-Dibisyon ng ekonomiks1 Produksyon- Pagbabago ng anyo ng materyal na bagay upang lumikha ng kagamitang kapakipakinabang.

2 Pagkonsumo- Paggamit ng mga bagay at paglilingkod upang matugunan ang mga pangangailangan. 3 Distribusyon- pagbabahagi ng yaman o kita ng lipunan sa iba't-ibang salik ng produksyon tulad ng lupa,paggawa, kapital at entrepreneur. 4 Pagpapalitan- paglilipat ng pagmamay-ari ng mga bagay o kalakal at paglilingkod mula sa isang tao patungo sa ibang tao. 5 Pampublikong Pananalapi- tumutukoy sa mga nalikom na buwis at mga gugulin ng pamahalaan.