ANG SALIGANG BATAS AT MGA KAUTUSAN NG PEDERASYON NG MGA ASOSASYON NG MGA BARANGAY NUTRITION SCHOLARS (BNS) NG LAGUNA, INC

.

ALAMIN NG LAHAT,

KAMI, mga nakalagda dito, mga mamamayang Pilipino, pawang nasa wastong gulang, bilang regular at hinirang ng mga Punong Barangay at Punong Bayan na Barangay Nutrition Scholar (BNS) alinsunod sa P.D. 1569, na residensiya ng kaniyakaniyang nasasakupang barangay ay kusang-loob na nagbuklod upang itatag ang Pederasyon ng mga Asosasyon ng Barangay Nutrition Scholars (BNS) ng Laguna, Inc. ay nagpapatibay ng mga Saligang Batas at mga Kautusan gaya ng mga sumusunod:

SEKSYON 1. a. NAME - Pederasyon ng mga Asosasyon ng mga Barangay Nutrition Scholars (BNS) ng Laguna, Inc. b. ADDRESS – Provincial Nutrition Action Office Brgy, Callos, Sta. Cruz, Laguna SEKSYON 2. LAYUNIN a. Paigtingin ang samahan ng mga asosasyon ng mga BNS sa mga bayan at lungsod ng Lalawigan ng Laguna. b. Paunlarin at palawakin ang mga programa at proyekto ng mga BNS sa Laguna. SEKSYON 3. ORGANIZATIONAL STRUCTURE (Balangkas ng Organisasyon) MGA KASAPI 1. Pamunuan ng Asosasyon ng mga BNS sa Lalawigan ng Laguna. 2. Lahat ng kasalukuyang nanunungkulang BNS sa buong Laguna.

1

Liliw 2 . Garovillas Pila. Valera Pangil. Pila CLUSTER 3 1. Torres Victoria. Calamba 5. Calauan 3. Parado ( Los Baños) 3rd Cluster – Guadalupe L. Porcincula (Famy) CLUSTER 1 1. Pedron (Cavinti) 6th Cluster – Loreta P. Vitangcol Rizal. Laguna Tagapag-Balita: 1st Cluster – Rowena Conde (Biñan) 2nd Cluster – Potenciana V. Biñan 3. Mamangon Pagsanjan. Bay 5. Alaminos 2. San Pablo 3. Laguna Lea M. Victoria 4. Rabutazo (Kalayaan) 5th Cluster – Vivian F. Laguna Rosalinda D. Laguna Tagasuri: Helen B. San Pedro 2. Cabuyao CLUSTER 2 1. Laguna Teresita B.PAMUNUAN Pangulo: Milagros V. Santa Rosa 4. Laguna Pang-Pangulo: Kalihim: Ingat-Yaman: Angelina D. Nagcarlan 5. Los Baños 2. Sapallo (Nagcarlan) 4th Cluster – Rosita R. Valdellon Paete. Rizal 4. Lasaga Cabuyao. Laguna Myrna J.

Sa BNS na pumanaw.00 sa hindi pagdalo o pagliban sa araw ng pagpupulong at kung hindi makakadalo ay kailangang kahalili ang Pangalawang Pangulo o ang Kalihim. Cavinti 3. Laguna Oras . Siniloan 3. Mabitac 5.Pangil 2. – ALITUNTUNIN PANLOOB 1.ika.KATANGIAN (QUALIFICATION) Ang mga hinirang at itinalagang BNS ng Punong Barangay ay kailangang Pilipino. Lugar . napagkasunduan ng mga Pangulo ng BNS na kung may kasamahang nawala.1:00 ng hapon 2. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magkakaroon ng multang Php 200. Lumban 3. SEKSYON 5.00 bilang tulong sa pamilya ng pumanaw na BNS. Famy 4.Provincial Nutrition Office Brgy. Sta. Luisiana 2. Kalayaan 4. labingwalong (18) taong gulang at hanggang sa edad na kayang manungkulan ng BNS. Sta. 3. Cruz SEKSYON 4.00 ang lahat na BNS ng Laguna sa loob ng isang taon. Callos. 3 . 5.CLUSTER 4 1.00 bawat isa bilang panimulang pondo ng asosasyon at napagkasunduan din na magkakaroon ng butaw ang mga Pangulo ng halagang Php 10.Pagsanjan 2. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magkaroon ng Membership Fee na Php 10. residensiya ng may dalawang (2) taon sa kanyang tinitirahang barangay at tapos ng high school. .00 bawat buwan at ito ay dadalhin o ibibigay sa Ingat-Yaman ng samahan sa araw ng pagpupulong. Pakil CLUSTER 6 1. Cruz CLUSTER 5 1. Cruz. Paete 5. Sta. bawat pangulo ng bayan/lungsod ay magbibigay ng halagang P100. Pulong – Ang pangkaraniwang pulong ng mga Pangulo ng BNS ay gaganapin tuwing ikalawang Martes ng buwan. 4. Magdalena 5. Majayjay 4. Napagkasunduan ng mga Pangulo na magbibigay ng tig P200.

2. 4. . kasunduan at iba pang kasulatan ng samahan. Tutupad sa lahat ng Gawain at mga tungkulin sa katuparan ng panguluhan. Maglipat sa kanyang kapalit ng lahat ng mga dokumento na nasa kanyang pag.iingat. tala ng samahan at ng wastong ulat ng lahat ng pagpupulong. Kapasyahan. Mag-ingat ng iba pang dokumento at magsilbing katiwala ng tatak o selyo ng samahan. ito ang magtatakda ng mga patakaran sang-ayon sa alintuntunin panloob ng mga samahan . sa pasubali na kung dahilan ay pagkamatay o pagkatiwalag. Mag-ingat ng mga Katibayan. mga kapasyahan ng pangkalahatang Kasapian. KALIHIM 1. PANGULO 1. ang mga nakakaraming Pamunuan ay maaaring magpasya ng kanyang kapalit. Lalagda sa lahat ng kapasyahan. KAPANGYARIHAN AT TUNGKULIN SEKSYON 6. 3. 3. Pansamantalang gaganap ng mga tungkulin ng Pangulo kung ito ay wala o nawalan ng kakayahang manungkulan. 2. Manguna o mamuno sa lahat ng pagpupulong ng samahan ng mga pangulo. PANG.Note: MNAO ng bawat bayan/lungsod ng pumanaw na BNS ang magpaparating sa MNAO ng iba’t ibang bayan. PAMUNUAN Ang pamunuan sa kanyang Kabuuan ay ang pangkalahatang Kapang-yarihan sa pamamahala at pagpapanatili ng mga Gawain ng samahan. 4 . PANGULO 1. Magbigay ng paanyaya sa lahat ng idadaos na pagpupulong. Kasulatan. katibayan na umiikot sa pananalapi.

2. SEKSYON 11. TAGA-SURI 1. Cruz. TALAPAKSAAN Ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa sa bawat pagpupulong ay gaya ng mga sumusunod: 5 . Ang pagpapairal ng susog ay isinasagawa lamang matapos matanggap ng samahan ang Katibayan ng pagpapatibay ng pagsusog mula sa kinauukulang tanggapan ng pamahalaan. Mag-iingat ng lahat ng ulat ng mga transaksyon na siyang magiging patunay ng katayuan sa pananalapi. SEKSYON 10. 3. Ang alinmang mga tadhana ng Artikulo ng Samahan at alintuntuning panloob ay maaaring susugan at pagtibayin ng may 2/3 na boto ng kasapi na nasa mabuting katatayuang dumalo sa karaniwang pagpupulong ng kapulungan sa isinagawa ukol sa pagsusog. Ang pamunuan ay maglilingkod sa nalolooban ng tatlong (3) taon hanggang ang kanilang kahalili ay mahalal. Laguna sa ganap na ika – 1:00 ng hapon. Magpalipat ng lahat ng salapi. Sta. Suriin ang pananalapi ng samahan. SEKSYON 8. Maihatid at maipaalam ang mga gawain ng mga BNS. Pulong ng Samahan ng BNS sa Laguna Ang pangkaraniwang pulong ay gaganapin tuwing ikalawang Martes ng buwan. mga panagot. SEKSYON 9. Callos. TAGA-BALITA 1. Maging pangkalahatang tagapangasiwa sa lahat ng pananalapi at ari-arian ng mga samahan sa alin mang araw o oras. Ito ay gagawin sa Provincial Nutrition Action Office sa Brgy. kasulatan at iba pang ari-arian ng samahan na nasa kanyang pag-iingat sa sandaling nahirang ang kanyang kapalit.INGAT-YAMAN 1. SEKSYON 7.

TORRES KALIHIM 6 . 3. 4.1. Pagwawakas ng pulong SEKSYON 12. Anumang pagbabago sa Saligang Batas at mga Kautusan ay kailangang aprubahan at ipasa ng mayroong 2/3 na bahagdang dami ng miyembro ng Pederasyon. 5. Iba pang paksa. Ang Saligang Batas at mga Kautusang ito ay magkakabisa matapos na ito ay mapagtibay. Pagsasaalang-alang ng Katitikan ng nakaraang pulong. 2. Pinagtibay ngayong ika – 11 ng Mayo 2011 MILAGROS V. Ang mungkahi ay maaaring idulog anumang oras sa alinmang pangkaraniwang pulong na gaganapin. VALERA PANGULO Inihanda: LEA M. Di natapos na paksa o gawain. Pag-uulat ng pinagsama-samang ulat ng pamunuan ukol sa masusing kalagayan ng pamamalakad ng pananalapi. MGA PAGBABAGO (AMMENDMENTS) Ang nakakaraming kasapi ng Pederasyon ng Asosasyon ng BNS ay maaaring magmungkahi ng susog sa Saligang Batas at Kautusan isang taon matapos na ito ay mapagtibay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful