EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON Mapapahalagahan ang pamayanan bilang isang b ukal na yaman na makatutugon

sa mga pangangailangan ng tao.  1.Alin sa mga sumusonod na pangungusap ang hindi nakatugon sa iyong mga pangangailangan? a. Ang mga bagay sa pamayanan ay dapat pangalagaan dahil ito lamang ang tanging nakatutugon sa aking mga pangangailangan. b. Ang aking kapwa ay walang maitugon sa aking mga pangangailangan kaya ako rin ay hindi tumutulong sa kanila. c. Sa bawat yaman na nailalaan ng pamayanan sa mga mamamayan, kailangan ng wastong pagpili at pangangalaga. d. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat lamang akong magpakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na nakatutulong sa aking pag-unlad. Makilala na ang buhay ang pinakadakilang biyaya na handog ng maykapal sa tao kaya dapat pahalagahan.  2.Ang mga pangungusap sa ibaba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa buhay maliban sa isa. Alin ditto? a. Natutulog ako nang maaga. b. Lagi akong nagpupunta sa mga party at disco. c. Nagpapasalamat akong lagi sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay Niya sa akin. d. Naglalaan ako ng wastong oras para sa pag-aaral at libangan. Makilala na dapat laging manaig sa bawat tao ang positibong pananaw.  3.Ang ating kahandaan sa pagharap sa mga problema/suliranin ay isang paraan upang maging _____________ tayo sa pagharap sa mga pagsubok na ito at magkaroon ng ___________. a. matatag at maaliwalas na bukas. C.makapangyarihan at maraming yaman b. malakas at masaganang pamumuhay D.matapang at maraming kaibigan Mabigyang –halaga ang pagsisikap at pagpupunyagi bilang mga sandata tungo sa pagkakamit ng tagumpay.  4.Isang mabisang kasangkapan sa pagbuo ng anumang balakin at pagapapasyang magsisilbing gabay tungo sa ibayo pang pagupunyagi. a. Katatagan ng loob c. karunungan b. Tiwala sa sarili d. kapangyarihan  5.Paano makatutulong sa iyo ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makamit mo ang tagumpay na inaasam? a. b. c. d. Mabigyan ng pansin ang mga angking pagpapahalaga ng tao upang magamit niya sa mahahalagang pagpapasya sa buhay.  6.Basahing mabuti ang mga kaisipan , piliin alin dito ang hindi tama. a. Ang karahasang ang mainam na paraan upang magkaroon ng hinahangad na pagbabago. b. Kailangan ang pambansang pagkakaisa para sa ikasusugpo ng polusyon. c. Dapat pagsabihan ng mga magulang ang mga anak dahil tungkulin nila ito. d. Maaring pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Mabigyang –halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan.  7.Ang pagkakaroon ng _________ ay bahagi ng ating karangalan at integridad na iniingatan. a.tiwala sa sarili c. palabra de honor b. maraming kaibigan d. tibay ng loob

b. b.Dahil sa katuwaan. Ano ang maaari mong gawin? a. c. Kakausapin at susumbatan mo ang boyfriend niya.Nangako kang tuturuan sa matematika ang is among kamag-aaral. c. b. Dumating ang kaibigan mong matalik at madaliang isinasama ka sa kanyang mahalagang lakad.  1. b. ➢ Malalaman ang katangian ng isang tunay na Pilipino. a. . Ang kahinaan ng pamilya ay kahinaan din ng lipunan. a.tatanggapin mo siya at sasabihin ang bilin ng nanay mo. Isusumbong mo ito sa kaibigan mo. d. subalit nalaman mong siya pala ang kalaban mo sa honor roll. ➢ Makapagbigay-halaga sa mga positibong epekto ng pagkakaroon ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos.sasamahan mo ang kaibigan sa kundisyong uuwi ka agad. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makilala nang lubusan ang sarili upang matutong makipag-ugnayan sa kapwa. Magsasawalang-kibo ka dahil ayaw mong masaktan ang damdamin ng kaibigan mo.  9. ➢ Matukoy ang mga pananagutan ng pamilyang Pilipino sa lipunang Pilipino. Ano ang gagawin mo? a. d. c.Unawaing mabuti ang diwang ipinahahayag ng bawat pangungusap at piliin kung alin ditto ang hindi nakabubuti. Ano ang gagawin mo? a. bago dumating ng bahay ang nanay mo. 8. c. Mahiyain ka pa naman at takot humarap sa maraming tao. b.  3. d. ikaw ang nahalal na pangulo ng inyong klase. May malaking kaugnayan ang pamilya sa kaunlaran ng bansa. sasamahan mo siya pero mag-iwan ka ng sulat sa nanay mo. b. Nagsisimula sa pamilya ang pagsasanay upang maging isang mabuting mamamayan. d.  10.  2. Hahayaan mong matuklasan ng kaibigan mo ang kataksilan ng boyfriend niya sa ibang paraan. Ano ang gagawin mo? a. Ang pamilyang Pilipino ay nagkakabigkis kaya mabagal ang pag-unlad ng pamumuhay nito. ➢ Mabigyan ng halaga ang mga pananagutang inihahabilin upang maisagawa nang lubusan.Bumagsak ka sa isang asignatura dahil panay ang pagliban mo. c.Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag kang aalis ng bahay dahil may pupuntahan siya sandal. c.Nakita mong may kaakbay na “chicks” ang boyfriend ng iyong kaibigang matalik. ipahihintay mo sa kaibigan mo ang nanay para magpaalam. d.

 10. Magtanggol sa sarili c.  6. c. Mga marurungis na batang lansangang nagpapalimos sa kalye. c. baha. d.  8. magalit sa kapatid mo  7. Maraming mga kabataan ang nagwawalang –bahala sa mga isyu at pangyayari sa bansa dahil a. hahangaan d. Matukoy ang mga bagay na nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya.Pasigaw kang sasagot paminsan-minsan sa mga nakatatanda mong kapamilya.Basahing mabuti ang mga pahayag. magsawalang kibo b.Pinagagalitan ka ng nanay mo dahil sa kagagawan ng kapatid mo. makikipagtalo  5.  1. Bilang panganay sa anim na magkakapatid.  9. Hindi niya ito hinahayaang sumayad sa putik.➢ ➢ ➢ ➢  4. pupurihin c. sa iyo ipinabahala ng nanay mong maysakit ang pagpapasya ukol sap era para hind kaagad maubos sa gayon mamuhay naman kayo nang maaayos.Sa palagay mo.Nang mamatay ang ama mo. Karapatan mo ang a. maiinis c. Ano ang mararamdaman mo? a. magsabi ng totoo b. c. a.Kasama kang nahuli ng kaibigan mo sa isang pot session. ipahamak ang kaibigan Mapatunayan na nasa maingat na pagpapasya ang kasiyahan. Gagamitin sa pag-aaral mo hanggang sa makatapos ng isang kusro sa gayon ay makapaghanapbuhay at mabigyan ng isang magandang kinabukasan ang mga kapatid. a. Mga pamilyang biktima ng mga kalamidad tulad ng lindol. Pagtatawanan b. samantala maghahanap ng mapagkakakitaan Maipakita ang kakayahang dumamay sa kapwa. sino ang karapat-dapat damayan sa mga sumusunod na sitwasyon? a.Pinipili lamang ang gustong igalang sa mga kapamilya na nakakatanda sa iyo. pipintasan Mabatid ang hangganan ng mga karapatan ng isang tao. d. pasko atbp. Mga batang mahihirap ngunit marunong at nais mag-aral. nakatanggap kayo ng hindi kalakihang halag mula sa kanyang pinagtatrabahuan. b. sunog .Sinugod ng kaklase mo ang malakas na ulan nang makitang nahulog ang watawat mula sa tagdan nito. Sa mga kasama sa bahay. b. Ilalagay sa bangko para tumubo . May karapatan kang a. atbp.bahala na sila sa kanilang buhay. d. Magtanggol sa sarili d. Magagalit b.Lumalaban ka nang hindi kumikibo kapag pinagagalitan ka. anibersaryo. Magpaliwanag sa katotohanan d. b. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Makaroon ng kamalayan sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa.Nagbibigay ng munting alaala o kard kung may okasyon tulad ng kaarawan. Mga pamilyang ang ama ay nawalan ng hanapbuhay at sumasala sa oras ng pagkain. Isumbong ang kapatid mo c. Hindi ka talagang kasama sa session iyon kaya lamang nagkataong naroon ka dahil sinusundo mo ang kaibigan mo.Kasalukuyan kang nanonood ng telebisyon ukol sa kulturang Pilipino nang ilipat ng kuya mo sa basketball ang channel. magsasawalang-kibo d. Naguguluhan sila sa mga nasabing isyu at pangyayari . Ipagagamot ang iyong ina upang makapaghanapbuhay para sa inyong magkakapatid. Ibibigay sa mga kapatid ang parte nila sa pera. Alin dito ang dapat gawin? a.

Alin sa mga pahayag na ito ang nagsasaad ng kasinungalingan? a. Okupado sila sa kanilang pag-aaral at walang panahon alamin c. c. Anong pagpapahalaga ang ipinahihiwatig nito? a.Pag-ibig sa bayan b. Laganap ang mga panooring malalaswa b. Mahina ang kaunlarang pangmoral ng mga kabataan sapagkat a.mga ulilang sanggol c. ➢ Maipamulat ang mga pagpapahalagang Pilipinong humuhubog sa pagka-Pilipino.matatandang walang kamag-anak b. d. Anong pagpapahalaga ang ipinahiwatig nito? a. Kulang sila sa disiplina ng mga magulang c. Pag-ibig sa kapwa d. Kahit hindi tayo magsama-sama . d. lahat sila ➢ Masuri ang ugat ng sistemang kanya-kanya upang malunasan ito. Napanood mo sa telebisyon ang panawagan ng isang batang kasinggulang mo na nangangailangan ng tulong.  2. ➢ Mahinuha ang epekto ng pantay. Ang sistemang kanya-kanya ay nagdudulot ng kaguluhan. Naparusahan ang criminal na pumaslang sa kanyang ama kahit pa itoy mayaman. Hinuli at ikinulong ng pulis ang taong isinumbong na nanggugulo sa inyong pamayanan.b.Pagmamahal sa wika ➢ Magkaroon ng kamalayan sa pananagutan ng kabataan sa pagpaplano ng pamilya.Pag-ibig sa bayan b. Namatay ang sundalo sa pakikipaglaban sa gitna ng larangan ng digmaan. ➢ Makapagpahalaga sa mga isyung pambansa na may kinalaman sa kaunlarang pangmoral. b. b. Bata pa sila para alamin ang mga ito. ispiritwal at emosyonal.  8. Maglilingkod sa isang ahensiya ng pamahalaan b.pantay na pagbibigay ng serbisyong panlipunan at pangkabuhayan sa Kapwa Pilipino.denial Maagap na pagtupad sa mga pananagutan Wastong paggalang sa karapatan ng iba a. Higit na dapat kalingain ng pamahalaan ang: a . Alin ditto ang sumasalungat? . Magbabayad ng buwis c. c. Hindi mo magawa ang nais mo kung ikaw ay nag-iisa. Nagdudulot ito ng pagkawatak-watak ng mga mamayan sa lipunan.  4. Kaagad kang tumugon sa panawagan niya. Mag-aaral ng mabuti d. Pinunit ng guro mo ang sagutang papel ng iyong katabi nang kayo ay nagiiksamen sa pag-aakalang siyay nangongopya.Pagmamahal sa wika  9. Siya ay nag-aaral sa gabi at naghahanap-buhay sa umaga. uunlad din tayo. c.Ang pagpapahalagang Pilipinong dapat matutuhan ng kabataan upang umuunlad siya sa kalayaang moral ay Matibay na pananampalataya sa Diyos Matatag na kalooban sa pagtanggi o self. b. mga kabataang naligaw ng landas d. Diwa nasyonalismo c. d. Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Diwa nasyonalismo c. d. Malaki ang impluwensiya ng kulturang dayuhan d.  10. ➢ Mapahalagahan ang pag-iral ng katarungan sa lahat  7. Alin ditto ang hindi makatarungan? a.Pag-ibig sa kapwa d. Paano mo maibibigay ang iyong serbisyong panlipunan bilang isang ordinaryong mamamayan? a. Iniiwasan nila ang magkaroon ng pananagutan kaugnay ng mga ito.Basahing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Makikiisa sa proyekto ng pamayanan  5.  6. Maluwag ang batas ukol sa moralidad  3.

makakuha ng mataas na marka c. makasasalamuha ng iba’t-ibang kapwa kabataan  4. temperance d. dapat planuhin na ang kanilang magiging pamilya. produktibong paggamit ng oras d. karapatan d. c. d. makakilala ng iba’t ibang guro d. Mahalagang sa murang edad pa lamang ay masanay na ang isang bata sa mga gawaing makatutulong sa kanyang pag-unlad.Ang bawat tao’y may kakayahang tuklasin at paunlarin ang kasanayan sa a. matuklasan kung akma ba ng kasanayang taglay ng isang tao sa kursong nais niyang kunin o trabahong nais pasukan. dignidad isang gawain dahil sa taglay niyang: c. kalagayang emosyonal ng mag-aaral d. kakayahang pinansyal ng mag-aaral c. pagpapahalagang taglay ng mag-aaral ➢ Nakikilala ang kasanayang taglay at ang asignaturang makatutulong sa pagpapaunlad nito  3. Pananagutan ng lalaki ang pagpaplano ng pamilya dahil siya ang maghahanapbuhay. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang-alang ng: a. Ang pagkakamit ng mga mithiin sa buhay ay nakasalalay sa ating mga kamay sapagkat pinagkalooban tayo ng Diyos ng: a. justice c. Ang determinasyon ay saklaw ng cardinal virtue na: a. Kahit hindi pa nakasal ang magnobyo. talino  2. Isa sa katangian ng mga mauunlad na tao ang determinasyong makamit ang kanilang mga pangarap. Dapat kumunsulta muna sa doctor bago magplano ng pamilya ang magasawa. b. c. c. makahikayat pa ng ibang kaibigan sa pagkuha ng isang kurso o trabaho. c. kailangang magpakasal nang may gulang na ang lalaki at ang babae. Ang ibinibigay na college admission test sa mga kolehiyo at pamantasan ay naglalayong matuklasan ang: a. fortitude  8. kapayapaan  6. magandang sasabihin ng mga pinuno ➢ Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat linanging kaakibat ng mga gawaing ito  7. Ipang makatiyak ng kaunting anak. prudence b. Ang pagkilala sa mga kasanayang kailangan sa isang kurso o trabaho ay nakatutulong upang: a. kasanayan at pagpapahalaga b. b. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKAAPAT NA MARKAHANG PASULIT SA IKATLONG TAON ➢ Natutukoy ang mga kasanayan na kailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo o hanapbuhay  1.a. kaalamang taglay ng mag-aaral b. konsensya b. makapamili ng magandang kolehiyo o pamantasang papasukan. kalusugan. magkaroon ng kamalayan sa mga kursong kailangan sa industriya. d. d. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang dahilan sa pag-aaral ng iba’t ibang asignaturang sa paaralan: a. b. kalayaan. ➢ Nasusuri ang mga gawaing makatutulong sa pagkakamit ng maunlad na bukas  5. kabutihang idudulot sa kapwa. dignidad. bilang ng trabahong matatapos b. malilinang ang talino. Ang pagkakaroon ng mabuting gawi ay tinatawag na: .

ang pagtatanong ng tao ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kahulugan ng pahayag na “patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa”? a. habit d. EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA UNANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang mga palatandaan ng moralidad ng isang kilos  Tumunog ng malakas ang cellphone ni Ana habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari. Ang layunin o intensyon ng kilos c.” Ano ang ibig sabihin nito? a. Ang sitwasyon o kondisyon  2. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain niya ito kahit alam niyang hindi ito sa kanya. b.  9.a. b. Ipagdasal nating ang mga taong nagugutom. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kadahilanan ng maagang pagaasawa. d. Ang partikular na kilos o gawain b. value b. Gusto ni Mario na makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit kaya habang wala ang guro ay tiningnan niya ang susi sa pagwawasto na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Alin ditto ang hindi kanais-nais? a. Iginuguhit sa palad ng tao ang kanyang mga ginagawa. Nasa pagtulong sa kapwa ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Ang gawang mabuti ay nakaguhit sa ating buhay ➢ Natutukoy ang ang mga pamamaraan ng pag-angat ng ispiritwalidad. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Nagtinginan ang mga tao at napahiya si Ana. maliban sa isa.  6. b. Makakaahon sa hirap d. c. Ang mga babae ay dapat pumili ng mga lalaking sa palagay nila ay mayaman upang masiguro ang kinabukasan. Ang sitwasyon o kondisyon  3. Nararapat paghandaan ang pag-aasawa sapagkat hindi ito isang laro na dapat ayawan kapag nagsawa. Ang layunin o intensyon ng kilos c. “Nag-iiwan tayo ng marka sa bawat kabutihang ating ginagawa. Ang babae at lalaki ay dapat lagging magkatuwang sa pananagutan sa mga anak. Malalaswang pelikula c. Ang sitwasyon o kondisyon ➢ Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya  4. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. virtue ➢ Makilala ang mga pambansang pananaw sa pamamagitan ng mga isyung pangmoral. Ang layunin o intensyon ng kilos c. Ang partikular na kilos o gawain b. Nakikilala ang ginawang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Nalalapit sa Diyos ang taong kumikilos. c. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. Alin dito? a. Ang partikular na kilos o gawain b. . hero worship b. d. ang pagdududa ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Likas sa tao ang pagiging maka-Diyos at ang patunay nito ay: a.  5. c. attitude c. kapusukan at pabigla-bigla sa pasya  10. Isa sa dahilan ng pagbaba ng moral ng ating bansa ay ang mga pagsasama nang hindi kasal. Anong bahagi ng moralidad ng kilos ang hindi tama? a. c. ang pagtanggap niya sa kanyang mga lakas at kahinaan. Mahirap maligtas ang iyong kaluluwa kung magdarasal ka lamang. b. d. Nararamdaman ng tao ang iyong kabutihan.

 7. Tama ang kanyang pasya subalit mali ang kanyang kilos. Tama ang kanyang intensyon subalit mali ang kanyang pasya. may gawin ka upang maibsan ang kanyang gutom. Alam niyang ito ay huwad kaya hindi siya bumili. Pagpuna sa ginagawa ng iba d. pagiging tahimik EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral  Tukuyin kung anong pagpapahalagang moral ang tinutukoy sa bawat sitwasyon. Halos kalahati ang kanyang matitipid. Paggalang sa buhay F. iyon ang tahanan. b. Titik lamang ang isulat. Mali ang kanyang kilos at tama ang kanyang intension  8. ang patuloy niyang pag-aaral at pananaliksik sa katotohanan  7. pagsasabi ng mali ng kaibigan  10.  3.  6 . ➢ Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa bawat salitang binibitiwan at ginagawa  9. pag-iisip ng maitutulong d.. Paggalang sa kapangyarihan B. Buntis si Susan subalit nais ng kanyang kasintahan na ipalaglag ang sanggol. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa pribadong pag-aari ng tao? a. pinauuna nila ang mga kababaihan sa pagpila sa kantina ➢ Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intension kilos at pasya. tumulad sa kabutihan ng Diyos. pagpuna ng mali ng iba c. Wastong pamamahala sa materyal na bagay  1. manalangin ka rin upang maibsan ang kanyang gutom. b. pagiging totoo sa salita at sa gawa b. hindi nakakalimot si Josie na magpasalamat sa Diyos. Ang pagiging magkaibigan ay napapalawig sa pamamagitan ng mga ito maliban sa isa a. Sa isang unibersidad na karamihan ay mga lalaki ang nag-aaral. d. Nais ni Maria na makatapos ng pag-aaral kaya siya ay pumasok sa isang bahay aliwan. Inalok si Juan ng mumurahing pabango.  8. magsaliksik upang maging perpekto tulad ng Diyos. d. Sa tuwing matatapos ang mahabang pagsusulit. kung saan mag paa’y aalis ngunit hindi ang puso. Kung hindi mabuti ang kilos. pagtatanggol kahit sa anong paraan c. Pagsumbong sa kaklaseng nangongopya  10. masasabing: a. Ang kabutihan ng layunin ay hindi makapagtatama ng maling kilos. Pagmamahal sa Diyos D. Ang ibig sabihin ng pahayag na : “The end does not justify the means” ay: a.  5. Pagbabasa ng sulat ng iba c.  2. Hindi maaaring sabihin sa isang taong nagugutom na ipagdasal niya ang kanyang pagdurusa. hindi rin mabuti ang pasya ➢ Naipapakita kung papaano amgiging isang kaibigan  9.d. Hindi pumayag si Susan. Ang kilos ay mabuti dahil mabuti ang dahilan. makiramay ka sa kanyang gutom na nadaraman. Kung mabuti ang layunin kahit masama ang kilos ay nagiging tama na rin. c. Pangongopya ng gawaing-bahay ng kaklase b. masama man o mabuti d. Paggalang sa sekswalidad C. Mali ang kanyang intensyon subalit tama ang kanyang pasya d. Mula sa ginawa ni Maria. A.  4. Kadalasan hahab ngunit hindi pagpapatid” -Oliver Wendell Holmes . sumunod sa kapangyarihan ng Diyos. b. Isinilang ang tao na hindi perpekto katulad ng Diyos subalit maaari siyang: a. Hindi pinayagan si Ricky ng kanyang ama na sumama sa fieldtrip kaya nanatili na lamang siya sa kanilang tahanan. b. Kaya nagtatrabaho siya sa gabi at nagaaral sa araw. “Kung saan may pagmamahal. Pagpapahalaga sa katotohanan E. pag-alala kapag may suliranin b. c. c. manalangin upang maging perpekto tulad ng Diyos. Kailangan ay: a. Isang palatandaan ng pagkamatapat ay a.Napaliligiran ng matataas na gusali ang tahanan nina Ana subalit nagawa pa rin niyang maglagay ng maliit na hardin sa kanilang bakuran. d. tumawag ng ibang taong maaaring tumulong sa kanyang pagdurusa. pagsasalita ng totoo. c.

anong virtue ang dapat mong pahalagahan? a. maiwan ang pusong nagmamahal b. kulang ang determinasyong pigilin ang sarili b. Kung lalayo kailanga’y hindi pautol ang makapagkumikasyon d.Ang pag-inom ng alak at pagkain ng labis ay masama sa katawan at kalusugan subalit bakit mahirap itong pigilan a. Malungkot man sa pag-alis ay babalik din EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IKATLONG MARKAHANG PASULIT SA IKAAPAT NA TAON ➢ Naipaliliwanang ang kahulugan at kahalagahan ng pagtitimpi  1. sumusunod sila sa uso at makabagong paraan ng paghahanda ng pagkain . Kapag umalis. justice  2. maraming pang-akit sa mamimili c.Nararamdaman mong mahal na mahal mo ang iyong kasintahan subalit nasa ikaapat na taon ka pa lamang ng paaralang sekundarya. prudence c. fortitude b. temperance d. Kapag nagmamahal mabigat ang pusong aalis c.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful