Ang Koho|ogohon

Ng Fogtoton|m
Fogpop|ono so Fohoho|omon
U(i nc |upc
Fcckukuncn nc IuLic
SikcI nc c(cw
Lcyc nc hc|cmcnc cu|cy :c mcc punc cI
iLc pcnc hc|cmcn
Sc(iwcnc hcncin
Foghohondo ng Fogtoton|m
nc Fccccwc nc Kcmcnc-Icnimcn
1. nc kcmcnc-Icnimcn cy kci|cnccn
mcy :cpcI nc |cpcc cI |cki.
2. GumcmiI nc c:c(c| upcnc
Lunckc|in cnc |upc.
3. Lccycn nc pcIcLc cnc LcwcI
kcmc.
4. FcIccin cnc |upc :c pcmcmcciIcn
nc pccccmiI nc kc|cykcy.
5.Di|iccn cnc mcc kcmcnc Icnimcn.
go Fomomoroon so Fogtoton|m
1. Ang Iuw|rong Fogtoton|m
- pinckcpcyck nc pccIcIcnim
- :c kcmc IumuIuLc cI |umc|cki cnc LuIc
hcncccnc :c cnihin nc cnc mcc iIc
- mcy :cpcI nc ccwcI cnc mcc hcncy
- pcIpcI cnc ccmiI :c pccccwc nc LuIc: nc
pccLcLcuncn nc LuIc
-LcwcI LuIc: cy mcy cc|cwc c( IcI|cnc LuIc
pccpcpcIu|cy.
2. |-Iuw|rong Fogtoton|m
- cnc pccpcpcIuLc c pccIcIcnim
munc nc mcc LuIc :c kchcnc
pun|ccn
- pcckcIcpc: ini|i|ipcI :c kcmcnc
Icnimcn hcncccnc :c iIc cy
|umcki. mcmuncc cI cnihin cnc
hc|cmcn
- cincccwc cnc pcc|ipcI nc pun|c :c
ccpiIhcpcn
pccpcpcIu|cy.
kcmcnc pun|ccn
kcmcnc Icnimcn
Ang Fongongo|ogo ng
Ho|omon
1. Fogbobokod
c. puIu|in cnc mcc kckci|cnccninc pc:Ie
L. icyc: cnc |upcnc LcLcku(cn
c. mc(kchcn cnc pcc|c|ccycn nc mcc
pc:Ie
c. hukcyin cnc LuIc: :c pcnu|ukcn pc(c :c
mcc pc:Ie
e. iLccn cnc mcc pc:Ie :c mcc pcnu|ukcn
1. Ic|icn nc cc|cwcnc pi(c:cnc pi:i cnc IukIck
nc cc|cwcnc pc:Ie cI ccnccn cin cnc iLcLc
niIc
c. i|cccy cnc mcc pc:Ie
h. ikcLiI :c mcc pc:Ie cnc mcc pchc|cnc
nc kchcy :c pcmcmcciIcn nc
pccccmiI nc Lccinc
i. ikcLiI cnc pcIcycnc kchcy :c pchc|cnc
nc kchcy
pccpcpcIu|cy.
. iIc|i cnc mcc pcIcycnc kchcy :c
pchc|cnc nc kchcy
k. ccwin cnc IcI|cnc ci|ic nc Lckcc cI mcc-
iwcn nc i:cnc ccwcI pc(c :c pinIucn
|. ccwcn nc pinIucnc mcy :c(ccuhcn
. Foggowo ng 8o|og
- iIc cy pccccccpcnccn nc mcc hc|cmcnc
Lccinc kunc pcnchcn nc Icc-u|cn
pccpcpcIu|cy.
- hc|imLcwc nc mcc cu|cy nc cincccmiIcn nc
Lc|cc:
cmpc|cyc upc
:iIcw kcmcIi:
c|ucLcIi :ecunci||c:
LcIcw uLi
pcIcni ¨cucumLe("
pccpcpcIu|cy.
. Fogbubungko| ot Fog||||n|s ng Lupo
4. Fogdorogdog ng Fotobo
5. Fogd|d|||g
pccpcpcIu|cy.
Fog-oon| ng mgo Gu|ov ot
Frutos
1. Kcpcc kcIcmIcmcn nc cnc |cki nc mcc
Lunccnc-cu|cy. mccc(i nc iIcnc piIc:in.
2. nc ku|cy nc Luncc cy nccpcpchiwcIic kunc
mccc(i ncnc cnihin iIc.
3. lnccni cnc mcc cchcn Lccc mcmu|ck|ck.
4. nc mcc Lunccnc-uccI cy inccni pccccIinc
nc Ickccnc Li|cnc nc c(cw.
5. lnccni cnc mcc Lu|ck|ck nc cu|cy kcpcc
ncmumukcckcc nc Iu|cc nc kc|ip|cwe( cI
Lu|ck|ck nc kc|cLc:c.
ó. nc mcc LuIc kcpcc mecyc Iuyc nc cnc Lc|cI
nc Luncc cy mccc(i ncnc kunin.
7. nc mcc Icnckcy hcLcnc hinci pc |cnIc cy
kinukuhc nc.
pccpcpcIu|cy.
Ang Fognonorser|
A. Ang Koho|ogohon ng Norser|
- ciIc ipinupun|c. incc|ccccn. pinc(c(cmi cI
pinccLuLuIi cnc mcc hc|cmcn
- upcnc mckcpcccu|cI cnc mcc iIc nc mc:
mcccccncc cI mc|c|ckinc Luncc :c
mccc|inc pcnchcn
- pwecenc ipccLi|i cnc mcc pun|cnc ci
iIcIcnim
- mcc Lchcci nc nc(:e(i:
1. |ucc( nc pcc|c|ccycn nc mcc
kcccmiIcn :c pccIcIcnim nc
mcc hc|cmcn
2. mcc nckcimLck nc LuIc
3. :i|unccn nc ipinun|c cI
pinc(c(cminc mcc pcncnim
pccpcpcIu|cy.
8. go 8ogov no opot Isoo|ong-o|ong so
Fognonorser|
1. cnc u(i nc |upcnc ccccmiIin pc(c :c
pccpcpcIuLc nc mcc pun|c
2. cnc IuLic
3. ccpcI nc:i:ikcIcn cin nc c(cw cI |icIc: :c
mc|ckc: nc hcncin cI mcIincinc iniI
cnc pcc|c|ccycn nc nc(:e(i
pccpcpcIu|cy.
4. cnc nc(:e(i cy kci|cnccn mcy
kcIcmIcmcnc |cki |cmcnc
5. pinc|i|ici(cn nc Lckcc cnc Lucnc nc(:e(i
ó. kci|cnccn ihcncc cnc mcc kc:cnckcpcn
cI kcccmiIcn :c pccpupun|c
. Ang Fogpop|ono ng Norser|
1. ¨Seec Lec" c kcmcnc |c|ccycn nc Linhi
2. ¨I(cn:p|cnI Lec" c kcmcnc pcc|i|ipcIcn nc
pun|c
pccpcpcIu|cy.
. go Foroon so Fogpoporom| ng Ho|omon
1. Lu|Lc {Lcwcnc cI :iLuyc:)
c. ihcncc cnc |upc cI cccccccn nc
pcIcLc mu|c :c hcycp
L. puIu|cn cnc uccI cI cnc cchcn nc
kc|chcIinc hcLc niIc
c. iLukcc cnc Lu|Lc nc Iic-ii:c kunc
iIc cy kumpu|-kumpc|
pccpcpcIu|cy.
c. cumcwc nc LuIc: :c pcmcmcciIcn
nc kcmcy c i:cnc pcIpcI
e. iIcnim cI iciin cnc |upc :c pc|icic
nc Icnim
1. iIcnim cnc hc|cmcn :c Icmcnc
ccwcI nc mcc hcncy
pccpcpcIu|cy.
2. Icnckcy {c|ucLcIi)
c. ihcncc cnc |upc
L. c|i:in cnc mc|cmLcI nc cchcn nc
mccc(inc |uIuin
c.mcchukcy nc mcc LuIc: nc
pccIcIcnimcn nc mcc Icnckcy
c. |ccycn cnc kc|chcIinc Lchcci nc
LuIc: nc cLc cI pinu|Lc: nc
pcIcLc mu|c :c hcycp cI
pcckcIcpc: cy IcLuncn cnc iIcc:
nc Lchcci nc |upc
pccpcpcIu|cy.
e. iIcnim cnc 2 hcncccnc 3 Icnckcy
:c LcwcI LuIc: cI iciin cnc |upc
:c pc|icic nc Icnckcy
1. ci|iccn cnc Icnim pcckcIcpc:
iIcnim
3. uccI {|uyc)
c. Luhcchccin cnc |upc
L. puIu|-puIu|in cnc |uyc. LcwcI
puIc| cy mcy :up|inc
pccpcpcIu|cy.
c. iIcnim cnc mcc puIc| :c ccwcI nc
25 :enIimeI(c LcwcI i:c
c. ci|iccn pcckcIcpc: iIcnim
4. mc|c|ckinc LuIc nc cu|cy {kc|cLc:c cI upc)
c. cumcwc nc LuIc: nc mcy :ukcI nc
30 :enIimeI(c cnc |cwck cI 30
:enIimeI(c cnc |c|im
pccpcpcIu|cy.
L. punuinc mu|i cnc uncnc kc|chcIinc
LuIc: nc cLc cI cLcnc nc mu|c
:c hcycp
c. punuinc mu|i cnc i:c pcnc kc|chcIi
nc LuIc: nc ¨cc(cen :ci|"
c. mccIcnim nc 1 hcncccnc 2 LuIc cI
ci|iccn iIc
pccpcpcIu|cy.
. Fog||||pot ng Fun|o
1. lhcncc cnc |upcnc ¨|ccm" cI i|cccy :c
i:cnc |c|ccycn. Di|iccn upcnc mccinc
mcmc:c-mc:c.
2. lhcncc cnc |c|ccycn nc LcwcI pun|c.
3.SuncuIin cnc mcc pun|c nc munIinc
pu|uIcnc nc nc:c kcmc.
4. Lccycn nc kcunIinc |upcnc ¨|ccm" cnc
|c|ccycn nc pun|c. Iincncnc mcLuIi nc
mcy |upc :c pc|iLcI nc uccI nc pun|c.
pccpcpcIu|cy.
5. Dccccccn pc nc |upcnc ¨|ccm" upcnc
mcpunc cnc |c|ccycn nc cchcn. lciin
cnc |upc :c pc|icic nc Icnckcy.
ó. Di|iccn nc IuLic. lcyc: cnc mcc |c|ccycn
:c mccyc: nc hcncy. nc:c |i|im c :c
i:cnc |icIc: nc |ucc( hcncccnc :c
mcckc(ccn nc cnc mcc pun|c nc
Iuncy nc cchcn.
pccpcpcIu|cy.
. Wostong Fongongo|ogo ng Ho|omon
1. Kci|cnccn nc i:cnc mcinccI nc pcc-
cc|ccc :c mcc pun|c.
2. 8unckc|in ncnc mcLcLcw cnc |upc :c
pc|icic i:c c( cc|cwcnc u|iI :c |ccL nc
i:cnc |inccc.
3. Lini:in cnc pc|icic nc pun|c.
4. Di|icin cnc mcc hc|cmcn c(cw-c(cw
Iuwinc umccc c :c hcpcn.
pccpcpcIu|cy.
5. UnIi-unIinc i|cnIcc :c :ikcI nc c(cw cnc
pun|c hcLcnc |umc|cki cI |umc|ccc iIc.
ó. 8cku(cn cnc mcc pcncnim upcnc hinci
pc:ukin nc mcc mcpcni(cnc hcycp.
pccpcpcIu|cy.
Wokos.

!,5,5,34 8, !,,,,2,3 
:5, !,::3,3 3 9:- $,9 3 ,7, ,4 3 ,,2,3 :, 8, 2, 5:34 ,9 -, 5,3,,2,3 $,7,3 ,33 
&73

3 !.5.3 .32.8.5.3 2.9 3. .3 3 .9. 8.2.2.-.32. .9 . 3 .29 3 .2. !..2..3 .2.32. :2.32 3 !.74 :5.3 2. 5.3 .3 9..3 :5./ .9.3 9. .9 .29 3 .3/.9.9.3 3 5. .3 -:3.3 9.3 -. . .3 ..3..9.. 8..3 3 5.3 .3 :5.!..2...

9:2.3..32 53.3 .32 3 %:7.:3..2.3 3 -:94 -..8 ..9.9. !. . 9:2:9:-4 .9... ./.3 2..-. 3.. 5. .9 .9 3.33 3.5.95.3.7.3 8. . 3 -:9. .8 3. 94 2.943 -:94 .2.9..2.9 -:9.32 8.3 !.29 8. 479.9 . 5.-.5.3 2.2. 5.9..3 8. !. 5.3 -:94 .9.8. ..

5.9:4 .5.5.

8.5.3 9. .32 .3 8.2.3.5.9.32 2:3..3 !. :2.3 . -:94 8. 2.32.9 3 5:3.43 5:3. /. ..3 ..2.9.5. .9.9.3 3.3 .9:-4 45.3 5..9:4  %:7..5.5.9.548 35.9.33 .3 .2:3.3 5.543 .5. 94 .2. 3.3 5.59.2.9 8. 2.39. .32..3 5:3.

.7.-..3 2. 548908.3.43 .3 ... 5.-. 5.3.2.7..3 .3 :5.3 !.3 3 2. 3 .. 8.3 -.3 2.3 -:9.33 54890 - .3::.3 5. ...3 .3.4/ .3 5. 54890 / :.8 8.3 !. 2..:7. 54890 0 -. 2.3::. 5:9:3 .-.3 . 2.48 .

9.3 3 /.3 54890.3 -. .4 .5.3 .5.29 3 -.9.3 57..-9 .3 9:94 3 /. 5...4 8.-9 8. 5.. .43 . 54890.3443 /3...3 3 5.. 394 .4 8.2. 2...3 5. 5..9.9:4 1 9.5.843 58 .3 3. .3 2.-..2.3 3.3 2. 54890 .

3 3 8.3 . 539:.5.7.3 2.92.. 5.5. . .943 / 3 -.5.3 .5.4 8.4/ .3 -.3.3 . 8. :. .3 3.43 3 9.4 .3 . 3 .3 3 539:.9 5./:...3 9.9:4 9...3 3 2.. 5..43 .5..3 :35. 94 .9.3 !..2.7.8.3. ..3 2.

3 2.5.2.9.5.2-.. 5. 89..9 -.:. . 3.3 3 -..8 :- . 3.3 :54 .98 80:3/.29.9.25.9:4 .. .:-.:2-07 .5. :..

9:4 !. !./.38 3 :5.5.// . !.7.5.9./.-.9!.5. 3 !.-:-:3. .

3 . :. .5.2:.3 -..9 :3 2...7. -:3.4 2.43 -. 3 -:3.93 3 9.9 . 3 2. . . 3 2.83 3 :.5.3.3 :.3.3 3 2..7 3./.3 . 943 59. 2.9 !7:9..2.3 3 . .7 3...3 2.3 5..33 94 3.29.5. .. .8   . /.3 3.9.!.3 :./. -:3.3 .

.... 3 2.8.3 .3 2.5../ 3. 3.9:4 3.3 :33 3 2.9 3 -:3./. ..5. -:94 .2:2:.5.5. 3.7 3.. 3::.3.3 3/ 5.9 -:. .-. .3 -../ 3 45407 .5. . 20/4 9:4 3. -:.2.39. 9:.-. 3 . 3 :.. 9. .

3 2...3.. 5:3.3 :5../:49 . .3 5. 94 3 2.2 .3 2.8 2. 2.3 2.7.3 / 9... 8.2..3.-:-:9 .../.5.9...9 53.- .3/.7807 3 .92.32 ..3.3 3 .7. 3. .3 2.7807 /94 53:5:3.3 -:3..3 !.3 53.43 50/03 5..

32 3 2.2.3 2.. . 3.5. 5.3 3 2..9. -:94 8:3.7. 3.29.3 8..7807 :. . 5.5.9 53.3 3 53:3.5.9:4 2.. 3 3.32 .7.3. -..7 3..9.2-.23 2. 5. ..

3 .3.99. !...93/3 39 . 5.293 5.9. . 8.7.5..7807 .5.. 5:3.3 5..5.9:-4 3 2.5..8 3.9 8.9:4 .33 .3.3 /33 .88. .5. .5.3 8. 2. . 3.92.8 8.7.5..9 3.. .3 3 3..3 9:- /.3 .3 :7 3 :5..7807 .

9.9. 5.5.3 2.5. .5. ..3 .3.2.5.3 .5.3 3 -3  %7.5.29.3.3 8.385.3 2.3.3 .4/ . 3 !.2.7807  $00/-0/ 4.2.3 3 -.3/.3 -:43 3.7.5.3 5..7807 . .3 3.7807 ..3 ..9.34 3 .3 53..9:4 .8. . .39-0/ 4.5:5:3.2.3 3 5:3.29..

. .9.7.2.5.9. ./. 8.. !. .8 .45 - 5:9:.. -:4/ .2 3 .5..:25: :254 .-.3 :. :3 94 .9/.43 3 .3 .5. !.3 8.9 .9:4 .7.5. 394 .98-:.-.3/.3 .3 3 5.3 :5.3 -:-4 3 9 8..5. 2:..3 -:-4 -.3 /..93 .

.

. 5..3.3 .5.9 3 2. 8.9.2. .5.3 5.3 3 ..8 8. 48.3 :5. 3 -:9.3 8..2.9:4 / :2.2.32 .2. 5.5. 9.32 1 9.32 .2.9/3 .95.9 0 9./ 3 9.3 .

3 .73 :9:3 . . 5. .3 9.-4. 3 2.8 3.5. .3. . 2.3 2.32.3 3 2.45 ...43 3.3 :5. -.:-.9 .83 .9.8 3...9.-.9. 3 :5.953:-48 3.5.8 3 .3/. - .9..5. 9.9..:...2-49 3. 3 -:9.93 -.. /.9:4 9.548 . 8.3 .3 .9 5. / . 2:.-:3.. 5. . 2.3. -:9.

3 .3. 5.3. -.3 9. .3.5.9/3 .9 -:9.8:53 ./ 3 9.9 :.5.2.3 9...32 :.32 5. 8..3 .32 .9 5:94 .9:4 0 9. -.3 :5. -:.3 :5. - 5:9: 5:9:3 .548 9. 8. 1 /.3 ..5.9.8 .3 :.

9 803920974 .-.32 2. 3 -:9. 2.32 . 803920974 ..9 8. . :2.3 5.9 3..9:4 .8:. .. .3 .548 9.5.5..2 .5. 803920974 -.3 -:94 3 :.9.8 3.9:54 . .. 9.3 . 5:94 8. / /..8.3 2.9 3...

3 -:94 .32 3 .... .8 3 .93 -:9.-4.8 3 .5.9:4 - 5:3:3 2: . 8.45 .5. 5:3:3 2: .3 8. 5.9 /.3 . 2:.7/0384 / 2.9 3 -:9.-434 3.3.9.5.3.3 :3..9.3 94 .

9 3 !:3.5.3 . .3 4.3 2. 5:3. .3 2.5.9. %33.2.8.3 4.. 5:3. . 8. .:393 :5..2.5..3/.3 3.2 .. .3 3 -.3 :5. 2.9 5:3. .8.3 ..3/.. 3 2:393 5::943 3.3 2... 3.-:9 3.9 3 5:3. 5.9:4 !. $:3/:93.-49 3 :.3 . 2.3 .3 2.8. 8.3 3 . 8.. .5.:5.3 :5.2 .

. 2 48.3 3 /.7 .3 2.3 9.8 3. .3 2. .3 3 9:- ..3.5:34 .43 .3 8. . 3.7443 3. 2.3.3.43 /3 .2 :5.8..3 4.48 3./ 3 9..9:4 .. :. 8.3 :5.. 5.5.3 :5.3 8. 2..3 5.48 . /. 3. 8./. 5:3.3 .5. .3 2. 3 9:3.5.

. ..3. 8. 9:3 :2...5.7. .3 5.3.3 34 383 . 5.. 47/.3 .3 8. 48.5.9 3. 5.3 3.. 3 . ../ 3 5:3.3 .9:4 .. 3 ..2.2. .3.7. 8.-.-. :3.3 2.8943 !. 2.3.5./ 8.543 . 5:3.3 :5.. . 44..3 2.3 2.3 :9 8.3 3 8.

3.9:2.:7.9:4 &39 :393 . .3 . .4 94 . .39./ 8.3 5:3.5.-.5.3 ... 2.7.3 2.3 :2.37.32 :5.9 3 . 8.5.5. 5.3 3/ 5.45 .8:3 3 2.

..8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful