EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. b. 8. . Ano ang gagawin mo? a. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. b. a. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. c. d. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam.  2. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. c. c. a.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. Ano ang gagawin mo? a.  10. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. Ano ang gagawin mo? a. c.Dahil sa katuwaan.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. Ano ang maaari mong gawin? a. b. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. b. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. d.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino.  1. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. d. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo. c.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. c.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. d. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. d. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan.  9. bago dumating ng bahay ang nanay mo. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito.  3. b. b. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan.

bahala na sila sa kanilang buhay. magsabi ng totoo b.  6. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. anibersaryo.  9. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain.Sa palagay mo.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. sunog . sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a. c. d. pupurihin c. Karapatan mo ang a.Nang mamatay ang ama mo.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan.➢ ➢ ➢ ➢  4. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. b. maiinis c. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. c. Ilalagay sa bangko para tumubo . magsawalang kibo b. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. Magtanggol sa sarili d. Alin dito ang dapat gawin? a. Magagalit b. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. b.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel.Basahing mabuti ang mga pahayag. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. Magpaliwanag sa katotohanan d.  10. d.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. May karapatan kang a. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka. magsasawalang-kibo d. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. baha. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. Sa mga kasama sa bahay. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. a.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya. d. magalit sa kapatid mo  7. Isumbong ang kapatid mo c. c. Magtanggol sa sarili c. Bilang panganay sa anim na magkakapatid. makikipagtalo  5. b.  8.  1. Pagtatawanan b. pasko atbp.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. a. Ano ang mararamdaman mo? a. atbp. hahangaan d.

Diwa nasyonalismo c. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong. uunlad din tayo. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya.  8. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. b.Pag-ibig sa kapwa d. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. b. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan.matatandang walang kamag-anak b. Diwa nasyonalismo c. Laganap ang mga panooring malalaswa b.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman.  2. Alin ditto ang sumasalungat? . c. d. mga kabataang naligaw ng landas d.  4. c. Pag-ibig sa kapwa d. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. d. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba.  6. Kahit hindi tayo magsama-sama . Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. c. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral.Pag-ibig sa bayan b. b. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Mag-aaral ng mabuti d. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. Bata pa sila para alamin ang mga ito. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito.mga ulilang sanggol c. d.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Magbabayad ng buwis c. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b. Alin ditto ang hindi makatarungan? a.  10. d. ispiritwal at emosyonal. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d.Pag-ibig sa bayan b.b.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a.Pagmamahal sa wika  9.

Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . temperance d. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. b. kalusugan. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. d. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. justice c. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. konsensya b. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. c. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. b. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. c. c. Ipang makatiyak ng kaunting anak. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. kalayaan. talino  2. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. b. kabutihang idudulot sa kapwa. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. dignidad. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. kaalamang taglay ng mag-aaral b. d. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. prudence b. malilinang ang talino. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. kasanayan at pagpapahalaga b. fortitude  8. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. kapayapaan  6. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya.a. bilang ng trabahong matatapos b. c. karapatan d. makakilala ng iba’t ibang guro d. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. makakuha ng mataas na marka c. produktibong paggamit ng oras d. d.

Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos.  9. c.  5. b. Ang partikular na kilos o gawain b. c. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. Ang sitwasyon o kondisyon  2. hero worship b. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. b.  6. d. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. Ang partikular na kilos o gawain b. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. c. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. maliban sa isa.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Alin dito? a. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Ang layunin o intensyon ng kilos c. attitude c. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Makakaahon sa hirap d. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. d. b. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. value b.a. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. habit d. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. Ang partikular na kilos o gawain b. . Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. c. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. b. Malalaswang pelikula c. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Ang sitwasyon o kondisyon  3. d. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10.

kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. A.  3. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon.  2. b. masama man o mabuti d. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. c. Pagpapahalaga sa katotohanan E. d. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. tumulad sa kabutihan ng Diyos.. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. c. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d. iyon ang tahanan. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Paggalang sa sekswalidad C. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos.  4. pagsasalita ng totoo. Inalok si Juan ng mumurahing pabango. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. c. Pagbabasa ng sulat ng iba c. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya.  6 . d. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. Halos kalahati ang kanyang matitipid. Kung hindi mabuti ang kilos. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. pag-iisip ng maitutulong d. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. d. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. Mula sa ginawa ni Maria. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. Paggalang sa kapangyarihan B.  7. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit.  5. Pagmamahal sa Diyos D. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. pagpuna ng mali ng iba c. Titik lamang ang isulat. Hindi pumayag si Susan. Paggalang sa buhay F. pagtatanggol kahit sa anong paraan c.d. pag-alala kapag may suliranin b. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. b. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman. masasabing: a. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. b. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes . Kailangan ay: a. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom.  8. b. “Kung saan may pagmamahal. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. c. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan.

Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a. temperance d. maraming pang-akit sa mamimili c.a. prudence c. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain .Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. Kapag umalis. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. fortitude b. justice  2. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d. maiwan ang pusong nagmamahal b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful