Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

3 9.3/.3 3 .29 3 . 5.3. :2.3 :5.3 2.32.29 3 ..3 . .2. 3 . 8..3 -:3.3 .9.2. 3 !..!..2.9 .32.3 .9.3 3 5.9 3.3 .9.8.32 3 !. .74 :5.3 . ./ .5.. !.9. 8. ..-. .3 9.3 2.9. .2.2..9 .3 3 5.3 -..3 9.5.32...3 :5.2.

3 2. !.9..9.3 2.:3.-.2..9 .9. 5.95.3 -:94 .3 . .32 3 %:7.9 .2..3..8. . 5. .943 -:94 .. 3.8 3.9:2. 5. 94 2...8 .32 8.. 5. ../.-.3 !.3.2.9.5.3 3 -:94 -... .5.3 8. 479. !.3 8. 9:2:9:-4 .29 8. 3 -:9. .9.32 53.2.9 3.9 -:9.9.33 3.7.

5.5.9:4 .5.

5.5.9:-4 45.9 8.9 3 5:3.9. .32 2:3.3 .9.3 .3 5:3.2. -:94 8.9.5.2.9. 2..3 .2. .548 35. 3. 8.3.43 5:3.5.3 9.2.3 3. :2. .5.543 .59.39.32 .3 5.32.3 5.32. /.5.2:3.3 !.3 . ..9:4  %:7.33 ..3 5. 2.3 8..9.. 94 .9..

3 . 2.3 -:9. 5. 5..3 !.7.7..-.3.8 8.48 . 5:9:3 ..3 !.3 5..4/ . 54890 0 -. 2..33 54890 - . 8.3 2. 548908. 54890 / :.43 . 2..-..3::... 3 .3.:7.3 -.2.3 5.3.3::.3 .3 .3 .-. .3 2.3 3 2.3 :5.

54890.-9 8..3 -...4 8.3 2. 5.843 58 . .3 3.9:4 1 9.5.9.3 5. 5.9. 5..-9 ..3 3..5.3 3 5.4 8.3443 /3.3 54890. .4 . ..3 57.5.2.2.3 2.3 3 /..29 3 -...-.9.43 . 54890 .3 9:94 3 /.. 394 .3 . 2.

.3 !. . 8.3 . 3 .9:4 9.3 3 8..3 2.43 .43 3 9.3 3 539:.3 .7. 5. .4/ .5.5.3 2.5..9..3 :35.92. 94 . :.3 3.943 / 3 -./:.3.2.4 ..9 5...3...3 .3 3 2.4 8. 539:.8.3 9. 5. .5..3 -.3 .5.7..

.9:4 . .25.3 :54 . 3 2.:-. 89. :..8 :- .:.3 3 -.2-.. 5. 3. 3.5.5.29.9..98 80:3/..9 -.:2-07 .2.9.5. .

 !.-:-:3.// .9!./.9. . !.7. 3 !.5./.5.5.38 3 :5.9:4 !.-.

43 -.2./.7..5.9 !7:9. 2.3 3 .. .93 3 9.5.8   . . :.3 3 2. -:3.3 2.3 . .5. 3 2..9 .3 . 943 59.!.9 :3 2.3 :.7 3..3 -./.3 .7 3. 3 -:3.33 94 3. 3 2. /... ...3.2:.3 :. . .3 3.4 2.3 5.9..83 3 :.29.3. -:3.

5.5..3 .2. . 9:. 3::.7 3. .2:2:.8.3 -.. ..-.5. 20/4 9:4 3. ./ 3 45407 .. -:94 .9 3 -:3..9:4 3. 3 2.3 3/ 5./. .9 -:. 9. .5. 3 :../ 3.5.3 :33 3 2. -:.39...3 2.-. 3 . 3. 3.3.

.7...3. 8.2.3 !.-:-:9 .92.7807 3 ..3 2.7.32 .3 53.3.8 2.5. .. 5:3.- .3 2. ./.3.3 :5..9.3 2.2 .3 2...3/.. 3...43 50/03 5.3 3 .. 2.3 / 9. 94 3 2.3 -:3..9 53./:49 .7807 /94 53:5:3.3 5..

9 53... 3. .7 3.5.5. ..29..5. . -:94 8:3.3 8..3 3 53:3.7807 :.2.2-. 3 3. -.9. 5..32 3 2.7.9:4 2.23 2.7.32 .9..3 3 2.3 2.3. 5. 5. 3.

93/3 39 ... . .7.5.3 .9.3 :7 3 :5.. !.5.9:-4 3 2.3 /33 .5..88..3.8 3.5. 3.92.5..3.5.9:4 .33 .3 . 5.7. 8.293 5.7807 .99.3 3 3. 5:3.9 3.8 8...5.3 5. ..7807 .3 8.3 9:- /. ..9 8. . 2.

9..2.34 3 .3 53.29.29.3 .3 8.3.3 5.5:5:3.3 3 5:3.3 3 -.7807 ..7807 .3 -:43 3...5.9.3.5. .2.9:4 .3 3.3 .5.5...7. .3 3 -3  %7.3.7807  $00/-0/ 4.5. . . 5.5. .39-0/ 4.3 .9.3 2.2.385.4/ .8.2.3/.5.3 2. 3 !.3 .

3 .-.-. 8.3 :5.5.3 3 5.2.9:4 . ..9. :3 94 . !.5. 2:.5..43 3 .3 .5.9.3 -:-4 -...7.3 /.9/.2 3 .8 . 394 .. .93 ..7.3 :.45 - 5:9:.5.3 8. !. .3 -:-4 3 9 8./.9 . . -:4/ .98-:.3/.:25: :254 .

.

8 8.2.9/3 .9 3 2. .9.9:4 / :2.32 .2.32 1 9.5.3 8. 48...3 .32 .2.3 :5.2. 5. 5.2.3.9 0 9./ 3 9.5.3 .3 3 . 9.3 5.5. 3 -:9. 8. ..95.

8 3 . 5.8 3..5.83 ..-4..3 .9. -.-:3.3 3 2..:.43 3.3 2.548 . .73 :9:3 . 5. . 3 -:9.9.. 8.2-49 3..3/. /.9:4 9.3 .9 5. 3 :5.8 3. 2..3 :5. 3 2.9.-.3.32. 2:.93 -. / .45 . . 2.5.9.953:-48 3.9. -:9.5. 9.3 9..3 .:-.. .. .3. - .9 .

3.5./ 3 9.8:53 .3... 8.3 .3 :5.9. -. 5. 1 /.3 :5.32 5.5.3 ..3.9 5:94 ..3 :. -.5.9:4 0 9. - 5:9: 5:9:3 .9 -:9.8 .3 9.9 :.9/3 . .32 :.32 .3 .2. 8.548 9.3 9. -:.

.2 .32 2.... :2. / /. 803920974 -.8.9 8.5.3 2. 2.-.9 3. 803920974 .3 .. 5:94 8.. 9.9:54 .8:.. ..5.9:4 .9 803920974 .9 3.8 3. .32 . .3 5.5.9.548 9. . 3 -:9.3 .3 -:94 3 :.

9 3 -:9.8 3 .9.3 94 .3 8. ..93 -:9.5.8 3 .9 /.5.3.45 .7/0384 / 2.. 8..3 .9:4 - 5:3:3 2: .-434 3.3.-4.3 :3. 2:.32 3 .9..5.3 -:94 . 5:3:3 2: . 5.

3 3.5.8.. 2..-49 3 :. 2.3 :5. 5:3.5. . 5.3 2.:393 :5.3 4.5.. . $:3/:93.3/.3 .5.2 .:5.3 . 8.9:4 !.3 :5.2 .3 3 .3/.3 4.. 8. 5:3.3 3 -. .2.9 3 5:3.9 3 !:3.3 .3 . 3 2:393 5::943 3.9 5:3.3 2.. ..3 2.. ..9.2. %33. 8.8. .3 2. .8..-:9 3. 3.

.3 8.8.43 .2 :5. 2.48 .43 /3 .5. /.3 4.3 8.7443 3.3 3 /. 2 48..3 2.3 5.3. ./ 3 9.. 5.3 :5.5. 3.3. . 3 9:3. 8.8 3. ./. 8.5.3 :5.9:4 .3.3 9. 3...7 .3 3 9:- .3 2..3 2. . :.48 3. 2.. 5:3.3 .5:34 .

9 3.3.3.3..8943 !.-.3 2.3 2. .3 2. . ..7.9:4 .. :3../ 8.5.2.5. . 8.3 3 8..543 .3 3.. 5.. 48. 2. 9:3 :2. 5... 3 .7.3 . 8. 44. 5:3..3 34 383 ./ 3 5:3. 3 .5.3.3 8.3 .3 5.3 :5.. 47/.3 :9 8. .-.2.

5./ 8.:7..5. 5.3 :2.3.8:3 3 2.4 94 .7.32 :5. .39.3 5:3. 8.9:4 &39 :393 . .37.9 3 .. 2.-.3 2.45 .9:2.5.5.3 . .3 .3 3/ 5.

.8 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful