Modelo ng Komunikasyon ni Berlo Ipinakikita ni Berlo ang mga mahahalagang elemento ng komunikasyon. Ang mga elemento ay: a.

Pinagmumulan ng mensahe o Source b. Mensahe o Message c. Pinagdaraanan ng senyas o Channel d. Tumatanggap ng mensahe o Receiver Mapupuna natin na ang modelo ni Berlo ay maaring iangkop sa maraming sitwasyong pangkomunikasyon, at hindi lamang sa komunikasyon pasalita. Modelo ng Komunikasyon ni Aristotle Ang mga elemento ng komunikasyon na binanggit ni Aristotle sa kanyang aklat sa Retorika ay higit na angkop sa komunikasyon pasalita. Ang mga elemento nito ay: a.) mananalita b.) mensahe c.) tagapakinig Modelo ng Komunikasyon nina Shannon at Weaver Ayon nina Shannon at Weaver, ang ingay ayn anumang nakakagambala sa mabisang daloy ng komunikasyon. Sa modelong ito ipinakikita ang kaugnayan ng ingay sa komunikasyon. Modelo ng Komunikasyon ni Schramm Si Wilbur Schramm ay isa sa mga unang gumawa ng modelong nagpakita sa komunikasyon bilang dalawang patunguhan. Ang mga kalahok ay sabayang nagpapadala at tumatanggap ng mensahe. Pinahahalagahan ng modelo ni Schramm ang reaksiyon ay ipinahihiwatig kung ano ang interpretasyong ibinibigay sa mensahe ng tumatanggap nito. Ayon kay Schramm, upang magkaroon ng pagkakaunawaan ang mga kalahok sa komunikasyon, kailangang nagdadaop o mayroong pagkakatulad ang mga nasasaklawan ng karanasan ng mga kalahok kahit man lang sa maliit na punto ng kakayahan sa paggamit ng isang senyas na kumon.

Modelo ng Komunikasyon ni Ruesch at Bateson Binibigyang pansin nina Ruesch at Bateson ang kalikasan ng komunikasyon batay sa konteksto ng pinangyayarihan nito.Modelo ng Komunikasyon ni Dance Ang kalikasang dinamiko ng komunikasyon ay higit na binibigyang-diin ni Dance sa kanyang paikid anyong susong modelo ng komunikasyon. Mayroong pag-aangkop ayon sa antas ng nagaganap na komunikasyon. grupo at pangkultura. may apat ba antas ang komunikasyon: intrapersonal. pagpapadala at pagtanggap. Ipinahihiwatig ng modelo na ang komunikasyon ay isang proseso. Ayon sa kanila. interpersonal. . Sa bawat antas ay may nagaganap na pagbibigay-halaga.