2. .5.3.9 -:./.3 .3 :33 3 2. -:.-. 3::.. 3. 3.-. .3 3/ 5. 3 .5. . 3 :.5.

2 ./.32 .3 2....43 50/03 5..3 / 9. 5:3.3 -:3./:49 .3 !.7807 /94 53:5:3.9.3 2..7.- ..3.3 :5.3 5.5.. 2.3 2..3 53. .8 2. . 94 3 2...7807 3 .-:-:9 . 3..2..9 53.7.3/.3 2. 8..3.3 3 ..92.3.

. 3.5.7807 :.23 2.3 2.9 53. 5.2.5. -:94 8:3.29.2-. 5.9. 3..7.....3 3 53:3.3.7.32 3 2. .3 8.3 3 2. .5. -..32 . 5.7 3.9.9:4 2.. 3 3.

. ..5.88.7. 8.5.3 8.3.3 . . 5.3 :7 3 :5.93/3 39 .99.33 .5. ..9:-4 3 2.7807 .5..8 8..7807 .3 /33 . ..9:4 .8 3. 5:3. ..3 .5..293 5. 2..3 5.7.5.9 3. !.9.3.9 8.3 9:- /.92.3 3 3. 3.5..

29.39-0/ 4.3.5.3.3 5.5.9:4 .5..29.3 3.3 .3 3 5:3.8.5. .5.3 ..9. 5.2.3 3 -. .. 3 !.7.385.4/ .3/. .3 8.3 .3 .3 2.2.7807 . .3 53.7807  $00/-0/ 4.3 -:43 3...5.5.3 3 -3  %7.7807 .9.9.2.5:5:3.2.34 3 .3.3 2.. .

394 . 8.3 :.3 8.. !. :3 94 .9:4 .9 ..3 :5.7.9/.98-:.3/.45 - 5:9:.3 .93 .9.5.3 -:-4 -.5.3 /.8 .:25: :254 .3 .5.5.2 3 .3 3 5.-.5./..2.3 -:-4 3 9 8. .7. .. .9.-. . !. 2:.. -:4/ ..43 3 .

.

 48.3 3 . 5.2.9 3 2.5.9 0 9./ 3 9. .3 8.9:4 / :2. 8.2.2. 3 -:9.32 .32 1 9.3 5..5. 5.9.9/3 .95. .2..3 :5.32 .5.3.3 .2.8 8.. 9.3 .

:-. .3 :5. . /.5.-4.9 .45 . .43 3. . 2.9... 3 2.3.3 3 2.9. 8..8 3..3 . . 2:.5.3 2.9..3/.3.548 . 5.. 3 -:9.-:3.32. -:9. -..8 3.83 ..9 5.-.93 -. - .73 :9:3 .2-49 3.. 2.5.8 3 .9:4 9.3 . 3 :5.:. 5.3 9.9.3 . / . 9.9..953:-48 3.

3 9.32 5.9 :.5.9:4 0 9.3 :5. -:. 8. 8.5.3 . -.3.9 5:94 .. -.32 .2. 5.3.3 :.3 :5..32 :.8 .9/3 .. 1 /.9. - 5:9: 5:9:3 .548 9.5.3 9.3 ./ 3 9.8:53 ..3.9 -:9.3 . .

3 . 5:94 8..9:4 .. 9.3 5.8:.5..5.8 3. / /.3 -:94 3 :. ..3 .9 3. . 3 -:9.5.8.9 8.9:54 .32 . 803920974 -..32 2. 2.9. 803920974 ..2 ...548 9.3 2.9 3.-. . :2. .9 803920974 .

8.-4.5.3 -:94 .8 3 .3 8..9.3 94 .7/0384 / 2.45 ..3 :3. 2:..9 3 -:9.5.9.3.9 /.3 . .93 -:9.5.-434 3.8 3 .3.9:4 - 5:3:3 2: . 5:3:3 2: ..32 3 . 5.

3 :5. 5:3... .3 3 .8.-49 3 :.9 5:3.9 3 !:3. 8.2. 8.5. 2.3/.3 2.3 .9 3 5:3.8..3 :5..:393 :5.. .3 .5. 5:3.. 3 2:393 5::943 3.3 3 -.2 .2.3 2.-:9 3. %33.3 ..3 .5. .:5. $:3/:93.3 4.3 2.3 2.5. . 2.9.. . .. 3. 5.9:4 !.3 4.3 3. 8.8. .3/.2 .

3 9:3. 2 48.3 2. 2.3 3 /.3 5.48 . 5. .3 3 9:- . .3 :5. 3. .5../ 3 9..7 .3 :5. 5:3.5:34 .5.3 8. :.9:4 .3 2.3.3 9.8.3 8.5.8 3.3.43 .. ..3 .2 :5.48 3.. 8..43 /3 .7443 3. 8.3. 3./.3 2.3 4. /. 2..

.-. :3. .3 :9 8. 5.. 3 .3 . 47/.7.. ..5.5./ 3 5:3.3 8. 3 .3 3.3. 44.../ 8.3 :5.543 . 2.-.. . 8.9 3. .3 5.3 2.3.2.. 8. 5:3.3.3 2.3 34 383 . 48.3 3 8.9:4 .2.5.7.3 2. .8943 !. 9:3 :2.. 5...3.3 .

5.4 94 .../ 8.3 2. 8.9:2.45 .5.37.3 .3 5:3.8:3 3 2.5. 5.9:4 &39 :393 .3 :2.-.5.:7. .9 3 . . 2.3 . .39.3.7.32 :5.3 3/ 5.

.8 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful