Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

9 3.9.3 3 5. 8.3 :5. 3 ..-.32 3 !.3 9.3 9.2. . .74 :5.3 .. .8. . .3 3 5.9.32.32.2.3 3 .32. .5. 5.5..9.9..2.3 2..9.3 9.3 . 3 !.3 -:3..3 ../ .29 3 .2..29 3 . !.3/.3 -..2.3.3 2.2..9 .3 .9 .3 . :2.!. 8.3 :5.

..29 8.3 8..9.3 !.3.5. 5.8 ..-.. !. .9 3. .:3.32 8.3. 94 2. !. 5.. 3 -:9.32 53.9 .7. 3.9.3 2.9:2..9.2.8 3.2..3 -:94 .3 2.9 -:9.32 3 %:7.8. 5.943 -:94 .9. 5. 479.95.9 . . . 9:2:9:-4 .3 8.5.2.9.2.9.3 3 -:94 -...-.33 3./. .. .3 .

5.5.5.9:4 .

.39.5..5.9.32.9 3 5:3.9.3 !.. -:94 8.59.3.9:4  %:7.2:3. 2. .9 8.3 5:3.5.43 5:3. .5. 3..3 .33 . :2..9.3 9. 2. .3 .3 5.9.2.543 ..2.2. 94 .3 5.3 5..3 8. 8.9.548 35.5.9:-4 45.3 . /.3 .32 2:3.5.2.32.9.3 3.32 .

.-.3 -.3 2.33 54890 - ..3 !..7.3.3 3 2. 2.3 -:9. 8. 5.3 2..3 5.3::.3 .4/ .43 .3 :5.-. . 54890 / :..3 !. 5:9:3 .3.7.3 .3 .:7.3 5. 54890 0 -.48 . 3 ..2. 2. 2.-...3 .3.. 548908.8 8.3::. 5.

9. . .9...3 9:94 3 /.3 3. .3 3 /. 5.2..843 58 . 54890 . 5.3 57.5.3 3.2.3 -..3443 /3...-9 8. 5. 394 .4 8. 2. 54890..3 3 5.4 ..-9 .-.9:4 1 9..3 54890.43 .3 5.9..3 2..3 .3 2.29 3 -.5.4 8.5.

7.3 3 8. .3 :35... 5.3 2.3..5.3 2.5. 94 .8..43 .3 3 2.5.3 ..3 .3 . ./:.943 / 3 -.9:4 9.3 9.3 . . 5.3 3. :.4/ ..5. .3. 3 .3 -. 539:.7.43 3 9..9.92.3 !.4 8..5.3 3 539:. 8.9 5..2..4 .

9..9.:-.. . 89.. 3. 3..:2-07 . 5..9:4 .2-. .25.5.5. 3 2.9 -.5.29. :.8 :- .3 :54 .98 80:3/.2.3 3 -.:.

/.38 3 :5. !.9!.5.5.5.9:4 !.9. .-./.// . !.-:-:3. 3 !.7.

. -:3.9./.2. /.3 3 .7.4 2. .. 2.3.. .5.3 ..2:.29. 3 2.3 5.!.3 :.83 3 :.3. .3 ./. 3 2..5..33 94 3.3 . .9 !7:9.5.9 :3 2. . 3 -:3. :..3 -.9 .3 3.3 3 2. 943 59.7 3.3 :.8   .3 2. .93 3 9..43 -.7 3.. -:3.

 . . 3..5. 3::.5..3 2.3 :33 3 2.9 -:.5.3 .5.2. 20/4 9:4 3./ 3 45407 ./..-.2:2:..3 3/ 5. . 3 :. -:. .5.8../ 3. 9:.7 3.-. -:94 . 3 2. .. 3 . 9.39..3. 3.3 -. ..9:4 3.9 3 -:3.

.3 2. 5:3.3. ...92...7.2 .3 !...3.3 / 9.32 . 8.7..7807 /94 53:5:3.8 2.3 3 .2.3 2. 3.9.43 50/03 5. 2.3 2.3.-:-:9 ..3 :5.3 -:3.3 5...5..3 53.7807 3 .- ./. .9 53..3 2./:49 .3/. 94 3 2..

.3 3 2.5..5.3 8..23 2.5.9.3 3 53:3.9.3. 3. -.3 2.7 3.7807 :. -:94 8:3. 3 3.9:4 2..2.. .7. 3.32 3 2. 5..29.7. 5. .32 .9 53...2-. 5.

3 .3 3 3.3 :7 3 :5.5..7.7807 . .293 5.9 8..8 8. .8 3..5. 8.3 8.7807 .5.9 3.33 .5..3 9:- /. 5.92.3.9:-4 3 2..3 5. 5:3.5.7...88. 3.93/3 39 . .3 /33 ...99.5. !. . 2.9:4 .3 .9. ..5.3.

3 3 -3  %7.3 3.3/.9..2.3 -:43 3.2..29. .9:4 .3 .3 5. 5.5:5:3.7.9.. .3 3 -.5.5.385. . 3 !.2.3 3 5:3.3 53.7807 . .8.7807  $00/-0/ 4. .3 8.3 .7807 .29.3 2.2.5..4/ .3.3 2.3 .5..3..9.3.3 .34 3 .5.5.39-0/ 4.5.

.7./.:25: :254 .. :3 94 ..98-:.9:4 .5.3/.3 ..9 .3 8.3 .93 .5.5.5.9. 2:. !.-.45 - 5:9:.8 . 8. .3 /.9/. -:4/ . 394 ..3 -:-4 3 9 8.2.7.2 3 .9.3 3 5. !. .-.43 3 ..5. .3 :5.3 :.3 -:-4 -..

.

9 0 9. . 5.3 .2.32 . 48..9/3 .8 8./ 3 9.32 ..3 3 .3. 9.5.9 3 2.5. 3 -:9.3 8.5.2..3 5.3 :5. 8.3 . .2.9.2.95.2.9:4 / :2.32 1 9. 5.

. -.9:4 9. 5.3 .45 . 9.8 3.3 3 2. .5.5.83 .9.:-.3 9.43 3.32.9 . 3 -:9.-. 2:. -:9...9 5. 3 2.3 .9.3.3 2. .. /.3 . - .9. 5. .8 3 .-:3..5.3 :5... 2.73 :9:3 .548 . 8.3.93 -.:.3/. 3 :5. ..2-49 3.953:-48 3.-4..9.8 3. 2. / .9.. .

8.2.3 .9/3 . 1 /.5. -:.9. -. -. - 5:9: 5:9:3 .3 :5.3 :5.5.32 :.8 . 8./ 3 9.548 9.3 .9 :.32 5.3.3.3 9. .3.9 5:94 .3 ..32 .3 9..9:4 0 9. 5.9 -:9.5.8:53 .3 :...

9. .2 .9:4 .548 9.8:. 2. .8.3 2.32 2.3 ..8 3. 3 -:9..5.-..9 3. / /.5.3 .9 8. .32 ... . :2.3 -:94 3 :. 5:94 8.. 9.9:54 . 803920974 -.5.9 3.3 5..9 803920974 .. 803920974 .

.. .93 -:9.32 3 .3 8.9 /. 5:3:3 2: .5.3 :3.5. 2:...5.8 3 .9 3 -:9.3 -:94 . 8.-434 3. 5.3.3 .45 .-4.9.3.9.3 94 .9:4 - 5:3:3 2: .7/0384 / 2.8 3 .

8. 5..3 :5.8.3 2. 2. 2. %33.3 4. . 8. .2. 3 2:393 5::943 3.3/.2.3 ..9 5:3.5.3 4.-:9 3.3 2..3 2.3/.:5.5.3 3 -.2 . $:3/:93. . 8.3 :5.3 2. .3 3 . 3.8..5. .:393 :5. . 5:3.3 ..9.9 3 !:3.9 3 5:3..9:4 !.3 3.-49 3 :.2 . 5:3.3 ....8.3 .5. .

.5. 8.3 4.3.3.43 /3 .8 3.3 2.. 3 9:3. 5.3 9.2 :5.3 3 /. 2./ 3 9.3 :5. ..3 :5.3 8.5:34 . :. .48 .7443 3. 3. 2.5.3. 8.3 3 9:- . /.9:4 . 2 48. .3 8./.48 3...43 .3 5.7 .3 2.3 .8.. 3.3 2. 5:3. .5..

3 3.3.3 34 383 .5.3 .9 3...9:4 .3 2..3. 5:3. 5. . 9:3 :2.3 :5. 8. ..3. 44.5.8943 !. . 8.3 2.3 :9 8.7.5.7.3 2..-..3 3 8. .-. 47/.. 2...543 .3 ./ 8. . 3 ..3 5../ 3 5:3.3.2. :3.2. 48.3 8. 5. 3 .

8:3 3 2.32 :5.5.3 .37.4 94 .39./ 8. .45 ..3 2. 8.7.3.3 5:3.5. .9:2. . 5.-.3 :2.5..3 3/ 5.:7.3 .5.9 3 .9:4 &39 :393 . 2.

.8 ..