EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. 8. bago dumating ng bahay ang nanay mo.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. c. b. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. d. c. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. d. b.  10. c. b. Ano ang maaari mong gawin? a. b.Dahil sa katuwaan. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. c. d. . Isusumbong mo ito sa kaibigan mo. b.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo. d. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos. a. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam.  2. c.  1. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo.  9. d. a. c. Ano ang gagawin mo? a. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad. b.  3. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. Ano ang gagawin mo? a. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. Ano ang gagawin mo? a. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo.

Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka. Magagalit b.Sa palagay mo. d. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya. sunog . nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Ilalagay sa bangko para tumubo . Bilang panganay sa anim na magkakapatid.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. d. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. magsabi ng totoo b. Ano ang mararamdaman mo? a. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. b.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. c. a.  1. May karapatan kang a.  10. b.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. c. pupurihin c. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos. maiinis c. Alin dito ang dapat gawin? a. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol. Karapatan mo ang a. magsawalang kibo b. c.Nang mamatay ang ama mo. atbp.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel.  9. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. b. baha. Magtanggol sa sarili d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral.Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito.bahala na sila sa kanilang buhay. a. makikipagtalo  5. hahangaan d. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik. magalit sa kapatid mo  7. magsasawalang-kibo d. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. Pagtatawanan b.  6. Isumbong ang kapatid mo c. Sa mga kasama sa bahay. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan.Basahing mabuti ang mga pahayag. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo.➢ ➢ ➢ ➢  4.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a. d. pasko atbp.  8. anibersaryo. Magpaliwanag sa katotohanan d. Magtanggol sa sarili c.

d. b. Mag-aaral ng mabuti d. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. Alin ditto ang hindi makatarungan? a. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba.Pagmamahal sa wika  9. Diwa nasyonalismo c. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito.Pag-ibig sa bayan b. b. Laganap ang mga panooring malalaswa b. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. c. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a.  10.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya. Magbabayad ng buwis c. Alin ditto ang sumasalungat? . Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b. Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. Bata pa sila para alamin ang mga ito.  4. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a. mga kabataang naligaw ng landas d.b.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self.Pag-ibig sa kapwa d. Diwa nasyonalismo c. Kahit hindi tayo magsama-sama . lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito. c. Pag-ibig sa kapwa d. ispiritwal at emosyonal.  6. b. c.  2. d. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. d. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay.  8. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a.Pag-ibig sa bayan b. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. d. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3.mga ulilang sanggol c. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino.matatandang walang kamag-anak b. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya. uunlad din tayo. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman.

d. b. c. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a.a. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. c. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. kalayaan. talino  2. kapayapaan  6. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. produktibong paggamit ng oras d. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. justice c. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. bilang ng trabahong matatapos b. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. d. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. temperance d. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. c. dignidad. kasanayan at pagpapahalaga b. malilinang ang talino. konsensya b. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. makakuha ng mataas na marka c. fortitude  8. c. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: . kaalamang taglay ng mag-aaral b. kabutihang idudulot sa kapwa. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. Ipang makatiyak ng kaunting anak. prudence b. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. d. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. karapatan d. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. b. b. makakilala ng iba’t ibang guro d. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. kalusugan.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a.

c. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan.  6. Ang sitwasyon o kondisyon  2. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. c. Ang partikular na kilos o gawain b. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. maliban sa isa. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. b. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Alin dito? a. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. attitude c. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Ang partikular na kilos o gawain b. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. habit d. Malalaswang pelikula c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. c.  5. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. Ang layunin o intensyon ng kilos c. b. Makakaahon sa hirap d. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. . d. value b.a. ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. c. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. Ang sitwasyon o kondisyon  3. Ang partikular na kilos o gawain b. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. b. Ang layunin o intensyon ng kilos c. hero worship b.  9. d. b. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan.

Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10.  6 . Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Kung hindi mabuti ang kilos. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin.  7. ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. masasabing: a. b.  2. d. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. Kailangan ay: a. b. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. pagsasalita ng totoo.  4. Pagpapahalaga sa katotohanan E. “Kung saan may pagmamahal.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. Titik lamang ang isulat. Inalok si Juan ng mumurahing pabango. Pagbabasa ng sulat ng iba c. Halos kalahati ang kanyang matitipid.  5. Paggalang sa sekswalidad C. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. Pagmamahal sa Diyos D. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. pag-alala kapag may suliranin b. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. pag-iisip ng maitutulong d. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. iyon ang tahanan. Mula sa ginawa ni Maria. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos.. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. b. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pumayag si Susan. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes . c. c. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. d.  3. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. Paggalang sa kapangyarihan B. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. Paggalang sa buhay F. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw.  8. d. c. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. tumulad sa kabutihan ng Diyos. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10. b. masama man o mabuti d. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d.d. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. A. pagpuna ng mali ng iba c. c. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman.

Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain . justice  2. fortitude b. maraming pang-akit sa mamimili c. anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. prudence c.a. maiwan ang pusong nagmamahal b. temperance d. Kapag umalis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful