P. 1
EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA

4.0

|Views: 19,257|Likes:
Published by Maeder Abolo

More info:

Published by: Maeder Abolo on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. c. a. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. Ano ang maaari mong gawin? a. d. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. bago dumating ng bahay ang nanay mo.  1. a. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. .tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. c. Ano ang gagawin mo? a.  9. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti.  3. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. c. c. b. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. b. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. Ano ang gagawin mo? a. d. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. Ano ang gagawin mo? a. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. c.Dahil sa katuwaan. c. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam. d.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. 8. b. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. b. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo.  10.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. d.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo.  2. b.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. d. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan. b.

Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya.  1.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral. Ano ang mararamdaman mo? a. pupurihin c. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. c.➢ ➢ ➢ ➢  4. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. magsasawalang-kibo d. May karapatan kang a.  8. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. atbp. makikipagtalo  5.  6.bahala na sila sa kanilang buhay. magsabi ng totoo b. maiinis c. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. d.Nang mamatay ang ama mo. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. b.  9.  10. Isumbong ang kapatid mo c. pasko atbp. c. c. a. Magagalit b. anibersaryo. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a. Ilalagay sa bangko para tumubo . Sa mga kasama sa bahay. Pagtatawanan b.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya.Basahing mabuti ang mga pahayag. Magtanggol sa sarili c. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka. magsawalang kibo b. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. Alin dito ang dapat gawin? a. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. b.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. Magtanggol sa sarili d. baha. sunog . Bilang panganay sa anim na magkakapatid. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. a. b. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . Karapatan mo ang a.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. d.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. magalit sa kapatid mo  7.Sa palagay mo.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. Magpaliwanag sa katotohanan d. d. hahangaan d.

Diwa nasyonalismo c. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a. d. ispiritwal at emosyonal.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito. uunlad din tayo.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Mag-aaral ng mabuti d.Pag-ibig sa kapwa d.  4. Magbabayad ng buwis c.  6. Alin ditto ang hindi makatarungan? a. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. Kahit hindi tayo magsama-sama . b. d. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa. b.b. Alin ditto ang sumasalungat? . Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a.  10.Pagmamahal sa wika  9. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d.Pag-ibig sa bayan b. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya.  2. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. d. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. Bata pa sila para alamin ang mga ito.mga ulilang sanggol c. Diwa nasyonalismo c. d. mga kabataang naligaw ng landas d. Pag-ibig sa kapwa d. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. c. c. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan.matatandang walang kamag-anak b. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. b.Pag-ibig sa bayan b. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. Laganap ang mga panooring malalaswa b.  8. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. c.

Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. temperance d. malilinang ang talino. b. c. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. kapayapaan  6. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. fortitude  8. makakuha ng mataas na marka c. konsensya b. kabutihang idudulot sa kapwa. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. prudence b. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. bilang ng trabahong matatapos b. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. kaalamang taglay ng mag-aaral b. b. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. c. produktibong paggamit ng oras d. c. makakilala ng iba’t ibang guro d. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. d.a. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. b. karapatan d. c. d. dignidad. d. Ipang makatiyak ng kaunting anak. justice c. kalusugan. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. kalayaan. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. talino  2. kasanayan at pagpapahalaga b. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a.

Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal.  9. Makakaahon sa hirap d. Ang partikular na kilos o gawain b. d. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang layunin o intensyon ng kilos c. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. value b. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. c. c. b. . hero worship b. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak.  5. Malalaswang pelikula c. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. b.  6. d. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. Ang sitwasyon o kondisyon  3. c. b.a. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. b. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. attitude c. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. Ang partikular na kilos o gawain b. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. d. c. Ang sitwasyon o kondisyon  2. habit d. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. maliban sa isa. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. Alin dito? a. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan.

manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. d. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. Halos kalahati ang kanyang matitipid. Paggalang sa sekswalidad C. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. pagtatanggol kahit sa anong paraan c.  3. Paggalang sa buhay F. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. b. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. Inalok si Juan ng mumurahing pabango.  5. d. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes . Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. b. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. c. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. Pagmamahal sa Diyos D. Pagpapahalaga sa katotohanan E. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a.  7. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. iyon ang tahanan. masasabing: a. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. Pagbabasa ng sulat ng iba c. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos.. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d. Mula sa ginawa ni Maria. Titik lamang ang isulat. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. d. Paggalang sa kapangyarihan B. b. b. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. A. Kung hindi mabuti ang kilos. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya.d. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Kailangan ay: a. masama man o mabuti d. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. c.  6 . pagsasalita ng totoo. c. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos.  2. Hindi pumayag si Susan. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. pagpuna ng mali ng iba c. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan.  8. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10.  4. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. c. pag-alala kapag may suliranin b. tumulad sa kabutihan ng Diyos. “Kung saan may pagmamahal. pag-iisip ng maitutulong d.

a. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. maraming pang-akit sa mamimili c. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d. fortitude b. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain . anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. prudence c. maiwan ang pusong nagmamahal b. temperance d. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. Kapag umalis. justice  2.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->