PRI MER

on the 2002 Basic Education Curriculum

(Elementary Lev el)

1

Objectives of Elementary Education
Article III, Sec. 21 of the Education Act of 1982 states the objectives of elementary education. These are to: 1. provide the knowledge and develop the skills, attitudes, and values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing social milieu; 2. provide learning experiences which increase the child’s awareness of and responsiveness to the changes in and just demands of society; and to prepare him for constructive and effective involvement; 3. promote and intensify the child’s knowledge of identification with, and love for the nation and the people to which he belongs; and 4. promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity and prepare himself to engage in honest and gainful work.

Objectives of Elementary Education Curriculum
Elementary education shall aim to develop the spiritual, moral, mental and physical capabilities of the child, provide him with experiences in the democratic way of life, and inculcate ideas and attitudes necessary for enlightened, patriotic, upright and useful citizenship. To achieve these objectives, elementary education curriculum shall provide for the: 1. inculcation of spiritual and civic values and the development of a good Filipino based on an abiding faith in God and genuine love of country; 2. training of the young citizen in his rights, duties and responsibilities in a democratic society for active participation, in a progressive and productive home and community life; 3. development of basic understanding about Philippine culture, the desirable tradition and virtues of our people as essential requisites in attaining national consciousness and solidarity; 4. teaching of basic health knowledge and the formation of desirable health habits and practices; 5. development of functional literacy; in Pilipino and in English as basic tools for further learning; and 6. acquisition of fundamental knowledge, attitudes, habits and skills in science, civics, culture, history, geography,
2

mathematics, arts, and home economics and livelihood education and their intelligent application in appropriate life situations.

3

naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. pagsulat at pag-iisip sa Filipino.DESCRIPTION OF LEARNING AREAS (Elementary) 1. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. meaningful and realistic. It includes skills in auditory discrimination and cognitive comprehension. guided writing. Reading is getting meaning from the printed page. tugma. Writing includes writing readiness skills. pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. It includes skills for vocabulary development. 2. functional and creative writing. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. Para sa mabisang pagtuturo. Sa pagsasalita naman. at the end of the third grade. tula. Thus. Learning activities to develop competence in these phases of communication should be varied. but not to the extent of neglecting the content in the English books for the grade. Grade III is considered the threshold in reading. levels of comprehension. Speaking includes skills in using the language expressions and grammatical structures correctly in oral communication. reading and writing. literary appreciation and study skills. pagsasalita. pagbasa. diyalogo at iba pa. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. English English as a subject is concerned with developing competence in listening. Science and Health concepts may be used as content in English especially for Grades I and II. Filipino Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig. Listening is an information – processing act. every child is expected to be a reader. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. nahahasa ang wastong pagbigkas. 4 . Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles. speaking. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. pagkilala sa mga salita.

and the environment and its conservation. Heograpiya. In Grades 5 and 6 the child is expected to have mastered the four fundamental operations of whole numbers. angles. acquire science skills as well as scientific attitudes and values needed in solving everyday problems. There is no Science and Health for Grades I and II but simple science and health concepts which include the child’s interaction to his immediate environment are contents of English. Besides further development of the basic mathematical skills. Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa pagsasanib ng Musika. more complex study of Science concepts will be taken up in preparation for High School work. performs skills in decimals and fractions. integers. the four fundamental operations. Tumutukoy rin ito sa 5 . Science and Health Science and Health aims to help the Filipino child gain a functional understanding of science concepts and principles linked with real life situations. addition and subtraction. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. These pertain to health and sanitation. conceptualize the meaning of ratio and proportion. Simple concepts in Algebra is also introduced to be articulated in the high school. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. plane figures. spatial figures. nutrition. measurement and graphs. metric and local measurements.HKS) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika. the child is expected to solve problems related to business and industrial activities in the community. polygons. Grades 3 and 4 deals with the study of whole numbers. Makabayan Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura. process skills may be developed in Makabayan subject like Sibika at Kultura. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan. basic facts of multiplication and division. 4. 5. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una. food production. Mathematics Mathematics in Grades 1 and 2 includes the study of whole numbers. Teaching Science and Health will formally start in Grade III using English as medium of instruction. measurement and graphs. the use of money and their application to practical problems based on real life activities. In Grades IV-VI. percent. These concepts reinforce the sensory-perceptual activities introduced in the 8-week ECD Curriculum. ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan. Kasaysayan at Sibika (SK.3. Likewise. fractions. fractions and decimals including money. basics of geometry. simple probability.

ideya. ang pokus ay ang Sibika. klima. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan. pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito. 6 . ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika. direksyon. malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. Ito ang mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura. taas ng lugar. mga karapatang tinatamasa. sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. Sa pamamagitan ng musika. tagumpay at mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan. hayop. Sa pamamagitan nito. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig.paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang damdamin. paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Para sa Ikalimang Baitang. musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Isang katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon. Habang papataas ng baitang ang bata. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin. Para sa Ikaanim na Baitang. at iba pang malikhaing gawain at proyekto. halaman. Naglalayon ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal. populasyon. Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanaisnais na saloobin. panlipunan at pagkabuhayan. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop at ang wastong pangangasiwa nito. mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. lokasyon. bahaging dapat gampanan. ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. Sa Musika. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. agrikultura. Tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at ng pamahalaan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan. at ang paggamit. Gayundin. at imahinasyon. ang kaangkupang pisikal at mga kasanayang panlaro (lead-up games). sining pang-industriya.

naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at dituwiran. 7 . nakapaglalarawan ng mga tao. inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog. nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap. nakabubuo ng iba’t ibang pangungusap. nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita. natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan. nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. nakapagsasabi ang mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa. nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon.MGA INAASAHANG BUNGA SA FILIPINO MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat). bagay. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba’t ibang anyo ng teksto. pook. nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan. nakagagamit ng iba’t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba’t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap.

intonation patterns in sentences heard. At the end of Grade III. commands and requests. and read various text types materials to serve one’s own learning needs in meeting a wide range of life’s purposes.EXPECTATIONS IN ENGLISH GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms. for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life At the end of Grade I. the learner is expected to listen critically to get information from text heard. demonstrate independence in using the basic language structure in oral and written communication. and read independently for pleasure and get information from various text types. and write legibly simple sentences and messages in cursive form. radio broadcasts and express ideas accurately in oral and in written form. use appropriate expressions in varied situations and about places and topics of interest. read with ease and understanding beginners’ books in English. At the end of Grade II. read critically and fluently in correct thought units. the learner is expected to recognize differences in speech sounds. and write legibly information about oneself. communicate one’s feeling and ideas orally and in writing with a high level of proficiency. the learner is expected to listen critically. common words and simple sentences in manuscript form. the learner is expected to listen critically to news reports. demonstrate more independence in the use of language to meet everyday needs. At the end of Grade V. express ideas logically in oral and written forms. communicate fluently and accurately orally and in writing. and read with comprehension. and demonstrate interest in reading to meet one’s various needs. speak clearly and use appropriate expressions in talking about oneself and the immediate environment. texts for information and entertainment and respond properly to environmental prints like signs. 8 . At the end of Grade IV. the learner is expected to listen critically to different text types. posters. At the end of Grade VI. word stress. the learner is expected to listen critically to 1-2 paragraphs.

perform addition and subtraction of 1 to3-digit numbers. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and perform skills of whole numbers up to millions and billions including money. ratio. percent. geometry. fractions. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. thinking analytically and critically. and in solving problems in daily life using appropriate technology At the end of Grade I. percent. fractions and measurement. measurement and graphs. ratio and proportion. exact and estimated computation of the four fundamental operations on rational numbers including money and measurement and apply the concepts learned in solving problems. and apply the concepts learned to solve problems. integers. communicating. geometry. fractions. measurement. understand basic facts of multiplication and division. At the end of Grade III. exact and estimated computation of the four fundamental operations involving decimals. and apply the concepts learned to solve problems. decimals. demonstrate understanding of concepts and perform skills on fractions. At the end of Grade II. graphs and scales. estimating. At the end of Grade IV. At the end of Grade V. perform the four fundamental operations of whole numbers and measurement. perform addition and subtraction of 3 to 4-digit numbers. 9 . decimals including money. geometry.EXPECTATIONS IN MATHEMATICS GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy. and apply the concepts learned to solve problems. simple probability. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine hundred thousand. demonstrate understanding of concepts and perform skills on decimals. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. exact and estimated computation on the four fundamental operations. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine thousand including basics of geometry. and graphs. money. measurement and graphs. integers. and apply the concepts learned in solving problems. fractions. At the end of Grade VI. the child is expected to demonstrate understanding of basic concepts and skills on whole numbers up to nine hundred including money and measurement. and apply the concepts learned in solving problems.

the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. attitudes. soil erosion. the learner is expected to develop functional understanding application of science and health concepts. friction and heat energy.EXPECTATIONS IN SCIENCE AND HEALTH GOAL: Demonstrate understanding of how science. and acquire values. tides and the solar system. personal health. caring for plants and animals. simple machines. muscular and digestive). At the end of Grade V. rocks. light and sound energy. attitude and practices related to one’s sense organs. and acquire values. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. materials and their uses and effects. movement of the earth’s crust. basic and integrated science process/thinking skills. reaction of different substances. disease prevention and control. weather and the sun as source of light and heat. ecosystem. heat. At the end of Grade VI. animal and plant reproduction. characteristics of plants and animals. energy transformation and conservation. classification of plants and animals. technology and health relate to the comprehension of the environment and application of skills. and acquire values. electrical energy. attitudes and values in solving varied life situations At the end of Grade III. growth and development. respiratory and urinary). climate and seasons and beyond the solar system. basic process/thinking skills. typhoons. basic and integrated science process skills/thinking skills. attitudes and practices related to body systems (reproductive. earth resources and their conservation. changes in matter. weather elements. attitudes and practices related to body systems (circulatory and nervous). and acquire values. water cycle. At the end of Grade IV. food. states of matter. force and motion. and practices related to body systems (skeletal. earth. moon and sun. nutrition. basic process/thinking skills. 10 . the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. plant and animal adaptation. disease prevention and control.

musika. laro.  pagpapahalaga sa sining. kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan.MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN MITHIIN: Nakapagpapakita ng:  sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan. agham at teknolohiya. sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan  positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa  kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 11 .  mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap.

nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino. HEOGRAPIYA.MGA INAASAHANG BUNGA SA SIBIKA AT KULTURA. pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan. mga yaman at industriya.HKS) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa. at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan. may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang pangheograpiya. sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. 12 . may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. KASAYSAYAN AT SIBIKA (SK. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan. nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. may mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa. nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan.

nagkakaroon ng mga karanasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) MITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman. nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman. 13 . nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. Pagkatapos ng ikalimang Baitang. nakapag-aambag upang maging matatag ang mag-anak. pamayanan at bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. pamayanan at bansa. kasanayan. at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng maganak. nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng maganak at pamayanan.

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin. upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. 14 . kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos. naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan.

naipapahayag ang sariling kaisipan at pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang midya at kagamitan at napahahalagahan ang mga pamanang sining ng bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga sangkap o elemento ng sining sa pang-arawaraw na gawain at pagpapahalaga sa mga pamanang sining na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. 15 . Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA SINING MITHIIN: Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining sa pang-araw-araw na gawain. nakapagpapahalaga sa mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. nakapagpapahalaga ang mga bata sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamanang sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng kapaligiran.

nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal. nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball. at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan. at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo. pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder. sayaw at sa katutubong kultura Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro. isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan. nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan. Pakatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro. patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan. nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. himnasyo. nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor. 16 . nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts. katutubong laro at sayaw. nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor.

In developing the skills in English the content of Science and Health will be used. It means that the contents of SK. HKS will be used as vehicle for the development of language skills in Filipino. 17 . KASAYSAYAN AT SIBIKA (Content) Content-Based Instruction is the integration of the content of learning areas like Sibika at Kultura (SK). Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS) and Science and Health in language teaching.SUGGESTED TEACHING STRATEGIES MODELS OF INTEGRATION CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) ENGLISH FILIPINO SCIENCE AND HEALTH (Content) SIBIKA AT KULTURA/HEOGRAPIYA.

The theme provides coherence and focus on the accompanying activities.THEMATIC TEACHING Thematic teaching recognizes learning around ideas. The theme enables learners to see the meaningful connections and interrelatedness across content or skill areas. Below are sample models for thematic teaching. MODEL 1 – MAKABAYAN GRADES I – III Sibika at Kultura at Pagpapahalaga SINING MUSIKA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 18 . It provides framework for linking content and process from a variety of disciplines.

MODEL 1 Grade I – (Makabayan) Nakikilala ang magagandang tanawin a pook-pasyalan ng sariling pook/bansa Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali Napananatiling malinis ang paligid Musika Nakaaawit nang may tamang tono – tungkol sa magandang tanawin/kapaligiran Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan Sining Nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba’t ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Naisasagawa ng iba’t ibang bahagi ng katawan ang iba’t ibang hugis 19 .

MODEL 2 – MAKABAYAN GRADES I V– VI Heograpiya/Kasaysayan/Sibika at Pagpapahalaga Musika UNIFYING THEME (Common to All Makabayan Learning Areas) Sining Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan 20 .

Nakikilala ang mga katutubong sining ng pook/bayan 21 . mura at sapat na pagkaing katutubo sa lugar para sa mag-anak Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Sining Nagagamit amg mga kilos dilokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Natutukoy ang mataas at mababang tunog .papataas .MODEL 2 Makabayan – HKS IV Heograpiya/Kasaysayan/Sibika Napatutunayan na ang mga Pilipino ay may sariling kultura bago pa man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao KATUTUBONG KULTURA Musika Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1.pababa (Awiting Bayan) Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiya.

HKS) 22 . KASAYSAYAN at SIBIKA (SK.MODEL 3 – ACROSS ALL LEARNING AREAS SCIENCE & HEALTH ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS UNIFYING THEME (Common to all learning areas) Musika. Sining. Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) SIBIKA at KULTURA. HEOGRAPIYA.

E. - - Filipino Pagkilala ng mga pangngalanat mga uri nito Pagsulat ng mga ngalan ng pagdiriwang gamit ng malaking titik Pagbasa ng kuwento tungkol sa iba’t ibang pagdiriwang Pagsagot ng mga tanong tungkol sa detalye ng mga kwentong binasa Pagsunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento KONSEPTO: Ang mga makabuluhang pagdiriwang ay nakatutulong sa pagkakabuklod/ pagkakaisa ng mga Pilipino.SAMPLE THEMATIC MODEL FOR GRADE II (A One-Week Lesson) OneSibika at Kultura Mathematics Iba’t-ibang pagdiriwang 7 panrelihiyon 7 pansibiko Mga gawaing kaugnay ng mga pagdiriwang Mga paniniwala/kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang Kahalagahan ng pagdaraos ng mga pagdiriwang Pagkakaroon ng debate tungkol sa paksang: “Dapat ba o di-dapat ipagdiwang ang pista” Counting Estimating Measuring Comparing Ordering Paggalaw ng katawan ayon sa ritmo at diin 7 Pagmartsa 7 Pag-imbay 7 Pagkandirit Laro kaugnay ng pagdiriwang 7 Pagbasag Palayok (Hitting the Pot) 7 Pabitin 7 Hilahan ng lubid 7 Karera sa sako 7 Paglalagay ng buntot sa ___ P. headress Paggawa ng mga banderitas Pagdaraos ng Selebrasyon sa Silid Aralan kasama ang mga Magulang 7 Pagpaplano ng mga gawain ng bawat pangkat 7 Paghahanda ng iba pang kailangan 7 Pagsasagawa 7 Pagbibigay-halaga sa ginawa GMRC Paggalang sa mga paniniwala tungkol sa pagdiriwang Pakikiisa sa mga gawain Pagsunod sa mga panuto/tuntunin 23 . English Recite verse/poem on celebrations Read stories and answer wh questions Decode new words through structural analysis using simple prefix and definitions Picture study showing different celebrations 7 Give 2 or 3 sentences about the pictures 7 Give heading/title to pictures/situations about celebrations 7 Write 2 or 3 sentence paragraph about the celebrations Relate experiences about a particular celebration Musika Pag-awit ng may kaugnayan sa pagdiriwang 7 Pasko Na Naman 7 Pandangguhan Pagsunod sa ritmo ng mga awit Pagtugtog ng awit – “Rhythm Band” Pangwakas na Gawain Pagtatapos ng Yunit sa - Sining Pagguhit ng iba’t ibang pagdiriwang Paggawa ng maskara.

etc.g. • Science and Health for Grades I & II is integrated in English. • Varied activities may be done in learning areas with increased time allotment such as: Remediation for Slow Learners Enrichment/Reinforcement for Fast Learners Library Work/Research on the Assigned Lessons Community Work as an extension of the lesson e.E. Observation of the Different Activities/Industries in the Community. the teacher may do so. the teacher/s may plan a three week cycle in such a way that each component will receive equal time allotment. SK/HKS will be taught as a separate subject because this has a separate time allotment. intramurals.HKS integrated in  MSEP Grades I-III  EPP – not introduced in Grades I-III Total Minutes Daily 100 80 80 60 320 • GMRC is integrated in all learning areas in all grade levels. For grade IV. Focus is on the development of the communication skills. teachers are expected to prepare a schedule of the learning strands based on the PELC that will be taught each grading period. • Filipino will use SK/HKS as content.g. Appropriate core values for each learning areas have been indicated in the learning competencies. Science Club. the teacher can get some of the time allotted for MAKABAYAN. but if there’s a need to formally teach the elements of Music. the school may design alternative longer time schedule of 120 minutes/day to give enough time for hands-on exploratory work once or twice a week. MSEP is given 20 minute period and 40 minute period for Grades V and VI to be taught daily. This can be done through careful planning and coordination with the other teachers of the MAKABAYAN components (HKS and MSEP). and Field Trip Co-curricular activities: e. 24 .THE ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM Time Allotment Daily Time Allotment III IV V 100 80 80 40 60 360 80 60 60 60 100 (40) (20) (40) 360 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Learning Areas English Filipino I 100 80 80 60 320 II VI 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Mathematics Science and Health (integrated in English for Grades I & II) Makabayan  SK. • MSEP are integrated in Sibika at Kultura for Grades I-III. Arts and P. These can be used as spring board or outcome of the lessons. Although 40 minutes is allotted to EPP as one teaching block daily. • For EPP. Hence. scouting and other recreational activities. at the beginning of the school year. Math Club. This is used as vehicle in developing the skills in English. However. Interview of Community People. The child can also participate in various interest groups such as musical organization. Campus Journalism.

GMRC is integrated.PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample A Grades I & II Minutes 100 15 80 Grade III Learning Area Time Minutes 100 15 80 English RECESS Mathematics Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 2:20 2:20 – 2:35 2:35 – 3:35 80 15 60 Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 English RECESS Mathematics 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 PM 1:00 – 1:40 1:40 – 3:00 3:00 – 3:15 40 80 15 Science and Health Filipino RECESS 3:15 – 4:15 60 Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 80 60 15 60 100 Learning Area Time Minutes 80 60 15 60 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 RECESS Filipino AM AM G M R C PM 1:00 – 2:40 Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 RECESS Filipino G M R C 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 English Mathematics RECESS Science and Health 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 PM 1:00 – 3:00 2:40 – 2:55 2:55 – 3:55 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 15 60 360 3:00 – 3:15 3:15 – 4:15 15 60 380 In all areas. 25 .

in all grade levels.PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample B Grades I & II Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 Grade III Learning Area Time Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 English Filipino RECESS Mathematics English Science RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 3:45 English Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 English Filipino RECESS Mathematics 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 3:25 – 4:25 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 100 Learning Area English Mathematics RECESS Science Filipino English Filipino RECESS Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Filipino English Filipino RECESS Filipino Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 G M R C 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 G M R C AM AM 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:45 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 360 380 GMRC is integrated in all learning areas. 26 .

Sample Class Program Double-Single Session AM Session Learning Area English (100) Filipino (80) RECESS Mathematics (80) Science (40) Makabayan (60)  SK and MSEP Grade I & II 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:35 Grade III 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:15 11:15 – 12:15 Learning Area English (80) Filipino (60) Mathematics (60) RECESS Science (60) Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (100) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 Grade V & VI 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (120) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:35 PM Session Learning Area English Filipino RECESS Mathematics Science Makabayan  SK and MSEP Grade I & II 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 6:05 Grade III 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:45 Learning Area English Filipino Mathematics RECESS Science Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 6:45 Grade V & VI 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 7:05 27 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades I & II 1st Shift Learning Area English (360) Mathematics (300) RECESS Filipino (290) Makabayan (180) 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:20 9:20 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:20 1:20 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:20 5:20 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 6:00 – 7:10 7:10 – 8:10 8:10 – 8:20 8:20 – 9:30 9:30 – 10:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 10:00 – 11:10 11:10 – 12:10 12:10 – 12:20 12:20 – 1:30 1:30 – 2:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 2:00 – 3:10 3:10 – 4:10 4:10 – 4:20 4:20 – 5:30 5:30 – 6:00 28 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades III & IV 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) SK/HKS (4) EPP 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) rd 3 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) Monday – Wednesday 6:00 – 7:10 7:10 – 8:00 8:00 – 8:10 8:10 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:10 11:10 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 1:00 1:00 – 2:00 1:00 – 1:30 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:10 3:00 – 4:00 4:00 – 4:10 4:10 – 5:00 5:00 – 6:00 5:00 – 5:30 5:30 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Filipino MSEP 6:00 – 6:50 6:50 – 7:55 7:55 – 8:05` 8:50 – 9:35 9:35 – 10:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 10:00 – 10:50 10:50 – 11:55 11:55 – 12:05 12:05 – 12:50 12:50 – 1:35 1:35 – 2:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 2:00 – 2:50 2:50 – 3:55 3:55 – 4:05 4:05 – 4:50 4:50 – 5:35 5:35 – 6:00 29 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades V & VI 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP nd 2 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan  MSEP 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 6:00 – 7:00 7:00 – 8:15 8:15 – 8:25 8:25 – 10:00 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 11:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 10:00 – 11:00 11:00 – 12:15 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 2:00 – 3:00 3:00 – 4:15 4:15 – 4:25 4:25 – 6:00 5:30 – 6:00 30 .

1995 re: Guidelines for Rating Elementary School pupils per DECS Order No. Total grades divided by 5 is the average grade of the pupil for all learning areas. EPP and MSEP. 31 . ▪ ▪ Periodical Test is given a weight of 40% Other measures of achievement is 60% For Makabayan. Then compute the average of HKS.66 s. 80. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 81 248 / 3 = 82. There shall be one (1) grade for Makabayan. 1993 will still be enforced in rating each core subject (English. Mathematics and Filipino). s. Science and Health. The average rating of the three (3) learning areas will be the grade for Makabayan. the grade for MAKABAYAN is 82. Example: Heograpiya. The grades for the learning areas under Makabayan will also be reflected in the report card.66 Thus.Kasaysayan at Sibika (HKS) 85 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)82 Musika. Follow the computation for each learning area component as presented above.66 Add the grades for the 4 core subjects plus Makabayan. the following guidelines shall be applied.Guidelines for Rating Elementary School Pupils The existing guidelines provided in DECS Order no.

Helpfulness and Cooperation 4. Industry 10. Sportsmanship 7. Courtesy 3. Consideration for Others 6.Reliance 9. a non-numerical rating will be used to mark the pupil’s Character Traits. Cleanliness and Orderliness Guidelines for Rating A B C D Very Good Good Fair Poor 1 2 3 4 32 . Resourcefulness and Creativeness 5. Below is a sample table for the traits to be rated: CHARACTER BUILDING TRAITS 1. Obedience 8.Marking for the Character Traits Since appropriate core values have been indicated in the learning competencies in different learning areas. Honesty 2. Self. The class adviser and other teachers handling the class shall give the non-numerical rating for behavior observations.

Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Misika.Sample Report Card For Grades I-III Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan (Sibika at Kultura. MSEP) Average For Grades IV-VI Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan Heograpiya/Kasasa yan/ Sibika (HKS) Eduk. Sining at Eduk. Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 1 2 3 4 Final Rating 1 2 3 4 Final Rating Average 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful