EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

Ano ang gagawin mo? a. Ano ang maaari mong gawin? a.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. c.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. bago dumating ng bahay ang nanay mo.  10. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. d. .Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo.  9. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. c. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. d. b. Ano ang gagawin mo? a. c. a.  1.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad.Dahil sa katuwaan. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. Ano ang gagawin mo? a. d.  2. d. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. a. c. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. c. b. d. b.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. c. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. b. 8. b.  3. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo. b.

sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. b.  8.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka.bahala na sila sa kanilang buhay. b. Karapatan mo ang a.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel.  9. a. Ilalagay sa bangko para tumubo . pupurihin c. c. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. Ano ang mararamdaman mo? a.  10. Magagalit b. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. makikipagtalo  5. c. a. d.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid.  6. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. May karapatan kang a. Sa mga kasama sa bahay. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya. hahangaan d. d. Magtanggol sa sarili d. magalit sa kapatid mo  7.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo.Sa palagay mo. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. Isumbong ang kapatid mo c. magsasawalang-kibo d. Bilang panganay sa anim na magkakapatid.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. c. Magtanggol sa sarili c. Alin dito ang dapat gawin? a.Basahing mabuti ang mga pahayag.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. Pagtatawanan b. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . magsabi ng totoo b. magsawalang kibo b. sunog .➢ ➢ ➢ ➢  4. d. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. maiinis c. Magpaliwanag sa katotohanan d. anibersaryo.  1. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol.Nang mamatay ang ama mo.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. atbp. b. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. baha. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral. pasko atbp.

lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito. Diwa nasyonalismo c.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. Alin ditto ang hindi makatarungan? a.  2.  6. mga kabataang naligaw ng landas d.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino.  4.b. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Alin ditto ang sumasalungat? . d. Pag-ibig sa kapwa d. Diwa nasyonalismo c. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito. b. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. b.mga ulilang sanggol c. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. c. Magbabayad ng buwis c. Mag-aaral ng mabuti d. uunlad din tayo.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. Laganap ang mga panooring malalaswa b.  10. d.matatandang walang kamag-anak b. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya. Bata pa sila para alamin ang mga ito. d.Pag-ibig sa bayan b.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. c. ispiritwal at emosyonal. d.Pagmamahal sa wika  9. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa.Pag-ibig sa bayan b. c.  8. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3. b. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a. Kahit hindi tayo magsama-sama .Pag-ibig sa kapwa d. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c.

d. c. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. prudence b. bilang ng trabahong matatapos b. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. makakilala ng iba’t ibang guro d. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. c. b. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. karapatan d. kasanayan at pagpapahalaga b. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. konsensya b. temperance d. kalayaan. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. talino  2.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. b. kaalamang taglay ng mag-aaral b. d. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. justice c. Ipang makatiyak ng kaunting anak. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. kapayapaan  6. kabutihang idudulot sa kapwa. fortitude  8.a. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. b. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. c. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. malilinang ang talino. produktibong paggamit ng oras d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. makakuha ng mataas na marka c. d. kalusugan. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. c. dignidad.

hero worship b. c. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. c. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. b. habit d. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana.” Ano ang ibig sabihin nito? a. attitude c. Malalaswang pelikula c. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. Ang partikular na kilos o gawain b. Alin dito? a. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. c. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. Ang sitwasyon o kondisyon  2.  9. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a.  5. d. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. Makakaahon sa hirap d. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. d. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ang sitwasyon o kondisyon  3.  6. Ang partikular na kilos o gawain b. b.a. d. maliban sa isa. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. value b. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan. . c. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. b. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom.

b. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman. b.  7. c. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. Paggalang sa kapangyarihan B. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. Inalok si Juan ng mumurahing pabango. pagsasalita ng totoo. d. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. b. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9.  6 . A. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. iyon ang tahanan. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. Pagmamahal sa Diyos D.  8. Halos kalahati ang kanyang matitipid. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. pagpuna ng mali ng iba c. masasabing: a. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. Pagbabasa ng sulat ng iba c. “Kung saan may pagmamahal. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes . pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. Pagpapahalaga sa katotohanan E. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. Titik lamang ang isulat. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos.  3. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso.d. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. d. pag-iisip ng maitutulong d. pag-alala kapag may suliranin b.  4. Kung hindi mabuti ang kilos. Paggalang sa buhay F. Mula sa ginawa ni Maria.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. Hindi pumayag si Susan. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya.  2.. b. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. Paggalang sa sekswalidad C.  5. d. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. c. tumulad sa kabutihan ng Diyos. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. c. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. masama man o mabuti d. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. c. Kailangan ay: a.

maraming pang-akit sa mamimili c. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain . temperance d. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d.a. prudence c. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. justice  2. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. Kapag umalis. fortitude b.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. maiwan ang pusong nagmamahal b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful