Si Malakas at si Maganda

Si Malakas, Si Maganda, At Ang Pagdami Ng Tao NANGYARI naman na mag-asawa nuon ang hangin dagat at ang hangin lupa, at may anak sila, si kawayan. Isang araw, lumulutang si kawayan sa tabi ng dagat nang nabangga niya ang paa ng lawin. Nagulat, nasaktan at nagalit, pinagtutuka ng lawin ang kawayan hanggang nabiyak ito. Kaginsa-ginsa, lumitaw sa isang piraso ang isang lalaki, si Malakas. Sa kabilang bahagi, lumabas naman ang isang babae, si Maganda. Sila ang 2 Unang Tao sa daigdig.

IPINATAWAG naman ng lindol ang lahat ng ibon at isda upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin sa 2 tao. Ipinasiya nila na dapat mag-asawa sina Malakas at Maganda. Nangyari nga ito at marami silang naging mga anak, na pinagmulan ng iba¶t ibang tao sa daigdig ngayon.

Pagtagal, nayamot ang mag-asawang Malakas at Maganda sa dami ng kanilang mga tamad at walangpakinabang na mga anak. Nais nilang palayasin lahat subalit hindi nila alam kung saan itatapon ang mga ito kaya nagtiyaga na lamang ang mag-asawa.

Dumami pa uli nang dumami ang mga anak sa paglipas ng panahon at nangyari na hindi na nakaranas ng tahimik sina Malakas at Maganda.

Isang araw, hindi na nakatiis si Malakas at, dampot ang isang bakawan, pinagha-hataw ang mga bata. Takbuhan sa takot ang mga anak at nagtago sa iba¶t ibang lugar. Ang iba ang nagtago sa mga silid ng bahay, ang iba ay sumingit sa mga dingding. Ang iba ay nagkubli sa mga kalan sa cocina. Ang ibang anak ay tumakas sa labas, habang ilan ay tuluyang lumayas sa dagat.

Sa ganitong paraan, nagka-iba-iba ang mga tao na kumalat sa daigdig. Ang mga nagtago sa mga silid ang naging mga pinuno sa mga pulo. Ang mga sumingit sa dingding ang naging mga alipin. Ang mga nagkubli sa mga kalan ay naging mga negro. Ang mga tumakas sa labas ang naging mga malaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga anak ng lumayas sa dagat ay bumalik, at sila ay mga maputing tao, ang mga dayuhan.

huminto ang bagyo at lumabas ang araw. Hinanap niya nang hinanap ang Pagong. Namasyal si Pagong at si Unggoy.´ sagot ni Pagong. Maraming bagay ang nasira sa paligid. Hindi siya kasi marunong umakyat sa puno. Sila ay laging magkasama sa pamamasyal. Napatalon sa sakit ang Unggoy at ang bao ay tumihaya. May butas ang bao at ang kanyang buntot ay napasulot sa butas. siya`y nasaktan. oo para ako ay makatakbo nang mabilis. Sa atin na ito. Umuwi sila at itinanim ang kanilang mga puno sa kanilang bakuran. isang puno ng saging! Nakatumba. ´Pag nakita ko siya.´ paliwanag ni Pagong. naupo siya sa bao. ´Aray!´ ang sigaw ni Unggoy. ³Hindi bale. Kinuha ni Unggoy ang dulo. ngunit hindi niya ito makita. namatay ang tanim ni Unggoy. Maraming halaman ang nasira. ´Huwag kang malungkot´ sabi ni Unggoy. Ang Pagong ay nagtago sa ilalim ng isang bao. At umakyat nga si Unggoy. Ako ang unang nakakita. Akin ang dulo´ sabi ni Unggoy. Subali`t pagdating sa dulo kinain lahat at hindi binigyan ang Pagong. Dumating si Unggoy at umiyak. Pagkaraan ng ilang araw. Nilagyan niya ng tinik ang palibot ng puno.ANG UNGGOY AT ANG PAGONG Noong unang panahon ang Unggoy at ang Pagong ay magkaibigan. akin ang dulo´ sabi ni Pagong.´ ´Aba. Pagbaba ng Unggoy. . Nagalit ang Pagong. ako ay mabagal.´ sagot ni Unggoy. ³Tingnan mo. Isang araw bumagyo nang malakas. Si Pagong ay malungkot din. Pagkatapos ng tatlong araw.´ ´Aba ! Hindi maari. Hindi sila makapamasyal.´ ang sabi ni Unggoy. Nang mapagod ang Unggoy. ³Aba suwerte tayo´ tawag ni Unggoy kay Pagong. Siya`y nagalit kay Pagong.´ ´Aba. ´Aha! Ikaw pala´ sigaw ni Unggoy. puputulin natin sa gitna. ´Doon lumalabas ang bunga ng saging. ´Ako ang aakyat at pagdating ko sa dulo ay hahagisan kita ng hinog na saging´. Kinagat ng Pagong nang ubod lakas ang buntot ni Unggoy. Subali`t ang puno ni Pagong ay lumaki at bumunga. ´Sige.´ ´Pag dala ko ang aking bahay. Kinuha naman ni Pagong ang puno. ´Humanda ka at ikaw ay aking papatayin.´ ´Hihilahin kita buhat sa bahay mong dala-dala. Pinutol nila ang puno. siya`y aking papatayin. oo pero iisa ang puno at tayo ay dalawa. ´Ang aking puno namatay´ ang hikbi ni Unggoy. Malakas ang ulan at hangin.

Mauubos ang gamot ng aking nanay sa namumulang mata. ikuskos mo nang mariin sa iyong mata. hindi mo baa lam.´ Bahagyang pinalaki ng pagong ang kanyang boses at nagwika. Ibig na ibig niya ng sariwang hangin.´ Sumagot ang Pagong na nagmamakaawa. hindi kita itatapon sa apoy´ wika ni Unggoy. At kapag nahuli ko siya. ³HA! HA! HA! Kaibigang Unggoy. ang nagngingitngit na wika ng unggoy. Alam niya na hindi maglalaon at lilitaw rin ang pagong. huwag mo akong itapon sa ilog! Hilain mo na ako. Hindi mo ba alam? Kunin mo ang pinakamalaki at pinakamapulang bunga.´ ´Ano? Gamot ang bunga ng sili sa namumulang mata? Paano ito ginagawa? ´Madali lang .´ Samantala ang pagong ay matalas na nakikiramdam sa unggoy.Ang sili ay hitik na hitik ng bunga. Baka may kumuha ng bunga nito. Siya ay nasa lilim ng isang malaki at malagong puno ng sili.´ .´ ang pagmamakaawa ni Pagong.´Maghihiganti ako sa kanya. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. tiyak na mamatay ang pagong na iyan sa aking mga kamay. ´Makikita niya´. ´Didikdikin kita nang pinung-pino. ´Ito na ang huli mong sandali. Ibig na ibig niyang magbilad sa araw.´ ´Aba! Oo para ako`y dumami.´ ang sabi ni Pagong. Kaya`t ang pagong ay umahon sa pampang kung wala ang unggoy. Dinampot at inihagis ni Unggoy ang Pagong sa ilog. Isang araw ang pagong ay lumalanghap ng sariwang hangin. itapon mo ako sa apoy. Lumubog ang Pagong. Ngayon din ay puputulin ko ang leeg mo. ´Huli ka!´ ang wika ng unggoy at agad hinawakan ng mahigpit ang pagong sa leeg. Ako ay may ibang gawain. ´huwag. para mo ng awa. Nag-isip ang Unggoy. ´Sige. Alam niyang hanggang siya ay nasa tubig hindi siya mahuhuli ng unggoy. ´At sa wakas bumagsak ka rin sa aking mga kamay!´ wika ng unggoy. ´A. ito ang aking tahanan! Hindi nakaimik ang Unggoy. ´Ako ay ibang pagong. Nguni`t hindi siya lubhang makatagal sa tubig. subali`t maya-maya ay dahan-dahan itong lumitaw. itatapon na lang kita sa apoy´ ang sa bi ni Unggoy. Nakita niya ang ilog. Ang unggoy ay laging nagbabantay sa pampang ng ilog. para ako maging mapula at guwapo´ ang sagot ni Pagong. Pagkatapos. dikdikin mo ako! Huwag mo lang akong itapon sa ilog. Dikdikin mo itong mabuti.´Hindi na kita hihilahin. ´A itatapon na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod.´ ´Aha! Kung ganoon ikaw ay ibang pagong. Ano ang gawain mo?´ ´Binabantayan ko ang punong siling ito.

Nawawala ang kanyang rayuma at pananakit ng kanyang likod pagkatapos niyang maligo. ´Huwag! HUwag! Para mo ng awa. Muntik na akong mabulag. babantayan ko ang pampaligo ng aking lolo. Muntik na akong mabulag.´ Sumagot ang pagong sa matinis at ipit na tinig. Iba ang aking gawain. Ang tagal-tagal kong naghihirap sa pamumula ng aking mata. ´Saan ka pupunta magaling na pagong? Tingnan mo ang nangyari sa mga mata ko. ´Ako ay ibang pagong. Pukpukin mo na ng bato ang aking ulo.´Ganoon pala. Aahon rin siya. .´ Nguni`t humarang rin ang unggoy sa dinaraanan ng pagong. Mapaghimala ang tubig na yaon.´ Matamang nag-isip ang unggoy. Hanggang ngayon ay mahapdi pa. Mauuna ako sa lolo mo. Humanap siya ng pinakamalaki at pinakamapulang bunga ng sili. Putulin mo na ang leeg ko. Ito na ang iyong wakas. Patayin mo na ako. Mahigit na isang linggong namaga ang aking mga mata.´ Matiyagang nagbantay ang unggoy. Bigla siyang tumalon sa harap nito.´ ´Iyon pala! Iyon pala ang gamot sa rayuma at pananakit ng likod.´ Ang unggoy ay nagpalakad-lakad sa tabi ng ilog.´ Mabilis na lumundag ang unggoy sa kumukulong tubig. Ngayon din ay maliligo ako. Nagtiyaga siya sa pagbabantay sa pagong. Hindi ito ang luminlang sa akin. Patayin mo na ako! Huwag mong kunin ang gamot ng nanay ko!´ Ngunit mabilis na kumuha ng sili ang unggoy.´ Dali-daling binitiwan ng unggoy ang pagong. At iyon ang wakas ng unggoy. ´Makikita ko rin siya. At tiyak na uubusin ko ang tubig. ´Ano ang gawain mo? ´Hayun. ´Ang walang hiya! Ngayon ay hindi na siya makakaligtas sa akin. Ako ang maliligo. Hindi ka na makakaligtas ngayon.´ ´Huwag! Huwag! Mawawalan ng pampaligo ang aking lolo. ´Iba nga ang kanyang tinig. Isang araw namataan ng unggoy ang pagong na naglalakad sa pampang. Huwag mong kunin ang pampaligo ng aking lolo!´ Mabilis na itinulak ng unggoy ang pagong. Dinudrog ito nang pinung-pino at ubos diing ikinuskos sa kanyang mga mata. ´Umalis ka riyan. Nagpalipat-lipat siya sa mga punong nakatanim sa magkabilang pampang ng ilog.

May naniniwala sa una. Ang maraming taong nakakita at nakadaupang palad daw ng dalaga ay nangalilito at hindi na nakababalik pa sa kani-kanilang pinanggalingang tahanan. Mabibilang mo sa daliri ang ilang pinagbabalikan ng diwa na kapag nagsalaysay na ay lagi nang misteryosang dalaga ang kwento nila. Iwinawasiwas niya ang mahabang buhok na sa kaalinsanganan ng hapon ay naghahatid ng mabining hanging nagpapalamig sa kapaligiran at nagpapasaya sa mga hayop sa kabundukan. May ilang namamasyal sa kabundukan na nagpapatunay namang kitang-kita nila si Maria na umuupo sa matatarik na gilid ng bundok. Hindi kumpleto ang bundok Makiling kung ipwepwera si Mariang Makiling sapagkat ang bundok Makiling at si Mariang Makiling ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Pero may nagbibigay diin na si Maria sapagkat may iba-ibang katauhang misteryosa ay maaaring mabuhay na isang diwata o isang mortal na dalaga. hindi makapagsalita at nakatulala. May mga nagpapatunay na pawang nawawala silang parang bula. May mga nagpapatunay na ang nabanggit na kabundukan ay kay Mariang Makiling. Ang mga pinagtagni-tagning kwento ay nagsasaad na si Mariang Makiling daw ay nakatira sa isang nagliliwanag na kaharian na napapalibutan ng mga puno at halamang kung hindi hitik ng bunga ay marangya namang pinamumulaklakan ng mga petalyang kulay dilaw. May isang katulong na nagpapatunay na isang umaga ay nakita niya si Maria na pumasok sa isang talahibang malapit sa paanan ng kabundukan. Takang-taka siya sapagkat parang manipis na hangin lang itong inihip kaya di man lang nahawi ang mga nadaanang halaman. pula o lila. Nang magbalik ay dala na ni Maria ang isang bungkos ng mga puting bulaklak ng talahiban na masaya niyang ipinanhik sa kabundukan. Ang mga ilan-ilang sinuswerteng nakauuwi pa ay nagmimistulang estatwa. Mayroon din sa ikalawa. Sa pakiwari niya si Maria ay isa ngang ada. by:walter jhon sabanal Alamat ni Mariang Makiling Nasa pagitan ng Laguna at Quezon ang bundok Makiling. maninipis na mga labi at malamyos na tinig ng . Sapagkat ibat-iba ang salaysay. Isang misteryo si Mariang Makiling. Nilalarawan siya bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at kulay kayumangging kaligatan. Kung ganda ang pag-uusapan wala na raw tatalo sa kariktan ni Maria.Maria Makiling Sa alamat ng Pilipinas. si Maria Makiling ay isang diwata na nagbabantay ng Bundok Makiling. namimitas ng mga gulay at nanunungkit ng mga prutas araw-araw. mabibilog na mga mata. Sinasabing si Mariang Makiling ay hindi lamang nakikipanirahan sa bundok Makiling. Nagtataka ang nakasaksi sapagkat parang nakaangat sa lupa ang mga paa ng dalaga. ang mga kwentong nagkakaugnay ang pinaniniwalaan larnang na may patotoo at pagpapatunay. May ilan ding nagpapabulaan sa kwento na nagsasabing kitang-kita ng kanilang mga mata na sa isang dampa lamang na nabububungan ng pinagtagpi-tagping sawali nakatira si Maria. Siya ay may balingkinitang pangangatawan. Kalakip na ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong bumabalot sa bundok na ito. Laguna. Na ang dalaga ay nagbabayo ng palay. isang bundok na matatagpuan sa Los Baños.

Ito ang pinagmulan ng alamat ni Mariang Makiling. . Kapag may bininyagan. Hindi raw kasi nagsasauli ng kagamitan ang marami sa kaniyang pinahihiram. May ilang nagpapatunay na kung gabing maalinsangan at natutulog na ang lahat ay naglulunoy daw si Maria sa malamig na bukal. Ang higit na matapang na manunudla ay nakapagpaputok pa pero ang naduwag ay nagtatakbo na. Karaniwang nakikita siyang namamasyal sa paligid ng kabundukan kung umagang kasisikat pa lang ng araw. Ang mga mag-anak na tinutulungan ay inoobliga niyang maghandog ng isang dumalagang manok bilang kabayaran. kinasal o namatayan ay pinahihiram ni Maria ng mga nakatagong kasuotan at kasangkapan. Kung noong unang panahon ay nagbabalatkayo si Mariang Makiling upang tumulong sa mga magsasaka. May ilang nagsasabing nag-aanyong magbubukid daw si Maria na nagmumudmod daw ng luya sa lalong pinakamahirap na magsasaka. tiyak ang pagwawagi ni Mariang Makiling na Diyosa ng Katarungan. Naswertehan ng naduwag na makababa kaagad ng bundok. Hinabol nila nang hinabol ang isang baboy-damo hanggang sa makaakyat sa bundok.isang mortal na dalaga at misteryosang Engkantada. Kinaumagahan ay pinagkaguluhan ang bangkay ng matapang na mangangaso. Ang sinumang nakaririnig nito at nagbabakasakaling maghanap ay nangalilito raw. Kahit binawalan na ni Maria ay sumige pa rin sila. Nagbulung-bulungan ang lahat na kinalaban daw siguro ng mangangaso ang kapangyarihan ng Engkantada ng Kabundukan. Hindi na nakilala ang tunay na anyo nito. Marami daw ang hindi nagbibigay ng dumalagang manok na dapat ay handog. Nagalit si Maria sa kapangahasan. Minsang papalubog na ang araw ay may nangahas mamaril ng mga baboy-damo sa paanan ng bundok. Natakot sila sa laki ng mga hayop na papalapit sa kanila. ngayon ay hindi na napagkikita ang Engkantada at ang pagtulong ay nahinto na. Bukas ang mga palad ni Maria sa mga karaniwang mamamayang naninirahan sa paligid ng kabundukan. Narating kaagad nito ang bayan na takot na takot na humihingal. Kataka-takang ang mga nabanggit na luya ay nagiging ginto raw kapag naiuwi mo na. Nang dumidilim na ay takang-taka sila sapagkat ang baboy-damo na hinahabol nila na sumuot sa mga kasukalan ay lumabas kasama ang isang kumpol pa na baboy-damong nanghahaba ang mga pangil at mapupula ang mga mata. Lubhang matulungin si Mariang Makiling. At napakarami na raw ngayong nagiging pangahas na gustong galugarin upang maangkin ang kabundukan. Naniniwala sila na sa alinmang labanan. Sa halip na matunton ang kinaroroonan ni Maria ay napapalayo pa ito sa kaakit-akit na Engkantada. May nagsasabing matapos makapananghalian ay umuupo ang ada sa mga tipak ng bato habang pinanunuod ang marahang agos ng ilog. May nagpapatunay na mahirap kalabanin si Mariang Makiling. Usap-usapan ng lahat ang magandang alpa na tinutugtog ni Maria kung kabilugan ang buwan. Maya-maya lang ay nadinig sa kabundukan ang napakalakas na hiyaw ng pagmamakaawa ng pobreng kaluluwa.

and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her. and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. "And this is Labang of whom I have heard so much. thinking Father might not like it. glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire. and Labang never stopped chewing his cud. and her forehead was on a level with his mouth. "There is Nagrebcan. don't you. delicate grace. "You are Baldo. "Maria---" my brother Leon said.How My Brother Leon Brought Home A Wife She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick. "Yes. My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. She moved close to him and slipped her arm through his. gesturing widely toward the west." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way. where he stood in front of his horse. Noel?" Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. Then he was standing beside us. And by and by she was scratching his forehead very daintily. We stood alone on the roadside. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. . Her nails were long. She looked up to my brother with a smile. Noel. I watched Ca Celin. I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now. "You love Nagrebcan. but they were not painted. he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. and she turned to him eagerly. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. SHe was tall." She hesitated and I saw that her eyes were on the long. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum. curving horns. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan." my brother Leon said. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria. She was lovely." she said and placed her hand lightly on my shoulder. for it was dipping into the bright sea. Maria. He did not say Mayang. He did not say Maring. which I had wshed and brushed that morning with coconut husk. The sun was in our eyes." Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself. and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name. And after a while she said quietly. Labang's white coat. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds.

sit down on the hay and hold on to anything. the fragrance of her." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke. When Labang slowed down. "What is it you have forgotten now. and she laughed with him a big uncertainly. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer. "If you continue to talk about him like that. I saw the wind on her hair. "Why does he make that sound?" she asked. In all the world there is no other bull like him. "Hitch him to the cart. placing the smaller on top. "I have never heard the like of it. and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. my brother Leon lifted the trunks into the cart. Baldo?" my brother Leon said. laughing." my brother Leon said. and I saw that he had put his arm around her shoulders. When he was quiet again. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along. "Maria." She was smiling at him. "Give me the rope." my brother Leon said. my brother Leon handed to me the rope. then I made him turn around. She sat up straight on the bottom of the cart. and there was the small dimple high up on her right cheek. He was restless and would not stand still. then she gave her left hand to my brother Leon. but I kept a firm hold on his rope. I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. High up overhead the sky burned with many slow fires. placed a foot on the hub of the wheel.He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted. her eyes were on my brother Leon's back. her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible. either I shall fall in love with him or become greatly jealous." "There is not another like it. She looked down once at her high-heeled shoes. and in one breath she had swung up into the cart." My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears. Oh. because her teeth were very white. legs bent togther to one side. Baldo. for he was always like that. Baldo. "I have yet to hear another bull call like Labang. . so that my brother Leon had to say "Labang" several times. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. her eyes were so full of laughter." my brother Leon said.

"Look at it. The thick. unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean. leaning against the trunks. "Have you ever seen so many stars before?" I looked back and they were sitting side by side. and he sat back." she said. the biggest and brightest in the sky. Noel. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach." "The air here is clean. now?" He laughed and added. half to herself. why do you think Father should do that. he told me to follow the Waig tonight. but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig. Manong. he said: "And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa. hands clasped across knees. "Maria. you fool. Then my brother Leon laughed. Why do you follow the Wait instead of the camino real?" His fingers bit into my shoulder. and laughing still. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily. was the star. yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. "Baldo. "Father." she murmured. and even the white of Labang's coat was merely a dim. almost touching the ragged edge of the bank. my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly: "Who told you to drive through the fields tonight?" His hand was heavy on my shoulder." my brother Leon said." Without waiting for me to answer. his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. . Very low in the west. "I have been looking at it." she said." "So it is. Noel. answer me before I lay the rope of Labang on you. drawing a long breath. but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait." Swiftly. Noel. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?" "Yes. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks.When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season. hung the stars. Seemingly. grayish blur. Maria?" She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face. "Making fun of me. he turned to her and said. free of dust and smoke. "Look. sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart.

Labang quickened his steps. and the cars. "Good boy. Noel?" she asked. the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side. Now the shadows took fright and did not crowd so near. and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one." she said. He was breathing hard. I waited for my brother Leon to say something. Baldo. don't you?" My brother Leon stopped singing. He must have taught her the song because she joined him. but I knew he was more thirsty than tired. though indistinctly." I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. And each time the wheels encountered a big rock." "So near already. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. . and the people and the noise. but my brother Leon would sing on." she said. After the fields is home---Manong. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes." "Noel. "Have we far to go yet. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home. "Ask Baldo. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. her voice would catch in her throat. "You miss the houses. "we have been neglecting him. until." With difficulty I turned Labang to the left." my brother Leon said. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side. I answered." my brother Leon was explaining. and my heart sant. Without looking back. Ahead. laughing softly. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real. but in a different way. for he wanted to go straight on." "I am asking you. I am glad they are not here. "Yes. Then we were climbing out into the fields. she would join him again. and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. "But it is so very wide here. "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. climbed down. picking my words slowly: "Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. but he was not saying anything." she said.I stopped Labang. All the laughter seemed to have gone out of her. and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels. "---you see. Baldo." my brother Leon said as I climbed back into the cart. for the lantern rocked jerkily with the cart.

and Mother stood in the doorway. but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. "No. I thought we would crash into the camachile tree. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. all of them. Father. Father." "Does that worry you still." We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly. Maria. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. "Nobody passes through the Waig at night. he might be an ogre. I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. He laid it carefully on the windowsill before speaking. He was smoking. "His leg is bothering him again. their answers were lost in the noise of the wheels. so I surmised she must be eating with the rest of her family. but my brother Leon reined in Labang in time. Father is the mildest-tempered. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me. for all the world."Yes. gentlest man I know. There was no light in Father's room." He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were: "Father. "She is very beautiful. "Did you meet anybody on the way?" he asked. Urong and Celin. there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying. and a star shone directly through it. but the room seemed to resound with it. her face becoming serious. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run. He may not like me. My brother Leon was helping Maria over the wheel.. There was light downstairs in the kitchen. "From the way you talk. she was not afraid." "On the way---" . I met my brother Leon going to bring up the trunks. Father. There was no movement. and I could see her smiling shyly." I said.. We met the twins." I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang." Mother said. Maria?" my brother Leon said. where is he?" "He is in his room upstairs. "No. He sat in the big armchair by the western window." "I am afraid. As I passed through the kitchen. and I said "Hoy!" calling them by name. but Moning did not come to the window." "Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice.

." "What did he sing?" "---Sky Sown with Stars. The door opened and my brother Leon and Maria came in. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. Father. Beside my brother Leon. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside. and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom. Then I went out. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. She was tall. I looked at Maria and she was lovely. There was also the voice of my brother Leon. and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young."She looked at the stars. I told him that Labang was resting yet under the barn. she was tall and very still." my father said. She sang with him. "It is time you watered him. ." He was silent again. And Manong Leon sang.. "Have you watered Labang?" Father spoke to me. my son.

their culture permits man to leave his wife and take another woman hoping the second wife would bear him children but no such provision for women exists. defeated.The story is set in one of the mountainous provinces in the northern Philippines on the eve of Awiyao's wedding to Madulimay. blood surging. would Lumnay's love be enough to take him back?On the second point. no matter how he loved his wife. And although the first wife may remarry. Instead. He did not establish though that Lumnay was sterile. their speeches filled with recollection of precious memories. it would only be after her husband left her. what of the culture now? . she would bear children. Awiyao could have been the one with fertility problems. resolved to stop the dance and complain against the tribe's culture that permits a man to marry another woman if the first wife couldn't bear him children. each expressing love for the other.The climax was reached with Awiyao running. in Lumnay's second marriage. But suddenly she stopped and turned back.Daguio. But if he was the one with fertility problems. their conversation turned to a passionate goodbye. while gangsas beat and women dance to celebrate the union. finding it hard to let go of one another. who knows? Awiyao's pride forced him to leave Lumnay. And what if.Weddind Dance They have been married for seven harvest periods yet Awiyao and Lumnay weren't able to produce children and Awiyao badly need one to affirm his virility and to establish his place among his tribesmen so he decided to leave Lumnay and marry Madulimay. Awiyao slipped away from the celebration to convince Lumnay to join the dancing women. in the story presented a clash against a basic human emotion and culture and thus established two important points: that culture transcends love and the bitter truth about the inequality of the sexes.