Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

KAGAWARAN NG EDUKASYON
Kawanihan ng Edukasyong Sekondari Sangay ng Pagpapaunlad ng Kurikulum

KURIKULUM NG EDUKASYONG SEKONDARI NG 2010
(2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM)

GABAY PANGKURIKULUM

FILIPINO I

0

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

TALAAN NG MGA NILALAMAN
Panimula I. II. III. IV. Batayang Konseptwal ng Filipino Talahanayan ng mga Konsepto (Filipino I-IV) Pamantayan sa Programa at sa Bawat Taon Gabay Pangkurikulum - Filipino I

Mga Dagdag-pahina A. Resulta at mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pagmomonitor at Pagtataya (M & E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) B. Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (2010 Secondary Education Curriculum) C. Mga Kalakip na Babasahin

1

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

PANIMULA

Ang Konteksto/Kaligiran

Kalimitan, ang pagpapalit o pagbabago ng kurikulum sa Pilipinas ay isinasagawa tuwing ikasampung taon. Ngunit bunga ng mabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyon at patuloy na paglaganap ng mga makabagong kaalaman at impormasyon, naniniwala ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari na dapat nang isaayos ang kasalukuyang kurikulum upang sa gayo’y makaagapay at matugunan nito ang mga pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon. Naging batayan sa pagsasaayos ng kurikulum ang mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015) - ang magkaroon ng Kapakipakinabang na Literasi ang Lahat (Functional Literacy For All). Tiniyak na ang mga binuong pamantayan, kakailanganing pagunawa at nilalaman ng bawat asignatura ay makapag-aambag sa pagtatamo ng nasabing mithiin.

Isinaalang-alang din ang resulta ng ginawang ebalwasyon ng implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 Basic Education Curriculum) sa pagsasaayos at pagdisenyo ng bagong kurikulum, gayundin sa ginawang pagsasanay ng mga guro at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga punong-guro ng 23 pilot schools upang mahusay nilang mapamahalaan ang panimulang pagsubok (pilot testing) ng binagong kurikulum.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ang Proseso Sa pagsasaayos ng kurikulum, inilapat ang Understanding By Design (UBD) na modelo nina Jay McTighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010
Mga Layunin/ Kaalaman/ Kakayahan Mahahalagang Tanong

Mga Pamantayang Pangnilalaman/ Pagganap Resulta/Inaasahang Bunga

Mga Kakailanganing Pag-unawa

Mga Produkto/ Pagganap Pagtataya

Kraytirya/ Kagamitan

Plano sa Pagkatuto

Mga Gawaing Instruksyunal

Mga Kagamitan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay Pangkurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahahalagang tanong. A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?” 2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisasagawa ng magaaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa pamantayan?” B. Ang Mga Kakailanganing Pag-unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay. C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.

B. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap. at makilala ang kanyang sarili. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo ang mga pamantayan. magbigay ng sariling kahulugan.) . Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang paksa o markahan. inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral. matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong. Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mga pamantayan. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal. makadama at makaunawa sa damdamin ng iba. C. (Ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng Antas 1-3 ay makikita sa Annex B. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba’t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan. makapaglapat. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral. makabuo ng sariling pananaw. A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2: Pagtataya Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap. at mga kraytirya o panukat na gagamitin sa pagtataya ng inaasahang produkto o pagganap. Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil dito nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto.Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya’y may kakayahan nang magpaliwanag. A. B.

Isinanib at pinagyaman ang iba pang programa ng edukasyong sekondari tulad ng Special Program for the Arts (SPA). Mula sa mga ito ay nabuo ang Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. Visayas. propesor ng iba’t ibang kolehiyo/pamantasan . Special Program for Sports (SPS). espesyal na programa. Engineering and Science Education Program (ESEP). Sinanay ang mga guro. at iba pa upang matiyak na akma at makatutugon sa pangangailangan ng mag-aaral sa kasalukuyang panahon ang mga elemento ng isinaayos na kurikulum. Technical-Vocational Program (TECH-VOC).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nagkaroon ng mga writeshop at konsultasyon sa mga stakeholder: mga guro. Ang Resulta Ang mga feedback mula sa mga pilot teacher ay nakatulong nang malaki sa patuloy na pagsasaayos ng kurikulum. .) Ang pakikipagpulong sa mga punong-guro tuwing isang kwarter at pagmomonitor ng mga pilot teachers ng 23 pilot schools ay regular na isinagawa. kawani ng pamahalaang lokal. puno ng kagawaran at punong-guro ng 23 pilot schools upang maihanda sila kung paano pamamahalaan ang unang pagsubok na implementasyon ng kurikulum. Isinunod na sinanay ang mga superbisor ng lahat ng asignatura upang mabigyan ng suportang pang-instruksyunal ang mga guro. at Mindanao). mag-aaral. Ang mga feedback mula sa kanila ang naging batayan sa patuloy na pagsasaayos ng mga elemento ng mga dokumento ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010. at Special Program for Foreign Language (SPFL). kinatawan ng piling sektor ng lipunan. at sa uri ng programang pinatutupad ng paaralan (halimbawa:regular na hayskul. Special Program for Journalism (SPJ). Nanatili pa rin ang prinsipyo ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (tulad ng Teorya ng Konstruktibismo. at iba pa). superbisor. punong-guro. May mga kasunod na pagsasasanay na isinagawa batay sa pangangailangan ng mga taong kabilang sa unang pagsubok ng kurikulum upang matiyak na magiging maayos at matagumpay ang implementasyon nito sa 2010. Ang mga pilot school ay pinili batay sa sumusunod: lokasyon (Luzon.at iba pa. Pagtuturong Integratibo.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 • nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa • mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan).gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral • inihahanda ang mag-aaral tungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo • tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay SPA SPFL Tech-Voc SPS Core Curr. S&T SPED .tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral • mapanghamon.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Batayang Konseptwal ng Filipino Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat Kakayahang Komunikatibo KPW PBN PGRT Kahusayan at Pagpapahalagang Literari Mga Tekstong Literari Pagpapahalaga Mga Teorya sa Pagkatuto ng W ika Mga Teorya sa Paggamit ng W ika Mga Teorya sa Pagsusuring Literari .

Kaugnay nito. pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW). pambansa. Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan. Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba’t ibang tekstong literari(rehiyunal. Lilinangin ang limang makrong kasanayan . at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa Tulong ng Iba’t ibang Teksto (PGRT). at pagsusuring literari. panonood. Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.pakikinig. inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I BATAYANG KONSEPTWAL NG FILIPINO ( Deskripsyon ) Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang na Literasi para sa Lahat (Functional Literacy For All ) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015). at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. masuri at magamit ang iba’t ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika. layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo. . pagbasa. saling-tekstong Asyano at pandaigdig).

Tekstong Literaring Asyano Ikaapat na Taon Mga Saling.Tekstong Literaring Pandaigdig Tula Maikling Kuwento Parabula Dula ( Pantelebisyon/Pampelikula) Alamat Ikatlong Markahan Epiko Ikaapat na Markahan ( Korido ) Ibong Adarna ( Awit ) Florante at Laura ( Nobela ) Noli Me Tangere Dula ( Pantanghalan ) Nobela Balagtasan Mitolohiya Sanaysay ( Nobela ) El Filibusterismo .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Talahanayan ng mga Konsepto sa Bawat Taon at sa Bawat Markahan FILIPINO I-IV (Conceptual Matrix ) Unang Taon Mga Tekstong Literaring Rehyunal Unang Markahan Pabula Ikalawang Markahan Ikalawang Taon Mga Tekstong Literaring Pambansa Ikatlong Taon Mga Saling.

pambansa. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon Pamantayan para sa Ikalawang Taon (General Standard for Second Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga piling tekstong literaring pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino Pamantayan para sa Ikatlong Taon (General Standard for Third Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring Asyano.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayan sa Programa (Program Standard) : Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Pamantayan para sa Unang Taon (General Standard for First Year) Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano Pamantayan para sa Ikaapat na Taon (General Standard for Fourth Year) Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga saling tekstong literaring pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global .

mahalaga ang paggamit. napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ilarawan at unawain ang damdamin at saloobin ng mga tao sa sariling rehiyon sa isusulat na pabula. Mga uri ng Tauhan: bilog (round) o lapad (flat) b. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Banghay d. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2.1. Mahahalagang Kaisipan B. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura.ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Pagganap Performance Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya: • batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon • kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon • pagtataglay ng mga elemento ng pabula • wastong paggamit ng una o ikalawang wika • wastong paggamit ng gramatika/ retorika (Tingnan ang kalakip) . Sa proseso ng komunikasyon. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon UNANG MARKAHAN (PABULA) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. naglalahad ng mga patunay. Tagpuan c. Panitikan: 1. Mga Elemento ng Pabula a. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagsulat ng sariling pabula na naglala-rawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag: Pangatwiranan na masasalamin sa pabula ang kultura ng isang rehiyon. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw kung makatwiran o hindi makatwiran ang paggamit ng hayop bilang mga tauhan sa pabula na kumikilos at nagsasalitang parang tao.Gramatika/Retorika 1. Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng isang rehiyon na dapat ipagmalaki at pahalagahan. pasalita man o pasulat. Tauhan a.

Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 3. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap . marahil. Kratirya: makatotohanan. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. ayaw ko/ayoko. may kaugnayan sa pangyayari sa pabula Pagkilala sa sarili Ibahagi ang sariling kahinaan at kalakasan batay sa pagkaunawa sa pabula. napapanahon. at iba pa na may tonong naiinis. oo. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. ewan/ aywan. Kraytirya: makatotohanan. walang gana at iba pa c. Padamdam na pangungusap na may natatanging gamit Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: makatototohanan. hindi. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula. natutuwa. naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan. wala. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang mahahalagang kaisipan sa pabula batay sa mga naging karanasan o karanasan ng iba. Mga tanong na masasagot ng mayroon. napapanahon. naiinip. makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman a. Kraytirya: may katapatan. malikhain Paglalapat Iugnay sa kasalukuyan ang mga pangyayari sa pabula.

Pang-uri 5. maaari rin naman. at iba pa Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa antas ng Pag-unawa Sa antas ng Pagganap . kung ako ikaw. mas. bakit hindi pa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman b. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Mga Bahagi ng Pangungusap 6. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 4.Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c.

saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Unang Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. pambansa.

marahil. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/ di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. naiinip. Jose Rizal B. Panitikan: nang may angkop na gramatika/retorika 7. Banghay d. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Tagpuan c. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Tauhan a. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. walang gana at iba pa c. at iba pa na may tonong naiinis. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin . Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Bilang ng araw/sesyon: 5 ”Ang Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. natutuwa.Mga Elemento ng Pabula a. hindi. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura na gramatika/ retorika ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino A. Mahahalagang Kaisipan B. oo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 1: A.1. wala.Gramatika/Retorika 1.Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8. ewan/ aywan. ayaw ko/ayoko.

pasalita man o pasulat. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Panitikan 1. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon at ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. at iba pa na may tonong naiinis. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. oo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. ewan/ aywan. Sa proseso ng komunikasyon. wala. Gramatika/Retorika 1. naiinip. mas. maaari rin naman. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. natutuwa. walang gana at iba pa c. ayaw ko/ayoko. kung ako ikaw. at iba pa C. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. bakit hindi pa. marahil. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. Pang-uri 4. ng nagsasalita Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Jose Rizal • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa masining na pamamaraan • nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat • nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan kaugnay ng paksang tatalakayin gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong • nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam • nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito . hindi.

malikhain paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga pabula ng sariling lugar/rehiyon sa kasalukuyan. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon pagbibigay ng mga mungkahi paraan/gawain na dapat gawin upang patuloy na lumaganap at tangkilin ng mga tao ang pabula. may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao. napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng ibang tao sa kalagayan ng mga pabula sa kani-kanilang lugar/ rehiyon sa kasalukuyan. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot D. Kratirya: makatotohanan. napapanahon. may batayan ang nabuong sariling pananaw. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang panayam (Interview with the Experts) batay sa sumusunod na kraytirya: A. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula. Batay sa pananaliksik B. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng mga pabula noon at sa kasalukuyan. Kratirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatototohanan. Nagtataglay ng mga elemento ng panayam . Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. napapanahon. may kaugnayan sa pangyayari sa pabula pagninilay-nilay tungkol sa mga kabutihang nagawa ng pabula sa kaniyang sarili. Kaangkupan sa paksa C.

Pagtuklas : Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Sa iyong palagay. In The Mirror. Interview Chain. sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong? Matsing? (Maaaring gumamit ng alinman sa Habi ng Tauhan. at iba pa. Dialogic Feedback (Dyornal) . lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Monologo.dulang panradyo at iba pa. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. (Maaaring gumamit ng alinman sa Komentaryong Paradyo. masining na pagkukuwento. sa kaniyang kapanahunan. Jose Rizal.) . Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Panayam o Interview with the Experts). atbp ) nakapagbibigay ng sariling opinyon kung masasalamin sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong). Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Character Profile. pilipinokomiks. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Patunayan./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”na isinakomiks ni Rizal sa kaniyang kapanahunan. Ang mag-aaral ay : nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. 2.) (mula sa nakapag-uugnay ng pag-uugali ng mga tao at kalagayang panlipunan ng panahong isinakomiks ni Rizal ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” sa tulong ng mga tanong: 1.blogspot. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Masasalamin ba sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito?” Patunayan.com) (Maaaring gamitin ang dugtungang pagsasalaysay.

inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. at iba pa nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands.) nakapagsasalaysay ng pabulang Ang Matsing at ang Pagong sa pamamagitan ng alinman sa Storyboard. at iba pa. at iba pa nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula (kolaboratibong gawain) gamit ang alinman sa In the News. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. at iba pa nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga tauhan at pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa istratehiyang Habi ng Tauhan. Fan Fact Analyzer.) Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula . Skit . Dulang Panradyo. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Masining na Pagkukuweto. Sa bahaging ito. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang pabulang Ang Matsing at ang Pagong at ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. History Data Bank. Video Clip.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. (Maaari rin ang Concept Map. Ang mag-aaral ay: (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.

sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. deskriptib. . Paraphase As You Comprehend (PAC). muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS).Kung babalikan natin ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” ni Dr. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Rizal. ekspositori. at iba pa).Ihambing ang kalagayan ng mga pabula noon at ngayon.Sa iyong sariling palagay.(Balikan ang Mahalagang Tanong (EQ) para sa araling ito. PIN (Positibo-Kawili-wili(Interesting)-Negatibo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan. sino sa iyong mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan dito sa kasalukuyan? Bakit sila ang iyong napili? . gayong hindi naman makatotohanan ang mga tauhang ginagamit dito? Pangatwiranan ang iyong sagot.Paano ka makatutulong upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao ang pabula at mga kauri nito? . at iba pa .) Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Patunayan. Nais kong malaman. . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.Paano mo pahahalagahan ang mga ganitong uri ng akdang pampanitikan? . Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. .Ano ang iyong naging damdamin matapos mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mga hayop ang ginamit na mga tauhan ni Aesop sa mga pabulang kanyang isinulat? Dapat ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Alam ko na). at iba pa C. dapat bang ituro o tangkilikin ang mga pabula. argumentatib. nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan tungkol sa paksang “Dapat bang ituro sa mga bata ang pabula o . Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Think Pair Share.) nakapagbibigay ng sintesis mula sa mga impormasyon sa tulong ng alinman sa ANA (Alam ko. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral.Bakit nag-iiba ang paksa ng pabula sa bawat bansa at panahong pinagdaanan nito? . muling balikan ang mga natutuhan na.

Rizal Mga babasahin tungkol sa: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga angkop na tanong sa isasagawang panayam (Interview with the Experts) nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng paksang kanilang tatalakayin at ng mga taong kabilang sa gawaing ito. nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam sa pamamagitan ng alin man sa simulation. Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Internet. www. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsasagawa ng Panayam/Interview with the Experts) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Dialogic Journal. Muli. Paglalapat: Sa bahaging ito.) Mga Kakailanganing Kagamitan Orihinal na komiks ng ”Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. at iba pa E.pilipinokomiks.com . Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng saliring kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.blogspot.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I mga kauri nito sa kasalukuyan?” gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong (Magsaliksik tungkol sa Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito.

Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2.Gramatika/Retorika 1. wala. Panitikan o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. walang gana at iba pa c. Mga tanong na masasagot ng mayroon.1. natutuwa. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mahahalagang Elemento ng Pabula (1. Banghay d. hindi. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. at iba pa na may tonong naiinis. ewan/ aywan. naiinip. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon gramatika/ retorika A. marahil. ayaw ko/ ayoko.Tauhan) Bilang ng araw/sesyon: 3 “ Si Amomongo at si Iput-Iput“ (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Pabula ng Visaya B. oo. Tauhan a. Tagpuan c. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan : Pabula Aralin 2: A. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Mahahalagang Kaisipan B.

Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pagaaralan ito sa orihinal nitong wika. Pang-uri 4. Sa proseso ng komunikasyon. bakit hindi pa. Panitikan 2. Mga Bahagi ng Pangungusap 5.Gramatika/Retorika 2. at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa: Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. kung ako ikaw. maaari rin naman.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin ng mga tauhan sa pabulang binasa nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento . Mahahalagang Elemento ng Pabula: a. Tauhang: Bilog (Round Character) Lapad (Flat Character) B. mas. pasalita man o pasulat. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mga hayop. may kaugnayan sa tauhan ng pabula pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan.tapat pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya. Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin E. Kraytirya: naglalahad ng pananaw. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Kraytirya: makatototohanan. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. napaninindigan ang sariling pananaw pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula. napapanahon. Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ng taong ikinukuwento B. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula ng napiling ikuwento C. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan. Inaasahang Pagganap: Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento . Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. Makatotohanan D.

at iba pa B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kraytirya: may katapatan. Tapusin ang sumusunod na pahayag…. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin.) nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula. makatotohanan. ./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapasuri sa piling tauhang ginamit sa isang palabas/ Cartoon Series. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. maaaring pasalita o pasulat nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa Three Step Interview. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Antas 3 A. Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mga hayop ang karaniwang tauhan na ginagamit sa pabula?” Patunayan. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Maaaaring pumili ng iba pa ang guro. ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Si Amomongo at si Iput Iput” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggaptanggap. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.Tauhan (bilog at lapad). Piccing Together Ideas.Pagtuklas: Sa bahaging ito. at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin). Ang mga ito’y mungkahi lamang. Ang mag-aaral ay: (Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga hayop ang tauhan (Halimbawa-Lion King).).

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan sa mga katangian ng gorilya at alitaptap gamit ang alinman sa Habi ng Tauhan.) nakapaglalarawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart. Dalawahang Usapan. Buliding Blocks. Venn Diagram. at iba pa Habi ng Tauhan Gorilya Alitaptap nakapagbabahagi ng kanilang sariling haka-haka sa tanong na: “Kung maglalaban ang gorilya at ang alitaptap. Summary Blueprint. sino kaya ang mananalo?Bakit?” nakapagsasatao ng ilang tauhan sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” (Iminumungkahi na ibigay na itong takdang aralin upang makapaghanda ang magsisiganap. at iba pa .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Itala ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula. Pagpapalalim Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. muling balikan ang mga natutuhan na. agumentatib. . Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. deskriptib. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. matapos magbigay ng input ang guro tungkol dito C.) Larawan ng alitaptap Larawan ng gorilya Pangyayari 1:__________________________________ Pangyayari 2:__________________________________ Pangyayari 3: __________________________________ Pangyayari 4:__________________________________ (at iba pa) nakapagsusuri kung sino ang tauhang bilog (round character ) at lapad (flat character ). ekspositori.

magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di. nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa pangyayaring ito. iyong 2. o maaaring narinig. Mga tauhan Kolum A Iput-Iput Amomongo Iba pang gorilya Magagandang Pag-uugali Kolum B Di-magagandang Pag-uugali Kolum C Paano ito Babaguhin? Kolum D 3. anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o bilog? Bakit? 5. at iba pa) 1. Round table Discussion. Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong hamak na malalaki ito sa kaniya? Magsalaysay ng pangyayari sa buhay. Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Ano ang magaganda at di. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya ang guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion. Ano ang mahalagang kaisipan na nais iparating ng pabula? Mabisa ba ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong maiparating sa mga mambabasa? Patunayan. Sa Kolum D. Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa.magagandang pag-uugali ang masasalamin sa mga tauhan sa binasang pabula? Itala ang iyong sagot sa kolum sa ibaba/kabilang pahina. ang lapad o ang bilog? Kung ikaw ang papipiliin.magagandang paguugali. Bakit siya ang inihalintulad mo? . Simposyum.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong/gawain. 4.

Paglalapat Sa bahaging ito.) nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa pagkukuwento tungkol sa isang kakilala na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa isa sa mga pabulang nabasa. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung kinakailangan. Muli.) D. (Kalakip ang babasahin. Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Mga Elemento ng Masining na Pagkukuwento Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Masining na Pagkukuwento . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. (Gagawin ito matapos ang pagtalakay sa iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Ang mag-aaral ay : masining na nakapagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa pabula Mga Kakailanganing Kagamitan Babasahin na Si Amomongo at si Iput-Iput.

Banghay d. oo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 3: A. Mahahalagang Kaisipan B. ayaw ko/ ayoko. Tagpuan c. Panitikan Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a. Mahalagang Elemento ng Pabula – 2) Tagpuan “Ang Palaka at ang Uwang” B. ewan/aywan.1. marahil. natutuwa. Ang Pang-uri ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon: 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A.Gramatika/Retorika 1. . Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. walang gana at iba pa Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . hindi. wala. naiinip. at iba pa na may tonong naiinis. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Mga tanong na masasagot ng mayroon.

Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? . Padamdam na pangungusap b. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. kung ako ikaw. bakit hindi pa. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. maaari rin naman. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. mas. Pang-uri 4. Sa proseso ng komunikasyon. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. pasalita man o pasulat. at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Gramatika/Retorika Pang-uri Ang mag-aaral ay: • • • • nakapagbibigay ng puna tungkol sa mga iginuhit na lugar ng mga magaaral nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng mga tagpuan sa pabula nakasusulat ng paglalarawan sa isang lilikhaing tagpuan sa pabula.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nauunawaan ng mag-aaral ang : A. Panitikan: Mga Elemento ng Pabula 2. Tagpuan B. nakalilikha ng makatotohanang tagpuan gamit ang pang-uri .

May pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula B. naglalahad ng mga patunay. Pagtataglay ng mga elemento ng talatang naglalarawan . napapanahon. naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa tagpuan paglalarawan ng isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad/ pagkakaiba sa tagpuan ng pabula. magkakaugnay pagpapadama ng sariling damdamin/damdamin ng ibang tao/damdaming namamayani sa isang lugar sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa tagpuan ng isang pabula. napapanahon. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Napapanahon D. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Kraytirya: tapat. malikhain pagmumungkahi kung paano magiging ligtas at payapa ang sariling lugar/ rehiyon Kraytirya: makatotohanan. Pagtataglay ng mga elemento ng tagpuan C. may batayan ang nabuong sariling pananaw. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kung paano mapananatiling ligtas ang isang lugar sa kasalukuyan. makatotohanan. Kraytirya: makatotohanan. Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na talatang naglalarawan batay sa sumusunod na kraytirya: A. Kraytirya: makatototohanan. napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng naging karanasan sa isa sa mga lugar na hindi malilimutan/ na mahalaga para sa sarili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag ng kaangkupan ng tagpuan sa banghay at tauhan ng pabula. Makatotohanan E. may kaugnayan sa paksa. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin.

lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Ang mag-aaral ay: • nakapaglalarawan ng isang lugar tna paborito niyang puntahan sa sariling lugar/rehiyon (Bigyang-laya ang mag-aaral kung paano niya ilalarawan ang nasabing lugar. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan”. nakabubuo ng sariling Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin .) • • • nakapagbibigay ng reaksyon sa mga inilarawang lugar Itanong ang Mahalagang Tanong (EQ) : Nakaaapekto ba ang lugar na kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan . ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula). at Pang-uri). Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapalarawan sa paborito niyang lugar sa kaniyang sariling lugar/rehiyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Pagtuklas: Sa bahaging ito.Tagpuan.

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. aglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Palaka at Ang Uwang” upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. b. sino sa iyong mga kakilala ang maaaring ihambing sa kaninuman kina Uwang. Gagamba o Susuhong? Bakit siya ang napili mong ihambing ? (Maaari itong ipagawa gamit ang Venn Digaram. Sa bahaging ito. c. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit. Sa iyong sariling lugar. Habang pinagbabawalan si Uwang ay lao siyang namiminsala. Angkop ba ang lugar na tinitirhan/tagpuang gimamit sa katangian ng bawat tauhan sa pabula ? Patunayan. Palaka. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula.) Tauhan Uwang Palaka Pinagtularan Paliwanag . c. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis na lumangoy. at iba pa. Ang mag-aaral ay: • • nakapagsasagawa ng masining na pagbasa ng pabulang “Ang Palaka at ang Uwang” (kalakip) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita sa pangungusap na ginamit sa pabula (mga salitang may salungguhit) a. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-kahulugan.) • nakalalahok sa malayang talakayan tungkol sa binasang pabula Mga halimbawang tanong : a. b. inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Character Profile.

(Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na manaliksik ng isa sa mga pabula) • . (Tiyakin ng guro na ang mga pangungusap ay may kaugnayan sa aralin (Mahalagang Elemento ng Pabula-Tagpuan) nakasusulat ng talatang naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng ginamit na tagpuan sa alinmang pabula. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. nanaisin mo bang tumira sa isang lugar na kasama si Uwang? Bakit oo? Bakit hindi? e.) • nakapagpapaliwanag at napaghahambing ang dalawang paraan ng paglalarawan ng tagpuan sa pabula: (kalakip) a. at iba pa). muling balikan ang mga natutuhan na. Kung ikaw ang tatanungin. agumentatib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat unawain? Bakit? f.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I d. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Pagpapalalim Sa bahaging ito. ekspositori. Pahiwatig C. Ang mag-aaral ay: • nasusuri ang isang halimbawa ng tekstong naglalarawan (deskriptib) na ibibigay ng guro at ang mga pang-uring ginamit sa nasabing teksto (kalakip) • nakapagbibigay ng mga pangungusap gamit ang angkop na pang-uri. deskriptib. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit na malinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral. Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula? Ipaliwanag. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Patiyak b.

balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. Ang mag-aaral ay : • • • nakapipili ng isang pabula sa sariling lugar/rehiyon nasusuri ang tagpuang ginamit sa napiling pabula nakasusulat ng talatang naglalarawan (deskriptib) sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Ang Palaka at ang Uwang”. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Paglalapat Sa bahaging ito. Talatang naglalarawan ng Tagpuan Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Paglalarawan Kraytirya sa Pagsulat ng Talatang Naglalarawan .

Mga Elemento ng Pabula a. . Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. wala. ewan/aywan. Tauhan a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan : Pabula Aralin 4: A. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . ayaw ko/ ayoko. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 3) Banghay “Lalapindigowa-i : Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” B. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mahahalagang Kaisipan B. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. at iba pa na may tonong naiinis. Tagpuan c. walang gana at iba pa c.Gramatika/Retorika 1. natutuwa. marahil.1. Panitikan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. hindi. naiinip. Mga Bahagi ng Pangungusap ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon : 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Banghay d. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. oo.

mas. Pang-uri 4. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1. Panaguri • Payak na panaguri • Buong panaguri Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • naisaasaayos ang mga pangayayari ng pabula ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nakapagbibigay ng reaksyon sa pagkakabalangkas ng banghay ng pabula’ nakabubuo ng wasto at mabisang pangungusap nakapagkukwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa alamat • • • . Sa proseso ng komunikasyon. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Paksa o simuno • Payak na simuno • Buong simuno b. Elemento ng Pabula-Banghay 2. at iba pa C. kung ako ikaw. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. maaari rin naman. pasalita man o pasulat. bakit hindi pa. Mga Bahagi ng pangungusap: a.

Kraytirya: makatotohanan. malikhain pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari sa pabula. naglalahad ng mga patunay. napapanahon. may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga pangyayari sa pabula. Napapanahon D. napaninindigan ang sariling pananaw pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula. makatotohanan. kabilang ang pabula. Pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap makatotohanan C. naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbibigay-katwiran sa pagiging makatotohanan/di -makatotohanan ng mga pangyayari sa pabula.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap : Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. napapanahon. Wastong paggamit ng mga bahagi ng pangungusap . Kraytirya: makatototohanan. Kraytirya: makatotohanan. nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinagawang masining na pagkukuwento batay sa sumusunod na kraytirya: A. Kraytirya: may katapatan. Orihinalidad B. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Kraytirya: naglalahad ng pananaw. naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa mga pangyayari paglalahad ng mga natuklasang kahinaaan at kalakasan bilang tao matapos mabasa ang pabula.

dugtungang pagkukwento. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin.Banghay . ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabula).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. Ang mag-aaral ay: • napagsusunod-sunod ang ilang pangyayari ng isang pabula batay sa mga lararwan na ipakikita ng guro (maaaring sa pamamagitan ng storyboard) Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3 Larawan 4 Larawan 5 • _________ __________ ____________ ____________ __________ nakapagsasalaysay sa masining na paraan ng ilang pangyayari sa pabula (maaaring sa pamamagitan ng puppet show. Pagtuklas Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento?”. at Panaguri). Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. at iba pa) . lilinawin ng guro ang dating kaalaman./karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. pagsasatao. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat.

inaasahang naitama na mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Sa bahaging ito. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. malayang talakayan at iba pa) B. at ang banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. maaaring palitan ng guro. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I. Ang mag-aaral ay: • • • naisasalaysay ang pabulang Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti (Ito’y mungkahi lamang. Odang at Orak. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Bakit? . Gamitin ang tsart sa ibaba Lalapindigowa-i Odang Orak b.) sa masining na paraan (kolaboratibong gawain) nabibigyang-kahulugan ang ilang mahihirap na salita sa pabula at nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng maikling talata o pangungusap masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti?”.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagbibigay ng sariling himuha sa Mahalagang Tanong (EQ): Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento? (Maaaring sa pamamagitan ng ANA.

) • nasusuri ang banghay ng binasang pabula ayon sa dayagram sa ibaba (Inaasahang nagbigay ng input ang guro tungkol sa banghay bago ang gawaing ito. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya at dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain. deskriptib. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. e. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib.) Kasukdulan Pataas na Aksyon Panimulang Pangyayari Pababang aksyon Wakas ng pabula C. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang asawa na may katulad nilang katauhan? Patunayan. muling balikan ang mga natutuhan na. ekspositori. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang Lalapindigowa-I. . at iba pa). Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. d. agumentatib. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya.

Ang mag-aaral ay: • masining na nakapagkukwento tungkol ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang binasa/narinig/napanood na pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” Ang Pangungusap at Ang mga Anyo ng Paksa at Panaguri Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Talata . Muli. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • napaghahambing ang tekstong nagsasalaysay (naratib) at talatang naglalarawan (deskriptib). Halimbawa. Paglalapat Sa bahaging ito. at iba pa. maaaring sa pamamagitan ng Venn Diagram (Inaasahang ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng tekstong naratib na may kaugnayan/pagkakatulad sa nilalaman ng binasang pabula. sanaysay. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.) • nasusuri ang pagkakabuo ng ilang pangungusap sa binasang teksto (upang maiugnay ang Mga Bahagi ng Pangungusap) • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng mahusay na pagkakabuo ng pangungusap sa pagbuo/pagsasalaysay ng mga pangyayari o pagkukwento D. na ang tuon ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. isang balita.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Padamdam na pangungusap b. ewan/aywan. Tagpuan c. hindi. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Banghay e. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . oo. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 4) Mahahalagang Kaisipan “Ang Mag-anak na Langgam” B. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. at iba pa na may tonong naiinis. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Tauhan a. Mga Elemento ng Pabula a. Panitikan 1. Mahahalagang Kaisipan B. Mga Ekspresyong Gamitin sa Pagbibigay-payo sa liham ANTAS 1 Bilang ng Araw /Sesyon: 4 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A.1. wala. natutuwa. marahil. walang gana at iba pa c. naiinip.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 5: A. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. ayaw ko/ ayoko. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b.Gramatika/Retorika 1.

mas makatutulong at iba pa Mahahalagang Tanong: Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • • • • nakapagbibigay ng sariling reaksyon/paliwanag sa mga pahayag na may kaugnayan sa mensahe ng pabula nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa mga aral o mahahalagang kaisipan mula sa pabula nakasusulat ng liham nagpapayo o nagmumungkahi nakagagamit ng iba’t ibang ekspresyon sa pagbibigay-payo o pagmumungkahi . Sa proseso ng komunikasyon. kung ako ikaw d. at iba pa C. kung ako ikaw. Gramatika/Retorika Mga Ekspresyong angkop gamitin sa pagbibigay ng payo o pagmumungkahi tulad ng mga katagang: a. mas. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Pang-uri 7. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. maaari rin naman e. Panitikan Elemento ng Pabula – 4. pasalita man o pasulat. bakit hindi pa. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mahahalagang kaisipan B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 6. Mga Bahagi ng Pangungusap 8. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. maaari rin naman. mabuti pa’y b. bakit hindi pa c.

naglalahad ng mga patunay. napaninindigan ang sariling pananaw pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob sa pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain. naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. Kraytirya: makatototohanan. Napapanahon C. Kraytirya: tapat. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung mabisa/di. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigaypayo o mungkahi sa isang kaibighan/kakilala Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa mensahe o mahahalagang kaisipan sa pabula na maaaring magsilbing gabay ng tao sa wastong pamumuhay. Kraytirya: makatotohanan. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. may kaugnayan sa paksa. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Wastong paggamit ng mga ekspresyon sa pagbibigay-payo o mungkahi . Nagtataglay ng mga katangian ng liham pangkaibigan D.kaibigan o kapamilya na may kinaharap/kinakaharap na suliranin.mabisa ang paggamit ng pabula sa pagbibigay-aral sa kabataan. napapanahon. Kraytirya: makatotohanan. kaibigan o kapamilya na may kinakaharap na suliranin gamit ang mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa alinmang pabula. napapanahon. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba pagbibigay ng payo o mungkahi sa isang kakilala. tapat Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na liham na nagbibigay ng payo o mungkahi batay sa sumusunod na kraytirya : A. malikhain pagpapasya kung tama ang naging gawi o asal sa isang sitwasyon/ kalagayan kaugnay ng mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa pabula. May kaugnayan sa aral/ mensahe ng pabula B. may kaugnayan sa paksa pagpapadama at pag-unawa sa damdamin ng isang kakilala.

Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula. _______________________________.) Kung sa tiyaga Nama’y sa Pagong na ako Ikaw ay igagalang kalasag ng buhay napaglalangan din Dahon lamang ang salita kaban ng yaman 1.Mensahe/Mahalagang Kaisipan . ./karanasan ng mag-aaral tungkol sa Mensahe/Mahalagang Kaisipan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula.”. Ang liksi at tapang ay ____________________________________________. 3. Tuso man daw ang matsing________________________________________. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapupulutan ba ng magagandang kaisipan/mensahe ang mga pabula? Patunayan. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ang mag-aaral ay” • nakabubuo ng mga pahayag upang mabuo ang mga kaisipang nais ilahad. 2. (Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan. Pagtuklas Sa bahaging ito. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Liham na Nagbibigay-payo o Mungkahi).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A. at Mga Ekspresyon sa Pagbibigay-payo o Mungkahi). lilinawin ng guro ang dating kaalaman.

Magbigay ng mga katangian ng ilang tauhan sa oabula na dapat tularan ng tao sa tulong ng Venn Diagram Langgam Tao . Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay: • • • masining na naisasalaysay ang pabulang “Ang Mag-anak na Langgam” (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita na ginamit sa pabula masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain 1. 5. Sa bahaging ito. Ang magandang asal ay __________________________________________. Kung mabuti ang hangarin ________________________________________. • • nakapagpapaliwanag sa sa mga kaisipang nabuo buhat sa mga pahayag nakasasagot sa Mahalagang Tanong batay sa kaniyang dating kaalaman ( EQ: “Kapupulutan ba ng magagndang kaisipan/mensahe ang mga pabula?Patunayan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa dipagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Ilahad at i larawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula sa tulong ng Habi ng Emosyon 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang mag-anak na Langgam (kalakaip)”. Ang bunga ay ang ginagawa ______________________________________. B. at ang mensahe/mahalagang kasipan bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggaptanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. 6.

agumentatib. Bating Pangwakas e. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Ang pakikinig sa mga pangaral ng mga magulang ang tanging susi sa ikapapanuto ng ating buhay“.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. Ang mag-aaral ay: nasusuri ang isang halimbawa ng liham na nagbibigay payo o mungkahi ( Maaaring ang guro ang magbigay ng halimbawa o kaya nama’y ang mag-aaral) • natatalakay ang ikinaiiba ng Liham Pangkaibigan sa mga kauri nito at ang mga bahagi nito. tulad ng: a. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Lagda • nasusuri at nakapagpapaliwanag sa mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi na ginamit sa liham • nakapagbibigay ng mga sitwasyon kung kailan ginagamit ang liham na nagbibigay-payo o mungkahi • nakapaglalahad/nakapagtatala ng mga mensahe/mahalagang kaisipang nakapaloob sa alinmang pabula • . 4. 7. at iba pa). 5.maghihinanakit ka ba sa iyong Amang Langgam kung ikaw ay pinaaaalalahanan nito? Bakit? Tama ba ang naging reaksyon ng Amang Langgam sa sinapit ng kaniyang Bunsong Langgam? Bakit? Anong pangyayari ang nagbunsod upang masuway ni Bunsong Langgam ang mahigpit na bilin ng kaniyang ama? Totoo bang walang hinahangad na masama ang isang magulang para sa kaniyang anak? Naniniwala ka ba rito? Bakit ? (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain upang matiyak na malilinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral. Anong uri ng tauhan ang Amang Langgam? Ipaliwanag. ekspositori. 6. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Katawan d. Ipaliwanag sa kaisipang. Pamuhatan b. muling balikan ang mga natutuhan na. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Bating Panimula c. 8. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Pagpapalalim Sa bahaging ito. deskriptib. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Kung ikaw si Bunsong Langgam. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.) C.

aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. Ang mag-aaral ay: • nakasusulat ng isang liham na nagbibigay-payo o mungkahi gamit ang mensahe/mahalagang kaispan mula sa alinmang pabula MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN: • • • • Babasahing “Ang Mag-anak na Langgam” Liham Pangkaibigan at ang mga Bahagi nito Mga halimbawang Liham na Nagpapayo o nagmumungkahi Mga kraytirya sa pagsulat ng Liham na Nagpapayo o Nagmumungkahi.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. . Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Paglalapat Sa bahaging ito. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.

at iba pa na may tonong naiinis. Tauhan a. wala. natutuwa. Panitikan 1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Elemento ng Pabula a. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Banghay f. marahil. Padamdam na pangungusap b.Gramatika/Retorika 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 2. ayaw ko/ ayoko. .1. naiinip. Mahahalagang Kaisipan B. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin Pamantayan sa Pagganap : Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika . oo. hindi. Tagpuan c. ewan/aywan. walang gana at iba pa c. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Unang Markahan: Pabula Aralin 6: Pagsasaling-wika “Ang Masamang Kalahi” Bilang ng Araw /Sesyon: 10 pataas ANTAS 1 Pamantayang Pangnilalaman : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ retorika A.

Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y. mas. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Ang Pagsasaling-wika o katuturan o kahalagahan o mga dapat isaalang-alang/ o mga pamantayan Mga Dapat tandaan sa pagsulat ng pabula Mahahalagang Tanong : Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin ng mga pangungusap/pahayag na nasa unang wika (sariling wika sa rehiyon) patungo sa pangalawang wika natatalakay ang mga dapat tandaan sa pagsasaling-wika nakapagsasalin ng pabula mula sa unang wika patungo sa pangalawang wika na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon natatalakay at naipaliliwanag ang mga paraan sa pagsulat ng pabula nakasusulat ng sariling pabula ng naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o pangalawang wika 2. Sa proseso ng komunikasyon. Nauunawaan ng mag-aaral ang : 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ng nagsasalita c. bakit hindi pa. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganin sa Pag-unawa : Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. at iba pa C. pasalita man o pasulat. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. kung ako ikaw. maaari rin naman. • • • • . Pang-uri 4.

makatotohanan. may kaugnayan sa paksa. napaninindigan ang sariling pananaw paglalarawan ng mga karanasan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagbabahagi sa iba ng sariling kalakasan at kahinaan sa paggamit ng una at ikalawang wika. Kaangkupan ng pagsasalin . napapanahon. kalagayan. Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. may kaugnayan sa paksa. Pagtataglay ng mga elemento ng pabula D. malikhain paglalahad ng isang sitwasyong nagpapatunay na mahalaga ang kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Wastong paggamit ng una at ikalawang wika E. Batay sa pananaliksik ang paglalarawan ng kultura ng sariling rehiyon B. napapanahon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pagsasaling-wika. gayundin sa pagsasaling-wika Kraytirya: may katapatan. paniniwala at kultura ng sariling lugar/ pamayanan sa isinalin/isinulat na pabula. tapat pagpapahayag ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling lugar/rehiyon. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Kraytirya: makatototohanan. Kraytirya: makatotohanan. Kaangkupan sa sariling lugar/ rehiyon C. naglalahad ng kahinaan at kalakasan bilang isang tagapagsalin pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung dapat ipagamit sa mga mag-aaral sa Unang Taon ang kanilang unang wika (sariling wika sa rehiyon). naglalarawan ng iba’t ibang damdamin. naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba Sa Antas ng Pagganap : Pagtataya sa isinulat na pabula batay sa sumusunod na kraytirya: A.

2. Mayaman ang panitikang Pilipino.. Mga halimbawa: 1. 4. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Alam ko. 3. lilinawin ng guro ang dating kaalaman.. Pagtuklas Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANTAS 3 A./karanasan ng mag-aaral sa Pagsasaling-wika..) . Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. __________________________________________________. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin..Alam ko na. Kawili-wiling basahin ang mga pabula..__________________________ • nakapagbibigay ng sariling reaksyon/puna sa panimulang gawain • nakapagbibigay ng sariling hinuha sa Mahalagang Tanong (EQ): “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? (Maaaring gamitin ang istratehiyang ANA._________________________________________________. Maraming pabula ang nasusulat sa iba’t ibang dayalekto sa Pilipinas. o iba pang istratehiya o teknik na angkop sa gawaing ito. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng sariling pabula na naglalarawan ng kultura ng sariling lugar o rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon o Filipino). Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. 5. Mahilig akong magbasa ng mga pabula..Nais kong malaman.__________________________________________________. _____________________________________________________. Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin ng ilang pahayag na nakasulat sa Filipino sa wikang Ingles o sariling wika. Nais kong makasulat ng isang pabula.

(Gamitin ito sa pagbuo ng isang talata. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Masamang Kalahi” (Ito’y mungkahi lamang. Maaaring gumamit ng ibang pabula ang guro.gawain upang higit na malinang ang pag-unawa ng mag-aaral. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa.) • .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Gawin itong kolaboratibong gawain. (Ang mga ito’y mungkahi lamang.) upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Sa bahaging ito.) MASAMANG KALAHI • masining na nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Masamang Kalahi” o iba pang pabula (Iminumungkahing gumamit ang guro ng angkop na teknik o istratehiya para sa gawaing ito. Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong/. Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng mga salita o konseptong maiuugnay sa salitang nasa loob ng kahon.) masigasig na nakikilalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na tanong. inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral.

6. 9. Paano uuriin ang sumusunod na tauhan bilang flat o round character? Ipaliwanag. 4. 7. Masisisi mo ba si Aling Marta sa kaniyang naging damdamin kay Tenoriong Talisain? Bakit? Ano ang mensaheng iyong natutuhan mula sa pabulang binasa? Bigyang-pansin ang naging wakas ng pabula. Nagustuhan mo ba ito? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ito. Makatwiran ba ang ginawa ni Tenoriong Talisain na ikahiya ang kaniyang mga kalahi? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ano ang magagandang kaugalian sa inyong lugar o rehiyon ang masasalamin sa pabulang iyong binasa? Ilahad. 5. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Toniong Tandang. 3. tutulungan mo pa rin ba si Tenoriong Talisain? Bakit? Pangatwiranan ang iyong sagot.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 1. Ibigay ang hinihingi ng diagram . Toniong Tandang Tukuyin ang pag-uugaling dapat pamarisan kay Toniong Tandang. anong wakas ang maaari mong ibigay para rito? 8. ANG MASAMANG KALAHI 2. Uri ng Tauhan Paliwanag TAUHAN SIMULA TAGPUAN DALOY NG MGA PANGYAYARI Saglit na kasiglahan KATAWAN SULIRANIN Tunggalian WAKAS Kasukdulan . Tauhan a. Tenoriong Talisain b.

(Ito’y mungkahi lamang. b. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Alamin kung ang pangungusap ay isang pormal o malaya. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Ang malayang pangungusap naman ay maaaaring mabago ang anyo. Ang diwa ang dapat isalin at hindi literal ang mga salita. pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. deskriptib. Ilahad ang wakas . nangangahuluganng hindi nagbabago ang anyo. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Pumili ng moral o mahalagang kaisipan 2.) naisasalin sa pangalawang wika ang pabulang nakasulat sa unang wika natatalakay ang mga hakbangin at dapat dandaan sa pagsasalin ng isang akda. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. agumentatib. Isaayos ang banghay 5. Mag-imbento ng mga tauhan 3. • Ilahad at talakayin ang paraan sa pagsulat ng pabula 1. at iba pa).) a. muling balikan ang mga natutuhan na. ekspositori.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Alamin din kung ang pangungusap ay isang idyoma o kawikaan. Maaaring pumili ng ibang pabulang nakasulat sa Ingles o kaya’y sa sariling wika sa rehiyon ang guro o ang mag-aaral. Pumili ng tagpuan 4. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. c. tulad ng sumusunod : (Maaari itong dagdagan ng guro. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay: • • • naisasalaysay ang pabulang “The Lion and the Mouse”na isinalin mula sa wikang Ingles patungo sa wikang Filipino.

Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Paksa • Kasalukuyang uri ng pamumuhay ng tao • Pagharap sa mga isyung napapanahon tulad ng pangangalaga sa kapaligiran at iba pa. Paglalapat Sa bahaging ito. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. nakabubuo ng Story Mapping na nagpapakita ng mga detalyeng ilalagay sa susulating pabula ( Narito ang isang halimbawa ng Story Mapping.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. • Pakikitungo ng tao sa kapwa . Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalin sa wikang Filipino ng pabulang nakasulat sa Ingles o saariling wika sa rehiyon • nakabubuo ng Story Organizer ng pabulang isusulat • matapos gumawa ng Story Organizer. Muli. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain.) Story Mapping ng Pabula Pangunahing Tauhan Simula Pangyayari Pangyayari Pangyayari Mahalagang Kaisipan • nakasusulat orihinal na pabula na may kaugnayan sa sariling lugar o rehiyon (Tiyaking ginamit ang sumusunod:) a.

Pananalita • Magagamit ang una o ikalawang wika ng sariling lugar/rehiyon f. Muli.: 1) Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? 2) Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? 3) Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon? MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : • • • Babasahing “Ang Masamang Kalahi”. Tauhan • Mga hayop na maiuugnay ang mga katangian ng tao c. Tagpuan • Nababagay sa kasalukuyang kalagayan ng panahon at atmospera ng inyong lugar. katawan at wakas e. kung hindi kaya ang isahang pagganap. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na ibahagi ang kaniyang naisagawang Inaasahang Pagganap. Kaisipan • May mahalagang kaisipan o mensaheng maiiwan sa isipan ng mga mambabasa (Maaaring gawing pangkatan ang pagsulat ng pabula. Kung hindi pa handa ang mag-aaral para sa pagsulat ng pabula. Tiyakin lamang na ang mga pabula ay naglalarawan ng kultura ng lugar na pinagmulan nito. Banghay • Magkakaugnay at maaayos ang daloy ng mga pangyayari na may simula. pamayanan at rehiyon d. itanong Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang nabuong Kakailangang Pag-unawa (EU) sa isipan ng mag-aaral. kopya ng “The Crocodile and the Peahen” Ang Pagsasaling-wika at mga dapat tandaan sa pagsasalin Mga Paraan sa Pagsulat ng Pabula . Magbigay ng feedback ang guro pagkatapos nito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. maaari ang pagapapasalin ng pabula na nakasulat sa sariling wika.

Bakit mahalaga Interpretasyon ng iba’t ibang a. na naghahambing A. Kraytirya: makatotohanan. bagamat mahiwaga Bakit mahalagang pag. Tauhan gramatika/ retorika upang maiwasan retorika sa proseso ang hindi pagkakaunawaan. Banghay pasalita man o pasulat. naglalahad pananaliksik sayan ng Alamat rehiyon kung pag-aaralan ito sa ang mga alamat at ngayon ng mga patunay. 1. napapanahon. Tagpuan ang paggamit ng wastong wastong gramatika/ nasaksihan/ nabasa o narinig tungkol at ngayon sa pinagmulan ng isang bagay. pangyayari. Panitikan Higit na mauunawaan at mapahaPaano mauunawaan ibang rehiyon pinagmulan nito.Story Collage Pagpapaliwanag Ang mag-aaral Pagtataya sa aaral ang pag-unawa sa at di-kapani-paniwala ang nilalaman aralan ang alamat ng (hawig sa Slice of Patunayan na bagamat mahiwaga ay nakabubuo binuong Story alamat gamit ang angkop ay naglalarawan ng kultura iba’t ibang rehiyon sa Life ni Larry Alcala) at hindi kapani-paniwala ang mga alamat ng Story Collage Collage batay na gramatika/ retorika ng rehiyong pinagmulan nito.Malikhain B. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon (IKALAWANG MARKAHAN .Batay sa 1. lugar o katawagan. Mga Elemento ngayon ng kultura ng Alamat Sa proseso ng komunikasyon. ng komunikasyon? katawagan o pangyayari na may batayan B.ALAMAT) Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga Antas 2: Pagtataya ( Stage 1: Results/Outcomes ) ( Stage 2: Assessment ) MGA PAMANTAYAN Sa antas ng: Produkto/ STANDARDS ( At the level of:) Pagganap Nilalaman Pagganap Mga Kakailanganing Mahahalagang Pag-unawa Pagganap ( Product/ ( Content ) ( Performance ) Pag-unawa Tanong (Understanding) (Performance) Performance ) ( Essential Understandings ) ( Essential Questions ) Naipamamalas ng magAng alamat. ng sariling rehiyon? bansa noon at pag-uugnay 2. Iba’t ibang Uri C. lugar. Pilipinas? na naghahambing ay nakatutulong ito sa pagpapakilala (hawig sa Slice of sa mga kraytirya: ng kultura ng iba’t at pagpapalaganap ng kultura ng rehiyong Life ni Larry Alcala) A. mahalaga ang paggamit ng Maglahad ng isang pangyayaring rehiyon noon b. Gramatika/ Retorika at makatotohanan.Orihinal may mga patunay.ng kultura ng iba’t halagahan ang alamat ng sariling at mapahahalagahan sa bansa noon Kraytirya: makatotohanan. Kaligirang Pangkasay. c. napangangatwiranan ng Pagtatanong ang mga patunay a. naglalahad ng sariling ibang rehiyon sa ang gagawing paglalahat/ kongklusyon orihinal nitong wika. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. Mga tanong na humihingi ng higit sa Pagbuo ng sariling pananaw isang impormasyon Ilahad ang sariling pananaw kung bakit sa tulong ng dalawang karaniwang may pagpaparusa sa mga panghalip pangyayari sa alamat na sinasabing pinagmulan ng isang bagay.

payak b. pasukdol 4. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Dipagsang-ayon tulad ng totoo. may katapatan. tama ka.) C. Kawsatib na pang-ugnay 3. may batayan ang nabuong sariling pananaw. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. ngunit. makatotohanan Sa Antas ng Pagganap . tinatanggap ko.atbp.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman c. subalit. may kaugnayan sa alamat Paglalapat Magbigay ng mga halimbawa na nagpapatunay na may mga kulturang nakapaloob sa alamat na nananatili. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kraytirya: makatotohanan. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao Pagkilala sa sarili Ipahayag ang pagmamalaki sa sariling kultura batay sa pagkaunawa sa alamat. nagbabago at nawawala na ngayon. Kaantasan ng Pang-uri a. tapat. tunay (nga). Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. pero. pahambing c. napangangatwiranan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang naging bisang pandamdamin sa sarili at sa ibang tao matapos maunawaan ang alamat. siyanga. Kraytirya: makatotohanan.

pambansa. saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikalawang Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal.

Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon retorika at ngayon. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Mga Elemento ng Alamat a. Kaantasan ng Pang-uri a. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Banghay b. tunay (nga). pero. ngunit. pahambing c. Panitikan 1. payak b. siyanga. Tauhan B. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 1: A. tama ka. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. subalit. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Gramatika/Retorika 1. Tagpuan c. atbp. A. Pagbuo ng Story Collage . Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Alamat“ B. C. tinatanggap ko. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. pasukdol 4.

Panitikan 1. Gramatika / Retorika 1. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa pagtatanghal ng showcase tungkol sa narinig. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. Kung susuriin. pasalita man o pasulat . at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. may nagbabago na . Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapagbibigay ng sariling hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas • nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat • nakapagpapasya kung dapat ituro ang alamat sa mga paaralan ngayon • nakapagtatanong/nakasasagot sa tanong na isinasaalang-alang ang damdamin ng iba sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . Sa proseso ng komunikasyon . Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B.

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga nasaliksik na impormasyon at nabuong kongklusyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. Nagtataglay ng mga elemento ng Focus Group Discussion . napapanahon. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga impormasyong nakalap / natutuhan Kraytirya: makatotohanan. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin / damdamin ng iba kaugnay ng paksa Kraytirya: makatotohanan. tapat. naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat gamit ang mga Graphic Organizer Kraytirya: makatotohanan. Batay sa pananaliksik B. Kaangkupan sa paksa C. may batayan ang nabuong sariling pananaw. may kaugnayan sa alamat Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Focus Group Discussion batay sa mga kraytirya: A. naglalahad ng mga patunay. Napapanahon E. makatotohanan pagpapahayag ng sariling kahinaan at kalakasan matapos ang pagsasagawa ng Focus Group Discussions Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. may mga patunay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng alamat at mga kauri nito Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Wasto at angkop ang paraan ng pagtatanong at pagsagot sa tanong D.napangangatwiranan ang mga patunay paglalahad ng mga pangyayari sa kasalukuyan kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. tapat. may mga patunay.

LOV (Look Others Viewpoint). Fish Bone Map. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Focus Group Discussion). Sequence Organizer. ideyang nakuha sa itinanghal b. nabasa o napanood na pinagmulan ng alamat • nakapaglalahad ng mga puna/ reaksyon (pokus sa nasalaming kultura. Ipaalaam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong). Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. at iba pa nakapagbibigay ng hinuha/paliwanag kung paano lumaganap ang mga alamat sa Pilipinas batay sa: (Maaaring gamitin ang alinman sa Thinking Map. Flow Chart. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. kaugalian. Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng showcase tungkol sa pinagmulan ng alamat (Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa nais na bilang ng pangkat) Panuto : Bumuo ng showcase tungkol sa narinig. at iba pa • • . bagong ideyang nabuo mula sa dating kaalaman at itinanghal nakapagpapaliwanag ayon sa sariling ideya kung nakatutulong ba ang mga alamat sa pagpapalaganap ng magagandang kultura ng rehiyong pinagmulan nito sa tulong ng alinman sa TAC (Think About Consequences). at iba pa a. Pagtuklas : Sa bahaging ito. tradisyon. karanasan) sa isinagawang pagtatanghal sa tulong ng alinman sa Panel Discussion. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ)at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Bubble Map. sariling kaalaman c. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit patuloy na kinagigiliwan ng mga tao ang alamat? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Show and React.

Concept Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Alamat” at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/ katanggap-tanggap. Semantic Web. at iba pa (Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandaan ang gagawing pag-uulat) Iba pang impormasyon hinggil sa pinagmulan ng alamat Iinternet aklatan panayam • nakalalahok sa alinman sa pagsasagawa ng sabayan/dugtungan/madamdaming pagbasa ng ‘’Ang Alamat ng Alamat’’ (Maaaring ilahad ang pangkatang gawain at mga pamantayan ng pagsasagawa bago ang aktwal na sesyon. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon ( mula sa babasahing “Ang Alamat ng Alamat” at “Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat”) kaugnay ng pinagmulan ng alamat sa tulong ng alinman sa Flow Chart .) . Magkaroon ng peer evaluation sa nasabing gawain. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.

at iba pa Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat kasalukuyan Intsik Bumbay Malay Indones Negrito Arabe/Persyano Espaňol 1300 AD . at Transition Tree. Story Grammar at Story Frame. at iba pa Ang Alamat ng Alamat Wakas Gitna Simula • nakapagbibigay-reaksyon at mga patunay kung ang mga impormasyong nakuha sa binasang alamat ay makatotohanan / di-makatotohanan(Ihanay sa tsart) Makatotohanan Di-makatotohanan • nakapagpapaliwanag tungkol sa mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Road Map. History Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag hinggil sa mahahalagang pangyayari mula sa binasang alamat sa tulong ng alinman sa Stair Step Ladder.

muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. muling balikan ang mga natutuhan na. deskriptib. Two-way Chart. Word Clustering. atbp. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. TOP (Think of Priorities). Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. ekspositori. 1 at 2 kung alin ang higit na kapani-paniwala at makatotohanan at nakapagbibigay ng patunay kaugnay ng mga sagot sa tulong ng alinman sa Read and React. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Word Association. agumentatib. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. at iba pa). at iba pa pananampalataya nandayuhan karunungang-bayan • mapalawak ang kolonya alamat panitikan Malay Bathala Kristyanismo kwentong-bayan nalangkapan saling-dila santo at santa Lumikha may sariling kultura C. 2 sa tulong ng alinman sa Flow Chart. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapaghahambing ng mga impormasyong inilahad sa babasahin blg. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay.

Bathala. .pagpaplano kung ano-ano at paano ang gagawing mga hakbang upang ito ay mapanatili at mapalaganap . nagkaroon ng alamat dahil …. Pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag : -.Makatwiran ba ang ginawang pagsunog ng mga Espaňol sa mga aklat ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang sagot.. Ladder.pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng kulturang napapaloob sa mga alamat na unti-unti nang nawawala subalit kanais-nais pa rin at nararapat panatilihin at palaganapin . na ang ugali at kalooban ay kasingganda ng panlabas na kaanyuan. Pagsusuri kung ang matatandang alamat tungkol sa mga anito..Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakalalahok sa pagsasagawa ng malayang talakayan sa pamamagitan ng mga gawain/tanong: (Maaaring ipagawa nang pangkatan ang mga gawain) a. at paniniwala sa Lumikha ay nananatili pa rin sa kasalukuyan (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) f. Paglalahad ng sariling kaalaman na maaaring makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang inilalarawan sa mga alamat ng sariling lugar o rehiyon sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain na.“. Factstorming Web. at iba pa .Sa iyong palagay.naiinis . ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Batay sa babasahin bilang 2. c. Pagsasalaysay kung paano nagsimula at lumaganap ang mga alamat sa tulong ng alinman sa Grap.” .1. buhay ng mga santo at santa. at iba pa Batay sa babasahin bilang.iba pang naging damdamin e. 1 at 2 na nakaantig ng damdamin at pagbibigay ng kaukulang paliwanag sa tulong ng Emotional Web Chart. “Kung gaano kataas ang kaniyang tinitirhan. Pagtitimbang sa mga pangyayari mula sa dalawang babasahin: .“ d. makatwiran ba ang ibinigay na kaparusahan sa lalaking balo? Bakit oo? Bakit hindi? . Spider Map.walang nararamdaman . ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ b. Fish Bone Map. Pagtukoy sa mga bahagi ng babasahin blg.natutuwa . nagkaroon ng alamat dahil …. ganoon din naman kataas ang kaniyang pag-uugali.

pagpipinal ng mga nabuong balakin g. at iba pang kauri nito nakalalahok sa talakayan tungkol sa pagsasagawa ng Focus Group Discussions ( maaaring sa tulong ng Powerpoint Presentation) .saloobin at katwiran nakapagbibigay interpretasyon sa kasabihang “Nakasalalay sa masining na pagtatanong ang pagkuha ng mayamang impormasyon.Pamaraan ng paglalahad ng mga opinyon.Ayos ng pagsasagawa at lugar na paggaganapan . Round Table Discussions.” (Maaaring ipakita ang interpretasyon sa tulong ng iskit/pagsasadula.Tungkulin ng mga kasapi .Simposyum) mula sa isang television show o sa bahagi ng programa sa radyo nakapag-uulat sa mga napunang pagsasagawa sa Panel Discussion. Round Table Discussion. paggagad sa bahagi ng isang talk show.Paksang pagtatalunan . Paglalahad sa klase ng nabuong plano • nakabubuo ng sintesis matapos ang malayang talakayan tungkol sa : . Simposyum.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I .Mga taong kabilang sa pagsasagawa .mahalagang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng sariling kultura sa tulong ng PIN (Positive-Interesting-Negative) P I N • pagkilala sa mga alamat bilang pagpapahalaga sa mga katangi-tanging yamang kultural at identidad ng bansa nakapanonood/nakapakikinig ng isang halimbawa o katulad ng Focus Group Discussion (Panel Discussion. panayam at iba pa) • • • • nakikibahagi sa talakayan tungkol sa mga mungkahing pamaraan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong tulad ng : .

Sitwasyon C : Nagtataka ka kung bakit.Alamin paano ito nagsimula . pananaw..Bakit nangyari ang _________________________________________________________________________? . balakin at pagpapasya hinggil sa kaligirang pangkasaysayan ng alamat batay sa mga panimulang tanong sa ibaba: .Kung ikaw ang nasa katayuan ng / ni ___________________________________________________________? .. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ang mag-aaral ay nakalalahok sa: (kolaboratibong gawain) • • pagtalakay sa Indibidwal na Pagganap pagtalakay sa panuto sa isasagawang Indibidwal na Pagganap tungkol sa pagsasagawa ng pananaliksik ng isang alamat sa sariling lugar o rehiyon ayon sa mga hakbang : ..mga tanong na signal o hudyat ng atensyon at interes sa sinasabi ng kausap nakapagsasagawa ng mga pagsasanay bilang paghahanda sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion ng bawat pangkat . interpretasyon. saloobin. nakabubuo ng mga tanong na humihingi ng pagpapaliwanag.Ano kaya ang iyong mararamdaman kung _______________________________________________________? .Suriin ang mga kaugalian .Ano ang ibig ipakahulugan sa iyo ng ___________________________________________________________? D. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. malinaw.Anong mga patotoo ang maaari _______________________________________________________________? .. Sitwasyon B : Bago mo pa lamang nakikilala ang iyong.Ano ang pangunahing ideya sa _______________________________________________________________? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • . Muli. Paglalapat: Sa bahaging ito..mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip . tradisyon o paniniwalang inilarawan .Paano kung dumating ang panahon na _________________________________________________________? .magagalang na tanong na nagngangahulugan ng pakiusap .. kawili-wili at masining na mga tanong tungkol sa iba’t ibang sitwasyon: Sitwasyon A : Inaalam mo sa iyong guro.. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Focus Group Discussion) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin.Pagbuo ng bawat pangkat ng mga angkop. opinyon. reaksyon.

Nagpapakilala ng angkop na mga tauhan c. Naglalarawan ng panahon at lugar ng pangyayari b. Stair Steps Ladder. Pagbibigay ng panuto sa isasagawang pangkatang pagganap tungkol sa gagawing Focus Group Discussion kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng alamat o iba pang matatandang anyo ng panitikan b. Kaangkupan sa paksa c. Road Map.batay sa pananaliksik .Kaangkupan sa paksa . tradisyon o paniniwalang inilarawan .Napapanahon . Nagtataglay ng kababalaghan o mahiwagang pangayayari • Kraytirya sa Pagtataya ng Pag-uulat a.Iayos at ihanda ang nasaliksik na mga impormasyon • pagbuo ng gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pag-uulat . Flow Chart • Sipi ng Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong at Pagsagot sa Tanong • Kard ng mga Gawain • Kraytirya sa pagtatanghal ng showcase a. Kasasalaminan ng kultura.Batay sa pananaliksik .kaangkupan sa paksa . Paglalahad gagamiting kraytirya o pamantayan ng pagtataya sa pagsasagawa ng Focus Group Discussion . Malinaw na naglalarawan ng kaugalian. tradisyon o paniniwalang inilarawan • pag-uulat sa klase ng nasaliksik na mga impormasyon • pagtalakay sa Pangkatang Pagganap a. Batay sa pananaliksik b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I .May taglay na mga elemento ng Focus Group Discussion • pagsasagawa sa Focus Group Discussion ng bawat pangkat • pagkakaroon ng peer evaluation sa isinagawang pangkatang Focus Group Discussion Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Sipi ng Graphic Organizer. kaugalian. tradisyon. karanasan e. May maayos na pagsusunod-sunod ng mga pangyayari d.malinaw na naglalarawan ng kaugalian.

at iba pa C. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. ngunit. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Gramatika/Retorika 1. Mga Elemento ng Alamat – 2) Banghay Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” (Alamat ng Luzon) B. pero. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. payak b. subalit. Tauhan B. Banghay b. Kaantasan ng Pang-uri a. Tagpuan c. siyanga. Mga Kawsatib ng Pang-ugnay Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life gramatika/retorika ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa A. Panitikan noon at ngayon 1. pasukdol 4. Mga Elemento ng Alamat a. pahambing c. tunay (nga). Pagbuo ng Story Collage . tinatanggap ko. tama ka.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 2: A. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2.

Banghay Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng isang pangyayari batay sa mga larawan • • nakapagsusuri sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasa/ napanood na alamat nakapaghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang artikulo at iba pa tungkol sa ebolusyon ng tao o pagkakalikha ng tao sa batay sa siyensya nakapagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang paggamit ng mga kawsatib na pang-ugnay sa binasang artikulo nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa pinagmulan ng tao. Gramatika/Retorika 2. Mga Elemento ng Alamat a. Panitikan 1. may nagbabago na . Sa proseso ng komunikasyon . lugar o pangyayari sa alamat at siyensya nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga pangyayari sa binasa/ napanood/napakinggang alamat B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. bagay. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. pasalita man o pasulat . Mga Kawsatib na Pang-ugnay • • • • . Kung susuriin. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A.

naglalahad ng sariling paglalahat/ kongklusyon pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa mga pangyayaring taliwas sa nilalaman ng alamat (alamat at siyensya) Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Pagtataglay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari C. Kraytirya: makatotohanan. napapanahon. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. may kaugnayan sa alamat pagsasalaysay ng sarili o karanasan ng iba na may kaugnayan sa mga pangyayari sa alamat. makatotohanan paghahambing sa kasalukuyan sa mga pangyayari sa alamat Kraytirya: makatotohanan. may batayan ang nabuong sariling pananaw. napangangatwiranan ang mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talatang naglalahad o ekspositori batay sa mga kraytirya: A. Napapanahon E. tapat. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan Kraytirya: makatotohanan. may mga patunay. napangangatwiranan ang sariling pananaw pagpapahayag ng sariling damdamin/damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat at siyensya. naglalahad ng mga patunay. Pagkakaugnay ng mga pangyayari D. Batay sa pananaliksik B. Wasto ang pagkakagamit ng mga kawsatib na pangugnay . Makatotohanan F. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung aling paliwanag ng mga pangyayari ang dapat at hindi dapat paniwalaan Kraytirya: makatotohanan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. tapat.

(Ang mga larawan ay batay sa alinmang alamat sa sariling lugar/rehiyon) • nakapagsusuri sa mga nabuong pangyayari batay sa mga tanong/panuto: 1. at iba pa) . Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sunod-sunod na pangyayari batay sa isinasaad ng mga larawan . Paano nagsimula ang mga alamat ? (Maaaring ilahad ang sagot sa tulong ng alinman sa Story Map. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Eye Witness Balita. ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng talatang naglalahad/ ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.Banghay at Mga Kawsatib ng Pang-ugnay). Pagtuklas: Sa bahaging ito./karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari batay sa mga larawang may kaugnayan sa alamat na pag-aaralan. Cue Cards. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Kapani-paniwala ba ang mga pangyayari sa alamat? Patunayan.

Isalaysay ang unti-unting pagtaas ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa Story Ladder. at iba pa 5 4 3 2 1 3. Graphic Organizer. Story Map. Nakapagpakita ba ng sanhi at bunga ng ilang pangyayari? Magbigay ng halimbawa. at iba pa SANHI BUNGA . Story Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Sino ? ______________________________________ Ano ? _______________________________________ Bakit? ___________________________________________ 2.(Sagutin ang katanungan sa tulong ng alinman sa Fish Bone Map. Episodic Organizer.

at iba pa nakapagsasagawa ng maunawang pagbasa sa “Ang Pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao” sa tulong ng Reading Relay. Grap. Paano nagwakas ang alamat? Tinangkang Solusyon Kinalabasan Wakas ? 5.atbp. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa alamat gamit ang Frank Smith’s Model Meaning Making Activity nakabubuo ng pangungusap ng payak na pangyayari sa tulong ng ilang nilinang na talasalitaan • • • .Fact Finding Strands. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan Ng Kodla Ng Mga Ifugao”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Reading/Writing Relay. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na mga gawain Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng alinman sa LAF (List All Factors). Gathering Detail. B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 4. Iminumungkahing maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Nakatulong ba ang sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa pagkakabuo ng alamat? Patunayan.(Iminumungkahing ibigay ng guro ang gawaing ito bilang takdang-aralin sa mga mag-aaral upang mapaghandan ang gagawing pag-uulat) • nakapagpapaliwanag kung alin sa mga iniulat ang nagtataglay ng kapani-paniwalang pangyayari hinggil sa pinagmulan ng Kodla ng mga Ifugao sa tulong ng Listing.

sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. muling balikan ang mga natutuhan na. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/ gawain upang siya’y magnilay. at iba pa • . ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya.Story Map. Cartoon and Picture Strip. deskriptib. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. arhumentatib.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. paliwanag ng siyensya sa tulong ng alinman sa Emotional Web Chart. at iba pa Gitna Wakas Simula • nakapagsusuri ng mga pangyayari sa alamat na kapani-paniwala at di-kapani-paniwala gamit ang grap sa ibaba (Maaaring gumamit ng iba pang teknik ang guro na aangkop sa gawain) Mga pangyayari Kapani-paniwala ‘Di-kapani-paniwala Paliwanag A B C D Iba pa nakapagbabahagi ng naging damdamin/o damdamin ng iba tungkol sa mga pangyayari sa alamat vs. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral) Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng mahahalagang pangyayari sa alamat sa tulong ng alinman sa Story Curve. Story Board. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. ekspisitori. at iba pa). Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa tulong ng alinman sa grap. nagbago na at nananatili pa (Ipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga nito) . Flow Chart. at iba pa Di-mabubuting pag-uugali Paano iwawasto? • • nakapagbabahagi ng mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa binasang alamat na nawala na. at iba pa Sanhi Mga pangyayari (Maglalagay ng guro ng mga piling pangyayari mula sa alamat) Bunga • • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng iba na naging maganda ang bunga bagama’t hindi mabuti ang sanhi nito nakapaglalahad ng naging damdamin kung nagbubunga ng maganda o mabuti ang ginawa sanhi ng di-inaasahang pangyayari sa tulong ng Plot of Emotion nakapagbibigay ng mga mungkahing paraan kung paano iwawasto ang di-mabubuting pag-uugali o gawi na masasalamin sa alamat sa tulong ng Discussion Web. Tree Map. Fish Bone Map.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga paniniwala o pag-uugali sa sariling lugar o rehiyon na masasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat na… nawala na nagbago na nananatili pa Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ Paliwanag sa Sanhi at Bunga __________________ __________________ _______________ • • • nakababasa ng bahagi ng isang pananaliksik at pabibigyan ng pagsusuri ang ilang salitang ginamit dito nasusuri ang wastong gamit ng kawsatib na pang-ugnay sa mga pangungusap na ginamit sa teksto nakabubuo ng mga lohikal na pangyayari sa bawat pares ng sanhi at bunga nito upang magkaroon ng ugnayan ang nasabing kasanayan (Tiyaking kapani-paniwala ang mga pangyayari bago ilahad ang bunga.) nakagagamit ng angkop na kawsatib na pang-ugnay Halimbawa: Sanhi: Ang pagkaubos ng mga puno sa mga bundok at kagubatan Lohikal na Pangyayari: __________________________________________________________ Bunga: Malaking pagbaha sa mabababang lugar • .

Paglalapat: Sa bahaging ito. Batay sa pananaliksik 2. at iba pa) • Kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori 1. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Tapat 3. mga grap. Flow Chart. Wastong gamit ng mga kawsatib na pang-ugnay .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakabubuo ng mga kraytirya sa pagsulat ng talatang naglalahad o ekspositori sa patnubay ng guro • nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa pinagmulan ng unang tao sa mundo Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng babasahing alamat • Mga larawan tungkol sa babasahing alamat • Kard ng mga piling salitang ginamit sa alamat • Kard ng mga Gawain • Sipi ng mga istratehiyang gagamitin sa pagtalakay/gawain (Story Curve. Makatotohanan 4. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagsulat ng Talatang Naglalahad o Ekspositori ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli. Naglalaman ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 5.

Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. C. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. payak b. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. tunay (nga). Tauhan B. Tagpuan c. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. pahambing c. Kaantasan ng Pang-uri a. pero. tama ka. Banghay b. Kaantasan ng Pang-uri Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/ retorika A. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 3: A. pasukdol 4. siyanga. atbp. Mga Elemento ng Alamat a. ngunit. tinatanggap ko. Pagbuo ng Story Collage Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon . Panitikan 1. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga Elemento ng Alamat – 2) Tagpuan “Ang Pinagmulan ng Bohol” (Visaya) B. subalit. Gramatika/Retorika 1.

payak b. Tagpuan B. may nagbabago na . Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nanatili pa. Sa proseso ng komunikasyon . nababago at nawawala na? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng tagpuang ginamit sa alamat sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay nakapaghahambing sa kalagayan ng lugar/tagpuan sa alamat noon at sa kasalukuyan nakapagmumungkahi ng mga paraan sa panghihikayat sa mga turista nakasusulat ng talatang naglalarawan nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat nakalalahok sa malayang talakayan kaugnay ng binasa/ pinanood/ pinakinggang alamat . bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. pasukdol Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. Gramatika/ Retorika 3. Panitikan 2. at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon. Kung susuriin. Kaantasan ng Pang-uri a. Mga Elemento ng Alamat b. pahambing c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. pasalita man o pasulat . mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas . Napapanahon E. Wastong gamit ng pang-uri ayon sa kaantasan F. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapatunay kung ang tagpuang ginamit sa alamat ay makikita pa sa kasalukuyan Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw.naglalahad ng sariling paglalahat /kongklusyon paglalahad ng sariling damdamin/damdamin ng iba (humanga.makatotohanan. may kaugnayan sa alamat pag-uugnay ng katayuan sa kasalukuyan ng mga lugar na binanggit sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. tapat.nanghinayang) tungkol sa tagpuan ng alamat Kraytirya: makatotohanan. taglay ang mga elemento ng anunsyo/patalastas Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang anunsyo o patalastas batay sa mga kraytirya: A. tapat. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing sa kalagayan ng tagpuang ginamit sa alamat noon at ngayon Kraytirya: makatotohanan. napangangatwiranan ang sariling pananaw paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan na binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo o patalastas Kraytirya: malikhain. may batayan ang nabuong sariling pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anunsyo Inaasahang Pagganap: Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. wasto ang pagkakagamit ng wika. nalungkot. Batay sa pananaliksik C. May pagkakatulad sa tagpuan ng alamat B.naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mapangalagaan ang kapaligiran Kraytirya: makatotohanan. Malikhain D.

/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pangkatang paglalarawan ng isang lugar na may kaugnayan sa pag-aaralang alamat.” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. mga Visual(komik istrip.) (Dapat magbigay ang guro ng pamatnubay na mga tanong kaugnay ng nais na ikuwento ng mag-aaral) Halimbawa: Alamat ng Bohol nakapagbibigay-puna kung ang lugar/tagpuan ay makatutulong upang mahikayat ang mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang lugar na ito sa tulong ng Fact-Finding Strands. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Gathering Details. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat . anunsyo. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Dugtungang pagkukwento. talahanayan.Tagpuan at Kaantasan ng Pang-uri). . Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. mga tunay na bagay. talaarawan. at iba pa. Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng pangkatang paglalarawan batay sa ipinakitang larawan ng isang lugar ( tagpuan ng ipababasang alamat) Maaaring itong isagawa sa tulong ng Product Knowledge. at iba pa. ang Inaasahang Pagganap (Paggawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat). mapa. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon.

at iba pa nakapipili at nakapagpaliliwanag kung ano ang pinakamabisang panghikayat sa mga turista o dayuhan na dayuhin ang isang lugar tulad ng nasa larawan sa tulong ng Meet the Press. at iba pa (balikan ito bago talakayin ang gramatika/retorika) Bohol Noon Ngayon B.Think (Pair Share). at iba pa nakapaghahambing sa kalagayan ng Bohol noon at sa kasalukuyan na gagamitin ang Venn Diagram. . Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Pinagmulan ng Bohol”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Interview Chain. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). Lecture Forum. Sapot Talakayan (Discussion Web). Open Forum. SAG (Sketch Appropriate Graphics. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Puna Puna Puna nakapagbibigay ng iba pang mga panukala kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan na pasyalan at dayuhin ang Bohol sa tulong ng Brain Storming.

tao o pangyayari na tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan sa tulong ng Concept Cluster. Spider Map. at iba pa lugar bagay tanging sa lalawigan lamang ng Bohol matatagpuan pangyayari tao . Categorize Organizer.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng mga lugar. bagay.

. at iba pa nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salitang ginamit sa binasang alamat sa tulong ng Word Association. at iba pa nakapag-uugnay ng nabuong kuwento sa panimula kung may pagkakatulad sa mga pangyayari sa binasang alamat sa tulong ng Grap. at iba pa (Iminumungkahing ilahad ng guro ang mga tanong para sa pag-unawa sa binasa bago isagawa ang pangkatang pagbasa) . ____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________ II.Ano ang makukulay na pangyayaring bumabalot sa “Pinagmulan ng Bohol”? nakapag-uulat ng makukulay na pangyayari tungkol sa binasang alamat sa tulong ng Concept Cluster. Word Network. ____________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________ III. ____________________________________________________________________________ 2. Mapping Trhough Imagination. ____________________________________________________________________________ 4. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Reading Roulette. Panapos na Pangungusap: __________________________________________________________ nakapagsasagawa ng pangkatang pagbasa ng “Ang Pinagmulan ng Bohol” sa tulong ng Reading Relay. Mga Pantulong na Pangungusap: 1. Pamaksang Pangungusap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng talatang naglalarawan tungkol sa Bohol gamit ang mga sagot na naitala sa Concept Cluster sa tulong ng pagbabalangkas I. Pamaksang Pangungusap(Pangunahing Kaisipan) : _______________________________________ ________________________________________________________________________________ A. Jigsaw Reading. ____________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ A.

nakita o napanood naa nakasisira sa magandang imahe ng nasabing lugar? Gumamit ng News Clipings. at iba pa).Magsaliksik at magtala ng magagandang kaugalian/kulturang inilarawan sa lugar na pinagmulan ng alamat. muling balikan ang mga natutuhan na.May ilan bang pangyayari tungkol sa Bohol na narinig . .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Data Retrieval Chart.Ipaliwanag ang iyong sagot. Klasipikahin kung ang mga naitalang kaugalian/kulturang nabanggit ay wala na.(Maaaring isagawa ang panuto sa tulong ng State Important Purposes) .Bilang kabataang Pilipino.Ilarawan ang naging damdamin hinggil sa binasa sa tulong ng mga panimulang pahayag. Interview Chain.Ilahad ang sariling interpretasyon hinggil sa binanggit sa alamat na paglikha ng mabuting anak ng isdang walang kaliskis at paglalagay naman ng kaliskis sa isda ng masamang anak. ekspositori. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. (Maaaring gumamit ng angkop na istratehiya) . sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: . Emotional Web Chart. nabago na. (Maaaring gumamit ang guro ng Graphic Organizer ) . deskriptib. at iba pa Sa simula ng alamat. Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. at iba pa C. Episodic Organizer. argumentatib. alin sa mga lalawigan nito ang iyong pipiliing tagpuan? Bakit? .paano ka makatutulong upang mapanatiling maganda ang imahe ng Bohol? . at nananatili pa rin sa kasalukuyan.Kung susulat ka ng sariling alamat tungkol sa iyong rehiyon. nabasa. dama ko sa kapaligiran ang ___________________________________ Ngunit lalong tumaas ang aking emosyon nang _____________________________________ Lalo pang nadala ang aking damdamin sa bahaging ________________________________ Lubhang nabagbag ang aking kalooban sa _________________________________________ Sa wakas. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. nakadama ako ng ____________________________________________________ .

Iguhit ang kasalukuyang kalagayan ng Bohol batay sa nabuong imahe. Venn Diagram) mga panimulang pahayag sa paglalarawan ng damdamin . Talatang Naglalarawan at Paggawa ng Anunsyo o Patalastas Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam Kard ng mga gawain Internet. (Ipasuri kung makatutulong ito upang magiging epektibo sa paghikayat sa mga turista at dayuhan na tangkilikin ang Bohol) . Muli.Balikan ang Mahalagang Tanong para sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I . Paglalapat: Sa bahaging ito. Iba’t Ibang Kaantasan ng Pang-uri.Balikan ang ibinigay na mga mungkahing pamaraan kung paano makahihikayat ng mga turista o dayuhan. Sipi ng mga gagamiting istratehiya (Concept Cluster.) Mga Kakailanganing Kagamitan Larawan ng Bohol Babasahin tungkol sa: Alamat ng “Pinagmulan ng Bohol“. . May pagbabago ba o wala? Patunayan ang iyong sagot. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Anunsyo o Patalastas ) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. nakapaglalarawan ng isang tiyak na lugar gamit ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanilang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.(Kalakip ang babasahin tungkol sa iba’t ibang kaantasan ng pang-uri na tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito) nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang paglalarawan D. Ipagawa: Paghambingin ang kalagayan ng mga lugar na ginamit sa alamat noon at ngayon. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) nakabubuo ng mga mga pangungusap kaugnay ng isasagawang anunsyo o patalastas gamit ang Iba’t Ibang kaantasan ng pang-uri nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa patnubay ng guro nakabubuo ng anunsyo o patalastas tungkol sa isa sa ipinagmamalaking lugar sa sarili o ibang rehiyon (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na pumili ng lugar na kanilang gagawan ng anunsyo o patalastas.

Tagpuan c. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. ngunit. payak b. Tauhan Mga Uri ng Tauhan . pahambing c. Kawsatib ng Pang-ugnay 3.Pantulong na Tauhan . siyanga. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 4: A. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Di-pagsang-ayon tulad ng totoo. Mga Elemento ng Alamat – 3) Tauhan Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ang Alamat ng Palendag” (Alamat ng Mindanao) B.Pangunahing Tauhan . tama ka. C. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Mga Elemento ng Alamat a. Gramatika/Retorika 1. pasukdol 4.Iba Pang Pantulong na Tauhan B. tunay (nga). Banghay b. subalit. pero. Panitikan noon at ngayon 1. Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa na gramatika/retorika A.tinatanggap ko. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. atbp. Pagbuo ng Story Collage Ikalawang Markahan: Alamat . Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Kaantasan ng Pang-uri a.

subalit. Kung susuriin. pantulong na tauhan at iba pang tauhan) • nakapaglalarawan ng mga kakilala o mga tao sa kasalukuyan na may katulad na katangian sa mga tauhan sa binasang alamat • nakapagsusuri ng ginamit na mga pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol isang anekdota o talambuhay • nakapagsasalaysay ng sariling karanasan/karanasan ng ibang tao kaugnay ng aralin gamit ang angkop na pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol • nakapagbabago ng mga pangyayari ng napiling alamat upang maging maganda ang kahihinatnan ng pangunahing tauhan A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. Mga Elemento ng Alamat c. pasalita man o pasulat .Iba Pang Pantulong na Tauhan B. at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. ngunit. pantulong na tauhan at iba pang tauhan)sa napanood na teleserye/pelikula • nakasusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng bawat tauhan sa alamat (pangunahing tauhan. pero. Nauunawaan ng mag-aaral ang: : Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagang pag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. . Sa proseso ng komunikasyon . nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa opinyon ng iba hinggil sa sinapit ng mga tauhan sa alamat • nakapaghahambing ang mga tauhan (pangunahing tauhan. Gramatika/Retorika 4.Pantulong na Tauhan . bagamat mahiwaga at ‘di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. tama ka. tinatanggap ko. Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (totoo. at iba pa) . siyanga. Panitikan 2. may nagbabago na.Pangunahing Tauhan . tunay (nga). Tauhan Mga Uri ng Tauhan .

makatotohanan. naglalaman ng sariling opinyon. tapat. Makatotohanan C. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pangangatwiran kung bakit sinang-ayunan/ di-sinang-ayunan ang nangyari sa isang taong may pagkakatulad sa sinapit ng tauhan sa alamat. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Naglalaman ng sariling opinion D. naglalahad ng mga patunay. may batayan ang nabuong sariling pananaw. pagsasalaysay ng sariling karanasan/ karanasan ng ibang tao na may pagkakatulad sa naging karanasan ng piling tauhan sa alamat. Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng isang taong may katulad na karanasan sa tauhan sa alamat. may mga patunay. napapanahon. makatotohanan pagbibigay-kahulugan sa kilos at gawi ng mga tauhan sa alamat. Kraytirya: tapat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. naglalahad ng sariling damdamin at ng ibang tao pagpapasya kung sasang-ayon o tututol sa nangyari sa isang tao at tauhan sa alamat Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw. Kraytirya: makatotohanan. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong sariling reaksyon batay sa mga kraytirya: A. Kraytirya: naglalahad ng mga patunay. napangangatwiranan ang mga patunay pagbabahagi ng sariling kakayahan (kalakasan at kahinaan) sa pagbibigay reaksyon. Wastong paggamit ng mga pang-ugnay sa pagsangayon at pagtutol . Tapat B. napangangatwiranan ang sariling pananaw.

Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Alamat ng Pinya) sa tulong ng alinman sa Story Frame./karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng alamat sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat). Pagtuklas: Sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay : • nakabubuo ng sariling wakas ng alinmang nabasa/ napanood o napakinggang alamat (Halimbawa. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Sequence organizer at iba pa Pangyayari 1 Pangyayari 2 Pangyayari 3 Nais kong maging wakas (Bago ipagawa ang gawain ay itanong sa mga mag-aaral ang alam nilang alamat tungkol sa pinagmulan ng pinya lalo na ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa wakas ng alamat)) • nakapagpapaliwanag sa napiling wakas ng alamat sa tulong ng LAF (List All Factors). TAC (Think About Consequences) at iba pa .Tauhan at Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat). at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit maraniwan sa pangunahing tauhan ng alamat ay di maganda ang kinahihinatnan? Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Mga Elemento ng Alamat .

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. LAF (List All Priorities) at iba pa B. For(Formulate Rules) at iba pa . Newscasting. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) Ang mag-aaral ay: • nakapagsasagawa ng pangkatang pag-uulat sa nasaliksik na impormasyon tungkol sa mga katangian ng palendag at historikal na paliwanag ng pinagmulan nito sa pamamagitan ng alinman sa Meet tne Press. katulong at iba pang uri ng mga tauhan sa alamat sa tulong alinman sa PAO (Pronounce All Opinions). at kapaghatian sa pangunahing.sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa paliwanag hinggil sa nais na maging wakas ng mga kamag-aral sa tulong ng LOV(Look at Other Viewpoint).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapaglalahad ng sariling reaksyon kung .sila ba’y sang-ayon o ’di-sang-ayon sa ipinararanas na suliranin. kabiguan. Jigsaw Reporting at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing it bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pangkatang pag-uulat) • nakapaghahambing ng mga katangian ng tauhan sa sa tulong ng inverted triangle. Venn Diagram. Character Web at iba pa pagkakatulad • masining na nakapagkukuwento ng “Ang Alamat ng Palendag” (Maaaring gamitin ang masining na pagkukuwento o iba pang angkop na istratehiya sa pagbasa na maaaring ibigay na takdang-aralin bago ang aktwal na sesyon ng bahaging ito ng aralin) . Paglinang: • Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang alamat na “Ang Alamat ng Palendag”upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.

Pantulong na Tauhan .Pangunahing Tauhan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakikilala ang mga tauhan sa alamat batay sa mga uri nito sa tulong ng Character Profile. Word Network .Iba Pang Pantulong na Tauhan • nakapagbibigay ng mga salita/pariralang kaugnay ng salitang “palendag” at nakabubuo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito sa tulong Word Association. Character Web at iba pa . SAG (Sketch Appropriate Graphics) at iba pa palendag .

SAG (Sketch Appropriate Graphics). sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. Pagpapalalim : Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. at iba pa . argumentatib. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ang mag-aaral ay: (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawain makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa at angkop na istratehiya) • nakapaglalahad ng pagkakasuri kung sino ang pangunahing tauhan. ekspositori.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. at iba pa). Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. pantulong na tauhan. muling balikan ang mga natutuhan na. deskriptib. at iba pang pantulong na tauhan sa binasang alamat. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. • nakapaglalarawan ng naging pagkakilala sa mga tauhan ng binasang alamat sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa mga stick figure .

at iba pa • • nakapaglalarawan ng mga katangian ng mga tauhan sa alamat at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga ito ang may bapat baguhin sa tulong ngalin man sa Values Data Bank. Mock Trial. Panel Discussion. nakapagbibigay ng pangyayari sa buhay ng isang tao sa kasalukuyan na may kaugnayan sa pahayag sa itaas sa pamamagitan ng Think. Malayang Talakayan. dudulog. Values Focus Games at iba pa Kaasalang Binata ______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kaasalang Dalaga _____________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ • nakapagpapasya at nakapagpapaliwanag kung sino sa mga tauhan ang dapat na unawain / ’di-dapat unawain sa tulong ngalin man sa Mock Trial. lalapit kung sadyang akin. Pair. at iba pa . Share. monologo. walang magagawa ang sinumang tao. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapag-uugnay ng tauhan sa alamat na sa pakiwari ito’y nasa kaniyang katauhan sa tulong ng alinman sa pagsasalaysay.Character Mirror at iba pa • nakapagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat sa mga pahayag sa ibaba sa pamamagitan ng alinman sa Interview Chain.Kapalaran ko ma’y di hanapin. Kredo.Kapag ang tadhana at kalikasan ang humatol. Collage. Paranggong Ayos at iba pa .

Paglalapat: Sa bahaging ito. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Sariling Reaksyon ng Isa sa mga Alamat sa Sariling Lugar o Rehiyon) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. tulad ng “Ang Alamat ng Pinya” sa tulong ng panimulang pahayag sa ibaba o alinmang angkop na istratehiya May mga tauhan sa alamat na di nagiging maganda ang kinasasapitan sapagkat layunin nitong … Sang-ayon ako sa… Hindi ako sang-ayon sa … . Pagpapasuri sa bawat tauhang ginamit c. • nakapaglalahad ng katwiran ng pagsalungat at pagsang-ayon kung bakit may ilang pangunahing tauhan sa alamat na may di magandang pag-uugali na nagiging dahilan upang hindi maging maganda ang kanyang kahihinatnan. Pagpapabuo ng sari-sariling reaksyon sa naging wakas nito D.. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Muli.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kung ako ang tatanungin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Pagpapasaliksik ng iba pang alamat b. pagtalakay sa Mga Pang-ugnay sa Pagsang-ayon at Pagtutol (Kalakip ang mga babasahin) • nakapaghahanda para sa kolaboratibong gawain a. pagpapabasa ng lathalain tungkol sa isa sa naging katangi-tanging lider ng bansa bilang batayan ng gagawing pagsasanib ng gramatika b. .. • nakapagsasanib ng gramatika/retorika sa pamamagitan ng: a.

Mga Pang-ugnay na Pagsang-ayon at Pagsalungat. Callout) • Kraytirya sa pagtataya ng bubuuing sariling reaksyon • Kard ng mga Gawain • CD o DVD ng panonooring bahagi ng teleserye / pelikula . Mga istratehiyang gagamitin (Stick Figure. “Alamat ng Pinya“).Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang pagbuo ng sariling reaksyon sa naging wakas nito • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa patnubay ng guro • nakabubuo ng sariling wakas ng isa sa mga alamat sa sariling lugar o rehiyon Mga Kakailanganing Kagamitan • Sipi ng wakas ng mga alamat (Hal. Mga babasahing alamat (“Alamat ng Palendag“). Mga Uri ng Tauhan.

Alamat ng Bundok Pinatubo (Alamat ng Luzon) 2. Pang-ugnay sa pagsang-ayon at di pagsang-ayon tulad ng Totoo. Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat 2. Tunay (nga). Tagpuan c. Mga tanong na humihingi ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikalawang Markahan : Alamat Aralin 6: A. Ngunit. Subalit.tinatanggap ko. pahambing c. Tama ka. Panitikan at ngayon 1. Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong a. Pero. C. Siyanga. Tauhan B. Alamat ng Basey (Alamat ng Visaya) 3. Pagbuo ng Story Collage . Kaantasan ng Pang-uri a. atbp. Gramatika/Retorika 1. Alamat ng Bundok Pinto (Alamat ng Mindanao) Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakabubuo ng Story Collage (hawig sa Slice of Life ni Larry Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa alamat gamit ang angkop Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon na gramatika/retorika A. Pagbuo ng Story Collage Bilang ng araw/ sesyon: Bahagi ng mga alamat ng: 8 pataas 1. payak b. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na pansagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin 2. pasukdol 4. Banghay b. Kawsatib ng Pang-ugnay 3. Mga Elemento ng Alamat a.

Mga Hakbangin at Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Story Collage Mahahalagang Tanong: Bakit mahalagangpag-aralan ang alamat ng iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas? Bakit may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na nananatili. may nagbabago na. Alcala. nababago at nawawala na? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika sa proseso ng komunikasyon? Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. Visaya at Mindanao • nakapagpapaliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat • nakapaglalahad ng mga kaisipan at paniniwala ng mga taga-Mindanao na masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural • nakapagpapatunay kung ang mga kaugaliang inilarawan sa alamat ay nakapag-ambag sa pag-unlad ng partikular na lugar • nakapagsusuri ng mga kulturang naitala kung ang mga ito ay nagpapakita ng kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa • nakapagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag sa alamat na naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito • nakapagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage • nakapagsusuri ng isang halimbawa ng Spice of Life ni Larry Z. at ang iba nama’y nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligiran o modernisasyon Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. bagamat mahiwaga at di-kapani-paniwala ang nilalaman ay naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Nauunawaan ng mag-aaral ang: C. Kung susuriin. pasalita man o pasulat . • nakikilala at natatalakay ang mga elemento ng Spice of Life • nakaguguhit ng halimbawa ng Spice of Life batay sa mga kulturang naitala .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kakailanganing Pag-unawa: Ang alamat. may mga kultura sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa. Sa proseso ng komunikasyon .

Batay sa pananaliksik B. Orihinal C. Malikhain D. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman mga kulturang umiiral sa alinmang reriyon sa bansa Kraytirya: makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapatunay na may pagkakaugnay-ugnay o pagkakahawig ang mga kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng Story Collage Kraytirya: makatotohanan. matapat. napangangatwiranan ang mga patunay pagpapaliwanag hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga kaugnay na kulturang inilarawan sa alamat Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. nagmumungkahi ng rekomendasyon o solusyon pagsasalin sa pangalawang wika ng mga pahayag na naglalarawan ng kultura ng alinmang rehiyon Kraytirya: makatotohanan. Taglay ang mga elemento ng Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa mga bahagi ng alamat Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa. naglalahad ng mga patunay. naglalaman ng sariling opinyon. naglalahad ng mga patunay. nagtataglay ng orihinal na diwa. may mga patunay. naglalarawan ng kultura pagsusuri ng mga kultura kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Nagpapakita ng ugnayan ng mga kultura sa alinmang mga rehiyon F. napapanahon. nagpapakita ng mga patunay Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong Story Collage (hawig sa Spice of Life ni Larry Alcala) batay sa mga kraytirya: A. makatotohanan. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng mga obserbasyon kaugnay ng mga makabagong kultura kaugnay ng nasa alamat Kraytirya: matapat.

kasuotan. pahayagan. pahayagan.Dapat na ibigay ng guro bilang kasunduan ang pagdadala ng mga kagamitan bago ang aktwal na sesyon para sa gawain) nakapag-iisa-isa ng masasalaming mga kaugalian. brochure. 4. 3. ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon). 4. tradisyon 1. kultura • • nakapagsasama-sama ng mga larawan (totoong larawan. kasuotan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.. 1. tradisyon at kultura kaugnay ng nasa exhibit sa tulong ng alinman sa Listing. flyer o anumang bagay na makatutulong sa pagpapakita ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. 3 4. 2. 2. flyer) nagpapakita ng magkakaugnay o magkakahawig na kultura at nakapagbibigay ng interpretasyon sa tulong ng alinman sa Literary Poster Clustering. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Clustering at iba pa ./karanasan ng mag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Luzon. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa (Maaaring gumamit ng mga tunay o larawan mula sa mga magasin. at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Ilalahad ang mga paksa ng aralin (Pagbuo ng Story Collage). Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo ng sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong at Kakailanganing Pag-unawa kaugnay ng aralin. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Ihambing ang kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon?” Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa Paglalapat. Visaya at Mindanao) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Gathering Details. mula sa mga magasin. 3. kasangkapan o gamit) ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Clustering at iba pa kaugalian 1 2. lilinawin ng guro ang dating kaalaman. Pictograp. brochure. • Ang mag-aaral ay : nakapagsasagawa ng ekshibit ng mga produkto(maaaring tunay o larawan ng pagkain.

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. argumentatib. Listing.(Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat) • nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng nalalaman nilang mga kulturang umiiral sa Luzon. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib. deskriptib.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I B. Jigsaw Reading at iba pa (Iminumungkahi na ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang-aralin upang makapaghanda sa isasagawa) nakapagsasagawa ng Paglinang ng Talasalitaan. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/ di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU). Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU)ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay. Visaya at Mindanao na hindi nabanggit sa tulong ng alinman sa Data Gathering. ekspositori. at iba pa). Reading Relay. . Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. muling balikan ang mga natutuhan na. Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng mga nasaliksik na natatanging kultura ng Luzon. Visaya at Mindanao sa tatlong pangkat sa pamamagitan ng alinman sa Reading Roulette. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang bahagi alamat na kasasalaminan ng kultura ng iba”t ibang rehiyon sa bansa “Alamat ng Bundok Pinatubo“ (Luzon). • • C. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika. Survey at iba pa nakababasa ng tatlong bahagi ng alamat mula sa Luzon. Pag-aanunsyo.“Alamat ng Basey“ (Visaya)at “Alamat ng Bundok Pinto” (Mindanao) upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa(EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Visaya at Mindanao sa tulong ng alinman sa Pagbabalita (News Reporting/Newscasting).

Alin sa dalawang pamaraan ng panliligaw ang nananatili pa rin sa ating kultura ngayon? Lagyan ng tsek (/) ang kahon kung nananatili pa rin at ekis (x) kung di na nanatili. Anuman ang iyong sagot ay maglahad ng paliwanag kung bakit nananatil pa/ di na nananatili.Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga .Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap d. Mga Naobserbahang Dagdag na Pamamaraan ng Pagliligawan 1. . Batay sa iyong obserbasyon. Pamaraan ng Panliligaw ni Pagtuga Pamaraan ng Panliligaw ni Ulap b. __________________________ Kaukulang Paliwanag ng Maaaring Pinagsimulan _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring magdagdag ang guro ng mga katanungan at gawaing lilinang sa Anim na ASpekto ng Pag-unawa) Ang mga mag-aaral ay: • nakalalahok sa mga talakayan hinggil sa mga gawain /tanong. __________________________ 4. Sa iyong palagay bakit si Ulap ang naibigan ni Daragang Magayon? c. __________________________ 3. Itala sa ibaba ang dalawang pamaraan ng panliligaw ng mga binata sa ”Alamat Ng Bundok Mayon“ at maglahad ng paliwanag kung bakit ito ang napiling pamaraan ng bawat isa. may mga nadagdag bang mga bagong pamamaraan ng pagliligawan sa ating kultura ngayon? Itala sa pahina ng obserbasyon ang iyong mga sagot at magbigay ng ilang kaukulang paliwanag kung ano ang maaaring pinagsimulan ng paglaganap nito. __________________________ 2. a.

i. Ano ang iyong masasabi tungkol dito? Nakabubuti nga ba o hindi ang pangingibang lugar ? Patunayan. Alin sa mga pamamaraan ng panliligaw ang pinakaibig mo? Bakit? Maglahad ng paliwanag. maging ang pangingibang-bansa ay karaniwang senaryo ngayon sa buhay nating mga Pilipino. Ano ang nakikita mong kaisipan/dahilan ng mga taong nagpapasya ng ganito? Ipaloob sa web ang iyong sagot. Ang pagbabagu-bago at paglilipat-lipat ng matitirhang lugar. nalaman ko na ang mga Taga-Basey ay________________________ upang .. Pansinin ang ginawang ginawang paglilipat-lipat ng matitirahang lugar ng mga tauhan sa bahagi ng Alamat ng Basey.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e. j. k.. ilahad ang mga patunay na ang mga diwata at reyna sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto ay nabibilang sa mga nilikhang supernatural . Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang “ Ang kapalaran di man hanapin. f.Sa alamat. g.. Nangingibang lugar/bansa ang mga Pilipino dahil … h. Ano ang iyong mabubuong interpretasyon hinggil dito? Ilahad ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sinimulang mga pangungusap.Maituturing silang mga tunay na Pilipino sapagkat .. . . dudulog at lalapit kung sadyang para sa akin?” Sa tulong ng fan fact analyzer.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Supernatural na nilikha ang mga diwata at reyna sa alamat dahil … l. . Anong kaisipan at paniniwala ng mga kapatid natin sa Mindanao ang masasalamin mula sa mga ginamit na tauhang supernatural? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ n. Sa iyong palagay. nakapag-ambag kaya sa pananagumpay ng mga taga-Mindanao ang ganitong mga kaisipan at paniniwala? Ipaloob sa loob ng agong ang iyong sagot.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I l. . Suriin ang mga kulturang naitala sa bawat kwadro kung ang mga ito ay nagpapakita kaugnayan o pagkakahawig sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. KULTURA NG LUZON KULTURA NG VISAYA KULTURA NG MINDANAO n. kultura ng Visaya sa bahagi ng Alamat ng Basey at kultura ng Mindanao sa bahagi ng Alamat ng Bundok Pinto. Ipaloob sa bawat kwadro ang mga mababakas na kultura ng Luzon sa bahagi ng Alamat ng Bundok Mayon.

. Ipasuri ang halimbawa ng Slice of Life ni Larry Z. Alcala. • nakalalahok sa paghahanda ng isasagawang Story Collage sa tulong ng mga gawain/panuto a.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Isulat sa dyornal ang kinalabasan ng pagsusuri at iulat ito sa klase.

5.) . 6. Istilo ng Pagkadibuho Nilalamang Anggulo ng Buhay Siste o kakatwang Tagpo Pagsusuri sa mga Elemento ng Spice of Life ni Larry Alcala Pang-akit sa Babasa/Titingin Palarawang Komentaryo Ipinahiwatig na Repleksyon b. Talakayin ang mahahalagang elemento ng Slice Of Life ni Larry Alcala. 3.( Gawing huwaran ang nasa unahan ng aralin. 6. Ipatala sa bawat Display Board ang lahat ng mapupuna sa cartoon. Ipaguhit ang mga tala sa grap tulad ng Slice of Life ni Larry Alcala. 4. 7. 2. c. 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. 2. 4. Nasalaming Tiyak na Kultura d. 1. Bahagi/Anggulo ng buhay 1. 3. Ipatala sa grap ng mahahalagang bahagi o replika ng buhay na inilarawan kasama ang mga nakitang tiyak na kultura sa bawat bahaging itinala. 7.

.Ipaliwanag ang Story Collage ay kahawig ng Slice Of Life ni Larry Alcala. pagkatapos ay ipatala sa grap ang mga hinihinging impormasyon tungkol dito A PAMAGAT NG ALAMAT B Rehiyon C Mga Inilarawng Kultura D SALOOBIN AT MITHIIN NG MGA TAUHAN E Ano ang mga maituturing na pagkakaugnay sa kultura ng bawat isa? LUZON Alamat ng Bundok Pinatubo VISAYA Alamat ng Basey MINDANAO Alamat ng Bundok Pinto g. Balikan ang mga bahagi ng alamat mula sa Luzon. Visaya at Mindanao. Talakayin ang Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I e.

Ipalahad sa mga mag-aaral ang mga napunang katangian ng mga elemento ng Story Collage. h. Talakayin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng Story Collage .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I - Magpakita ng halimbawa Story Collage at ipasuri ang mga elemento nito. Pabuuin ang mga mag-aaral ng sariling kahulugan kung ano ang Story Collage batay sa ginawang talakayan. Magbigay ang guro ng karagdagang input hinggil sa Story Collage. Talakayin ang mga kagamitang kakailanganin sa Pagbuo ng Story Collage i.

Paglalapat: Sa bahaging ito. balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Muli. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) . Display Board. . magbigay ng feedback.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. • nakalalahok sa pagtalakay ng isasagawang Story Collage • nakabubuo ng kraytirya ng pagsasagawa ng Story Collage sa patnubay ng guro • nakapagsasagawa ng Story Collage na nagpapakita ng naglalarawan ng kultura ng bawat rehiyon noon at ngayon (Matapos ang Inaasahang Pagganap (Soty Collage) . itanong ang Mahahaalagang tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral. Callouts • Halimbawa ng Slice of Life ni Larry Alcala at Story Collage • Sipi ng mga Bahagi at Paraan ng Pagbuo ng Story Collage • Sipi ng mga babasahing bahagi ng alamat .) Mga Kakailanganing Kagamitan • Mga larawan dadalin ng mga mag-aaral at mga kauri nito • Survey Checklist • Kard ng mga Gawain o Worksheets • Sipi ng mga grap at iba pang gagamiting istratehiya tulad ng Fan Fact Analyzer . Muli. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap (Pagbuo ng Story Collage) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa.

makatotohanan B. Mga Elemento ng Epiko Bilang Tulang Pasalaysay a. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.may katapatan C. naglalahad ng sariling kongklusyon Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan na bagamat mahiwaga at di-makatotohanan ang epiko ay yaman ito ng mga rehiyon na dapat pahalagahan at palaganapin. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at dikapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Kraytirya: makatwiran. malikhain Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon? . makatwiran ang nabuong pananaw Interpretasyon Bigyan ng sariling kahulugan ang pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko Mga Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understandings ) Nagtataglay ng supernatural o dipangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.EPIKO Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang mga angkop na gramatika/retorika A. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKATLONG MARKAHAN . na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance) Pagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang sinisimbolo ng pagkakaroon ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ng mga pangunahing tauhan sa epiko sapul sa pagkabata. Panitikan 1. Ang epiko. Mahahalagang Tanong ( Essential Questions ) Bakit may taglay na supernatural o di pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Pagganap Performance Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa sumusunod na kraytirya: A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. nagtataglay ng mga elemento ng informance E. tugma d. aliw-iw o indayog f. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. uri ng taludturan b. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay. matatalinhagang pahayag Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. sukat c. napatutunayan ang sariling pananaw. wastong paggamit ng gramatika/retorika F.ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan D.

Mga tanong na nagsisimula rin sa mga panghalip ngunit nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Sa proseso ng komunikasyon. Kraytirya: tapat. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. Banghay B. mahalaga ang paggamit. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Paglalapat Magsalaysay ng pangyayari sa kasakuluyan na maituturing na kabayanihan. ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. pasalita man o pasulat. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng mga patunay. Tauhan: Mga Uri ng Tunggalian 1) Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan b.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 3. Kraytirya: napapanahon. Kraytirya: tapat. Mga tanong na nagsisimula sa mga panghalip c. Mahahalagang Tanong Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika? Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa pagkasilang pa lamang batay sa mga nagaganap sa kasaysayan o sa kasalukuyan. tapat Pagkilala sa sarili Ibahagi ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar/rehiyon batay sa pagkaunawa sa epiko. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ipahayag ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan.Gramatika/Retorika 1. Tagpuan c. may mga patunay. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi b. nagpapahayag ng saloobin ng iba. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap . Mga Elemento ng Epiko a.

Iba’t ibang anyo ng pang-uri a. payak b. Pandiwa Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Sa Antas ng Pagganap . maylapi c. Mga pangatnig na nag-uugnay ng dalawang salita o sugnay na pinagsusunod – sunod sa pangungusap 3. tambalan 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman 2.

saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi . pambansa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano ng Pagkatuto (Learning Plan) Ikatlong Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal.

1. Tauhan: a. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Ikatlong Markahan: Epiko . Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 4. b. c. Mga Elemento ng Epiko a. maylapi c. tambalan 3. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko Bilang ng araw/sesyon: 6 “Ibalon” (Epiko ng Bicol) B. Panitikan: kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. na ang mga tauhan ay may 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 1: A. payak b.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Tagpuan b. mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Pangatnig C. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi.

Iba’t ibang uri ng tanong tulad ng: o mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sa oo o hindi o mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip o mga tanong na nagsimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling rehiyon? Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat sa masining na paraan ng mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko nakapagsasagawa ng sarbey sa loob ng paaralan tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng epiko nakapagbibigay-kahulugan (transcoding) sa resulta ng isinagawang sarbey nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko . Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko B. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang epiko. Sa proseso ng komunikasyon. pasalita man o pasulat. Panitikan: 1.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Gramatika/Retorika 2. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

napatutunayan ang sariling pananaw. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon pag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyopn tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: napapanahon. May kaugnayan sa paksa C. may kaugnayan sa paksa pagtatanong nang maayos at isinasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot sa isinagawang sarbey Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. naglalahad ng mga patunay. naglalahad ng mga ebidensiya o patunay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paghahambing ng epiko sa pabula at alamat at iba pang kauri nito Kraytirya: makatwiran. Wasto ang paraan ng pagtatanong at pagsagot . makatwiran ang nabuong pananaw pagbibigay-kahulugan sa kinalabasan ng isinagawang sarbey Kraytirya: tapat. nagpapahayag ng saloobin ng iba. naglalahad ng mga patunay. Batay sa pananaliksik B. naglalarawan ng naging damdamin sa naging kontribusyon sa pagtatanghal Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang simposyum batay sa mga kraytirya: A. Nagtataglay ng mga elemento ng simposyum E. naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling pananaw kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. Napapanahon D. may mga patunay. tapat pagbabahagi ng kahinaan at kalakasan ng kakayahan sa pagsasagawa ng isang gawain/pakikipag-usap sa iba Kraytirya: tapat.

Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko at Ibat Ibang Paraan ng Pagtatanong). Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Paranggong Ayos. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong Ibalon at ang tekstong “Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko” upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tangap. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligirang pangngkasaysayan ng epiko. Cue Card) nakapaglalahad kung paano nagsimula at lumaganap ang mga epiko sa Pilipinas (maaaring gamitin ang mga teknik na Pamapang Pagkukwento. Paglinang: Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Roleta ng mga Tanong) nakapagpatutunay na mababakas sa binasang epiko ang kalagayang panlipunan. Sekwensyal na Pagsusunud-sunod. “Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari?” Ang mag-aaral ay: nakapagbabalita (newscasting) tungkol sa kalagayang heograpiya ng Bicol (bilang pag-uugnay sa epikong tatalakayin) nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong Ibalon (maaaring gamitin ang mga teknik na “Simulan mo… Itutuloy ko”. kultura at paniniwala ng mga tao noong panahong naisulat ito (maaaring gamitin ang mga teknik na Reading Relay. Masining na Pagkukwento) B. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala na mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagtatanghal ng newscast kaugnay ng paksa. ang Inaasahang Pagganap sa pagtatapos ng Ikatlong Markahan (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance at Pagsasagawa ng Simposyum para sa araling ito). Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Panel Discussion. .

at maaaring magkaroon ng peer evaluation sa ginawang pagtatanghal) .) nakapagbibigay-halaga sa epikong.) 3.) 2. Paraphrase As you Comprehend (PAC). History Memory Bubbles. (Maaaring itinakda na sa ilang piling mag-aaral.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (maaaring gamitin ang mga teknik na “Karaban ng Kuwento”.) 4. Paggamit ng Cut-up Strips.) KARABAN NG KUWENTO nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa isinagawang pag-uulat sa tulong ng Story Ladder.) 1. (Iminumungkahing ibigay na takdang-aralin ang gawain upang mapaghandaan ng mag-aaral ang pagtalakay. “Ibalon” sa tulong ng Reader’s Theater. Impresyon sa Mahahalagang Pangyayari Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 5.

Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na makalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipanonood ng guro ang isang video clip tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko na magiging input ng guro sa nasabing aralin. pabula. Think Pair Share Epiko Pabula Alamat . Graphic Overview. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan nila. Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: • Paghambingin ang epiko. naratib. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. argumentatib at iba pa). at alamat sa tulong ng Venn Diagram.Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. ekspositori. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 2. Isa-isahin ang mga dapat gawin sa pagtatanong sa sarbey na isasaalang-alang ang damdamin ng mga taong kasangkot dito. Rank order 6. (Gamitin ang mga teknik na Ugnayang-Tanong-Sagot (UTS). Repleksyon 5. . Clustering) 3. (Ang isusulat na sariling pananaw ay gagawin sa pamamagitan ng isang liham na ipadadala sa editor ng isang pahayagan). Ibigay ang sariling pananaw sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga teknik na. Mga Tanong Angkop Di-angkop 4. Round Table Discussion. Ano ang mga tanong na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko? Magkaroon ng listing ng kaangkupan ng bawat tanong. “Mahal kong Editor”. Tseklist ng Talatanungan. Ilahad ang kinalabasan ng resulta ng isinagawang sarbey tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko sa tulong ng mga grapikong pantulong. Paano maipakikita ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey? Gawin sa pamamagitan ng pagdurugtong sa sumusunod na pahayag: Maipakikita ko ang kakayahan sa pagsasagawa ng sarbey sa pamamagitan ng__________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ Maaari ring gamitin ang Buddy Response Journal.

muling ayusin at pinuhin ang itinalang mga angkop na tanong. Ilahad ang uri ng mga tanong na angkop sa mga taong kakausapin sa pagsasagawa ng sarbey Itanong at ipasagot: Bakit hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga kuwentong puno ng kababalaghan at di-kapani-paniwalang pangyayari? Sumulat ng isang kredo na ang nilalaman ay isang pangako kung paano pahahalagahan ang mga epiko sa kasalukuyan bilang bahagi ng sariling panitikan na naglalaman ng maraming larawan ng kulturang Pilipino. ______________________ (Ipanonood ang isang halimbawa ng simposyum na maaaring ginawa sa paaralan o napanood sa telebisyong naka-tape) . ay taos-pusong nangangako na ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Lagda.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Listing Pagkatapos ng listing. KREDO NG PAGPAPAHALAGA Ako si ______________________ ng Mataas na Paaralang _________________. (Paglalapat) Mga Napili at Inayos na mga Tanong 7.______. I .

Paglalapat: Sa bahaging ito. paglutas ng suliranin. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. Ang mga mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain) nakabubuo ng mga angkop na tanong na gagamitin sa pagsasagawa ng simposyum nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa gagawing simposyum sa tulong ng guro nakapagsasagawa ng simposyum ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko (bbubuo ng iba’t ibang pangkat na magiging komite sa paghahanda ng gagawing simposyum) Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Ibalon Iba’t ibang babasahin/awtentikong kagamitan tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain Mga kraytirya sa ebalwasyon ng isasagawang simposyum Wikipedia (internet) .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang isang simposyum (batay sa napanood o input ng guro) nakikibahagi sa pagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko.mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi . Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura). nakapagsasagawa ng peer evaluation tungkol sa ginawang simposyum kasabay na rin ang pagbibigay ng guro ng feedback sa nasabing gawain nakapaglalahad kung angkop o hindi ang mga tanong na ginamit sa pagsasarbey nakapagmumungkahi ng mga paraan tungkol sa wasto at maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong . pagdedesisyon at iba pa. aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap para sa araling ito upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito.mga tanong na nagsisimula rin sa interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin E.mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip .

Panitikan: 1. Gramatika/Retorika 1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan • Banghay B. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip. b. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko – a) Tagpuan “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) B. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Pangatnig Bilang ng araw/sesyon: 8 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. tambalan 3. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 2: A. maylapi c.1. payak b. Iba’t ibang anyo ng pang-uri: a. Mga Anyo ng Pang-uri Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Mga Elemento ng Epiko • Tagpuan • Tauhan: a.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling kung pag. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: katulad/kahawig ng tagpuan ng alinmang nabasang epiko a. Panitikan: nakapaglalahad ng kahalagahan ng tagpuan sa mga Mga Elemento ng Epiko pangyayari a. maylapi nakapaglalahad ng mga pamantayan at elemento sa pagbuo c. Tagpuan at tauhan sa epikong nabasa “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon aaralan ito sa orihinal nitong wika. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. pasalita man o pasulat.rehiyon? Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Sa proseso ng komunikasyon. Gramatika/Retorika nakapaghahambing ng lugar sa kasalukuyan na 2. payak b. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang epiko. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mga mag-aaral ay: A. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. tambalan ng photodoc na nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epikong nabasa/napanood o napakinggan .

makatwiran ang nabuong pananaw pagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. nagpapahayag ng saloobin ng iba. Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan sa epiko. may mga patunay. naglalahad ng mga patunay. May kaugnayan sa tagpuan ng napiling epiko B. napatutunayan ang sariling pananaw. naglalahad ng mga ebidensya o patunay. naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pag-uugnay ng tagpuan sa epiko sa kasalukuyan Kraytirya: napapanahon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epikong nabasa. Kraytirya: makatwiran. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong photodoc batay sa mga kraytirya: A. tapat pagbabahagi ng naging kontribusyon sa pangangalaga ng kapaligiran na sinira ng mga kalamidad Kraytirya: tapat. may kaugnayan sa paksa paglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan sa alinmang nabasa napanood o napakinggang epiko Kraytirya: tapat. naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba. naglalahad ng mga patunay. Taglay ang mga elemento ng photodoc • • • Masining Orihinal Makahulugan . naglalahad ng sariling kongklusyon paglalahad ng sariling opinyon sa bisa ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao.

Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong” Bakit kailangang alamin ang tagpuan ng mga epikong pinag-aaralan?” Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng nilalaman ng awit na SALIDUMAY sa epikong tatalakayin (Ullalim) • nakapaghahambing ng iba’t ibang paraan ng pagpapakasal ng mga Pilipino sa iba’t ibang lalawigan/rehiyon sa tulong ng Concept Association (Maglagay ng halimbawang sagot. ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Ipaalam sa mag-aaral ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko (Tagpuan) at Mga Anyo ng Pang-uri). at ang mga kraytirya kung paano ito itataya. Pagtuklas: Sa bahaging ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Bibigyan ng pagkakataon ang magaaral na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagbuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit ng alinmang epiko.) .

Pagbuo ng Picture Puzzle. Mindanao (Central) Ilocos KASAL nagbibigay ng dowry ang lalaki sa babaeng mapapangasawa Bicol Visaya • • nakapaglalarawan ng tagpuan sa epikong binasa sa tulong ng mga teknik na Pantasya-Imahinasyon. Cataloguing. Guided Imagery nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tagpuan sa epiko sa tulong ng mga teknik na Mapa ng Konsepto. Literary Poster .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I atbp.

Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng larawan ng iba’t ibang lugar sa rehiyong CAR (Cordillera Administrative Region) (Maaaring itakda ito ng guro nang pangkatan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mapa ng Konsepto T A G P U A N Pangyayari Tauhan B. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epiko na “Ullalim” (Epiko ng Kalinga) at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tagpuan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/katanggap-tanggap.) Pahahalagahan ang mga larawan sa tulong ng malayang talakayan . Paglinang: Sa bahaging ito. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tangap na Kakailanging Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain.

ekspositori. (Sa Kalinga. naratib. Apayao nangyari ang tagpuan ng epiko) nakapagpapahalaga sa mga kulturang Pilipino na inilahad sa epiko sa pamamagitan ng kolaboratibong gawain Pangkat I – Pagguhit ng larawan Pangkat II – Paglalapat ng angkop na awit sa nilalaman ng epiko Pangkat III – In The Mirror (hawig sa monologo) Pangkat IV – Beyond The Line Pamagat ng Epiko Kultura Katugunan sa Kasalukuyan Pagpapaliwanag (Pagkatapos ng mga gawain. argumentatib at iba pa). pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Iba’t Ibang Uri ng Pagtatanong) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng sumusunod na tanong/gawain: a. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Ipabubuo ang picture puzzle na tagpuan sa epikong tatalakayin (larawan ng isang lugar sa Kalinga. isa-isang magtatalakay ang pangkat) C. muling balikan ang mga natutuhan Na muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa tungkol sa aralin. Pagpapalalim: Sa bahaging ito. Apayao). Ipaliwanag ang kahalagahan ng tagpuan sa mga pangyayari at tauhan ng epiko sa tulong ng graphic organizer. ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Pahahalagahan ang nabuong picture puzzle. Journalistic Approach .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • nakapag-uugnay ng mga larawan sa tagpuan na ginamit sa epiko.

maylapi.) nakapag-uulat ng ginawang pag-iinterbyu sa ilang tao na lehitimong nakatira sa ilang lugar sa CAR tungkol sa damdaming namamayani sa kanila sa maaaring pagkasira na ng dating tagpuan ng epikong binasa sa kasalukuyang sitwasyon (Pakikinggan sila kaugnay ng kanilang mga karaingan o nasabing problema (pangkatan)-naka-tape) nakapaglalarawan ng lugar sa kasalukuyan na katulad ng sa epiko sa pamamagitan ng photodoc nakasusulat ng isang komentaryo na ilalahad sa pamamagitan ng radio broadcast ng tungkol sa bisa ng mga pangyayari at ilang tauhan ng epiko nakapagbabahagi ng nabuong photodoc sa pamamagitan ng teknik na TESTIMONYA nakapaglalahad ng kahalagahan ng photodoc napahahalagahan ang mga photodoc na pinanood sa pamamagitan ng mga batayan: Mahalagang-Mahalaga Paliwanag: Mahalaga Paliwanag: • • • Walang Halaga Paliwanag: (Lalagyan ng mag-aaral ng (/) tsek ang maliit na kahon nang mapipiling sagot) • • nakapaglalahad ng mga ginamit na salitang panlarawan sa tagpuan sa epikong binasa nakatatalakay ng iba’t ibang paraan ng pagbuo ng pang-uri sa wikang Filipino (mga anyo ng pang-uri: payak.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • • Through Pictures. tambalan) na nakapaglalarawan ng konkretong bagay o absraktong konsepto. . Kanbas (Maaaring pumili ang guro ng teknik na gagamitin sa tulong ng graphic organizer.

aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung ang natamong Kakailanganing Pag-unawa at mapahalagahan ito. lugar o rehiyon (kultura). Ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan sa sarili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. paglutas ng suliranin. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng mga pang-uri at anyo nito na ginamit sa paglalarawan ng tagpuan sa epikong Ullalim • • nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa ginawang photodoc (gagabayan ng guro) nakapag-eebalweyt ang bawat pangkat sa photodoc ng ibang pangkat (lilinangin sa mga mag-aaral ang positibong pagtanggap sa anumang paraan sa ginawa nila at sisikapin na ito ay ayusin para sa susunod na paggawa ng photodoc Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Ullalim Larawan ng iba’t ibang lugar sa CAR (Cordillera Administrative Region) Mga kraytirya para sa ebalwasyon ng photodoc Mga kraytirya sa peer evaluation ng ilang gawain CD Player/Cassette Player CD ng awit na Salidumay Wikipedia (Internet) . Paglalapat: Sa bahaging ito. pagdedesisyon at iba pa.

Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. Pangatnig C. tambalan 3. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. Banghay B.b. Mga Elemento ng Epiko a. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Tagpuan b. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan . mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Mga Elemento ng Epiko . Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Gramatika/Retorika 1. Panitikan: 1. Tauhan: a. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a.1. b. ) Tauhan “Maragtas” (Epiko ng Visaya) B. maylapi c. Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 3: A.

rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon ang mga pangunahing tauhan sa epiko? sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. 1. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Gramatika/retorika Mga linker o Pang-angkop na na at ng Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay: nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) . Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan B. Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon ung pag-aaralan ito Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga epiko ng sariling sa orihinal nitong wika. pasalita man o pasulat. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.b. ) Tauhan b. Ang epiko.

tapat pagbabahagi sa iba ng mga kabutihang nagawa para sa sariling lugar/bayan Kraytirya: tapat. Kawastuan ng pagkakagamit ng mga pang-angkop na na at ng . naglalahad ng mga patunay. may mga patunay. Pagtataglay ng mga katangian ng talambuhay C. malikhain Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. naglalahad ng mga ebidensya o patunay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani sa kasalukuyan na may katulad na katangian ng piling tauhan sa epiko Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga katangiang dapat taglayin ng isang tao upang maituring na isang bayani. Kraytirya: napapanahon. naglalahad ng sariling kongklusyon paghahambing ng mga katangian ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan sa pangunahing tauhan ng epiko. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. makatwiran ang nabuong pananaw pagpapahayag ng malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyan Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. naglalaman ng mga rekomendasyon/mungkahi pagsasalaysay ng talambuhay ng isang tao na itinuturing na bayani ng kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay Kraytirya: tapat. nagpapahayag ng saloobin ng iba. napatutunayan ang sariling pananaw. Kraytirya: makatwiran. May pagkakatulad sa tauhan ng epiko B. naglalahad ng mga patunay. naglalarawan ng sariling damdamin/damdamin ng iba. may kaugnayan sa paksa paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kabayanihan.

Paglinang: Sa bahaging ito. tao sa sarili. na gagamitin ang Pyramid Diagram. Color Coding at iba pa . tao sa kalikasan.) • nakapagpapatunay na naging bayani ang ilang pangunahing tauhan sa epiko na nagtataglay ng di-pangkaraniwang katangian (supernatural) • nakapagpapaliwanag na ang buhay ng tao ay punung-puno ng pakikipagtunggali sa kapwa. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. sa lipunan. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Maragtas” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Tauhan) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggaptanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng epiko. Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ang mga patunay mula sa epikong tinalakay ang iba’t ibang uri ng pakikipagtunggali ng tao sa tao. Comprehension. B. at maging sa kalikasan sa pamamagitan ng P-Solve (Problem Solving). Interview Chain. Collage at iba pa. Court Evidence Sheet.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. at tao sa lipunan. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Pagtuklas: Sa bahaging ito. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Mga Elemento ng Epiko-(Tauhan) at Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng) ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsulat ng Talambuhay ng Isang Tao na Itinuturing na Bayani sa Kasalukuyan) at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko?” Ang mag-aaral ay: • nakapagsasalaysay ng buhay ng ilang Datu sa bansa na nagkaroon ng malaking bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas sa tulong ng picture relay (iuugnay sa epikong tatalakayin) – (itinakda ang gawain) • naibibigay ang buod ng epikong “Maragtas” na gagamitin ang Komik Istrip (pahahalagahan ang gawain sa pamamagitan ng malayang talakayan (Maaaring pumili ng 3 pinakamahusay na Komik Istrip na ididisplay sa loob ng klasrum bilang pagpapahalaga sa ginawa ng mga mag-aaral.

(Pagsusunud-sunurin ayon sa kaantasan ng dami ng patunay ang mga tunggalian na nakalagay sa Cut-up Strips. naratib. Paano maipahahayag ang malalim na pag-unawa sa damdamin ng mga taong itinuring na bayani sa kasalukuyan . ekspositori. Three Step Interview. T-Graph. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Summary Blue Print Ang mag-aaral ay: • nakikibahagi sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Dialogue Feedback at iba pa nakapipili ng naibigang bahagi ng epiko at ipaliliwanag kung bakit ito naibigan sa tulong ng Interview Chain. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain nalilinang sa anim na yugto ng pag-unawa) Tatalakayin ang ibat’ ibang tunggalian sa paraang paglalagom na gagamitin ang Cut-up Strips (sekwensyal). Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain (na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa) upang ang mag-aaral ay magnilay. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. argumentatib at iba pa). Round Robin at iba pa C. muling balikan ang mga natutuhan na.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • • nakapagbibigay-halaga sa inilahad na iba’t ibang tunggalian na nasa epiko sa pamamagitan ng malayang talakayan. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Sundan ang Pangyayari. Think Pair Share. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Mga Pang-angkop (Linker) na na at ng sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib.

Kabayanihan 3.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 2. Ano ang iba’t ibang pananaw tungkol sa kabayanihan? Gawin sa pamamagitan ng Clustering. at iba pa. Spot The Difference. Word Association. Gawin sa pamamagitan ng Graphic Overview. Networking. Character Profile. at iba pa. Paghambingin ang napiling bayani sa kasalukuyan sa bayaning inilahad sa epikong tinalakay. .

(Magkakaroon ng Malayang Talakayan o paligsahan sa paramihan ng ibibigay na pangalan) 6. Itanong at ipasagot: Paano haharapin ng isang kabataan ang mga pakikipagtunggali sa buhay? Gamitin ang MAP. Idea Relay at iba pa PIN Positibo (Interesting) Kawili-wili Negatibo 10. Gamitin ang kambas na isusulat sa likod ng iginuhit ang ibabahagi. Alam Ba Ninyo Portion? 5. Habing Pagtatalakay. Magbigay ng pangalan ng mga taong itinuturing na bayani sa kasalukuyang panahon na naglalahad ng kanilang pakikipagtunggali sa buhay. magkakaroon ng talakayan) Pakikipagtunggali Paglutas/Hakbang na Gagawin Laban sa Pakikipagtunggali 7. positibong tatanggapin ang mga bunga ng pagtataya kasama ang feedback ng guro 9. Nakapagkikritik sa isinulat sa sariling talambuhay (self-evaluation) at sa isinulat ng kaklase (peer evaluation). FOR (Formulate Rules). Naipaliliwanag na ang mga pang-angkop na na at ng ay ginagamit upang maging makabuluhan ang mga pangungusap sa pagsasalaysay na ginamit sa pagsulat ng talambuhay . pagkatapos. (Magkakaroon ng malayang talakayan). Nakapaglalahad ng mga naging puna sa isinulat na talambuhay ng kamag-aral na gagamitin ang teknik na PIN (Positibo-Interesting (Kawili-wili)-Negatibo). Ibahagi sa iba ang mga kabutihang nagawa para sa bayan o sa sariling lugar.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I (Maaaring palawakin ng guro ang gamit ng Graphic Overview) 4. Building Blocks. TAC (Think About Consequences) (Ipagawa ang tsart na may 2 hanay at doon ipasusulat ang mga sagot. Naipababasa sa ilang piling mag-aaral ang talambuhay na ipinasulat bilang pagpapahalaga sa isinulat 8.

Picking Ideas Together Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng epikong Maragtas Larawan ng ilang Datu sa Pilipinas Dokumento mula sa NCCA tungkol sa ilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas Mga kraytirya sa peer evaluation ng iba’t ibang gawain Wikipedia (Internet) . Paglalapat : Sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay: (Kolaboratibong Gawain) • nakababalangkas ng mga detalye na dapat ilagay sa pagsulat ng talambuhay ng isang bayani na katulad ng tauhan na nasa epiko • nakabubuo ng mga kraytirya sa ebalwasyon sa isusulat na talambuhay sa tulong ng guro • nakabubuo ng balangkas na ginawa para sa isang talambuhay (Kolaboratibong Gawain: Bawat pangkat ay pipili ng bayani sa kasalukuyan na gagawan ng talambuhay • napahahalagahan ang talambuhay na ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng malayang talakayan. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. paglutas ng suliranin. pagdedesisyon at iba pa. Mural.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon (kultura). aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito.

b.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c.1. Pangatnig C. Banghay B. Tagpuan b. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan . Tauhan: a. Mga Elemento ng Epiko a. Panitikan: 1.c. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. tambalan 3.) Banghay “Prinsipe Bantugan” (Epiko ng mga Muslim) B. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikatlong Markahan: Epiko Aralin 4: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance) Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar. payak b. maylapi c. c. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip. Elemento ng Epiko . Mga Kataga/Pangatnig Antas 1 Bilang ng araw/sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Gramatika/Retorika: 1.

mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Mga linker o Pang-angkop na na at ng Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang rehiyon? mga epiko ng sariling Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika? Ang mga mag-aaral ay: • nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko • nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa • • • nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) . Sa proseso ng komunikasyon. 1. Ang epiko. pasalita man o pasulat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan 3. Tauhan b. Panitikan: b.

Kraytirya: tapat. nagpapahayag ng saloobin ng iba. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao. may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinasagawang pagsasalaysay batay sa mga kraytirya: A. naglalahad ng mga patunay. May kaganapan na katulad sa pangyayari sa epiko C. may mga patunay. naglalahad ng mga ebidensya o patunay. Kaangkupan ng mga graphic organizer na ginamit . pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa epiko. Kraytirya: makatwiran. may pagkakatulad sa mga pangyayari ng alinmang epiko pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan bilang isang tao. naglalahad ng sariling kongklusyon pagpapadama ng damdaming umiiral sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko. Naglalahad ng kasalukuyang pangyayari B. Pagtataglay ng mga elemento ng banghay D. makatotohanan. malikhain pagbuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa epiko gamit ang graphic organizer. napatutunayan ang sariling pananaw.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa epiko gamit ang mga graphic organizer Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad nang maayos na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay. tapat pagbuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/di-makatotohanan ang mga pangyayari sa epiko. Kraytirya: napapanahon. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin. makatwiran ang nabuong pananaw. Kraytirya: napapanahon.

gagamitin ang Cue Card (inuugnay sa epikong tatalakayin (magkakaroon ng malayang talakayan) Pahayag: Nabuong Pahayag (Wastong Sagot) ng ang samahan Inggit Sumisira Sumisira ng samahan ang inggit . at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Pagtuklas: Sa bahaging ito. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa Banghay bilang isa sa mga element ng epiko.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. ang Inaasahang Pagganap para sa aralin(Pagsasalaysay ng mga Pangyayari sa Kasalukuyan na may Pagkakatulad sa Epiko gamit ang mga Graphic Organizer). “Ano ang maidudulot ng mga kwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-ugnay ng kulturang Pilipino?” Ang mag-aaral ay: • nakapag-aayos ng isang pahayag at naipaliliwanag ang kahulugan nito. Ipaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Elemento ng Epiko (Banghay) at Mga Kataga/Pangatnig. Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

Inaasahan ring naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. Story Frame. at iba pa. Story Relay. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Prinsipe Bantugan” at ang tekstong “Mga Elemento ng Epiko” (Banghay) upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/ di-katanggap-tanggap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagsasalaysay nang dugtungan ng epikong “Prinsipe Bantugan” sa pamamagitan ng “Roleta ng mga Tanong. . Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Roleta ng mga Tanong: Mga Pangyayari Pati ang Resolusyon Tagpuan? Saan? Kailan? Prinsipe Bantugan Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng May-akda Ebalwasyon ng Akda at Paglikha Paglalagay ng Sarili sa Lugar ng Tauhan Tagpuan/Tauhan F1 Banghay F2 Tunggalian/ Suliranin F3 Wakas F4 B. Paglinang: Sa bahaging ito.

Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. naratib. ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na malilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. at iba pa • napag-uugnay ang mahalagang pangyayari sa epiko na gagamitan ng masining na pagkukwento (tatawag ang guro ng ilang piling mag-aaral para sa gawaing ito. Inaasahan din na inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap para sa aralin. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay. muling balikan ang mga natutuhan na.) Ang mag-aaral ay: • nakalalahok sa malayang talakayan . Eyewitness Balita. Simulan mo…. ekspositori. (Pipili rin ang guro ng ilang mahusay na pagkukwento) • nagiging bahagi ng pagpapahalaga sa epikong “Prinsipe Bantugan” ang pagsasadula nito (pangkatang gawain na gagamiting gabay ang balangkas na ginawa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • nakababalangkas ng banghay ng epikong binasa na gagamitin ang patalatang uri ng balangkas. muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. magbibigay ng puna ang mga mag-aaral sa bawat kuwentong maririnig nila (peer evaluation). argumentatib at iba pa).) (itatape ang gawain) C.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagpapaliwanag sa kahalagahan nang ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari o banghay na gagamitin ang History Memory Bubbles. Listing at iba pa (Ipaparinig ng guro ang napiling pagkukwento tungkol sa epikong “Prinsipe Bantugan”. Habi ng mga Pangyayari at iba pa para sa pagbibigay ng halimbawa na magpapatunay sa kasagutan (Malayang Talakayan) History Memory Bubbles: Tagpuan Tauhan Kawakasan Prinsipe Bantugan Suliranin Kakalasan (Resolusyon) Kasukdulan • • • nakatutukoy ng mga di-kapani-paniwalang pangyayari sa epikong binasa na kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito gamit ang Panel Discussion. magiging input ito ng guro sa nasabing aralin.) nakapaglalahad ng nadama sa bawat tagpo ng mga pangyayari sa epiko gamit ang Story Expression nakapagtatala ng mga pangyayari sa epiko na makatotohanan at di-makatotohanan. . Meet The Press. Literary Grid. Ipaliliwanag.

Habi ng mga Pangyayari at iba pa Bituin ng mga Pangyayari: Sino? Tauhan Paano nagwakas? Tema ng Epiko Saan? Tagpuan Kailan? Tagpuan/Panahon Mga Pangyayari . Di-makatotohanan Paliwanag • nakabubuo ng sariling kuwento na may pagkakatulad sa ilang pangyayari sa epiko gamit ang Graphic Organizer na Bituin ng mga pangyayari. Pamapang Pagkukwento.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Makatotohanan Paliwanag Ihanay na ang mga sagot.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamapang Pagkukuwento ___________________________ Pamagat ng Epiko Kasukdulan Pangunahing Tauhan: ________________________________ ________________________________ Iba Pang Tauhan: ________________________________ ________________________________ Mga Pangyayari: Pataas na Aksyon Pababang Aksyon Tauhan: ________________________ Tema ng Epiko _________________________ .

Humandang talakayin ang kuwento sa klase. • Naipaliliwanag ang gamit ng mga pangatnig sa pag-uugnay ng dalawang salita. magpalitan ng kuwento ng mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa epikong tinalakay. • Naipapakita at naisasadula ang sariling kuwento na ginamitan ng graphic organizer (Pipili ang guro ng pinakamahuhusay na kuwento sa tulong ng peer evaluation at pahahalagahan ito. • Itanong at ipasagot: Ano ang naidudulot ng mga kuwento na nagpapahayag ng mga pangyayaring di-makatotohanan sa pag-uugnay ng kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Habi ng mga Pangyayari Prinsipe Bantugan Mga Pangyayari P1 P2 P3 P4 (Maaaring dagdagan ng kahon ang paghahabi nang ayon sa dami ng pangyayaring ilalahad) Kumuha ng kapareha. Magbibigay ng iba pang halimbawa ang mag-aaral. • . dalawang parirala at dalawang pangungusap.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan, paglutas ng suliranin, pagdedesisyon at iba pa. Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar o rehiyon. Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng kuwento sa pamamagitan ng larawan, Literary Poster, Mural at iba pa • nakapagsasadula ng naibigang bahagi ng epiko • nakapagbibigay ng mga mungkahi sa pagbuo nang maayos na banghay ng isang kuwento/epiko • nakapagbibigay ng reaksyon at katwiran sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa epiko • nakapagtatanghal ng isang dulang pantanghalan na may maayos na pagkakasunud-sunod ng banghay ng epikong “Prinsipe Bantugan” • Iguhit ang sarili sa paraang figure stick. Itala sa gawing kaliwa ng guhit ang iyong mga kalakasan, at sa kanang bahagi ang mga kahinaan. Talakayin pagkatapos kung paano pa mapauunlad ang mga kalakasan at paano naman babaguhin ang mga kahinaan. (Ipakilala ang sarili) Magkakaroon ng malayang talakayan

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

_____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___ _____________________________________ ___

Ako si ______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Kagamitan (Web sites, Software, etc.), mga aklat, worksheets… Sipi ng epikong Prinsipe Bantugan Mga kraytirya sa Peer Evaluation at iba’t ibang gawain Wikipedia (Internet) Cue Cards

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikatlong Markahan: Epiko

Aralin 5: A. Pagsulat ng Iskrip Bilang ng araw/sesyon: “Indarapatra nat Sulayman” (Epiko ng Maguindanao) 10 pataas B. Pagtatanghal o Informance Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Pamantayang Pangnilalaman: Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng informance tungkol Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa: A. Panitikan: sa naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng sariling lugar, na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko 2. Mga Elemento ng Epiko a. Tagpuan b. Tauhan: a.1.Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan c. Banghay B. Gramatika/Retorika 1. iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi; b. mga tanong na nagsisimula sa mga interogatibong panghalip; c. mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin 2. Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. payak b. maylapi c. tambalan 3. Mga linker o Pang-angkop na na at ng 4. Pangatnig C. Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan (Informance)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang epiko, bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani-paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan.

Mahahalagang Tanong: Bakit may taglay na supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga pangunahing tauhan sa epiko? Bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyon sa bansa?

Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang epiko ng sariling rehiyo kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang ito sa orihinal nitong wika. rehiyon? Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: A. Panitikan: Mga Elemento ng Epiko b. Tauhan b. 1. Mga Uri ng Tunggalian 1)Tao vs Tao 2) Tao vs Kalikasan 3) Tao vs Sarili 4) Tao vs Lipunan Mga linker o Pang-angkop na na at ng

mga epiko ng sariling

Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/ retorika?

Ang mag-aaral ay: nakapaghahambing at nakapagtutulad sa mga katangian ng ilang pangunahing tauhan sa epiko nakapag-aantas batay sa kahusayan/kagalingan/kapangyarihan ng mga nabanggit na ilang tauhan at superhero nakapagsasalaysay ng isang bahagi ng epiko na nagpapakita ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan nakakikilala sa pamamagitan ng larawan ng mga naging pangulo ng Pilipinas o talambuhay ng mga bayani na ang tuon ay sa kanilang mga nagawa nakasusulat ng talambuhay ng itinuturing na bayani sa kasalukuyan gamit ang wika (pang-angkop) nakapagtatanghal ng informance na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng informance na nagsasalaysay ng kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: makatwiran; naglalahad ng mga ebidensya o patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon pagmumungkahi sa isinagawang pagtatanghal na isinaalang-alang ang damdamin ng iba. Kraytirya: naglalarawan ng sariling saloobin; nagpapahayag ng saloobin ng iba; tapat pagbibigay ng opinyon tungkol sa pagtatanghal ng informance. Kraytirya: naglalaman ng mga pananaw ng iba’t ibang tao, napatutunayan ang sariling pananaw, makatwiran ang nabuong pananaw; pagbabahagi ng naging kontribusyon sa tagumpay ng isinagawang pagtatanghal. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa paglalapat sa sarili ng mga natutuhan mula sa epiko. Kraytirya: tapat; naglalahad ng mga patunay; malikhain pagsulat ng iskrip ng itatanghal na informance. Kraytirya: napapanahon; may mga patunay; may kaugnayan sa paksa Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na informance batay sa mga kraytirya: A. Paglalahad ng sariling kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar B. Kaangkupan ng kasuotan bagama’t walang kilos at tagpuan C. Pagtataglay ng mga elemento ng pagtatanghal ng informance batay sa isinulat na iskrip

Ang mag-aaral ay: nakapagsasaliksik ng iba’t ibang bersyon o istilo ng pagkakasulat ng epikong “Indarapatra at Sulayman” sa pamamagitan ng Madulang Sabayang Pagbasa. at iba pa nakauunawa sa kahalagahan ng epiko na tulong ng pagkakagawa ng iskrip nito B. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. partikular ang informance. In The News . Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Pagsulat ng Iskrip). ang Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). Iminumungkahing tanggapin ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. “May bayani pa ba sa kasalukuyan? Patunayan. ipababasa/ipanonood/iparirinig ang epikong “Indarapatra at Sulayman” at ang paliwanag kung paano sumulat ng iskrip para sa pagtatanghal ng informance upang masuri kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mga mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay wasto/di-katanggap-tanggap. Paglinang: Sa bahaging ito. Story Impression. At “Bakit mahalaga ang kaalamang gramatika/retorika sa pagsulat ng iskrip?” Ang mag-aaral ay: nakapagbibigay ng interpretasyon sa mapa ng Mindanao (ipahahanap ang Maguindanao at iuugnay sa epikong tatalakayin) nakapagsasalaysay ng epikong “Indarapatra at Sulayman” na gagamitin ang Picture Frame. Pagsulat sa Ibang Anyo. Sekwensyal na Pagsusunod-sunod. lilinawin ng guro ang dating kaalaman/karanasan ng mag-aaral tungkol sa pagsulat ng iskrip ng dulang pantanghalan. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagkilala ng mga mali/ di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Inaasahan ding naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamon na gawain. at ang mga kraytirya kung paano ito matataya. Pagtuklas: Sa bahaging ito.

muling mag-isip at baguhin (kung kinakailangan) ang kaniyang pag-unawa sa aralin. Lektyur-Porum. (Maaring magdagdag ang guro ng mga tanong at gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa. muling balikan ang mga natutuhan na. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Think Pair Share. Listing at iba pa nakapagbibigay ng mga mungkahi na isaalang-alang ang damdamin ng mga nagsigawa ng informance na gagamitin ang peer evaluation nakikibahagi sa pagsasagawa ng isang pagtatalo na sasagutin ang tanong na. Dito ipagagawa ang mga pananaliksik at ang pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika (Pagsulat ng Iskrip) sa tulong ng angkop na teksto (deskriptib. ekspositori. magbibigay rin ng feedback ang guro . naratib.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Inaasahan ding inihahanda na ng guro ang mag-aaral sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap (Pakikibahagi sa Pagtatanghal ng Informance). nakasusulat ng mga tuntunin kung paano epektibong makabubuo ng iskrip nakapagpapakita ng halimbawa ng pagtatanghal ng informance na ang batayan ay ang mga epikong tinalakay nakapagpapaliwanag kung paano ginagawa ang pagtatangha ng informance (Magkaroon ng pangkatang pagtatanghal ng informance ang klase) (Magkaroon ng peer evaluation (may rubrics sa bahaging ito) tungkol sa ginawang pagtatanghal ng informance. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain na lilinang sa Anim na Aspekto ng Pag-unawa upang ang mag-aaral ay magnilay. magiging input ito ng guro sa nasabing aralin. Ang mag-aaral ay: nakalalahok sa malayang talakayan nakapagpapaliwanag ng mga dapat isaalang-alang sa pagtatanghal ng informance gamit ang Interview Chain. Sarbey at iba pa. “Mahalaga ba o hindi ang pagtataghal ng informance sa anumang akdang pampanitikan?” nakasusulat ng iskrip ng epikong binasa (pangkatang gawain) (pahalagahan ang ginawa ng bawat pangkat sa pamamagitan ng pagtalakay dito nakapagsasalaysay ng mga naging bahaging nagpakita na nagtagumpay ang ginawang informance (Itanong at ipasagot) Nakatutulong ba ang informance sa mga impormasyong nakapaloob sa isang epikong binasa o ng iba pang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng Ugnayang-Tanong-Sagot (U-T-S). argumentatib at iba pa). ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan niya. Ipapasalaysay ng guro ang buod ng epiko sa isang mag-aaral.

aktwal na isasagawa ang Inaasahang Pagganap upang mataya kung natamo ang Kakailanganing Pag-unawa at mapahahalagahan ito.). Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan ng pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap at kaugnayan nito sa sarili/lugar/rehiyon. pamplet Mapa ng Mindanao . itanong ang Mahahalagang Tanong (EQ) para sa buong markahan upang matiyak na wasto ang Kakailanganing Pag-unawa (EU) na natanim sa isipan ng mga mag-aaral.) Mga Kakailanganing Kagamitan (Web sites. naiuugnay ang iskrip sa bahagi ng dula nakabubuo ng mga kraytira sa ebalwasyon sa gagawing pagtatanghal/informance at paggawa ng iskrip (Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na itanhhal ang Inaasahang Pagganap. Bigyang-laya ang mag-aaral na makapaglapat ng iba’t ibang proseso (maayos na pakikipagtalastasan. Paglalapat: (Kolaboratibong Gawain) Sa bahaging ito. Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng informance na nasusuri ang kasuotan ng bawat tauhan batay sa larawan. paglutas ng suliranin. etc. Muli. pagdedesisyon at iba pa). Software.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. mga aklat. Magbigay ng feedback. worksheets… Sipi ng epikong Indarapatra at Sulayman Mga kraytirya sa Peer Evaluation at ibang gawain Wikipedia Mga kaugnay na babasahin mula sa magasin.

Mga Elemento ng Ibong Adarna bilang isang Tulang Pasalaysay a. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pangkalahatang Pamantayan para sa Unang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral sa una (sariling wika sa rehiyon) at pangalawang wika (Filipino) ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal upang maipagmalaki ang sariling kultura. Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna 3.717 4. Tugma Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Produkto/ Pagganap ( Product/ Performance ) Pagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Antas 2: Pagtataya ( Stage 2: Assessment ) Sa antas ng: ( At the level of:) Pag-unawa Understanding Pagpapaliwanag Ipaliwanag ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa akda. napaninindigan ang sariling pananaw Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi ang naging damdamin at kung paano naunawaan ang damdamin ng bawat tauhan matapos mabasa ang akda. gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon IKAAPAT NA MARKAHAN – IBONG ADARNA Antas 1: Resulta/Inaasahang bunga ( Stage 1: Results/Outcomes ) MGA PAMANTAYAN STANDARDS Nilalaman Pagganap ( Content ) ( Performance ) Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa tulang pasalaysay at mga uri nito. May kaugnayan sa paksa C. mayaman naman ito sa mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. naglalarawan ng pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa akda Mga KakailanganingPag-unawa (Understanding) Bagamat mahiwaga at di-kapanipaniwala ang isinasalaysay ng Ibong Adarna. Malikhain D. naglalahad ng mga patunay. Kraytirya: makatototohanan. Saknong b. Mahahalagang Tanong ( Question ) Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? Pagganap Performance Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal na Reader”s Theatre batay sa sumusunod na kraytirya: A. Mga Saknong Bilang 1-1. may batayan ang nabuong sariling pananaw. gayundin kung ano ang Ibong Adarna bilang isang korido 1. may katapatan. taglay ang mga elemento ng pagtatanghal ng Reader’s Theatre . Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya. Taludtod c. nakabubuo ng sariling kongklusyon. Batay sa pananaliksik B. Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna 2. Pagbuo ng sariling pananaw Pangatwiranan ang kaangkupan ng nilalaman ng Ibong Adarna sa kulturang Pilipino sa panahong naisulat ito at sa kasalukuyan.

napapanahon. Mga tayutay Pamantayan sa Pagganap Mga Kakailanganing Pag-unawa Kakailanganing Tanong Produkto/ Pagganap Sa Antas ng Pag-unawa Interpretasyon Bigyang-kahulugan ang sinasagisag ng ibong Adarna sa kasalukuyan. may mga patunay.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pamantayang Pangnilalaman d. naglalaman ng suliraninng pampamilya o pampamayanan. nagmumungkahi ng solusyon Sa Antas ng Pagganap . napangangatwiranan ang mga patunay Pagkilala sa sarili Ilahad ang mga naging kontribusyon sa paglutas ng suliraning pampamilya o pampamayanan batay sa pagkaunawa sa akda. malikhain Paglalapat Maglahad ng mga pagpapahalagang nabanggit sa akda na nananatili. napapanahon. Kraytirya: makatotohanan. Sukat e. Kraytirya: may katapatan. nabago at nawala na sa kasalukuyan. Aliw-iw o Indayog f. Kratirya: makatotohanan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3: Plano sa Pagkatuto (Learning Plan) Ikaapat na Markahan FILIPINO I Pamantayan sa Programa: Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal. pambansa. saling tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi .

kabilang ang Ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lumaganap ang mga korido. impormasyong inilahad paghahambing sa kaligirang pangkasaysayan na napag-aralan sa D. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Makatotohanan ang mga ng pagsasadula ng Ibong Adarna. A. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Taglay ang mga elemento nasaliksik ng colloquium . nakapagbabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan Mga Hakbangin sa Pagsasagawa ng colloquium ng pag-aaral ng Ibong Adarna nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng colloquium kaugnay Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang colloquium ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong pagpapaliwanag at pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa kahalagahan batay sa mga kraytirya: ng pag-aaral ng Ibong Adarna. Batay sa pananaliksik Adarna paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa bisa ng pag-aaral ng korido. Bakit mahalagang unawain ang Ibong Adarna? sa panahon ng pananakop ng mga Español dahil sa mga kanais-nais na pagpapahalagang nakapaloob dito na angkop sa Kulturang Pilipino. Angkop sa paksa paglalahad ng sariling damdamin tungkol sa pinakamainam na paraan C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 1: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa Kaligirang Pangkasaysayan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Ibong Adarna. B.

Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna sa masining na paraan (Iminumungkahing ibigay na ito sa bawat pangkat bilang takdang aralin upang makapaghanda sila sa isasagawang pag-uulat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan. pagbabahagi ng magiging kontribusyon upang mahikayat ang mga magaaral na unawain ang Ibong adarna. pagbabahagi ng mga nakalap na im[pormasyon kaugnay ng paksa sa masining na paraan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag at nakapagpapabahagi ng kanilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna matapos mabuo ang picture puzzle (Iminumungkahi sa gurong ibigay sa bawat pangkat ang picture puzzle ng Ibong Adarna na ipabubuo sa mga mag-aaral. Antas 3 E. Pagtataglay ng mga ebidensya F.) nakapaglalahad ng mahahalagang impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng bawat pangkat sa tulong ng istratehiyang Caravan nakasusulat ng talata gamit ang mga salitang nabuo na may kaugnayan sa pariralang “tulang romansa” . Kolaboratibong gawain) B. Naglalahad ng nabuong paglalahat/kongklusyon A.

Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: masigasig na nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga tanong/gawain: 1. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa mga dapat tandaan at hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium) Ang mag-aaal ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang colloquium nakapagsasagawa ng colloquium kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna . Magsaliksik ng kaligirang pangkasaysayan ng isa sa mga uri ng panitikang kinagigiliwan pa rin ng mga tao sa kasalukuyan katulad ng pabula. Sang-ayon ka ba sa pananaw nila? Bakit oo? Bakit hindi? 2.kabilang na ang Ibong Adarna bilang isang uri ng panitikan. Kapanayamin ang limang (5) kamag-aral at itanong ang kanilang pananaw sa korido. ano ang pinakamabuting paraan ng pagsasadula ng Ibong Adarna? Bakit sa kabila ng pagiging mahigpit ng mga Español ay pinayagan ng mga ito ang pagpapalaganap ng mga korido. Tiyakin lamang na malilinang ang anim na aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral. kabilang ang Ibong Adarna? 5. Bilang isang uri ng tula. Mahalaga ba sa antas sekundarya ang pag-aaral ng Ibong Adarna sa kasalukuyan? Ipaliwanag. may mabisa bang paraan ng paglalahad ng aral ang korido? Bakit? 3. 4. Para sa iyo. epiko.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Tulang romansa C.) D. at iba pang tulang pasalysay na pinag-aralan. 6. Bakit mahalagang unawain ang nakapaloob na aral sa Ibong Adarna?” (Maaari pang magdagdag ng mga tanong. Ihambing ito sa kaligirang pangkasaysayan. alamat.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Picture Puzzle Internet Sipi ng kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa pagsasagawa ng colloquium Mga hakbangin sa pagsasagawa ng colloquium Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 2 : Mahahalagang Tauhan sa Ibong Adarna Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa katangian Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theatre mula sa mga piling bahagi ng ng bawat tauhan sa ibong Adarna. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May katangian ang mga tauhan sa Ibong Adarna na taglay rin Makatotohanan ba ang mga tauhan sa Ibong Adarna? ng mga tao sa kasalukuyan. Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Mahahalagang Tauhan ng Ibong Adarna nakapagpapakilala at nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng mga tauhan sa Ibong Adarna nakapagsasaliksik ng mga impormasyon tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna nakabubuo ng sintesis sa aralin nakagagawa ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan .

Batay sa pananaliksik ang gagawing pagpili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa Ibong Adarna Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kahalagahan ng bawat tauhan sa akda. Makatotohanan C. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa katangian ng mga tauhan sa Ibong Adarna. Malikhain . paghahambing ng sarili sa mga tauhang ipinakilala sa akdang binasa. Napapanahon D. B. paglalarawan sa pamamagitan Character Portrayal ng isang katauhan na may katulad na katangian sa isa sa mga tauhan sa akda. pagbabahagi ng naging damdamin sa bawat tauhan matapos matalakay ang aralin. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang Character Portrayal bataysa mga kraytirya: A. pagpapatunay na makikita pa sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda.

5. ( Ipasaliksik ito sa oras ng klase. Sa iyong palagay. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng Character Portrayal. Ilarawan sa sariling mga salita.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng Character Portrayal nakabubuo ng Character Portrayal ng isang taong hinahangaan sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng piniling tauhan sa ilang tinalakay na bahagi sa Ibong Adarna . Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan ng pagpupuno sa pahayag na. kanino maihahambing ang iyong sarili? Bakit? Gamitin ang Compare and Contrast Chart para sa sagot.) nakapag-uulat sa klase ng ginawang pananaliksik sa masining na paraan (Ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiyang kanilang natutuhan sa pag-uulat. Paano mapatutunayan kung makatotohanan o hindi ang mga tauhan sa Ibong Adarna? D. 2. 4. “Nalaman o natutuhan ko sa araw na ito na …. ano ang masasabi sa mga tauhan sa Ibong Adarna? 3. ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat tauhan sa akda.) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. 6. Maaaring dagdagan pa ang mga ito kung kinakailangan. Batay sa pagkakalarawan.) naibibigay ang kasingkahulugan ng malalalim na salita sa araling tatalakayin C. makikita pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga katangiang taglay ng mga tauhan sa akda? Patunayan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasaliksik tungkol sa mga tauhan ng Ibong Adarna at ang mga katangian ng mga ito. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng Character Mirror sa pagpapakilala sa bawat tauhan sa Ibong Adarna ( Ikikilos ng mag-aaral ang katangiang taglay ng napiling tauhan at ipahuhula sa klase ang katangiang iyon. Pumili ng isang tauhan sa akda. Mula sa bahagi ng talata na ipinakilala ang mga tauhan. Gamitin ang Flow Chart para sa sagot. Gabayan sila sa gawaing ito.” nakikiisa sa pagsagot/pagtalakay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1. Ayon sa mga saknong na naglalarawan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Internet Mga kraytirya sa paggawa ng Character Portrayal Sipi ng mga istratehiya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 3: Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe (Saknong Blg. 1-27) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa tamang pagpapalaki ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling anak. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang pagiging mabuting anak ay nakasalalay sa tamang pagpapalaki Paano ang tamang paraan ng pagpapalaki ng anak/mga anak? ng mga magulang Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng simbolo na naglalarawan sa sarili bilang anak 1. Saknong blg. 1-27 (Si Haring Fernando at ang Tatlong Prinsipe 2. Sukat bilang katangian ng tula nakapagsasagawa ng panayam hinggil sa paksang “Ang karunungan 3. Liham pasasalamat o liham kahilingan ay kayamanan” nakapagbabahagi ng opinyon sa salawikaing kaugnay ng aralin nakasusulat ng isang liham pasasalamat o kahilingan sa mga magulang Antas 2 Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Pagsulat ng liham pasasalamat o Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang liham liham kahilingan sa mga magulang pagbubuo ng simbolo na naglalarawan bilang isang anak. pasasalamat o kahilingan sa mga kaugnay ng ginawa nilang paglalarawan sa tauhan ayon sa tungkuling kanyang ginagampanansa aralin magulang batay sa mga kraytirya: pagpapalaki sa mag-aaral at ang sinisimbolo niya sa kasalukuyan. paglalahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad A. Makatotohanan o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa ng mga tauhan sa aralin sa kanilang B. Angkop sa Paksa mga anak. pagbabahagi ng damdamin tungkol sa mga may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas. C. Taglay ang mga elemento pagbibigay ng iba’t ibang pananaw hinggil sa paksang may kaugnayan sa sa pagsulat ng liham aralin. pagsulat ng isang liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang D. Pagiging matapat kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakabubuo at nakapagpapaliwanag sa ginawang simbolo na naglalarawan sa sarili bilang isang anak nakapagbibigay ng feedback sa binuo at ipinaliwanag na simbolo B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari mula sa Saknong 1-27 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: - Karaniwang nagsisimula sa isang panawagan o panalangin ang korido. - Ilalarawan ang hari ng Berbanya? Sino ang nananalangin sa bahaging ito ng akda? Ano ang kanyang panawagan? - Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong 19. Sang-ayon ka ba rito? napatutunayan ang pag-unawa sa katangian ng tula na sukat bilang katangian ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling halimbawa naibibigay ang kasingkahulugan ng mga palitang malalim ang kahulugan sa araling babasahin C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Visual Display of Text
Tauhan Tagpuan

Daloy ng mga Pangyayari

Simula Suliranin Kasukdulan Wakas

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nasasagot/naisasagawa ang sumusunod na mga tanong/gawain ( Iminumungkahing ibigay na ang gawain sa mag-aaral bilang takdang aralin.): 1. Ilarawan si Don Fernando bilang hari ng Berbanya at bilang isang ama. 2. Maglahad ng sariling karanasan o karanasan ng ibang tao na katulad o kabaligtaran ng pagpapalaking ginawa nina Haring Fernando at Doña Valeriana sa kanilang mga anak. 3. Bakit kaya may mga anak na napapasama o naliligaw ng landas? Bilang isang anak, paano maiiwasan ang ganitong kalagayan? Sagutin ang tanong sa paraang patula na may wawaluhing pantig. 4. Magsagawa ng isang panayam tungkol sa paksang “Ang karunungan ay kayamanan.” Kapanayamin ang isang taong nagtagumpay sa kaniyang propesyon tulad ng isang guro, mayamang negosyante o isang mag-aaral na nagtamo ng karangalang pangkarunungan, at iba pa. 5. Ipagpalagay na isa ka sa mga anak nina Don Fernando at Doña Valeriana. Paano mo sila pasasalamatan at pahahalagahan? Sagutin ito sa paraang patula na may dalawang saknong na may walong pantig ang bawat taludtod. 6. Paano ang tamang pagpapalaki sa mga anak? Gawing batayan ang resulta ng panayam sa mga magulang na ibinigay na takdang aralin. D. Paglalapat :(Magbibigay muna ang guro ng input tungkol sa liham pasasalamat o kahilingan.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginagawa nilang pagpapalaki sa mga anak nakapagsusulat ng liham pasasalamat o liham kahilingan sa mga magulang kaugnay ng ginawa nilang pagpapalaki sa kanila (Ipabigay sa magulang ang liham na ginawa ng mag-aaral) nakapagsasalaysay sa naging reaksyon ng mga magulang sa ginawang liham ng mag-aaral Mga Kakailanganing Kagamitan Mga kagamitan para sa pagguhit Aklat ng Ibong Adarna Worksheets

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 4: Ang Panaginip ng Hari (Saknong Blg. 28-45) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa suliranin sa akda na dapat Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mabigyan ng solusyon. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang suliranin sa buhay ay may solusyon. Paano bibigyan ng solusyon ang anumang suliraning maaaring makaharap? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 28-45 (Ang Panaginip ng Hari) nakapagpapalitan ng solusyon tungkol sa isang suliranin nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip nakapaglalahad ng aralin gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng sariling pamayanan na nabigyan ng solusyon Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasalaysay ng isa sa mga Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na talatang suliraning pangkalusugan na nagsasalaysay batay sa mga kraytirya: pagbibigay ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo. hinaharap ng pamilya o ng pamayanan at nabigyan ng solusyon A. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag ng pananaw tungkol sa panaginip. B. Naglalahad ng suliranin paglalahad ng sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa aralin na iuugnay sa kasalukuyan. C. Nagmumungkahi ng solusyon pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa panaginip ng tauhan sa aralin at iugnay ito sa kasalukuyan. D. Nagtataglay ng mga elemento ng talatang nagsasalaysay

3 2 1 4 5 Pagsusunud-sunod ng mga pangyayari Tagpuan/Tauhan Pagpapahalaga .) nakapagbabahagi ng mga puna at mungkahi sa itinanghal ng bawat pangkat (peer evaluation) nakapagbibigay ng input tungkol sa tugma bilang katangian ng tula at nakapagbibigay ng sariling halimbawa nakahahalaw ng mga piling salita mula sa aralin C. pagpapahayag kung paano ipinadarama ang pagmamahal sa mga magulang kung sila ay nagkakasakit. ( Bigyan ng panahon ang mag-aaral upang pag-usapan ang gagawin nilang istratehiya. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng solusyon sa isang liham na humihingi ng payo (Ang liham ay maaaring mula sa isang kaibigan o mula sa kolum ng isang pahayagan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagbibigay ng lunas sa sakit ng tauhan sa akda na maiuugnay sa mga likas na pamamaraan sa kasalukuyan. Gawin itong paligsahan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: napahahalagahan ang laman ng saknong bilang 28-45 sa masining na paraan tulad ng dula. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Fan Fact Analyzer o Pagsusuri ng Impormasyon. Antas 3 A. ) B. sabayang pagbasa/pagbigkas at iba pa.

4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I malayang nakikiisa sa talakayan batay sa sumusunod na mga tanong/gawain: 1. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay. ano ang kalikasan ng sakit ni Don Fernando? Ano ang maaaring maging lunas sa ganitong uri ng sakit? 5.) D. 2. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang panaginip ng hari. Bilang isang anak. bakit biglang nagkaroon ng hapis sa kaharian ng Berbanya? 3. ( Iminumungkahi sa guro na pumili ng isa sa mga suliranin na isinalaysay ng mag-aaral at bigyan ng solusyon ng bawat pangkat.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Sipi ng istratehiya Pahayagan . Naniniwala ka ba na ang panaginip ay nagkakatotoo? Ipaliwanag ang sagot.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay nakapagsusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isa sa mga suliraning pangkalusugan na kinaharap ng pamilya o ng pamayanan na nabigyan ng solusyon nakapaglalahad ng mungkahing solusyon sa mga isinalaysay na suliranin (kolaboratibong gawain). maaaring batay sa nakalap na impormasyon. Sa kabila ng kasaganaang tinatamasa. Kung iuugnay sa kasalukuyan. paano mo ipinadarama ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang kung sila ay nagkakasakit? nakapagbibigay ng mga patunay na may solusyon ang anumang suliranin sa buhay. sa pamamagitan ng pakikipanayam. paglalahad sa karanasan ng mga nakapanayam o kaya naman ay karanasan ng mga kilalang taong naging matatag sa pagharap sa mga pagsubok o iba pang angkop na gawain ukol dito (Ibigay ito bilang pangkatang takdang aralin na iuulat kinabukasan ng bawat pangkat.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 46-80 (Si Don Pedro at ang Puno ng Piedras Platas) nakatatalakay kung paano nalampasan ng mga kilalang personalidad ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay nakapagbibigay ng dahilan kung bakit di natatapos ang isang gawain at ang solusyon kung paano ito masosolusyunan nakapagbubuod ng aralin nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Antas 2 . Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang pagsubok ay malalampasan kung ang tao’y hindi palilinlang Paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay? sa mga tukso. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 5: Si Don Pedro at Ang Puno ng Piedras Platas (Saknong Blg. 46-80) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kapalaran ni Don Pedro Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa paghahanap sa Ibong Adarna.

paglalahad ng panuntunan sa buhay na natutuhan sa sinapit ng tauhan sa aralin. Sa iyong palagay.Anong salita sa saknong blg. pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay. Makatotohanan C. Taglay ang mga elemento ng masining na pagmomonologo Antas 3 A.Anu-anong taludtod sa aralin ang nagpapatunay sa pagiging masunuring anak ni Don Pedro? . 77 ang nagpapatunay na ito ay tayutay na simili? nakapagbibigay ng sariling halimbawa sa tayutay na simile nakapipili ng kasingkahulugan ng mga salitang nakapaloob sa pangungusap C.Dumapo ang Ibong Adarna sa Piedras Platas sa tulog na si Don Pedro. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng suliranin ng kilalang personalidad na ipinakita ng guro at pagtalakay kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na iyon B. ang pangyayari kaya ay nagkataon lamang o sinasadya? . pagbibigay kahulugan sa dahilan nang pag-iwas ng iba pang mga ibon sa puno ng Piedras Platas. pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa isang tauhan batay sa kabiguang natamo sa pagkamit ng layunin. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A.Bakit naisipan ni Don Pedro na tumigil muna sa kinaroroonan ng kakaibang punongkahoy? . Pagpapalalim : . pagpapahayag ng damdamin sa sinapit ng tauhan sa kanyang kabiguan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay ng mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin at iugnay ito sa sariling karanasan o karanasan ng iba. Angkop sa paksa B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng mahahalagang pangyayari sa mga saknong blg. 46-80 sa masining na paraan nalilinang ang kaalaman at pang-unawa sa aralin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasagutan/ideya sa mga tanong na: .

makatwiran ba ang gagawing paghuli ni Don Pedro sa Ibong Adarna? Bakit? 6.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng Story Pyramid malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga tanong/gawain: 1. Anong panuntunan sa buhay ang iyong natutuhan sa sinapit ni Don Pedro? Paano ito gagawing gabay sa pang-araw-araw na buhay? malayang natatalakay kung paano malalampasan ng tao ang mga pagsubok sa buhay D. Ano ang iyong masasabi sa katauhan ni Don Pedro batay sa kabiguan niyang mahuli ang ibon? 4. 7. Paglalapat : (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa monologo.) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng sariling monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay nakabubuo ng kraytirya sa pagtatanghal ng monologo nakapagtatanghal ng monologo na nagsasalaysay ng sariling karanasan kung paano nalampasan ang isang suliranin o pagsubok sa buhay . Sa iyong palagay. Magmungkahi ng solusyon kung paano malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng two-way chart. Bakit hindi nagtagumpay si Don Pedro sa paghuli sa Adarna? 2. 5. Ano ang dahilan at umiiwas ang iba pang mga ibon na dumapo man lamang sa puno ng Piedras Platas? 3. Bakit may mga pagkakataong hindi natatapos ang isang gawain? Magbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ito natatapos. Nararapat bang kaawaan si Don Pedro sa sinapit niya sa paghahanap sa ibong Adarna? Ipaliwanag ang sagot.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Larawan ng mga kilalang personalidad Mga kraytriya sa pagtatanghal ng monologo Mga hakbangin sa pagsulat at pagtatanghal ng monologo .

Saknong blg. Malikhain paghahambing sa ginawang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan. . 81-109 ( Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna pagbubuod 2. May kaugnayan sa paksa pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtagumpay ang tauhan sa kanyang layunin. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan sa paglutas ng mga suliraning Paano ipinakita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya? pampamilya. pagbuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapag-aanalisa ng suliraning ipinakita sa isa sa mga pelikulang pinanood nakaguguhit ng larawang nagpapakita ng mga pangyayari sa aralin bilang 1. Ang tugma bilang katangian ng tula nakapaghahambing ng sitwasyon na inilahad sa aralin at sa kasalukuyang sitwasyon nakabubuo ng simbolong naglalarawan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbubuo ng simbolong naglalarawan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa binuong simbolo ng pagmamahal at pagmamalasakit na nagpapakita at naglalarawan pagtukoy at pagbibigay kahulugan sa suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga sa pamilya ng pagmamalasakit at pagmamahal pinanood sa pamilya batay sa mga kraytirya: na pelikulang pampamilya. pagpapahayag ng napagtibay na paniniwala tungkol sa pamilya. 81-109) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa sinapit ni Don Diego sa paghahanap Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi kay Don Juan at sa Ibong Adarna. C. B. Orihinalidad pagpapahayag ng damdamin tungkol sa pagpapahanap ng tauhan sa kanyang anak sa Ibong Adarna gayong napahamak na ang una nitong anak. A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 6: Si Don Diego at Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

Kung ikaw ang hari.Ano-ano ang pagkakatulad ng karanasan nina Don Pedro at Don Diego? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A.) malayang natatalakay ang mga tanong na: a. Paano maihahambing ang pag-iwas ng mga ibon sa puno ng Piedras Platas sa mga sitwasyon sa kasalukuyang lipunan? c.Anong mga salita ang nagtutugma sa s aknong blg. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbubuo ng simbolo nakabubuo ng simbolo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya natatalakay ang binuong simbolo .) nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: . hahayaan mo pa bang hanapin ni Don Diego ang Adarna gayong maaaring napahamak na ang anak na unang naghanap sa ibon? Pangatwiranan. Antas 3 Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakatutukoy ng suliraning kinaharap ng pamilya sa isa sa mga pelikulang pampamilyang napanood at kung paano ito nabigyang solusyon ng mga miyembro ng pamilya sa nasabing pelikula Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng madulang pagbigkas (Isa sa kapangkat ang babasa at ikikilos naman ng mga kapangkat. B. C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pangyayari (Ipatalakay sa bawat pangkat ang nabuong mga larawan. d. nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tugma bilang katangian ng tula. Paano napagtibay ng aralin ang iyong paniniwala tungkol sa pamilya? nakapagbabahagi ng ideya tungkol sa mahalagang tanong na “Paano ipinakikita sa akda ang magandang samahan ng isang pamilya?” C. Bakit hindi nagtagumpay si Don Diego sa paghahanap kay Don Pedro at sa paghuli sa ibong Adarna? b. 95? Sa Saknong 98? Ipaliwanag ang sagot. Gawin itong paligsahan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets TV/cd o vcd player/casette player Mga Kagamitan sa pagguhit Mga Kraytirya sa pagbuo ng simbolo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 7: Si Don Juan. 110-163) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ginawang paglalakbay ni Don Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling Juan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang anumang hakbangin ay mapagtatagumpayan Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? kung hihilingin ang patnubay ng Maykapal. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: 1. Idyomatikong pahayag nakalalahok sa malayang talakayan nakapagbubuod ng mga pangyayari sa aralin nakabubuo ng photo documentary batay sa mga pangyayarri sa aralin . Ang Bunsong Anak (Saknong Blg. ang Bunsong Anak) nakababasa ng mga saknong ng aralin gamit ang iba’t bang tono 2. Saknong blg. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 110-163 (Si Don Juan.

pagpapatunay na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala pagpapahayag ng mararamdaman kung ibalik ng taong tinulungan ang naibigay na sa kanya. natatakot. nagagalit o iba pang damdaming maaaring namamayani sa isang tao (kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng sariling puna sa naging pagtatanghal ng mga natapos na pangkat (peer evaluation) nalilinang ang aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: 1. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isang bahagi ng teleserye o pelikulang napanood na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos B. Ang tono ay maaaring natutuwa. Anong magandang pag-uugali ng isang anak ang ipinakikita sa saknong blg. May Kaugnayan sa paksa B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagbubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga salitang ginamit sa aralin sa buhay ng tauhan. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga saknong sa aralin sa pamamagitan ng Intonational Reading. pagbabahagi ng isang testimonya na nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. nalulungkot. pagbibigay ng ipinapahiwatig ng piling saknong sa aralin. 115? . paglalahad kung paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa. Orihinal C. Malikhain Antas 3 A. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagbuo ng photo documentary batay sa mga kraytirya: A. Bakit ayaw payagan ng hari na maglakbay si Don Juan? 2.

Bakit mahalagang nakikipag-usap sa magulang kaugnay ng mga binabalak gawin? 4. Isulat at ipaliwanag sa bawat kahon kung ano ang kaugnayan ng mga piling salita sa aralin sa buhay ni Don Juan.) nakatukoy ang kasalungat na kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Sa kasalukuyang panahon. Paglalapat : .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. Makatotohanan ba ang ginawang pagkain ni Don Juan ng tinapay nang minsan lamang sa isang buwan? 7. Paano maipakikita ang pagiging maawain at matulungin sa kapwa? Maglahad ng karanasang may kaugnayan sa sitwasyon. Basahin ang saknong 127. kanino maihahalintulad ang katauhan ng leprosong tinulungan ni Don Juan? 8. Humihingi ka ba ng patnubay sa Maykapal sa iyong mga gawain? Ano ang nagiging bunga nito sa iyong pagkatao? malayang nakapagtatalakay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos D. Ano ang iyong mahihinuha sa ginawang paghingi ng tulong ng matandang leproso kay Don Juan? May iba pa kaya siyang maaaring gawin? Ipaliwanag ang iyong sagot. 5. 4. Ano ang katangian ni Don Juan na hindi taglay ng dalawang nakatatandang kapatid ang inilahad sa saknong blg. 2. Paano naiiba si Don Juan sa kaniyang mga kapatid sa ginawa niyang paglalakbay? 5. Bakit nasaktan ang kalooban ni Don Juan nang ibalik ng matanda ang tinapay? Ganito rin ba ang iyong mararamdaman kung ikaw si Don Juan? 6. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng kwadro o frames F1 Tagpuan F2 Tauhan F3 Simula F4 Saglit na Kasiglahan F5 Tunggalian F6 Kasukdulan F7 Wakas natatalakay ang aralin sa pamamagitan ng malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. nakapagbibigay ng iba pang halimbawa ng mga idyomatikong pahayag (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa idyomatikong pahayag bago hingan ng halimbawa ang mag-aaral. 3. 129 hanggang 163? 6. Ano ang ipinapahiwatig nito? Makatotohanan ba ito? Ipaliwanag. Naniniwala ka ba na ang kabutihang ginagawa ay may kapalit na gantimpala? Patunayan.

bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 8: Ang Gantimpala ng Karapat-dapat (Saknong Blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng photo documentary nakabubuo ng photo documentary na naglalarawan sa ginawang paglalakbay ng tatlong magkakapatid Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Larawan Mga kagamitan sa pagkuha ng larawan Mga kraytirya sa Pagbubuo ng photo documentary. asahang ito’y may gantimpala. 164-198) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa magiging bunga ng paggawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng kabutihan sa kapwa.

pagpapadama ng naging damdamin ng kapamamilya sa natanggap na pasasalamat. Tapat B. Aliw-iw ng tula Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa nakapagbibigay ng iba pang kahulugan sa mga piling salita ng aralin nakapagbibigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa aralin nakabubuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya/pamilya Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagbibigay at pagpapaliwanag ng mga kabutihan at kasamaang dulot ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa piling saknong ng aralin. pagbabahagi kung paano ipinakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa ng kabutihan. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawa o binuong kard ng pasasalamat batay sa mga kraytirya: A. pagsasalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing angkop sa aralin. 164-198 (Ang Gantimpala ng Karapat-dapat 2. pagbabahagi ng sariling pananaw sa salawikaing may kaugnayan sa aralin. Malikhain C. pagpapahayag ng sariling kahulugan sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan na ihahambing sa kasalukuyan. Orihinal .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Saknong blg.

Gamitin ang Fish Bone Map.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Bakit mahalaga ang taos-pusong pagtulong sa mga nangangailangan? (Maaaring gamitin ang Fan Fact Analyzer) . Ano ang literal na kahulugan ng salitang “ermitanyo”? Ano ang katangian ng ermitanyong natagpuan ni Don Juan? b. c. Ihambing ang kahulugan nito sa kasalukuyan.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang pagtatanghal ng bawat pangkat • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: a. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng tableau na nagpapakita ng gantimpalang ibinibigay kapag gumawa ng kabutihan sa kapwa • napahahalagahan ang ginawang tableau sa pamamagitan ng malayang talakayan B. Pumili ng isa sa mga piling salita sa aralin at bigyan ito ng sariling kahulugan. Paano maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? f. Ano ang tinutukoy ni Don Juan na kahanga-hanga at “isang talinghaga”? Bakit niya ito nabanggit? c. d. 164-198 sa masining na paraan (Maaaring gamitin ang madamdaming pagbasa o iba pang paraan ng pagbasa na lilinang sa kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa ng tula.” e. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng nilalaman ng saknong blg. b. Ano ang iyong pagpapakahulugan sa pahayag na “maging hangga man ng palad. tutupdin ko yaring hangad?” d. Bakit naging karapat-dapat si Don Juan sa tulong ng matandang ermitanyo? • nakapagbibigy ng iba pang kahulugan ng mga piling salita sa aralin. Magsalaysay ng sariling karanasan na makapagpapatunay sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Naniniwala ka ba sa salawikaing “Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin”? Ipaliwanag. ano ang iyong magiging damdamin sa ginawang pagtulong sa iyo ng matandang ermitanyo? g. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Don Juan. Isulat ang mga kabutihan at kasamaang dulot nito sa kasalukuyan. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakasusuri ng binasang aralin sa pamamagitan ng pagsulat sa Paradaym ng mga natutuhan sa aralin • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot/paggawa ng mga tanong/gawain: a. Magbigay ng isang magandang kaugaliang Pilipino na inilarawan sa saknong 164-198. C.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa bubuuing kard ng pasasalamat sa isang taong nakagawa ng kabutihan sa kaniya o sa kaniyang pamilya nakagagawa ng kard ng pasasalamat ang mag-aaral nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawang kard ng pasasalamat ng kamag-aral bago ipabigay sa pinaglalaanan nito (Ibigay sa mag-aaral bilang takdang aralin ang gawaing pagbibigay ng kard ng pasasalamat sa taong pinaglalaanan nito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Bakit mahalaga ang taospusong pagtulong sa mga nangangailangan? D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro sa pagbuo ng kard ng pasasalamat. Ipaulat sa klase ang naging reaksyon ng taong pinagbigyan at ang naging damdamin nila sa naging reaksyon ng kanilang pinaghandugan.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Mga materyales o kagamitan sa pagbuo ng kard ng pasasalamat Sipi ng mga istratehiya .

ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 199-232 (Ang Bunga ng Pagpapakasakit) sa mga saknong blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 9: Ang Bunga ng Pagpapakasakit (Saknong Blg. Saknong blg. 199-232) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagpapakasakit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi at pagkakaroon ng mabuting kalooban ni Don Juan. 199- . Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas 1. sa mga kraytirya: kaugnayan sa saknong blg. 199-232 2. Tayutay na personipikasyon nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa isa sa mga saknong ng aralin nakapagpapatunay na ang pagpapakasakit ay nagbubunga nang mabuti nakabubuo ng isang salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagpapakasakit Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Paggawa ng poster na may Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang poster batay pagpapatunay sa bisa ng ginawang hakbang ng tauhan upang makamit ang kanyang layunin. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bahagi na ng buhay ang pagpapakasakit upang maging matagumpay.

Aling mga salita ang kumakatawan sa tayutay na personipikasyon sa saknong blg. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa saknong na may pagkakatulad sa kasalukuyan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay halaga sa kamag-aral na nagpapakasakit o nagsasakripisyo para sa pag-aaral (Ipagawa ito sa pamamagitan ng secret balloting upang malaman kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Ipagawa ang secret ballotin isang araw bago ang araling ito upang mapaghandaan ang paghahandog sa napiling mag-aaral. pagbabahagi ng pananaw tungkol sa isang saknong sa aralin at iuugnay ito sa pangyayari sa kasalukuyan. Angkop sa paksa ng aralin B. Orihinal . 199-232 (Maaaring ipagamit sa mag-aaral ang iba’t ibang istratehiya sa pagbigkas. Ano ang mga katangian ni Don Juan ang ipinakita sa saknong blg. Iminumungkahing huwag munang ipaalam sa mga mag-aaral ang susunod na gagawin upang maging sorpresa ito sa mag-aaral na napili. 206? b. 231? • nakapagbibigay ng ibang uri ng tayutay na personipikasyon • nakatutukoy sa magkakapares na salita kung ito ay magkasingkahulugan o magkasalungat A. Malikhain C. pagbuo ng salawikain tungkol sa maaaring maging bunga ng pagkakasakit. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa mga saknong blg.) • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong na: a. Antas 3 A. pagbibigay ng kahulugan sa sinabi ng tauhan tungkol sa tamang pakikitungo sa kapatid na maaaring maiuugnay sa sarili.) • nakapaglalahad ng puna at mungkahi sa ipinakitang pagtatanghal ng bawat pangkat (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tayutay na personipikasyon na ginamit sa aralin pagkatapos ng bahaging ito.) • nakapaglalahad ng hinuha kung ano ang maaaring maging bunga sa isang taong nagpapakasakit B. ang kanilang bunsong kapatid mula sa pagiging bato? c. Ano ang naging damdamin nina Don Pedro at Don Diego sa ginawang pagtulong sa kanila ni Don Juan. pagpapahayag kung paano magpapakasakit alang-alang sa pamilya. Paghandain ang mga mag-aaral ng bulaklak o munting regalo na maaaring ibigay sa napiling mag-aaral.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 232.

magkasundo kayong tatlo’t wala sanang may maglilo.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Ano ang ginawa ni Don Juan upang mapaglabanan ang antok habang umaawit ang Ibong Adarna? Naging mabisa ba ang ginawa niyang ito? Patunayan. anang ermitanyo. e. Bigyang kahulugan ang sinabi ng ermitanyo sa tatlong magkakapatid: “Ngayon. Nahuhulaan kaya ng ermitanyo ang maaaring maganap sa tatlong magkakapatid? Patunayan. maghanda nang umuwi kayo.” f. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ang mga pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng dayagram • nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: d. .

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

g. h. i. j.

Pumili ng mga saknong sa bahaging ito at magsalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad dito. Magagawa mo bang magpakasakit alang-alang sa iyong pamilya? Bakit? Nagbubunga ba ng mabuti ang pagpapakasakit? Patunayan. Paano makakamit ang tagumpay na hinahangad?

D. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa paggawa ng poster.)
Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagbuo ng poster (Papatnubayan ng guro ang mag-aaral sa pagbuo nito.) nakabubuo at nakapagpapaliwanag ng poster na ginawa kaugnay sa saknong 199-232. Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagbuo ng salawikain Sipi ng mga istratehiyang ginamit

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat Adarna

na

Markahan:

Ibong Aralin 10: Ang Bunga ng Inggit (Saknong Blg. 232-275)

Bilang ng araw/sesyon: 1

Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng pagkainggit Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasan ang inggit, dulot nito ay hindi maganda Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang inggit? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 232-275 (Ang Bunga ng Inggit) nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng sunod-sunod na mga pangyayari sa aralin nakapagmumungkahi ng mga paraan upang maiwasan ang inggit nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Inaasahang Pagganap: Pagbuo ng kuwento na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng kaisipan ng aralin at kung paano ito nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao. pagpapahayag ng mungkahi kung paano maiiwasan ang inggit. Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa binuong kuwento batay sa mga kraytirya: A. May kaugnayan sa paksa B. Taglay ang mga elemento

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

paglalahad sa tauhang nagkaroon ng bisang pandamdamin sa sarili. ng isang kuwento pagsasalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may C. Tumutugon sa layunin pagkakatulad sa pangyayaring binasa. D. Gumamit ng mga angkop na salita paglalahad ng nais ipaalala ng piling bahagi ng aralin bilang anak E. Wastong gamit ng bantas at kapatid. pagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahaging ito ng akda. Antas 3 A. Pagtuklas : (Ipaliiwanag ng guro ang kaisipang “crab mentality”.) Ang mag-aaral ay: • natatalakay kung paano nakaaapekto sa tagumpay ng isang tao ang crab mentality. Maaaring batay sa sariling karanasan o karanasan ng mga taong kakilala ng mag-aaral B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg. 232-275 sa madulang paraan (Ibigay ito sa mga mag-aaral bilang takdang aralin. Ipahanda ang mga kakailanganin sa pagtatanghal.) • nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa bawat pangkat na nagtanghal • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Ano ang uri ng pagkatao ang ibinabadya ng saknong blg. 233 at 234 tungkol kay Don Pedro? 2. Ano ang maaaring ipakahulugan nang hindi agad pagsagot ni Don Diego sa panukalang masamang balak ni Don Pedro kay Don Juan? 3. Ano ang mga salita ang naglalahad ng tayutay na patambis sa saknong 240? (Iminumungkahing talakayin muna sa mga-aaral ang tungkol sa tayutay na patambis o pagsalungat.) 4. Ano ang kahinaan ng tao ang tinutukoy sa saknong blg. 243? 5. Sa iyong palagay, bakit hindi ipinagtanggol ni Don Juan ang sarili sa ginawang pananakit ng dalawang kapatid? 6. Bakit tumangging umawit ang ibong Adarna nang dalhin ito sa kaharian ng Berbanya? • nakalilikha ng iba’t ibang salita mula sa mga piling salitang-ugat. C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin sa pamamagitan ng Flow Chart o iba pang istratehiyang angkop sa aralin

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

nakapagtatalakay ng aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Bakit nagawang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego si Don Juan? Nagbunga ba ng mabuti ang kanilang ginawa? Patunayan. 2. Paano maiiwasan ang pagkakainggit? 3. Magsalaysay ng isang pangyayaring narinig, nabasa o napanood na may pagkakatulad sa pangyayaring binasa. Ano ang naging bunga nito at paano ito nalutas? 4. Sino sa mga tauhan ang nagkaroon ng pinakamatinding bisa sa iyong damdamin? 5. Ano ang nais ipaalala sa iyo ng bahaging ito ng aralin bilang isang anak at kapatid? 6. Paano nakahahadlang sa pagtatagumpay ang pagkainggit?

D. Paglalapat: (Ang guro ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga dapat tandaan sa pagsasalaysay.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagsasalaysay nakapagsasalaysay ng isang pangyayari sa kasalukuyan na kabaligtaran ng mga pangyayari sa bahagi ng akda Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga props para sa madulang pagtatanghal Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagsasalaysay

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 11: Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap Bilang ng araw/sesyon: 2 (Saknong Blg. 276-318) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahilingan ni Don Juan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na para sa kanyang pamilya sa gitna ng kaniyang paghihirap. pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Gabay ang positibong pananaw upang magtagumpay sa buhay Paano magiging magaan ang pagharap sa mga suliranin sa buhay? Ang mag-aaral ay: Nauunawaan ng mag-aaral ang: nakatatalakay ng mga hakbangin sa paglutas ng sariling suliranin 1. Saknong blg. 276-318 natutukoy ng ilang saknong na nagkaroon ng malaking epekto sa sarili (Ang Dalangin ng Bunsong Anak sa Gitna ng Paghihirap) nakapagpapaliwanag nang pagsang-ayon sa ikinilos ng tauhan 2. Ang tayutay na Apostrophe nakasusulat ng panalangin o dasal para sa pamilya Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinulat na panalangin o dasal pagbubuod at pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa aralin. batay sa mga kraytirya: pagbibigay kahulugan sa napiling saknong mula sa aralin na nagkaroon A. Pagiging tapat ng bisa sa sarili. B. Orihinal paglalahad kung kailan naramdamang hindi nagpabaya ang Diyos. C. Taglay ang tayutay na pag-aanalisa sa sarili kung magagawang magpatawad pagtawag/apostrophe sa mga kapatid na nakagawa ng kasalanan tulad ng ginawa ng tauhan sa aralin. pagkilala sa sarili kung anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin. pagpapahayag kung paano maisasabuhay ang kaisipang natutuhan. Antas 3

Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng isang panalangin o dasal na humihiling ng kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay

312? (Iminumungkahi sa gurong magbigay muna ng input tungkol sa tayutay na pagtawag o apostrophe bago ito talakayin nang may pagsasanay sa klase?.) • nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita mula sa aralin C. Bakit may tayutay na pagtawag sa saknong blg. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbabahagi ng ginawang hakbang at ng kaniyang pamilya sa panahong nahaharap sila sa mabigat na suliranin sa pamamagitan ng pagtatala sa Double Entry Journal. Ano ang panawagan ni Don Juan para sa kaniyang amang si Haring Fernando? d. 276-318 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot at pagtalakay sa mga tanong na: a. 298? c. Sa unang pahina. 296? Sang-ayon ka ba sa nilalaman ng saknong blg. Sa ikalawang pahina ay ang mga ginawang hakbang sa panahon ng pagharap sa mabigat na suliranin. ilalagay ang impormasyon tungkol sa sarili. Pangalan Ginawang Hakbang (Iparinig ang tugtuging instrumental ng isang malamyos na awitin sa mga mag-aaral habang sila’y nakapikit. Paano bibigyang-kahulugan ang saknong blg.) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa nang wasto at may damdamin sa saknong blg. Ano ang hinaing ni Don Juan tungkol sa kaniyang mga kapatid? b. Pagpapalalim : .

kalusugan at kapayapaan ng mga mahal sa buhay naiparirinig sa kamag-aral ang panalangin na ginawa para sa pamilya . Ibuod ang mga pangyayari sa aralin sa tulong ng Story Mapping. Isalaysay kung kailan naramdamang hindi ka Niya pinabayaan. D.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa binuong panalangin nakabubuo ng panalangin na humihiling ng kaligtasan. Simulan ang mga pangyayari sa pagkakalugmok ni Don Juan. Pumili ng isang saknong mula sa aralin na nagkaroon ng bisa sa iyo. magagawa mo rin kayang patawarin ang iyong mga kapatid kung makagawa sila ng kasalanan sa iyo? Ipaliwanag. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa tamang pagdarasal at ang dapat na nilalaman nito. Sang-ayon ka ba sa ipinakitang ugali ni Don Juan? Bakit oo? Bakit hindi? e. Ipinakita sa aralin na ang Diyos ay kumikilos sa tamang panahon. c. Ipaliwanag ito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mag-aaral ay: • nakapagbubuod ng aralin gamit ang Caterpillar Technique Pamagat Mga Tauhan Tagpuan Mga Pangyayari Wakas Tema • malayang nakapagtatalakay ng aralin sa tulong ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng mga gawain na: a. d. b. Anong mahalagang kaisipan ang natutuhan sa aralin? Paano ito isasabuhay? g. Katulad ni Don Juan. f. Paano magiging magaan ang mga kinakaharap na suliranin sa buhay? Talakayin ito sa pamamagitan ng List All Factors Strategy (LAFS).

Kakailanganing Pag-unawa: Kailanma’y hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Mahalagang Tanong: Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? Ang mag-aaral ay: nakapagsasadula ng madulang tagpo sa teleserye o pelikulang napanood masining na nakapagtatanghal ng mga pangyayari sa aralin nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng iba’t ibang istratehiya naiaawit sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan ang ilang saknong ng Ibong Adarna . 319-384) Bilang ng araw/sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-awit ng Ibong Adarna. Nauunawaan ng mag-aaral ang: 1. Saknong Blg.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtataya sa isinulat na panalangin Cd/vcd player/cassette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 12: Ang Awit ng Ibong Adarna (Saknong Blg. Tayutay na Simile o Pagtutulad Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 319-384 (Ang Awit ng Ibong Adarna) 2.

pag-awit sa sariling wika/interpretasyon sa ilang saknong ng Ibong Adarna.) • nakapagpapahahayag ng puna at mungkahi sa mga nagtanghal na pangkat • nalilinang ang aralin sa pagsagot sa mga tanong: a. Paano sinagot ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ni Don Juan? b. . pagpapahayag ng natutuhan at nalaman sa aralin sa masining na paraan. Maaaring intonational reading. Paano ibubuod ang saknong blg. Kaangkupan ng interpretasyon B. pagsusuri sa sarili kung kanino higit na dapat manaig ang damdamin nang pagkaawa sa mga taong inihambing sa mga tauhan sa aralin. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa salawikaing maiuugnay sa aralin. paglalahad ng mga dahilan kung bakit nakadarama ng inggit o panibugho sa kapwa. Ganda ng tonong nagawa A. 319-384 sa pamamagitan ng masining na paraan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pag-awit sa ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa wika ng mga kabataan sa kasalukuyan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagkilala at pagpapaliwanag sa taong magkatulad ng pag-uugali ni Don Juan sa kasalukuyang panahon. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pag-awit sa saknong ng Ibong Adarna batay sa mga kraytirya: A. ( Gawin itong paligsahan. madulang pagbigkas at iba pang masining na pamamaraan sa pagbigkas ng tula. 330-332? B. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng isang tagpo na tulad sa isang pelikula o teleseryeng napanood na nagpapakita ng pagtutunggali ng bida at kontrabida • natatalakay ang kinahinatnan ng mga tauhan sa pelikula o teleseryeng ipinakita Paglinang: Ang mag-aaral ay : • nakapagtatanghal ng saknong blg.

sino siya at ipaliwanag kung bakit siya ang napili mong ihambing kay Don Juan. c. Tungkol saan ang pangyayari na inawit ng Adarna? • nakapagbibigay ng halimbawa ng tayutay na simile o pagtutulad (Magbibigay muna ng input ang guro tungkol sa simile o pagtutulad na tayutay bago ipagawa ang bahaging ito. Paano ipinakita ng matandang ermitanyo ang kabutihan sa tatlong magkakapatid? b. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakabubuod ng aralin sa pamamagitan ng Staircase Strategy o iba pang istratehiyang angkop sa aralin • nakalalahok sa malayang talakayan sa pamamagitan ng pagpapasagot sa mga tanong/pagpapagawa sa mga gawain na : a. d. Anong pagkakataon nakadarama ng inggit ang isang tao sa isang kapwa? Dapat ba ito? Ipaliwanag ang sagot. Bakit hindi na ipinagtaka ni Don Juan na alam ng matanda ang mga kaganapan sa Berbanya? d. Suriin ang iyong sarili. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kaparusahan”? Anong parusa ang dapat igawad kina Don Pedro at Don Diego? Bakit? e. Sagutin ang tanong na: Kanino ako higit na dapat maawa: kay Don Juan na ginawan ng kasalanan o kina Don Pedro at Don Diiego na parurusahan? . May kilala ka bang katulad na pag-uugali ni Don Juan? Kung mayroon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I c.) • nasusuri ang ginamit na tayutay na pagtutulad sa mga saknong na pinag-aralan • nakapagbibigay ng ilang pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na pagtutulad (simile) C. Ilarawan sa iyong sariling pananalita ang pagbabago sa ibong Adarna nang makita si Don Juan? e.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I f. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-awit naaawit ang ilang saknong ng Ibong Adarna ayon sa kanilang wika ( Palapatan ito ng musika na may angkop na instrumento sa mga mag-aaral. g.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pag-awit Musika at instrumentong maaaring gamitin sa pagsasapopular ng ilang saknong . Isulat kung ano ang mga natutuhan sa aralin.) D. Bakit kailangang iwasan ang paggawa ng masama? (Ipatala ang mga sagot sa pisara na pagkatapos ay ipabubuo ang isang talata batay sa mga isinulat na salita.

pamamaraan sa pakikipanayam pagbibigay ng isang pangyayaring nagbubunga ng positibo ang inggit.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 13: Ang Muling Pagkahamak ni Don Juan (Saknong Blg. Mahusay ang pagkakaulat batay sa boses at visual aids na ginamit inggit. pagbabahagi ng sariling paniniwala tungkol sa sanhi at bunga B. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pag-uulat sa kinalabasan ng Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pag-uulat pagpapaliwanag sa kabutihan at kasamaang dulot ng pagkainggit sa sa isinagawang panayam batay sa mga isinagawang panayam tungkol sa sanhi at bunga ng pagkainggit ng tao kapwa. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May limitasyon din ang pagtitiwala sa kapwa. kraytirya: paglalahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita sa kapwa A. . bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 385-441 (Ang Muling Kapahamakan ni Don Juan) nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality nagagamit sa pangungusap ang angkop na mga pang-uri sa paglalarawan nakapagpapaliwanag kung bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa nakapagsasagawa ng panayam tungkol sa maaaring idulot ng pagkainggit sa kapwa. Bakit dapat na may limitasyon ang pagtitiwala sa isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. paglalahad kung paano pinaglalabanan ang nadaramang pagkainggit sa kapatid o kapwa. pagbabahagi sa naging damdamin sa mga tauhang nakaramdam ng C. 385-441) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling at kasamaang dulot ng labis na pagtitiwala sa kapwa. Pagiging matapat ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa. Gumamit ng makabagong ng pagkainggit sa kapwa.

Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng masining na pagbigkas sa saknong blg. na inapi ng mga kapatid na ipamana ang kaharian? Bakit? 2. 385-441 nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na: 1. Bakit itinuturing na tayutay na paglilipat-wika ang saknong blg. Ipaulat sa napiling lider ng pangkat ang napag-usapan. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Don Juan para sa kaniyang mga kapatid? 4. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang kinahinatnan ng mga pangyayari sa aralin gamit ang Flow Chart . Sa anong hayop inihalintulad ng may-akda si Don Pedro? Sang-ayon ka ba sa paghahalintulad? Bakit? 6. Sang-ayon ka ba sa payo ng ibong Adarna na kay Don Juan. Ano ang naging hatol ng hari bilang parusa sa dalawang nagkasalang anak? 3. 404? (Talakayin muna ng guro ang tayutay na paglilipat-wika sa mga magaaral bago ito ipasagot sa mga mag-aaral.) Pagsusuri sa iba pang taludturan na may tayutay na paglilipat-wika Pagbibigay ng pagsasanay sa pagkilala sa tayutay na paglilipat-wika 5. Bakit nangamba si Don Juan nang makitang wala ang Adarna sa hawla? nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga pang-uri C.) B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag kung paano maiiwasan ang crab mentality (Gawin itong pangkatan.

c. Magbigay ng isang pangyayari kung saan ang pagkainggit ay nagiging positibo o nagbubunga ng mabuti. e. b. Kung ikaw si Haring Fernando.pagkakatiwalaan mo pa ba ang iyong dalawang anak na nagkasala? Bakit? f.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pag-uulat sa ginawang pakikipanayam nakapag-uulat sa ginawang pakikipanayam sa limang (5) kamag-aral tungkol sa mga kasamaan at kabutihang maaaring idulot ng inggit sa kapwa nakapag-uulat sa klase ng kinalabasan ng panayam . May kabutihan bang naidudulot ang inggit? Ano naming kasamaan ang naidudulot nito? d. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa mga dapat tandaan sa pakikipanayam at mga gabay na tanong tungkol dito. Bakit hindi dapat magtiwala nang lubos sa tao? D. Bakit hindi mabuti ang mainggit sa kapwa? Ipaliwanag.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I natatalakay ang mga tanong/gawain na: a. May pagkakataon bang nakadarama ka ng inggit sa iyong kapatid o sa ibang tao? Paano mo ito pinaglalabanan? g. Maglahad ng isang pangyayaring napanood o nabasa na nagpapakita ng naging sanhi at bunga ng pagkainggit sa kapwa.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng mga tanong na kakailanganin sa panayam Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa pagbuo ng kraytirya sa pakikipanayam Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 14: Sa Bundok ng Armenya (Saknong Blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Nakatutulong ang kagandahan ng kapaligiran upang mag-isip at kumilos nang Bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng ating maayos ang isang tao. 442-476) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging kalagayan ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling prinsipe sa Bundok ng Armenya bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. 442-476 (Sa Bundok ng Armenya) nakapaglalarawan ng magagandang lugar sa Pilipinas nakapagpapahayag kung paano makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan nakapagtataya ng sarili tungkol sa mga katulad na sitwasyon sa aralin nakagagawa ng anunsyo o patalastas (advertisement) tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/kalikasan . kapaligiran? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

pagbabahagi kung paano makatutulong sa wastong pangangalaga sa kagandahan ng kalikasan ang isang mag-aaral. pagpapahayag kung paano makatutulong ang kalikasan sa sangkatauhan. Angkop sa paksa . C. paggawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran/ kalikasan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 2 Sa Antas ng Pagganap: Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Pagtataya sa ginawang anunsiyo Paggawa ng anunsyo o patalastas Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: o patalastas batay sa mga kraytirya: (advertisement) tungkol sa pagtalakay sa kagandahan ng magagandang lugar sa Pilipinas. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa kapintasan o kahinaan ng tauhan. Malikhain kapaligiran/ kalikasan pagbibigay kahulugan sa pagmamahal ng pangunahing tauhan sa kaniyang mga B. Orihinal kapatid. wastong pangangalaga sa A.

Gawin ito sa paraang pagbabalita. Maaaring positibo o negatibo. Pangkat 3: Ilalahad ang mga bagay na dapat gawin upang mapangalagaan ang kalikasan gamit ang Tree Map. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pangkatang pag-uugnay nito sa karanasan ng mag-aaral (kolaboratibong gawain) Pangkat 1: Ilalahad ang kahalagahan ng kalikasan gamit ang band wagon.) A. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay ng magagandang lugar sa Pilipinas at natatalakay ang kagandahan ng mga ito (Maaari nang maghanda ang guro ng larawan ng magagandang lugar sa Pilipinas gamit ang slides at projector. Pangkat 2: Isasalaysay ang mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Pangkat 4: Ibibigay ng pangkat ang mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at ang epekto nito sa mga tao gamit ang Herringbone Technique Pangkat 5: Tatalakayin ang mga solusyon sa mga suliraning inilahad ng Pangkat 4 • • nakapaglalahad ng puna o feedback para sa kolaboratibong gawain ng mga mag-aaral nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng mga tanong na: 1. Anong uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. 448? 2. Bakit minabuti ni Don Juan na mamalagi na lamang sa Armenya? 3. Ano ang iyong maibibigay na kahulugan sa pagbabago sa himig ng pananalita ni Don Pedro sa saknong blg. 464? nakabubuo ng mga salita mula sa titulong Bundok ng Armenya

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

C. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin gamit ang Fan Fact Analyzer (Gawin itong pangkatan)

Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari

Tagpuan/Tauhan

Pagpapahalagang Pilipino

malayang natatalakay ang mga tanong/gawain na: 1. Ano ang dahilan at tumakas si Don Juan patungong Armenya? 2. Kapintasan ba o kahinaan ni Don Juan ang tapat na pagmamahal sa kaniyang mga kapatid? Ipaliwanag. 3. Ipahayag ang kagandahan ng Armenya sa pamamagitan ng paglalarawan dito gamit ang iba’t ibang uri ng pang-uri. 4. Marami sa mga lugar sa kasalukuyan ang tuluyan nang nasira dulot ng industriyalisasyon. Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kagandahan ng ating kalikasan/kapaligiran? 5. Nabibigyan ng ebalwasyon ang sarili batay sa araling tinalakay. 6. Talakayin kung bakit kailangang pangalagaan o panatilihin ang kagandahan ng kapaligiran. (Ipakitang muli ang magagandang lugar sa Pilipinas o ang kapaligiran habang tinatalakay ito ng mag-aaral.)

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

D. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa anunsyo o patalastas kung paano ito isasagawa at ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa nito.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ang kraytirya sa paggawa ng anunsiyo. nakagagawa ng anunsiyo o patalastas tungkol sa wastong pangangalaga sa kapaligiran at sa kalikasan. (Pumili ng mag-aaral na magpapaliwanag/magtatanghal sa kanyang/kanilang ginawa. Maaaring ipagawang indibidwal o pangkatang gawain. Indibidwal kung patalastas na pa-poster, pangkatan kung pagsasakilos ang patalastas.) Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga larawan sa slides ng power point Mga kraytirya sa paggawa ng patalastas Mga kakailanganing kagamitan sa paggawa ng poster Projector

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 15: Ang Mahiwagang Balon (Saknong Blg. 477-506) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaiba ng ugali ng tatlong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng balon bilang bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. simbolismo. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang sinimulang gawain ay dapat na tapusin, ugaling ningas-kugon Baki thindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kuson? ay di-dapat pairalin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 477-506 ( Ang Mahiwagang Balon) nakapag-uugnay sa buhay o gawain ng isang tao ang paksa ng aralin nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain nagagamit sa pangungusap ng mga malalalim na piling salita sa aralin nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paksa ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng isang interpretasyon Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ibinigay na pagpapakahulugan pagpapaliwanag sa kaisipang ningas-kugon. sa maaaring isinasagisag batay sa mga kraytirya: pagbibigay ng kahulugan o pahiwatig ng isang saknong ng aralin na A. Angkop sa aralin ng mahiwagang balon sa kasalukuyan iuugnay sa sariling karanasan. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa katotohanan na walang kasiyahan B. Tiwala sa sarili habang iniuulat ang nabuong interpretasyon sa buhay ang tao. pagpapahayag ng naging damdamin ukol sa nasimulang gawaing ‘di natapos. pag-uugnay ng naging damdamin sa isang tauhan sa aralin nang makamit na niya ang kaniyang layunin. pagbibigay ng sariling kahulugan o interpretasyon tungkol sa paksa ng aralin.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I

Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad kung ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kaisipang “ningas kugon” at ang kaugnayan nito sa buhay o gawain ng isang tao B. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagtatapos sa isang gawain gamit ang Thinking Map

KAHALAGAHAN

• •

maayos na nabibigkas ang saknong blg. 477-506 sa masining na paraan. ( Ibigay ito bilang takdang aralin ng mga mag-aaral.) upang mapaghandaan ang gagawing pagtatanghal na maaaring sabayang bigkas o sabayang pagbasa.) nakapagpapaliwanag sa mga pahayag na may pagmamalabis o eksaherasyon sa saknong blg. 479 nakabubuo ng kahulugan ng mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap

) • natatalakay ang mga tanong/gawain: a. e. Ang tao ay sadyang mapanaliksik. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng mga dapat tandaan sa pagbibigay ng interpretasyon at pagsasalaysay. Totoo bang walang kasiyahan sa buhay ang tao? Nakaranas ka na ba na hindi ka nasiyahan sa buhay. anong sitwasyon ito? d. Nakatutulong ba sa buhay ng tao ang katangiang ito? Sa paanong paraan? • nakapagbibigay ng mungkahi kung bakit hindi dapat panatilihin ang ugaling ningas-kugon D. (Maaari itong gawing pangkatan. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan nang pagguhit ng larawan sa mga pangyayari.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. May nasimulan ka na bang gawain na hindi natapos? Ano ang naging damdamin mo ukol dito? Iugnay ang kasagutan sa naging damdamin ni Don Juan nang lumusong siya sa balon. Ano ang kaibahan ni Don Juan sa dalawa niyang kapatid? b. Ano ang nais iparating ng huling saknong ng aralin? c.) Ang mag-aaral ay: • nakakabubuo ng mga kraytirya sa pagbibigay ng sariling interpretasyon at pagsasalaysay • nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mahiwagang balon na binanggit sa aralin Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kagamitan sa pagbubuo ng larawan Larawan ng mga pangyayari sa aralin .

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Angkop ang pagpapakahulugan tauhan at ng sarili. 507-566 nakapagbibigay ng pahiwatig sa mga bagay na sumisimbolo sa ( Si Don Juan at Donya Juana . Si Donya Bilang ng araw/sesyon: 1 Juana (Saknong Blg.AngPagtatagpo) pagmamahal nakapagpapaliwanag sa kahulugan ng “pagmamahal sa unang pagtatagpo” nakapag-uugnay ng salawikain sa tunay na buhay na may kaugnayan sa araling tinalakay nakapagsasaliksik ng isang awiting hango sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbibigay ng sariling Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa pagbibigay ng kahulugan pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang bagay na sumisimbolo sa pagmamahal.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna Ibong Aralin 16: Ang Unang Babaeng Nagpatibok sa Puso ni Don Juan. pagbibigay ng kahulugan ng nilalaman ng awiting sinaliksik. na Markahan: . paghahambing sa makabagong literatura ng katauhan ng pangunahing tauhan B. 507-566) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga taong Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagmamahal. pag-uugnay ng kasabihan sa isang pangyayari na inilahad sa aralin sa buhay ng C. Modernong awitin at ng pantulong na tauhan. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ay gagawin ng taong nagmamahal para sa kaniyang minamahal kahit Paano nasusukat ang tunay at tapat na pagmamahal? ang maging kapalit pa nito ay ang sariling buhay. Angkop sa tema ng aralin upang sagupain at talunin ang katunggali na inilahad sa aralin. interpretasyon sa awiting may sa awiting sinaliksik batay sa mga pagibigay kahulugan sa “pagmamahal sa unang pagtatagpo” sa naging kasaysayan kraytirya: kaugnayan sa tema ng saknong blg. 507 ng mga tauhan sa aralin at ang naging damdamin sa mga ito. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. paglalahad sa pangunahing pangyayari na nagbigay ng lakas ng loob sa tauhan A.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ano ang katangian na ipinakita ni Don Juan nang nagpumilit siyang lumusong sa mahiwagang balon? b. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng aralin sa pamamagitan ng pagsasalaysay tungkol sa natuklasan sa larangan ng pag-ibig • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas sa saknong blg. 507-566 • nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: a. Ano ang katangian ng isang babae ang ipinahihiwatig sa saknong blg. 523 hanggang 527? d. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalagom ng aralin sa pamamagitan ng Story Grammar Tauhan Panahon Tagpuan Panimula Suliranin Reaksyon Wakas Layunin Ginawa/Binabalak Resulta/Kinahinatnan . Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • naiuugnay ang isang bagay bilang isan simbolo pagmamahal B. 522? c. Ano ang damdamin na mararamdaman mula sa saknong blg. 565? • nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin C. Ano ang ibig ipakahulugan ng saknong blg.

Bakit masasabing “pag-ibig sa unang pagtatagpo” ang kasaysayan nina Don Juan at Donya Juana? b. saan maihahambing ang mga katauhan ni Don Juan at ng higante gayundin ang ginawa nilang paglalaban? Ilahad. Bakit natutuwa pa ang higante nang malamang may ibang taong kasama si Donya Juana? c. Iugnay ang pagkapanalo ni Don Juan sa sagupaan sa kasabihang “Walang malaking nakapupuwing.” f. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob kay Don Juan upang sagupain at talunin ang higante? d. e. 1 2 3 4 . Ilahad ang pagkakasunud-sunod ayon sa sariling pananaw. Paano nasusukat ang tunay na pag-ibig? Isulat ito sa tulong ng TARGET.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • malayang nakikiisa sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain na: a. Sa makabagong literatura o pelikula.

) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa pagpapakahulugan sa awit na sinaliksik nakapagsasaliksik ng tungkol sa isang awit sa kasalukuyan na may kaugnayan sa tema ng aralin. Paglalapat : (Bigyan ng impormasyon ang mag-aaral tungkol sa awit na gagawan ng pananaliksik. Bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang nilalaman ng napiling awit Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Sipi ng awiting may kaugnayan sa tema ng aralin Mga kraytirya sa pagtataya sa gawain .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D.

pagpapahayag ng naging damdamin habang binabasa ang mga saknong. A. Paano masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Pagkamalikhain C. Orihinal . sa pamamagitan ng mga kraytirya: pagpapaliwanag sa ipinahihiwatig ng mga pangyayari sa ipinakitang pagsasatao tungkol sa mga pagsubok na naranasan ng tao dahil sa pagmamahal. May kaugnayan sa tema ng aralin D. paggawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig at bibigyan ito ng sariling kahulugan B. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Lahat ng pagsubok ay kakayanin ng isang tao nang dahil sa pagmamahal. 567-650 (Si Donya Leonora at ang Serpyente) nakapagsasatao sa dumating na pagsubok sa isang tao nang dahil sa pagmamahal nakauunawa sa mga piling saknong sa pamamagitan ng pagpapaliwanag nakapaglalahad ng damdamin habang binabasa ang mga saknong nakagagawa ng akrostik mula sa salitang pag-ibig Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagbuo ng akrostik mula sa salitang Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang akrostik pag-ibig. pagbibigay ng interpretasyon sa ginawang paghahambing sa mga pangyayari sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o sa nabasang akda. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 17 : Si Donya Leonora at ang Serpyente (Saknong Bilang 567-650) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng katatagan ng pagmamahal sa gitna ng mga pagsubok. paglalahad ng sariling pasya kung itataya ang buhay alang-alang sa taong minamahal. Akma ang kahulugan paghahahambing sa nangyaring labanan na ipinakita sa aralin sa isa sa mga napanood na palabas sa telebisyon o pelikula o kay naman ay sa nabasang aralin.

d. Isulat kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ang mga saknong kaugnay ng aralin. b. Ano ang maaaring naging dahilan at agad na naniwala si Donya Leonora sa pakiusap ni Don Juan gayong noon lamang sila nagkita? c. 583? b. Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana? c. Ihambing ang paglalaban nina Don Juan at ng serpyente sa isa sa mga napanood na teleserye o pelikula o kaya naman ay sa nabasang akda. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong blg. ) . 567-650 sa pamamagitan ng Intonational Reading Pangkat 1: tonong natatakot Pangkat 2: tonong natutuwa Pangkat 3: tonong nalulungkot Pangkat 4: normal na tono natatalakay ang mga tanong upang malinang ang kaalaman sa aralin: a. maituturing bang pag-ibig sa unang pagkikita ang naramdaman nila sa isa’t isa? Patunayan. Itataya mo rin ba ang iyong buhay alang-alang sa taong iyong minamahal? Bakit? e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Paano masusubok ang katapatan ng pagmamahal ng isang tao? (Ipatalakay ito sa mag-aaral sa pamamagitan ng pag-uulat sa ginawang panayam na may kaugnayan sa tanong na ito. f. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nabibigkas ang saknong blg. Anong kahinaan ni Don Juan ang magpapatunay mula sa saknong blg. Magsimula sa pinakapayak na emosyon patungo sa pinakamasidhi. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • • • nakapagtatanghal ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng mga pagsubok na naranasan ng isang tao dahil sa pagmamahal nakapagbibigay ng reaksyon sa naganap na pagtatanghal natatalakay ang isinagawang pagtatanghal B. Ano ang dalawang bagay na nakatulong sa pakikipaglaban ni Don Juan? nakapagbibigay-kahulugan sa mga tayutay sa loob ng mga piling saknong sa aralin • • C. Paghandain ang mag-aaral ng mga tanong para sa gagawing panayam. Nang magkita at mapaibig si Don Juan kay Prinsesa Leonora. 611-612? d. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • natatalakay ang mga tanong/gawain: a.

Pandikit. 651-680 nakapagpapahayag ng pananaw sa nagiging magkaribal sa pag-ibig ng (Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan) magkapatid nakapagbibigay ng pananaw ukol sa isang napiling sitwasyon sa aralin napangangatwiranan ang uri ng pagmamahal na dapat manaig sa sarili kung sakaling iibig nakapagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming . dapat lamang.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng akrostik nakagagawa ng akrostik mula sa salitang PAG-IBIG at naiuulat ito sa klase pagkatapos Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Kartolina. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Hindi masamang magmahal. Paglalapat : (Iminumungkahi sa gurong ibigay ang mga paraan sa paggawa ng akrostik at ang mga kakailanganin sa paggawa nito.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Gunting Mga kraytirya sa paggawa ng akrostik Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 18: Ang Muling Pagtataksil kay Don Juan (Saknong Blg. 651-680) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mabuting naidudulot ng labis Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling na pagmamahal bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. alam ang hangganan o limitasyon nito. Bakit hindi nakabubuti ang labis na pagmamahal? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

Antas 3 A. Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag ng awiting naglalahad nang labis na pagmamahal ng isang tao. paglalarawan sa uri ng pagmamahal na namamayani sa mga tauhan sa aralin at pag-uugnay sa kasalukuyang pangyayaring kanilang nasaksihan. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapag-uugnay ng sariling karanasan o sa taong kilala nila sa awiting “Bakit Labis kitang Mahal” (Iminumungkahing iparinig ito ng guro sa mag-aaral gamit ang cd/dvd player o cassette player.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakikiusap Inaasahang Pagganap: Pagtatanghal ng monologo na nagpapakita ng damdaming may pagkakatulad sa damdamin ng piling tauhan sa akda. pagpapahayag ng sariling saloobin kung paano umibig o ibigin. Bakit tiyak na magiging malubha ang kalagayan ni Don Juan sa pagkahulog niya sa balon? • nakabubuo ng talata gamit ang mga piling salita sa aralin. pagpapahayag ng pananaw tungkol sa magkapatid na nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig. paglalahad at pagpapaliwanag sa magiging damdamin sa isang tauhan nagtaksil na inilahad sa aralin. . Ano ang masasabi sa kawalan ng reaksyon ni Donya Juana sa pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora? b.) • napahahalagahan ang awit sa pamamagitan ng malayang talakayan Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghal na monologo batay sa mga kraytirya: A. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapag-uulat ng aralin sa masining na paraan • natatalakay ang mga tanong na lilinang sa kaalaman sa aralin: a. pagtatanghal ng monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan. Orihinal C. May angkop na tinig. May kaugnyan sa paksa B. wastong tindig at kumpas B.

) Don Juan Paghahambing Don Pedro • nakapag-uulat ng ginawang pagbubuod (pangkatan) • malayang nakikiisa sa talakayan sa pagsagot sa mga tanong: a. Ano ang iyong pananaw sa pangyayaring ang magkapatid ay nagiging magkaribal sa larangan ng pag-ibig? c. d. maniniwala ka ba sa mga pangako ni Don Pedro matapos mong masaksihan ang kaniyang kataksilan sa kaniyang kapatid? Ipaliwanag ang sagot. Maaaring iba’t ibang istratehiya sa bawat aralin. . Paano ilalarawan ang pagmamahal ng mga tauhan sa isa’t isa? b. Sa pag-ibig lamang ba nais pagtagumpayan ni Don Pedro si Don Juan? Ipaliwanag ang sagot. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paghahambing sa katangian ni Don Juan at ni Don Pedro bilang mangingibig (Gumamit ng graphic organizer sa gawaing ito. Kung ikaw si Prinsesa Leonora.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C.

Nakabubuti ba ang labis na Pagmamahal? Sang-Ayon Di Sang-Ayon Konklusyon D. Paglalapat : (Muling pahalagahan at talakayin ang ginawang monologo.) Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng gagawing monologo nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na monologo nakapagtatanghal ng ginawang monologo na nakikiusap kay Don Pedro na huwag pagtaksilan si Don Juan nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagtatanghal .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • nakapagbibigay ng reaksyon sa tanong na: “Nakabubuti ba ang labis na pagmamahal” Gamitin ang Visual Display of Text.

B. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa isang sitwasyong may kaugnayan sa aralin. C. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 681-725 (Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya) nakapagpapakita ng iba’t ibang uri ng emosyon at ang kahalagahan nito sa tao nakapagbibigay-kahulugan sa mga piling salita sa aralin nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa panaginip nakapagpapakita ng masining na pagkukuwento Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal ng masining Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang pagtatanghal sa pagpapakita at paglalahad ng kahalagahan ng iba’t ibang uri ng emosyon. Malikhain . Kaangkupan sa paksa na pagkaunawa sa damdamin panaginip. 681Bilang ng araw/sesyon: 1 725) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa damdamin ng mga tauhan sa bahaging Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ito ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop ng aralin. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa tao ng Diyos ay ang pagkakaroon ng damdamin. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa premonisyon/pangitain. sa isang pangyayari o karanasan na pagkukuwento batay sa mga kraytirya: paglaIahad ng dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng masamang na nagpapakita ng malalim A. pagbibigay ng sariling interpretasyon sa kahulugan ng salitang ng kapwa. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao? kaya’t dapat natin itong pahalagahan at igalang. na pagkukuwento tungkol masining paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa panaginip. sa kulturang Pilipino.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets cd/vcd player/casette player Mga kraytirya sa pagtatanghal ng monologo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 19: Ang Kahilingan ni Donya Leonora sa Hari ng Berbanya (Saknong Blg.

Isulat din kung paano ito haharapin kung ikaw ay isa sa mga tauhan. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapagpapakita ng iba’t ibang emosyon sa pamamagitan ng facial expression • natatalakay ang kahalagahan ng mga emosyong ipinakita B. Hanapin sa diksyonaryo ang kahulugan ng salitang premonisyon. Naniniwala ka ba na maaaring magkatotoo ang isang panaginip? Bakit? 2. 6. Ano ang dapat maging damdamin o reaksyon kapag nakaranas ng isang masamang panaginip? Bakit? 3. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng kabuuan ng aralin sa pamamagitan ng Eye Witness Balita. bakit hinayaan na nina Prinsesa Leonora at Prinsesa Juana ang pagsisinungaling ng magkakapatid? 7. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento Antas 3 A.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na masining na pagkukuwento nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento tungkol sa isang pangyayari o karanasan kung saan naipakikita ang pag-unawa sa damdamin ng kapwa . Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng sabayang pagbigkas. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento. D. (Angkupan ito ng wastong pagkumpas. Pumili ng sitwasyon na may hindi magangdang bunga na tinalakay sa aralin at isulat ang iyong reaksyon ukol dito. Sa iyong palagay. Bakit kailangang isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao sa pagkilos at paggawa ng desisyon? (Maaaring dagdagan ang mga tanong na lilinang sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.) D. Ito kaya ang naranasan ng hari sa kaniyang panaginip? 4.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagtatanghal ng isang masining na pagkukuwento. masisisi ba siya kung magkaroon man siya ng ganitong damdamin? Ipaliwanag ang sagot. Bakit hindi ganap ang kaligayahan ng hari sa pagbabalik ng dalawang anak? Bilang isang magulang. anong uri ng kapatid si Donya Juan batay sa mga pangyayari matapos silang makarating sa Berbanya? • nakapagbibigay-kahulugan ang mga piling salita sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap C.) • nalilinang ang payak na kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na “Sa iyong palagay. • nakasasagot sa mga tanong: 1. 5.

726-748 (Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo) nakapaglalahad ng mga impormasyon at karanasang nakuha sa pakikipanayam nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang tao Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtatanghal sa madulang pagbasa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa itinanghal na madulang pagpapahalaga sa isang tao sa pamayanan na kilala sa kaniyang kabutihan. Mahusay ang pagkakabigkas nakagawa ng kabutihan. pagpapahayag kung paano ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa taong B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagtatanghal ng masining na pagkukuwento nakapagbibigay ng feedback o puna sa ipinakitang pagkukwento ng bawat pangkat Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Mga kraytirya sa pagtatanghal ng masining na pagkukuwento Sipi tungkol sa masining na paraan ng pagkukuwento Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 20: Ang Habilin sa Mahiwagang Lobo (Saknong Blg. A. sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Naliligtas sa kapahamakan ang mga taong may busilak Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? o mabuting kalooban. . 726-748) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi sa pag-aarugang ginawa ng lobo kay Don Juan nang ayon ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa bilin ni Donya Leonora. Angkop sa tema ng aralin pagsusuri sa naging kilos ng pangunahing tauhan sa aralin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. ng mga piling saknong sa aralin pagbasa batay sa mga kraytirya: paglalahad ng mga nakuhang impormasyon sa taong kinapanayam na kilala sa kaniyang kabutihan.

pagtatanghal ng madulang pagbasa ng mga saknong sa bahaging ito ng akda. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng panayam sa isang tao sa sariling lugar na kilala dahil sa taglay nitong kabutihang loob.) • nakapagbibigay ng kahulugan sa ilang salita sa aralin C. talakayin ang nilalaman ng saknong na binasa. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapag-uulat ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang RAC (Read As you Comprehend) Pagkatapos. Paglalapat : (Magbigay ng input tungkol sa madulang pagbasa. 4.) Ang mag-aaral ay: . 5.) nakapaglalahad sa klase ng nagawang panayam B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagbabahagi ng naging damdamin sa ginawa ng lobo sa pangunahing tauhan kahit ito’y ‘di niya kalahi. 3. Isulat ang mga impormasyon tungkol sa kaniya sa pamamagitan ng Character Profile. Antas 3 A. ano ang nais mong sabihin sa tagapagbantay ng balon upang makakuha ka ng tubig at hindi mo na kailangan pang mang-umit. 6. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng sequence organizer P1 P2 P3 P4 P5 • malayang natatalakay ang mga tanong/gawain: 1. Makatarungan ba ang ginawang pangunguha nang walang paalam ng lobo alang-alang kay Don Juan? Pangatwiranan ang sagot. Bakit kailangang panatilihin ang kabutihan sa kapwa? D. (Magkaroon ang mag-aaral ng souvenir photo habang isinasagawa ang pakikipanayam. Paano ipinakita ni Don Juan ang pagpapasalamat sa engkantadong lobo na tumulong sa kaniya? Paano mo ipinakikita ang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Ano ang pinatutunayan sa pagkatao ni Don Juan na likas ang pagkagiliw sa kaniya ng lobo? Ipagpalagay na ikaw ang lobo. (Hatiin ang saknong para sa limang (5) pangkat ng mga mag-aaral. 2.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing madulang pagbasa nakapagtatanghal ng madulang pagbasa sa ilang piling saknong sa araling tatalakayin na sasalamin sa mahahalagang kaisipan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapaglalahad ng puna sa pagtatanghal na mga kamag-aral Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Worksheets Camera. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Makinig sa payo at pangaral ng mga nakatatanda sa atin upang matagumpay na Bakit kailangan nating makinig sa payo ng mga nakatatanda sa atin? makamit ang ating mga layunin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 744-778 nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigan at (Ang payo ng Ibong Adarna kay Don Juan) naibabahagi ito sa klase nakapagbibigay ng sariling ideya at opinyon ukol sa aralin nakasusulat ng liham na nagbibigay payo Antas 2 . 744-778) Bilang ng araw/sesyon: Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang dulot ng may Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling nagbibigay bahagi ng payo. Larawan Mga kraytirya sa pagtataya ng gawain Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 21: Ang Payo ng Ibong Adarna kay Don Juan (Saknong Blg.

771? d. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang binasang mga saknong sa aralin. pagdugtung-dugtungin ang sagot at ipabasa sa klase. nakapagbibigay ng kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin. 749-778 sa pamamagitan nang maayos at wastong sabayang pagbasa. pagsulat ng liham na nagbibigay payo.) napalalalim ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga na tanong/gawain: a.”Sa kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. Gawing kolaboratibo ang gawaing ito at sa bawat pangkat ay may tatayong dalawang interbyuwer gaya ng ilang talk shows sa telebisyon) B.” . C. Ipaliwanag ang magandang kaisipang nakapaloob sa saknong blg. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa isinulat na liham na nagbibigay payo sa kanilang kaibigan (Magbigay ng sapat na panahon sa gawaing ito. Angkop sa aralin o paksa B. 755? b. pagpapahayag kung paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao. “Sa Kabila ng mga ulap ay may humahawing liwanag. » pagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa ginawang pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasa ng mga saknong blg. pagpapahayag ng mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng Ibong Adarna. (Gawin itong kolaboratibong gawain) nasasagot ang sumusunod na tanong: a. Ipaliwanag ang kasabihang.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng liham na nagbibigay payo o mungkahi Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa salawikaing. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo batay sa mga kraytirya: A. Ano ang layunin ng ibong Adarna sa pagpapayo nito kay Don Juan na limutin na si Donya Leonora? c. (Gawin itong pangkatan. Kaayusan at kaangkupan ng mga salita at pangungusap na ginamit A. Bakit maiututuring na tayutay na pagmamalabis ang saknong blg. Gumamit ng tamang bantas C. Ano ang uri ng tayutay ang ginamit sa saknong blg. pagpapahayag ng saloobin tungkol sa sitwasyon ni Don Juan na nagtiwala sa Ibong Adarna. 777.

779-794 (Ang Panaghoy ni Donya Leonora) nakapagbibigay kahulugan sa siniping awiting Pilipino na may tema tungkol sa pag ibig masining na nakapag-uulat ng aralin .vcd/dvd player Mga kraytirya sa pagsasagawa ng dulang panradyo Mga hakbangin sa pagsasagawa ng dulang panradyo Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aaralin 22: Ang Panaghoy ni Donya Leonora (Saknong Blg. magtitiwala ka ba sa ibong Adarna at susundin ang payo nito? Bakit? d. c. e.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I b. Kung ikaw si Don Juan. Ipahayag ang mabuti at masamang maaaring idulot ng pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna. 779-794) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling isang pangako.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na liham na nagbibigay ng payo nakasusulat ng liham na nagbibigay ng payo Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Crossword Puzzle Props.cassette/ microphone. Bakit kailangang makinig sa payo ng mga nakatatanda? D. Katulad ka ba ni Don Juan na madaling tumanggap ng payo? Paano nakatutulong ang pagtanggap o pagtanggi sa payo sa pag-unlad ng pagkatao? f. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Iwasang mangako kung hindi ito kayang tuparin Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? nang maiwasan ang makasakit ng damdamin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Matatawag bang pagtataksil kay Prinsesa Leonora ang pagsunod ni Don Juan sa payo ng ibong Adarna? Patunayan. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa pagsulat ng liham na nagbibigay ng payo.

pagbabahagi ng saloobin sa ginawa ng mga ibang tauhan hinggil sa kinahinatnan ng pangunahing tauhan. Mahusay na pagpapakahulugan C.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagpapaliwanag ng matatalinhagang pahayag nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa paraang pasulat tungkol sa isang awiting banyaga Inaasahang Pagganap: Pagbibigay ng sariling interpretasyon sa isang awiting banyaga Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagdadalamhati ng tauhansa aralin. Paggamit ng mga angkop na salita E. Napapanahon D. pagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinagawang pagsulat ng pagpapakahulugan sa awiting banyaga batay sa mga kraytirya: A. paglalahad ng opinyon kung nangyayai pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal. pagbabahagi ng pangako sa mahal sa buhay na hindi natupad at ang ginawang solusyon ukol dito. pagbibigay ng pananaw tungkol sa payo ng ibong Adarna sa tauhan.. Kalinawan . Angkop sa paksa o aralin B.

Pagpapalalim : Ang mga mag-aaral ay: • naibubuod ang saknong blg. May pangako ka ba sa iyong mahal sa buhay na hindi mo natupad? Isulat ang sanhi. o ang kaniyang sarili? Bakit? 4. bunga at solusyon. 3. 779-794 sa paraang marahan at madamdamin • nakapagpaliliwanag nang maikli ngunit malinaw sa matatalinghagang pahayag sa aralin C. 5. bunga at solusyon na ginawa mo upang mawala ang pagdaramdam sa iyo ng taong pinangakuan mo. Bakit labis na nagdadalamhati si Donya Leonora? 2. Kung sakaling matutong magmahal si Don Juan sa iba. 6. (Gawin itong paligsahan at pangkatang gawain. Bakit marami ang nakalilimot sa pangako? D. Makatwiran bang sundin ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna gayong ipinangako na niya ang kaniyang pag-ibig sa ibang babae? Ipaliwanag ang sagot. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng mga kraytirya ukol sa gagawing pagpapakahulugan • nakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa awiting banyaga .) • nakabubuo ng sintesis sa pamamagitan nang pagpupuno sa pahayag na “Isang karanasang nadagdag sa aking buhay …” • malayang natatalakay ang mga tanong: 1. Gumamit ng tsart sa paghahanay ng sanhi.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. dapat sisihin:si Don Pedro. Ibigay na ito bilang takdang aralin upang mapaghandaan ng bawat pangkat. sa iyong palagay. ang ibong Adarna. 779-794 sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang istratehiya. Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang paghihintay nang walang katiyakan sa pagbabalik ng isang minamahal? Magbigay ng halimbawa. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakapagbibigay kahulugan sa isang awiting Pilipino B.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng awiting Pilipino at banyaga tungkol sa pag-ibig Cassette/vcd/dvd player Mga Kraytirya sa pagpapakahulugan sa isang awiting banyaga Sipi ng mga istratehiya .

Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Makatotohanan karanasan ukol sa mga kasabihang angkop sa aralin. . paglalahad ng magagndang kaisipan mula sa aralin.palad na pagtulong sa kapwa nakapagpapahayag ng sariling paniniwala o opinyon mula sa mga piling saknong sa aralin nakapaglalapat ng kasingkahulugan at kasalungat na mga salita mula sa mga salitang inilahad nakapagbabahagi ng mga karanasan batay sa mga hinihinging sitwasyon nakabubuo ng mga hakbangin o pamamaraan ng tamang pagtulong sa kapwa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pangkatang talakayan Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang pangkatang pagpapaliwanag sa ginawang islogan tungkol sa bukas-palad na tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa lalo na sa panahon ng kagipitan pagtulong sa kapwa. 795. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mahiwaga ang buhay ng tao. Angkop na kilos at props at ang tulong na maibibigay sa kaniya.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 23: Ang Paglalakbay ni Don Juan (Saknong Blg. B.856) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga bahaging kakikitaan ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagdamay sa kapwa sa oras ng kagipitan. E. 795. na bagama’t mahiwaga ay akma pa bahagi ng Ibong Adarn na naglalarawan ng mga kanais-nais na rin pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino sa katotohanan. Masining at malikhain sa pagtalakay D. Angkop at malinaw na tinig pagsasagawa ng pangkatang talakayann tungkol sa tamang sa paglalahad pagtulong sa kapwa.856 (Ang Paglalakbay ni Don Juan) nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas. kapwa batay sa mga kraytirya: pagsasalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling A. May kaugnayan sa paksa pagbabahagi ng damdamin sa karanasan ng pangunahing tauhan C.

Magsalaysay ng mga sitwasyong hango sa akda at sariling karanasan ukol sa kasabihang angkop sa aralin. 3. 4. 2. Muling basahin ang saknong blg. Kung ikaw ang masasalubong ni Don Juan at hingan ng tulong. 795-856 sa pamamagitan ng madulang pagbasa at pagkatapos ay ibubuod ayon sa sariling pag-unawa • nakalalahok sa malayang talakayan: 1. mayroon pa bang katulad niya sa kasalukuyan? Patunayan. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing pangkatang talakayan tungkol sa pagtulong sa kapwa nakapagsasagawa ng pangkatang talakayan tungkol sa tamang pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng kagipitan (Iminumungkahing magpanood ng isang dokumentaryo tungkol sa pagtulong sa mga naging biktima ng Bagyong Ondoy 2009 na guro ang maghahanda ng nasabing dokumentaryo.) . Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nakababasa ng saknong blg. (Bigyan ang bawat pangkat ng mga tiyak na saknong na babasahin. Paano naiiba ang tao sa iba pang nilikha sa mundo? D. Ano ang iyong natutuhan sa aralin? 6. ano ang tulong na ibibigay mo sa kaniya bukod sa pagbibigay ng pagkain? 5.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: • nakabubuo ng islogan tungkol sa bukas-palad na pagtulong sa kapwa • nakapagbibigay ng feedback sa ginawang pagpapaliwanag sa islogan B. 801-805 at ipaliwanag ang kahulugan ng binasa. 795-856 nang masigla at may katamtamang lakas ng tinig. Bakit masasabing may ginintuang puso ang matanda? Sa iyong palagay.) • nakatutukoy sa kasalungat at kasingkahulugan ng mga piling salita sa aralin C. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: • nakapagtatanghal ng saknong blg. pangkatan man o ang lahat ay sabay-sabay.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Islogan at mga kagamitan sa paglikha nito/Poster Kraytirya sa pagtataya ng pangkatang talakayan Props. 857-935) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kabutihang maaaring idulot ng Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling mga pagsubok sa buhay. Patunayan. Inaasahang Pagganap: Pagguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling lugar at kung paano ito mabibigyan ng solusyon Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa pagguhit ng poster batay sa mga kraytirya: A. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Magtiis sa hirap ng buhay at manalig sa Maykapal sa kabila Mas matamis ba ang tagumpay kung ito’y pinaghirapan at pinagsumikapan? ng mga pagsubok. 857-935 (Sa Dulo ng Paghihirap) nakapagbibigay ng halaga sa mga inilahad na karanasan ng isang magaaral/kakilala na sa kabila ng kapansanan ay nagkamit ng tagumpay nakapagbibigay ng palagay o ideya ukol sa mga piling salita sa aralin nakapag-aanalisa ng mga pahayag at sitwasyon mula sa araling tinalakay nakaguguhit ng poster tungkol sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito lulutasin Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa karanasan ng isang kamag-aral na sa kabilang kapansanan ay nagkamit ng tagumpay at ang naging damdamin sa kaniyang dedeikasyon. May kaugnayan sa paksa . Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. kagamitang biswal Vcd/dvd player/Casette player Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 24: Sa Dulo ng Paghihirap (Saknong Blg.

bago sinapit ang hangad”. pagbabahagi ng mga pagsubok na dumating sa buhay na napagtagumpayan dahil sa pananalig sa Maykapal. pagpapaliwanag kung paano tinanggap ng pangunahing tauhan ang kasagutan ng dalawang ermitanyo tungkol sa hinahanap niyang kaharian. pagguhit ng poster na naglalarawan sa mga suliraning kinakaharap ng sariling pamilya o pamayanan at kung paano ito nilutas o lulutasin. pagbibigay at pagsulat ng ideya tungkol sa matinding suliraning kinakaharap ng bansa at ang solusyon dito. 892-894 • nakabubuo ng mga salita mula sa mga piling salita sa aralin C. Pagkamasining B. Naglalahad ng suliranin C. pagbibigay kahulugan o interpretasyon sa pahayag ng pangunahing tauhan na “pitong dusa’t pitong hirap.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I pagpapaanalisa sa mga pahayag at pagpapabahagi ng naging damdamin ng mga tauhan sa sitwasyon sa aralin.Gawing madamdamin ang pagbasa sa saknong blg. Paglinang: Ang mag-aaral ay: • nababasa ang saknong bilang 857. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: • naibubuod ang binasang saknong gamit ang iba’t ibang istratehiyang angkop sa aralin . Kaangkupan ng solusyon D. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: • nakapaglalahad ng karanasan ng kamag-aral/ibang tao/sarili na sa kabila sa kapansanan ay nagkamit ng tagumpay B. Antas 3 A.935 sa mahinahong paraan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D. Paglalapat: Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagguhit ng poster nakaguguhit ng poster na naglalarawan sa isa sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang sariling pamilya o pamayanan at kung paano nilutas o lulutasin Mga Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Tsart ng Talasalitaan Kopya ng kraytirya sa pagtataya sa gawain Lapis. pentel pen at pangkulay Sipi ng istratehiya . kartolina.

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Matutong magpakumbaba at magsisi sa mga maling nagawa upang Bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa? kapatawaran ay makamit mula sa kapwa. 936-987 (Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales) nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kaibigan na nagawan ng kasalanan masining na naisasalaysay ang nilalaman ng mga saknong sa aralin nakapaglalahad ng kahalagahan ng paghingi ng paumanhin nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 25: Si Don Juan sa Reyno De Los Cristales (Saknong Blg. 936-987) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa naging bunga ng ginawang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling pagkakamali at paghinghi ng kapatawaran ni Don Juan kay Donya Maria. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino.

pagbabahagi ng pananaw tungkol sa naging gawi o kilos ng tauhan sa aralin. Makatotohanan B. Antas 3 A. Pagtuklas: Ang mag-aaral ay: nakasusulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng pagkakamali nakapaglalahad ng naging reaksyon ng kamag-aral o kakilala na binigyan ng liham B. Tumutugon sa mga layunin D. pagsusuri sa maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan. pagpapaliwanag sa isang sitwasyon sa aralin na naganap sa mga tauhan. gayundin ang bunga ng pagpapatawad. pagpapahayag sa ipinahihiwatig ng piling saknong sa aralin. 936-987 sa masining na paraan (isahang pagtatanghal) nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinasagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kasingkahulugan ng mga piling salitang ginamit sa aralin Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na talambuhay batay sa mga kraytirya: A. May kaisahan ng talata at kaayusan ng pangungusap F. Kawastuhan ng paggamit ng bantas G. Sapat ang detalyeng ginamit sa pagbuo sa akda E. Angkop ang mga salitang ginamit C. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. Kawastuhan ng pagtatalata .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Inaasahang Pagganap: Pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa pagiging mapagpakumbaba at mapagpatawad pagsulat ng liham na humihingi ng paumanhin sa isang kamag-aral o kakilala na nagawan ng kasalanan. pagsulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan.

Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Clothesline Story. Tagpuan Mga Tauhan Pamagat Mga Pangyayari Kinalabasan Wakas nakapagbibigay ng mga dahilan kung bakit nagalit si Donya Maria matapos umahon mula sa paliligo nakapagpapahayag ng sariling pananaw sa ginawang paghingi ng tawad ni Don Juan kay Donya Maria upang siya’y unawain ng dalaga naipahahayag ang ibig ipahiwatig kay Don Juan nang winika ni Donya Maria sa saknong 972 nakapagbabahagi ng pananaw sa mabilis na pagpapatawad ni Donya Maria sa kasalanan ni Don Juan sa kaniya natatalakay kung ano ang maaaring maging pagkakilala sa isang tao kung madali siyang magpatawad nasusuri ang maaaring bunga sa pagkatao ng isang tao sa mga kasalanan .) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa isusulat na talambuhay nakasusulat ng talambuhay ng isang taong hinahangaan dahil sa kaniyang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga kraytirya sa gagawing pagtataya sipi ng mga istratehiya ng gawain . gayundin ang bunga ng pagpapatawad nakapagtatalakay kung bakit dapat humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa pagsulat ng talambuhay.

ng isang tunay na kaibigan kraytirya: pagsasalaysay ng mga pangyayari sa sariling karanasan kaugnay ng kaisipang A. sa paglalarawan paglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan sa pamamagitan ng paglikha ng simbolong makapaglalarawan sa kaniya. 988-1060 (Mga Pagsubok ni Haring Salermo) nakapag-uugnay sa sarili ng tema ng aralin nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan. Angkop ang simbolong ginamit sa ilang tao sa kasalukuyan. Gumamit ng mga angkop na pangpagbabahagi ng mga paraang ginagawa sa pagharap sa mga pagsubokna uri ibinibigay ng kapwa. pagbibigay ng interpretasyon sa paghahambing ng katauhanni Donya Maria C. . Bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin? makatutulong sila upang ang bigat ay mawala. 988-1060) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling ng karamay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. at maaaring ang solusyon sa suliranin ay sa kanila magmula. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Huwag mangiming ibahagi ang suliranin sa kaibigan o kamag-anak. Makatotohanan nakapaloob sa isa sa mga saknong ng aralin. B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 26: Mga Pagsubok ni Haring Salermo (Saknong Blg. pagpapahayag ng damdamin tungkol sa naging kahinaan ng isang tauhan sa aralin. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong Blg. salita o parirala sa mga salitang ginamit sa aralin nakapagbubuod ng araling tinalakay gamit ang iba’t ibang istratehiya nakapaglalarawan ng mga katangian ng tunay na kaibigan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa paglalarawan batay sa mga Paglalarawan ng mga katangian Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paggawa ng akronim tungkol sa salitang kaibigan.

Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa ng akronim tungkol l sa salitang kaibigan nakapagpapaliwanag ng ginawang akronim B. Paghandain ang mga magaaral sa kakailanganing kasuotan at kagamitan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. salita o parirala sa ilang salitang ginamit sa aralin C. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang paglalarawan nakapaglalarawan sa mga katangian ng tunay na kaibigan . Ibigay itong takdang aralin ng bawat pangkat.) nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa isinagawang pagsasadula ng bawat pangkat nakapagbibigay ng kaugnay na kaisipan.) nakapagbibigay ng isang mahalagang kaisipang nakapaloob sa ilang saknong ng aralin at naiuugnay ito sa sariling buhay nakapaglalahad ng unang pagsubok na ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan at kung paano niya ito nalampasan nakapaglalahad ng gagawin sa isang sitwasyon sa akda nakapagbabahagi kung paano haharapin ang mga pagsubok na nararanasan nakapaghahambing ng katauhan ni Donya Maria sa ilang tao sa kasalukuyang lipunan nakapagpapahayag kung bakit hindi dapat sarilinin ang suliranin D. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istratehiya sa aralin (Bigyang-laya ang mga mag-aaral na mag-isip ng istratehiyang gagamitin sa pagbubuod. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. 988-1060 sa pamamagitan ng pagsasadula (Gawin itong Pangkatan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbabahagi sa klase ng ginawang paglalarawan Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga gagamitin sa pagbuo ng simbolo Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 27: Pagpapatuloy ng mga Pagsubok (Saknong Blg. kasalungat at kaugnay na kaisipan . Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Bawat isa sa atin ay may kahinaan. 1001-1285) Bilang ng araw/sesyon: 1 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahinaan ng tao. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1061-1285 1001-1285 (Pagpapatuloy ng mga Pagsubok) nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at paglalahad ng mga dahilan kung bakit ito ang napili nakapagbibigay ng kasingkahulugan.

pagsulat ng sariling talaarawan na nagpapakita ng kahinaan bilang tao. Makatotohanan B. pagtukoy at pagbigkas sa mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng pangunahing tauhan bilang tao. Sapat ang mga detalyeng ginamit sa pagbuo ng pahayag . pagbabahagi ng ideya kung bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin. Wasto ang gamit ng mga bantas F. pagpapaliwanag sa naranasang pagsubok ng mga tauhan sa aralin. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinulat na sariling talaarawan batay sa mga kraytirya: A. Malinis at maayos ang pagsulat E. Kaangkupan ng mga salitang ginamit C. Maayos ang paggamit ng mga pangungusap G. Tumutugon sa layunin D. pagbuo ng sariling pananaw tungkol sa pagsubok na kinaharap ng pangunahing tauhan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa ilang salitang ginamit sa aralin nakapaglalahd ng mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ng tauhan sa aralin nakasusulat ng sariling talaarawan Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagsulat sa talaarawan ng sariling kahinaan bilang tao Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: pagguhit ng isang bagay na nais na makuha.

3. nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong/gawain: 1. Dapat ba siyang unawain dahil sa kaniyang naging kahinaan? Ipaliwanag. Ayon kay Donya Maria. Aling pangyayari ang nagpakita na handang magsakripisyo si Donya Maria para sa prinsipe? Isalaysay. 1114. Tukuyin at bigkasin ang mga saknong na nagpapakita ng kahinaan ni Don Juan bilang tao. Paano ipinakita ni Donya Maria ang labis na pag-ibig sa prinsipe? 7. bakit pinadadaan ng hari sa matitinding pagsubok ang mga manliligaw ng kaniyang mga anak? 3. Paano magiging kalakasan ang ating mga kahinaan? . Ayon kay Donya Maria. Bakit nagalit si Donya Maria kay Don Juan? 8. Ano ang palatandaan na mahina at pagod na ang kabayo? nakapagbibigay ng kasingkahulugan. sino ang nagbabalatkayong mabangis na kabayo? 9. Paglinang: Ang mga mag-aaral ay: naitatanghal nang pangkatan ang saknong blg. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng aralin sa pamamagitan ng istratehiyang Story Map nakikiisa sa talakayan sa klase sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: 1. 1061-1285 sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan ng masining na pagbasa. 4. Bakit kailangang tanggapin na may kahinaan din ang bawat isa sa atin? 6. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakaguguhit ng isang bagay na nais makuha at nailalahad sa klase kung bakit ito ang napili B. Ayon sa iyong nabasa. kasalungat at kaugnay na kaisipan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Alin sa mga ito ang para sa iyo ay pinakamahirap? Bakit? 2. Bakit nakadama nang labis na pagkabigo at kalungkutan ang hari? 4. ano ang pagkakaiba ng bagong pagsubok na susuungin ni Don Juan sa mga nakaraang pagsubok? 6. Ano ang bagong utos ng hari? Ano ang iyong masasabi sa utos na ito? 2.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I A. Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. (Bigyang-laya ang mag-aaral na mag-isip ng paraang gagamitin sa pagtatanghal). 5. Bakit kinakailangang si Don Juan ang mag-utos sa mga kawal upang sila ay sumunod? 5. Napakaraming pagsubok ang ipinagawa ni Haring Salermo kay Don Juan.

Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa isusulat na talaarawan nakasusulat ng sariling talaarawan o diary na nagpapakita ng sariling kahinaan bilang tao Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kwaderno na gagamiting talaarawan Mga kraytirya sa gagawing pagtataya .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I D.

. bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Mga pusong sa pag-ibig Tama bang suwayin ang magulang sa ngalan ng pag-ibig? pinag-isa na ng dibdib. Pagbigkas pagpapaliwanag at pag-uugnay sa sarili ng mga pangyayari sa aralin na may D. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg. 1286-1381 (Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria nakapagpapaliwanag sa utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa piling pahayag nakapaglalahad ng isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin nakapagsasagawa ng debate o pagtatalo hinggil sa isang paksa Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagsasagawa ng pagtatalo Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang debate paglalahad ng pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “igalang mo o debate kaugnay ng o pagtatalo batay sa mga kraytirya: mahalagang kaisipang ang iyong mga magulang”. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. Pagkilos kinalaman sa pag-ibig. C. Husay sa pagtuligsa pagsasagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa pagsuway ng anak sa magulang o pagtakwil ng magulang sa anak nang dahil sa pag-ibig. E. Makatwiran ang paglalahad pagbibigay katwiran sa naging kilos/balak ng isang tauhan sa pangunahing tauhan ng paksa/katwiran na may kinalaman sa pagpapakasal. B. nakapaloob sa akda A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 28: Ang Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria (Saknong Blg. pagbibigay at pagpapaliwanag sa isang mahalagang kaisipang inilahad sa aralin . Taglay ang mga elemento pagpapahayag ng saloobin sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok ng isang debate o pagtatalo at hindi kayang pigilan ang damdamin. 1286Bilang ng araw/sesyon: 2 1381) Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa maaaring maging bunga nang Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling hindi pagsunod ng anak sa magulang.

Ipaliwanag ang kahulugan ng saknong blg. Sang-ayon ka ba sa inilalahad ng saknong blg. Dapat bang sisihin si Donya Maria sa ginawang paghadlang sa ama niyang hari upang hindi sila abutan nito? Bakit? 9. 1286-1381 nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga tanong: 1. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng isang masining na gawain sa saknong blg. Ano ang huling hakbang na ginawa ni Donya Maria upang hindi sila abutan ni Haring Salermo? 10. 1375-1378? 13. nakapagbibigay kahulugan sa mga tayutay na ginamit sa mga pahayag/pangungusap C. Paano kaagad natukoy ni Don Juan na nasa ikatlong silid si Donya Maria? 5. Ano ang iyong masasabi sa panibagong patibong ng hari kay Don Juan? 4. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng isinulat na pagkaunawa sa isa sa mga sampung utos ng Diyos na “Igalang mo ang iyong mga magulang” B. Ano ang naging bunga ng kabiguan ni Don Juan na kunin ang matuling kabayo? 8. 1379. Ano ang iyong pagpapakahulugan mo sa saknong 1293? Sang-ayon ka ba dito? Ipaliwanag. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang araling tinalakay malayang nakikiisa sa pagtalakay sa mga gawain/tanong: 1. 2. Paano muling nagkamali si Don Juan sa mga tagubilin ni Donya Maria? 7. Magbigay ng isang mahalagang kaisipang inilahad kaugnay ng aralin.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A. Ano ang masamang balak ng hari kay Don Juan nang nakatakda nang ikasal ang anak at si Don Juan? Makatwiran ba ito? Bakit? . Ano ang naging bunga sa hari nang pagtatanan nina Don Juan at Donya Maria? 12. Ano ang huling balak ni Haring Salermo upang mahadlangan ang pag-iibigan nina Don Juan at Donya Maria? 6. 2. Bakit pinagbilinan ng hari si Don Juan na magmadaling pumunta sa palasyo? Ano ang naging reaksyon ni Don Juan sa tagubiling ito? 3. Dapat bang isumpa ni Haring Salermo ang anak dahil sa pagkakasala nito sa kaniya? Bakit? 11.

Ipaliwanag at iugnay sa mga pangyayari sa araling ito ang pahayag na: Mga pusong sa pag-ibig pinag-isa na ng dibdib.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I 3. 6. Pagtalunan: “Dapat ba o Hindi Dapat Suwayin ang Magulang sa Ngalan ng Pag-ibig?” D. 4. harangan ng kahit lintik liliparin din ang langit. Sang-ayon ka ba sa pahayag na ang mga kabataan ay likas na mapusok at hindi kayang pigilan ang damdamin? Bakit? 5. Paglalapat : (Magbibigay ng input ang guro tungkol sa debate o pagtatalo. naging suwail at lapastangan ba ang magkasintahan sa ginawa nilang pagtatanan at paghadlang sa hari na maabutan sila? Pangatwiranan ang iyong sagot. Batay sa mga huling saknong.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa gagawing debate nakagagawa ng debate o pagtatalo tungkol sa isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa araling tinalakay Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kraytirya sa gagawing pagtataya sa gawain Worksheets .

Kaalaman/kasapatan pagpapaliwanag kung paano pinatunayan sa aralin ang salawikaing “Walang lihim ng mga impormasyon . Makatotohanan paglalahad ng sariling pananaw sa ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay B. Antas 1 Pamantayan sa Pagganap: Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. E. Mahalagang Tanong: Naniniwala ka bang walang lihim na hindi nabubunyag? Ang mag-aaral ay: nakapagtatanghal ng dula-dulaan tungkol sa isang partikular na paksa/isyu natutukoy ang ilang salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako nakapagpapatunay sa katotohanan ng salawikaing “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapag-uulat ng naging bisa sa sarili ng ginawang panayam sa kamagaral o kaibigan Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa iniulat na na mga pagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkolsa paksang “Ang Ugali ng mga bunga ng pagsisinungaling batay Kabataan sa mga kraytirya: sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang. May sapat na lakas ng tinig tauhan D.” pagpapaliwanag sa mga salita o konseptong may kaugnayan sa salitang pangako. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Saknong 1382-1437 (Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya) Inaasahang Pagganap: Paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aaral at ang natutuhan nila sa mga pangyayaring ito. 1382-1437) Bilang ng araw/sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa masamang dulot ng pagsisinungaling o hindi pagsasabi ng katotohanan. Gumamit ng makabagong Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro. kagamitan sa pag-uulat pagpapahayag sa magiging damdamin sa ginawang paglimot ng pangunahing C. Kakailanganing Pag-unawa: Walang lihim na hindi nabubunyag. A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat Adarna na Markahan: Ibong Aralin 29: Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya (Saknong Blg. May kaugnayan sa paksa sa kanyang minamahal.

(Kolaboratibong gawain) nakapagbibigay ng mga puna sa ipinakitang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa pagtalakay sa mga tanong na: 1. Paglinang Ang mag-aaral ay: masining na naitatanghal ang nilalaman ng saknong blg. 1382-1437. Antas 3 F.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I na hindi nabubunyag. Bakit ayaw magpaiwan ni Donya Maria kay Don Juan nang papasok na sila sa kaharian ng Berbanya? 2. 4. 1433? nakapagbibigay ng mga salita o konseptong kaugnay ng salitang pangako . Kahusayan A. mga kapatid at ni Donya Leonora sa pagbabalik ni Don Juan. Tapat kaya ang layunin ni Don Juan sa pag-iwan kay Donya Maria? 3. Ano ang katwiran ni Donya Leonora sa pagpapakita sa madla ng kaniyang kasabikan sa pagsalubong kay Don Juan? 5. Ano ang ibinabadyang “ligalig” at “apoy na sasapit” sa kaharian na binabanggit sa saknong blg. Isa-isahin ang naging reaksyon ng mga magulang. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapagsasagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa paksang “Ang Ugali ng mga Kabataan sa Kasalukuyan na Ikinagagalit ng mga Magulang” nakapagbibigay ng mga puna at mungkahi sa itinanghal na dula-dulaan B.” paghahanay ng mga naging bunga nang pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral at ang natutuhan nila sa pangyayaring ito.

Paglalapat : Ang mag-aaral ay: . Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng Balangkas ng Pangyayari Pangyayari 1 Pangyayari 2 Ang Muling Pagbabalik sa Berbanya Pangyayari 3 Pangyayari 4 Pangyayari 5 Pangyayari 6 nakapagpapaliwanag sa mga dahilan ng pagbibilin ni Donya Maria kay Don Juan na umiwas na mapalapit sa kaninumang babae pag dating niya sa kaharian ng Berbanya nakapagpapahayag ng sariling pananaw kung dapat bang ituring na kahihiyan ang ginawang pagsalubong ni Donya Leonora kay Don Juan gayong siya’y nakatakda na para kay Don Pedro nakapagpapahayag ng damdamin sa ginawa ng tauhan sa aralin nakapagpapatunay sa kasabihang “Walang lihim na hindi nabubunyag” nakapaghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling ng kamag-aral at ang natutuhan sa pangyayaring ito nakapagpapahayag ng naging epekto sa sarili ng ginawang panayam nakapagpapatunay na walang lihim na hindi nabubunyag D.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I C.

1438-1574) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga kaugaliang Pilipino na Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling bahagi masasalamin sa akdang binasa. nagbabago at nawawala? pagbabagong dala ng modernong panahon. nawawala na dulot ng mga Bakit may mga kaugaliang Pilipinong nananatili. ng Ibong Adarna na naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: May mga kaugaliang Pilipino na nananatili. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong 1438-1574 (Poot ng Naunsyaming Pag-ibig) nakapaglalahad ng ilan sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng ilang salitang ginamit sa aralin nakapagtatala ng mga kaugaliang Pilipinong masasalamin sa akda nakapagsasadula ng piling tagpo sa aralin na nagpapakita ng kaugaliang . nababago.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakabubuo ng mga kraytirya sa ginawang pag-uulat sa paghahanay ng mga naging bunga ng pagsisinungaling na nagawa ng mga kamag-aral o kaibigan at ang natutuhan mula rito nakapag-uulat ng mga naging bunga ng pagsisinungaling at ang natutuhan sa pangyayari Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Mga kagamitan sa pakikipanayam Mga Kraytirya sa gagawing pagtataya sa isasagawang pag-uulat Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 30: Poot ng Naunsiyaming Pag-ibig (Saknong Blg.

pagpapaliwanag sa maaaring mangyari sa Berbanya na ikinabahala ng tauhan sa akda. Pagtuklas : . Angkop ang mga props o kagamitan sa pagsasadula C. Angkop sa paksa E. Angkop sa Aralin B. Angkop ang emosyong ipinakita sa bawat eksena D. pagbibigay ng pananaw o pagpapakahulugan sa pagtatanghal na ginamit ng tauhan upang ipaalala ang kanilang kasaysayan. Antas 3 Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa isinadulang tagpo sa akda batay sa mga kraytirya: A. pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa mga taong nagiging instrumento sa pagpapanatili.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Pilipino Inaasahang Pagganap: Pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: paglalahad sa mga kaugaliang Pilipinong makikita sa isang pagtitipon. Kawili-wili at nakahihikayat sa tagapanood A. pagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino. paglalahad ng mga dahilan sa pananatili. pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino. pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang mga mag-aaral ay: nakapaglalahad ang ilan sa mga kaugaliang Pilipino na makikita sa pagtitipon B. Sino ang kinakatawan ng lalaking Ita sa palabas ni Donya Maria? Makatwiran ba ang kanyang ginawa? Bakit? 6. Bakit isang pagtatanghal ang ginamit ni Donya Maria upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang kasaysayan? 3. Paglalapat : Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang pagsasadula nakapagsasadula ng ilang tagpo sa akda na nagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino . Ano sa iyong palagay ang dahilan upang sa kabila ng pagtatanghal na ginawa ni Donya Maria ay patuloy pa ring nabibighani si Don Juan kay Donya Leonora? 4. Ano ang mga kaugaliang Pilipino ang masasalamin sa bahagi ng akda? 5. 1438-1574 sa masining na paraan ng pagpapahalaga (Gawin itong kolaboratibong gawain). pagbabago at pagkawala ng ilang kaugaliang Pilipino? nakapagsasagawa ng panayam sa tatlong (3) magkakaibang uri ng tao sa sariling lugar tungkol sa mga dahilan nang pananatili. Ano ang mga dahilan sa pananatili. Paano nagkaroon ng kahanga-hangang kasuotan at sasakyan si Donya Maria? 2. Ano ang hiniling ni Donya Maria sa hari upang pahintulutan siya ng gagawin para sa mga ikakasal? 4. Bakit gumamit pa ng banda at mga tauhang maliliit na ita si Donya Maria sa kaniyang palabas? 5. Pagpapalalim: Ang mag-aaral ay: naibubuod ang aralin sa pamamagitan ng caravan nakikiisa sa malayang talakayan sa mga na tanong/gawain: 1. nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagpapahalaga sa mga piling saknong ng bawat pangkat nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga na tanong: 1. pagbabago at pagkawala ng mga kaugaliang Pilipino D. 1446-1449? 3. Anong sikat na fairy tale ang iyong naaalala sa tagpong inilalahad sa saknong blg. Ano ang magaganap sa Berbanya na ikinabahala ni Donya Maria na mangyayari sa simula pa lamang? 2. C. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nakapagsasalaysay ng nilalaman ng saknong blg. Bakit ipinalalabas sa dayalogo na nalimutan na ng lalaking Ita ang tungkol sa isang Donya Maria? nakapagbibigay ng kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang ginamit sa aralin at nagagamit ang mga ito sa pangungusap.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Sipi ng mga istratehiya Mga kraytirya sa gagawing pagtataya Mga kagamitan sa pagsasadula .

Tumutugon sa layunin paghahambing sa pinag-aralang korido sa kasalukuyang panahon. D. pagpapahayag sa naging damdamin ng kamag-aral sa naging wakas C. Batay sa paksa sa bansa. pagbabahagi sa naging bisa sa sarili ng koridong pinag-aralani matapos E. sa mga katanungan paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mahalagang papel na ginampanan ng ibon sa Korido. Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Paggawa ng suring-basa ng akda Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa ginawang suring-basa sa paglalahad ng posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at akda batay sa mga kraytirya: panlipunan A. paghahanay ng mga detalye sa mga katangian ng mga tauhan sa araling B.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna Aralin 31: Ang Pagwawakas (Saknong Blg. Sumunod sa gabay na balangkas tinalakay. Maayos na pagpapaliwanag ng akdang Ibong Adarna. 1575-1717) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga piling sa naging wakas ng akda. Sapat ang detalyeng ginamit . 1575-1717 (Ang Pagwawakas) nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa nakapagbibigay ang konotasyon at denotasyong kahulugan ng mga salitang ginamit sa aralin nakapagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa naging kilos o pasya ng mga tauhan sa aralin nakasusulat ng suring-basa ng akda. bahagi ng Ibong Adarnana naglalarawan ng mga kanais-nais na pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Anumang bagay ay maaaring maging maayos Makatarungan ba ang naging wakas ng Ibong Adarna? sa pamamagitan ng makatarungan at mabuting usapan. Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Saknong blg.

1575-1717 (Gawin itong pangkatan) nakapagpapalitan ng mga puna at mungkahi sa isinagawang pagtatanghal nalilinang ang kaalaman sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong: (Maaaring gumamit ng teknik o istratehiya ang guro. Makatwiran ba ang ginawa ni Donya Maria na pagpapabaha sa kaharian ng Berbanya? 7. Ano ang naging reaksyon ni Donya Leonora sa pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 2. Antas 3 A. Ano ang inihanda ni Donya Maria para sa mga mamamayan ng Reino de los Cristales? 11. Paglinang: Ang mag-aaral ay: masining na nakapagtatanghal ng nilalaman ng saknong blg. at kinakapanayam. Marapat bang kay Don Juan ipasa ang trono bilang bagong hari. Sang-ayon ka ba sa pasya ng arsobispo na kay Donya Leonora ipakasal si Don Juan? Bakit? 6. Ano ang ipinapahiwatig nang tahimik na pagtanggap ni Donya Leonora sa pasyang kay Donya Maria pakakasal si Don Juan? 9. Paano pinatunayan nina Don Juan at Donya Maria na karapat-dapat silang mamuno sa Reino de los Cristales? . Sang-ayon ka ba sa pahayag ni Donya Leonora na “Ano po ang magagawa ng babae. tagapanayam. gayong si Don Pedro ang panganay na anak ni Haring Fernando? 10. siya ay mahina?” 5. Pumili sa bawat kapangkat na gaganap na tagapagbalita. Paano nanumbalik ang alala ni Don Juan tungkol sa nakaraan nila ni Donya Maria? 4. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakapaglalahad ng mga posibleng solusyon sa mga suliraning pampulitika at panlipunan sa bansa (Ibigay itong takdang aralin ng guro sa bawat pangkat.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I itong maunawaan. Bakit malugod at mabilis na tinanggap ng mga taga-Reino de los Cristales si Don Juan bilang kanilang bagong hari? 12. Ano ang panibagong suliranin ang maaaring ibunga nang muling pagbabalik ng alaala ni Don Juan? 3.) 1. Ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng arsobispo sa paggagawad ng tamang hatol kung kanino ipakakasal si Don Juan? 8.) B. Ipakita ang gawaing ito sa paraang pagbabalita.

Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: nakapagbubuod ng araling tinalakay (Bigyang-lay ang mag-aaral sa paggamit ng istratehiya o teknik sa pagbubuod.) nakapaghahanay ng mga detalye ng araling tinalakay at nabibigyang pananaw ang naging kilos o pasya ng mga tauhan nakapagpapaliwanag at nabibigyang katwiran ang naging wakas ng koridong Ibong adarna nakapagbibigay ng ideya o palagay tungkol sa mga dahilan kung bakit Ibong Adarna ang pamagat ng akda nakapaglalahad ng akdang paghahambingan ng pinag-aralang korido na iaangkop sa kasalukuyang panahon naihahambing ang ibong Adarna sa iba pang tauhan sa akda nakapagbabahagi ng naging bisa ng akda sa sarili pagkatapos na ito ay maunawaan nakapagpapahayag kung naging makatarungan ang naging wakas ng Ibong Adarna D.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng kraytirya sa pagtataya sa paggawa ng suring-basa nakagagawa ng suring-basa ng koridong Ibong Adarna Mga Kakailanganing Kagamitan Aklat ng Ibong Adarna Kopya ng istratehiyang gagamitin Mga Kraytirya sa pagtataya sa suring-basa .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nakapagbibigay ng konotasyon at denotasyong kahulugan ng ilang salitang ginamit sa aralin C. Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa suring-basa.

ugaling Pilipino? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay: Ang Reader’s Theater. paglalahad ng pangangaral sa isang kakilala o kaibigan na walang pagpapahalaga sa sariling kultura. Kaangkupan ng emosyon batay sa pagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna binabasang saknong na nagpapakita ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. nakapag-uulat sa ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino mula sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas nakapagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa pariralang kulturang Pilipino naipakikita kung paano pinahahalagahan ang sariling kultura nakapagtatanghal ng Reader’s Theater mula sa mga saknong ng Ibong Adarna Antas 2 Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ng Pagganap: Pagtataya sa itinanghla na Reader’s Theater Pakikibahagi sa pagtatanghal Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: ng Reader’s Theater ng mga paggawa at pag-uulat sa talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino batay sa mga kraytirya: sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas. piling saknong na naglalarawan pagpapahayag kung paano mapahahalagahan ang sariling kultura. C. Pagtitiwala sa sarili Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna . D. Angkop ang lakas ng boses para sa ng mga pagpapahalagang pagpapaliwanag sa mga saknong na napili na naglalarawan ng angkop mga nakikinig sa kulturang Pilipino magagandang katangiang Pilipino. piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa Kulturang Pilipino. A.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Aralin 32: Pagpapahalagang Pilipino (Pagtatanghal ng Reader’s Theater) Bilang ng araw/sesyon: 2 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga inilarawan sa Ibong Adarna na angkop sa kulturang Pilipino. pagpapakilala sa aspeto ng kulturang Pilipino na ipinagmamalaki sa B. Kakailanganing Pag-unawa: Mahalagang Tanong: Ang Ibong Adarana. bagama’t dayuhang akda ay kasasalaminan ng mga Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglinang ng mabubuting pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino. Taglay ang mga elemento ng isang Reader’s Theater pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Antas 3 A.) Ang mag-aaral ay: nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa itatanghal na Reader’s Theater nakapagtatanghal ng Reader’s Theater ng mga piling saknong na naglalarawan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino . Paglalapat : (Magbibigay ang guro ng input tungkol sa Reader’s Theater. Paglinang: Ang mag-aaral ay: nababasang muli ang mga saknong na kasasalaminan ng mga pagpapahalagang angkop sa kulturang Pilipino natatalakay ang nasabing saknong sa pamamagitan ng malayang talakayan C. 4. Ano’ng aspeto ng kulturang Pilipino ang iyong ipinagmamalaki? Ipaalam ang nasabing kulturang sa pamamagitan ng isang anunsyo o patalastas. 3. Kung ang isang kakilala o kaibigan ang iyong naobserbahan na walang pagpapahalaga sa sarili nating kultura. Pagtuklas : Ang mag-aaral ay: nakagagawa at naiuulat sa klase ang ginawang talaan na nagpapakita ng mga kulturang Pilipino sa iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas B. paano mo siya pangangaralang baguhin ang ugaling ito? 5. Pagpapalalim : Ang mag-aaral ay: malayang natatalakay ang mga na tanong/gawain: 1. paano mo pinahahalagahan ang sariling kultura? 2. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna sa paglilinang ng mabuting ugaling Pilipino? D. Pumili ng ilan pang saknong na naglalarawan ng magagandang kaugaliang Pilipino at isalin ito sa wika ng rehiyong alam mo. Bilang isang Pilipino.

kinilala ang paaralan bilang isang lugar na mapagkukunan ng kaalaman kung saan ang mga taong kasangkot ang nagpaplano. nagsusuri at umiisip ng mga paraan kung paano matatamo ang kanilang mga mithiin at pangarap. lalawigan at munisipyo Science High Schools Mga pribadong paaralan Mga paaralang Technical-Vocational Ang layunin ng isinagawang pag-aaral ay makita ang mga naging suliranin. nagmamasid. Sa isinagawang pag-aaral.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Kakailanganing Kagamitan Sipi ng mga Saknong Sipi ng mga kraytirya sa pagtataya sa gawain Mga kagamitan (kung kakailanganin) sa pagtatanghal ng Reader’s Theater ANNEX A Resulta at Mga Rekomendasyon mula sa Isinagawang Pag-monitor at Pagtataya (M&E) ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 (2002 BEC) Ang Kawanihan ng Edukasyong Sekondari ay inatasan ng Kagawaran ng Edukasyon na mag-monitor at tayain ang implementasyon ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 sa mga piling paaralan sa buong Pilipinas batay sa sumusunod na mga batayan: • • • • • Mga paaralang pinopondohan ng gobyerno Mga bagong paaralan na magkatulong na pinopondohan ng gobyerno. . gayundin ang magagandang gawi at pamamaraang (best practices) isinasagawa/ipinatupad ng mga paaralan na nakatulong sa mga puno ng mga kagawaran punong-guro at superbisor upang maging matagumpay ang implementasyon ng 2002 BEC.

2003. may mapanuring pag-iisip. Hindi nagtutugma ang inaasahang bunga/resulta sa pamamaraan Sa ibang Science High Schools.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ang unang pagmomonitor at pagtataya ng implementasyon ng 2002 BEC ay isinagawa noong Setyembre. at ang layunin ng isinasagawang pagtataya ay hindi upang mapaunlad pa ang mga kakayahan ng mga mag-aaral kundi para lamang tumaas ang kanilang marka. ang mga mag-aaral ay tumatanggap lamang ng mga impormasyon mula sa guro. 2002 na sinundan noong Oktubre. hindi tumutugon sa uri ng gradweyt na mithiin ng kurikulum ang mga istratehiyang ginagamit ng mga guro. Halimbawa. Bagamat naniniwala ang mga guro na dapat ibatay ang kurikulum sa kaligirang lokal. puno ng kagawaran at punong-guro sa mithiin ng kurikulum na dapat ay makatapos ang mag-aaral sa hayskul na may kapaki-pakinabang na literasi. ang pagtuturo ay nakabatay pa rin sa mga batayang aklat. Upang matiyak na ito’y mapanghahawakan (reliability). Nakabatay sa qualitative data ang kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. 2004. MAKATAO at MAKAKALIKASAN. marami pa rin sa kanila ang nagtuturo batay . malikhain at may kakayahang lumutas ng mga suliranin at maghanapbuhay na MaKA-DIYOS. Narito ang mga pananaw. 1. MAKABAYAN. at ang pinakahuli ay noong Setyembre. limitado ang ibinibigay na pagkakataon sa mga mag-aaral upang makapagbahagi ng kanilang nalalaman. Walang pagkakaiba sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral. inihambing ito sa kinalabasan ng isinagawang pag-aaral batay sa quantitative data. gawi ng mga taong kasangkot kaugnay ng implementasyon ng 2002 BEC: Sumasang-ayon ang mga guro.

May ilan naman na ibinahagi lamang kung ano ang kanilang natutuhan. maaaring isagawa ang sumusunod: Bumuo ng isang komite sa paaralan na tutukoy at magsasaayos ng kurikulum. Mga Rekomendasyon: Sa mga paaralang hindi magkatugma ang resulta/inaasahang bunga at pamamaraan. Magsagawa ng mga focus group discussion kung paano mabibigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap sa implementasyon ng kurikulum at magtulung-tulong ang mga taong bumubuo sa paaralan upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng kurikulum. kung kaya mayroon pa ring mga guro na hindi sapat ang kaalaman sa mahahalagang konsepto at pamamaraan sa 2002 BEC. puno ng kagawaran at punong-guro na dumalo sa pagsasanay sa 2002 BEC ay nagsagawa ng In-service-Training (INSET) sa kani-kanilang paaralan. interaktibo. at iba pa na bahagi ng 2002 BEC. ang mga gawaing pangklasrum naman ay hindi tumutugon sa ganitong kahingian.batayang aklat at kasanayang pampagkatuto na hindi isinasaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral. Pinarami at ipinamahagi nila ang mga babasahin at kagamitan kaugnay ng 2002 BEC at sinanay nila ang kanilang mga kapwa guro upang matiyak na magiging matagumpay ang implementasyon nito. Subalit kulang ang kaalaman nila sa paggamit ng mga nasabing pamamaraan. Ang ilan sa mga guro. at pamamahala na makatutulong sa pagtatamo ng mga mithiin. instruksyunal. 2. . Bagamat naniniwala ang mga guro na kailangang mapaunlad ang kakayahan ng mag-aaral. pagmamasid. positibo ang pagtanggap ng mga guro sa iba’t ibang pamamaraan na makatutulong upang maging epektibo ang pagtuturo-pagkatuto tulad ng integratibo. pagtataya. Pagnanais ng mga guro na maragdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa integratibong pagtuturo Sa lahat ng paaralan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I sa silabus.

na dapat ding ipaliwanag sa kanila. inquiry o discovery. Mga Rekomendasyon: Dapat tulungan o gabayan ng mga punong-guro ang mga guro na magkaroon ng positibong pananaw tungkol sa 2002 BEC. at iba pa tungkol sa 2002 BEC. Limitado ang kaalaman ng mga guro sa Teoryang Konstruktibismo at iba pang teorya sa pagtuturo-pagkatuto Ang kasabihang “Ang pag-aaral ay tuluy-tuloy na proseso. Gabayan sila sa pagpili at paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa loob ng klasrum batay sa kasanayang pampagkatuto.Patuloy na makipagtulungan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliraning kinakaharap kaugnay ng 2002 BEC. mamamasid pa rin ito sa mga asignaturang Mahematics. at ang mag-aaral ay tagabuo ng mga kahulugan”. mga pamamaraan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Hindi lamang ang mga ipinamahaging banghay-aralin ang kailangan ng mga guro. Iminumungkahi na gumawa at magbahagi ng mga flyer o babasahin tungkol sa pamamaraang integratibo. . Limitado lamang ang paggamit ng nasabing konsepto. Alamin ang kanilang mga pangangailangan upang maiwasan ang hindi pagkakatugma ng rmga resulta/ inaasahang bunga at mga pamamaraan. Kunin ang magagandang gawi o pamamaraan sa paaralan at ibahagi ito sa ibang paaralan. Science at Araling Panlipunan na gumagamit ng mga pamamaraang problem-solving. Ang mga handbook tungkol sa 2002 BEC ay makatutulong sa higit na ikauunawa ng kurikulum. Bagamat bago sa pandinig ng mga guro ang nasabing konsepto . at iba pa. Ang kailangan nila ay matutuhan ang mahahalagang konsepto. ay isa sa pinagbatayan sa paggamit ng pamaraang integratibo sa 2002 BEC. 3.

pagbuo ng mga pagsusulit. at iba pa na makatutulong upang matutuhan at pahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng nasabing wika. iwasto kung kinakailangan. kampanya sa paggamit ng English. pagtatalumpati. . mapapansin na may pagkakataong gumagamit ang mga mag-aaral at guro ng kanilang sariling diyalekto (native language) upang magkaunawaan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Rekomendasyon: Ipaunawa ng mga punong-guro sa mga guro ang konsepto ng pagkatutong konstruktibismo (constructivist learning). Tiyaking magkakaroon ng paglalapat ang kalalabasan ng FGD. Laging gawing batayan ang handbook. Ang awtput ng FGD ay maaaring idagdag upang higit na mapagyaman ang 2002 BEC Handbook. Maaaring imbitahan ang mga superbisor o mga eksperto bilang tagapagsalita na may malawak na kaalaman tungkol dito. 4. nagsasagawa sila ng mga gawain o kompetisyon tulad ng pagsulat ng sanaysay. Sa mga klaseng ang midyum ng pagtuturo ay English. Nahihirapan ang mga mag-aaral sa paggamit ng English bilang midyum ng pagtuturo Napansin ng mga punong-guro na hirap ang mga mag-aaral sa paggamit at pag-unawa sa English bilang midyum ng pagtuturo. tulad ng pagkakaroon ng pakitang-turo. Ito’y maaaring sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga focus group discussion sa iba’t ibang antas o kagawaran. Upang mabigyan ito ng solusyon. pagpapasubok ng mga pamamaraan at iba pa.

Maraming salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto Bukas ang isipan ng mga guro sa 2002 BEC. huwag limitahan ang mga mananalo. Mga Rekomendasyon: Iminumungkahi ang sumusunod na gawain o pamamaraan upang maitaas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pag-unawa sa wikang English: • Magsagawa ng remedial sessions at himukin ang mga mag-aaral na magaling sa English na tulungan ang mga mag-aaral na may kahinaan sa paggamit nito. • Pagsasagawa ng mga kompetisyon sa English tulad ng dagliang pagtatalumpati. Alam nila ang kanilang mga kahinaan ngunit may pagnanais naman silang matutuhan kung paano magiging mahusay na pasiliteytor ng pagkatuto.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mithiin ng 2002 BEC na makapagpatapos ng mag-aaral na malikhain. magsintesis. 5. pagsasalita at pagsulat. at bigyan ng gantimpala ang klaseng may pinakamaraming napanalunan. pagbasa. Ang mga guro ay nahihirapang matamo ito dahil ang mga mag-aaral sa klase sa English ay mahina sa mga makrong kasanayan – pakikinig. na karaniwa’y sa antas lamang ng kaalaman. Hindi na nakapagtatanong na susukat sa kakayahang magpaliwanag. Dahil dito ang pagtatanong ng guro ay mababaw lamang. Piliin ang mga gurong magsasagawa nito at bigyan sila ng kaukulang pagsasanay kung paano ito pamamahalaan. suriin ang mga kasanayang pampagkatuto na may kahinaan ang mag-aaral – alamin ang mga kasanayang pampagkatuto na mahina ang mag-aaral at magbigay ng mga remedial session kung kinakailangan. at iba pa upang maganyak ang mga mag-aaral na sumali sa mga paligsahan. • Gamit ang mga nakaraang pagsusulit sa English. may mapanuring pag-iisip. Maaaring magbigay ng mga insentibo sa mga mag-aaral na magboboluntaryong magturo. maglapat o bumuo ng pinakamahalagang antas ng pag-unawa ng pagkatuto. at may kakayahang lumutas ng mga suliranin. .

Bunga nito. Isa pa rito ang self-directed supervision. Mga Rekomendasyon: Gamitin ang mabibisang teknik at pamamaraan upang hindi maging hadlang ang malaking bilang ng mga mag-aaral. Ito’y pangkat ng mga gurong nagtutulungan upang higit pang mapabuti ang kanilang pagtuturo at mabigyan ng solusyon ang mga suliraning instruksyunal na kinakaharap ng bawat isa. nananatili ang mga guro sa paggamit ng mga tradisyunal na pamamaraan tulad ng lektyur. na karaniwang ginagawa ng mga gurong kayang mapaunlad ang sarili niya bilang guro. Maraming mabisang pamamaraan na magagamit sa pagmamasid sa klase/superbisyon Isa sa mga ito ang pamamaraang kolaboratibong superbisyon. at ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng rehiyon at sangay sa mga mag-aaral. kakulangan ng mga libro. malaking bilang ng mga mag-aaral. pagdidikta. at iba pa. at iba pa. Ibinabahagi nila ang kanilang mga naging karanasan sa pagtuturo. may mga salik na nakahahadlang upang magampanan ng mga guro ang pagiging pasiliteytor ng pagkatuto: tulad ng kahinaan ng mag-aaral sa English na nakahahadlang sa malayang talakayan. mga kagamitan. . ang kahinaan sa paggamit ng English.kakulangan ng mga libro.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Batay sa mga nakalap na impormasyon. at tinataya nila ang kani-kanilang pag-unlad. tanong at sagot. 6. hindi demokratikong pagmamasid ng mga kinauukulan na nakasasagabal sa pagiging malikhain ng guro.

Hindi gaanong nagmamasid ng klase ang mga puno ng kagawaran o punong-guro. . Mga Rekomendasyon: Sa dami ng magagamit na pamamaraan sa superbisyon. Ang mentoring ay isa ring mabisang pamamaraan. At ang hindi gaanong gamitin ay ang pamamaraang laissez faire. na kaagad sinusundan ng post conference upang matulungan ang gurong namasid na higit pang mapabuti ang mga bahaging kinakailangan pang paunlarin. binibigyang .Maaaring isagawa ng mga puno ng kagawaran.laya ang mga gurong pumili na sa palagay nila ay angkop na pamaraan sa pagtuturo-pagkatuto. Hikayating magboluntaryo ang mga bihasang guro na tulungan ang kanilang kapwa gurong nangangailangan ng suporta. Ang bawat guro ay bukas ang isipan na turuan at magpaturo sa iba kung kinakailangan. Siya mismo ang nagbibigay ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap niya. Ang pinakagamiting paraan ng superbisyon ay ang pagmamasid sa klase ng mga puno ng kagawaran at superbisor. punong-guro o superbisor ang alinman sa sumusunod: • Ang self-directed na superbisyon para sa mga bihasa na at maaasahang mga guro.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I nang hindi masyadong umaasa sa iba. • Ang mentoring ng mga bagong guro at di-gaanong mahusay magturo. iminumungkahi na pillin ang pinakaangkop at makatutulong upang higit na mapabuti ang pagtuturo ng mga guro. • Ang peer o kolaboratibong superbisyon para sa mga gurong may kakayahang makisama at makapagbahagi sa iba para sa kanilang pag-unlad. Sa pamamaraang ito.

at nag-iisip ng mga pamamaraan kung paano ito maisasakatuparan. hikayatin silang magbasa.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Iwasan ang paggamit ng mga pamamaraang hindi makatutugon sa pangangailangan ng paaralan. Upang ang mga guro ng kagawaran ay hindi masyadong umasa sa mga pag-aaral na isinasagawa ng mga dayuhan o ibang bansa. at huwag maging palaasa sa anumang ibibigay ng kanilang mga puno ng kagawaran. kundi man magsagawa ng mga pananaliksik sa mga kaganapan sa loob ng silid-aralan (classroom-based action research) upang sa gayo’y matiyak na ang mga kagamitang instruksyunal at pamamaraan ay angkop at makatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Hikayatin silang maging malikhain at magkaroon ng positibong pananaw sa kurikulum. Ang mga superbisor bilang tagapagbigay ng suportang instruksyunal ay hinihikayat na ganyakin ang mga guro na magtulungan. Ang mga guro ay nangangailangan ng karagdagang kaalaman sa pagtuturo ng MaKABAYAN bilang asignaturang “Laboratoryo ng Buhay” Ang mga guro at punong-guro ay sang-ayon sa konseptong “Laboratoryo ng Buhay” ang asignaturang Makabayan. . guro at mga mag-aaral. 7. at 2 linggo para sa pinagsamang pagganap ng 4 na asignatura). ang integrasyong pagtuturo ng 4 na asignatura (lingguhang banghay-aralin na ang ituturo ay magkakaugnay na kasanayang pampagkatuto mula sa 4 na asignatura) at ang di–inaasahang integrasyon (ang magkakaugnay na kaalaman at kakayahan mula sa 4 na asignatura ay nalilinang sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aralin). magsuri. Umisip ng angkop na pamamaraan upang sa gayo’y matamo ang mithiin ng paaralan. punong-guro o superbisor. Kabilang dito ang planong 8-2 (8 linggo sa bawat markahan para sa pagtuturo ng apat na asignatura nang magkakahiwalay.

Ang magkakaibang paniniwala ng guro sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga Mayroong mga gurong sang-ayon sa pagsasanib ng Edukasyong Pagpapahalaga sa lahat ng asignatura. Mga Rekomendasyon: Dapat na magsagawa ng mga talakayan sa paaralan upang mabigyan ng solusyon ang mga suliranin kaugnay ng asignaturang Makabayan. at mayroon namang naniniwala na dapat itong ituro bilang hiwalay na asignatura. May nagmumungkahi na ang oras na inilaan sa pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga ay ilaan na lamang sa pagtuturo ng TLE at Araling Panlipunan. 8. Ayusin ang iskedyul ng mga gurong magtuturo ng Makabayan upang mabigyan sila ng pagkakataong maisagawa ang integrasyon. at 3)kakulangan ng mga gurong bihasa sa pamamaraang ito. Dagdag pa rito ang kakulangan ng panahon sa bawat markahan upang maituro ang mga kasanayang pampagkatuto. Imumungkahi sa mga Pansangay na Tagapamanihala na magtalaga ng mga paaralang susubok sa implementasyon ng Makabayan upang makita ang anumang suliraning kahaharapin ng mga guro kaugnay nito. 2) kakulangan ng kaalaman sa magkakasamang asignatura at sa interaktibong pamamaraan. gayundin ang uri ng pagsusulit na ibinibigay ng mga dibisyon na karamihan ay mula sa batayang aklat. pagpapatupad at pagtataya dahil sa sumusunod na salik: 1) hindi magkakatulad ang bakanteng oras ng mga guro upang maisagawa ang integrasyon.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Ngunit napansin ng mga guro na ang integrasyon ng 4 na signatura sa Makabayan ay may kahirapan maging sa pagpaplano. . May mga guro ring negatibo ang pananaw sa integrasyon ng pagtuturo ng 4 na aralin sa paniniwalang kukulangin sila ng panahong maituro ang kasanayang pampagkatuto ng kanilang sariling asignatura.

Nagtuturo ang guro dahil sa pagsusulit at ang mga mag-aaral ay nag-aaral dahil may pagsusulit Palasak pa rin ang paggamit ng mga tradisyunal na pagsusulit tulad ng may pagpipiliang sagot. .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Mga Rekomendasyon: • Magsagawa ng mga action research ang mga guro ng Edukasyong Pagpapahalaga nang pangkatan. • Kakulangan ng kaalaman ng mga guro sa paghahanda ng mga awtentikong pagganap at pagtataya. gayundin ang sistema ng pagbibigay ng marka o pagtataya ng mga guro. Mga Rekomendasyon: Suriin ang mga ibinibigay na pagsusulit. portfolio at iba pang awtentikong pagtataya. • Madaling ihanda. 9. Mas ginagamit ng mga guro ang tradisyunal na pagsusulit dahil sa sumusunod na dahilan: • Ito ang mga uri na ibinibigay sa mga pagsusulit • Madaling iwasto. at pag-unawa o komprehensyon. • Pag-aralan at suriin ang pagtuturo ng Edukasyong Pagpapahalaga sa 2002 BEC bilang hiwalay na asignatura upang malaman kung mabisa ang ganitong pamamaraan. Napag-alaman din na kulang ang kaalaman ng mga guro sa pagsusuri ng kinalabasan ng mga pagsusulit upang gawing batayan sa muling pagtuturo kung kinakailangan. balik-aral. Suriin kung ang mga ito ay nakaangkla sa mga mithiin ng 2002 BEC. Hindi pa rin ginagamit ang rubrics.

10. . kabilang ang kurikulum. at hindi ang tuon lamang ay maipasa ang pagsusulit.A. Tiyaking ito’y makatutulong upang higit pang mapaunlad ang paaralan.Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I Iminumungkahi ang paggamit ng rubrics o awtentikong pagtataya upang higit na mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na maipakita ang kanyang kakayahan. Ang mga paaralan ay patungo na sa pagpapatupad ng Shared Governance Marami na sa mga paaralan ang ipinatutupad ang R.A. 9155 o Shared Governance. 9155. Mga Rekomendasyon: Ipagpatuloy ng mga paaralan ang pagpapatupad ng R. Isinasama na ng ilang punong-guro ang mga stakeholder sa pagpaplano na may kaugnayan sa paaralan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I ANNEX B Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Antas 1 Pamantayang Pangnilalaman • Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahahalagang ideya. prinsipyo o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan? • Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan? Pamantayan sa Pagganap • Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral? • Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral? Kakailanganing Pag-unawa • Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral? • Masasalamin ba dito ang mga pangunahing suliranin. isyu na dapat malaman ng mag-aaral? Mahahalagang tanong • Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin? • Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa? • Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan? • Mapanghamon ba ang mga tanong? • Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral? . isyu.

Edad at kakayahan ng mag-aaral? Antas 2 Pagtataya • Magkaugnay ba ang mga kraytirya sa gagawing pagtataya ng produkto/pagganap sa mga pamantayan? • Malinaw ba at tiyak ang mga binuong kraytirya upang mapatunayan/mataya ang pag-unlad ng kakayahan pagtatamo ng mga pamantayan? Produkto at Pagganap • Mayroon bang mga ebidensya o patunay upang mataya ang mga pamantayan? • Makikita ba ang iba’t ibang kakayahan at ang istilo ng pagkatuto ng mag-aaral? • May pagpipilian ba ang mag-aaral? • Mayroon bang isahan at pangkatang gawain? Antas 3 Mga Gawaing Instruksyunal • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal sa pagtatamo ng mga pamantayan? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyunal upang matutuhan ng mag-aaral ang mahahalagang konsepto at proseso upang matamo ang mga pamantayan? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyUnal upang maisagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap upang mapatunayang natutuhan ng mag-aaral ang mahalagang konsepto? • Nakatutulong ba ang mga gawaing instruksyonal upang maging aktibo ang mag-aaral? • Ang pagganyak at panimulang gawain ba ay nakapupukaw ng kawilihan ng mag-aaral? • Ang mga gawain ba ay nakatutulong upang matamo ng mag-aaral ang mga pamantayan? Sapat na ba ang mga gawain? ng mag-aaral sa .Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • Akma ba ang mga tanong sa kawilihan.

Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino I • Ang pangwakas na gawain ba ay nakaayon sa mga pamantayan? Nangangailangan ba ito na ipakita ng mag-aaral ang kanyang natutuhan/kakayahan kaugnay ng pamantayan? .