Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

KAGAWARAN NG EDUKASYON
Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum

KURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010
(2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM)

GABAY PANGKURIKULUM

FILIPINO I

0

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

TALAAN NG MGA NILALAMAN
Panimula I. II. III. IV. Batayang Konseptwal ng Filipino Talahanayan ng mga Konsepto (Filipino I-IV) Pamantayan sa Programa at sa Bawat Taon Gabay Pangkurikulum - Filipino I

Mga Dagdag-pahina A. Resulta at mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pagmomonitor at Pagtataya (M & E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) B. Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (2010 Secondary Education Curriculum) C. Mga Kalakip na Babasahin

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

PANIMULA

Ang Konteksto/Kaligiran

Kalimitan, ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas ay isinasagawa tuwing ikasampung taon. Ngunit bunga ng mabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyon at patuloy na paglaganap ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, naniniwala ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari na dapat nang isaayos ang kasalukuyang kurikulum upang sa gayo’y makaagapay at matugunan nito ang mga pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon. Naging batayan sa pagsasaayos ng kurikulum ang mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015) - ang magkaroon ng Kapakipakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong pamantayan, kakailanganing pagunawa at nilalaman ng bawat asignatura ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin.

Isinaalang-alang din ang resulta ng ginawang ebalwasyon ng implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 Basic Education Curriculum) sa pagsasaayos at pagdisenyo ng bagong kurikulum, gayundin sa ginawang pagsasanay ng mga guro at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga punong-guro ng 23 pilot schools upang mahusay nilang mapamahalaan ang panimulang pagsubok (pilot testing) ng binagong kurikulum.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang Proseso Sa pagsasaayos ng kurikulum, inilapat ang Understanding By Design (UBD) na modelo nina Jay McTighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
Mga Layunin/ Kaalaman/ Kakayahan Mahahalagang Tanong

Mga Pamantayang Pangnilalaman/ Pagganap Resulta/Inaasahang Bunga

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Mga Produkto/ Pagganap Pagtataya

Kraytirya/ Kagamitan

Plano sa Pagkatuto

Mga Gawaing Instruksyunal

Mga Kagamitan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay Pangkurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahahalagang tanong. A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?” 2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisasagawa ng magaaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa pamantayan?” B. Ang Mga Kakailanganing Pag-unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay. C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.

Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mga pamantayan. makadama at makaunawa sa damdamin ng iba. C. at makilala ang kanyang sarili.Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya’y may kakayahan nang magpaliwanag. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo ang mga pamantayan. (Ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng Antas 1-3 ay makikita sa Annex B.) . at mga kraytirya o panukat na gagamitin sa pagtataya ng inaasahang produkto o pagganap. Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura. B. makabuo ng sariling pananaw. A. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2: Pagtataya Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang paksa o markahan. matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong. inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral. makapaglapat. B. A. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto. magbigay ng sariling kahulugan. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba’t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral.

Isinunod na sinanay ang mga superbisor ng lahat ng asignatura upang mabigyan ng suportang pang-instruksyunal ang mga guro. punong-guro. Ang mga feedback mula sa kanila ang naging batayan sa patuloy na pagsasaayos ng mga elemento ng mga dokumento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. . Visayas. Pagtuturong Integratibo. at Special Program for Foreign Language (SPFL). kinatawan ng piling sektor ng lipunan. propesor ng iba’t ibang kolehiyo/pamantasan . at iba pa).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nagkaroon ng mga writeshop at konsultasyon sa mga stakeholder: mga guro. Isinanib at pinagyaman ang iba pang programa ng edukasyong sekondari tulad ng Special Program for the Arts (SPA). Ang mga pilot school ay pinili batay sa sumusunod: lokasyon (Luzon. Engineering and Science Education Program (ESEP). at Mindanao). Technical-Vocational Program (TECH-VOC). Nanatili pa rin ang prinsipyo ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (tulad ng Teorya ng Konstruktibismo. puno ng kagawaran at punong-guro ng 23 pilot schools upang maihanda sila kung paano pamamahalaan ang unang pagsubok na implementasyon ng kurikulum. Sinanay ang mga guro. Special Program for Sports (SPS).) Ang pakikipagpulong sa mga punong-guro tuwing isang kwarter at pagmomonitor ng mga pilot teachers ng 23 pilot schools ay regular na isinagawa.at iba pa. at sa uri ng programang pinatutupad ng paaralan (halimbawa:regular na hayskul. May mga kasunod na pagsasasanay na isinagawa batay sa pangangailangan ng mga taong kabilang sa unang pagsubok ng kurikulum upang matiyak na magiging maayos at matagumpay ang implementasyon nito sa 2010. kawani ng pamahalaang lokal. Mula sa mga ito ay nabuo ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Special Program for Journalism (SPJ). superbisor. mag-aaral. Ang Resulta Ang mga feedback mula sa mga pilot teacher ay nakatulong nang malaki sa patuloy na pagsasaayos ng kurikulum. at iba pa upang matiyak na akma at makatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon ang mga elemento ng isinaayos na kurikulum. espesyal na programa.

tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral • mapanghamon.gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral • inihahanda ang mag-aaral tungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo • tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay SPA SPFL Tech-Voc SPS Core Curr.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 • nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa • mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan). S&T SPED .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Batayang Konseptwal ng Filipino Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat Kakayahang Komunikatibo KPW PBN PGRT Kahusayan at Pagpapahalagang Literari Mga Tekstong Literari Pagpapahalaga Mga Teorya sa Pagkatuto ng W ika Mga Teorya sa Paggamit ng W ika Mga Teorya sa Pagsusuring Literari .

pakikinig. pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW). Lilinangin ang limang makrong kasanayan . pambansa. inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal. Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari. Kaugnay nito. Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan. pagbasa. panonood. at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa Tulong ng Iba’t ibang Teksto (PGRT). at pagsusuring literari. Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba’t ibang tekstong literari(rehiyunal. layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo. saling-tekstong Asyano at pandaigdig). . masuri at magamit ang iba’t ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I BATAYANG KONSEPTWAL NG FILIPINO ( Deskripsyon ) Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat (Functional Literacy For All ) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015). at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari ng mga mag-aaral sa lebel sekondari.

Tekstong Literaring Pandaigdig Tula Maikling Kuwento Parabula Dula ( Pantelebisyon/Pampelikula) Alamat Ikatlong Markahan Epiko Ikaapat na Markahan ( Korido ) Ibong Adarna ( Awit ) Florante at Laura ( Nobela ) Noli Me Tangere Dula ( Pantanghalan ) Nobela Balagtasan Mitolohiya Sanaysay ( Nobela ) El Filibusterismo .Tekstong Literaring Asyano Ikaapat na Taon Mga Saling.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan FILIPINO I-IV (Conceptual Matrix ) Unang Taon Mga Tekstong Literaring Rehyunal Unang Markahan Pabula Ikalawang Markahan Ikalawang Taon Mga Tekstong Literaring Pambansa Ikatlong Taon Mga Saling.

saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Pamantayan para sa Unang Taon (General Standard for First Year) Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayan sa Programa (Program Standard) : Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon Pamantayan para sa Ikalawang Taon (General Standard for Second Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga piling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino Pamantayan para sa Ikatlong Taon (General Standard for Third Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring Asyano. upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano Pamantayan para sa Ikaapat na Taon (General Standard for Fourth Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global . pambansa.

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Tagpuan c. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagsulat ng sariling pabula na naglala-rawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag: Pangatwiranan na masasalamin sa pabula ang kultura ng isang rehiyon. naglalahad ng mga patunay. napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ilarawan at unawain ang damdamin at saloobin ng mga tao sa sariling rehiyon sa isusulat na pabula.ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Tauhan a. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya.Gramatika/Retorika 1. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw kung makatwiran o hindi makatwiran ang paggamit ng hayop bilang mga tauhan sa pabula na kumikilos at nagsasalitang parang tao.1. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Pagganap Performance Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya: • batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon • kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon • pagtataglay ng mga elemento ng pabula • wastong paggamit ng una o ikalawang wika • wastong paggamit ng gramatika/ retorika (Tingnan ang kalakip) . gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon UNANG MARKAHAN (PABULA) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Banghay d. Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng isang rehiyon na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Mga Elemento ng Pabula a. Sa proseso ng komunikasyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. Mga uri ng Tauhan: bilog (round) o lapad (flat) b. Mahahalagang Kaisipan B. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Panitikan: 1. pasalita man o pasulat. mahalaga ang paggamit. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. may batayan ang nabuong sariling pananaw.

napapanahon. wala. Kraytirya: may katapatan. natutuwa. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. malikhain Paglalapat Iugnay sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa pabula. naiinip. hindi. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. marahil. Padamdam na pangungusap na may natatanging gamit Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: makatototohanan. ewan/ aywan. makatotohanan. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 3. ayaw ko/ayoko. walang gana at iba pa c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman a. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap . Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. may kaugnayan sa pangyayari sa pabula Pagkilala sa sarili Ibahagi ang sariling kahinaan at kalakasan batay sa pagkaunawa sa pabula. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang mahahalagang kaisipan sa pabula batay sa mga naging karanasan o karanasan ng iba. oo. napapanahon. at iba pa na may tonong naiinis. naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan. Kraytirya: makatotohanan. Kratirya: makatotohanan.

Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. mas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman b. kung ako ikaw. at iba pa Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa antas ng Pag-unawa Sa antas ng Pagganap . Mga Bahagi ng Pangungusap 6. Pang-uri 5.Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. bakit hindi pa. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 4. maaari rin naman.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Unang Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi . pambansa.

natutuwa.Gramatika/Retorika 1. oo. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/ di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Panitikan: nang may angkop na gramatika/retorika 7. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Bilang ng araw/sesyon: 5 ”Ang Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Padamdam na pangungusap b. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin . Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. naiinip. Banghay d. ewan/ aywan. hindi. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura na gramatika/ retorika ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino A. wala. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b.1. Jose Rizal B. Tagpuan c. Mahahalagang Kaisipan B. at iba pa na may tonong naiinis. walang gana at iba pa c. Tauhan a. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. ayaw ko/ayoko.Mga Elemento ng Pabula a. marahil.Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 1: A.

mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. at iba pa na may tonong naiinis. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. walang gana at iba pa c. Pang-uri 4. Jose Rizal • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa masining na pamamaraan • nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat • nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan kaugnay ng paksang tatalakayin gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong • nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam • nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito . ewan/ aywan. naiinip. at iba pa C. hindi. marahil. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. natutuwa. Sa proseso ng komunikasyon. oo. pasalita man o pasulat. mas. wala. bakit hindi pa. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Gramatika/Retorika 1. ng nagsasalita Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Panitikan 1. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon at ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. maaari rin naman. ayaw ko/ayoko. Mga tanong na masasagot ng mayroon. kung ako ikaw.

Kraytirya: makatototohanan. Kratirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng mga pabula noon at sa kasalukuyan. napapanahon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Kaangkupan sa paksa C. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon pagbibigay ng mga mungkahi paraan/gawain na dapat gawin upang patuloy na lumaganap at tangkilin ng mga tao ang pabula. napapanahon. napapanahon. naglalahad ng mga patunay. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot D. may kaugnayan sa pangyayari sa pabula pagninilay-nilay tungkol sa mga kabutihang nagawa ng pabula sa kaniyang sarili. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula. Nagtataglay ng mga elemento ng panayam . malikhain paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga pabula ng sariling lugar/rehiyon sa kasalukuyan. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula. napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng ibang tao sa kalagayan ng mga pabula sa kani-kanilang lugar/ rehiyon sa kasalukuyan. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang panayam (Interview with the Experts) batay sa sumusunod na kraytirya: A. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Batay sa pananaliksik B. Kratirya: makatotohanan.

In The Mirror. Dialogic Feedback (Dyornal) . Pagtuklas : Sa bahaging ito. (Maaaring gumamit ng alinman sa Komentaryong Paradyo. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong). Monologo. Ang mag-aaral ay : nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr.com) (Maaaring gamitin ang dugtungang pagsasalaysay./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”na isinakomiks ni Rizal sa kaniyang kapanahunan. Character Profile.blogspot. Sa iyong palagay. pilipinokomiks. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Patunayan. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Interview Chain. sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong? Matsing? (Maaaring gumamit ng alinman sa Habi ng Tauhan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Masasalamin ba sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito?” Patunayan. masining na pagkukuwento.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. 2.dulang panradyo at iba pa. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.) (mula sa nakapag-uugnay ng pag-uugali ng mga tao at kalagayang panlipunan ng panahong isinakomiks ni Rizal ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” sa tulong ng mga tanong: 1. ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Panayam o Interview with the Experts). atbp ) nakapagbibigay ng sariling opinyon kung masasalamin sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito. sa kaniyang kapanahunan. Jose Rizal. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.) . at iba pa.

Video Clip. at iba pa nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula (kolaboratibong gawain) gamit ang alinman sa In the News. Ang mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay. Sa bahaging ito. Masining na Pagkukuweto.) Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula . Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. at iba pa nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga tauhan at pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa istratehiyang Habi ng Tauhan. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Dulang Panradyo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. at iba pa. (Maaari rin ang Concept Map. Fan Fact Analyzer. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang pabulang Ang Matsing at ang Pagong at ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. at iba pa nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. History Data Bank.) nakapagsasalaysay ng pabulang Ang Matsing at ang Pagong sa pamamagitan ng alinman sa Storyboard. Skit .

at iba pa).Sa iyong sariling palagay. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. ekspositori. Nais kong malaman. Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS). Paraphase As You Comprehend (PAC).Ihambing ang kalagayan ng mga pabula noon at ngayon.Paano ka makatutulong upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao ang pabula at mga kauri nito? .) Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Patunayan.Ano ang iyong naging damdamin matapos mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mga hayop ang ginamit na mga tauhan ni Aesop sa mga pabulang kanyang isinulat? Dapat ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. sino sa iyong mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan dito sa kasalukuyan? Bakit sila ang iyong napili? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan. Alam ko na). Rizal.Kung babalikan natin ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” ni Dr. muling balikan ang mga natutuhan na. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.) nakapagbibigay ng sintesis mula sa mga impormasyon sa tulong ng alinman sa ANA (Alam ko. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Think Pair Share. argumentatib. . at iba pa C.Paano mo pahahalagahan ang mga ganitong uri ng akdang pampanitikan? . gayong hindi naman makatotohanan ang mga tauhang ginagamit dito? Pangatwiranan ang iyong sagot. dapat bang ituro o tangkilikin ang mga pabula.Bakit nag-iiba ang paksa ng pabula sa bawat bansa at panahong pinagdaanan nito? . muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan.(Balikan ang Mahalagang Tanong (EQ) para sa araling ito. at iba pa . nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan tungkol sa paksang “Dapat bang ituro sa mga bata ang pabula o . . deskriptib. PIN (Positibo-Kawili-wili(Interesting)-Negatibo. . Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I mga kauri nito sa kasalukuyan?” gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong (Magsaliksik tungkol sa Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito. nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam sa pamamagitan ng alin man sa simulation. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. at iba pa E. Rizal Mga babasahin tungkol sa: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula. Dialogic Journal. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsasagawa ng Panayam/Interview with the Experts) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.) Mga Kakailanganing Kagamitan Orihinal na komiks ng ”Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. www. Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Internet.com . Muli.blogspot. Paglalapat: Sa bahaging ito. Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng saliring kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.pilipinokomiks. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga angkop na tanong sa isasagawang panayam (Interview with the Experts) nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng paksang kanilang tatalakayin at ng mga taong kabilang sa gawaing ito.

1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan : Pabula Aralin 2: A. Panitikan o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a. Mahahalagang Kaisipan B. oo. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. ewan/ aywan. at iba pa na may tonong naiinis. natutuwa. Tagpuan c. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. ayaw ko/ ayoko. hindi. Padamdam na pangungusap b.Tauhan) Bilang ng araw/sesyon: 3 “ Si Amomongo at si Iput-Iput“ (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Pabula ng Visaya B. wala. Mahahalagang Elemento ng Pabula (1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita . Banghay d. marahil. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon gramatika/ retorika A. naiinip. walang gana at iba pa c.Gramatika/Retorika 1.

Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. maaari rin naman. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin ng mga tauhan sa pabulang binasa nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento . kung ako ikaw. Pang-uri 4. Padamdam na pangungusap b. Mahahalagang Elemento ng Pabula: a. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa: Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c.Gramatika/Retorika 2. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. at iba pa C. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Panitikan 2. Sa proseso ng komunikasyon. pasalita man o pasulat. Tauhang: Bilog (Round Character) Lapad (Flat Character) B. mas. bakit hindi pa. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pagaaralan ito sa orihinal nitong wika.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Kraytirya: makatotohanan. Makatotohanan D. Kraytirya: naglalahad ng pananaw. napapanahon. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mga hayop.tapat pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya. Kraytirya: makatototohanan. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento . Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin E. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may kaugnayan sa tauhan ng pabula pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Inaasahang Pagganap: Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula ng napiling ikuwento C. napaninindigan ang sariling pananaw pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ng taong ikinukuwento B. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa.

naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan.). makatotohanan. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.Tauhan (bilog at lapad). Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa.) nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula. . Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.Pagtuklas: Sa bahaging ito. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Antas 3 A. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Sa bahaging ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Maaaaring pumili ng iba pa ang guro. at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin).at iba pa B. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ang mga ito’y mungkahi lamang./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapasuri sa piling tauhang ginamit sa isang palabas/ Cartoon Series. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mga hayop ang karaniwang tauhan na ginagamit sa pabula?” Patunayan. Ang mag-aaral ay: (Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga hayop ang tauhan (Halimbawa-Lion King). Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Tapusin ang sumusunod na pahayag…. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. maaaring pasalita o pasulat nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa Three Step Interview.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kraytirya: may katapatan. Piccing Together Ideas. ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Si Amomongo at si Iput Iput” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggaptanggap.

) nakapaglalarawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart. Venn Diagram. at iba pa Habi ng Tauhan Gorilya Alitaptap nakapagbabahagi ng kanilang sariling haka-haka sa tanong na: “Kung maglalaban ang gorilya at ang alitaptap. sino kaya ang mananalo?Bakit?” nakapagsasatao ng ilang tauhan sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” (Iminumungkahi na ibigay na itong takdang aralin upang makapaghanda ang magsisiganap. Buliding Blocks. at iba pa . Dalawahang Usapan. Summary Blueprint.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan sa mga katangian ng gorilya at alitaptap gamit ang alinman sa Habi ng Tauhan.

Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. deskriptib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. at iba pa). . matapos magbigay ng input ang guro tungkol dito C. agumentatib. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. muling balikan ang mga natutuhan na. ekspositori.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Itala ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula.) Larawan ng alitaptap Larawan ng gorilya Pangyayari 1:__________________________________ Pangyayari 2:__________________________________ Pangyayari 3: __________________________________ Pangyayari 4:__________________________________ (at iba pa) nakapagsusuri kung sino ang tauhang bilog (round character ) at lapad (flat character ). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Pagpapalalim Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya.

Ano ang magaganda at di. Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Sa Kolum D. ang lapad o ang bilog? Kung ikaw ang papipiliin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain.magagandang paguugali. Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong hamak na malalaki ito sa kaniya? Magsalaysay ng pangyayari sa buhay. iyong 2. Bakit siya ang inihalintulad mo? . at iba pa) 1. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion. magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di. Ano ang mahalagang kaisipan na nais iparating ng pabula? Mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong maiparating sa mga mambabasa? Patunayan. Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa. Round table Discussion. 4. Mga tauhan Kolum A Iput-Iput Amomongo Iba pang gorilya Magagandang Pag-uugali Kolum B Di-magagandang Pag-uugali Kolum C Paano ito Babaguhin? Kolum D 3. anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o bilog? Bakit? 5. o maaaring narinig. nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa pangyayaring ito. Simposyum.magagandang pag-uugali ang masasalamin sa mga tauhan sa binasang pabula? Itala ang iyong sagot sa kolum sa ibaba/kabilang pahina.

Paglalapat Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung kinakailangan. Ang mag-aaral ay : masining na nakapagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa pabula Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahin na Si Amomongo at si Iput-Iput.) nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa pagkukuwento tungkol sa isang kakilala na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa isa sa mga pabulang nabasa. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. (Kalakip ang babasahin.) D. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. (Gagawin ito matapos ang pagtalakay sa iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Mga Elemento ng Masining na Pagkukuwento Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Masining na Pagkukuwento .

Tagpuan c. Mahalagang Elemento ng Pabula – 2) Tagpuan “Ang Palaka at ang Uwang” B. walang gana at iba pa Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . oo. Mga tanong na masasagot ng mayroon. naiinip. ewan/aywan. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a.Gramatika/Retorika 1. hindi. Mahahalagang Kaisipan B. wala.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 3: A. Ang Pang-uri ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon: 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. . Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. at iba pa na may tonong naiinis. Banghay d. marahil. ayaw ko/ ayoko. natutuwa.1. Tauhan a. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b.

Sa proseso ng komunikasyon. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. maaari rin naman. Pang-uri 4. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. kung ako ikaw. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. pasalita man o pasulat. bakit hindi pa. Padamdam na pangungusap b. mas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. at iba pa C. Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? . Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Tagpuan B. Panitikan: Mga Elemento ng Pabula 2. Gramatika/Retorika Pang-uri Ang mag-aaral ay: • • • • nakapagbibigay ng puna tungkol sa mga iginuhit na lugar ng mga magaaral nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga tagpuan sa pabula nakasusulat ng paglalarawan sa isang lilikhaing tagpuan sa pabula. nakalilikha ng makatotohanang tagpuan gamit ang pang-uri .

Makatotohanan E. napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng naging karanasan sa isa sa mga lugar na hindi malilimutan/ na mahalaga para sa sarili. may kaugnayan sa paksa. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. malikhain pagmumungkahi kung paano magiging ligtas at payapa ang sariling lugar/ rehiyon Kraytirya: makatotohanan. magkakaugnay pagpapadama ng sariling damdamin/damdamin ng ibang tao/damdaming namamayani sa isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa tagpuan ng isang pabula. napapanahon. Kraytirya: tapat. napapanahon. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kung paano mapananatiling ligtas ang isang lugar sa kasalukuyan. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Kraytirya: makatototohanan. Pagtataglay ng mga elemento ng talatang naglalarawan . Kraytirya: makatotohanan. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa tagpuan paglalarawan ng isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula. Napapanahon D. Pagtataglay ng mga elemento ng tagpuan C. May pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula B. naglalahad ng mga patunay. Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na talatang naglalarawan batay sa sumusunod na kraytirya: A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag ng kaangkupan ng tagpuan sa banghay at tauhan ng pabula. may batayan ang nabuong sariling pananaw. makatotohanan.

Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.Tagpuan. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan”. Pagtuklas: Sa bahaging ito. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. nakabubuo ng sariling Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin . Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan ng isang lugar tna paborito niyang puntahan sa sariling lugar/rehiyon (Bigyang-laya ang mag-aaral kung paano niya ilalarawan ang nasabing lugar. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula)./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapalarawan sa paborito niyang lugar sa kaniyang sariling lugar/rehiyon.) • • • nakapagbibigay ng reaksyon sa mga inilarawang lugar Itanong ang Mahalagang Tanong (EQ) : Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. at Pang-uri). lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

Sa bahaging ito. inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Character Profile. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit.) Tauhan Uwang Palaka Pinagtularan Paliwanag . b. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Palaka. at iba pa.) • nakalalahok sa malayang talakayan tungkol sa binasang pabula Mga halimbawang tanong : a. Habang pinagbabawalan si Uwang ay lao siyang namiminsala. Ang mag-aaral ay: • • nakapagsasagawa ng masining na pagbasa ng pabulang “Ang Palaka at ang Uwang” (kalakip) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita sa pangungusap na ginamit sa pabula (mga salitang may salungguhit) a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. aglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Palaka at Ang Uwang” upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula. Sa iyong sariling lugar. Gagamba o Susuhong? Bakit siya ang napili mong ihambing ? (Maaari itong ipagawa gamit ang Venn Digaram. c. Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-kahulugan. sino sa iyong mga kakilala ang maaaring ihambing sa kaninuman kina Uwang. c. Angkop ba ang lugar na tinitirhan/tagpuang gimamit sa katangian ng bawat tauhan sa pabula ? Patunayan. b. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Pagpapalalim Sa bahaging ito. (Tiyakin ng guro na ang mga pangungusap ay may kaugnayan sa aralin (Mahalagang Elemento ng Pabula-Tagpuan) nakasusulat ng talatang naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng ginamit na tagpuan sa alinmang pabula. at iba pa). muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Patiyak b. Kung ikaw ang tatanungin. Pahiwatig C. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit na malinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral. deskriptib. ekspositori. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula? Ipaliwanag. muling balikan ang mga natutuhan na. (Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na manaliksik ng isa sa mga pabula) • . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Ang mag-aaral ay: • nasusuri ang isang halimbawa ng tekstong naglalarawan (deskriptib) na ibibigay ng guro at ang mga pang-uring ginamit sa nasabing teksto (kalakip) • nakapagbibigay ng mga pangungusap gamit ang angkop na pang-uri. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na kasama si Uwang? Bakit oo? Bakit hindi? e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I d. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. agumentatib. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat unawain? Bakit? f. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay.) • nakapagpapaliwanag at napaghahambing ang dalawang paraan ng paglalarawan ng tagpuan sa pabula: (kalakip) a.

balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mag-aaral ay : • • • nakapipili ng isang pabula sa sariling lugar/rehiyon nasusuri ang tagpuang ginamit sa napiling pabula nakasusulat ng talatang naglalarawan (deskriptib) sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Ang Palaka at ang Uwang”.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Muli. Talatang naglalarawan ng Tagpuan Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Paglalarawan Kraytirya sa Pagsulat ng Talatang Naglalarawan . aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Paglalapat Sa bahaging ito.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. . at iba pa na may tonong naiinis. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. ayaw ko/ ayoko.Gramatika/Retorika 1. Panitikan 1. wala. Tauhan a. ewan/aywan. oo.1. marahil. Mga Elemento ng Pabula a. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . Mahahalagang Kaisipan B. walang gana at iba pa c. Padamdam na pangungusap b. Mga Bahagi ng Pangungusap ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon : 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 3) Banghay “Lalapindigowa-i : Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” B. natutuwa. Banghay d. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. naiinip.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan : Pabula Aralin 4: A. Tagpuan c. Mga tanong na masasagot ng mayroon. hindi. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2.

Sa proseso ng komunikasyon. Pang-uri 4. Elemento ng Pabula-Banghay 2. maaari rin naman. kung ako ikaw. Mga Bahagi ng pangungusap: a. mas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. at iba pa C. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. bakit hindi pa. Panaguri • Payak na panaguri • Buong panaguri Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • naisaasaayos ang mga pangayayari ng pabula ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nakapagbibigay ng reaksyon sa pagkakabalangkas ng banghay ng pabula’ nakabubuo ng wasto at mabisang pangungusap nakapagkukwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa alamat • • • . Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1. pasalita man o pasulat. Paksa o simuno • Payak na simuno • Buong simuno b.

naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Kraytirya: makatotohanan. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa mga pangyayari paglalahad ng mga natuklasang kahinaaan at kalakasan bilang tao matapos mabasa ang pabula.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap : Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay-katwiran sa pagiging makatotohanan/di -makatotohanan ng mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan. napaninindigan ang sariling pananaw pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: may katapatan. napapanahon. Orihinalidad B. kabilang ang pabula. Kraytirya: makatototohanan. makatotohanan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw. may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga pangyayari sa pabula. Pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap makatotohanan C. Wastong paggamit ng mga bahagi ng pangungusap . Napapanahon D. may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinagawang masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. napapanahon. may batayan ang nabuong sariling pananaw. malikhain pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari sa pabula.

ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabula). Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento?”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Pagtuklas Sa bahaging ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. pagsasatao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain./karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula.Banghay . lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. dugtungang pagkukwento. at Panaguri). Ang mag-aaral ay: • napagsusunod-sunod ang ilang pangyayari ng isang pabula batay sa mga lararwan na ipakikita ng guro (maaaring sa pamamagitan ng storyboard) Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3 Larawan 4 Larawan 5 • _________ __________ ____________ ____________ __________ nakapagsasalaysay sa masining na paraan ng ilang pangyayari sa pabula (maaaring sa pamamagitan ng puppet show. at iba pa) .

inaasahang naitama na mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa.) sa masining na paraan (kolaboratibong gawain) nabibigyang-kahulugan ang ilang mahihirap na salita sa pabula at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng maikling talata o pangungusap masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a. Ang mag-aaral ay: • • • naisasalaysay ang pabulang Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti (Ito’y mungkahi lamang. Sa bahaging ito. Gamitin ang tsart sa ibaba Lalapindigowa-i Odang Orak b. malayang talakayan at iba pa) B. at ang banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagbibigay ng sariling himuha sa Mahalagang Tanong (EQ): Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento? (Maaaring sa pamamagitan ng ANA. Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Bakit? . maaaring palitan ng guro. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti?”. Odang at Orak.

ekspositori. at iba pa). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. d. deskriptib. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya.) Kasukdulan Pataas na Aksyon Panimulang Pangyayari Pababang aksyon Wakas ng pabula C.) • nasusuri ang banghay ng binasang pabula ayon sa dayagram sa ibaba (Inaasahang nagbigay ng input ang guro tungkol sa banghay bago ang gawaing ito. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. agumentatib. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. e. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang asawa na may katulad nilang katauhan? Patunayan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang Lalapindigowa-I. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya at dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain. . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.

aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. sanaysay. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. maaaring sa pamamagitan ng Venn Diagram (Inaasahang ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng tekstong naratib na may kaugnayan/pagkakatulad sa nilalaman ng binasang pabula. Paglalapat Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • napaghahambing ang tekstong nagsasalaysay (naratib) at talatang naglalarawan (deskriptib). Ang mag-aaral ay: • masining na nakapagkukwento tungkol ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang binasa/narinig/napanood na pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” Ang Pangungusap at Ang mga Anyo ng Paksa at Panaguri Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Talata . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Muli.) • nasusuri ang pagkakabuo ng ilang pangungusap sa binasang teksto (upang maiugnay ang Mga Bahagi ng Pangungusap) • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng mahusay na pagkakabuo ng pangungusap sa pagbuo/pagsasalaysay ng mga pangyayari o pagkukwento D. na ang tuon ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. at iba pa. Halimbawa. isang balita.

wala. Padamdam na pangungusap b. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Tagpuan c. oo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 5: A. hindi. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Ekspresyong Gamitin sa Pagbibigay-payo sa liham ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon: 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Tauhan a. naiinip. Banghay e. ewan/aywan. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 4) Mahahalagang Kaisipan “Ang Mag-anak na Langgam” B. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mahahalagang Kaisipan B.1. Panitikan 1. Mga Elemento ng Pabula a. walang gana at iba pa c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. marahil. natutuwa. at iba pa na may tonong naiinis. ayaw ko/ ayoko. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b.Gramatika/Retorika 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2.

Pang-uri 7. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Mahahalagang kaisipan B. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. kung ako ikaw d.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 6. mabuti pa’y b. mas makatutulong at iba pa Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • • • • nakapagbibigay ng sariling reaksyon/paliwanag sa mga pahayag na may kaugnayan sa mensahe ng pabula nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa mga aral o mahahalagang kaisipan mula sa pabula nakasusulat ng liham nagpapayo o nagmumungkahi nakagagamit ng iba’t ibang ekspresyon sa pagbibigay-payo o pagmumungkahi . Mga Bahagi ng Pangungusap 8. bakit hindi pa c. kung ako ikaw. maaari rin naman. at iba pa C. pasalita man o pasulat. maaari rin naman e. Panitikan Elemento ng Pabula – 4. Gramatika/Retorika Mga Ekspresyong angkop gamitin sa pagbibigay ng payo o pagmumungkahi tulad ng mga katagang: a. bakit hindi pa. mas. Sa proseso ng komunikasyon. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y.

napaninindigan ang sariling pananaw pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob sa pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain. May kaugnayan sa aral/ mensahe ng pabula B. may kaugnayan sa paksa pagpapadama at pag-unawa sa damdamin ng isang kakilala. Napapanahon C. napapanahon. Kraytirya: makatotohanan. kaibigan o kapamilya na may kinakaharap na suliranin gamit ang mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa alinmang pabula.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigaypayo o mungkahi sa isang kaibighan/kakilala Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa mensahe o mahahalagang kaisipan sa pabula na maaaring magsilbing gabay ng tao sa wastong pamumuhay. Kraytirya: makatototohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung mabisa/di. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Wastong paggamit ng mga ekspresyon sa pagbibigay-payo o mungkahi . naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. tapat Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na liham na nagbibigay ng payo o mungkahi batay sa sumusunod na kraytirya : A. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Nagtataglay ng mga katangian ng liham pangkaibigan D. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba pagbibigay ng payo o mungkahi sa isang kakilala. malikhain pagpapasya kung tama ang naging gawi o asal sa isang sitwasyon/ kalagayan kaugnay ng mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa pabula. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Kraytirya: tapat. may kaugnayan sa paksa.kaibigan o kapamilya na may kinaharap/kinakaharap na suliranin. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatotohanan.mabisa ang paggamit ng pabula sa pagbibigay-aral sa kabataan. napapanahon. makatotohanan.

Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Tuso man daw ang matsing________________________________________. Ang liksi at tapang ay ____________________________________________. Pagtuklas Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapupulutan ba ng magagandang kaisipan/mensahe ang mga pabula? Patunayan.”. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Liham na Nagbibigay-payo o Mungkahi). at Mga Ekspresyon sa Pagbibigay-payo o Mungkahi). Ang mag-aaral ay” • nakabubuo ng mga pahayag upang mabuo ang mga kaisipang nais ilahad.) Kung sa tiyaga Nama’y sa Pagong na ako Ikaw ay igagalang kalasag ng buhay napaglalangan din Dahon lamang ang salita kaban ng yaman 1. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. (Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan./karanasan ng mag-aaral tungkol sa Mensahe/Mahalagang Kaisipan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. . 2.Mensahe/Mahalagang Kaisipan . _______________________________. Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo. 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. lilinawin ng guro ang dating kaalaman.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4. 5. at ang mensahe/mahalagang kasipan bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. B. Magbigay ng mga katangian ng ilang tauhan sa oabula na dapat tularan ng tao sa tulong ng Venn Diagram Langgam Tao . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Ilahad at i larawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula sa tulong ng Habi ng Emosyon 2. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang mag-anak na Langgam (kalakaip)”. inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggaptanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Ang mag-aaral ay: • • • masining na naisasalaysay ang pabulang “Ang Mag-anak na Langgam” (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita na ginamit sa pabula masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain 1. • • nakapagpapaliwanag sa sa mga kaisipang nabuo buhat sa mga pahayag nakasasagot sa Mahalagang Tanong batay sa kaniyang dating kaalaman ( EQ: “Kapupulutan ba ng magagndang kaisipan/mensahe ang mga pabula?Patunayan. Sa bahaging ito. Kung mabuti ang hangarin ________________________________________. Ang bunga ay ang ginagawa ______________________________________. 6. Ang magandang asal ay __________________________________________. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Ang pakikinig sa mga pangaral ng mga magulang ang tanging susi sa ikapapanuto ng ating buhay“. 8. Pamuhatan b. Ang mag-aaral ay: nasusuri ang isang halimbawa ng liham na nagbibigay payo o mungkahi ( Maaaring ang guro ang magbigay ng halimbawa o kaya nama’y ang mag-aaral) • natatalakay ang ikinaiiba ng Liham Pangkaibigan sa mga kauri nito at ang mga bahagi nito. 5. Kung ikaw si Bunsong Langgam.) C. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Bating Panimula c. Anong uri ng tauhan ang Amang Langgam? Ipaliwanag. 4. Bating Pangwakas e. Ipaliwanag sa kaisipang. at iba pa). Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Pagpapalalim Sa bahaging ito. tulad ng: a. ekspositori. 6. deskriptib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.maghihinanakit ka ba sa iyong Amang Langgam kung ikaw ay pinaaaalalahanan nito? Bakit? Tama ba ang naging reaksyon ng Amang Langgam sa sinapit ng kaniyang Bunsong Langgam? Bakit? Anong pangyayari ang nagbunsod upang masuway ni Bunsong Langgam ang mahigpit na bilin ng kaniyang ama? Totoo bang walang hinahangad na masama ang isang magulang para sa kaniyang anak? Naniniwala ka ba rito? Bakit ? (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain upang matiyak na malilinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral. Katawan d. muling balikan ang mga natutuhan na. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Lagda • nasusuri at nakapagpapaliwanag sa mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi na ginamit sa liham • nakapagbibigay ng mga sitwasyon kung kailan ginagamit ang liham na nagbibigay-payo o mungkahi • nakapaglalahad/nakapagtatala ng mga mensahe/mahalagang kaisipang nakapaloob sa alinmang pabula • . 7. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. agumentatib.

Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Muli.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. . balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Paglalapat Sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay: • nakasusulat ng isang liham na nagbibigay-payo o mungkahi gamit ang mensahe/mahalagang kaispan mula sa alinmang pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing “Ang Mag-anak na Langgam” Liham Pangkaibigan at ang mga Bahagi nito Mga halimbawang Liham na Nagpapayo o nagmumungkahi Mga kraytirya sa pagsulat ng Liham na Nagpapayo o Nagmumungkahi. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.

Tauhan a. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. ayaw ko/ ayoko. hindi. walang gana at iba pa c. at iba pa na may tonong naiinis.Gramatika/Retorika 1. Banghay f. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Padamdam na pangungusap b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 6: Pagsasaling-wika “Ang Masamang Kalahi” Bilang ng Araw /Sesyon: 10 pataas ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. naiinip. ewan/aywan. Tagpuan c. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . natutuwa. marahil. Mahahalagang Kaisipan B. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Elemento ng Pabula a. wala. Panitikan 1. oo. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. .1.

• • • • . Ang Pagsasaling-wika o katuturan o kahalagahan o mga dapat isaalang-alang/ o mga pamantayan Mga Dapat tandaan sa pagsulat ng pabula Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin ng mga pangungusap/pahayag na nasa unang wika (sariling wika sa rehiyon) patungo sa pangalawang wika natatalakay ang mga dapat tandaan sa pagsasaling-wika nakapagsasalin ng pabula mula sa unang wika patungo sa pangalawang wika na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon natatalakay at naipaliliwanag ang mga paraan sa pagsulat ng pabula nakasusulat ng sariling pabula ng naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o pangalawang wika 2. maaari rin naman. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ng nagsasalita c. mas. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. bakit hindi pa. Pang-uri 4. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. pasalita man o pasulat. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Sa proseso ng komunikasyon. kung ako ikaw. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. at iba pa C.

naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya: A. napapanahon. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. may kaugnayan sa paksa. gayundin sa pagsasaling-wika Kraytirya: may katapatan. tapat pagpapahayag ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling lugar/rehiyon. napapanahon. Kraytirya: makatotohanan. makatotohanan. Batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon B. may kaugnayan sa paksa. Kraytirya: makatotohanan. kalagayan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. naglalahad ng kahinaan at kalakasan bilang isang tagapagsalin pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung dapat ipagamit sa mga mag-aaral sa Unang Taon ang kanilang unang wika (sariling wika sa rehiyon). paniniwala at kultura ng sariling lugar/ pamayanan sa isinalin/isinulat na pabula. Wastong paggamit ng una at ikalawang wika E. Kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon C. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. malikhain paglalahad ng isang sitwasyong nagpapatunay na mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. Pagtataglay ng mga elemento ng pabula D. Kaangkupan ng pagsasalin .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbabahagi sa iba ng sariling kalakasan at kahinaan sa paggamit ng una at ikalawang wika. napaninindigan ang sariling pananaw paglalarawan ng mga karanasan. Kraytirya: makatototohanan.

.Nais kong malaman. Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin ng ilang pahayag na nakasulat sa Filipino sa wikang Ingles o sariling wika._________________________________________________. 5. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin.. Maraming pabula ang nasusulat sa iba’t ibang dayalekto sa Pilipinas. Mga halimbawa: 1. Kawili-wiling basahin ang mga pabula.__________________________ • nakapagbibigay ng sariling reaksyon/puna sa panimulang gawain • nakapagbibigay ng sariling hinuha sa Mahalagang Tanong (EQ): “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? (Maaaring gamitin ang istratehiyang ANA. Nais kong makasulat ng isang pabula.. 3.Alam ko na. Pagtuklas Sa bahaging ito. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino).) . Mahilig akong magbasa ng mga pabula. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin.. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain... Alam ko. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. 2. Mayaman ang panitikang Pilipino./karanasan ng mag-aaral sa Pagsasaling-wika. 4. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. __________________________________________________.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. _____________________________________________________.__________________________________________________. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. o iba pang istratehiya o teknik na angkop sa gawaing ito.

inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Sa bahaging ito. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.) MASAMANG KALAHI • masining na nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Masamang Kalahi” o iba pang pabula (Iminumungkahing gumamit ang guro ng angkop na teknik o istratehiya para sa gawaing ito. Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng mga salita o konseptong maiuugnay sa salitang nasa loob ng kahon. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Masamang Kalahi” (Ito’y mungkahi lamang.) • . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. (Gamitin ito sa pagbuo ng isang talata.gawain upang higit na malinang ang pag-unawa ng mag-aaral. Gawin itong kolaboratibong gawain. Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong/. (Ang mga ito’y mungkahi lamang. Maaaring gumamit ng ibang pabula ang guro.) masigasig na nakikilalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong.) upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B.

Nagustuhan mo ba ito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ito. Toniong Tandang Tukuyin ang pag-uugaling dapat pamarisan kay Toniong Tandang.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 1. Paano uuriin ang sumusunod na tauhan bilang flat o round character? Ipaliwanag. Ano ang magagandang kaugalian sa inyong lugar o rehiyon ang masasalamin sa pabulang iyong binasa? Ilahad. 5. 6. Ibigay ang hinihingi ng diagram . Tenoriong Talisain b. 4. Tauhan a. Masisisi mo ba si Aling Marta sa kaniyang naging damdamin kay Tenoriong Talisain? Bakit? Ano ang mensaheng iyong natutuhan mula sa pabulang binasa? Bigyang-pansin ang naging wakas ng pabula. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Toniong Tandang. Uri ng Tauhan Paliwanag TAUHAN SIMULA TAGPUAN DALOY NG MGA PANGYAYARI Saglit na kasiglahan KATAWAN SULIRANIN Tunggalian WAKAS Kasukdulan . ANG MASAMANG KALAHI 2. tutulungan mo pa rin ba si Tenoriong Talisain? Bakit? Pangatwiranan ang iyong sagot. 3. Makatwiran ba ang ginawa ni Tenoriong Talisain na ikahiya ang kaniyang mga kalahi? Ipaliwanag ang iyong sagot. 9. 7. anong wakas ang maaari mong ibigay para rito? 8.

Alamin kung ang pangungusap ay isang pormal o malaya. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Ang diwa ang dapat isalin at hindi literal ang mga salita. Mag-imbento ng mga tauhan 3. c. Ang malayang pangungusap naman ay maaaaring mabago ang anyo. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Isaayos ang banghay 5. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Maaaring pumili ng ibang pabulang nakasulat sa Ingles o kaya’y sa sariling wika sa rehiyon ang guro o ang mag-aaral. Ilahad ang wakas . tulad ng sumusunod : (Maaari itong dagdagan ng guro. Pumili ng moral o mahalagang kaisipan 2. agumentatib. deskriptib. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. ekspositori. at iba pa). b. Ang mag-aaral ay: • • • naisasalaysay ang pabulang “The Lion and the Mouse”na isinalin mula sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino. Alamin din kung ang pangungusap ay isang idyoma o kawikaan. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. nangangahuluganng hindi nagbabago ang anyo. Pumili ng tagpuan 4. • Ilahad at talakayin ang paraan sa pagsulat ng pabula 1.) a.) naisasalin sa pangalawang wika ang pabulang nakasulat sa unang wika natatalakay ang mga hakbangin at dapat dandaan sa pagsasalin ng isang akda. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. (Ito’y mungkahi lamang.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Paksa • Kasalukuyang uri ng pamumuhay ng tao • Pagharap sa mga isyung napapanahon tulad ng pangangalaga sa kapaligiran at iba pa. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. • Pakikitungo ng tao sa kapwa . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin sa wikang Filipino ng pabulang nakasulat sa Ingles o saariling wika sa rehiyon • nakabubuo ng Story Organizer ng pabulang isusulat • matapos gumawa ng Story Organizer. nakabubuo ng Story Mapping na nagpapakita ng mga detalyeng ilalagay sa susulating pabula ( Narito ang isang halimbawa ng Story Mapping.) Story Mapping ng Pabula Pangunahing Tauhan Simula Pangyayari Pangyayari Pangyayari Mahalagang Kaisipan • nakasusulat orihinal na pabula na may kaugnayan sa sariling lugar o rehiyon (Tiyaking ginamit ang sumusunod:) a. Muli. Paglalapat Sa bahaging ito.

pamayanan at rehiyon d.: 1) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2) Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? 3) Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Ang Masamang Kalahi”. Pananalita • Magagamit ang una o ikalawang wika ng sariling lugar/rehiyon f. Magbigay ng feedback ang guro pagkatapos nito. Tiyakin lamang na ang mga pabula ay naglalarawan ng kultura ng lugar na pinagmulan nito. kung hindi kaya ang isahang pagganap. Kung hindi pa handa ang mag-aaral para sa pagsulat ng pabula. Muli. Kaisipan • May mahalagang kaisipan o mensaheng maiiwan sa isipan ng mga mambabasa (Maaaring gawing pangkatan ang pagsulat ng pabula. Banghay • Magkakaugnay at maaayos ang daloy ng mga pangyayari na may simula. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na ibahagi ang kaniyang naisagawang Inaasahang Pagganap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. maaari ang pagapapasalin ng pabula na nakasulat sa sariling wika. kopya ng “The Crocodile and the Peahen” Ang Pagsasaling-wika at mga dapat tandaan sa pagsasalin Mga Paraan sa Pagsulat ng Pabula . Tagpuan • Nababagay sa kasalukuyang kalagayan ng panahon at atmospera ng inyong lugar. itanong Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang nabuong Kakailangang Pag-unawa (EU) sa isipan ng mag-aaral. katawan at wakas e. Tauhan • Mga hayop na maiuugnay ang mga katangian ng tao c.

.Batay sa 1. Mga tanong na humihingi ng higit sa Pagbuo ng sariling pananaw isang impormasyon Ilahad ang sariling pananaw kung bakit sa tulong ng dalawang karaniwang may pagpaparusa sa mga panghalip pangyayari sa alamat na sinasabing pinagmulan ng isang bagay. Tagpuan ang paggamit ng wastong wastong gramatika/ nasaksihan/ nabasa o narinig tungkol at ngayon sa pinagmulan ng isang bagay. Panitikan Higit na mauunawaan at mapahaPaano mauunawaan ibang rehiyon pinagmulan nito. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon (IKALAWANG MARKAHAN . lugar o katawagan.Story Collage Pagpapaliwanag Ang mag-aaral Pagtataya sa aaral ang pag-unawa sa at di-kapani-paniwala ang nilalaman aralan ang alamat ng (hawig sa Slice of Patunayan na bagamat mahiwaga ay nakabubuo binuong Story alamat gamit ang angkop ay naglalarawan ng kultura iba’t ibang rehiyon sa Life ni Larry Alcala) at hindi kapani-paniwala ang mga alamat ng Story Collage Collage batay na gramatika/ retorika ng rehiyong pinagmulan nito. naglalahad ng sariling ibang rehiyon sa ang gagawing paglalahat/ kongklusyon orihinal nitong wika. lugar.Orihinal may mga patunay. naglalahad pananaliksik sayan ng Alamat rehiyon kung pag-aaralan ito sa ang mga alamat at ngayon ng mga patunay. Gramatika/ Retorika at makatotohanan. Iba’t ibang Uri C. Kraytirya: makatotohanan.ng kultura ng iba’t halagahan ang alamat ng sariling at mapahahalagahan sa bansa noon Kraytirya: makatotohanan.Malikhain B. Kaligirang Pangkasay. na naghahambing A. ng komunikasyon? katawagan o pangyayari na may batayan B. napapanahon. Tauhan gramatika/ retorika upang maiwasan retorika sa proseso ang hindi pagkakaunawaan. Banghay pasalita man o pasulat. c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. napangangatwiranan ng Pagtatanong ang mga patunay a. Bakit mahalaga Interpretasyon ng iba’t ibang a. Pilipinas? na naghahambing ay nakatutulong ito sa pagpapakilala (hawig sa Slice of sa mga kraytirya: ng kultura ng iba’t at pagpapalaganap ng kultura ng rehiyong Life ni Larry Alcala) A. mahalaga ang paggamit ng Maglahad ng isang pangyayaring rehiyon noon b. pangyayari.ALAMAT) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga Antas 2: Pagtataya ( Stage 1: Results/Outcomes ) ( Stage 2: Assessment ) MGA PAMANTAYAN Sa antas ng: Produkto/ STANDARDS ( At the level of:) Pagganap Nilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Pag-unawa Pagganap ( Product/ ( Content ) ( Performance ) Pag-unawa Tanong (Understanding) (Performance) Performance ) ( Essential Understandings ) ( Essential Questions ) Naipamamalas ng magAng alamat. 1. Mga Elemento ngayon ng kultura ng Alamat Sa proseso ng komunikasyon. ng sariling rehiyon? bansa noon at pag-uugnay 2. bagamat mahiwaga Bakit mahalagang pag.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman c.) C. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. Kaantasan ng Pang-uri a. subalit. Kraytirya: makatotohanan. pero. tinatanggap ko. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. may kaugnayan sa alamat Paglalapat Magbigay ng mga halimbawa na nagpapatunay na may mga kulturang nakapaloob sa alamat na nananatili. tama ka. ngunit. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. payak b. tunay (nga). naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao Pagkilala sa sarili Ipahayag ang pagmamalaki sa sariling kultura batay sa pagkaunawa sa alamat. may katapatan.atbp. napangangatwiranan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang naging bisang pandamdamin sa sarili at sa ibang tao matapos maunawaan ang alamat. nagbabago at nawawala na ngayon. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Kawsatib na pang-ugnay 3. siyanga. pasukdol 4. makatotohanan Sa Antas ng Pagganap . Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Dipagsang-ayon tulad ng totoo. may batayan ang nabuong sariling pananaw. pahambing c. tapat. Kraytirya: makatotohanan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. pambansa. saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi .

Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon retorika at ngayon. ngunit. Tagpuan c. tinatanggap ko. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Banghay b. tama ka. payak b. Pagbuo ng Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 1: A. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Tauhan B. Kaantasan ng Pang-uri a. atbp. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. tunay (nga). subalit. siyanga. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Alamat“ B. Gramatika/Retorika 1. pahambing c. pasukdol 4. C. pero. Mga Elemento ng Alamat a. Panitikan 1. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. A.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. Sa proseso ng komunikasyon .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. may nagbabago na . pasalita man o pasulat . Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Gramatika / Retorika 1. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung susuriin. Panitikan 1. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.

napapanahon. naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan. may mga patunay. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. tapat. may batayan ang nabuong sariling pananaw. napapanahon. Nagtataglay ng mga elemento ng Focus Group Discussion . may mga patunay. Napapanahon E. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. may kaugnayan sa alamat Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan. Kaangkupan sa paksa C. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. tapat. Batay sa pananaliksik B.napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D.

at iba pa • • . sariling kaalaman c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Fish Bone Map. at iba pa nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat. karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion. Bubble Map. kaugalian. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong). Pagtuklas : Sa bahaging ito. Flow Chart. ideyang nakuha sa itinanghal b. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. LOV (Look Others Viewpoint). ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion). Show and React. bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences). tradisyon. at iba pa a. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig. nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura. Sequence Organizer.

Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart . at iba pa (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat) Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat Iinternet aklatan panayam • nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain. Semantic Web. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain.) . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Concept Map.

at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula • nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart) Makatotohanan Di-makatotohanan • nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map. at Transition Tree. Story Grammar at Story Frame.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder. History Map. at iba pa Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat kasalukuyan Intsik Bumbay Malay Indones Negrito Arabe/Persyano Espaňol 1300 AD .

Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. ekspositori. at iba pa pananampalataya nandayuhan karunungang-bayan • mapalawak ang kolonya alamat panitikan Malay Bathala Kristyanismo kwentong-bayan nalangkapan saling-dila santo at santa Lumikha may sariling kultura C. deskriptib. Word Association. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. TOP (Think of Priorities). at iba pa). 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: . ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. atbp. agumentatib. Word Clustering. Two-way Chart. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg.

Ladder.“ d. buhay ng mga santo at santa.” . Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na.pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin . Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito. at iba pa . Fish Bone Map. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart. ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali.pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap .Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg.“. nagkaroon ng alamat dahil …. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain) a.iba pang naging damdamin e. na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan.walang nararamdaman . nagkaroon ng alamat dahil …. Bathala. at iba pa Batay sa babasahin bilang. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ b.Sa iyong palagay.. Spider Map..1. at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan. makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? . ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Batay sa babasahin bilang 2. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap. c. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: . Factstorming Web. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -.natutuwa .naiinis .

Paglalahad sa klase ng nabuong plano • nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : . Round Table Discussions. panayam at iba pa) • • • • nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng : . Round Table Discussion.Tungkulin ng mga kasapi .Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion.Paksang pagtatalunan .mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative) P I N • pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion.Mga taong kabilang sa pagsasagawa .pagpipinal ng mga nabuong balakin g.Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan . Simposyum.” (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula.Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon. at iba pang kauri nito nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I . paggagad sa bahagi ng isang talk show.saloobin at katwiran nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.

kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro.. balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba: .. malinaw.Suriin ang mga kaugalian . Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong.. Paglalapat: Sa bahaging ito. reaksyon. Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain) • • pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon ayon sa mga hakbang : . saloobin.Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________? D.mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat .. interpretasyon. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. opinyon.Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? . tradisyon o paniniwalang inilarawan .Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop.Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? . pananaw. Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • .. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain..magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap . Muli.Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? .Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? .Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? . aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? .mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip .Alamin paano ito nagsimula .. nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag.

Kasasalaminan ng kultura. Malinaw na naglalarawan ng kaugalian. Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . Stair Steps Ladder.Napapanahon . Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. tradisyon o paniniwalang inilarawan . Road Map.Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon • pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat . tradisyon. karanasan e. Kaangkupan sa paksa c.batay sa pananaliksik .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I . tradisyon o paniniwalang inilarawan • pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon • pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a.kaangkupan sa paksa .malinaw na naglalarawan ng kaugalian.Kaangkupan sa paksa .Batay sa pananaliksik . Flow Chart • Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong • Kard ng mga Gawain • Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a. Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari • Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b.May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion • pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat • pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Sipi ng Graphic Organizer. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d. Batay sa pananaliksik b. kaugalian.

at iba pa C. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. pero. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. tunay (nga). Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Gramatika/Retorika 1. Tauhan B. Panitikan noon at ngayon 1. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Mga Elemento ng Alamat a. payak b. Banghay b. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 2: A. pahambing c. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. tinatanggap ko. pasukdol 4. subalit. Tagpuan c. ngunit. tama ka. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. Pagbuo ng Story Collage . siyanga. Kaantasan ng Pang-uri a.

bagay. Mga Kawsatib na Pang-ugnay • • • • . lugar o pangyayari sa alamat at siyensya nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat B. Mga Elemento ng Alamat a. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan • • nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. may nagbabago na . pasalita man o pasulat . at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Sa proseso ng komunikasyon . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Banghay Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. Kung susuriin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. Panitikan 1. Gramatika/Retorika 2. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Batay sa pananaliksik B. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay . Makatotohanan F. may batayan ang nabuong sariling pananaw. napangangatwiranan ang mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. napapanahon. tapat. makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. may mga patunay. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. tapat. may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. Napapanahon E. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw.

/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map. Pagtuklas: Sa bahaging ito. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . (Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon) • nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1. Cue Cards. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan. at iba pa) . Eye Witness Balita. Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________ 2. Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder. Story Map.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map. Graphic Organizer. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa. at iba pa SANHI BUNGA . Episodic Organizer. Story Map. at iba pa 5 4 3 2 1 3.

Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4.atbp. Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.Fact Finding Strands.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat) • nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan • • • . Grap. at iba pa nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay. Reading/Writing Relay. B. Gathering Detail. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors). Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan Wakas ? 5. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.

sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Cartoon and Picture Strip. arhumentatib.Story Map. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Story Board.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. deskriptib. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ekspisitori. at iba pa • . at iba pa). at iba pa Gitna Wakas Simula • nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain) Mga pangyayari Kapani-paniwala ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag A B C D Iba pa nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve. muling balikan ang mga natutuhan na. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart.

at iba pa Sanhi Mga pangyayari (Maglalagay ng guro ng mga piling pangyayari mula sa alamat) Bunga • • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web. at iba pa Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto? • • nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap. nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito) . Tree Map. Flow Chart. Fish Bone Map.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na… nawala na nagbago na nananatili pa Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ • • • nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.) nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar • .

aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Tapat 3. at iba pa) • Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Batay sa pananaliksik 2. Makatotohanan 4. Muli. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay . Flow Chart. mga grap. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5. Paglalapat: Sa bahaging ito. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro • nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Mga larawan tungkol sa babasahing alamat • Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat • Kard ng mga Gawain • Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve.

Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. C. Tauhan B. siyanga. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. pero. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kaantasan ng Pang-uri Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. subalit. Tagpuan c. Kaantasan ng Pang-uri a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 3: A. Panitikan 1. atbp. tinatanggap ko. tama ka. pahambing c. payak b. pasukdol 4. Mga Elemento ng Alamat a. Banghay b. tunay (nga). ngunit. Gramatika/Retorika 1. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon .

pasalita man o pasulat . bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Panitikan 2. Tagpuan B. Kung susuriin. Sa proseso ng komunikasyon .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. payak b. pahambing c. Mga Elemento ng Alamat b. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. pasukdol Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. Gramatika/ Retorika 3. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Kaantasan ng Pang-uri a. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. may nagbabago na . nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat noon at sa kasalukuyan nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista nakasusulat ng talatang naglalarawan nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/ pinanood/ pinakinggang alamat .

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan.makatotohanan. nalungkot. tapat. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Malikhain D. taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. may batayan ang nabuong sariling pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan. Napapanahon E.nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. Batay sa pananaliksik C. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas . tapat. napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B. wasto ang pagkakagamit ng wika.naglalahad ng sariling paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F.naglalahad ng mga patunay.

” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat. anunsyo. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. mga tunay na bagay. Gathering Details. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Dugtungang pagkukwento. at iba pa. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat .Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri).) (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands. talahanayan. Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge. mga Visual(komik istrip. talaarawan. Pagtuklas: Sa bahaging ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat). Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. mapa. at iba pa. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. . Sapot Talakayan (Discussion Web). Interview Chain. Open Forum. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). Lecture Forum. SAG (Sketch Appropriate Graphics. at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol Noon Ngayon B. at iba pa nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram. at iba pa nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Puna Puna Puna nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming.Think (Pair Share). Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.

at iba pa lugar bagay tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan pangyayari tao . tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster. bagay. Spider Map. Categorize Organizer.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng mga lugar.

Pamaksang Pangungusap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas I. Reading Roulette. ____________________________________________________________________________ 4. . ____________________________________________________________________________ 4. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association. Jigsaw Reading. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Word Network. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________ nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ III. at iba pa nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Mapping Trhough Imagination. ____________________________________________________________________________ 2. at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa) . ____________________________________________________________________________ II. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ 3.Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster. ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A.

Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) . (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) . (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) . at nananatili pa rin sa kasalukuyan. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ekspositori. argumentatib. . at iba pa Sa simula ng alamat. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Data Retrieval Chart.Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon. at iba pa C. alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? . Episodic Organizer.Bilang kabataang Pilipino. deskriptib. Interview Chain. nabago na. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na.paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol? .Ipaliwanag ang iyong sagot.Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. at iba pa).Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig . muling balikan ang mga natutuhan na. nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. nabasa. Emotional Web Chart. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. nakadama ako ng ____________________________________________________ .Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag.

balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri. Muli. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe. Paglalapat: Sa bahaging ito.) Mga Kakailanganing Kagamitan Larawan ng Bohol Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“. (Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) .(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito) nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan D. Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster. Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Kard ng mga gawain Internet. Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. Venn Diagram) mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin .Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas. . May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I .

Pantulong na Tauhan . Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. siyanga. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Panitikan noon at ngayon 1.Iba Pang Pantulong na Tauhan B. C. tunay (nga).Pangunahing Tauhan . Banghay b. payak b. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. pero. pasukdol 4. Tauhan Mga Uri ng Tauhan . Gramatika/Retorika 1. pahambing c. subalit. ngunit. atbp. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa na gramatika/retorika A.tinatanggap ko. Pagbuo ng Story Collage Ikalawang Markahan: Alamat . Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Tagpuan c. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kaantasan ng Pang-uri a. tama ka.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 4: A. Mga Elemento ng Alamat a.

Sa proseso ng komunikasyon . Gramatika/Retorika 4. pero.Pantulong na Tauhan . bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Mga Elemento ng Alamat c. tama ka. Nauunawaan ng mag-aaral ang: : Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. siyanga. . at iba pa) . pantulong na tauhan at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula • nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan. pantulong na tauhan at iba pang tauhan) • nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat • nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol • nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan A. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat • nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan. pasalita man o pasulat . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. Kung susuriin. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. may nagbabago na. Panitikan 2. at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat.Pangunahing Tauhan . Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo. tunay (nga). tinatanggap ko. Tauhan Mga Uri ng Tauhan .Iba Pang Pantulong na Tauhan B. ngunit. subalit.

naglalaman ng sariling opinyon. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng mga patunay. makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. napapanahon. makatotohanan. Naglalaman ng sariling opinion D. Kraytirya: makatotohanan. napangangatwiranan ang sariling pananaw. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol . naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Tapat B. tapat. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. may mga patunay. Kraytirya: makatotohanan. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Kraytirya: tapat. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Makatotohanan C.

/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat.Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat). Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Pagtuklas: Sa bahaging ito. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat). Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa. TAC (Think About Consequences) at iba pa . lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Sequence organizer at iba pa Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas (Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat)) • nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors). Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) Ang mag-aaral ay: • nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press. Character Web at iba pa pagkakatulad • masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin) . katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung . Venn Diagram. For(Formulate Rules) at iba pa . at kapaghatian sa pangunahing.sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint). kabiguan. Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat) • nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle. LAF (List All Priorities) at iba pa B.sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin. Newscasting. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Paglinang: • Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.

Word Network . Character Web at iba pa .Pangunahing Tauhan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile.Pantulong na Tauhan .Iba Pang Pantulong na Tauhan • nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word Association. SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa palendag .

muling balikan ang mga natutuhan na. • nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure . Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. argumentatib. pantulong na tauhan. at iba pa). Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya) • nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. ekspositori. at iba pa . at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat. Pagpapalalim : Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib.SAG (Sketch Appropriate Graphics). Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. deskriptib.

Kapalaran ko ma’y di hanapin. Share. monologo. dudulog. . Collage.Character Mirror at iba pa • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain. nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think. Paranggong Ayos at iba pa . Pair. Values Focus Games at iba pa Kaasalang Binata ______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kaasalang Dalaga _____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ • nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial. Kredo. at iba pa • • nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank. Malayang Talakayan. lalapit kung sadyang akin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay. at iba pa . Panel Discussion. Mock Trial.Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol. walang magagawa ang sinumang tao.

balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. Muli. • nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b. • nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan. tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong … Sang-ayon ako sa… Hindi ako sang-ayon sa … . Paglalapat: Sa bahaging ito. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kung ako ang tatanungin. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin) • nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b.. .. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D.

Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat. Callout) • Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon • Kard ng mga Gawain • CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro • nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. Mga Uri ng Tauhan. “Alamat ng Pinya“). Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“). Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure.

pahambing c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 6: A. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Tama ka. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Subalit. Kaantasan ng Pang-uri a. Panitikan at ngayon 1. atbp. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao) Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon na gramatika/retorika A. Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. payak b. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. Tauhan B. C. Gramatika/Retorika 1. Tunay (nga).tinatanggap ko. Pagbuo ng Story Collage Bilang ng araw/ sesyon: Bahagi ng mga alamat ng: 8 pataas 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Pagbuo ng Story Collage . pasukdol 4. Ngunit. Mga Elemento ng Alamat a. Pero. Tagpuan c. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Banghay b. Siyanga.

at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Alcala. pasalita man o pasulat . Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Nauunawaan ng mag-aaral ang: C. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Kung susuriin. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. may nagbabago na. Visaya at Mindanao • nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat • nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural • nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar • nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa • nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito • nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage • nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. Sa proseso ng komunikasyon .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. • nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life • nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala . may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa.

naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. may mga patunay. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat. napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon F. Orihinal C. matapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa mga bahagi ng alamat Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Malikhain D. nagtataglay ng orihinal na diwa. makatotohanan. nagpapakita ng mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. napapanahon. naglalahad ng mga patunay. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan. Taglay ang mga elemento ng Story Collage . Batay sa pananaliksik B. naglalaman ng sariling opinyon.

Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing. tradisyon 1. kasuotan. Pictograp. mula sa mga magasin. 1. • Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. 4. flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. 2. Clustering at iba pa kaugalian 1 2. brochure. 3. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. brochure./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon. 3.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain) nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage). kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin. pahayagan. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Clustering at iba pa . Gathering Details. kasuotan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Pagtuklas: Sa bahaging ito.. kultura • • nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon). 3 4. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. 2. 4. pahayagan.

• • C. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Pag-aanunsyo. argumentatib.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat) • nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon. muling balikan ang mga natutuhan na. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering. Reading Relay. Listing. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette. .“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Survey at iba pa nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. ekspositori. Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting). at iba pa). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon). Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sa isasagawa) nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. deskriptib.

Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili. a. __________________________ 2. Batay sa iyong obserbasyon. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: • nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito ang napiling pamaraan ng bawat isa. may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito. Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1. Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili. __________________________ 3. Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap b. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? c. __________________________ 4. __________________________ Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ .Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap d.Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga .

.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e.. g. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag. Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin. . f. ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural . Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap. Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil … h. j.. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey.Sa alamat. maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. k. .Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat . dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?” Sa tulong ng fan fact analyzer. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. i. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar. nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang ..

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat dahil … l. . Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot. Sa iyong palagay. . Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon. Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ n. KULTURA NG LUZON KULTURA NG VISAYA KULTURA NG MINDANAO n. kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I l.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase. . • nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto a. Alcala. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z.

5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. 3. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala. c. 3. 1. 2.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon.) . 4. 7. Istilo ng Pagkadibuho Nilalamang Anggulo ng Buhay Siste o kakatwang Tagpo Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life ni Larry Alcala Pang-akit sa Babasa/Titingin Palarawang Komentaryo Ipinahiwatig na Repleksyon b. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. 5. Nasalaming Tiyak na Kultura d. 6. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala. 4. 7. 2. Bahagi/Anggulo ng buhay 1. 6.

Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala. Visaya at Mindanao. pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito A PAMAGAT NG ALAMAT B Rehiyon C Mga Inilarawng Kultura D SALOOBIN AT MITHIIN NG MGA TAUHAN E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa? LUZON Alamat ng Bundok Pinatubo VISAYA Alamat ng Basey MINDANAO Alamat ng Bundok Pinto g. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon. Talakayin ang Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e. .

h. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I - Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito. Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage. Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan.

balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Paglalapat: Sa bahaging ito. Muli. Display Board.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Callouts • Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage • Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage • Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat . magbigay ng feedback. • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro • nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) . .) Mga Kakailanganing Kagamitan • Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito • Survey Checklist • Kard ng mga Gawain o Worksheets • Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer .

Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan D.may katapatan C. uri ng taludturan b. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. napatutunayan ang sariling pananaw. sukat c. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKATLONG MARKAHAN . Panitikan 1. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. malikhain Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? . nagtataglay ng mga elemento ng informance E. Mga Elemento ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay a. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Pagganap Performance Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A. Kraytirya: makatwiran. makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Nagtataglay ng supernatural o dipangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. Ang epiko. aliw-iw o indayog f.makatotohanan B. wastong paggamit ng gramatika/retorika F. matatalinhagang pahayag Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. tugma d. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance) Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata.EPIKO Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A.

naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: napapanahon. Kraytirya: tapat. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c. mahalaga ang paggamit. Mga Elemento ng Epiko a. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap . Tauhan: Mga Uri ng Tunggalian 1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 3. Kraytirya: tapat.Gramatika/Retorika 1. Mga tanong na nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Sa proseso ng komunikasyon. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. may mga patunay. pasalita man o pasulat. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan. nagpapahayag ng saloobin ng iba. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. Banghay B. Tagpuan c. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. Mahahalagang Tanong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika? Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. naglalahad ng mga patunay. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko.

tambalan 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 2. Pandiwa Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap . Iba’t ibang anyo ng pang-uri a. payak b. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3. maylapi c.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikatlong Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi . pambansa.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 4. Tauhan: a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 1: A. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. maylapi c. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ibalon” (Epiko ng Bicol) B.1. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. c.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. b. Pangatnig C. Gramatika/Retorika 1. payak b. Panitikan: kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. na ang mga tauhan ay may 3. Banghay B. Tagpuan b. tambalan 3. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Ikatlong Markahan: Epiko . Mga Elemento ng Epiko a. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A.

Panitikan: 1. Sa proseso ng komunikasyon. Iba’t ibang uri ng tanong tulad ng: o mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sa oo o hindi o mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip o mga tanong na nagsimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat sa masining na paraan ng mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko nakapagsasagawa ng sarbey sa loob ng paaralan tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng epiko nakapagbibigay-kahulugan (transcoding) sa resulta ng isinagawang sarbey nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko . Gramatika/Retorika 2. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko B. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Ang epiko.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. pasalita man o pasulat.

naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. naglalahad ng mga patunay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng epiko sa pabula at alamat at iba pang kauri nito Kraytirya: makatwiran. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon pag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyopn tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: napapanahon. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon sa pagtatanghal Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang simposyum batay sa mga kraytirya: A. tapat pagbabahagi ng kahinaan at kalakasan ng kakayahan sa pagsasagawa ng isang gawain/pakikipag-usap sa iba Kraytirya: tapat. Batay sa pananaliksik B. Nagtataglay ng mga elemento ng simposyum E. Wasto ang paraan ng pagtatanong at pagsagot . may kaugnayan sa paksa pagtatanong nang maayos at isinasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot sa isinagawang sarbey Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. May kaugnayan sa paksa C. makatwiran ang nabuong pananaw pagbibigay-kahulugan sa kinalabasan ng isinagawang sarbey Kraytirya: tapat. naglalahad ng mga patunay. nagpapahayag ng saloobin ng iba. napatutunayan ang sariling pananaw. Napapanahon D. may mga patunay.

Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala na mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Sekwensyal na Pagsusunud-sunod. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangngkasaysayan ng epiko. Cue Card) nakapaglalahad kung paano nagsimula at lumaganap ang mga epiko sa Pilipinas (maaaring gamitin ang mga teknik na Pamapang Pagkukwento. Masining na Pagkukwento) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. ang Inaasahang Pagganap sa pagtatapos ng Ikatlong Markahan (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance at Pagsasagawa ng Simposyum para sa araling ito). Paglinang: Sa bahaging ito. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng newscast kaugnay ng paksa. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong Ibalon at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko” upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tangap. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko at Ibat Ibang Paraan ng Pagtatanong). “Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari?” Ang mag-aaral ay: nakapagbabalita (newscasting) tungkol sa kalagayang heograpiya ng Bicol (bilang pag-uugnay sa epikong tatalakayin) nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong Ibalon (maaaring gamitin ang mga teknik na “Simulan mo… Itutuloy ko”. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Panel Discussion. at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. kultura at paniniwala ng mga tao noong panahong naisulat ito (maaaring gamitin ang mga teknik na Reading Relay. Paranggong Ayos. Roleta ng mga Tanong) nakapagpatutunay na mababakas sa binasang epiko ang kalagayang panlipunan. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. .

Paraphrase As you Comprehend (PAC).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (maaaring gamitin ang mga teknik na “Karaban ng Kuwento”. History Memory Bubbles.) 3.) KARABAN NG KUWENTO nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat sa tulong ng Story Ladder.) 1. at maaaring magkaroon ng peer evaluation sa ginawang pagtatanghal) . “Ibalon” sa tulong ng Reader’s Theater. (Maaaring itinakda na sa ilang piling mag-aaral. (Iminumungkahing ibigay na takdang-aralin ang gawain upang mapaghandaan ng mag-aaral ang pagtalakay. Impresyon sa Mahahalagang Pangyayari Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 5.) 4. Paggamit ng Cut-up Strips.) nakapagbibigay-halaga sa epikong.) 2.

Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Graphic Overview. naratib. ekspositori. at alamat sa tulong ng Venn Diagram.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. argumentatib at iba pa).Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipanonood ng guro ang isang video clip tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko na magiging input ng guro sa nasabing aralin. pabula. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan nila. muling balikan ang mga natutuhan na. Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: • Paghambingin ang epiko. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Think Pair Share Epiko Pabula Alamat .

Repleksyon 5. Ibigay ang sariling pananaw sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga teknik na. (Ang isusulat na sariling pananaw ay gagawin sa pamamagitan ng isang liham na ipadadala sa editor ng isang pahayagan). (Gamitin ang mga teknik na Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS). Paano maipakikita ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey? Gawin sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sumusunod na pahayag: Maipakikita ko ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey sa pamamagitan ng__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Maaari ring gamitin ang Buddy Response Journal. Isa-isahin ang mga dapat gawin sa pagtatanong sa sarbey na isasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot dito. . Rank order 6. Ano ang mga tanong na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko? Magkaroon ng listing ng kaangkupan ng bawat tanong.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 2. Ilahad ang kinalabasan ng resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga grapikong pantulong. Clustering) 3. Round Table Discussion. “Mahal kong Editor”. Tseklist ng Talatanungan. Mga Tanong Angkop Di-angkop 4.

I .______. ______________________ (Ipanonood ang isang halimbawa ng simposyum na maaaring ginawa sa paaralan o napanood sa telebisyong naka-tape) . Ilahad ang uri ng mga tanong na angkop sa mga taong kakausapin sa pagsasagawa ng sarbey Itanong at ipasagot: Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kuwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari? Sumulat ng isang kredo na ang nilalaman ay isang pangako kung paano pahahalagahan ang mga epiko sa kasalukuyan bilang bahagi ng sariling panitikan na naglalaman ng maraming larawan ng kulturang Pilipino. (Paglalapat) Mga Napili at Inayos na mga Tanong 7. ay taos-pusong nangangako na ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Lagda.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Listing Pagkatapos ng listing. muling ayusin at pinuhin ang itinalang mga angkop na tanong. KREDO NG PAGPAPAHALAGA Ako si ______________________ ng Mataas na Paaralang _________________.

Paglalapat: Sa bahaging ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. paglutas ng suliranin.mga tanong na nagsisimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin E. nakapagsasagawa ng peer evaluation tungkol sa ginawang simposyum kasabay na rin ang pagbibigay ng guro ng feedback sa nasabing gawain nakapaglalahad kung angkop o hindi ang mga tanong na ginamit sa pagsasarbey nakapagmumungkahi ng mga paraan tungkol sa wasto at maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang isang simposyum (batay sa napanood o input ng guro) nakikibahagi sa pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko. aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap para sa araling ito upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura).mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi . pagdedesisyon at iba pa.mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip . Ang mga mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain) nakabubuo ng mga angkop na tanong na gagamitin sa pagsasagawa ng simposyum nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa gagawing simposyum sa tulong ng guro nakapagsasagawa ng simposyum ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (bbubuo ng iba’t ibang pangkat na magiging komite sa paghahanda ng gagawing simposyum) Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Ibalon Iba’t ibang babasahin/awtentikong kagamitan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain Mga kraytirya sa ebalwasyon ng isasagawang simposyum Wikipedia (internet) .

Pangatnig Bilang ng araw/sesyon: 8 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan . tambalan 3. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Gramatika/Retorika 1. Mga Anyo ng Pang-uri Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. payak b. Mga Elemento ng Epiko • Tagpuan • Tauhan: a. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 2: A. b. maylapi c. Mga Elemento ng Epiko – a) Tagpuan “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) B. Iba’t ibang anyo ng pang-uri: a. Panitikan: 1. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan • Banghay B. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2.

Ang epiko. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: katulad/kahawig ng tagpuan ng alinmang nabasang epiko a. maylapi nakapaglalahad ng mga pamantayan at elemento sa pagbuo c. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon aaralan ito sa orihinal nitong wika.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. payak b. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.rehiyon? Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Sa proseso ng komunikasyon. Tagpuan at tauhan sa epikong nabasa “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) B. Panitikan: nakapaglalahad ng kahalagahan ng tagpuan sa mga Mga Elemento ng Epiko pangyayari a. Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling kung pag. tambalan ng photodoc na nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epikong nabasa/napanood o napakinggan . pasalita man o pasulat. Gramatika/Retorika nakapaghahambing ng lugar sa kasalukuyan na 2. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mga mag-aaral ay: A.

napatutunayan ang sariling pananaw. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong photodoc batay sa mga kraytirya: A. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling opinyon sa bisa ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. may kaugnayan sa paksa paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan sa alinmang nabasa napanood o napakinggang epiko Kraytirya: tapat. naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pag-uugnay ng tagpuan sa epiko sa kasalukuyan Kraytirya: napapanahon. May kaugnayan sa tagpuan ng napiling epiko B. Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan sa epiko. makatwiran ang nabuong pananaw pagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epikong nabasa. naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba. tapat pagbabahagi ng naging kontribusyon sa pangangalaga ng kapaligiran na sinira ng mga kalamidad Kraytirya: tapat. may mga patunay. nagpapahayag ng saloobin ng iba. Kraytirya: makatwiran. Taglay ang mga elemento ng photodoc • • • Masining Orihinal Makahulugan . naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng mga ebidensya o patunay.

ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.) . lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epiko. Bibigyan ng pagkakataon ang magaaral na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito itataya. Ipaalam sa mag-aaral ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko (Tagpuan) at Mga Anyo ng Pang-uri). Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong” Bakit kailangang alamin ang tagpuan ng mga epikong pinag-aaralan?” Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng nilalaman ng awit na SALIDUMAY sa epikong tatalakayin (Ullalim) • nakapaghahambing ng iba’t ibang paraan ng pagpapakasal ng mga Pilipino sa iba’t ibang lalawigan/rehiyon sa tulong ng Concept Association (Maglagay ng halimbawang sagot. Pagtuklas: Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I atbp. Guided Imagery nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tagpuan sa epiko sa tulong ng mga teknik na Mapa ng Konsepto. Mindanao (Central) Ilocos KASAL nagbibigay ng dowry ang lalaki sa babaeng mapapangasawa Bicol Visaya • • nakapaglalarawan ng tagpuan sa epikong binasa sa tulong ng mga teknik na Pantasya-Imahinasyon. Cataloguing. Pagbuo ng Picture Puzzle. Literary Poster .

Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng larawan ng iba’t ibang lugar sa rehiyong CAR (Cordillera Administrative Region) (Maaaring itakda ito ng guro nang pangkatan.) Pahahalagahan ang mga larawan sa tulong ng malayang talakayan . Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mapa ng Konsepto T A G P U A N Pangyayari Tauhan B. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tangap na Kakailanging Pag-unawa. Paglinang: Sa bahaging ito. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epiko na “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tagpuan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap.

isa-isang magtatalakay ang pangkat) C. Pahahalagahan ang nabuong picture puzzle. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipabubuo ang picture puzzle na tagpuan sa epikong tatalakayin (larawan ng isang lugar sa Kalinga. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. argumentatib at iba pa). Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. (Sa Kalinga. naratib. Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • nakapag-uugnay ng mga larawan sa tagpuan na ginamit sa epiko. muling balikan ang mga natutuhan Na muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa tungkol sa aralin. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. Ipaliwanag ang kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko sa tulong ng graphic organizer. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap. Apayao nangyari ang tagpuan ng epiko) nakapagpapahalaga sa mga kulturang Pilipino na inilahad sa epiko sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain Pangkat I – Pagguhit ng larawan Pangkat II – Paglalapat ng angkop na awit sa nilalaman ng epiko Pangkat III – In The Mirror (hawig sa monologo) Pangkat IV – Beyond The Line Pamagat ng Epiko Kultura Katugunan sa Kasalukuyan Pagpapaliwanag (Pagkatapos ng mga gawain. Journalistic Approach . ekspositori. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Apayao).

tambalan) na nakapaglalarawan ng konkretong bagay o absraktong konsepto.) nakapag-uulat ng ginawang pag-iinterbyu sa ilang tao na lehitimong nakatira sa ilang lugar sa CAR tungkol sa damdaming namamayani sa kanila sa maaaring pagkasira na ng dating tagpuan ng epikong binasa sa kasalukuyang sitwasyon (Pakikinggan sila kaugnay ng kanilang mga karaingan o nasabing problema (pangkatan)-naka-tape) nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epiko sa pamamagitan ng photodoc nakasusulat ng isang komentaryo na ilalahad sa pamamagitan ng radio broadcast ng tungkol sa bisa ng mga pangyayari at ilang tauhan ng epiko nakapagbabahagi ng nabuong photodoc sa pamamagitan ng teknik na TESTIMONYA nakapaglalahad ng kahalagahan ng photodoc napahahalagahan ang mga photodoc na pinanood sa pamamagitan ng mga batayan: Mahalagang-Mahalaga Paliwanag: Mahalaga Paliwanag: • • • Walang Halaga Paliwanag: (Lalagyan ng mag-aaral ng (/) tsek ang maliit na kahon nang mapipiling sagot) • • nakapaglalahad ng mga ginamit na salitang panlarawan sa tagpuan sa epikong binasa nakatatalakay ng iba’t ibang paraan ng pagbuo ng pang-uri sa wikang Filipino (mga anyo ng pang-uri: payak. Kanbas (Maaaring pumili ang guro ng teknik na gagamitin sa tulong ng graphic organizer. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • • Through Pictures. maylapi.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan sa sarili. aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung ang natamong Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. paglutas ng suliranin. lugar o rehiyon (kultura). Paglalapat: Sa bahaging ito. pagdedesisyon at iba pa. Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng mga pang-uri at anyo nito na ginamit sa paglalarawan ng tagpuan sa epikong Ullalim • • nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa ginawang photodoc (gagabayan ng guro) nakapag-eebalweyt ang bawat pangkat sa photodoc ng ibang pangkat (lilinangin sa mga mag-aaral ang positibong pagtanggap sa anumang paraan sa ginawa nila at sisikapin na ito ay ayusin para sa susunod na paggawa ng photodoc Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Ullalim Larawan ng iba’t ibang lugar sa CAR (Cordillera Administrative Region) Mga kraytirya para sa ebalwasyon ng photodoc Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain CD Player/Cassette Player CD ng awit na Salidumay Wikipedia (Internet) . Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan.

mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. Tauhan: a. Panitikan: 1. maylapi c. Banghay B. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. Mga Elemento ng Epiko .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 3: A. Gramatika/Retorika 1. b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip. c.b. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. ) Tauhan “Maragtas” (Epiko ng Visaya) B. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan . Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. Tagpuan b. tambalan 3. payak b. Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Mga Elemento ng Epiko a. Pangatnig C.1. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar.

pasalita man o pasulat. 1. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Gramatika/retorika Mga linker o Pang-angkop na na at ng Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay: nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) .b. Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ung pag-aaralan ito Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling sa orihinal nitong wika. Ang epiko. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko . Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan B. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon ang mga pangunahing tauhan sa epiko? sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. ) Tauhan b.

may kaugnayan sa paksa paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kabayanihan. naglalahad ng mga ebidensya o patunay. nagpapahayag ng saloobin ng iba. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. Kraytirya: napapanahon. Pagtataglay ng mga katangian ng talambuhay C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani sa kasalukuyan na may katulad na katangian ng piling tauhan sa epiko Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga katangiang dapat taglayin ng isang tao upang maituring na isang bayani. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. naglalahad ng sariling kongklusyon paghahambing ng mga katangian ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan sa pangunahing tauhan ng epiko. Kawastuan ng pagkakagamit ng mga pang-angkop na na at ng . naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba. may mga patunay. May pagkakatulad sa tauhan ng epiko B. tapat pagbabahagi sa iba ng mga kabutihang nagawa para sa sariling lugar/bayan Kraytirya: tapat. napatutunayan ang sariling pananaw. makatwiran ang nabuong pananaw pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. naglalahad ng mga patunay. naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pagsasalaysay ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani ng kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay Kraytirya: tapat. Kraytirya: makatwiran.

Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?” Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng buhay ng ilang Datu sa bansa na nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas sa tulong ng picture relay (iuugnay sa epikong tatalakayin) – (itinakda ang gawain) • naibibigay ang buod ng epikong “Maragtas” na gagamitin ang Komik Istrip (pahahalagahan ang gawain sa pamamagitan ng malayang talakayan (Maaaring pumili ng 3 pinakamahusay na Komik Istrip na ididisplay sa loob ng klasrum bilang pagpapahalaga sa ginawa ng mga mag-aaral. Interview Chain. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng epiko. Collage at iba pa.) • nakapagpapatunay na naging bayani ang ilang pangunahing tauhan sa epiko na nagtataglay ng di-pangkaraniwang katangian (supernatural) • nakapagpapaliwanag na ang buhay ng tao ay punung-puno ng pakikipagtunggali sa kapwa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. na gagamitin ang Pyramid Diagram. Paglinang: Sa bahaging ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko-(Tauhan) at Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng) ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsulat ng Talambuhay ng Isang Tao na Itinuturing na Bayani sa Kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Color Coding at iba pa . Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Court Evidence Sheet. at tao sa lipunan. tao sa kalikasan. tao sa sarili. Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ang mga patunay mula sa epikong tinalakay ang iba’t ibang uri ng pakikipagtunggali ng tao sa tao. at maging sa kalikasan sa pamamagitan ng P-Solve (Problem Solving). B. Comprehension. sa lipunan. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Maragtas” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tauhan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggaptanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. Pagtuklas: Sa bahaging ito.

Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. ekspositori.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • nakapagbibigay-halaga sa inilahad na iba’t ibang tunggalian na nasa epiko sa pamamagitan ng malayang talakayan. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Paano maipahahayag ang malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuring na bayani sa kasalukuyan . Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Summary Blue Print Ang mag-aaral ay: • nakikibahagi sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Think Pair Share. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. T-Graph. Dialogue Feedback at iba pa nakapipili ng naibigang bahagi ng epiko at ipaliliwanag kung bakit ito naibigan sa tulong ng Interview Chain. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. muling balikan ang mga natutuhan na. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain nalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Tatalakayin ang ibat’ ibang tunggalian sa paraang paglalagom na gagamitin ang Cut-up Strips (sekwensyal). Round Robin at iba pa C. (Pagsusunud-sunurin ayon sa kaantasan ng dami ng patunay ang mga tunggalian na nakalagay sa Cut-up Strips. argumentatib at iba pa). Sundan ang Pangyayari. naratib. Three Step Interview.

Character Profile. Paghambingin ang napiling bayani sa kasalukuyan sa bayaning inilahad sa epikong tinalakay. at iba pa. Networking. Word Association. Kabayanihan 3. Ano ang iba’t ibang pananaw tungkol sa kabayanihan? Gawin sa pamamagitan ng Clustering. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 2. Spot The Difference. at iba pa. Gawin sa pamamagitan ng Graphic Overview.

FOR (Formulate Rules). Idea Relay at iba pa PIN Positibo (Interesting) Kawili-wili Negatibo 10. Magbigay ng pangalan ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay. Nakapaglalahad ng mga naging puna sa isinulat na talambuhay ng kamag-aral na gagamitin ang teknik na PIN (Positibo-Interesting (Kawili-wili)-Negatibo). TAC (Think About Consequences) (Ipagawa ang tsart na may 2 hanay at doon ipasusulat ang mga sagot.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring palawakin ng guro ang gamit ng Graphic Overview) 4. magkakaroon ng talakayan) Pakikipagtunggali Paglutas/Hakbang na Gagawin Laban sa Pakikipagtunggali 7. Gamitin ang kambas na isusulat sa likod ng iginuhit ang ibabahagi. Ibahagi sa iba ang mga kabutihang nagawa para sa bayan o sa sariling lugar. positibong tatanggapin ang mga bunga ng pagtataya kasama ang feedback ng guro 9. Itanong at ipasagot: Paano haharapin ng isang kabataan ang mga pakikipagtunggali sa buhay? Gamitin ang MAP. Building Blocks. Nakapagkikritik sa isinulat sa sariling talambuhay (self-evaluation) at sa isinulat ng kaklase (peer evaluation). pagkatapos. (Magkakaroon ng Malayang Talakayan o paligsahan sa paramihan ng ibibigay na pangalan) 6. (Magkakaroon ng malayang talakayan). Habing Pagtatalakay. Naipaliliwanag na ang mga pang-angkop na na at ng ay ginagamit upang maging makabuluhan ang mga pangungusap sa pagsasalaysay na ginamit sa pagsulat ng talambuhay . Alam Ba Ninyo Portion? 5. Naipababasa sa ilang piling mag-aaral ang talambuhay na ipinasulat bilang pagpapahalaga sa isinulat 8.

paglutas ng suliranin. Ang mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain) • nakababalangkas ng mga detalye na dapat ilagay sa pagsulat ng talambuhay ng isang bayani na katulad ng tauhan na nasa epiko • nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa isusulat na talambuhay sa tulong ng guro • nakabubuo ng balangkas na ginawa para sa isang talambuhay (Kolaboratibong Gawain: Bawat pangkat ay pipili ng bayani sa kasalukuyan na gagawan ng talambuhay • napahahalagahan ang talambuhay na ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng malayang talakayan. Paglalapat : Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. pagdedesisyon at iba pa. Picking Ideas Together Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Maragtas Larawan ng ilang Datu sa Pilipinas Dokumento mula sa NCCA tungkol sa ilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas Mga kraytirya sa peer evaluation ng iba’t ibang gawain Wikipedia (Internet) . Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura). Mural. aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Pangatnig C. payak b. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. c. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. b. maylapi c. Gramatika/Retorika: 1. Panitikan: 1. Mga Kataga/Pangatnig Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Mga Elemento ng Epiko a. Tauhan: a. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. Banghay B. Elemento ng Epiko . Tagpuan b. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan . mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip.c. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi.1. tambalan 3.) Banghay “Prinsipe Bantugan” (Epiko ng mga Muslim) B.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 4: A.

Ang epiko. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan 3. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. 1. Mga linker o Pang-angkop na na at ng Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang rehiyon? mga epiko ng sariling Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay: • nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko • nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa • • • nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) . bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Sa proseso ng komunikasyon. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Panitikan: b. pasalita man o pasulat. Tauhan b.

naglalahad ng mga ebidensya o patunay. Kraytirya: tapat. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapadama ng damdaming umiiral sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko. Kaangkupan ng mga graphic organizer na ginamit . naglalahad ng mga patunay. Pagtataglay ng mga elemento ng banghay D. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. may mga patunay. Naglalahad ng kasalukuyang pangyayari B. may pagkakatulad sa mga pangyayari ng alinmang epiko pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan bilang isang tao. malikhain pagbuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko gamit ang graphic organizer. May kaganapan na katulad sa pangyayari sa epiko C. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. nagpapahayag ng saloobin ng iba. Kraytirya: napapanahon. Kraytirya: makatwiran. Kraytirya: napapanahon. makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa epiko gamit ang mga graphic organizer Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad nang maayos na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay. pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa epiko. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinasagawang pagsasalaysay batay sa mga kraytirya: A. tapat pagbuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/di-makatotohanan ang mga pangyayari sa epiko. napatutunayan ang sariling pananaw. makatwiran ang nabuong pananaw.

lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Banghay bilang isa sa mga element ng epiko. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. gagamitin ang Cue Card (inuugnay sa epikong tatalakayin (magkakaroon ng malayang talakayan) Pahayag: Nabuong Pahayag (Wastong Sagot) ng ang samahan Inggit Sumisira Sumisira ng samahan ang inggit . Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. “Ano ang maidudulot ng mga kwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-ugnay ng kulturang Pilipino?” Ang mag-aaral ay: • nakapag-aayos ng isang pahayag at naipaliliwanag ang kahulugan nito. ang Inaasahang Pagganap para sa aralin(Pagsasalaysay ng mga Pangyayari sa Kasalukuyan na may Pagkakatulad sa Epiko gamit ang mga Graphic Organizer). at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. Ipaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Elemento ng Epiko (Banghay) at Mga Kataga/Pangatnig.

Paglinang: Sa bahaging ito. Inaasahan ring naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. Story Frame. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong “Prinsipe Bantugan” sa pamamagitan ng “Roleta ng mga Tanong. at iba pa. Story Relay. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Prinsipe Bantugan” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Banghay) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/ di-katanggap-tanggap. Roleta ng mga Tanong: Mga Pangyayari Pati ang Resolusyon Tagpuan? Saan? Kailan? Prinsipe Bantugan Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng May-akda Ebalwasyon ng Akda at Paglikha Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng Tauhan Tagpuan/Tauhan F1 Banghay F2 Tunggalian/ Suliranin F3 Wakas F4 B.

Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap para sa aralin. ekspositori. Eyewitness Balita.) Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa malayang talakayan . muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin.) (itatape ang gawain) C. Simulan mo…. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • nakababalangkas ng banghay ng epikong binasa na gagamitin ang patalatang uri ng balangkas. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. at iba pa • napag-uugnay ang mahalagang pangyayari sa epiko na gagamitan ng masining na pagkukwento (tatawag ang guro ng ilang piling mag-aaral para sa gawaing ito. argumentatib at iba pa). (Pipili rin ang guro ng ilang mahusay na pagkukwento) • nagiging bahagi ng pagpapahalaga sa epikong “Prinsipe Bantugan” ang pagsasadula nito (pangkatang gawain na gagamiting gabay ang balangkas na ginawa. naratib. magbibigay ng puna ang mga mag-aaral sa bawat kuwentong maririnig nila (peer evaluation). (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na malilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa.

) nakapaglalahad ng nadama sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko gamit ang Story Expression nakapagtatala ng mga pangyayari sa epiko na makatotohanan at di-makatotohanan. . Literary Grid. magiging input ito ng guro sa nasabing aralin. Ipaliliwanag.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay na gagamitin ang History Memory Bubbles. Meet The Press. Listing at iba pa (Ipaparinig ng guro ang napiling pagkukwento tungkol sa epikong “Prinsipe Bantugan”. Habi ng mga Pangyayari at iba pa para sa pagbibigay ng halimbawa na magpapatunay sa kasagutan (Malayang Talakayan) History Memory Bubbles: Tagpuan Tauhan Kawakasan Prinsipe Bantugan Suliranin Kakalasan (Resolusyon) Kasukdulan • • • nakatutukoy ng mga di-kapani-paniwalang pangyayari sa epikong binasa na kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito gamit ang Panel Discussion.

Pamapang Pagkukwento. Habi ng mga Pangyayari at iba pa Bituin ng mga Pangyayari: Sino? Tauhan Paano nagwakas? Tema ng Epiko Saan? Tagpuan Kailan? Tagpuan/Panahon Mga Pangyayari .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Makatotohanan Paliwanag Ihanay na ang mga sagot. Di-makatotohanan Paliwanag • nakabubuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa epiko gamit ang Graphic Organizer na Bituin ng mga pangyayari.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamapang Pagkukuwento ___________________________ Pamagat ng Epiko Kasukdulan Pangunahing Tauhan: ________________________________ ________________________________ Iba Pang Tauhan: ________________________________ ________________________________ Mga Pangyayari: Pataas na Aksyon Pababang Aksyon Tauhan: ________________________ Tema ng Epiko _________________________ .

dalawang parirala at dalawang pangungusap. Magbibigay ng iba pang halimbawa ang mag-aaral. Humandang talakayin ang kuwento sa klase.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Habi ng mga Pangyayari Prinsipe Bantugan Mga Pangyayari P1 P2 P3 P4 (Maaaring dagdagan ng kahon ang paghahabi nang ayon sa dami ng pangyayaring ilalahad) Kumuha ng kapareha. • . • Naipapakita at naisasadula ang sariling kuwento na ginamitan ng graphic organizer (Pipili ang guro ng pinakamahuhusay na kuwento sa tulong ng peer evaluation at pahahalagahan ito. • Itanong at ipasagot: Ano ang naidudulot ng mga kuwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-uugnay ng kulturang Pilipino. magpalitan ng kuwento ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa epikong tinalakay. • Naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang salita.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon. Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng kuwento sa pamamagitan ng larawan, Literary Poster, Mural at iba pa • nakapagsasadula ng naibigang bahagi ng epiko • nakapagbibigay ng mga mungkahi sa pagbuo nang maayos na banghay ng isang kuwento/epiko • nakapagbibigay ng reaksyon at katwiran sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa epiko • nakapagtatanghal ng isang dulang pantanghalan na may maayos na pagkakasunud-sunod ng banghay ng epikong “Prinsipe Bantugan” • Iguhit ang sarili sa paraang figure stick. Itala sa gawing kaliwa ng guhit ang iyong mga kalakasan, at sa kanang bahagi ang mga kahinaan. Talakayin pagkatapos kung paano pa mapauunlad ang mga kalakasan at paano naman babaguhin ang mga kahinaan. (Ipakilala ang sarili) Magkakaroon ng malayang talakayan

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

Ako si ______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Kagamitan (Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets… Sipi ng epikong Prinsipe Bantugan Mga kraytirya sa Peer Evaluation at iba’t ibang gawain Wikipedia (Internet) Cue Cards

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 5: A. Pagsulat ng Iskrip Bilang ng araw/sesyon: “Indarapatra nat Sulayman” (Epiko ng Maguindanao) 10 pataas B. Pagtatanghal o Informance Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyo kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang ito sa orihinal nitong wika. rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko b. Tauhan b. 1. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan Mga linker o Pang-angkop na na at ng

mga epiko ng sariling

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?

Ang mag-aaral ay: nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) nakapagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng informance na nagsasalaysay ng kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagmumungkahi sa isinagawang pagtatanghal na isinaalang-alang ang damdamin ng iba. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbibigay ng opinyon tungkol sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw; pagbabahagi ng naging kontribusyon sa tagumpay ng isinagawang pagtatanghal. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalapat sa sarili ng mga natutuhan mula sa epiko. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagsulat ng iskrip ng itatanghal na informance. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa mga kraytirya: A. Paglalahad ng sariling kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar B. Kaangkupan ng kasuotan bagama’t walang kilos at tagpuan C. Pagtataglay ng mga elemento ng pagtatanghal ng informance batay sa isinulat na iskrip

At “Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika sa pagsulat ng iskrip?” Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng interpretasyon sa mapa ng Mindanao (ipahahanap ang Maguindanao at iuugnay sa epikong tatalakayin) nakapagsasalaysay ng epikong “Indarapatra at Sulayman” na gagamitin ang Picture Frame. Pagsulat sa Ibang Anyo. Ang mag-aaral ay: nakapagsasaliksik ng iba’t ibang bersyon o istilo ng pagkakasulat ng epikong “Indarapatra at Sulayman” sa pamamagitan ng Madulang Sabayang Pagbasa. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Indarapatra at Sulayman” at ang paliwanag kung paano sumulat ng iskrip para sa pagtatanghal ng informance upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggap-tanggap. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Pagsulat ng Iskrip). Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/ di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Sekwensyal na Pagsusunod-sunod. partikular ang informance. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa pagsulat ng iskrip ng dulang pantanghalan. Story Impression. at iba pa nakauunawa sa kahalagahan ng epiko na tulong ng pagkakagawa ng iskrip nito B. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. “May bayani pa ba sa kasalukuyan? Patunayan. In The News .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Paglinang: Sa bahaging ito.

(Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. argumentatib at iba pa). Think Pair Share. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. ekspositori. naratib. Inaasahan ding inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Ipapasalaysay ng guro ang buod ng epiko sa isang mag-aaral. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Lektyur-Porum. Sarbey at iba pa. “Mahalaga ba o hindi ang pagtataghal ng informance sa anumang akdang pampanitikan?” nakasusulat ng iskrip ng epikong binasa (pangkatang gawain) (pahalagahan ang ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng pagtalakay dito nakapagsasalaysay ng mga naging bahaging nagpakita na nagtagumpay ang ginawang informance (Itanong at ipasagot) Nakatutulong ba ang informance sa mga impormasyong nakapaloob sa isang epikong binasa o ng iba pang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng Ugnayang-Tanong-Sagot (U-T-S). nakasusulat ng mga tuntunin kung paano epektibong makabubuo ng iskrip nakapagpapakita ng halimbawa ng pagtatanghal ng informance na ang batayan ay ang mga epikong tinalakay nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang pagtatangha ng informance (Magkaroon ng pangkatang pagtatanghal ng informance ang klase) (Magkaroon ng peer evaluation (may rubrics sa bahaging ito) tungkol sa ginawang pagtatanghal ng informance. Listing at iba pa nakapagbibigay ng mga mungkahi na isaalang-alang ang damdamin ng mga nagsigawa ng informance na gagamitin ang peer evaluation nakikibahagi sa pagsasagawa ng isang pagtatalo na sasagutin ang tanong na. muling balikan ang mga natutuhan na. magbibigay rin ng feedback ang guro . Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan nakapagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance gamit ang Interview Chain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Pagsulat ng Iskrip) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. magiging input ito ng guro sa nasabing aralin. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay.

). Muli. etc. Software. mga aklat. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar/rehiyon. worksheets… Sipi ng epikong Indarapatra at Sulayman Mga kraytirya sa Peer Evaluation at ibang gawain Wikipedia Mga kaugnay na babasahin mula sa magasin. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito. naiuugnay ang iskrip sa bahagi ng dula nakabubuo ng mga kraytira sa ebalwasyon sa gagawing pagtatanghal/informance at paggawa ng iskrip (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na itanhhal ang Inaasahang Pagganap. paglutas ng suliranin. pamplet Mapa ng Mindanao . Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. pagdedesisyon at iba pa).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Magbigay ng feedback. itanong ang Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng informance na nasusuri ang kasuotan ng bawat tauhan batay sa larawan.) Mga Kakailanganing Kagamitan (Web sites.

Mga Saknong Bilang 1-1. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Tugma Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa akda. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKAAPAT NA MARKAHAN – IBONG ADARNA Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa tulang pasalaysay at mga uri nito. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa akda Mga KakailanganingPag-unawa (Understanding) Bagamat mahiwaga at di-kapanipaniwala ang isinasalaysay ng Ibong Adarna.717 4. may katapatan. Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna 2. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Saknong b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. May kaugnayan sa paksa C. Taludtod c. Mga Elemento ng Ibong Adarna bilang isang Tulang Pasalaysay a. gayundin kung ano ang Ibong Adarna bilang isang korido 1. taglay ang mga elemento ng pagtatanghal ng Reader’s Theatre . Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna 3. Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan ang kaangkupan ng nilalaman ng Ibong Adarna sa kulturang Pilipino sa panahong naisulat ito at sa kasalukuyan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Batay sa pananaliksik B. Malikhain D. mayaman naman ito sa mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi ang naging damdamin at kung paano naunawaan ang damdamin ng bawat tauhan matapos mabasa ang akda. Mahahalagang Tanong ( Question ) Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? Pagganap Performance Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal na Reader”s Theatre batay sa sumusunod na kraytirya: A. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatototohanan.

Kratirya: makatotohanan. malikhain Paglalapat Maglahad ng mga pagpapahalagang nabanggit sa akda na nananatili. Sukat e. nabago at nawala na sa kasalukuyan. napapanahon. napangangatwiranan ang mga patunay Pagkilala sa sarili Ilahad ang mga naging kontribusyon sa paglutas ng suliraning pampamilya o pampamayanan batay sa pagkaunawa sa akda. nagmumungkahi ng solusyon Sa Antas ng Pagganap .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman d. may mga patunay. naglalaman ng suliraninng pampamilya o pampamayanan. Aliw-iw o Indayog f. Kraytirya: makatotohanan. Mga tayutay Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang sinasagisag ng ibong Adarna sa kasalukuyan. napapanahon. Kraytirya: may katapatan.

saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Ikaapat na Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. pambansa.

Angkop sa paksa paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan C. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lumaganap ang mga korido. kabilang ang Ibong Adarna.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Ibong Adarna. A. impormasyong inilahad paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan na napag-aralan sa D. nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan Mga Hakbangin sa Pagsasagawa ng colloquium ng pag-aaral ng Ibong Adarna nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng colloquium kaugnay Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang colloquium ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan batay sa mga kraytirya: ng pag-aaral ng Ibong Adarna. Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? sa panahon ng pananakop ng mga Español dahil sa mga kanais-nais na pagpapahalagang nakapaloob dito na angkop sa Kulturang Pilipino. B. Makatotohanan ang mga ng pagsasadula ng Ibong Adarna. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Batay sa pananaliksik Adarna paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido. Taglay ang mga elemento nasaliksik ng colloquium . bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Naglalahad ng nabuong paglalahat/kongklusyon A. Antas 3 E. pagbabahagi ng mga nakalap na im[pormasyon kaugnay ng paksa sa masining na paraan. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga magaaral na unawain ang Ibong adarna. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag at nakapagpapabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna matapos mabuo ang picture puzzle (Iminumungkahi sa gurong ibigay sa bawat pangkat ang picture puzzle ng Ibong Adarna na ipabubuo sa mga mag-aaral.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. Kolaboratibong gawain) B. Pagtataglay ng mga ebidensya F.) nakapaglalahad ng mahahalagang impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng istratehiyang Caravan nakasusulat ng talata gamit ang mga salitang nabuo na may kaugnayan sa pariralang “tulang romansa” . Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan (Iminumungkahing ibigay na ito sa bawat pangkat bilang takdang aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat.

Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa mga dapat tandaan at hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium) Ang mag-aaal ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang colloquium nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna . Bilang isang uri ng tula. Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula. epiko. may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Bakit? 3.kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan. alamat.) D. kabilang ang Ibong Adarna? 5. 4. Kapanayamin ang limang (5) kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido. Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan? Ipaliwanag. ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Español ay pinayagan ng mga ito ang pagpapalaganap ng mga korido. at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan. Para sa iyo. Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Bakit oo? Bakit hindi? 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Tulang romansa C. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna?” (Maaari pang magdagdag ng mga tanong. 6. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Picture Puzzle Internet Sipi ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa pagsasagawa ng colloquium Mga hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 2 : Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa katangian Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng ng bawat tauhan sa ibong Adarna. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna nakapagpapakilala at nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga tauhan sa Ibong Adarna nakapagsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna nakabubuo ng sintesis sa aralin nakagagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan . Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May katangian ang mga tauhan sa Ibong Adarna na taglay rin Makatotohanan ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna? ng mga tao sa kasalukuyan.

pagpapatunay na makikita pa sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa katangian ng mga tauhan sa Ibong Adarna. Batay sa pananaliksik ang gagawing pagpili. Malikhain . pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos matalakay ang aralin. paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa. Napapanahon D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Character Portrayal bataysa mga kraytirya: A. B. paglalarawan sa pamamagitan Character Portrayal ng isang katauhan na may katulad na katangian sa isa sa mga tauhan sa akda. Makatotohanan C.

Maaaring dagdagan pa ang mga ito kung kinakailangan. Ilarawan sa sariling mga salita.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng Character Portrayal nakabubuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa ilang tinalakay na bahagi sa Ibong Adarna .” nakikiisa sa pagsagot/pagtalakay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1. 5. Sa iyong palagay. Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan. 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. ( Ipasaliksik ito sa oras ng klase. Ayon sa mga saknong na naglalarawan. ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna? 3. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna? D.) B. 2. kanino maihahambing ang iyong sarili? Bakit? Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa sagot. Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. “Nalaman o natutuhan ko sa araw na ito na …. Pumili ng isang tauhan sa akda.) naibibigay ang kasingkahulugan ng malalalim na salita sa araling tatalakayin C. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng Character Mirror sa pagpapakilala sa bawat tauhan sa Ibong Adarna ( Ikikilos ng mag-aaral ang katangiang taglay ng napiling tauhan at ipahuhula sa klase ang katangiang iyon. Gabayan sila sa gawaing ito. Batay sa pagkakalarawan. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal. ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagpupuno sa pahayag na.) nakapag-uulat sa klase ng ginawang pananaliksik sa masining na paraan (Ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiyang kanilang natutuhan sa pag-uulat. makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Patunayan. 6. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasaliksik tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna at ang mga katangian ng mga ito.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Internet Mga kraytirya sa paggawa ng Character Portrayal Sipi ng mga istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Blg. 1-27) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa tamang pagpapalaki ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling anak. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang pagiging mabuting anak ay nakasalalay sa tamang pagpapalaki Paano ang tamang paraan ng pagpapalaki ng anak/mga anak? ng mga magulang Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng simbolo na naglalarawan sa sarili bilang anak 1. Saknong blg. 1-27 (Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe 2. Sukat bilang katangian ng tula nakapagsasagawa ng panayam hinggil sa paksang “Ang karunungan 3. Liham pasasalamat o liham kahilingan ay kayamanan” nakapagbabahagi ng opinyon sa salawikaing kaugnay ng aralin nakasusulat ng isang liham pasasalamat o kahilingan sa mga magulang Antas 2 Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Pagsulat ng liham pasasalamat o Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang liham liham kahilingan sa mga magulang pagbubuo ng simbolo na naglalarawan bilang isang anak. pasasalamat o kahilingan sa mga kaugnay ng ginawa nilang paglalarawan sa tauhan ayon sa tungkuling kanyang ginagampanansa aralin magulang batay sa mga kraytirya: pagpapalaki sa mag-aaral at ang sinisimbolo niya sa kasalukuyan. paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad A. Makatotohanan o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang B. Angkop sa Paksa mga anak. pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas. C. Taglay ang mga elemento pagbibigay ng iba’t ibang pananaw hinggil sa paksang may kaugnayan sa sa pagsulat ng liham aralin. pagsulat ng isang liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang D. Pagiging matapat kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakabubuo at nakapagpapaliwanag sa ginawang simbolo na naglalarawan sa sarili bilang isang anak nakapagbibigay ng feedback sa binuo at ipinaliwanag na simbolo B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari mula sa Saknong 1-27 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: - Karaniwang nagsisimula sa isang panawagan o panalangin ang korido. - Ilalarawan ang hari ng Berbanya? Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan? - Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong 19. Sang-ayon ka ba rito? napatutunayan ang pag-unawa sa katangian ng tula na sukat bilang katangian ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling halimbawa naibibigay ang kasingkahulugan ng mga palitang malalim ang kahulugan sa araling babasahin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Visual Display of Text
Tauhan Tagpuan

Daloy ng mga Pangyayari

Simula Suliranin Kasukdulan Wakas

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nasasagot/naisasagawa ang sumusunod na mga tanong/gawain ( Iminumungkahing ibigay na ang gawain sa mag-aaral bilang takdang aralin.): 1. Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama. 2. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa nina Haring Fernando at Doña Valeriana sa kanilang mga anak. 3. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan? Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig. 4. Magsagawa ng isang panayam tungkol sa paksang “Ang karunungan ay kayamanan.” Kapanayamin ang isang taong nagtagumpay sa kaniyang propesyon tulad ng isang guro, mayamang negosyante o isang mag-aaral na nagtamo ng karangalang pangkarunungan, at iba pa. 5. Ipagpalagay na isa ka sa mga anak nina Don Fernando at Doña Valeriana. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod. 6. Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin. D. Paglalapat :(Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak nakapagsusulat ng liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginawa nilang pagpapalaki sa kanila (Ipabigay sa magulang ang liham na ginawa ng mag-aaral) nakapagsasalaysay sa naging reaksyon ng mga magulang sa ginawang liham ng mag-aaral Mga Kakailanganing Kagamitan Mga kagamitan para sa pagguhit Aklat ng Ibong Adarna Worksheets

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Blg. 28-45) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa suliranin sa akda na dapat Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mabigyan ng solusyon. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang suliranin sa buhay ay may solusyon. Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 28-45 (Ang Panaginip ng Hari) nakapagpapalitan ng solusyon tungkol sa isang suliranin nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip nakapaglalahad ng aralin gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng sariling pamayanan na nabigyan ng solusyon Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasalaysay ng isa sa mga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na talatang suliraning pangkalusugan na nagsasalaysay batay sa mga kraytirya: pagbibigay ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo. hinaharap ng pamilya o ng pamayanan at nabigyan ng solusyon A. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip. B. Naglalahad ng suliranin paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na iuugnay sa kasalukuyan. C. Nagmumungkahi ng solusyon pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa aralin at iugnay ito sa kasalukuyan. D. Nagtataglay ng mga elemento ng talatang nagsasalaysay

Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo (Ang liham ay maaaring mula sa isang kaibigan o mula sa kolum ng isang pahayagan. pagpapahayag kung paano ipinadarama ang pagmamahal sa mga magulang kung sila ay nagkakasakit.) nakapagbabahagi ng mga puna at mungkahi sa itinanghal ng bawat pangkat (peer evaluation) nakapagbibigay ng input tungkol sa tugma bilang katangian ng tula at nakapagbibigay ng sariling halimbawa nakahahalaw ng mga piling salita mula sa aralin C. Gawin itong paligsahan. ) B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: napahahalagahan ang laman ng saknong bilang 28-45 sa masining na paraan tulad ng dula. Antas 3 A. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Fan Fact Analyzer o Pagsusuri ng Impormasyon. 3 2 1 4 5 Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari Tagpuan/Tauhan Pagpapahalaga . ( Bigyan ng panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagbibigay ng lunas sa sakit ng tauhan sa akda na maiuugnay sa mga likas na pamamaraan sa kasalukuyan. sabayang pagbasa/pagbigkas at iba pa.

2. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay.) D. Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Sipi ng istratehiya Pahayagan . Kung iuugnay sa kasalukuyan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay nakapagsusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng pamayanan na nabigyan ng solusyon nakapaglalahad ng mungkahing solusyon sa mga isinalaysay na suliranin (kolaboratibong gawain). ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit? 5. 4. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari. Bilang isang anak. Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo? Ipaliwanag ang sagot. paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit? nakapagbibigay ng mga patunay na may solusyon ang anumang suliranin sa buhay. bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya? 3. maaaring batay sa nakalap na impormasyon. paglalahad sa karanasan ng mga nakapanayam o kaya naman ay karanasan ng mga kilalang taong naging matatag sa pagharap sa mga pagsubok o iba pang angkop na gawain ukol dito (Ibigay ito bilang pangkatang takdang aralin na iuulat kinabukasan ng bawat pangkat. sa pamamagitan ng pakikipanayam. ( Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 5: Si Don Pedro at Ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 46-80) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kapalaran ni Don Pedro Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa paghahanap sa Ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang pagsubok ay malalampasan kung ang tao’y hindi palilinlang Paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay? sa mga tukso. 46-80 (Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas) nakatatalakay kung paano nalampasan ng mga kilalang personalidad ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay nakapagbibigay ng dahilan kung bakit di natatapos ang isang gawain at ang solusyon kung paano ito masosolusyunan nakapagbubuod ng aralin nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Antas 2 . bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Bakit naisipan ni Don Pedro na tumigil muna sa kinaroroonan ng kakaibang punongkahoy? . Makatotohanan C.Anu-anong taludtod sa aralin ang nagpapatunay sa pagiging masunuring anak ni Don Pedro? . pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa isang tauhan batay sa kabiguang natamo sa pagkamit ng layunin. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. Taglay ang mga elemento ng masining na pagmomonologo Antas 3 A. Angkop sa paksa B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mahahalagang pangyayari sa mga saknong blg. Sa iyong palagay. paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin.Dumapo ang Ibong Adarna sa Piedras Platas sa tulog na si Don Pedro. pagpapahayag ng damdamin sa sinapit ng tauhan sa kanyang kabiguan. 46-80 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman at pang-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasagutan/ideya sa mga tanong na: . Pagpapalalim : . ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o sinasadya? .Anong salita sa saknong blg. 77 ang nagpapatunay na ito ay tayutay na simili? nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa tayutay na simile nakapipili ng kasingkahulugan ng mga salitang nakapaloob sa pangungusap C. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng suliranin ng kilalang personalidad na ipinakita ng guro at pagtalakay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na iyon B. pagbibigay kahulugan sa dahilan nang pag-iwas ng iba pang mga ibon sa puno ng Piedras Platas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin at iugnay ito sa sariling karanasan o karanasan ng iba. pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay.

Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas? 3. 5. Anong panuntunan sa buhay ang iyong natutuhan sa sinapit ni Don Pedro? Paano ito gagawing gabay sa pang-araw-araw na buhay? malayang natatalakay kung paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay D. Sa iyong palagay. makatwiran ba ang gagawing paghuli ni Don Pedro sa Ibong Adarna? Bakit? 6.) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng sariling monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay nakabubuo ng kraytirya sa pagtatanghal ng monologo nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay . Bakit may mga pagkakataong hindi natatapos ang isang gawain? Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ito natatapos. 7. Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa sinapit niya sa paghahanap sa ibong Adarna? Ipaliwanag ang sagot. Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna? 2. Magmungkahi ng solusyon kung paano malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng two-way chart. Paglalapat : (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa monologo. Ano ang iyong masasabi sa katauhan ni Don Pedro batay sa kabiguan niyang mahuli ang ibon? 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Pyramid malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga tanong/gawain: 1.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Larawan ng mga kilalang personalidad Mga kraytriya sa pagtatanghal ng monologo Mga hakbangin sa pagsulat at pagtatanghal ng monologo .

A. ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. C. pagbuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. B. Malikhain paghahambing sa ginawang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan. 81-109) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinapit ni Don Diego sa paghahanap Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi kay Don Juan at sa Ibong Adarna. pagpapahayag ng napagtibay na paniniwala tungkol sa pamilya. 81-109 ( Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna pagbubuod 2. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin. Orihinalidad pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagpapahanap ng tauhan sa kanyang anak sa Ibong Adarna gayong napahamak na ang una nitong anak.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 6: Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. Saknong blg. Ang tugma bilang katangian ng tula nakapaghahambing ng sitwasyon na inilahad sa aralin at sa kasalukuyang sitwasyon nakabubuo ng simbolong naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbubuo ng simbolong naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa binuong simbolo ng pagmamahal at pagmamalasakit na nagpapakita at naglalarawan pagtukoy at pagbibigay kahulugan sa suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga sa pamilya ng pagmamalasakit at pagmamahal pinanood sa pamilya batay sa mga kraytirya: na pelikulang pampamilya. . Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapag-aanalisa ng suliraning ipinakita sa isa sa mga pelikulang pinanood nakaguguhit ng larawang nagpapakita ng mga pangyayari sa aralin bilang 1. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan sa paglutas ng mga suliraning Paano ipinakita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya? pampamilya.

C. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbubuo ng simbolo nakabubuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya natatalakay ang binuong simbolo . 95? Sa Saknong 98? Ipaliwanag ang sagot. nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tugma bilang katangian ng tula. d.Anong mga salita ang nagtutugma sa s aknong blg.) malayang natatalakay ang mga tanong na: a. Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakatutukoy ng suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pelikulang pampamilyang napanood at kung paano ito nabigyang solusyon ng mga miyembro ng pamilya sa nasabing pelikula Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng madulang pagbigkas (Isa sa kapangkat ang babasa at ikikilos naman ng mga kapangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Gawin itong paligsahan.Ano-ano ang pagkakatulad ng karanasan nina Don Pedro at Don Diego? . Bakit hindi nagtagumpay si Don Diego sa paghahanap kay Don Pedro at sa paghuli sa ibong Adarna? b. hahayaan mo pa bang hanapin ni Don Diego ang Adarna gayong maaaring napahamak na ang anak na unang naghanap sa ibon? Pangatwiranan. Paano maihahambing ang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan? c. B. Paano napagtibay ng aralin ang iyong paniniwala tungkol sa pamilya? nakapagbabahagi ng ideya tungkol sa mahalagang tanong na “Paano ipinakikita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?” C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pangyayari (Ipatalakay sa bawat pangkat ang nabuong mga larawan.) nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: . Kung ikaw ang hari.

ang Bunsong Anak) nakababasa ng mga saknong ng aralin gamit ang iba’t bang tono 2. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets TV/cd o vcd player/casette player Mga Kagamitan sa pagguhit Mga Kraytirya sa pagbuo ng simbolo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 7: Si Don Juan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang anumang hakbangin ay mapagtatagumpayan Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? kung hihilingin ang patnubay ng Maykapal. 110-163 (Si Don Juan. Idyomatikong pahayag nakalalahok sa malayang talakayan nakapagbubuod ng mga pangyayari sa aralin nakabubuo ng photo documentary batay sa mga pangyayarri sa aralin . Saknong blg. 110-163) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ginawang paglalakbay ni Don Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Juan. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Ang Bunsong Anak (Saknong Blg.

Anong magandang pag-uugali ng isang anak ang ipinakikita sa saknong blg. nalulungkot. Malikhain Antas 3 A. pagbabahagi ng isang testimonya na nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isang bahagi ng teleserye o pelikulang napanood na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos B. Ang tono ay maaaring natutuwa. Orihinal C. Bakit ayaw payagan ng hari na maglakbay si Don Juan? 2. May Kaugnayan sa paksa B. pagbibigay ng ipinapahiwatig ng piling saknong sa aralin. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga saknong sa aralin sa pamamagitan ng Intonational Reading. 115? . pagpapatunay na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala pagpapahayag ng mararamdaman kung ibalik ng taong tinulungan ang naibigay na sa kanya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga salitang ginamit sa aralin sa buhay ng tauhan. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagbuo ng photo documentary batay sa mga kraytirya: A. natatakot. nagagalit o iba pang damdaming maaaring namamayani sa isang tao (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng sariling puna sa naging pagtatanghal ng mga natapos na pangkat (peer evaluation) nalilinang ang aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: 1. paglalahad kung paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa.

Makatotohanan ba ang ginawang pagkain ni Don Juan ng tinapay nang minsan lamang sa isang buwan? 7. Sa kasalukuyang panahon. Paano naiiba si Don Juan sa kaniyang mga kapatid sa ginawa niyang paglalakbay? 5. Basahin ang saknong 127. Ano ang ipinapahiwatig nito? Makatotohanan ba ito? Ipaliwanag. Paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa? Maglahad ng karanasang may kaugnayan sa sitwasyon. Naniniwala ka ba na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala? Patunayan. Ano ang katangian ni Don Juan na hindi taglay ng dalawang nakatatandang kapatid ang inilahad sa saknong blg. 129 hanggang 163? 6. Isulat at ipaliwanag sa bawat kahon kung ano ang kaugnayan ng mga piling salita sa aralin sa buhay ni Don Juan. 4. Bakit mahalagang nakikipag-usap sa magulang kaugnay ng mga binabalak gawin? 4. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng kwadro o frames F1 Tagpuan F2 Tauhan F3 Simula F4 Saglit na Kasiglahan F5 Tunggalian F6 Kasukdulan F7 Wakas natatalakay ang aralin sa pamamagitan ng malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. Paglalapat : . kanino maihahalintulad ang katauhan ng leprosong tinulungan ni Don Juan? 8. 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. 2. 5. Bakit nasaktan ang kalooban ni Don Juan nang ibalik ng matanda ang tinapay? Ganito rin ba ang iyong mararamdaman kung ikaw si Don Juan? 6. nakapagbibigay ng iba pang halimbawa ng mga idyomatikong pahayag (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa idyomatikong pahayag bago hingan ng halimbawa ang mag-aaral. Humihingi ka ba ng patnubay sa Maykapal sa iyong mga gawain? Ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao? malayang nakapagtatalakay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos D. Ano ang iyong mahihinuha sa ginawang paghingi ng tulong ng matandang leproso kay Don Juan? May iba pa kaya siyang maaaring gawin? Ipaliwanag ang iyong sagot.) nakatukoy ang kasalungat na kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C.

164-198) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa magiging bunga ng paggawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng kabutihan sa kapwa. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng photo documentary nakabubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Larawan Mga kagamitan sa pagkuha ng larawan Mga kraytirya sa Pagbubuo ng photo documentary. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? . asahang ito’y may gantimpala. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat (Saknong Blg.

Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawa o binuong kard ng pasasalamat batay sa mga kraytirya: A. pagsasalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing angkop sa aralin. pagpapahayag ng sariling kahulugan sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan na ihahambing sa kasalukuyan. 164-198 (Ang Gantimpala ng Karapat-dapat 2. pagbabahagi ng sariling pananaw sa salawikaing may kaugnayan sa aralin. pagpapadama ng naging damdamin ng kapamamilya sa natanggap na pasasalamat. Orihinal . Tapat B. pagbabahagi kung paano ipinakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa ng kabutihan. Aliw-iw ng tula Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa nakapagbibigay ng iba pang kahulugan sa mga piling salita ng aralin nakapagbibigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa aralin nakabubuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya/pamilya Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay at pagpapaliwanag ng mga kabutihan at kasamaang dulot ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa piling saknong ng aralin. Malikhain C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Saknong blg.

d. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakasusuri ng binasang aralin sa pamamagitan ng pagsulat sa Paradaym ng mga natutuhan sa aralin • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot/paggawa ng mga tanong/gawain: a. Naniniwala ka ba sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin”? Ipaliwanag.” e. Ano ang tinutukoy ni Don Juan na kahanga-hanga at “isang talinghaga”? Bakit niya ito nabanggit? c. Bakit naging karapat-dapat si Don Juan sa tulong ng matandang ermitanyo? • nakapagbibigy ng iba pang kahulugan ng mga piling salita sa aralin. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa • napahahalagahan ang ginawang tableau sa pamamagitan ng malayang talakayan B. c. Ihambing ang kahulugan nito sa kasalukuyan. Magbigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa saknong 164-198. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nilalaman ng saknong blg. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Don Juan. Magsalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Paano maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? f. b. Ano ang literal na kahulugan ng salitang “ermitanyo”? Ano ang katangian ng ermitanyong natagpuan ni Don Juan? b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Gamitin ang Fish Bone Map. Isulat ang mga kabutihan at kasamaang dulot nito sa kasalukuyan. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? (Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer) . Ano ang iyong pagpapakahulugan sa pahayag na “maging hangga man ng palad. Pumili ng isa sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan. ano ang iyong magiging damdamin sa ginawang pagtulong sa iyo ng matandang ermitanyo? g. tutupdin ko yaring hangad?” d. 164-198 sa masining na paraan (Maaaring gamitin ang madamdaming pagbasa o iba pang paraan ng pagbasa na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa ng tula. C.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: a.

Ipaulat sa klase ang naging reaksyon ng taong pinagbigyan at ang naging damdamin nila sa naging reaksyon ng kanilang pinaghandugan. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa pagbuo ng kard ng pasasalamat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Bakit mahalaga ang taospusong pagtulong sa mga nangangailangan? D.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Mga materyales o kagamitan sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Sipi ng mga istratehiya .) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa bubuuing kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya nakagagawa ng kard ng pasasalamat ang mag-aaral nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang kard ng pasasalamat ng kamag-aral bago ipabigay sa pinaglalaanan nito (Ibigay sa mag-aaral bilang takdang aralin ang gawaing pagbibigay ng kard ng pasasalamat sa taong pinaglalaanan nito.

Tayutay na personipikasyon nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa isa sa mga saknong ng aralin nakapagpapatunay na ang pagpapakasakit ay nagbubunga nang mabuti nakabubuo ng isang salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagpapakasakit Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Paggawa ng poster na may Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang poster batay pagpapatunay sa bisa ng ginawang hakbang ng tauhan upang makamit ang kanyang layunin. sa mga kraytirya: kaugnayan sa saknong blg. 199-232 (Ang Bunga ng Pagpapakasakit) sa mga saknong blg. 199-232 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Blg. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas 1. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Saknong blg. 199- . 199-232) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagpapakasakit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi at pagkakaroon ng mabuting kalooban ni Don Juan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bahagi na ng buhay ang pagpapakasakit upang maging matagumpay.

Ipagawa ang secret ballotin isang araw bago ang araling ito upang mapaghandaan ang paghahandog sa napiling mag-aaral. Orihinal . ang kanilang bunsong kapatid mula sa pagiging bato? c. Malikhain C. Ano ang naging damdamin nina Don Pedro at Don Diego sa ginawang pagtulong sa kanila ni Don Juan.) • nakapaglalahad ng hinuha kung ano ang maaaring maging bunga sa isang taong nagpapakasakit B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 232. pagpapahayag kung paano magpapakasakit alang-alang sa pamilya. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay halaga sa kamag-aral na nagpapakasakit o nagsasakripisyo para sa pag-aaral (Ipagawa ito sa pamamagitan ng secret balloting upang malaman kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng pagpapahalaga. pagbuo ng salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagkakasakit. Ano ang mga katangian ni Don Juan ang ipinakita sa saknong blg. pagbibigay ng kahulugan sa sinabi ng tauhan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapatid na maaaring maiuugnay sa sarili.) • nakapaglalahad ng puna at mungkahi sa ipinakitang pagtatanghal ng bawat pangkat (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tayutay na personipikasyon na ginamit sa aralin pagkatapos ng bahaging ito. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa isang saknong sa aralin at iuugnay ito sa pangyayari sa kasalukuyan. 206? b. Antas 3 A. Aling mga salita ang kumakatawan sa tayutay na personipikasyon sa saknong blg. Paghandain ang mga mag-aaral ng bulaklak o munting regalo na maaaring ibigay sa napiling mag-aaral. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa saknong na may pagkakatulad sa kasalukuyan. 231? • nakapagbibigay ng ibang uri ng tayutay na personipikasyon • nakatutukoy sa magkakapares na salita kung ito ay magkasingkahulugan o magkasalungat A. Iminumungkahing huwag munang ipaalam sa mga mag-aaral ang susunod na gagawin upang maging sorpresa ito sa mag-aaral na napili.) • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: a. 199-232 (Maaaring ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiya sa pagbigkas. Angkop sa paksa ng aralin B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa mga saknong blg.

Ano ang ginawa ni Don Juan upang mapaglabanan ang antok habang umaawit ang Ibong Adarna? Naging mabisa ba ang ginawa niyang ito? Patunayan. e. anang ermitanyo. Nahuhulaan kaya ng ermitanyo ang maaaring maganap sa tatlong magkakapatid? Patunayan. Bigyang kahulugan ang sinabi ng ermitanyo sa tatlong magkakapatid: “Ngayon. .” f. magkasundo kayong tatlo’t wala sanang may maglilo. maghanda nang umuwi kayo. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ang mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng dayagram • nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: d.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

g. h. i. j.

Pumili ng mga saknong sa bahaging ito at magsalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad dito. Magagawa mo bang magpakasakit alang-alang sa iyong pamilya? Bakit? Nagbubunga ba ng mabuti ang pagpapakasakit? Patunayan. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad?

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng poster.)
Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng poster (Papatnubayan ng guro ang mag-aaral sa pagbuo nito.) nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng poster na ginawa kaugnay sa saknong 199-232. Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng salawikain Sipi ng mga istratehiyang ginamit

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat Adarna

na

Markahan:

Ibong Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Blg. 232-275)

Bilang ng araw/sesyon: 1

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagkainggit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasan ang inggit, dulot nito ay hindi maganda Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang inggit? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 232-275 (Ang Bunga ng Inggit) nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng sunod-sunod na mga pangyayari sa aralin nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang inggit nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kuwento na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaisipan ng aralin at kung paano ito nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao. pagpapahayag ng mungkahi kung paano maiiwasan ang inggit. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong kuwento batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa paksa B. Taglay ang mga elemento

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

paglalahad sa tauhang nagkaroon ng bisang pandamdamin sa sarili. ng isang kuwento pagsasalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may C. Tumutugon sa layunin pagkakatulad sa pangyayaring binasa. D. Gumamit ng mga angkop na salita paglalahad ng nais ipaalala ng piling bahagi ng aralin bilang anak E. Wastong gamit ng bantas at kapatid. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda. Antas 3 A. Pagtuklas : (Ipaliiwanag ng guro ang kaisipang “crab mentality”.) Ang mag-aaral ay: • natatalakay kung paano nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao ang crab mentality. Maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng mga taong kakilala ng mag-aaral B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg. 232-275 sa madulang paraan (Ibigay ito sa mga mag-aaral bilang takdang aralin. Ipahanda ang mga kakailanganin sa pagtatanghal.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa bawat pangkat na nagtanghal • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Ano ang uri ng pagkatao ang ibinabadya ng saknong blg. 233 at 234 tungkol kay Don Pedro? 2. Ano ang maaaring ipakahulugan nang hindi agad pagsagot ni Don Diego sa panukalang masamang balak ni Don Pedro kay Don Juan? 3. Ano ang mga salita ang naglalahad ng tayutay na patambis sa saknong 240? (Iminumungkahing talakayin muna sa mga-aaral ang tungkol sa tayutay na patambis o pagsalungat.) 4. Ano ang kahinaan ng tao ang tinutukoy sa saknong blg. 243? 5. Sa iyong palagay, bakit hindi ipinagtanggol ni Don Juan ang sarili sa ginawang pananakit ng dalawang kapatid? 6. Bakit tumangging umawit ang ibong Adarna nang dalhin ito sa kaharian ng Berbanya? • nakalilikha ng iba’t ibang salita mula sa mga piling salitang-ugat. C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng Flow Chart o iba pang istratehiyang angkop sa aralin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nakapagtatalakay ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Bakit nagawang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Nagbunga ba ng mabuti ang kanilang ginawa? Patunayan. 2. Paano maiiwasan ang pagkakainggit? 3. Magsalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa. Ano ang naging bunga nito at paano ito nalutas? 4. Sino sa mga tauhan ang nagkaroon ng pinakamatinding bisa sa iyong damdamin? 5. Ano ang nais ipaalala sa iyo ng bahaging ito ng aralin bilang isang anak at kapatid? 6. Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang pagkainggit?

D. Paglalapat: (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsasalaysay.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagsasalaysay nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga props para sa madulang pagtatanghal Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagsasalaysay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap Bilang ng araw/sesyon: 2 (Saknong Blg. 276-318) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahilingan ni Don Juan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na para sa kanyang pamilya sa gitna ng kaniyang paghihirap. pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Gabay ang positibong pananaw upang magtagumpay sa buhay Paano magiging magaan ang pagharap sa mga suliranin sa buhay? Ang mag-aaral ay: Nauunawaan ng mag-aaral ang: nakatatalakay ng mga hakbangin sa paglutas ng sariling suliranin 1. Saknong blg. 276-318 natutukoy ng ilang saknong na nagkaroon ng malaking epekto sa sarili (Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap) nakapagpapaliwanag nang pagsang-ayon sa ikinilos ng tauhan 2. Ang tayutay na Apostrophe nakasusulat ng panalangin o dasal para sa pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na panalangin o dasal pagbubuod at pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa aralin. batay sa mga kraytirya: pagbibigay kahulugan sa napiling saknong mula sa aralin na nagkaroon A. Pagiging tapat ng bisa sa sarili. B. Orihinal paglalahad kung kailan naramdamang hindi nagpabaya ang Diyos. C. Taglay ang tayutay na pag-aanalisa sa sarili kung magagawang magpatawad pagtawag/apostrophe sa mga kapatid na nakagawa ng kasalanan tulad ng ginawa ng tauhan sa aralin. pagkilala sa sarili kung anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin. pagpapahayag kung paano maisasabuhay ang kaisipang natutuhan. Antas 3

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng isang panalangin o dasal na humihiling ng kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay

Pagpapalalim : . Bakit may tayutay na pagtawag sa saknong blg. Paano bibigyang-kahulugan ang saknong blg. Ano ang panawagan ni Don Juan para sa kaniyang amang si Haring Fernando? d. 298? c. Ano ang hinaing ni Don Juan tungkol sa kaniyang mga kapatid? b. Pangalan Ginawang Hakbang (Iparinig ang tugtuging instrumental ng isang malamyos na awitin sa mga mag-aaral habang sila’y nakapikit. 296? Sang-ayon ka ba sa nilalaman ng saknong blg. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa nang wasto at may damdamin sa saknong blg. ilalagay ang impormasyon tungkol sa sarili. Sa unang pahina. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng ginawang hakbang at ng kaniyang pamilya sa panahong nahaharap sila sa mabigat na suliranin sa pamamagitan ng pagtatala sa Double Entry Journal. 276-318 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot at pagtalakay sa mga tanong na: a. Sa ikalawang pahina ay ang mga ginawang hakbang sa panahon ng pagharap sa mabigat na suliranin. 312? (Iminumungkahi sa gurong magbigay muna ng input tungkol sa tayutay na pagtawag o apostrophe bago ito talakayin nang may pagsasanay sa klase?.) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A.) • nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin C.

d. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tamang pagdarasal at ang dapat na nilalaman nito. magagawa mo rin kayang patawarin ang iyong mga kapatid kung makagawa sila ng kasalanan sa iyo? Ipaliwanag. Paano magiging magaan ang mga kinakaharap na suliranin sa buhay? Talakayin ito sa pamamagitan ng List All Factors Strategy (LAFS). Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa tulong ng Story Mapping. Ipaliwanag ito. c. Katulad ni Don Juan. b.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa binuong panalangin nakabubuo ng panalangin na humihiling ng kaligtasan. f. Ipinakita sa aralin na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. Isalaysay kung kailan naramdamang hindi ka Niya pinabayaan. Pumili ng isang saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa iyo. kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay naiparirinig sa kamag-aral ang panalangin na ginawa para sa pamilya . D. Simulan ang mga pangyayari sa pagkakalugmok ni Don Juan. Sang-ayon ka ba sa ipinakitang ugali ni Don Juan? Bakit oo? Bakit hindi? e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ng aralin gamit ang Caterpillar Technique Pamagat Mga Tauhan Tagpuan Mga Pangyayari Wakas Tema • malayang nakapagtatalakay ng aralin sa tulong ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga gawain na: a. Anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin? Paano ito isasabuhay? g.

319-384 (Ang Awit ng Ibong Adarna) 2. Saknong Blg. Mahalagang Tanong: Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? Ang mag-aaral ay: nakapagsasadula ng madulang tagpo sa teleserye o pelikulang napanood masining na nakapagtatanghal ng mga pangyayari sa aralin nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng iba’t ibang istratehiya naiaawit sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan ang ilang saknong ng Ibong Adarna .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya sa isinulat na panalangin Cd/vcd player/cassette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. 319-384) Bilang ng araw/sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-awit ng Ibong Adarna. Tayutay na Simile o Pagtutulad Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Kailanma’y hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan.

pag-awit sa sariling wika/interpretasyon sa ilang saknong ng Ibong Adarna. Kaangkupan ng interpretasyon B. pagpapahayag ng natutuhan at nalaman sa aralin sa masining na paraan. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa salawikaing maiuugnay sa aralin. ( Gawin itong paligsahan. Paano ibubuod ang saknong blg. madulang pagbigkas at iba pang masining na pamamaraan sa pagbigkas ng tula. Ganda ng tonong nagawa A. Paano sinagot ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ni Don Juan? b. paglalahad ng mga dahilan kung bakit nakadarama ng inggit o panibugho sa kapwa. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pag-awit sa saknong ng Ibong Adarna batay sa mga kraytirya: A. Maaaring intonational reading. pagsusuri sa sarili kung kanino higit na dapat manaig ang damdamin nang pagkaawa sa mga taong inihambing sa mga tauhan sa aralin. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng isang tagpo na tulad sa isang pelikula o teleseryeng napanood na nagpapakita ng pagtutunggali ng bida at kontrabida • natatalakay ang kinahinatnan ng mga tauhan sa pelikula o teleseryeng ipinakita Paglinang: Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng saknong blg. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pag-awit sa ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagkilala at pagpapaliwanag sa taong magkatulad ng pag-uugali ni Don Juan sa kasalukuyang panahon. 319-384 sa pamamagitan ng masining na paraan. 330-332? B.) • nakapagpapahahayag ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal na pangkat • nalilinang ang aralin sa pagsagot sa mga tanong: a.

sino siya at ipaliwanag kung bakit siya ang napili mong ihambing kay Don Juan. Bakit hindi na ipinagtaka ni Don Juan na alam ng matanda ang mga kaganapan sa Berbanya? d.) • nasusuri ang ginamit na tayutay na pagtutulad sa mga saknong na pinag-aralan • nakapagbibigay ng ilang pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na pagtutulad (simile) C. Sagutin ang tanong na: Kanino ako higit na dapat maawa: kay Don Juan na ginawan ng kasalanan o kina Don Pedro at Don Diiego na parurusahan? . Ilarawan sa iyong sariling pananalita ang pagbabago sa ibong Adarna nang makita si Don Juan? e. Paano ipinakita ng matandang ermitanyo ang kabutihan sa tatlong magkakapatid? b. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan”? Anong parusa ang dapat igawad kina Don Pedro at Don Diego? Bakit? e. Tungkol saan ang pangyayari na inawit ng Adarna? • nakapagbibigay ng halimbawa ng tayutay na simile o pagtutulad (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa simile o pagtutulad na tayutay bago ipagawa ang bahaging ito. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakabubuod ng aralin sa pamamagitan ng Staircase Strategy o iba pang istratehiyang angkop sa aralin • nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng pagpapasagot sa mga tanong/pagpapagawa sa mga gawain na : a. May kilala ka bang katulad na pag-uugali ni Don Juan? Kung mayroon. Anong pagkakataon nakadarama ng inggit ang isang tao sa isang kapwa? Dapat ba ito? Ipaliwanag ang sagot. d. Suriin ang iyong sarili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. c.

Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-awit naaawit ang ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa kanilang wika ( Palapatan ito ng musika na may angkop na instrumento sa mga mag-aaral. Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? (Ipatala ang mga sagot sa pisara na pagkatapos ay ipabubuo ang isang talata batay sa mga isinulat na salita.) D. Isulat kung ano ang mga natutuhan sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I f. g.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pag-awit Musika at instrumentong maaaring gamitin sa pagsasapopular ng ilang saknong .

bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. pagbabahagi ng sariling paniniwala tungkol sa sanhi at bunga B. . pamamaraan sa pakikipanayam pagbibigay ng isang pangyayaring nagbubunga ng positibo ang inggit.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Blg. Mahusay ang pagkakaulat batay sa boses at visual aids na ginamit inggit. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May limitasyon din ang pagtitiwala sa kapwa. pagbabahagi sa naging damdamin sa mga tauhang nakaramdam ng C. Pagiging matapat ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. Bakit dapat na may limitasyon ang pagtitiwala sa isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Gumamit ng makabagong ng pagkainggit sa kapwa. paglalahad kung paano pinaglalabanan ang nadaramang pagkainggit sa kapatid o kapwa. kraytirya: paglalahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita sa kapwa A. 385-441 (Ang Muling Kapahamakan ni Don Juan) nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality nagagamit sa pangungusap ang angkop na mga pang-uri sa paglalarawan nakapagpapaliwanag kung bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa nakapagsasagawa ng panayam tungkol sa maaaring idulot ng pagkainggit sa kapwa. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pag-uulat sa kinalabasan ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pag-uulat pagpapaliwanag sa kabutihan at kasamaang dulot ng pagkainggit sa sa isinagawang panayam batay sa mga isinagawang panayam tungkol sa sanhi at bunga ng pagkainggit ng tao kapwa. 385-441) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling at kasamaang dulot ng labis na pagtitiwala sa kapwa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Bakit nangamba si Don Juan nang makitang wala ang Adarna sa hawla? nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga pang-uri C.) Pagsusuri sa iba pang taludturan na may tayutay na paglilipat-wika Pagbibigay ng pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na paglilipat-wika 5. Bakit itinuturing na tayutay na paglilipat-wika ang saknong blg. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Don Juan para sa kaniyang mga kapatid? 4. Sa anong hayop inihalintulad ng may-akda si Don Pedro? Sang-ayon ka ba sa paghahalintulad? Bakit? 6. Ipaulat sa napiling lider ng pangkat ang napag-usapan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa saknong blg. 404? (Talakayin muna ng guro ang tayutay na paglilipat-wika sa mga magaaral bago ito ipasagot sa mga mag-aaral. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality (Gawin itong pangkatan. Ano ang naging hatol ng hari bilang parusa sa dalawang nagkasalang anak? 3. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa aralin gamit ang Flow Chart .) B. 385-441 nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Sang-ayon ka ba sa payo ng ibong Adarna na kay Don Juan. na inapi ng mga kapatid na ipamana ang kaharian? Bakit? 2.

May kabutihan bang naidudulot ang inggit? Ano naming kasamaan ang naidudulot nito? d.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-uulat sa ginawang pakikipanayam nakapag-uulat sa ginawang pakikipanayam sa limang (5) kamag-aral tungkol sa mga kasamaan at kabutihang maaaring idulot ng inggit sa kapwa nakapag-uulat sa klase ng kinalabasan ng panayam .pagkakatiwalaan mo pa ba ang iyong dalawang anak na nagkasala? Bakit? f. e. Maglahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. Kung ikaw si Haring Fernando. Bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa? Ipaliwanag. May pagkakataon bang nakadarama ka ng inggit sa iyong kapatid o sa ibang tao? Paano mo ito pinaglalabanan? g. b. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa mga dapat tandaan sa pakikipanayam at mga gabay na tanong tungkol dito. c. Magbigay ng isang pangyayari kung saan ang pagkainggit ay nagiging positibo o nagbubunga ng mabuti.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I natatalakay ang mga tanong/gawain na: a. Bakit hindi dapat magtiwala nang lubos sa tao? D.

442-476) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging kalagayan ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling prinsipe sa Bundok ng Armenya bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng mga tanong na kakailanganin sa panayam Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagbuo ng kraytirya sa pakikipanayam Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Nakatutulong ang kagandahan ng kapaligiran upang mag-isip at kumilos nang Bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng ating maayos ang isang tao. 442-476 (Sa Bundok ng Armenya) nakapaglalarawan ng magagandang lugar sa Pilipinas nakapagpapahayag kung paano makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan nakapagtataya ng sarili tungkol sa mga katulad na sitwasyon sa aralin nakagagawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan . kapaligiran? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

pagpapahayag kung paano makatutulong ang kalikasan sa sangkatauhan. Angkop sa paksa .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Pagtataya sa ginawang anunsiyo Paggawa ng anunsyo o patalastas Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: o patalastas batay sa mga kraytirya: (advertisement) tungkol sa pagtalakay sa kagandahan ng magagandang lugar sa Pilipinas. paggawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/ kalikasan. C. Malikhain kapaligiran/ kalikasan pagbibigay kahulugan sa pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kaniyang mga B. Orihinal kapatid. pagbabahagi kung paano makatutulong sa wastong pangangalaga sa kagandahan ng kalikasan ang isang mag-aaral. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa kapintasan o kahinaan ng tauhan. wastong pangangalaga sa A.

Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pangkatang pag-uugnay nito sa karanasan ng mag-aaral (kolaboratibong gawain) Pangkat 1: Ilalahad ang kahalagahan ng kalikasan gamit ang band wagon. Pangkat 3: Ilalahad ang mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang kalikasan gamit ang Tree Map. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng magagandang lugar sa Pilipinas at natatalakay ang kagandahan ng mga ito (Maaari nang maghanda ang guro ng larawan ng magagandang lugar sa Pilipinas gamit ang slides at projector. Pangkat 2: Isasalaysay ang mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.) A. . Maaaring positibo o negatibo. Gawin ito sa paraang pagbabalita.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkat 4: Ibibigay ng pangkat ang mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at ang epekto nito sa mga tao gamit ang Herringbone Technique Pangkat 5: Tatalakayin ang mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng Pangkat 4 • • nakapaglalahad ng puna o feedback para sa kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 448? 2. Bakit minabuti ni Don Juan na mamalagi na lamang sa Armenya? 3. Ano ang iyong maibibigay na kahulugan sa pagbabago sa himig ng pananalita ni Don Pedro sa saknong blg. 464? nakabubuo ng mga salita mula sa titulong Bundok ng Armenya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin gamit ang Fan Fact Analyzer (Gawin itong pangkatan)

Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari

Tagpuan/Tauhan

Pagpapahalagang Pilipino

malayang natatalakay ang mga tanong/gawain na: 1. Ano ang dahilan at tumakas si Don Juan patungong Armenya? 2. Kapintasan ba o kahinaan ni Don Juan ang tapat na pagmamahal sa kaniyang mga kapatid? Ipaliwanag. 3. Ipahayag ang kagandahan ng Armenya sa pamamagitan ng paglalarawan dito gamit ang iba’t ibang uri ng pang-uri. 4. Marami sa mga lugar sa kasalukuyan ang tuluyan nang nasira dulot ng industriyalisasyon. Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating kalikasan/kapaligiran? 5. Nabibigyan ng ebalwasyon ang sarili batay sa araling tinalakay. 6. Talakayin kung bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng kapaligiran. (Ipakitang muli ang magagandang lugar sa Pilipinas o ang kapaligiran habang tinatalakay ito ng mag-aaral.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa anunsyo o patalastas kung paano ito isasagawa at ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa nito.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ang kraytirya sa paggawa ng anunsiyo. nakagagawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran at sa kalikasan. (Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag/magtatanghal sa kanyang/kanilang ginawa. Maaaring ipagawang indibidwal o pangkatang gawain. Indibidwal kung patalastas na pa-poster, pangkatan kung pagsasakilos ang patalastas.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga larawan sa slides ng power point Mga kraytirya sa paggawa ng patalastas Mga kakailanganing kagamitan sa paggawa ng poster Projector

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Blg. 477-506) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaiba ng ugali ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng balon bilang bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. simbolismo. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang sinimulang gawain ay dapat na tapusin, ugaling ningas-kugon Baki thindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kuson? ay di-dapat pairalin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 477-506 ( Ang Mahiwagang Balon) nakapag-uugnay sa buhay o gawain ng isang tao ang paksa ng aralin nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain nagagamit sa pangungusap ng mga malalalim na piling salita sa aralin nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paksa ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng isang interpretasyon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ibinigay na pagpapakahulugan pagpapaliwanag sa kaisipang ningas-kugon. sa maaaring isinasagisag batay sa mga kraytirya: pagbibigay ng kahulugan o pahiwatig ng isang saknong ng aralin na A. Angkop sa aralin ng mahiwagang balon sa kasalukuyan iuugnay sa sariling karanasan. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa katotohanan na walang kasiyahan B. Tiwala sa sarili habang iniuulat ang nabuong interpretasyon sa buhay ang tao. pagpapahayag ng naging damdamin ukol sa nasimulang gawaing ‘di natapos. pag-uugnay ng naging damdamin sa isang tauhan sa aralin nang makamit na niya ang kaniyang layunin. pagbibigay ng sariling kahulugan o interpretasyon tungkol sa paksa ng aralin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad kung ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kaisipang “ningas kugon” at ang kaugnayan nito sa buhay o gawain ng isang tao B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain gamit ang Thinking Map

KAHALAGAHAN

• •

maayos na nabibigkas ang saknong blg. 477-506 sa masining na paraan. ( Ibigay ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) upang mapaghandaan ang gagawing pagtatanghal na maaaring sabayang bigkas o sabayang pagbasa.) nakapagpapaliwanag sa mga pahayag na may pagmamalabis o eksaherasyon sa saknong blg. 479 nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap

anong sitwasyon ito? d. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan nang pagguhit ng larawan sa mga pangyayari. May nasimulan ka na bang gawain na hindi natapos? Ano ang naging damdamin mo ukol dito? Iugnay ang kasagutan sa naging damdamin ni Don Juan nang lumusong siya sa balon. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng mga dapat tandaan sa pagbibigay ng interpretasyon at pagsasalaysay. Totoo bang walang kasiyahan sa buhay ang tao? Nakaranas ka na ba na hindi ka nasiyahan sa buhay. Ang tao ay sadyang mapanaliksik. Nakatutulong ba sa buhay ng tao ang katangiang ito? Sa paanong paraan? • nakapagbibigay ng mungkahi kung bakit hindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kugon D. (Maaari itong gawing pangkatan.) • natatalakay ang mga tanong/gawain: a. Ano ang nais iparating ng huling saknong ng aralin? c. e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Ano ang kaibahan ni Don Juan sa dalawa niyang kapatid? b.) Ang mag-aaral ay: • nakakabubuo ng mga kraytirya sa pagbibigay ng sariling interpretasyon at pagsasalaysay • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mahiwagang balon na binanggit sa aralin Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kagamitan sa pagbubuo ng larawan Larawan ng mga pangyayari sa aralin .

Si Donya Bilang ng araw/sesyon: 1 Juana (Saknong Blg. paglalahad sa pangunahing pangyayari na nagbigay ng lakas ng loob sa tauhan A. 507-566 nakapagbibigay ng pahiwatig sa mga bagay na sumisimbolo sa ( Si Don Juan at Donya Juana . paghahambing sa makabagong literatura ng katauhan ng pangunahing tauhan B. pag-uugnay ng kasabihan sa isang pangyayari na inilahad sa aralin sa buhay ng C. pagbibigay ng kahulugan ng nilalaman ng awiting sinaliksik. Angkop ang pagpapakahulugan tauhan at ng sarili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna Ibong Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ay gagawin ng taong nagmamahal para sa kaniyang minamahal kahit Paano nasusukat ang tunay at tapat na pagmamahal? ang maging kapalit pa nito ay ang sariling buhay.AngPagtatagpo) pagmamahal nakapagpapaliwanag sa kahulugan ng “pagmamahal sa unang pagtatagpo” nakapag-uugnay ng salawikain sa tunay na buhay na may kaugnayan sa araling tinalakay nakapagsasaliksik ng isang awiting hango sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbibigay ng sariling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa pagbibigay ng kahulugan pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang bagay na sumisimbolo sa pagmamahal. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. na Markahan: . interpretasyon sa awiting may sa awiting sinaliksik batay sa mga pagibigay kahulugan sa “pagmamahal sa unang pagtatagpo” sa naging kasaysayan kraytirya: kaugnayan sa tema ng saknong blg. 507 ng mga tauhan sa aralin at ang naging damdamin sa mga ito. 507-566) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagmamahal. Modernong awitin at ng pantulong na tauhan. Angkop sa tema ng aralin upang sagupain at talunin ang katunggali na inilahad sa aralin.

Ano ang katangian ng isang babae ang ipinahihiwatig sa saknong blg. Ano ang ibig ipakahulugan ng saknong blg. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa natuklasan sa larangan ng pag-ibig • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas sa saknong blg. 507-566 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: a. 523 hanggang 527? d. Ano ang katangian na ipinakita ni Don Juan nang nagpumilit siyang lumusong sa mahiwagang balon? b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. 565? • nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin C. Ano ang damdamin na mararamdaman mula sa saknong blg. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalagom ng aralin sa pamamagitan ng Story Grammar Tauhan Panahon Tagpuan Panimula Suliranin Reaksyon Wakas Layunin Ginawa/Binabalak Resulta/Kinahinatnan . 522? c. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • naiuugnay ang isang bagay bilang isan simbolo pagmamahal B.

” f. Sa makabagong literatura o pelikula. Bakit natutuwa pa ang higante nang malamang may ibang taong kasama si Donya Juana? c. Iugnay ang pagkapanalo ni Don Juan sa sagupaan sa kasabihang “Walang malaking nakapupuwing. Ilahad ang pagkakasunud-sunod ayon sa sariling pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain na: a. e. saan maihahambing ang mga katauhan ni Don Juan at ng higante gayundin ang ginawa nilang paglalaban? Ilahad. 1 2 3 4 . Paano nasusukat ang tunay na pag-ibig? Isulat ito sa tulong ng TARGET. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Don Juan upang sagupain at talunin ang higante? d. Bakit masasabing “pag-ibig sa unang pagtatagpo” ang kasaysayan nina Don Juan at Donya Juana? b.

Paglalapat : (Bigyan ng impormasyon ang mag-aaral tungkol sa awit na gagawan ng pananaliksik. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang nilalaman ng napiling awit Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng awiting may kaugnayan sa tema ng aralin Mga kraytirya sa pagtataya sa gawain .) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa pagpapakahulugan sa awit na sinaliksik nakapagsasaliksik ng tungkol sa isang awit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D.

Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ng pagsubok ay kakayanin ng isang tao nang dahil sa pagmamahal. A. paglalahad ng sariling pasya kung itataya ang buhay alang-alang sa taong minamahal. sa pamamagitan ng mga kraytirya: pagpapaliwanag sa ipinahihiwatig ng mga pangyayari sa ipinakitang pagsasatao tungkol sa mga pagsubok na naranasan ng tao dahil sa pagmamahal. paggawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig at bibigyan ito ng sariling kahulugan B. Orihinal . pagpapahayag ng naging damdamin habang binabasa ang mga saknong. Paano masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Pagkamalikhain C. Akma ang kahulugan paghahahambing sa nangyaring labanan na ipinakita sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o kay naman ay sa nabasang aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 17 : Si Donya Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng katatagan ng pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok. 567-650 (Si Donya Leonora at ang Serpyente) nakapagsasatao sa dumating na pagsubok sa isang tao nang dahil sa pagmamahal nakauunawa sa mga piling saknong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nakapaglalahad ng damdamin habang binabasa ang mga saknong nakagagawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng akrostik mula sa salitang Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang akrostik pag-ibig. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. pagbibigay ng interpretasyon sa ginawang paghahambing sa mga pangyayari sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o sa nabasang akda. May kaugnayan sa tema ng aralin D.

Nang magkita at mapaibig si Don Juan kay Prinsesa Leonora. Isulat kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ang mga saknong kaugnay ng aralin. 567-650 sa pamamagitan ng Intonational Reading Pangkat 1: tonong natatakot Pangkat 2: tonong natutuwa Pangkat 3: tonong nalulungkot Pangkat 4: normal na tono natatalakay ang mga tanong upang malinang ang kaalaman sa aralin: a. Magsimula sa pinakapayak na emosyon patungo sa pinakamasidhi. Paghandain ang mag-aaral ng mga tanong para sa gagawing panayam. ) . Ano ang dalawang bagay na nakatulong sa pakikipaglaban ni Don Juan? nakapagbibigay-kahulugan sa mga tayutay sa loob ng mga piling saknong sa aralin • • C. b. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong blg. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nabibigkas ang saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ihambing ang paglalaban nina Don Juan at ng serpyente sa isa sa mga napanood na teleserye o pelikula o kaya naman ay sa nabasang akda. Anong kahinaan ni Don Juan ang magpapatunay mula sa saknong blg. 611-612? d. Ano ang maaaring naging dahilan at agad na naniwala si Donya Leonora sa pakiusap ni Don Juan gayong noon lamang sila nagkita? c. d. f. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • • • nakapagtatanghal ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga pagsubok na naranasan ng isang tao dahil sa pagmamahal nakapagbibigay ng reaksyon sa naganap na pagtatanghal natatalakay ang isinagawang pagtatanghal B. maituturing bang pag-ibig sa unang pagkikita ang naramdaman nila sa isa’t isa? Patunayan. Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana? c. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • natatalakay ang mga tanong/gawain: a. Paano masusubok ang katapatan ng pagmamahal ng isang tao? (Ipatalakay ito sa mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulat sa ginawang panayam na may kaugnayan sa tanong na ito. 583? b. Itataya mo rin ba ang iyong buhay alang-alang sa taong iyong minamahal? Bakit? e.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng akrostik nakagagawa ng akrostik mula sa salitang PAG-IBIG at naiuulat ito sa klase pagkatapos Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kartolina.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. dapat lamang. Paglalapat : (Iminumungkahi sa gurong ibigay ang mga paraan sa paggawa ng akrostik at ang mga kakailanganin sa paggawa nito. 651-680) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mabuting naidudulot ng labis Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling na pagmamahal bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Gunting Mga kraytirya sa paggawa ng akrostik Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 18: Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan (Saknong Blg. Bakit hindi nakabubuti ang labis na pagmamahal? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Hindi masamang magmahal. 651-680 nakapagpapahayag ng pananaw sa nagiging magkaribal sa pag-ibig ng (Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan) magkapatid nakapagbibigay ng pananaw ukol sa isang napiling sitwasyon sa aralin napangangatwiranan ang uri ng pagmamahal na dapat manaig sa sarili kung sakaling iibig nakapagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming . Pandikit. alam ang hangganan o limitasyon nito.

wastong tindig at kumpas B. pagpapahayag ng sariling saloobin kung paano umibig o ibigin. Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng awiting naglalahad nang labis na pagmamahal ng isang tao. May kaugnyan sa paksa B. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa magkapatid na nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig. Bakit tiyak na magiging malubha ang kalagayan ni Don Juan sa pagkahulog niya sa balon? • nakabubuo ng talata gamit ang mga piling salita sa aralin. Ano ang masasabi sa kawalan ng reaksyon ni Donya Juana sa pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora? b. Orihinal C. paglalarawan sa uri ng pagmamahal na namamayani sa mga tauhan sa aralin at pag-uugnay sa kasalukuyang pangyayaring kanilang nasaksihan.) • napahahalagahan ang awit sa pamamagitan ng malayang talakayan Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. paglalahad at pagpapaliwanag sa magiging damdamin sa isang tauhan nagtaksil na inilahad sa aralin. May angkop na tinig. Antas 3 A. pagtatanghal ng monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng sariling karanasan o sa taong kilala nila sa awiting “Bakit Labis kitang Mahal” (Iminumungkahing iparinig ito ng guro sa mag-aaral gamit ang cd/dvd player o cassette player. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng aralin sa masining na paraan • natatalakay ang mga tanong na lilinang sa kaalaman sa aralin: a. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakikiusap Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkakatulad sa damdamin ng piling tauhan sa akda.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Paano ilalarawan ang pagmamahal ng mga tauhan sa isa’t isa? b. Sa pag-ibig lamang ba nais pagtagumpayan ni Don Pedro si Don Juan? Ipaliwanag ang sagot. Kung ikaw si Prinsesa Leonora. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paghahambing sa katangian ni Don Juan at ni Don Pedro bilang mangingibig (Gumamit ng graphic organizer sa gawaing ito. Ano ang iyong pananaw sa pangyayaring ang magkapatid ay nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig? c. maniniwala ka ba sa mga pangako ni Don Pedro matapos mong masaksihan ang kaniyang kataksilan sa kaniyang kapatid? Ipaliwanag ang sagot. d. Maaaring iba’t ibang istratehiya sa bawat aralin. .) Don Juan Paghahambing Don Pedro • nakapag-uulat ng ginawang pagbubuod (pangkatan) • malayang nakikiisa sa talakayan sa pagsagot sa mga tanong: a.

) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng gagawing monologo nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na monologo nakapagtatanghal ng ginawang monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagtatanghal . Paglalapat : (Muling pahalagahan at talakayin ang ginawang monologo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagbibigay ng reaksyon sa tanong na: “Nakabubuti ba ang labis na pagmamahal” Gamitin ang Visual Display of Text. Nakabubuti ba ang labis na Pagmamahal? Sang-Ayon Di Sang-Ayon Konklusyon D.

Malikhain . pagpapahayag ng saloobin tungkol sa isang sitwasyong may kaugnayan sa aralin. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa premonisyon/pangitain. Kaangkupan sa paksa na pagkaunawa sa damdamin panaginip. 681-725 (Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya) nakapagpapakita ng iba’t ibang uri ng emosyon at ang kahalagahan nito sa tao nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salita sa aralin nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa panaginip nakapagpapakita ng masining na pagkukuwento Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal ng masining Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang pagtatanghal sa pagpapakita at paglalahad ng kahalagahan ng iba’t ibang uri ng emosyon. 681Bilang ng araw/sesyon: 1 725) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa bahaging Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ito ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop ng aralin. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa kahulugan ng salitang ng kapwa. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa tao ng Diyos ay ang pagkakaroon ng damdamin. B. sa kulturang Pilipino. na pagkukuwento tungkol masining paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip. sa isang pangyayari o karanasan na pagkukuwento batay sa mga kraytirya: paglaIahad ng dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng masamang na nagpapakita ng malalim A. C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets cd/vcd player/casette player Mga kraytirya sa pagtatanghal ng monologo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 19: Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Blg. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao? kaya’t dapat natin itong pahalagahan at igalang. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

(Angkupan ito ng wastong pagkumpas.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagtatanghal ng isang masining na pagkukuwento. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento. 5. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng iba’t ibang emosyon sa pamamagitan ng facial expression • natatalakay ang kahalagahan ng mga emosyong ipinakita B. 6. Naniniwala ka ba na maaaring magkatotoo ang isang panaginip? Bakit? 2. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng Eye Witness Balita. Ito kaya ang naranasan ng hari sa kaniyang panaginip? 4.) • nalilinang ang payak na kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na “Sa iyong palagay. Hanapin sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang premonisyon. Sa iyong palagay. • nakasasagot sa mga tanong: 1. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao sa pagkilos at paggawa ng desisyon? (Maaaring dagdagan ang mga tanong na lilinang sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Ano ang dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng isang masamang panaginip? Bakit? 3. bakit hinayaan na nina Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana ang pagsisinungaling ng magkakapatid? 7. Bakit hindi ganap ang kaligayahan ng hari sa pagbabalik ng dalawang anak? Bilang isang magulang. D.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na masining na pagkukuwento nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento tungkol sa isang pangyayari o karanasan kung saan naipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapwa . anong uri ng kapatid si Donya Juan batay sa mga pangyayari matapos silang makarating sa Berbanya? • nakapagbibigay-kahulugan ang mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap C. masisisi ba siya kung magkaroon man siya ng ganitong damdamin? Ipaliwanag ang sagot. Pumili ng sitwasyon na may hindi magangdang bunga na tinalakay sa aralin at isulat ang iyong reaksyon ukol dito. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento Antas 3 A. Isulat din kung paano ito haharapin kung ikaw ay isa sa mga tauhan.) D.

A. ng mga piling saknong sa aralin pagbasa batay sa mga kraytirya: paglalahad ng mga nakuhang impormasyon sa taong kinapanayam na kilala sa kaniyang kabutihan. pagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa taong B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento nakapagbibigay ng feedback o puna sa ipinakitang pagkukwento ng bawat pangkat Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento Sipi tungkol sa masining na paraan ng pagkukuwento Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Blg. sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Naliligtas sa kapahamakan ang mga taong may busilak Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? o mabuting kalooban. 726-748 (Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo) nakapaglalahad ng mga impormasyon at karanasang nakuha sa pakikipanayam nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang tao Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal sa madulang pagbasa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na madulang pagpapahalaga sa isang tao sa pamayanan na kilala sa kaniyang kabutihan. Angkop sa tema ng aralin pagsusuri sa naging kilos ng pangunahing tauhan sa aralin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. . Mahusay ang pagkakabigkas nakagawa ng kabutihan. 726-748) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi sa pag-aarugang ginawa ng lobo kay Don Juan nang ayon ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa bilin ni Donya Leonora.

3. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng sequence organizer P1 P2 P3 P4 P5 • malayang natatalakay ang mga tanong/gawain: 1.) nakapaglalahad sa klase ng nagawang panayam B. ano ang nais mong sabihin sa tagapagbantay ng balon upang makakuha ka ng tubig at hindi mo na kailangan pang mang-umit. 4. (Hatiin ang saknong para sa limang (5) pangkat ng mga mag-aaral.) • nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salita sa aralin C. Makatarungan ba ang ginawang pangunguha nang walang paalam ng lobo alang-alang kay Don Juan? Pangatwiranan ang sagot. Antas 3 A.) Ang mag-aaral ay: . 5. (Magkaroon ang mag-aaral ng souvenir photo habang isinasagawa ang pakikipanayam. Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? D. Isulat ang mga impormasyon tungkol sa kaniya sa pamamagitan ng Character Profile. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa madulang pagbasa. talakayin ang nilalaman ng saknong na binasa. 6. Paano ipinakita ni Don Juan ang pagpapasalamat sa engkantadong lobo na tumulong sa kaniya? Paano mo ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Ano ang pinatutunayan sa pagkatao ni Don Juan na likas ang pagkagiliw sa kaniya ng lobo? Ipagpalagay na ikaw ang lobo. 2. pagtatanghal ng madulang pagbasa ng mga saknong sa bahaging ito ng akda.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagbabahagi ng naging damdamin sa ginawa ng lobo sa pangunahing tauhan kahit ito’y ‘di niya kalahi. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng panayam sa isang tao sa sariling lugar na kilala dahil sa taglay nitong kabutihang loob. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang RAC (Read As you Comprehend) Pagkatapos.

744-778 nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan at (Ang payo ng Ibong Adarna kay Don Juan) naibabahagi ito sa klase nakapagbibigay ng sariling ideya at opinyon ukol sa aralin nakasusulat ng liham na nagbibigay payo Antas 2 . Larawan Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna kay Don Juan (Saknong Blg. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Makinig sa payo at pangaral ng mga nakatatanda sa atin upang matagumpay na Bakit kailangan nating makinig sa payo ng mga nakatatanda sa atin? makamit ang ating mga layunin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 744-778) Bilang ng araw/sesyon: Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang dulot ng may Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagbibigay bahagi ng payo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing madulang pagbasa nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa ilang piling saknong sa araling tatalakayin na sasalamin sa mahahalagang kaisipan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapaglalahad ng puna sa pagtatanghal na mga kamag-aral Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Camera.

755? b. Kaayusan at kaangkupan ng mga salita at pangungusap na ginamit A. “Sa Kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag.”Sa kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa sitwasyon ni Don Juan na nagtiwala sa Ibong Adarna. (Gawin itong kolaboratibong gawain) nasasagot ang sumusunod na tanong: a. (Gawin itong pangkatan. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. Bakit maiututuring na tayutay na pagmamalabis ang saknong blg. pagsulat ng liham na nagbibigay payo. pagpapahayag kung paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang binasang mga saknong sa aralin. Gawing kolaboratibo ang gawaing ito at sa bawat pangkat ay may tatayong dalawang interbyuwer gaya ng ilang talk shows sa telebisyon) B. Ano ang layunin ng ibong Adarna sa pagpapayo nito kay Don Juan na limutin na si Donya Leonora? c. 749-778 sa pamamagitan nang maayos at wastong sabayang pagbasa. C.” . Ipaliwanag ang kasabihang. Ipaliwanag ang magandang kaisipang nakapaloob sa saknong blg. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo batay sa mga kraytirya: A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigay payo o mungkahi Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa salawikaing. Angkop sa aralin o paksa B. pagdugtung-dugtungin ang sagot at ipabasa sa klase. 771? d. pagpapahayag ng mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasa ng mga saknong blg. » pagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa ginawang pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. nakapagbibigay ng kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin. 777. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa isinulat na liham na nagbibigay payo sa kanilang kaibigan (Magbigay ng sapat na panahon sa gawaing ito.) napalalalim ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga na tanong/gawain: a. Gumamit ng tamang bantas C.

Kung ikaw si Don Juan. Ipahayag ang mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na liham na nagbibigay ng payo nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Crossword Puzzle Props. 779-794 (Ang Panaghoy ni Donya Leonora) nakapagbibigay kahulugan sa siniping awiting Pilipino na may tema tungkol sa pag ibig masining na nakapag-uulat ng aralin . Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.cassette/ microphone. Katulad ka ba ni Don Juan na madaling tumanggap ng payo? Paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao? f. Matatawag bang pagtataksil kay Prinsesa Leonora ang pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna? Patunayan. c. magtitiwala ka ba sa ibong Adarna at susundin ang payo nito? Bakit? d. 779-794) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling isang pangako. e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasang mangako kung hindi ito kayang tuparin Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? nang maiwasan ang makasakit ng damdamin. Bakit kailangang makinig sa payo ng mga nakatatanda? D.vcd/dvd player Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo Mga hakbangin sa pagsasagawa ng dulang panradyo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aaralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Blg. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo.

Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagsulat ng pagpapakahulugan sa awiting banyaga batay sa mga kraytirya: A. Napapanahon D. Mahusay na pagpapakahulugan C. Angkop sa paksa o aralin B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagpapaliwanag ng matatalinhagang pahayag nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paraang pasulat tungkol sa isang awiting banyaga Inaasahang Pagganap: Pagbibigay ng sariling interpretasyon sa isang awiting banyaga Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagdadalamhati ng tauhansa aralin. pagbabahagi ng pangako sa mahal sa buhay na hindi natupad at ang ginawang solusyon ukol dito. Paggamit ng mga angkop na salita E. pagbabahagi ng saloobin sa ginawa ng mga ibang tauhan hinggil sa kinahinatnan ng pangunahing tauhan. pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga. Kalinawan . paglalahad ng opinyon kung nangyayai pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal. pagbibigay ng pananaw tungkol sa payo ng ibong Adarna sa tauhan..

Makatwiran bang sundin ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna gayong ipinangako na niya ang kaniyang pag-ibig sa ibang babae? Ipaliwanag ang sagot. Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay kahulugan sa isang awiting Pilipino B. bunga at solusyon na ginawa mo upang mawala ang pagdaramdam sa iyo ng taong pinangakuan mo.) • nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan nang pagpupuno sa pahayag na “Isang karanasang nadagdag sa aking buhay …” • malayang natatalakay ang mga tanong: 1. May pangako ka ba sa iyong mahal sa buhay na hindi mo natupad? Isulat ang sanhi. 3. (Gawin itong paligsahan at pangkatang gawain. o ang kaniyang sarili? Bakit? 4. Bakit labis na nagdadalamhati si Donya Leonora? 2. Pagpapalalim : Ang mga mag-aaral ay: • naibubuod ang saknong blg. dapat sisihin:si Don Pedro. Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal? Magbigay ng halimbawa. ang ibong Adarna. Ibigay na ito bilang takdang aralin upang mapaghandaan ng bawat pangkat. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. 5. Gumamit ng tsart sa paghahanay ng sanhi. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng mga kraytirya ukol sa gagawing pagpapakahulugan • nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa awiting banyaga . 6. 779-794 sa paraang marahan at madamdamin • nakapagpaliliwanag nang maikli ngunit malinaw sa matatalinghagang pahayag sa aralin C. sa iyong palagay. Kung sakaling matutong magmahal si Don Juan sa iba. 779-794 sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang istratehiya. bunga at solusyon.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng awiting Pilipino at banyaga tungkol sa pag-ibig Cassette/vcd/dvd player Mga Kraytirya sa pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga Sipi ng mga istratehiya .

na bagama’t mahiwaga ay akma pa bahagi ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na rin pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino sa katotohanan. 795. kapwa batay sa mga kraytirya: pagsasalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling A.palad na pagtulong sa kapwa nakapagpapahayag ng sariling paniniwala o opinyon mula sa mga piling saknong sa aralin nakapaglalapat ng kasingkahulugan at kasalungat na mga salita mula sa mga salitang inilahad nakapagbabahagi ng mga karanasan batay sa mga hinihinging sitwasyon nakabubuo ng mga hakbangin o pamamaraan ng tamang pagtulong sa kapwa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pangkatang talakayan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pangkatang pagpapaliwanag sa ginawang islogan tungkol sa bukas-palad na tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa lalo na sa panahon ng kagipitan pagtulong sa kapwa. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahiwaga ang buhay ng tao.856 (Ang Paglalakbay ni Don Juan) nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas. Masining at malikhain sa pagtalakay D. 795.856) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga bahaging kakikitaan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan. Makatotohanan karanasan ukol sa mga kasabihang angkop sa aralin. . paglalahad ng magagndang kaisipan mula sa aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Blg. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. B. Angkop na kilos at props at ang tulong na maibibigay sa kaniya. E. May kaugnayan sa paksa pagbabahagi ng damdamin sa karanasan ng pangunahing tauhan C. Angkop at malinaw na tinig pagsasagawa ng pangkatang talakayann tungkol sa tamang sa paglalahad pagtulong sa kapwa.

795-856 nang masigla at may katamtamang lakas ng tinig.) • nakatutukoy sa kasalungat at kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin C. Kung ikaw ang masasalubong ni Don Juan at hingan ng tulong. 801-805 at ipaliwanag ang kahulugan ng binasa.) . 3. Ano ang iyong natutuhan sa aralin? 6. 4. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. Muling basahin ang saknong blg. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing pangkatang talakayan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapagsasagawa ng pangkatang talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan (Iminumungkahing magpanood ng isang dokumentaryo tungkol sa pagtulong sa mga naging biktima ng Bagyong Ondoy 2009 na guro ang maghahanda ng nasabing dokumentaryo. ano ang tulong na ibibigay mo sa kaniya bukod sa pagbibigay ng pagkain? 5. (Bigyan ang bawat pangkat ng mga tiyak na saknong na babasahin. 795-856 sa pamamagitan ng madulang pagbasa at pagkatapos ay ibubuod ayon sa sariling pag-unawa • nakalalahok sa malayang talakayan: 1. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas-palad na pagtulong sa kapwa • nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagpapaliwanag sa islogan B. mayroon pa bang katulad niya sa kasalukuyan? Patunayan. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? D. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Magsalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan ukol sa kasabihang angkop sa aralin. 2. pangkatan man o ang lahat ay sabay-sabay. Bakit masasabing may ginintuang puso ang matanda? Sa iyong palagay.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. May kaugnayan sa paksa . 857-935) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang maaaring idulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mga pagsubok sa buhay. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Magtiis sa hirap ng buhay at manalig sa Maykapal sa kabila Mas matamis ba ang tagumpay kung ito’y pinaghirapan at pinagsumikapan? ng mga pagsubok. kagamitang biswal Vcd/dvd player/Casette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Islogan at mga kagamitan sa paglikha nito/Poster Kraytirya sa pagtataya ng pangkatang talakayan Props. Inaasahang Pagganap: Pagguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling lugar at kung paano ito mabibigyan ng solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagguhit ng poster batay sa mga kraytirya: A. 857-935 (Sa Dulo ng Paghihirap) nakapagbibigay ng halaga sa mga inilahad na karanasan ng isang magaaral/kakilala na sa kabila ng kapansanan ay nagkamit ng tagumpay nakapagbibigay ng palagay o ideya ukol sa mga piling salita sa aralin nakapag-aanalisa ng mga pahayag at sitwasyon mula sa araling tinalakay nakaguguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito lulutasin Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa karanasan ng isang kamag-aral na sa kabilang kapansanan ay nagkamit ng tagumpay at ang naging damdamin sa kaniyang dedeikasyon. Patunayan.

Kaangkupan ng solusyon D. pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa pahayag ng pangunahing tauhan na “pitong dusa’t pitong hirap. pagbabahagi ng mga pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Maykapal. Pagkamasining B. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang binasang saknong gamit ang iba’t ibang istratehiyang angkop sa aralin .Gawing madamdamin ang pagbasa sa saknong blg. pagpapaliwanag kung paano tinanggap ng pangunahing tauhan ang kasagutan ng dalawang ermitanyo tungkol sa hinahanap niyang kaharian. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng karanasan ng kamag-aral/ibang tao/sarili na sa kabila sa kapansanan ay nagkamit ng tagumpay B. pagbibigay at pagsulat ng ideya tungkol sa matinding suliraning kinakaharap ng bansa at ang solusyon dito.935 sa mahinahong paraan. pagguhit ng poster na naglalarawan sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito nilutas o lulutasin. 892-894 • nakabubuo ng mga salita mula sa mga piling salita sa aralin C. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nababasa ang saknong bilang 857. Antas 3 A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagpapaanalisa sa mga pahayag at pagpapabahagi ng naging damdamin ng mga tauhan sa sitwasyon sa aralin. Naglalahad ng suliranin C. bago sinapit ang hangad”.

pentel pen at pangkulay Sipi ng istratehiya .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Paglalapat: Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagguhit ng poster nakaguguhit ng poster na naglalarawan sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang sariling pamilya o pamayanan at kung paano nilutas o lulutasin Mga Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Tsart ng Talasalitaan Kopya ng kraytirya sa pagtataya sa gawain Lapis. kartolina.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 936-987 (Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales) nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kaibigan na nagawan ng kasalanan masining na naisasalaysay ang nilalaman ng mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng kahalagahan ng paghingi ng paumanhin nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan . 936-987) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng ginawang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagkakamali at paghinghi ng kapatawaran ni Don Juan kay Donya Maria. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Matutong magpakumbaba at magsisi sa mga maling nagawa upang Bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa? kapatawaran ay makamit mula sa kapwa. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Blg.

Kawastuhan ng pagtatalata . May kaisahan ng talata at kaayusan ng pangungusap F. gayundin ang bunga ng pagpapatawad. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. pagpapaliwanag sa isang sitwasyon sa aralin na naganap sa mga tauhan. Sapat ang detalyeng ginamit sa pagbuo sa akda E. pagpapahayag sa ipinahihiwatig ng piling saknong sa aralin. 936-987 sa masining na paraan (isahang pagtatanghal) nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinasagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga piling salitang ginamit sa aralin Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. Tumutugon sa mga layunin D. pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng pagkakamali nakapaglalahad ng naging reaksyon ng kamag-aral o kakilala na binigyan ng liham B. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa naging gawi o kilos ng tauhan sa aralin. Antas 3 A. Angkop ang mga salitang ginamit C. Kawastuhan ng paggamit ng bantas G.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa pagiging mapagpakumbaba at mapagpatawad pagsulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng kasalanan. Makatotohanan B. pagsusuri sa maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa isusulat na talambuhay nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa kaniyang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga kraytirya sa gagawing pagtataya sipi ng mga istratehiya ng gawain .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talambuhay. Tagpuan Mga Tauhan Pamagat Mga Pangyayari Kinalabasan Wakas nakapagbibigay ng mga dahilan kung bakit nagalit si Donya Maria matapos umahon mula sa paliligo nakapagpapahayag ng sariling pananaw sa ginawang paghingi ng tawad ni Don Juan kay Donya Maria upang siya’y unawain ng dalaga naipahahayag ang ibig ipahiwatig kay Don Juan nang winika ni Donya Maria sa saknong 972 nakapagbabahagi ng pananaw sa mabilis na pagpapatawad ni Donya Maria sa kasalanan ni Don Juan sa kaniya natatalakay kung ano ang maaaring maging pagkakilala sa isang tao kung madali siyang magpatawad nasusuri ang maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan . Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Clothesline Story. gayundin ang bunga ng pagpapatawad nakapagtatalakay kung bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa D.

salita o parirala sa mga salitang ginamit sa aralin nakapagbubuod ng araling tinalakay gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapaglalarawan ng mga katangian ng tunay na kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa paglalarawan batay sa mga Paglalarawan ng mga katangian Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paggawa ng akronim tungkol sa salitang kaibigan. pagbibigay ng interpretasyon sa paghahambing ng katauhanni Donya Maria C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Blg. sa paglalarawan paglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan sa pamamagitan ng paglikha ng simbolong makapaglalarawan sa kaniya. ng isang tunay na kaibigan kraytirya: pagsasalaysay ng mga pangyayari sa sariling karanasan kaugnay ng kaisipang A. B. 988-1060) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng karamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin? makatutulong sila upang ang bigat ay mawala. at maaaring ang solusyon sa suliranin ay sa kanila magmula. 988-1060 (Mga Pagsubok ni Haring Salermo) nakapag-uugnay sa sarili ng tema ng aralin nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Huwag mangiming ibahagi ang suliranin sa kaibigan o kamag-anak. . pagpapahayag ng damdamin tungkol sa naging kahinaan ng isang tauhan sa aralin. Angkop ang simbolong ginamit sa ilang tao sa kasalukuyan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong Blg. Makatotohanan nakapaloob sa isa sa mga saknong ng aralin. Gumamit ng mga angkop na pangpagbabahagi ng mga paraang ginagawa sa pagharap sa mga pagsubokna uri ibinibigay ng kapwa.

Paghandain ang mga magaaral sa kakailanganing kasuotan at kagamitan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.) nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa isinagawang pagsasadula ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan.) nakapagbibigay ng isang mahalagang kaisipang nakapaloob sa ilang saknong ng aralin at naiuugnay ito sa sariling buhay nakapaglalahad ng unang pagsubok na ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan at kung paano niya ito nalampasan nakapaglalahad ng gagawin sa isang sitwasyon sa akda nakapagbabahagi kung paano haharapin ang mga pagsubok na nararanasan nakapaghahambing ng katauhan ni Donya Maria sa ilang tao sa kasalukuyang lipunan nakapagpapahayag kung bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang paglalarawan nakapaglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan . Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istratehiya sa aralin (Bigyang-laya ang mga mag-aaral na mag-isip ng istratehiyang gagamitin sa pagbubuod. salita o parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin C. Ibigay itong takdang aralin ng bawat pangkat. 988-1060 sa pamamagitan ng pagsasadula (Gawin itong Pangkatan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng akronim tungkol l sa salitang kaibigan nakapagpapaliwanag ng ginawang akronim B.

Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1061-1285 1001-1285 (Pagpapatuloy ng mga Pagsubok) nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at paglalahad ng mga dahilan kung bakit ito ang napili nakapagbibigay ng kasingkahulugan. kasalungat at kaugnay na kaisipan . 1001-1285) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahinaan ng tao. Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bawat isa sa atin ay may kahinaan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbabahagi sa klase ng ginawang paglalarawan Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga gagamitin sa pagbuo ng simbolo Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 27: Pagpapatuloy ng mga Pagsubok (Saknong Blg.

Wasto ang gamit ng mga bantas F. Kaangkupan ng mga salitang ginamit C. pagpapaliwanag sa naranasang pagsubok ng mga tauhan sa aralin. Makatotohanan B. pagsulat ng sariling talaarawan na nagpapakita ng kahinaan bilang tao. Sapat ang mga detalyeng ginamit sa pagbuo ng pahayag .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapaglalahd ng mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng tauhan sa aralin nakasusulat ng sariling talaarawan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat sa talaarawan ng sariling kahinaan bilang tao Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagguhit ng isang bagay na nais na makuha. Malinis at maayos ang pagsulat E. pagtukoy at pagbigkas sa mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng pangunahing tauhan bilang tao. Tumutugon sa layunin D. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na sariling talaarawan batay sa mga kraytirya: A. pagbuo ng sariling pananaw tungkol sa pagsubok na kinaharap ng pangunahing tauhan. pagbabahagi ng ideya kung bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin. Maayos ang paggamit ng mga pangungusap G.

kasalungat at kaugnay na kaisipan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Napakaraming pagsubok ang ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan. Bakit kinakailangang si Don Juan ang mag-utos sa mga kawal upang sila ay sumunod? 5. (Bigyang-laya ang mag-aaral na mag-isip ng paraang gagamitin sa pagtatanghal). Paglinang: Ang mga mag-aaral ay: naitatanghal nang pangkatan ang saknong blg. Bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin? 6. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at nailalahad sa klase kung bakit ito ang napili B. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? . sino ang nagbabalatkayong mabangis na kabayo? 9.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. 5. 1114. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. Dapat ba siyang unawain dahil sa kaniyang naging kahinaan? Ipaliwanag. Tukuyin at bigkasin ang mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ni Don Juan bilang tao. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Story Map nakikiisa sa talakayan sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: 1. Paano ipinakita ni Donya Maria ang labis na pag-ibig sa prinsipe? 7. 4. Ano ang palatandaan na mahina at pagod na ang kabayo? nakapagbibigay ng kasingkahulugan. Ayon kay Donya Maria. Alin sa mga ito ang para sa iyo ay pinakamahirap? Bakit? 2. Bakit nakadama nang labis na pagkabigo at kalungkutan ang hari? 4. Aling pangyayari ang nagpakita na handang magsakripisyo si Donya Maria para sa prinsipe? Isalaysay. Ano ang bagong utos ng hari? Ano ang iyong masasabi sa utos na ito? 2. Ayon sa iyong nabasa. nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain: 1. 3. bakit pinadadaan ng hari sa matitinding pagsubok ang mga manliligaw ng kaniyang mga anak? 3. Ayon kay Donya Maria. 1061-1285 sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan ng masining na pagbasa. ano ang pagkakaiba ng bagong pagsubok na susuungin ni Don Juan sa mga nakaraang pagsubok? 6. Bakit nagalit si Donya Maria kay Don Juan? 8.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na talaarawan nakasusulat ng sariling talaarawan o diary na nagpapakita ng sariling kahinaan bilang tao Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kwaderno na gagamiting talaarawan Mga kraytirya sa gagawing pagtataya .

1286-1381 (Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria nakapagpapaliwanag sa utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa piling pahayag nakapaglalahad ng isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin nakapagsasagawa ng debate o pagtatalo hinggil sa isang paksa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pagtatalo Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang debate paglalahad ng pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “igalang mo o debate kaugnay ng o pagtatalo batay sa mga kraytirya: mahalagang kaisipang ang iyong mga magulang”. Husay sa pagtuligsa pagsasagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa pagsuway ng anak sa magulang o pagtakwil ng magulang sa anak nang dahil sa pag-ibig. Pagbigkas pagpapaliwanag at pag-uugnay sa sarili ng mga pangyayari sa aralin na may D. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. 1286Bilang ng araw/sesyon: 2 1381) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa maaaring maging bunga nang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling hindi pagsunod ng anak sa magulang. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria (Saknong Blg. B. E. pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin . Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. nakapaloob sa akda A. Pagkilos kinalaman sa pag-ibig. Taglay ang mga elemento pagpapahayag ng saloobin sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok ng isang debate o pagtatalo at hindi kayang pigilan ang damdamin. C. Makatwiran ang paglalahad pagbibigay katwiran sa naging kilos/balak ng isang tauhan sa pangunahing tauhan ng paksa/katwiran na may kinalaman sa pagpapakasal. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mga pusong sa pag-ibig Tama bang suwayin ang magulang sa ngalan ng pag-ibig? pinag-isa na ng dibdib.

Dapat bang sisihin si Donya Maria sa ginawang paghadlang sa ama niyang hari upang hindi sila abutan nito? Bakit? 9. Bakit pinagbilinan ng hari si Don Juan na magmadaling pumunta sa palasyo? Ano ang naging reaksyon ni Don Juan sa tagubiling ito? 3. Ano ang huling hakbang na ginawa ni Donya Maria upang hindi sila abutan ni Haring Salermo? 10. Ano ang naging bunga sa hari nang pagtatanan nina Don Juan at Donya Maria? 12. 1375-1378? 13. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isinulat na pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” B. Ano ang huling balak ni Haring Salermo upang mahadlangan ang pag-iibigan nina Don Juan at Donya Maria? 6. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. Ano ang masamang balak ng hari kay Don Juan nang nakatakda nang ikasal ang anak at si Don Juan? Makatwiran ba ito? Bakit? . Paano muling nagkamali si Don Juan sa mga tagubilin ni Donya Maria? 7.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng isang masining na gawain sa saknong blg. 1286-1381 nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong: 1. 2. nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa mga pahayag/pangungusap C. 2. Magbigay ng isang mahalagang kaisipang inilahad kaugnay ng aralin. 1379. Ano ang iyong masasabi sa panibagong patibong ng hari kay Don Juan? 4. Sang-ayon ka ba sa inilalahad ng saknong blg. Ano ang iyong pagpapakahulugan mo sa saknong 1293? Sang-ayon ka ba dito? Ipaliwanag. Dapat bang isumpa ni Haring Salermo ang anak dahil sa pagkakasala nito sa kaniya? Bakit? 11. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang araling tinalakay malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga gawain/tanong: 1. Paano kaagad natukoy ni Don Juan na nasa ikatlong silid si Donya Maria? 5. Ano ang naging bunga ng kabiguan ni Don Juan na kunin ang matuling kabayo? 8.

naging suwail at lapastangan ba ang magkasintahan sa ginawa nilang pagtatanan at paghadlang sa hari na maabutan sila? Pangatwiranan ang iyong sagot. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. 6. Pagtalunan: “Dapat ba o Hindi Dapat Suwayin ang Magulang sa Ngalan ng Pag-ibig?” D. Batay sa mga huling saknong. 4. Ipaliwanag at iugnay sa mga pangyayari sa araling ito ang pahayag na: Mga pusong sa pag-ibig pinag-isa na ng dibdib. Sang-ayon ka ba sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok at hindi kayang pigilan ang damdamin? Bakit? 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa debate o pagtatalo.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing debate nakagagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa araling tinalakay Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa gagawing pagtataya sa gawain Worksheets .

Gumamit ng makabagong Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro.” pagpapaliwanag sa mga salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako. Kakailanganing Pag-unawa: Walang lihim na hindi nabubunyag. Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. A. Kaalaman/kasapatan pagpapaliwanag kung paano pinatunayan sa aralin ang salawikaing “Walang lihim ng mga impormasyon . Makatotohanan paglalahad ng sariling pananaw sa ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay B. May sapat na lakas ng tinig tauhan D. kagamitan sa pag-uulat pagpapahayag sa magiging damdamin sa ginawang paglimot ng pangunahing C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Blg. Mahalagang Tanong: Naniniwala ka bang walang lihim na hindi nabubunyag? Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng dula-dulaan tungkol sa isang partikular na paksa/isyu natutukoy ang ilang salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako nakapagpapatunay sa katotohanan ng salawikaing “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapag-uulat ng naging bisa sa sarili ng ginawang panayam sa kamagaral o kaibigan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa iniulat na na mga pagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkolsa paksang “Ang Ugali ng mga bunga ng pagsisinungaling batay Kabataan sa mga kraytirya: sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang. May kaugnayan sa paksa sa kanyang minamahal. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Saknong 1382-1437 (Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya) Inaasahang Pagganap: Paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aaral at ang natutuhan nila sa mga pangyayaring ito. 1382-1437) Bilang ng araw/sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa masamang dulot ng pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng katotohanan. E.

mga kapatid at ni Donya Leonora sa pagbabalik ni Don Juan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na hindi nabubunyag.” paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral at ang natutuhan nila sa pangyayaring ito. Antas 3 F. Kahusayan A. 1382-1437. 4. Ano ang katwiran ni Donya Leonora sa pagpapakita sa madla ng kaniyang kasabikan sa pagsalubong kay Don Juan? 5. 1433? nakapagbibigay ng mga salita o konseptong kaugnay ng salitang pangako . Bakit ayaw magpaiwan ni Donya Maria kay Don Juan nang papasok na sila sa kaharian ng Berbanya? 2. Paglinang Ang mag-aaral ay: masining na naitatanghal ang nilalaman ng saknong blg. Ano ang ibinabadyang “ligalig” at “apoy na sasapit” sa kaharian na binabanggit sa saknong blg. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang” nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa itinanghal na dula-dulaan B. Tapat kaya ang layunin ni Don Juan sa pag-iwan kay Donya Maria? 3. (Kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng mga puna sa ipinakitang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa pagtalakay sa mga tanong na: 1. Isa-isahin ang naging reaksyon ng mga magulang.

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng Balangkas ng Pangyayari Pangyayari 1 Pangyayari 2 Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya Pangyayari 3 Pangyayari 4 Pangyayari 5 Pangyayari 6 nakapagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagbibilin ni Donya Maria kay Don Juan na umiwas na mapalapit sa kaninumang babae pag dating niya sa kaharian ng Berbanya nakapagpapahayag ng sariling pananaw kung dapat bang ituring na kahihiyan ang ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro nakapagpapahayag ng damdamin sa ginawa ng tauhan sa aralin nakapagpapatunay sa kasabihang “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapaghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling ng kamag-aral at ang natutuhan sa pangyayaring ito nakapagpapahayag ng naging epekto sa sarili ng ginawang panayam nakapagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C.

nababago. 1438-1574) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaugaliang Pilipino na Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi masasalamin sa akdang binasa. nagbabago at nawawala? pagbabagong dala ng modernong panahon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng mga kraytirya sa ginawang pag-uulat sa paghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral o kaibigan at ang natutuhan mula rito nakapag-uulat ng mga naging bunga ng pagsisinungaling at ang natutuhan sa pangyayari Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kagamitan sa pakikipanayam Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya sa isasagawang pag-uulat Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Blg. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May mga kaugaliang Pilipino na nananatili. nawawala na dulot ng mga Bakit may mga kaugaliang Pilipinong nananatili. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1438-1574 (Poot ng Naunsyaming Pag-ibig) nakapaglalahad ng ilan sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng ilang salitang ginamit sa aralin nakapagtatala ng mga kaugaliang Pilipinong masasalamin sa akda nakapagsasadula ng piling tagpo sa aralin na nagpapakita ng kaugaliang .

pagpapaliwanag sa maaaring mangyari sa Berbanya na ikinabahala ng tauhan sa akda. pagbibigay ng pananaw o pagpapakahulugan sa pagtatanghal na ginamit ng tauhan upang ipaalala ang kanilang kasaysayan. Pagtuklas : . Kawili-wili at nakahihikayat sa tagapanood A. pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino. pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino. Angkop ang emosyong ipinakita sa bawat eksena D. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinadulang tagpo sa akda batay sa mga kraytirya: A. Angkop sa paksa E. pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pilipino Inaasahang Pagganap: Pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon. Angkop ang mga props o kagamitan sa pagsasadula C. Angkop sa Aralin B. paglalahad ng mga dahilan sa pananatili. pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa mga taong nagiging instrumento sa pagpapanatili.

Sino ang kinakatawan ng lalaking Ita sa palabas ni Donya Maria? Makatwiran ba ang kanyang ginawa? Bakit? 6. Bakit isang pagtatanghal ang ginamit ni Donya Maria upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang kasaysayan? 3. pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino D. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagsasadula nakapagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino . Ano ang magaganap sa Berbanya na ikinabahala ni Donya Maria na mangyayari sa simula pa lamang? 2. Ano sa iyong palagay ang dahilan upang sa kabila ng pagtatanghal na ginawa ni Donya Maria ay patuloy pa ring nabibighani si Don Juan kay Donya Leonora? 4. Ano ang mga dahilan sa pananatili. nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagpapahalaga sa mga piling saknong ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: 1. Paano nagkaroon ng kahanga-hangang kasuotan at sasakyan si Donya Maria? 2. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng caravan nakikiisa sa malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. Bakit gumamit pa ng banda at mga tauhang maliliit na ita si Donya Maria sa kaniyang palabas? 5. 1446-1449? 3. Anong sikat na fairy tale ang iyong naaalala sa tagpong inilalahad sa saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad ang ilan sa mga kaugaliang Pilipino na makikita sa pagtitipon B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino? nakapagsasagawa ng panayam sa tatlong (3) magkakaibang uri ng tao sa sariling lugar tungkol sa mga dahilan nang pananatili. Ano ang mga kaugaliang Pilipino ang masasalamin sa bahagi ng akda? 5. C. Bakit ipinalalabas sa dayalogo na nalimutan na ng lalaking Ita ang tungkol sa isang Donya Maria? nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang ginamit sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap. 1438-1574 sa masining na paraan ng pagpapahalaga (Gawin itong kolaboratibong gawain). Ano ang hiniling ni Donya Maria sa hari upang pahintulutan siya ng gagawin para sa mga ikakasal? 4.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa gagawing pagtataya Mga kagamitan sa pagsasadula .

paghahanay ng mga detalye sa mga katangian ng mga tauhan sa araling B. 1575-1717 (Ang Pagwawakas) nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa nakapagbibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng mga salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa naging kilos o pasya ng mga tauhan sa aralin nakasusulat ng suring-basa ng akda. Maayos na pagpapaliwanag ng akdang Ibong Adarna. bahagi ng Ibong Adarnana naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang bagay ay maaaring maging maayos Makatarungan ba ang naging wakas ng Ibong Adarna? sa pamamagitan ng makatarungan at mabuting usapan. Sapat ang detalyeng ginamit . Tumutugon sa layunin paghahambing sa pinag-aralang korido sa kasalukuyang panahon. pagbabahagi sa naging bisa sa sarili ng koridong pinag-aralani matapos E. Batay sa paksa sa bansa. 1575-1717) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa naging wakas ng akda. Sumunod sa gabay na balangkas tinalakay. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng suring-basa ng akda Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang suring-basa sa paglalahad ng posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at akda batay sa mga kraytirya: panlipunan A. sa mga katanungan paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mahalagang papel na ginampanan ng ibon sa Korido. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. pagpapahayag sa naging damdamin ng kamag-aral sa naging wakas C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Blg. D.

Sang-ayon ka ba sa pasya ng arsobispo na kay Donya Leonora ipakasal si Don Juan? Bakit? 6. siya ay mahina?” 5. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa (Ibigay itong takdang aralin ng guro sa bawat pangkat. Ano ang panibagong suliranin ang maaaring ibunga nang muling pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 3. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng arsobispo sa paggagawad ng tamang hatol kung kanino ipakakasal si Don Juan? 8. Marapat bang kay Don Juan ipasa ang trono bilang bagong hari. Bakit malugod at mabilis na tinanggap ng mga taga-Reino de los Cristales si Don Juan bilang kanilang bagong hari? 12. Paano pinatunayan nina Don Juan at Donya Maria na karapat-dapat silang mamuno sa Reino de los Cristales? . gayong si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando? 10. Pumili sa bawat kapangkat na gaganap na tagapagbalita. at kinakapanayam. Antas 3 A.) 1. Paglinang: Ang mag-aaral ay: masining na nakapagtatanghal ng nilalaman ng saknong blg. tagapanayam. Ano ang ipinapahiwatig nang tahimik na pagtanggap ni Donya Leonora sa pasyang kay Donya Maria pakakasal si Don Juan? 9.) B. Ipakita ang gawaing ito sa paraang pagbabalita.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I itong maunawaan. 1575-1717 (Gawin itong pangkatan) nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: (Maaaring gumamit ng teknik o istratehiya ang guro. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Donya Leonora na “Ano po ang magagawa ng babae. Ano ang inihanda ni Donya Maria para sa mga mamamayan ng Reino de los Cristales? 11. Makatwiran ba ang ginawa ni Donya Maria na pagpapabaha sa kaharian ng Berbanya? 7. Ano ang naging reaksyon ni Donya Leonora sa pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 2. Paano nanumbalik ang alala ni Don Juan tungkol sa nakaraan nila ni Donya Maria? 4.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng suring-basa nakagagawa ng suring-basa ng koridong Ibong Adarna Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kopya ng istratehiyang gagamitin Mga Kraytirya sa pagtataya sa suring-basa . Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa suring-basa.) nakapaghahanay ng mga detalye ng araling tinalakay at nabibigyang pananaw ang naging kilos o pasya ng mga tauhan nakapagpapaliwanag at nabibigyang katwiran ang naging wakas ng koridong Ibong adarna nakapagbibigay ng ideya o palagay tungkol sa mga dahilan kung bakit Ibong Adarna ang pamagat ng akda nakapaglalahad ng akdang paghahambingan ng pinag-aralang korido na iaangkop sa kasalukuyang panahon naihahambing ang ibong Adarna sa iba pang tauhan sa akda nakapagbabahagi ng naging bisa ng akda sa sarili pagkatapos na ito ay maunawaan nakapagpapahayag kung naging makatarungan ang naging wakas ng Ibong Adarna D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbibigay ng konotasyon at denotasyong kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng araling tinalakay (Bigyang-lay ang mag-aaral sa paggamit ng istratehiya o teknik sa pagbubuod.

Kaangkupan ng emosyon batay sa pagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna binabasang saknong na nagpapakita ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Angkop ang lakas ng boses para sa ng mga pagpapahalagang pagpapaliwanag sa mga saknong na napili na naglalarawan ng angkop mga nakikinig sa kulturang Pilipino magagandang katangiang Pilipino. piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa Kulturang Pilipino. Taglay ang mga elemento ng isang Reader’s Theater pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. ugaling Pilipino? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Ang Reader’s Theater. pagpapakilala sa aspeto ng kulturang Pilipino na ipinagmamalaki sa B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino (Pagtatanghal ng Reader’s Theater) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga inilarawan sa Ibong Adarna na angkop sa kulturang Pilipino. A. Pagtitiwala sa sarili Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna . paglalahad ng pangangaral sa isang kakilala o kaibigan na walang pagpapahalaga sa sariling kultura. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang Ibong Adarana. D. piling saknong na naglalarawan pagpapahayag kung paano mapahahalagahan ang sariling kultura. nakapag-uulat sa ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino mula sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang kulturang Pilipino naipakikita kung paano pinahahalagahan ang sariling kultura nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghla na Reader’s Theater Pakikibahagi sa pagtatanghal Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: ng Reader’s Theater ng mga paggawa at pag-uulat sa talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino batay sa mga kraytirya: sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas. C. bagama’t dayuhang akda ay kasasalaminan ng mga Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglinang ng mabubuting pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Ano’ng aspeto ng kulturang Pilipino ang iyong ipinagmamalaki? Ipaalam ang nasabing kulturang sa pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. paano mo siya pangangaralang baguhin ang ugaling ito? 5. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglilinang ng mabuting ugaling Pilipino? D. 3. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: malayang natatalakay ang mga na tanong/gawain: 1. Pumili ng ilan pang saknong na naglalarawan ng magagandang kaugaliang Pilipino at isalin ito sa wika ng rehiyong alam mo. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa at naiuulat sa klase ang ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas B. Bilang isang Pilipino. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasang muli ang mga saknong na kasasalaminan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino natatalakay ang nasabing saknong sa pamamagitan ng malayang talakayan C. paano mo pinahahalagahan ang sariling kultura? 2.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na Reader’s Theater nakapagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino . Kung ang isang kakilala o kaibigan ang iyong naobserbahan na walang pagpapahalaga sa sarili nating kultura. 4. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa Reader’s Theater.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.

. lalawigan at munisipyo Science High Schools Mga pribadong paaralan Mga paaralang Technical-Vocational Ang layunin ng isinagawang pag-aaral ay makita ang mga naging suliranin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng mga Saknong Sipi ng mga kraytirya sa pagtataya sa gawain Mga kagamitan (kung kakailanganin) sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ANNEX A Resulta at Mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pag-monitor at Pagtataya (M&E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) Ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari ay inatasan ng Kagawaran ng Edukasyon na mag-monitor at tayain ang implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 sa mga piling paaralan sa buong Pilipinas batay sa sumusunod na mga batayan: • • • • • Mga paaralang pinopondohan ng gobyerno Mga bagong paaralan na magkatulong na pinopondohan ng gobyerno. Sa isinagawang pag-aaral. nagmamasid. nagsusuri at umiisip ng mga paraan kung paano matatamo ang kanilang mga mithiin at pangarap. kinilala ang paaralan bilang isang lugar na mapagkukunan ng kaalaman kung saan ang mga taong kasangkot ang nagpaplano. gayundin ang magagandang gawi at pamamaraang (best practices) isinasagawa/ipinatupad ng mga paaralan na nakatulong sa mga puno ng mga kagawaran punong-guro at superbisor upang maging matagumpay ang implementasyon ng 2002 BEC.

2004. hindi tumutugon sa uri ng gradweyt na mithiin ng kurikulum ang mga istratehiyang ginagamit ng mga guro. Hindi nagtutugma ang inaasahang bunga/resulta sa pamamaraan Sa ibang Science High Schools. 1. MAKABAYAN. 2003. at ang pinakahuli ay noong Setyembre. 2002 na sinundan noong Oktubre. Narito ang mga pananaw. Walang pagkakaiba sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. malikhain at may kakayahang lumutas ng mga suliranin at maghanapbuhay na MaKA-DIYOS. Upang matiyak na ito’y mapanghahawakan (reliability).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang unang pagmomonitor at pagtataya ng implementasyon ng 2002 BEC ay isinagawa noong Setyembre. ang pagtuturo ay nakabatay pa rin sa mga batayang aklat. gawi ng mga taong kasangkot kaugnay ng implementasyon ng 2002 BEC: Sumasang-ayon ang mga guro. MAKATAO at MAKAKALIKASAN. at ang layunin ng isinasagawang pagtataya ay hindi upang mapaunlad pa ang mga kakayahan ng mga mag-aaral kundi para lamang tumaas ang kanilang marka. puno ng kagawaran at punong-guro sa mithiin ng kurikulum na dapat ay makatapos ang mag-aaral sa hayskul na may kapaki-pakinabang na literasi. Nakabatay sa qualitative data ang kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. ang mga mag-aaral ay tumatanggap lamang ng mga impormasyon mula sa guro. limitado ang ibinibigay na pagkakataon sa mga mag-aaral upang makapagbahagi ng kanilang nalalaman. may mapanuring pag-iisip. Halimbawa. Bagamat naniniwala ang mga guro na dapat ibatay ang kurikulum sa kaligirang lokal. marami pa rin sa kanila ang nagtuturo batay . inihambing ito sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral batay sa quantitative data.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa silabus. ang mga gawaing pangklasrum naman ay hindi tumutugon sa ganitong kahingian. kung kaya mayroon pa ring mga guro na hindi sapat ang kaalaman sa mahahalagang konsepto at pamamaraan sa 2002 BEC. pagmamasid. maaaring isagawa ang sumusunod: Bumuo ng isang komite sa paaralan na tutukoy at magsasaayos ng kurikulum. . 2. Ang ilan sa mga guro. Bagamat naniniwala ang mga guro na kailangang mapaunlad ang kakayahan ng mag-aaral. pagtataya. positibo ang pagtanggap ng mga guro sa iba’t ibang pamamaraan na makatutulong upang maging epektibo ang pagtuturo-pagkatuto tulad ng integratibo. at iba pa na bahagi ng 2002 BEC.batayang aklat at kasanayang pampagkatuto na hindi isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral. at pamamahala na makatutulong sa pagtatamo ng mga mithiin. Pagnanais ng mga guro na maragdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa integratibong pagtuturo Sa lahat ng paaralan. May ilan naman na ibinahagi lamang kung ano ang kanilang natutuhan. puno ng kagawaran at punong-guro na dumalo sa pagsasanay sa 2002 BEC ay nagsagawa ng In-service-Training (INSET) sa kani-kanilang paaralan. Pinarami at ipinamahagi nila ang mga babasahin at kagamitan kaugnay ng 2002 BEC at sinanay nila ang kanilang mga kapwa guro upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon nito. Subalit kulang ang kaalaman nila sa paggamit ng mga nasabing pamamaraan. instruksyunal. Magsagawa ng mga focus group discussion kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap sa implementasyon ng kurikulum at magtulung-tulong ang mga taong bumubuo sa paaralan upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng kurikulum. Mga Rekomendasyon: Sa mga paaralang hindi magkatugma ang resulta/inaasahang bunga at pamamaraan. interaktibo.

ay isa sa pinagbatayan sa paggamit ng pamaraang integratibo sa 2002 BEC. Science at Araling Panlipunan na gumagamit ng mga pamamaraang problem-solving. Bagamat bago sa pandinig ng mga guro ang nasabing konsepto . Mga Rekomendasyon: Dapat tulungan o gabayan ng mga punong-guro ang mga guro na magkaroon ng positibong pananaw tungkol sa 2002 BEC. mamamasid pa rin ito sa mga asignaturang Mahematics. at iba pa tungkol sa 2002 BEC. Alamin ang kanilang mga pangangailangan upang maiwasan ang hindi pagkakatugma ng rmga resulta/ inaasahang bunga at mga pamamaraan. Limitado lamang ang paggamit ng nasabing konsepto. Iminumungkahi na gumawa at magbahagi ng mga flyer o babasahin tungkol sa pamamaraang integratibo.Patuloy na makipagtulungan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap kaugnay ng 2002 BEC. at ang mag-aaral ay tagabuo ng mga kahulugan”. . inquiry o discovery. na dapat ding ipaliwanag sa kanila. at iba pa. 3. Kunin ang magagandang gawi o pamamaraan sa paaralan at ibahagi ito sa ibang paaralan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Hindi lamang ang mga ipinamahaging banghay-aralin ang kailangan ng mga guro. Gabayan sila sa pagpili at paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa loob ng klasrum batay sa kasanayang pampagkatuto. Limitado ang kaalaman ng mga guro sa Teoryang Konstruktibismo at iba pang teorya sa pagtuturo-pagkatuto Ang kasabihang “Ang pag-aaral ay tuluy-tuloy na proseso. Ang mga handbook tungkol sa 2002 BEC ay makatutulong sa higit na ikauunawa ng kurikulum. Ang kailangan nila ay matutuhan ang mahahalagang konsepto. mga pamamaraan.

pagtatalumpati. at iba pa na makatutulong upang matutuhan at pahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng nasabing wika. Laging gawing batayan ang handbook. iwasto kung kinakailangan. Ang awtput ng FGD ay maaaring idagdag upang higit na mapagyaman ang 2002 BEC Handbook. Upang mabigyan ito ng solusyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Rekomendasyon: Ipaunawa ng mga punong-guro sa mga guro ang konsepto ng pagkatutong konstruktibismo (constructivist learning). Nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng English bilang midyum ng pagtuturo Napansin ng mga punong-guro na hirap ang mga mag-aaral sa paggamit at pag-unawa sa English bilang midyum ng pagtuturo. Tiyaking magkakaroon ng paglalapat ang kalalabasan ng FGD. pagbuo ng mga pagsusulit. Ito’y maaaring sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga focus group discussion sa iba’t ibang antas o kagawaran. nagsasagawa sila ng mga gawain o kompetisyon tulad ng pagsulat ng sanaysay. pagpapasubok ng mga pamamaraan at iba pa. Sa mga klaseng ang midyum ng pagtuturo ay English. 4. . mapapansin na may pagkakataong gumagamit ang mga mag-aaral at guro ng kanilang sariling diyalekto (native language) upang magkaunawaan. kampanya sa paggamit ng English. Maaaring imbitahan ang mga superbisor o mga eksperto bilang tagapagsalita na may malawak na kaalaman tungkol dito. tulad ng pagkakaroon ng pakitang-turo.

Alam nila ang kanilang mga kahinaan ngunit may pagnanais naman silang matutuhan kung paano magiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mithiin ng 2002 BEC na makapagpatapos ng mag-aaral na malikhain. Hindi na nakapagtatanong na susukat sa kakayahang magpaliwanag. • Pagsasagawa ng mga kompetisyon sa English tulad ng dagliang pagtatalumpati. at bigyan ng gantimpala ang klaseng may pinakamaraming napanalunan. . Dahil dito ang pagtatanong ng guro ay mababaw lamang. at iba pa upang maganyak ang mga mag-aaral na sumali sa mga paligsahan. magsintesis. pagsasalita at pagsulat. Mga Rekomendasyon: Iminumungkahi ang sumusunod na gawain o pamamaraan upang maitaas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pag-unawa sa wikang English: • Magsagawa ng remedial sessions at himukin ang mga mag-aaral na magaling sa English na tulungan ang mga mag-aaral na may kahinaan sa paggamit nito. Ang mga guro ay nahihirapang matamo ito dahil ang mga mag-aaral sa klase sa English ay mahina sa mga makrong kasanayan – pakikinig. Maraming salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto Bukas ang isipan ng mga guro sa 2002 BEC. huwag limitahan ang mga mananalo. at may kakayahang lumutas ng mga suliranin. Maaaring magbigay ng mga insentibo sa mga mag-aaral na magboboluntaryong magturo. maglapat o bumuo ng pinakamahalagang antas ng pag-unawa ng pagkatuto. pagbasa. may mapanuring pag-iisip. suriin ang mga kasanayang pampagkatuto na may kahinaan ang mag-aaral – alamin ang mga kasanayang pampagkatuto na mahina ang mag-aaral at magbigay ng mga remedial session kung kinakailangan. na karaniwa’y sa antas lamang ng kaalaman. • Gamit ang mga nakaraang pagsusulit sa English. Piliin ang mga gurong magsasagawa nito at bigyan sila ng kaukulang pagsasanay kung paano ito pamamahalaan. 5.

nananatili ang mga guro sa paggamit ng mga tradisyunal na pamamaraan tulad ng lektyur. at iba pa. pagdidikta.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Batay sa mga nakalap na impormasyon. at ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng rehiyon at sangay sa mga mag-aaral. tanong at sagot.kakulangan ng mga libro. malaking bilang ng mga mag-aaral. at tinataya nila ang kani-kanilang pag-unlad. na karaniwang ginagawa ng mga gurong kayang mapaunlad ang sarili niya bilang guro. hindi demokratikong pagmamasid ng mga kinauukulan na nakasasagabal sa pagiging malikhain ng guro. may mga salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging pasiliteytor ng pagkatuto: tulad ng kahinaan ng mag-aaral sa English na nakahahadlang sa malayang talakayan. Isa pa rito ang self-directed supervision. ang kahinaan sa paggamit ng English. Bunga nito. Maraming mabisang pamamaraan na magagamit sa pagmamasid sa klase/superbisyon Isa sa mga ito ang pamamaraang kolaboratibong superbisyon. mga kagamitan. Ibinabahagi nila ang kanilang mga naging karanasan sa pagtuturo. 6. . Ito’y pangkat ng mga gurong nagtutulungan upang higit pang mapabuti ang kanilang pagtuturo at mabigyan ng solusyon ang mga suliraning instruksyunal na kinakaharap ng bawat isa. Mga Rekomendasyon: Gamitin ang mabibisang teknik at pamamaraan upang hindi maging hadlang ang malaking bilang ng mga mag-aaral. at iba pa. kakulangan ng mga libro.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nang hindi masyadong umaasa sa iba.Maaaring isagawa ng mga puno ng kagawaran. binibigyang . Sa pamamaraang ito. . Hikayating magboluntaryo ang mga bihasang guro na tulungan ang kanilang kapwa gurong nangangailangan ng suporta. Ang mentoring ay isa ring mabisang pamamaraan.laya ang mga gurong pumili na sa palagay nila ay angkop na pamaraan sa pagtuturo-pagkatuto. Ang bawat guro ay bukas ang isipan na turuan at magpaturo sa iba kung kinakailangan. iminumungkahi na pillin ang pinakaangkop at makatutulong upang higit na mapabuti ang pagtuturo ng mga guro. Hindi gaanong nagmamasid ng klase ang mga puno ng kagawaran o punong-guro. na kaagad sinusundan ng post conference upang matulungan ang gurong namasid na higit pang mapabuti ang mga bahaging kinakailangan pang paunlarin. • Ang mentoring ng mga bagong guro at di-gaanong mahusay magturo. Ang pinakagamiting paraan ng superbisyon ay ang pagmamasid sa klase ng mga puno ng kagawaran at superbisor. At ang hindi gaanong gamitin ay ang pamamaraang laissez faire. • Ang peer o kolaboratibong superbisyon para sa mga gurong may kakayahang makisama at makapagbahagi sa iba para sa kanilang pag-unlad. Siya mismo ang nagbibigay ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap niya. punong-guro o superbisor ang alinman sa sumusunod: • Ang self-directed na superbisyon para sa mga bihasa na at maaasahang mga guro. Mga Rekomendasyon: Sa dami ng magagamit na pamamaraan sa superbisyon.

7. . Upang ang mga guro ng kagawaran ay hindi masyadong umasa sa mga pag-aaral na isinasagawa ng mga dayuhan o ibang bansa. guro at mga mag-aaral. punong-guro o superbisor. Hikayatin silang maging malikhain at magkaroon ng positibong pananaw sa kurikulum. Kabilang dito ang planong 8-2 (8 linggo sa bawat markahan para sa pagtuturo ng apat na asignatura nang magkakahiwalay. hikayatin silang magbasa. at 2 linggo para sa pinagsamang pagganap ng 4 na asignatura). at huwag maging palaasa sa anumang ibibigay ng kanilang mga puno ng kagawaran. Ang mga guro ay nangangailangan ng karagdagang kaalaman sa pagtuturo ng MaKABAYAN bilang asignaturang “Laboratoryo ng Buhay” Ang mga guro at punong-guro ay sang-ayon sa konseptong “Laboratoryo ng Buhay” ang asignaturang Makabayan. ang integrasyong pagtuturo ng 4 na asignatura (lingguhang banghay-aralin na ang ituturo ay magkakaugnay na kasanayang pampagkatuto mula sa 4 na asignatura) at ang di–inaasahang integrasyon (ang magkakaugnay na kaalaman at kakayahan mula sa 4 na asignatura ay nalilinang sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aralin). magsuri.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Iwasan ang paggamit ng mga pamamaraang hindi makatutugon sa pangangailangan ng paaralan. Umisip ng angkop na pamamaraan upang sa gayo’y matamo ang mithiin ng paaralan. Ang mga superbisor bilang tagapagbigay ng suportang instruksyunal ay hinihikayat na ganyakin ang mga guro na magtulungan. at nag-iisip ng mga pamamaraan kung paano ito maisasakatuparan. kundi man magsagawa ng mga pananaliksik sa mga kaganapan sa loob ng silid-aralan (classroom-based action research) upang sa gayo’y matiyak na ang mga kagamitang instruksyunal at pamamaraan ay angkop at makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral.

May mga guro ring negatibo ang pananaw sa integrasyon ng pagtuturo ng 4 na aralin sa paniniwalang kukulangin sila ng panahong maituro ang kasanayang pampagkatuto ng kanilang sariling asignatura.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ngunit napansin ng mga guro na ang integrasyon ng 4 na signatura sa Makabayan ay may kahirapan maging sa pagpaplano. at 3)kakulangan ng mga gurong bihasa sa pamamaraang ito. at mayroon namang naniniwala na dapat itong ituro bilang hiwalay na asignatura. 8. . Dagdag pa rito ang kakulangan ng panahon sa bawat markahan upang maituro ang mga kasanayang pampagkatuto. 2) kakulangan ng kaalaman sa magkakasamang asignatura at sa interaktibong pamamaraan. Ang magkakaibang paniniwala ng guro sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga Mayroong mga gurong sang-ayon sa pagsasanib ng Edukasyong Pagpapahalaga sa lahat ng asignatura. Ayusin ang iskedyul ng mga gurong magtuturo ng Makabayan upang mabigyan sila ng pagkakataong maisagawa ang integrasyon. Mga Rekomendasyon: Dapat na magsagawa ng mga talakayan sa paaralan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliranin kaugnay ng asignaturang Makabayan. Imumungkahi sa mga Pansangay na Tagapamanihala na magtalaga ng mga paaralang susubok sa implementasyon ng Makabayan upang makita ang anumang suliraning kahaharapin ng mga guro kaugnay nito. gayundin ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng mga dibisyon na karamihan ay mula sa batayang aklat. May nagmumungkahi na ang oras na inilaan sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga ay ilaan na lamang sa pagtuturo ng TLE at Araling Panlipunan. pagpapatupad at pagtataya dahil sa sumusunod na salik: 1) hindi magkakatulad ang bakanteng oras ng mga guro upang maisagawa ang integrasyon.

balik-aral. Napag-alaman din na kulang ang kaalaman ng mga guro sa pagsusuri ng kinalabasan ng mga pagsusulit upang gawing batayan sa muling pagtuturo kung kinakailangan. gayundin ang sistema ng pagbibigay ng marka o pagtataya ng mga guro. at pag-unawa o komprehensyon. Mas ginagamit ng mga guro ang tradisyunal na pagsusulit dahil sa sumusunod na dahilan: • Ito ang mga uri na ibinibigay sa mga pagsusulit • Madaling iwasto. • Pag-aralan at suriin ang pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga sa 2002 BEC bilang hiwalay na asignatura upang malaman kung mabisa ang ganitong pamamaraan. 9. Nagtuturo ang guro dahil sa pagsusulit at ang mga mag-aaral ay nag-aaral dahil may pagsusulit Palasak pa rin ang paggamit ng mga tradisyunal na pagsusulit tulad ng may pagpipiliang sagot. portfolio at iba pang awtentikong pagtataya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Rekomendasyon: • Magsagawa ng mga action research ang mga guro ng Edukasyong Pagpapahalaga nang pangkatan. • Kakulangan ng kaalaman ng mga guro sa paghahanda ng mga awtentikong pagganap at pagtataya. • Madaling ihanda. . Suriin kung ang mga ito ay nakaangkla sa mga mithiin ng 2002 BEC. Mga Rekomendasyon: Suriin ang mga ibinibigay na pagsusulit. Hindi pa rin ginagamit ang rubrics.

A. kabilang ang kurikulum. at hindi ang tuon lamang ay maipasa ang pagsusulit. 9155.A. Ang mga paaralan ay patungo na sa pagpapatupad ng Shared Governance Marami na sa mga paaralan ang ipinatutupad ang R. 10.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Iminumungkahi ang paggamit ng rubrics o awtentikong pagtataya upang higit na mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na maipakita ang kanyang kakayahan. Mga Rekomendasyon: Ipagpatuloy ng mga paaralan ang pagpapatupad ng R. . Isinasama na ng ilang punong-guro ang mga stakeholder sa pagpaplano na may kaugnayan sa paaralan. 9155 o Shared Governance. Tiyaking ito’y makatutulong upang higit pang mapaunlad ang paaralan.

prinsipyo o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan? • Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan? Pamantayan sa Pagganap • Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral? • Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral? Kakailanganing Pag-unawa • Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral? • Masasalamin ba dito ang mga pangunahing suliranin. isyu.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANNEX B Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman • Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahahalagang ideya. isyu na dapat malaman ng mag-aaral? Mahahalagang tanong • Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin? • Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa? • Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan? • Mapanghamon ba ang mga tanong? • Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral? .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • Akma ba ang mga tanong sa kawilihan. Edad at kakayahan ng mag-aaral? Antas 2 Pagtataya • Magkaugnay ba ang mga kraytirya sa gagawing pagtataya ng produkto/pagganap sa mga pamantayan? • Malinaw ba at tiyak ang mga binuong kraytirya upang mapatunayan/mataya ang pag-unlad ng kakayahan pagtatamo ng mga pamantayan? Produkto at Pagganap • Mayroon bang mga ebidensya o patunay upang mataya ang mga pamantayan? • Makikita ba ang iba’t ibang kakayahan at ang istilo ng pagkatuto ng mag-aaral? • May pagpipilian ba ang mag-aaral? • Mayroon bang isahan at pangkatang gawain? Antas 3 Mga Gawaing Instruksyunal • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal sa pagtatamo ng mga pamantayan? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal upang matutuhan ng mag-aaral ang mahahalagang konsepto at proseso upang matamo ang mga pamantayan? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyUnal upang maisagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap upang mapatunayang natutuhan ng mag-aaral ang mahalagang konsepto? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyonal upang maging aktibo ang mag-aaral? • Ang pagganyak at panimulang gawain ba ay nakapupukaw ng kawilihan ng mag-aaral? • Ang mga gawain ba ay nakatutulong upang matamo ng mag-aaral ang mga pamantayan? Sapat na ba ang mga gawain? ng mag-aaral sa .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • Ang pangwakas na gawain ba ay nakaayon sa mga pamantayan? Nangangailangan ba ito na ipakita ng mag-aaral ang kanyang natutuhan/kakayahan kaugnay ng pamantayan? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful