EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

c. d. bago dumating ng bahay ang nanay mo. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. Ano ang gagawin mo? a. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. b. c. 8. d. b. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. b. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. c.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam.  9. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo.  2. b. . Ano ang gagawin mo? a. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad.  3. b. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao.  1. Ano ang maaari mong gawin? a.  10. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. Ano ang gagawin mo? a. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. d.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. d. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. c. a. b. c.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. d. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya.Dahil sa katuwaan.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. c. a.

Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. a.  6. c. d. a.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya. Magtanggol sa sarili c. makikipagtalo  5. magsasawalang-kibo d. sunog . Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. Magpaliwanag sa katotohanan d. d. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera.Sa palagay mo. baha. magsawalang kibo b. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. May karapatan kang a. Isumbong ang kapatid mo c. magsabi ng totoo b. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka.  1. b. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session.Basahing mabuti ang mga pahayag. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Ano ang mararamdaman mo? a. c.  9.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. Ilalagay sa bangko para tumubo .Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. magalit sa kapatid mo  7. d. b. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo. Bilang panganay sa anim na magkakapatid. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. anibersaryo. atbp.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo.  10. hahangaan d. Karapatan mo ang a. maiinis c. Alin dito ang dapat gawin? a.Nang mamatay ang ama mo.➢ ➢ ➢ ➢  4.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. Magagalit b.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. c. Magtanggol sa sarili d. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. pasko atbp. Sa mga kasama sa bahay. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. pupurihin c.bahala na sila sa kanilang buhay.  8. Pagtatawanan b. b. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral.

Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b. d. Diwa nasyonalismo c. b.mga ulilang sanggol c. uunlad din tayo.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. d. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan.Pag-ibig sa bayan b. Laganap ang mga panooring malalaswa b. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba.  10. Alin ditto ang sumasalungat? . d. Kahit hindi tayo magsama-sama . Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. d. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga.matatandang walang kamag-anak b.  4.  6.Pag-ibig sa bayan b.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Pag-ibig sa kapwa d. c. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. c. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a.  2. ispiritwal at emosyonal.Pag-ibig sa kapwa d. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. b.  8. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino. b. Alin ditto ang hindi makatarungan? a. Magbabayad ng buwis c. Diwa nasyonalismo c. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. Bata pa sila para alamin ang mga ito. c. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya.Pagmamahal sa wika  9. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a.b. mga kabataang naligaw ng landas d. Mag-aaral ng mabuti d.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a .

Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. makakuha ng mataas na marka c. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. dignidad. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. makakilala ng iba’t ibang guro d. c. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . b. b. prudence b. malilinang ang talino. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. d. kalayaan. kabutihang idudulot sa kapwa. c. fortitude  8. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. temperance d. b. konsensya b. c. kalusugan. karapatan d. talino  2. bilang ng trabahong matatapos b. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. c. d. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan.a. justice c. kaalamang taglay ng mag-aaral b. kapayapaan  6. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. produktibong paggamit ng oras d. d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. kasanayan at pagpapahalaga b. Ipang makatiyak ng kaunting anak. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo.

Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. c. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. b. Alin dito? a. c. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Makakaahon sa hirap d.  6. . Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. d. Ang sitwasyon o kondisyon  3. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. b. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. Ang sitwasyon o kondisyon  2. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. Malalaswang pelikula c. Ang partikular na kilos o gawain b. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. b. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a.” Ano ang ibig sabihin nito? a.  5. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. hero worship b. Ang partikular na kilos o gawain b. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. d.a. attitude c. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. c. maliban sa isa. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan.  9. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. Ang layunin o intensyon ng kilos c. value b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. d. habit d. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. b.

Mula sa ginawa ni Maria. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa.  3. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. pag-alala kapag may suliranin b. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. Kailangan ay: a.. Paggalang sa sekswalidad C. pagpuna ng mali ng iba c. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman.  2. Inalok si Juan ng mumurahing pabango. A. masasabing: a. d. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. Pagbabasa ng sulat ng iba c. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d.  8. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. “Kung saan may pagmamahal. Titik lamang ang isulat.d. c.  4. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes .Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. masama man o mabuti d. pagsasalita ng totoo. d. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. Paggalang sa kapangyarihan B. Hindi pumayag si Susan. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9.  5. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a.  7. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. Paggalang sa buhay F. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. b. Kung hindi mabuti ang kilos. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. tumulad sa kabutihan ng Diyos. iyon ang tahanan. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. pag-iisip ng maitutulong d. Halos kalahati ang kanyang matitipid.  6 . Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. d. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. c. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. b. c. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. b. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. b. Pagpapahalaga sa katotohanan E. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. c. Pagmamahal sa Diyos D. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw.

fortitude b. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d. temperance d. Kapag umalis. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. maiwan ang pusong nagmamahal b. maraming pang-akit sa mamimili c.a. prudence c.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a. justice  2. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful