YUNIT PLAN SA FILIPINO I MANILA CATHEDRAL SCHOOL Unang Markahan: Pabula Petsa: Bilang ng Araw/Sesyon: 6 STAGE 1 / UNANG

YUGTO: DESIRED RESULTS / INAASAHANG BUNGA
B. Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong

Aralin: A. “Ang Aso at ang Uwak”

Established Goal / Mga Pamantayan • • • • • • Naiisa-isa ang mga salitang kaugnay ng salitang “ Modus Operandi” Nakabubuo ng konsepto at prediksyon hinggil sa magiging paksa sa tulong ng pakikipag-ugnayan sa kamag-aral. Nakapagbibigay ng sariling opinion at kakintalan hinggil sa isang paksa o kaisipan.

Transfer Goals Ang mga mag-aaral, sa kalaunan ay: Magagamit ang iba’t ibang paraan ng maayos na pagtatanong at pagsagot sa pang araw-araw na buhay. Make Meaning Goals Essential Understanding Essential Questions Mahahalagang Kakailanganing Pag-unawa: Tanong: Matapos ang pagtalakay, mauunawaan ng mga mag-aaral na: Pagkatapos ng pagtalakay sa yunit na ito, ang mga mag-aaral ay makapagpapalawak ng kaisipan sa pagsagot sa tanong na: • Anu-anong kaisipan ang inyong nakikita na natutunan ng dalawang pangunahing tauhan? • Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng iba’t ibang paraan sa maayos na pagtatanong at pagsagot sa isang interbyu? • Bakit mahalagang pag-aralan ang pabula? Paano makatutulong ang mga aral na taglay nito sa ating pang araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa?

Natutukoy ang iba’t ibang paraan ng maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga tanong. * Ang pagtiwala agad sa hindi pa gaanong kakilala ay mapanganib at Naipamamalas ang kaalaman / natutunan sa pakikipanayam nanganga- ilangan ng masusing at pananaliksik tungkol sa pabula. pagsusuri. Naipapahayag ang kahalagahan ng pabula sa ating buhay.

* Malaki ang maitutulong na malaman ang mga paraan sa pagtatanong at pagsagot sa isang pakikipanayam o interbyu upang maging maayos at malinaw ang lahat. * Lubhang mahalaga ang gampaning papel ng pabula sa ating pang arawaraw na gawain at buhay dahil sa mga aral na hatid nito.

• Mga pamantayan sa pakikipanayam Acquisition Goals Skills/Kakayanan: Magagawa ng mga mag-aaral na… • • • Makapagsalaysay at makapagbuod ng isang akda. wala. ewan..Pangungusap na sinusundan ng hindi/dib a upang matiyak ang katotohanan. nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan kaugnay ng paksang tatalakayin gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong. ayaw ko.Knowledge/Kaalaman: Mababatid ng mga magaaral ang… • • Kaligirang Kasaysayan ng Pabula Maayos na Pagtatanong at Pagsagot sa mga Tanong .May limitadong sagot na OO o Hindi . . nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula • STAGE II / IKALAWANG YUGTO: ASSESMENT EVIDENCE / PAGTATAYA Mga Pamantayan Organisado at may kaisahan ang paglalahad. siguro. 95 Puntos 90 85 80 Goal: Makapagsaliksik ng isang pabula na kinalakhan ng mga Transfer / Performance Task / Gawaing Pagkatuto / Gawain ng Pagganap . marahil at iba pa.Mga tanong na nagsisimula sa mga salitang pananong. oo hindi. Makapagbigay ng iba’t ibang kaisipan hinggil sa akdang binasa. .Tanong na masasagot ng mayroon.

Audience: Mag mag-aaral at guro. Kabuuang Puntos Pamantayan sa Pagmamarka: 95 – Napakahusay 90 – Mahusay 85 – Katamtaman 80 – Di-Gaanong Mahusay Standard and criteria for success: Ang ilalahad na pabula ay maaring sukatin sa pamamagitan ng rubric na itoo.Magkakaugnay-ugnay ang mga ideya. Other Evidences / Iba pang pagtataya: • • • • Gawaing pang-upuan Pananaliksik Pagsusulit Takdang-aralin . 95 90 85 80 Situation: Isang grupo ng mga mag-aaral ang nagsasaliksik at nakikipagpanayam sa ilang nakakatanda sa isang bayan o rehiyon upang alamin ang mga pabulang likas sa kanilang lugar o kinalakhan. Role: Ikaw ay isang mananaliksik na naghahanap ng isang pabula sa inyong lugar na kinalakhan. 95 90 85 80 nakakatanda sa kanilang lugar. 95 90 85 80 Ito ay kawili-wil at nakapupukaw ng atensyon ng tagapanood. Ito ay bunga ng pananaliksik. Product/Perfprmance/Purpose: Makapagsaliksik at makapaglahad sa klase ng isang pabulang likas sa kanilang lugar o rehiyon.

2. Sila ay gagawa ng isang prediksyon kung tungkol saan ang akda. 3. Pangkatang Gawain . - Bawat mag-aaral ay bibigyan ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang isa o dalawang pangungusap hinggil sa akdang babasahin.STAGE III / IKATLONG YUGTO: LEARNING PLAN / ACTIVITIES / DISENYO NG GAWAING PAMPAGKATUTO UNANG ARAW: 1. Ang mag-aaral ay babasahin ang kapirasong papel at iikot sa loob ng silid-aralan upang makipag-ugnayan sa iba pang may hawak na kapirasong papel. Tea Party Activity – pagbibigay ng prediksyon tungkol sa texto. Kung hindi pa sigurado ay maari parin silang umikot para makipagpalitan ng ideya. PAGPAPAKITA NG VENN DIAGRAM Modus Operandi - Anu-ano ang mga Modus Operandi na alam ninyo na ginagamitan ng panloloko? Paano isinasagawa ito? Isulat ang mga salita sa loob ng diagram upang maipakita ang mga kaugnay nitong salita.

2. Pagbuod gamit ang Laderized Method Wakas Kasukdulan Gitnang Bahagi Unang Bahagi . Anu-anong kaisipan ang inyong nakikita na natutunan ng dalawang pangunahing tauhan? 3. Pagkatapos magbasa ay tatawag ito ng isang mag-aaral upang maipagpatuloy ang pagbabasa at ang bawat mag-aaral ay tatawag naman ng susunod na magbabasa upang malaman kung ang bawat isa ay nakikinig.- Pupunta ang bawat mag-aaral sa kani-kanilang grupo at bubuo sila ng isang konsepto hinggil sa paksa ng akdang babasahin gamit ang nakalap sa “Tea Party Activity”.Unang magbabasa ang guro. IKALAWANG ARAW: 1. Pop Corn Reading Aloud Activity . Tatawagin ang bawat isa sa kanilang pangalan upang magkakilanlan. Talakayan Anu-ano ang katangian ng dalawang pangunahing tauhan? Ilarawan si uwak / Aso Katanggap-tanggap ba ang ugaling pinakita ni Aso? Pangatwiranan. Ibigay ang bisa ng akda: Bisa sa Isip Bisa sa Asal Bisa sa Damdamin IKATLONG ARAW: 1.

2. Pabula . Radial Diagram Isulat sa bawat hugis ang nalalaman ng mga estudyante pag narinig ang salitang “Pabula”.

Pag-ulat ng unang pangkat hinggil sa kaligirang kasaysayan ng pabula 4. Wala 7. Hindi 3. oo. Pagtalakay sa Paksa (Maayos na Pagtatanong at Pagsagot sa mga Tanong) a) Mga Tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. Mayroon 6. at iba pa na may tonong naiinis. walang gana.3. b) Mga tanong na masasagot ng mayroon. natutuwa. oo 2. saan. Family Feud . Sigurado 2. Ewan ko 5. Maikling Pagsusulit ukol sa kasaysayan ng pabula. . ito ang mga lumabas na kasagutan. ayaw ko/ayoko. ewan/aywan. sino/sino-sino. Bakit mahalagang pagaralan ang pabula? Paano makatutulong ang mga aral na taglay nito sa ating pang araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa? 5. bakit at paano. naiinip. kalian. IKA-APAT NA ARAW: 1. wala. siguro/marahil. c) Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/diba upang matiyak ang katotohanan o kamalian ng sinasabi ng pangungusap. hindi. Siguro 4. At ayon sa aming serbey. 1.Nagtanong kami sa 100 tao kung ano ang karaniwang sagot ng isang pilipino kapah siya ay tinanong ng isang katanungan. d) Mga tanong na nagsisimula sa mga salitang pananong tulad ng ano/ ano-ano. at iba pa. Tiyak yun 8.

Ilalahad ito sa klase. Pagpapakita ng iba’t ibang kaisipan at batayan sa pakikipagpanayam.Ano ang inyong reaksyon sa mga kaisipang nakapaskil sa pisara? . Reynante Lepana . Takdang Aralin (Pangkatan) Magsasaliksik ng isang pabula na kinalakhan ng mga nakakatanda sa kanilang lugar. . Paglalahad ng bawat pangkat KAGAMITAN:  Manila Paper / kartolina at pentel pen  Biswal para sa Venn. Pagpapapanood ng isang halimbawang pakikipanayam Pansinin ang ginawang pakikipanayam. Inaprubahan ni: G.IKALIMANG ARAW: 1.Bakit ito mahalagang sundin? 3. Anu-anong paraan ang ginamit ng tagapanayam sa pagtatanong? Nakuha ba niya ang kanyang inaasahang sagot? Bakit? Ano ang dahilan kung bakit siya ay nagtagumpay sa pagkuha ng mga nais na kasagutan? Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng iba’t ibang paraan sa maayos na pagtatanong at pagsagot sa isang interbyu? 2. Inihanda ni: G. IKAANIM NA ARAW: 1. Arnel Clavero Jr. Radial Diagram at Lader. Gagamitin ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful