P. 1
Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

|Views: 4,910|Likes:
Published by rlastimoza

More info:

Published by: rlastimoza on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

 !.9.2.3 .3 :5..3 2.3 9.2.32.3 3 .3/.32.3 :5.2.3 9.9 .9.9 3.3. .!. 3 ..3 .. 3 !.32 3 !. ..29 3 .. .32.29 3 .3 -:3. 5.5.74 :5.3 3 5. :2.2.2. 8. . .5.3 3 5..9./ .3 .3 2.. .3 -.3 .3 9.9. 8.2.9 .3 .-.8...9..

2.3 2.8 3. .3 !.3 -:94 .3.8 . 3.:3. 94 2. . !... !. 5. .3 8.5. .8.9.32 8.32 53.2. 479..-.29 8.-. 5.3 3 -:94 -..9 -:9.9.3 2. 9:2:9:-4 ... 3 -:9. .3 8. ...9 .9.33 3.3 ..9./.5.9.32 3 %:7.9:2.7.2. 5.9 .9 3..9. 5.3.2..943 -:94 .95.

5.5.5.9:4 .

3.5.3 .32 2:3.9 8.2:3.3.9:4  %:7. 2. :2... 94 .2.548 35.5. -:94 8. .33 .3 !.32 .9.5.3 .3 .2. .3 5.543 .3 3.32. /.9.2.9 3 5:3.3 5. 8.5. .3 .9.9:-4 45.39.43 5:3.3 5.9.3 9.9... 2.3 8.5. .9.32.59.3 5:3...2.5.

3 2.:7..7.. 8.-..48 . 2.3.3 3 2.43 .3 . 548908. 3 ..3 !.3 -.3.3::..3 !.7.-.3 -:9.. .3 5. 54890 / :.4/ .3 5.3 .2. 5:9:3 . 54890 0 -.8 8.3 .3 :5..3::.33 54890 - .3 . 5.3. 2.. 2. 5..-.3 2.

54890. 5.4 8..43 ..3 -.9.3 2.9.3 3. 2. 5.843 58 . 54890 .3 3... .3 .5. 5. 394 .3443 /3.29 3 -.4 .9.-. .-9 8.3 57..3 9:94 3 /.3 2.3 3 /.-9 .9:4 1 9.3 5.3 54890..5.2.. .2..4 8.5.3 3 5....

/:.5. 5.5...3 .5.4/ .3 2..9.3 3 8.5.943 / 3 -.92. .3. 3 . . . 5.3 -.3 .2.. 8.3 2.3 !. :.4 . 94 ...3 :35.7.3 ..9 5.9:4 9.3 3 2.3 9..3.3 3.7. 539:. .3 ..4 8.43 3 9.3 3 539:..5.8.43 .

9..5..8 :- .98 80:3/. 3.3 3 -.:-.. 5..5.2.29.:. 3. .5. 3 2. 89.9 -.25.3 :54 .:2-07 .2-.9:4 .. .9. :.

/.// .9.5.7.-:-:3. .38 3 :5./.9:4 !. !. 3 !.-.5. !.9!.5.

3 .3 2.9 :3 2. .9.33 94 3.7 3.3 3.2:.83 3 :.43 -.3. 2./... . . 3 2. . /.3 ..3 -.5.8   ..7.3 :.3.. 3 -:3.4 2.. .3 :.5.93 3 9..3 3 2.29..3 .3 5. -:3.!.7 3. 3 2. . 943 59.2..5./. :.9 !7:9. -:3.3 3 .9 .

.3 .3 2. . 3::. 3. .-. 9..8.9:4 3.2.5.3 3/ 5.7 3.5.3. ./ 3 45407 . 3 2. -:..9 3 -:3.5.. . 3 ./ 3. 3. -:94 .3 -.9 -:. ... 9:. 3 :./.-.39..5. .5..2:2:.3 :33 3 2. 20/4 9:4 3.

.3.3 / 9. 94 3 2. 8.32 .7807 3 .. .7807 /94 53:5:3..3 3 .3 !.3 -:3.. 2.7.43 50/03 5.3 2. . 3.3 2. 5:3.3.3 2.- ....2.3..8 2.3 5.9 53...3 :5./:49 .3 53.7.92..2 ...9..-:-:9 .5./.3 2.3/.

5.5.5.32 .7807 :. ...32 3 2..3 3 53:3. 5. -:94 8:3..29.3 2.9. 3 3.9.3 8. 3..7.7.3.23 2.7 3.2-. -. 3.. .. . 5.9 53.2.3 3 2.5.9:4 2.

. .3..8 3.. ..3. 2.99.3 9:- /.88..5.9. 5.33 .7807 .5.3 5.3 . 5:3.3 3 3.7. .3 /33 .3 :7 3 :5.293 5.92. !. . 3.5.5..9:4 .7807 .9 3..5.9 8.3 8...8 8..7.93/3 39 .5.9:-4 3 2. . 8.5.3 .

8.7807  $00/-0/ 4.5..3 3 -.3 53.7807 .2.3 8. .3 2.3 .9..3 3 5:3. 3 !..3/.7. .9. 5.5..3 2.2.29.3.9.3.5. . .7807 .3 .4/ .3.2.385.3 3.5:5:3.5.5.3 . .34 3 .39-0/ 4..3 -:43 3.5.3 5..5.3 3 -3  %7.2.9:4 .3 .29.

5..3 -:-4 3 9 8.3 .43 3 .2 3 .9. .7.9:4 .3 :.3 -:-4 -. !. :3 94 . 8.3 /.5. .-.7.8 . -:4/ . !.:25: :254 .9/..-. .93 ./.3 8.3/.9.5.2. 2:. 394 .3 .9 ...5.3 :5.98-:.45 - 5:9:..3 3 5..5. .

.

5.5.95.2. 5.3.2.3 8.2.32 1 9. .9 3 2.9 0 9.5. 9.32 .3 .3 3 . .3 :5.9/3 . 8.32 .9.9:4 / :2.2. 48.. 5.3 5..3 ./ 3 9. 3 -:9.2.8 8..

. 2:.. -.-4.3 2.3 ...93 -.9 5.83 .32. .. 5. 2..3 :5. .9.2-49 3. 3 2.5. 3 -:9.8 3.3 3 2. 9.-:3. 5.953:-48 3. . 2.3 .9.3. 8. -:9.9. 3 :5. .3 9.73 :9:3 .8 3.3. .45 .3 .5.:-.43 3.5..9:4 9. - .9.:.8 3 .. /.. / .3/.-.548 ..9.9 .

9 -:9. -.3 . 1 /.9/3 .9.32 :.9 :.3.3 :.3 :5. -.3 :5.8:53 .5.3 9. .3 .5../ 3 9. 8.548 9.5..8 . 8. - 5:9: 5:9:3 .3.3 9..9 5:94 .3 .2.. -:.32 .9:4 0 9.32 5. 5.3.

5...8 3.3 5.8.3 . .8:. 803920974 .. ..5.3 -:94 3 :.. 803920974 -... 9.9 3.-. 2.32 2.3 .32 ..548 9. :2.9.3 2. .2 .9 3.9:54 .5.9:4 . / /.9 803920974 . . 5:94 8.9 8. 3 -:9.

2:.5.3 :3. .8 3 .-4.9 3 -:9..3 94 .. 5.9.93 -:9.45 . 8.3 8.-434 3.3.9:4 - 5:3:3 2: .9.5.7/0384 / 2..8 3 .3.3 -:94 .5.9 /. 5:3:3 2: ..32 3 .3 .

.9.5.3 :5.3 . 2..3 2.9 3 !:3..3 3 -.2 ...3 3. %33.2. .3 3 .3 2.3 4.. .3 .2 .3 4. 8.:393 :5.. .-49 3 :. 5:3. .3/.. . 2. .5.3 2. 3.-:9 3. 3 2:393 5::943 3.8. $:3/:93.. 8.3 . 5:3.:5.8.3/.3 :5.5.9:4 !.2.5.9 3 5:3.9 5:3.8. 5.3 2. 8.3 . .

2.3 .48 3.5..7 .5. 3 9:3.3 2. 3.3 2. 5. 3.3 :5..43 /3 .8. .3 9./ 3 9.5.3 2. 2.3. :.3 :5.8 3.. 5:3. 8.43 .3 8.9:4 . .3 5..3..7443 3. /.2 :5.3 3 9:- . 2 48.3 4.../.48 . .3 8.5:34 . 8.3 3 /. .3.

3 ..3 2.3 3. 5. 48. 9:3 :2. 44.3 34 383 .-.3 2. .7.3 :5.9:4 .3 8.3 2..5.3 .2.3 3 8..3 5. . 8.3 :9 8. 3 .. :3.. 5:3.-. 47/..3. .5.3./ 3 5:3. 5. 2..8943 !.3...7.. ..2.3.543 . .5./ 8.9 3. 8. 3 .

5.8:3 3 2.9:2..3 .3 . .5.3 5:3.7.4 94 .45 . 8.39./ 8.3 2. .9 3 .3 3/ 5.-.. .3 :2.3.9:4 &39 :393 .37.:7.32 :5.5.5. 2. 5.

..8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->