Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

3 9.3 3 5.. .3 9..32.9 3.3 -.32.74 :5.2.3 -:3.32 3 !.3 .3 2. .9.. .3 2.9.3 :5.32.5.9.3 :5.3 3 5. 3 . :2..3.9.3 3 .-.29 3 . . 8. !.5.2.3 .3/. 3 !. 8...2.2. .2./ .9..9 .29 3 .3 9.9 .. 5.8.2..3 .!. .3 .3 ..

3 2.3 -:94 .32 8..3 3 -:94 -. 9:2:9:-4 .3 8. 5. .3 8. 479. . 3 -:9.-..9.5.8. .3.8 .9 ..3 2.. .9.32 3 %:7.29 8. !.9.2.:3.3 !. !. 94 2. 5.5..8 3.9 3.7./..9:2.33 3.2.3 .95. .2. 3..943 -:94 . 5.9.9.9 -:9..9 . .9..-.. 5..2.32 53.3.

9:4 .5.5.5.

3 8. -:94 8.5.548 35... 3.3 5.3 5:3.3 ..59. .3 .5.2:3.3 .3 5.2.9:4  %:7.9.39.9. .9 3 5:3.5. 2. /. 8.32.3 . 94 .9:-4 45.3 5.9.32.32 2:3.5.33 .2.2.3..5.3 9.2.9 8.. .543 ..3 3. .9.9.43 5:3.9. 2.32 . :2.5.3 !.

3 . .48 .7.-.3 2..3. 5:9:3 . 2.3 5..3 -:9.3::..3 .3::.4/ . 54890 / :.43 .2.3 -. 8.-.3.3 .3 5..-.. 54890 0 -. 5.:7.7. 5..3 !. 2.3.3 ..3 3 2. 2..3 2.3 :5.33 54890 - .3 !.8 8.. 548908. 3 .

29 3 -.9.3 3.3 57.9.3 2. 54890.843 58 .9:4 1 9.-.4 8.3 -. 2.3 9:94 3 /.4 8. 5.. . 5. .3443 /3..5. 5. 394 ..9. 54890 .3 3 5.2.2.3 .3 3..3 54890.43 ...3 5..4 .3 3 /..-9 ..5.5..3 2. .-9 8..

4 .3 3 539:.5./:. 5. 94 .3 .43 3 9.5.3. 5.3 -.943 / 3 -.9.4 8.92. .3 2.3 ..8..43 .3 . 3 . 8.3 :35. .9:4 9. ..3.5.5...3 3 8.3 9.5.3 3 2.7... . :..9 5.4/ . 539:.3 3..3 2.3 !..3 .7.2.

98 80:3/.29. :.25.:-.. ..:.5.:2-07 .9.3 :54 .9 -.9:4 .. 89.5.3 3 -.2-. 3. 5. 3 2..9.5.. .2. 3.8 :- .

9. !.7.38 3 :5.5.-.5.9:4 !. ././. 3 !. !.// .9!.5.-:-:3.

 .9.3 :.83 3 :. 3 2..2.3 .43 -.7. /..3.3 . 2.9 :3 2. .. 3 -:3.3 ./.5.3 3..8   .29.7 3.. 3 2.5.33 94 3../.3 3 .9 . -:3. . .3 2.!. .. . :.9 !7:9...3.4 2.3 5.3 -.93 3 9.5.2:. 943 59. -:3.7 3.3 :.3 3 2.

 20/4 9:4 3.3 2. 3. -:.3 3/ 5.5.3 -.. . 3 .-.39. . -:94 . 3.5.. . 3 :./..9:4 3./ 3 45407 .2.-. 9.3. 3 2. 9:.8.9 -:...3 :33 3 2. . 3::.2:2:. .5./ 3..5.. .5.3 .7 3..9 3 -:3.

.2 .5...3.3 2. 5:3.3 2.3 -:3..3/.9.43 50/03 5.3 2.3.3 5.3 3 .32 .3 2..7807 3 ..7..- ..3 :5. 2.9 53..8 2. ./.. .7..3 / 9./:49 . 3. 94 3 2.3 !..-:-:9 .3. 8...3 53.2.92.7807 /94 53:5:3.

9:4 2. .. 5.3.. 3..3 2.5.5.5.3 8. -. . 3.3 3 53:3.7. .2.9.7.9.7807 :.3 3 2..23 2.9 53.29.2-.. 5.32 3 2..32 . 3 3.7 3. 5. -:94 8:3..

 .5.3 .3 /33 .3 9:- /.7..3 :7 3 :5..5. 5.3 3 3.3 5.93/3 39 .. .9 8.8 3.5..3 .3.293 5.5. !. 5:3.7807 . .99.. .9 3.5.8 8.3 8.5. 8..3.9...9:-4 3 2.92.. .. 3.88.7. 2.9:4 .33 .5.7807 .

3 5.7807 .3/.3 8.3 2.2.7. .3 .2.3 -:43 3.8..2.3 53. ..9.3 3 5:3..5:5:3.7807  $00/-0/ 4. .3.385. 5.3 .9.2.5.3.7807 .3 . 3 !.5.4/ .3.3 3..3 3 -3  %7..3 2.5.34 3 .5..9.3 .5.39-0/ 4. .29.9:4 .3 3 -.5. .5.29.

394 .3/.7.5. .9. 2:.-.3 3 5. 8.5.43 3 .3 /.3 . .-. . -:4/ ..5.:25: :254 .3 -:-4 3 9 8.5. ..9 .3 -:-4 -.2.7.9/.5./.9...9:4 .2 3 .98-:. !..3 .45 - 5:9:. !.3 :. :3 94 .3 :5.93 ..8 .3 8.

.

2.3 :5. 5./ 3 9.3 . 8. 9.8 8.3. 5.2.95.9 0 9.5.3 8..9 3 2..2.9.5.. .32 .3 3 .9:4 / :2. 48. .2.32 1 9.9/3 . 3 -:9.2.32 .3 5.5.3 .

3 .9.32.3/.. 2.3.8 3.548 .3 .. -.9 .3 . 9.9 5.3 9.3 2. . .5.3 :5.. 3 2.5.-4.:.3. / .. /.9.953:-48 3. 5. ..:-.83 .73 :9:3 .9:4 9. 2:. .43 3. 3 :5.-:3.93 -.2-49 3. 8.45 .9...8 3.. - . -:9. . 2.8 3 .9.5.. 3 -:9.9.-. 5.3 3 2..

3. 1 /./ 3 9..9/3 . 5.32 5.32 :.9.9:4 0 9.548 9. 8. 8. . -.8:53 .8 . -:.3 9.5..5.3 :5.9 5:94 .3 9.3 ..3 . -.9 -:9.3.3.3 :.9 :.5.2..3 .3 :5.32 . - 5:9: 5:9:3 .

. 9. .8:.9:4 ..9.3 .5. .3 2.9 3.5. :2.8 3. . 2... 5:94 8.32 . 803920974 -.3 -:94 3 :.9 803920974 .-.8.5. / /.9 3.3 5.2 .9 8. 3 -:9.... .9:54 ..32 2.3 .548 9. 803920974 .

5:3:3 2: .32 3 .5.7/0384 / 2...3 8.9.93 -:9. .3 :3.9.. 8.3.-4.9 /.9:4 - 5:3:3 2: .9 3 -:9.. 2:.8 3 .8 3 .3 -:94 . 5.-434 3.3 94 .3.5.5.3 .45 .

9 3 5:3.5. .-:9 3.9.3 2.5.3 3. .3 .3 .. .2 .8.3 2.3/.3 .8. 2. 5.3 :5.3 4. 5:3. .5. 3. 5:3. $:3/:93.8.9:4 !. 8.3 4.2.2.-49 3 :. 8.3 3 . . .9 3 !:3..5.:5.2 ... 2....3 2.. %33.. 3 2:393 5::943 3.9 5:3.3 3 -.:393 :5. .3 :5.3 .3 2.3/. 8.

5:34 ..48 3./ 3 9.7 . 2. 2 48. .2 :5.3 5..3 2.5. .5.7443 3..5..3 2.3 8./.43 .9:4 .3 4.3.3 :5.8.3 . 3. 8.3 2..3 8. 5.3 3 /. .3 9.3.8 3.43 /3 .3.3 3 9:- . 3 9:3. 5:3. /. 3.48 .3 :5. 8.. 2. :. ..

 9:3 :2. 5:3.3. :3./ 8. .. . 5..5.543 .3 .5.3 :5. 3 .3. 48..-. 8..8943 !.3 3.9:4 .3.3.3 .3 3 8..5. 5.9 3.7.-..7. 47/.3 2.. ...3 2.. 3 ..2. . 8.3 34 383 . 44. 2.3 8.3 2. ./ 3 5:3.3 5.2.3 :9 8.

3 2.5. 8.9:2.9:4 &39 :393 .32 :5.9 3 ...3 3/ 5. .7. .39.5.45 .5.4 94 .37.3. 2. .8:3 3 2.3 5:3.3 . 5.-.3 ./ 8.5.:7.3 :2.

.8 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful