P. 1
Primer in Elem Curr

Primer in Elem Curr

|Views: 1,548|Likes:

More info:

Published by: Ermelyn Chavez Biñas on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

PRI MER

on the 2002 Basic Education Curriculum

(Elementary Lev el)

1

Objectives of Elementary Education
Article III, Sec. 21 of the Education Act of 1982 states the objectives of elementary education. These are to: 1. provide the knowledge and develop the skills, attitudes, and values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing social milieu; 2. provide learning experiences which increase the child’s awareness of and responsiveness to the changes in and just demands of society; and to prepare him for constructive and effective involvement; 3. promote and intensify the child’s knowledge of identification with, and love for the nation and the people to which he belongs; and 4. promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity and prepare himself to engage in honest and gainful work.

Objectives of Elementary Education Curriculum
Elementary education shall aim to develop the spiritual, moral, mental and physical capabilities of the child, provide him with experiences in the democratic way of life, and inculcate ideas and attitudes necessary for enlightened, patriotic, upright and useful citizenship. To achieve these objectives, elementary education curriculum shall provide for the: 1. inculcation of spiritual and civic values and the development of a good Filipino based on an abiding faith in God and genuine love of country; 2. training of the young citizen in his rights, duties and responsibilities in a democratic society for active participation, in a progressive and productive home and community life; 3. development of basic understanding about Philippine culture, the desirable tradition and virtues of our people as essential requisites in attaining national consciousness and solidarity; 4. teaching of basic health knowledge and the formation of desirable health habits and practices; 5. development of functional literacy; in Pilipino and in English as basic tools for further learning; and 6. acquisition of fundamental knowledge, attitudes, habits and skills in science, civics, culture, history, geography,
2

mathematics, arts, and home economics and livelihood education and their intelligent application in appropriate life situations.

3

DESCRIPTION OF LEARNING AREAS (Elementary) 1. 4 . functional and creative writing. literary appreciation and study skills. tugma. pagkilala sa mga salita. Reading is getting meaning from the printed page. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. Filipino Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig. speaking. but not to the extent of neglecting the content in the English books for the grade. Learning activities to develop competence in these phases of communication should be varied. It includes skills for vocabulary development. pagsulat at pag-iisip sa Filipino. nahahasa ang wastong pagbigkas. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. meaningful and realistic. pagsasalita. Speaking includes skills in using the language expressions and grammatical structures correctly in oral communication. Writing includes writing readiness skills. tula. reading and writing. levels of comprehension. ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. pagbasa. Listening is an information – processing act. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. It includes skills in auditory discrimination and cognitive comprehension. English English as a subject is concerned with developing competence in listening. Science and Health concepts may be used as content in English especially for Grades I and II. at the end of the third grade. Thus. 2. diyalogo at iba pa. guided writing. Para sa mabisang pagtuturo. Grade III is considered the threshold in reading. Sa pagsasalita naman. every child is expected to be a reader. pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik.

Kasaysayan at Sibika (SK. the use of money and their application to practical problems based on real life activities. Teaching Science and Health will formally start in Grade III using English as medium of instruction. metric and local measurements. Simple concepts in Algebra is also introduced to be articulated in the high school. measurement and graphs. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una. simple probability. There is no Science and Health for Grades I and II but simple science and health concepts which include the child’s interaction to his immediate environment are contents of English. basics of geometry.HKS) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika. spatial figures. integers. ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan. Heograpiya. Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa pagsasanib ng Musika. In Grades 5 and 6 the child is expected to have mastered the four fundamental operations of whole numbers. measurement and graphs. polygons. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Grades 3 and 4 deals with the study of whole numbers. more complex study of Science concepts will be taken up in preparation for High School work. performs skills in decimals and fractions. Science and Health Science and Health aims to help the Filipino child gain a functional understanding of science concepts and principles linked with real life situations. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. conceptualize the meaning of ratio and proportion. Tumutukoy rin ito sa 5 . addition and subtraction. 4. acquire science skills as well as scientific attitudes and values needed in solving everyday problems. the child is expected to solve problems related to business and industrial activities in the community. food production. fractions and decimals including money. angles.3. percent. Mathematics Mathematics in Grades 1 and 2 includes the study of whole numbers. Likewise. and the environment and its conservation. fractions. basic facts of multiplication and division. These pertain to health and sanitation. Makabayan Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura. These concepts reinforce the sensory-perceptual activities introduced in the 8-week ECD Curriculum. the four fundamental operations. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan. process skills may be developed in Makabayan subject like Sibika at Kultura. In Grades IV-VI. nutrition. 5. plane figures. Besides further development of the basic mathematical skills.

Para sa Ikalimang Baitang. at imahinasyon. musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. Isang katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon. Tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at ng pamahalaan. Habang papataas ng baitang ang bata. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin. pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika. sining pang-industriya. at iba pang malikhaing gawain at proyekto. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan. tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito. Naglalayon ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Ito ang mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura. mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. 6 . Sa Musika. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanaisnais na saloobin. Para sa Ikaanim na Baitang. ideya. batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan. hayop. Sa pamamagitan ng musika. Gayundin. ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. panlipunan at pagkabuhayan. ang kaangkupang pisikal at mga kasanayang panlaro (lead-up games). halaman. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Sa pamamagitan nito. mga karapatang tinatamasa. malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. taas ng lugar. klima. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang damdamin. ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop at ang wastong pangangasiwa nito. sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan. lokasyon. tagumpay at mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. populasyon. agrikultura. bahaging dapat gampanan. direksyon. at ang paggamit. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya.paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal. ang pokus ay ang Sibika.

nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa. 7 . nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at dituwiran. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. nakapagsasabi ang mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog. pook. nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon. natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. bagay. naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. nakabubuo ng iba’t ibang pangungusap. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. nakagagamit ng iba’t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba’t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap. nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan. nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba’t ibang anyo ng teksto. nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA FILIPINO MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat). nakapaglalarawan ng mga tao.

express ideas logically in oral and written forms. the learner is expected to listen critically to 1-2 paragraphs. the learner is expected to listen critically to different text types. posters. and read various text types materials to serve one’s own learning needs in meeting a wide range of life’s purposes. and read independently for pleasure and get information from various text types. At the end of Grade II. for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life At the end of Grade I. texts for information and entertainment and respond properly to environmental prints like signs. read with ease and understanding beginners’ books in English. and read with comprehension. At the end of Grade IV. and demonstrate interest in reading to meet one’s various needs. At the end of Grade V. demonstrate independence in using the basic language structure in oral and written communication. and write legibly simple sentences and messages in cursive form. demonstrate more independence in the use of language to meet everyday needs. speak clearly and use appropriate expressions in talking about oneself and the immediate environment.EXPECTATIONS IN ENGLISH GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms. the learner is expected to listen critically to news reports. word stress. commands and requests. use appropriate expressions in varied situations and about places and topics of interest. read critically and fluently in correct thought units. At the end of Grade VI. At the end of Grade III. and write legibly information about oneself. intonation patterns in sentences heard. common words and simple sentences in manuscript form. communicate one’s feeling and ideas orally and in writing with a high level of proficiency. the learner is expected to recognize differences in speech sounds. the learner is expected to listen critically. communicate fluently and accurately orally and in writing. 8 . the learner is expected to listen critically to get information from text heard. radio broadcasts and express ideas accurately in oral and in written form.

demonstrate understanding of concepts and perform skills on fractions. geometry. decimals. estimating. ratio and proportion. perform addition and subtraction of 3 to 4-digit numbers.EXPECTATIONS IN MATHEMATICS GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and perform skills of whole numbers up to millions and billions including money. measurement. perform addition and subtraction of 1 to3-digit numbers. At the end of Grade V. simple probability. demonstrate understanding of concepts and perform skills on decimals. and apply the concepts learned to solve problems. and apply the concepts learned to solve problems. understand basic facts of multiplication and division. the child is expected to demonstrate understanding of basic concepts and skills on whole numbers up to nine hundred including money and measurement. and apply the concepts learned in solving problems. measurement and graphs. and in solving problems in daily life using appropriate technology At the end of Grade I. thinking analytically and critically. At the end of Grade III. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine hundred thousand. geometry. percent. fractions. exact and estimated computation on the four fundamental operations. At the end of Grade VI. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine thousand including basics of geometry. exact and estimated computation of the four fundamental operations involving decimals. communicating. money. 9 . fractions. and apply the concepts learned to solve problems. and apply the concepts learned in solving problems. decimals including money. exact and estimated computation of the four fundamental operations on rational numbers including money and measurement and apply the concepts learned in solving problems. At the end of Grade II. percent. geometry. graphs and scales. ratio. fractions and measurement. integers. integers. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. fractions. perform the four fundamental operations of whole numbers and measurement. and graphs. measurement and graphs. At the end of Grade IV. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers.

typhoons. disease prevention and control. and practices related to body systems (skeletal. electrical energy. energy transformation and conservation. respiratory and urinary). attitudes and practices related to body systems (circulatory and nervous). ecosystem. muscular and digestive). nutrition. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. disease prevention and control. animal and plant reproduction. plant and animal adaptation. basic and integrated science process skills/thinking skills.EXPECTATIONS IN SCIENCE AND HEALTH GOAL: Demonstrate understanding of how science. rocks. At the end of Grade V. basic and integrated science process/thinking skills. heat. earth. materials and their uses and effects. movement of the earth’s crust. At the end of Grade VI. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. weather and the sun as source of light and heat. tides and the solar system. the learner is expected to develop functional understanding application of science and health concepts. weather elements. 10 . climate and seasons and beyond the solar system. reaction of different substances. basic process/thinking skills. moon and sun. states of matter. attitudes. attitudes and values in solving varied life situations At the end of Grade III. and acquire values. basic process/thinking skills. technology and health relate to the comprehension of the environment and application of skills. simple machines. growth and development. attitude and practices related to one’s sense organs. At the end of Grade IV. attitudes and practices related to body systems (reproductive. changes in matter. and acquire values. earth resources and their conservation. and acquire values. personal health. soil erosion. classification of plants and animals. light and sound energy. food. friction and heat energy. and acquire values. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. force and motion. water cycle. caring for plants and animals. characteristics of plants and animals.

 mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap. sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan  positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa  kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 11 . agham at teknolohiya.MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN MITHIIN: Nakapagpapakita ng:  sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan. kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan. musika.  pagpapahalaga sa sining. laro.

sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. mga yaman at industriya. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. may mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa. at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan. 12 . KASAYSAYAN AT SIBIKA (SK. HEOGRAPIYA. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa.MGA INAASAHANG BUNGA SA SIBIKA AT KULTURA. may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global. kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang pangheograpiya. pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon. may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan. at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino. nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa. nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap.HKS) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan.

pamayanan at bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. kasanayan. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng maganak at pamayanan. nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga. 13 . nagkakaroon ng mga karanasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan. Pagkatapos ng ikalimang Baitang. pamayanan at bansa. nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak. nakapag-aambag upang maging matatag ang mag-anak. at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng maganak.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) MITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman.

14 . upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan. naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal.MGA INAASAHANG BUNGA SA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos.

nakapagpapahalaga ang mga bata sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamanang sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng kapaligiran. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga sangkap o elemento ng sining sa pang-arawaraw na gawain at pagpapahalaga sa mga pamanang sining na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. naipapahayag ang sariling kaisipan at pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang midya at kagamitan at napahahalagahan ang mga pamanang sining ng bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA SINING MITHIIN: Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining sa pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. 15 . nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining. nakapagpapahalaga sa mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang.

patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal. sayaw at sa katutubong kultura Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor. at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan. gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. himnasyo. nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor. Pakatapos ng Ikalimang Baitang. nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal. pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder. katutubong laro at sayaw. nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts. nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan. 16 . at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro. at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks. dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo. nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan. at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan.

HKS will be used as vehicle for the development of language skills in Filipino. In developing the skills in English the content of Science and Health will be used. It means that the contents of SK. 17 .SUGGESTED TEACHING STRATEGIES MODELS OF INTEGRATION CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) ENGLISH FILIPINO SCIENCE AND HEALTH (Content) SIBIKA AT KULTURA/HEOGRAPIYA. KASAYSAYAN AT SIBIKA (Content) Content-Based Instruction is the integration of the content of learning areas like Sibika at Kultura (SK). Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS) and Science and Health in language teaching.

MODEL 1 – MAKABAYAN GRADES I – III Sibika at Kultura at Pagpapahalaga SINING MUSIKA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 18 . Below are sample models for thematic teaching. The theme provides coherence and focus on the accompanying activities.THEMATIC TEACHING Thematic teaching recognizes learning around ideas. It provides framework for linking content and process from a variety of disciplines. The theme enables learners to see the meaningful connections and interrelatedness across content or skill areas.

MODEL 1 Grade I – (Makabayan) Nakikilala ang magagandang tanawin a pook-pasyalan ng sariling pook/bansa Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali Napananatiling malinis ang paligid Musika Nakaaawit nang may tamang tono – tungkol sa magandang tanawin/kapaligiran Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan Sining Nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba’t ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Naisasagawa ng iba’t ibang bahagi ng katawan ang iba’t ibang hugis 19 .

MODEL 2 – MAKABAYAN GRADES I V– VI Heograpiya/Kasaysayan/Sibika at Pagpapahalaga Musika UNIFYING THEME (Common to All Makabayan Learning Areas) Sining Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan 20 .

pababa (Awiting Bayan) Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiya.MODEL 2 Makabayan – HKS IV Heograpiya/Kasaysayan/Sibika Napatutunayan na ang mga Pilipino ay may sariling kultura bago pa man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao KATUTUBONG KULTURA Musika Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1. Nakikilala ang mga katutubong sining ng pook/bayan 21 . mura at sapat na pagkaing katutubo sa lugar para sa mag-anak Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Sining Nagagamit amg mga kilos dilokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Natutukoy ang mataas at mababang tunog .papataas .

MODEL 3 – ACROSS ALL LEARNING AREAS SCIENCE & HEALTH ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS UNIFYING THEME (Common to all learning areas) Musika. KASAYSAYAN at SIBIKA (SK. Sining. HEOGRAPIYA.HKS) 22 . Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) SIBIKA at KULTURA.

English Recite verse/poem on celebrations Read stories and answer wh questions Decode new words through structural analysis using simple prefix and definitions Picture study showing different celebrations 7 Give 2 or 3 sentences about the pictures 7 Give heading/title to pictures/situations about celebrations 7 Write 2 or 3 sentence paragraph about the celebrations Relate experiences about a particular celebration Musika Pag-awit ng may kaugnayan sa pagdiriwang 7 Pasko Na Naman 7 Pandangguhan Pagsunod sa ritmo ng mga awit Pagtugtog ng awit – “Rhythm Band” Pangwakas na Gawain Pagtatapos ng Yunit sa - Sining Pagguhit ng iba’t ibang pagdiriwang Paggawa ng maskara. - - Filipino Pagkilala ng mga pangngalanat mga uri nito Pagsulat ng mga ngalan ng pagdiriwang gamit ng malaking titik Pagbasa ng kuwento tungkol sa iba’t ibang pagdiriwang Pagsagot ng mga tanong tungkol sa detalye ng mga kwentong binasa Pagsunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento KONSEPTO: Ang mga makabuluhang pagdiriwang ay nakatutulong sa pagkakabuklod/ pagkakaisa ng mga Pilipino.SAMPLE THEMATIC MODEL FOR GRADE II (A One-Week Lesson) OneSibika at Kultura Mathematics Iba’t-ibang pagdiriwang 7 panrelihiyon 7 pansibiko Mga gawaing kaugnay ng mga pagdiriwang Mga paniniwala/kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang Kahalagahan ng pagdaraos ng mga pagdiriwang Pagkakaroon ng debate tungkol sa paksang: “Dapat ba o di-dapat ipagdiwang ang pista” Counting Estimating Measuring Comparing Ordering Paggalaw ng katawan ayon sa ritmo at diin 7 Pagmartsa 7 Pag-imbay 7 Pagkandirit Laro kaugnay ng pagdiriwang 7 Pagbasag Palayok (Hitting the Pot) 7 Pabitin 7 Hilahan ng lubid 7 Karera sa sako 7 Paglalagay ng buntot sa ___ P.E. headress Paggawa ng mga banderitas Pagdaraos ng Selebrasyon sa Silid Aralan kasama ang mga Magulang 7 Pagpaplano ng mga gawain ng bawat pangkat 7 Paghahanda ng iba pang kailangan 7 Pagsasagawa 7 Pagbibigay-halaga sa ginawa GMRC Paggalang sa mga paniniwala tungkol sa pagdiriwang Pakikiisa sa mga gawain Pagsunod sa mga panuto/tuntunin 23 .

Campus Journalism. Observation of the Different Activities/Industries in the Community. scouting and other recreational activities. The child can also participate in various interest groups such as musical organization. but if there’s a need to formally teach the elements of Music. Although 40 minutes is allotted to EPP as one teaching block daily. • MSEP are integrated in Sibika at Kultura for Grades I-III. However. Interview of Community People. These can be used as spring board or outcome of the lessons. Focus is on the development of the communication skills.HKS integrated in  MSEP Grades I-III  EPP – not introduced in Grades I-III Total Minutes Daily 100 80 80 60 320 • GMRC is integrated in all learning areas in all grade levels. MSEP is given 20 minute period and 40 minute period for Grades V and VI to be taught daily. • Science and Health for Grades I & II is integrated in English. Arts and P.g. • Filipino will use SK/HKS as content. Hence.THE ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM Time Allotment Daily Time Allotment III IV V 100 80 80 40 60 360 80 60 60 60 100 (40) (20) (40) 360 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Learning Areas English Filipino I 100 80 80 60 320 II VI 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Mathematics Science and Health (integrated in English for Grades I & II) Makabayan  SK. the teacher can get some of the time allotted for MAKABAYAN.E. This is used as vehicle in developing the skills in English. Appropriate core values for each learning areas have been indicated in the learning competencies. For grade IV. • Varied activities may be done in learning areas with increased time allotment such as: Remediation for Slow Learners Enrichment/Reinforcement for Fast Learners Library Work/Research on the Assigned Lessons Community Work as an extension of the lesson e. Science Club. This can be done through careful planning and coordination with the other teachers of the MAKABAYAN components (HKS and MSEP). the teacher/s may plan a three week cycle in such a way that each component will receive equal time allotment. etc. Math Club. the teacher may do so. • For EPP. the school may design alternative longer time schedule of 120 minutes/day to give enough time for hands-on exploratory work once or twice a week. teachers are expected to prepare a schedule of the learning strands based on the PELC that will be taught each grading period. and Field Trip Co-curricular activities: e.g. 24 . at the beginning of the school year. SK/HKS will be taught as a separate subject because this has a separate time allotment. intramurals.

25 . GMRC is integrated.PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample A Grades I & II Minutes 100 15 80 Grade III Learning Area Time Minutes 100 15 80 English RECESS Mathematics Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 2:20 2:20 – 2:35 2:35 – 3:35 80 15 60 Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 English RECESS Mathematics 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 PM 1:00 – 1:40 1:40 – 3:00 3:00 – 3:15 40 80 15 Science and Health Filipino RECESS 3:15 – 4:15 60 Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 80 60 15 60 100 Learning Area Time Minutes 80 60 15 60 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 RECESS Filipino AM AM G M R C PM 1:00 – 2:40 Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 RECESS Filipino G M R C 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 English Mathematics RECESS Science and Health 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 PM 1:00 – 3:00 2:40 – 2:55 2:55 – 3:55 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 15 60 360 3:00 – 3:15 3:15 – 4:15 15 60 380 In all areas.

in all grade levels.PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample B Grades I & II Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 Grade III Learning Area Time Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 English Filipino RECESS Mathematics English Science RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 3:45 English Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 English Filipino RECESS Mathematics 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 3:25 – 4:25 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 100 Learning Area English Mathematics RECESS Science Filipino English Filipino RECESS Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Filipino English Filipino RECESS Filipino Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 G M R C 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 G M R C AM AM 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:45 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 360 380 GMRC is integrated in all learning areas. 26 .

Sample Class Program Double-Single Session AM Session Learning Area English (100) Filipino (80) RECESS Mathematics (80) Science (40) Makabayan (60)  SK and MSEP Grade I & II 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:35 Grade III 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:15 11:15 – 12:15 Learning Area English (80) Filipino (60) Mathematics (60) RECESS Science (60) Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (100) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 Grade V & VI 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (120) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:35 PM Session Learning Area English Filipino RECESS Mathematics Science Makabayan  SK and MSEP Grade I & II 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 6:05 Grade III 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:45 Learning Area English Filipino Mathematics RECESS Science Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 6:45 Grade V & VI 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 7:05 27 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades I & II 1st Shift Learning Area English (360) Mathematics (300) RECESS Filipino (290) Makabayan (180) 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:20 9:20 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:20 1:20 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:20 5:20 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 6:00 – 7:10 7:10 – 8:10 8:10 – 8:20 8:20 – 9:30 9:30 – 10:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 10:00 – 11:10 11:10 – 12:10 12:10 – 12:20 12:20 – 1:30 1:30 – 2:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 2:00 – 3:10 3:10 – 4:10 4:10 – 4:20 4:20 – 5:30 5:30 – 6:00 28 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades III & IV 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) SK/HKS (4) EPP 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) rd 3 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) Monday – Wednesday 6:00 – 7:10 7:10 – 8:00 8:00 – 8:10 8:10 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:10 11:10 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 1:00 1:00 – 2:00 1:00 – 1:30 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:10 3:00 – 4:00 4:00 – 4:10 4:10 – 5:00 5:00 – 6:00 5:00 – 5:30 5:30 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Filipino MSEP 6:00 – 6:50 6:50 – 7:55 7:55 – 8:05` 8:50 – 9:35 9:35 – 10:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 10:00 – 10:50 10:50 – 11:55 11:55 – 12:05 12:05 – 12:50 12:50 – 1:35 1:35 – 2:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 2:00 – 2:50 2:50 – 3:55 3:55 – 4:05 4:05 – 4:50 4:50 – 5:35 5:35 – 6:00 29 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades V & VI 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP nd 2 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan  MSEP 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 6:00 – 7:00 7:00 – 8:15 8:15 – 8:25 8:25 – 10:00 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 11:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 10:00 – 11:00 11:00 – 12:15 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 2:00 – 3:00 3:00 – 4:15 4:15 – 4:25 4:25 – 6:00 5:30 – 6:00 30 .

Mathematics and Filipino). Total grades divided by 5 is the average grade of the pupil for all learning areas. 1993 will still be enforced in rating each core subject (English.Guidelines for Rating Elementary School Pupils The existing guidelines provided in DECS Order no. The grades for the learning areas under Makabayan will also be reflected in the report card.66 s. s. There shall be one (1) grade for Makabayan. Example: Heograpiya. The average rating of the three (3) learning areas will be the grade for Makabayan. 80. ▪ ▪ Periodical Test is given a weight of 40% Other measures of achievement is 60% For Makabayan. Then compute the average of HKS. the following guidelines shall be applied. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 81 248 / 3 = 82. the grade for MAKABAYAN is 82.Kasaysayan at Sibika (HKS) 85 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)82 Musika.66 Add the grades for the 4 core subjects plus Makabayan.66 Thus. Science and Health.1995 re: Guidelines for Rating Elementary School pupils per DECS Order No. Follow the computation for each learning area component as presented above. EPP and MSEP. 31 .

Marking for the Character Traits Since appropriate core values have been indicated in the learning competencies in different learning areas. Consideration for Others 6. Industry 10. Sportsmanship 7. The class adviser and other teachers handling the class shall give the non-numerical rating for behavior observations. Below is a sample table for the traits to be rated: CHARACTER BUILDING TRAITS 1. Helpfulness and Cooperation 4. a non-numerical rating will be used to mark the pupil’s Character Traits. Courtesy 3. Self. Obedience 8. Honesty 2.Reliance 9. Resourcefulness and Creativeness 5. Cleanliness and Orderliness Guidelines for Rating A B C D Very Good Good Fair Poor 1 2 3 4 32 .

Sining at Eduk. Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Misika. Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 1 2 3 4 Final Rating 1 2 3 4 Final Rating Average 33 .Sample Report Card For Grades I-III Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan (Sibika at Kultura. MSEP) Average For Grades IV-VI Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan Heograpiya/Kasasa yan/ Sibika (HKS) Eduk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->