EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan.  1. bago dumating ng bahay ang nanay mo. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. b.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. 8. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. d. d. b. Ano ang gagawin mo? a.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Ano ang maaari mong gawin? a. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. . d.  2. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. c. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. Ano ang gagawin mo? a. b. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan. Ano ang gagawin mo? a.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. c.  10. b. a. c.  3. c.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo. d. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. a. c. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. b.  9. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. d. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. b.Dahil sa katuwaan.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. c.

nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral. baha.➢ ➢ ➢ ➢  4. b.  10. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a. c. Magtanggol sa sarili d. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. May karapatan kang a. sunog . Pagtatawanan b. makikipagtalo  5. magsasawalang-kibo d. Ilalagay sa bangko para tumubo .Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. b. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. Bilang panganay sa anim na magkakapatid. a.Sa palagay mo. Sa mga kasama sa bahay. Magagalit b. atbp. magsabi ng totoo b.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. magalit sa kapatid mo  7. Isumbong ang kapatid mo c. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. Magtanggol sa sarili c. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. anibersaryo. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya.  9. Karapatan mo ang a. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. pupurihin c.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. b. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. d.Basahing mabuti ang mga pahayag. Alin dito ang dapat gawin? a. a. d. hahangaan d.  8. c. maiinis c.Nang mamatay ang ama mo.bahala na sila sa kanilang buhay.  1.  6. c.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Magpaliwanag sa katotohanan d. d. pasko atbp. Ano ang mararamdaman mo? a. magsawalang kibo b. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos.

uunlad din tayo. Pag-ibig sa kapwa d.Pag-ibig sa bayan b. Bata pa sila para alamin ang mga ito. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. Diwa nasyonalismo c. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b.Pag-ibig sa bayan b. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. mga kabataang naligaw ng landas d. c. ispiritwal at emosyonal.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral.  4. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. Laganap ang mga panooring malalaswa b. Magbabayad ng buwis c.b.  6. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. c. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan.  10.mga ulilang sanggol c. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d. Alin ditto ang sumasalungat? . d. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito.  8. Diwa nasyonalismo c. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino. d. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. Mag-aaral ng mabuti d.Pagmamahal sa wika  9.Pag-ibig sa kapwa d. b. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. d. c.  2. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a.matatandang walang kamag-anak b. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. d. Alin ditto ang hindi makatarungan? a. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. b.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan. Kahit hindi tayo magsama-sama .denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya. b.

temperance d.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. b. kasanayan at pagpapahalaga b. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. karapatan d. makakuha ng mataas na marka c. kalusugan. kaalamang taglay ng mag-aaral b.a. kabutihang idudulot sa kapwa. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. justice c. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. produktibong paggamit ng oras d. c. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. talino  2. c. d. d. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. kapayapaan  6. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. konsensya b. makakilala ng iba’t ibang guro d. fortitude  8. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. b. c. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. c. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. b. bilang ng trabahong matatapos b. d. prudence b. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. kalayaan. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. Ipang makatiyak ng kaunting anak. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. dignidad. malilinang ang talino.

Ang layunin o intensyon ng kilos c. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. b. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a.a. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. Malalaswang pelikula c. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. b. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. b.  9. d. d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. c. Makakaahon sa hirap d. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sitwasyon o kondisyon  2. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. maliban sa isa. c. c. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. attitude c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a.  5. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang partikular na kilos o gawain b.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. d. hero worship b. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. habit d. b. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sitwasyon o kondisyon  3. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. c. value b. Alin dito? a.  6. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. . Ang layunin o intensyon ng kilos c. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan.

Pagpapahalaga sa katotohanan E.  2. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. pagsasalita ng totoo. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. A. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos.  3. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. c. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. d. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili.d.  4. Mula sa ginawa ni Maria. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan.. Paggalang sa buhay F. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. masama man o mabuti d. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos.  8. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. b. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman.  5. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. pag-alala kapag may suliranin b. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes .  6 . d. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. b.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. Paggalang sa kapangyarihan B. Kung hindi mabuti ang kilos. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Pagbabasa ng sulat ng iba c. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. d. tumulad sa kabutihan ng Diyos. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. Hindi pumayag si Susan. iyon ang tahanan. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. pagpuna ng mali ng iba c. Titik lamang ang isulat. c. Paggalang sa sekswalidad C. Kailangan ay: a. b. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. Halos kalahati ang kanyang matitipid. “Kung saan may pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos D. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. c. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. pag-iisip ng maitutulong d. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. b. masasabing: a. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. c.  7. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. Inalok si Juan ng mumurahing pabango.

Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. maraming pang-akit sa mamimili c. fortitude b.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya.a. prudence c. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. maiwan ang pusong nagmamahal b. justice  2. temperance d. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain .Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. Kapag umalis. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b.