P. 1
Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

|Views: 5,180|Likes:
Published by rlastimoza

More info:

Published by: rlastimoza on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

..2. .9. 8.. .3 :5..9.3 ..5.. .3/.3 .. .. :2.. 3 !. 8.9.!./ .29 3 .2.3 9. 5.-.3 3 5. 3 .9.3 :5.3 9.3 .32.3.3 -:3.3 3 .9 .3 2.32 3 !. .2.3 .3 2.8.2.5.9 .32.2.3 .9.3 3 5.74 :5.2.32.9 3.3 -. !.3 9. ..29 3 .

32 3 %:7.943 -:94 .9. 9:2:9:-4 ..2.3 8. .33 3.8. 3 -:9.9 .3.9. ..3 2. 5.9:2.9.. 5. .8 3.5.8 .9 3. 5.. !.9 -:9.9 .3 !.95.2.3 3 -:94 -.3.2.2. .. 479.5.7.:3.-.32 8.3 2.-... !.9.3 -:94 . .9...29 8./.9.32 53. 94 2.3 . .. 3. 5.3 8..

5.9:4 .5.5.

32.5.3 .3. .5.2.5.3 5:3. -:94 8. ..9 8.3 .5.2.5. /.3 5.39.9:4  %:7. .. 8. 2.9:-4 45..3 8.3 .9.3 !.43 5:3. 3.2.2..9. 94 . :2.9..32 ..3 3.3 5.5.32. .9 3 5:3.3 5.33 .2:3.3 9.59.9.3 .548 35.32 2:3.9.543 . 2.9.

3 5. 54890 / :.3 !.3 2.3 .3.. 2.-.3 -.3 2.3::.3 .. 548908.-. 2....3 -:9.4/ .-. 5.3 .3 5... 3 .3 !.48 .3 :5. 8. 2. 54890 0 -. 5:9:3 .7.8 8.3 3 2..3 .:7. . 5.3.7.3::.43 .3..33 54890 - .2.

3443 /3.9:4 1 9..29 3 -.3 ...3 54890.. 2.3 2. ..9.3 -.3 9:94 3 /.5.4 8. 394 .3 3.-9 .9. .9.-...-9 8.3 3. 5. 5. 5. ...4 .2.5.. 54890.3 3 5.3 5.4 8..2.5.3 57. 54890 .43 .843 58 .3 2.3 3 /.

4/ ./:.3 3 2. :.5.8.3 .3 -. . 8. ..3 :35.3 3 8.3 ..3 9..43 . 539:. 5..9:4 9.3 3 539:.5.4 . 5.92.9.43 3 9.3 2.3 ..7..3 !. 3 .3 .2.943 / 3 -.7.9 5.3 3. 94 ..5.5.3 2..4 8.5.3. . .3...

3.2-. ..5.9:4 . 3. . 3 2..3 3 -.:-.9 -. 5..:2-07 .5.25..:.29..98 80:3/.2.9.9.5.3 :54 .8 :- . :. 89.

9:4 !.38 3 :5./.-.-:-:3./.5. !.// .9!.5.7. !. .9. 3 !.5.

93 3 9.2. 3 2. 3 -:3. -:3.9..3 .3 3 2. 3 2./.3 3 .3 .3 5.3 2.3 -.3 :. .7 3..5.9 !7:9. /..3 .3.!. .9 ./..8   .7 3. . -:3.5.3 :.33 94 3.4 2.43 -..7.5.3. ..2:...83 3 :. .3 3. 943 59. .. :.29. 2.9 :3 2.

3 2.5.39.8.3. 3::.5. 3./ 3. -:..2.. -:94 ./. .3 ..9 3 -:3.3 -. 9:. .5./ 3 45407 .. 3 :.-. 3.-. .5..5.3 :33 3 2. .7 3.9:4 3. 3 2. . 3 ..2:2:. 20/4 9:4 3. 9..9 -:. .3 3/ 5..

/. ..8 2.-:-:9 ..92.3/. 8.3 2....3.7.3 2.2..3 -:3..7807 /94 53:5:3.2 .. .3 53.3 :5.. 94 3 2.3.3 !.7.3 2.3 2.3 / 9.9.3 3 . 3.5.- .43 50/03 5..32 .. 5:3.. 2..3 5..3./:49 .9 53.7807 3 .

.7. 5. 3. .. 3.5.9 53.2.7.9:4 2...5.3 3 2. -.7807 :.. 5.9.3 8.32 .3.. .9. 3 3.2-..3 3 53:3.29.32 3 2. .7 3. 5.23 2. -:94 8:3.5.3 2.

7807 .3. !...3 :7 3 :5.. .9.3 /33 . 2.5.92.3 8.5.293 5..93/3 39 .5.7807 .9:-4 3 2.8 8.. 5. .7.99..5. 8.8 3.5.3 5..3 ..33 .3 3 3.5. .9 3. 3. .9 8. 5:3.3 .9:4 .3 9:- /. .3.7..5.88..

2.3..5.3 ..5.39-0/ 4.2.7807  $00/-0/ 4.3 . .385..3 53.3 3.9:4 .5. 5.8.5.5:5:3.7.4/ .3 5. . .34 3 .5.7807 .3/.3 .3 3 -.3 2.5..9..3 8.3 -:43 3.2.2.3 2..5. .3. .9.29. 3 !.9.29.3.7807 .3 .3 3 -3  %7.3 3 5:3.

.. 2:. .3 :.3 8.98-:. .-.93 .5.7.:25: :254 .2 3 .9 . :3 94 . !..3 ./.43 3 .5.5. !.3 -:-4 3 9 8.2.9/.9:4 . 8.3 -:-4 -.3 ..3 /.7..8 .3 :5.9.9. .3 3 5.3/.-.5..45 - 5:9:. 394 ..5. -:4/ .

.

2.9 3 2./ 3 9.9. .2. 9.3 . 48. 5.32 .8 8. 5.32 1 9.2.9/3 .3 8.5..5. 8.32 .3 :5. 3 -:9.9 0 9.5.3.3 5.2.9:4 / :2.95.. .2..3 3 .3 .

-:9.3 9.3 :5.3. .3 3 2.73 :9:3 ..3 .83 .3/. 3 2. . /.3. - . 8.5.32..-.-4.9.3 .548 .3 2.9 5.:-.8 3.8 3 .9.8 3. .2-49 3.93 -. .9. .5.. 3 :5. 5.9 . 9.9:4 9. 2:.9. / .45 . 2...953:-48 3..5..43 3.-:3.9.... 2. 5. -.:.3 . 3 -:9.

32 5. -.8 . 1 /./ 3 9.32 .9/3 .3 .548 9.9 :.3 9.3.. - 5:9: 5:9:3 .3 .3 :5.3 :5.3.9 -:9.9.3 .3. 8. 5.8:53 .9:4 0 9.5. 8.. ..32 :..2.5. -:.3 :. -.5.3 9.9 5:94 .

9:4 .3 .3 .... 3 -:9.32 2.548 9.-.32 .5.8.3 2.9 3.. .5..9:54 . 5:94 8. 9.3 -:94 3 :. / /.9 8..5.9. 2. :2.8:... .8 3. 803920974 . . .2 . 803920974 -.9 3.3 5.9 803920974 .

8.9 3 -:9.3 8.5.3 :3.9 /.-4.3 -:94 .. 5:3:3 2: .32 3 .-434 3. . 2:..5.9.8 3 .5.3 . 5.3.9.3..45 .9:4 - 5:3:3 2: .93 -:9.3 94 .7/0384 / 2..8 3 .

3 .9 5:3.3/.-49 3 :.3 :5.. . .2.5.5. 5:3..3 2.:393 :5.8.3 .2 . .3 .3 . .2.:5.2 .3 2.... . 3.9 3 !:3..3 3. 3 2:393 5::943 3.3 3 .9. 5:3.8. .3 4..3 2. .9 3 5:3.3 :5.5.. %33. 5. $:3/:93. 2.5.3 4.-:9 3.9:4 !. 8.3 3 -.3/..8. 8. 2.3 2. 8.

3 8.48 3. :.. 2./.3 3 /.3 2.3 ... 2 48.7443 3./ 3 9.3 2.8. 5. /.9:4 .48 .3 :5.5.5:34 ..3 5. 2. 8. 3.2 :5.43 .. 3 9:3.3..3. 3.3 :5.5.3 3 9:- .5. . .43 /3 . 5:3.3 2..8 3. .3 9. .3. 8.3 8.7 .3 4.

 .7.3 34 383 .3 ..3 :9 8./ 3 5:3.3 2. 8.. 3 ./ 8. 5. .-.3.3 3.3 5.-.3...5.3 . 47/. .3 3 8.7. .543 .9 3. .. 2..3 2. 3 ..5. 5.3 2.8943 !.9:4 . 44.. 9:3 :2.3. 48. :3.3 :5..3 8. 5:3...2.3.2. 8.5.

5.8:3 3 2.37.9 3 . 2. .3 . 8.3.9:2.:7.5.4 94 .3 .45 .5.3 :2. .7. 5.-.9:4 &39 :393 . .3 3/ 5.3 5:3.39..5..32 :5./ 8.3 2.

.8 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->