PRI MER

on the 2002 Basic Education Curriculum

(Elementary Lev el)

1

Objectives of Elementary Education
Article III, Sec. 21 of the Education Act of 1982 states the objectives of elementary education. These are to: 1. provide the knowledge and develop the skills, attitudes, and values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing social milieu; 2. provide learning experiences which increase the child’s awareness of and responsiveness to the changes in and just demands of society; and to prepare him for constructive and effective involvement; 3. promote and intensify the child’s knowledge of identification with, and love for the nation and the people to which he belongs; and 4. promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity and prepare himself to engage in honest and gainful work.

Objectives of Elementary Education Curriculum
Elementary education shall aim to develop the spiritual, moral, mental and physical capabilities of the child, provide him with experiences in the democratic way of life, and inculcate ideas and attitudes necessary for enlightened, patriotic, upright and useful citizenship. To achieve these objectives, elementary education curriculum shall provide for the: 1. inculcation of spiritual and civic values and the development of a good Filipino based on an abiding faith in God and genuine love of country; 2. training of the young citizen in his rights, duties and responsibilities in a democratic society for active participation, in a progressive and productive home and community life; 3. development of basic understanding about Philippine culture, the desirable tradition and virtues of our people as essential requisites in attaining national consciousness and solidarity; 4. teaching of basic health knowledge and the formation of desirable health habits and practices; 5. development of functional literacy; in Pilipino and in English as basic tools for further learning; and 6. acquisition of fundamental knowledge, attitudes, habits and skills in science, civics, culture, history, geography,
2

mathematics, arts, and home economics and livelihood education and their intelligent application in appropriate life situations.

3

pagbasa. 4 . Writing includes writing readiness skills. Grade III is considered the threshold in reading. ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. 2. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles. pagsasalita. nahahasa ang wastong pagbigkas. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. but not to the extent of neglecting the content in the English books for the grade. literary appreciation and study skills. Learning activities to develop competence in these phases of communication should be varied.DESCRIPTION OF LEARNING AREAS (Elementary) 1. Listening is an information – processing act. Speaking includes skills in using the language expressions and grammatical structures correctly in oral communication. Para sa mabisang pagtuturo. pagkilala sa mga salita. Reading is getting meaning from the printed page. English English as a subject is concerned with developing competence in listening. speaking. pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. reading and writing. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. It includes skills for vocabulary development. Thus. Sa pagsasalita naman. at the end of the third grade. meaningful and realistic. functional and creative writing. guided writing. tula. Science and Health concepts may be used as content in English especially for Grades I and II. Filipino Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig. every child is expected to be a reader. It includes skills in auditory discrimination and cognitive comprehension. levels of comprehension. pagsulat at pag-iisip sa Filipino. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. tugma. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. diyalogo at iba pa.

In Grades IV-VI. metric and local measurements. Science and Health Science and Health aims to help the Filipino child gain a functional understanding of science concepts and principles linked with real life situations. process skills may be developed in Makabayan subject like Sibika at Kultura. fractions and decimals including money. Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa pagsasanib ng Musika. acquire science skills as well as scientific attitudes and values needed in solving everyday problems. 4. more complex study of Science concepts will be taken up in preparation for High School work. addition and subtraction. percent. performs skills in decimals and fractions. and the environment and its conservation. food production. basic facts of multiplication and division. These concepts reinforce the sensory-perceptual activities introduced in the 8-week ECD Curriculum. Tumutukoy rin ito sa 5 . There is no Science and Health for Grades I and II but simple science and health concepts which include the child’s interaction to his immediate environment are contents of English. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una. ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan. the child is expected to solve problems related to business and industrial activities in the community. Grades 3 and 4 deals with the study of whole numbers. measurement and graphs. nutrition. simple probability. Makabayan Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura. fractions. In Grades 5 and 6 the child is expected to have mastered the four fundamental operations of whole numbers. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan. 5.3. polygons. conceptualize the meaning of ratio and proportion. the use of money and their application to practical problems based on real life activities. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. angles. basics of geometry. measurement and graphs. Mathematics Mathematics in Grades 1 and 2 includes the study of whole numbers.HKS) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika. These pertain to health and sanitation. Kasaysayan at Sibika (SK. plane figures. integers. Simple concepts in Algebra is also introduced to be articulated in the high school. Heograpiya. spatial figures. Teaching Science and Health will formally start in Grade III using English as medium of instruction. Besides further development of the basic mathematical skills. Likewise. the four fundamental operations.

paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal. malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. ideya. sining pang-industriya. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang damdamin. ang pokus ay ang Sibika. Habang papataas ng baitang ang bata. ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. tagumpay at mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. agrikultura. panlipunan at pagkabuhayan. mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. lokasyon. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanaisnais na saloobin. Tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at ng pamahalaan. klima. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Sa Musika. Ito ang mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura. populasyon. ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop at ang wastong pangangasiwa nito. tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan. taas ng lugar. Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. Isang katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon. at imahinasyon. at iba pang malikhaing gawain at proyekto. ang kaangkupang pisikal at mga kasanayang panlaro (lead-up games). Naglalayon ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal. at ang paggamit. Sa pamamagitan nito. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin. Para sa Ikaanim na Baitang. paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan. 6 . ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. mga karapatang tinatamasa. pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika. direksyon. bahaging dapat gampanan. Gayundin. pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito. halaman. Para sa Ikalimang Baitang. hayop. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. Sa pamamagitan ng musika. batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan.

nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. pook. naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan. nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at dituwiran.MGA INAASAHANG BUNGA SA FILIPINO MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat). Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog. nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon. nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. nakapagsasabi ang mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita. bagay. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. nakagagamit ng iba’t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba’t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap. nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap. nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba’t ibang anyo ng teksto. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan. 7 . nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan. nakabubuo ng iba’t ibang pangungusap. nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. nakapaglalarawan ng mga tao. nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang.

and write legibly simple sentences and messages in cursive form. and read various text types materials to serve one’s own learning needs in meeting a wide range of life’s purposes. demonstrate more independence in the use of language to meet everyday needs. common words and simple sentences in manuscript form. express ideas logically in oral and written forms. the learner is expected to listen critically. communicate one’s feeling and ideas orally and in writing with a high level of proficiency. posters. intonation patterns in sentences heard. At the end of Grade V. radio broadcasts and express ideas accurately in oral and in written form. the learner is expected to listen critically to 1-2 paragraphs. read critically and fluently in correct thought units. At the end of Grade IV. 8 . texts for information and entertainment and respond properly to environmental prints like signs. speak clearly and use appropriate expressions in talking about oneself and the immediate environment. At the end of Grade III.EXPECTATIONS IN ENGLISH GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms. word stress. At the end of Grade II. and demonstrate interest in reading to meet one’s various needs. for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life At the end of Grade I. and read with comprehension. the learner is expected to listen critically to news reports. and read independently for pleasure and get information from various text types. demonstrate independence in using the basic language structure in oral and written communication. commands and requests. communicate fluently and accurately orally and in writing. At the end of Grade VI. read with ease and understanding beginners’ books in English. and write legibly information about oneself. the learner is expected to listen critically to get information from text heard. the learner is expected to recognize differences in speech sounds. the learner is expected to listen critically to different text types. use appropriate expressions in varied situations and about places and topics of interest.

9 . demonstrate understanding of concepts and perform skills on fractions. and apply the concepts learned in solving problems. ratio. decimals including money. understand basic facts of multiplication and division. geometry. fractions. perform addition and subtraction of 1 to3-digit numbers. demonstrate understanding of concepts and perform skills on decimals. communicating. At the end of Grade V. exact and estimated computation on the four fundamental operations. fractions. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. and apply the concepts learned to solve problems. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine thousand including basics of geometry. fractions and measurement. At the end of Grade II. measurement. At the end of Grade III. perform the four fundamental operations of whole numbers and measurement.EXPECTATIONS IN MATHEMATICS GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy. decimals. exact and estimated computation of the four fundamental operations on rational numbers including money and measurement and apply the concepts learned in solving problems. geometry. At the end of Grade VI. and graphs. exact and estimated computation of the four fundamental operations involving decimals. graphs and scales. and apply the concepts learned to solve problems. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. and in solving problems in daily life using appropriate technology At the end of Grade I. measurement and graphs. estimating. money. percent. percent. and apply the concepts learned in solving problems. geometry. the child is expected to demonstrate understanding of basic concepts and skills on whole numbers up to nine hundred including money and measurement. thinking analytically and critically. fractions. integers. simple probability. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and perform skills of whole numbers up to millions and billions including money. perform addition and subtraction of 3 to 4-digit numbers. ratio and proportion. measurement and graphs. integers. and apply the concepts learned to solve problems. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine hundred thousand. At the end of Grade IV.

10 . food. and acquire values. and practices related to body systems (skeletal. At the end of Grade IV. technology and health relate to the comprehension of the environment and application of skills. weather and the sun as source of light and heat. weather elements. respiratory and urinary). basic and integrated science process/thinking skills. states of matter. force and motion. attitudes and values in solving varied life situations At the end of Grade III. personal health. the learner is expected to develop functional understanding application of science and health concepts. attitudes and practices related to body systems (reproductive. heat. climate and seasons and beyond the solar system. water cycle. basic process/thinking skills. disease prevention and control. light and sound energy. earth resources and their conservation. energy transformation and conservation. At the end of Grade V. materials and their uses and effects.EXPECTATIONS IN SCIENCE AND HEALTH GOAL: Demonstrate understanding of how science. earth. moon and sun. caring for plants and animals. tides and the solar system. disease prevention and control. animal and plant reproduction. soil erosion. reaction of different substances. and acquire values. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. basic and integrated science process skills/thinking skills. rocks. At the end of Grade VI. simple machines. plant and animal adaptation. ecosystem. and acquire values. movement of the earth’s crust. nutrition. attitudes. friction and heat energy. basic process/thinking skills. attitude and practices related to one’s sense organs. growth and development. classification of plants and animals. typhoons. attitudes and practices related to body systems (circulatory and nervous). characteristics of plants and animals. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. electrical energy. changes in matter. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. and acquire values. muscular and digestive).

kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan. laro. agham at teknolohiya. sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan  positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa  kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 11 . musika.  mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap.MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN MITHIIN: Nakapagpapakita ng:  sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan.  pagpapahalaga sa sining.

at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan. KASAYSAYAN AT SIBIKA (SK. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap. nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino.MGA INAASAHANG BUNGA SA SIBIKA AT KULTURA. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa. at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. HEOGRAPIYA. mga yaman at industriya.HKS) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan. may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan. nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa. kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. may mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa. sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. 12 . Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang pangheograpiya. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global.

at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng maganak. 13 . nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) MITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman. Pagkatapos ng ikalimang Baitang. nakapag-aambag upang maging matatag ang mag-anak. nagkakaroon ng mga karanasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. pamayanan at bansa. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak. kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga. pamayanan at bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng maganak at pamayanan. kasanayan.

upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos.MGA INAASAHANG BUNGA SA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. 14 . nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin.

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga sangkap o elemento ng sining sa pang-arawaraw na gawain at pagpapahalaga sa mga pamanang sining na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. nakapagpapahalaga sa mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. 15 . Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining. nakapagpapahalaga ang mga bata sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamanang sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng kapaligiran.MGA INAASAHANG BUNGA SA SINING MITHIIN: Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining sa pang-araw-araw na gawain. naipapahayag ang sariling kaisipan at pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang midya at kagamitan at napahahalagahan ang mga pamanang sining ng bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.

mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan. pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder. patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal. nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan. nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor. isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. Pakatapos ng Ikalimang Baitang. 16 . katutubong laro at sayaw. dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo. at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts. gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. himnasyo. nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro. nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal. sayaw at sa katutubong kultura Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks. at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan. at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor. at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro. nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball. nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal.

HKS will be used as vehicle for the development of language skills in Filipino. Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS) and Science and Health in language teaching.SUGGESTED TEACHING STRATEGIES MODELS OF INTEGRATION CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) ENGLISH FILIPINO SCIENCE AND HEALTH (Content) SIBIKA AT KULTURA/HEOGRAPIYA. It means that the contents of SK. In developing the skills in English the content of Science and Health will be used. KASAYSAYAN AT SIBIKA (Content) Content-Based Instruction is the integration of the content of learning areas like Sibika at Kultura (SK). 17 .

THEMATIC TEACHING Thematic teaching recognizes learning around ideas. MODEL 1 – MAKABAYAN GRADES I – III Sibika at Kultura at Pagpapahalaga SINING MUSIKA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 18 . The theme provides coherence and focus on the accompanying activities. It provides framework for linking content and process from a variety of disciplines. The theme enables learners to see the meaningful connections and interrelatedness across content or skill areas. Below are sample models for thematic teaching.

MODEL 1 Grade I – (Makabayan) Nakikilala ang magagandang tanawin a pook-pasyalan ng sariling pook/bansa Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali Napananatiling malinis ang paligid Musika Nakaaawit nang may tamang tono – tungkol sa magandang tanawin/kapaligiran Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan Sining Nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba’t ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Naisasagawa ng iba’t ibang bahagi ng katawan ang iba’t ibang hugis 19 .

MODEL 2 – MAKABAYAN GRADES I V– VI Heograpiya/Kasaysayan/Sibika at Pagpapahalaga Musika UNIFYING THEME (Common to All Makabayan Learning Areas) Sining Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan 20 .

MODEL 2 Makabayan – HKS IV Heograpiya/Kasaysayan/Sibika Napatutunayan na ang mga Pilipino ay may sariling kultura bago pa man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao KATUTUBONG KULTURA Musika Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1. Nakikilala ang mga katutubong sining ng pook/bayan 21 .papataas . mura at sapat na pagkaing katutubo sa lugar para sa mag-anak Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Sining Nagagamit amg mga kilos dilokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Natutukoy ang mataas at mababang tunog .pababa (Awiting Bayan) Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiya.

Sining.HKS) 22 .MODEL 3 – ACROSS ALL LEARNING AREAS SCIENCE & HEALTH ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS UNIFYING THEME (Common to all learning areas) Musika. HEOGRAPIYA. KASAYSAYAN at SIBIKA (SK. Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) SIBIKA at KULTURA.

- - Filipino Pagkilala ng mga pangngalanat mga uri nito Pagsulat ng mga ngalan ng pagdiriwang gamit ng malaking titik Pagbasa ng kuwento tungkol sa iba’t ibang pagdiriwang Pagsagot ng mga tanong tungkol sa detalye ng mga kwentong binasa Pagsunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento KONSEPTO: Ang mga makabuluhang pagdiriwang ay nakatutulong sa pagkakabuklod/ pagkakaisa ng mga Pilipino.E. English Recite verse/poem on celebrations Read stories and answer wh questions Decode new words through structural analysis using simple prefix and definitions Picture study showing different celebrations 7 Give 2 or 3 sentences about the pictures 7 Give heading/title to pictures/situations about celebrations 7 Write 2 or 3 sentence paragraph about the celebrations Relate experiences about a particular celebration Musika Pag-awit ng may kaugnayan sa pagdiriwang 7 Pasko Na Naman 7 Pandangguhan Pagsunod sa ritmo ng mga awit Pagtugtog ng awit – “Rhythm Band” Pangwakas na Gawain Pagtatapos ng Yunit sa - Sining Pagguhit ng iba’t ibang pagdiriwang Paggawa ng maskara. headress Paggawa ng mga banderitas Pagdaraos ng Selebrasyon sa Silid Aralan kasama ang mga Magulang 7 Pagpaplano ng mga gawain ng bawat pangkat 7 Paghahanda ng iba pang kailangan 7 Pagsasagawa 7 Pagbibigay-halaga sa ginawa GMRC Paggalang sa mga paniniwala tungkol sa pagdiriwang Pakikiisa sa mga gawain Pagsunod sa mga panuto/tuntunin 23 .SAMPLE THEMATIC MODEL FOR GRADE II (A One-Week Lesson) OneSibika at Kultura Mathematics Iba’t-ibang pagdiriwang 7 panrelihiyon 7 pansibiko Mga gawaing kaugnay ng mga pagdiriwang Mga paniniwala/kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang Kahalagahan ng pagdaraos ng mga pagdiriwang Pagkakaroon ng debate tungkol sa paksang: “Dapat ba o di-dapat ipagdiwang ang pista” Counting Estimating Measuring Comparing Ordering Paggalaw ng katawan ayon sa ritmo at diin 7 Pagmartsa 7 Pag-imbay 7 Pagkandirit Laro kaugnay ng pagdiriwang 7 Pagbasag Palayok (Hitting the Pot) 7 Pabitin 7 Hilahan ng lubid 7 Karera sa sako 7 Paglalagay ng buntot sa ___ P.

E. and Field Trip Co-curricular activities: e. The child can also participate in various interest groups such as musical organization.g. the school may design alternative longer time schedule of 120 minutes/day to give enough time for hands-on exploratory work once or twice a week.THE ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM Time Allotment Daily Time Allotment III IV V 100 80 80 40 60 360 80 60 60 60 100 (40) (20) (40) 360 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Learning Areas English Filipino I 100 80 80 60 320 II VI 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Mathematics Science and Health (integrated in English for Grades I & II) Makabayan  SK. scouting and other recreational activities. Arts and P. 24 . etc. Appropriate core values for each learning areas have been indicated in the learning competencies. Hence. This can be done through careful planning and coordination with the other teachers of the MAKABAYAN components (HKS and MSEP). the teacher may do so. intramurals. This is used as vehicle in developing the skills in English. at the beginning of the school year. For grade IV. the teacher can get some of the time allotted for MAKABAYAN. Campus Journalism. Observation of the Different Activities/Industries in the Community. Science Club. • Science and Health for Grades I & II is integrated in English. However. • Filipino will use SK/HKS as content. • For EPP.HKS integrated in  MSEP Grades I-III  EPP – not introduced in Grades I-III Total Minutes Daily 100 80 80 60 320 • GMRC is integrated in all learning areas in all grade levels. teachers are expected to prepare a schedule of the learning strands based on the PELC that will be taught each grading period. • Varied activities may be done in learning areas with increased time allotment such as: Remediation for Slow Learners Enrichment/Reinforcement for Fast Learners Library Work/Research on the Assigned Lessons Community Work as an extension of the lesson e. These can be used as spring board or outcome of the lessons. but if there’s a need to formally teach the elements of Music.g. SK/HKS will be taught as a separate subject because this has a separate time allotment. Focus is on the development of the communication skills. the teacher/s may plan a three week cycle in such a way that each component will receive equal time allotment. Interview of Community People. • MSEP are integrated in Sibika at Kultura for Grades I-III. MSEP is given 20 minute period and 40 minute period for Grades V and VI to be taught daily. Although 40 minutes is allotted to EPP as one teaching block daily. Math Club.

GMRC is integrated. 25 .PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample A Grades I & II Minutes 100 15 80 Grade III Learning Area Time Minutes 100 15 80 English RECESS Mathematics Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 2:20 2:20 – 2:35 2:35 – 3:35 80 15 60 Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 English RECESS Mathematics 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 PM 1:00 – 1:40 1:40 – 3:00 3:00 – 3:15 40 80 15 Science and Health Filipino RECESS 3:15 – 4:15 60 Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 80 60 15 60 100 Learning Area Time Minutes 80 60 15 60 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 RECESS Filipino AM AM G M R C PM 1:00 – 2:40 Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 RECESS Filipino G M R C 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 English Mathematics RECESS Science and Health 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 PM 1:00 – 3:00 2:40 – 2:55 2:55 – 3:55 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 15 60 360 3:00 – 3:15 3:15 – 4:15 15 60 380 In all areas.

PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample B Grades I & II Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 Grade III Learning Area Time Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 English Filipino RECESS Mathematics English Science RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 3:45 English Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 English Filipino RECESS Mathematics 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 3:25 – 4:25 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 100 Learning Area English Mathematics RECESS Science Filipino English Filipino RECESS Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Filipino English Filipino RECESS Filipino Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 G M R C 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 G M R C AM AM 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:45 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 360 380 GMRC is integrated in all learning areas. 26 . in all grade levels.

Sample Class Program Double-Single Session AM Session Learning Area English (100) Filipino (80) RECESS Mathematics (80) Science (40) Makabayan (60)  SK and MSEP Grade I & II 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:35 Grade III 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:15 11:15 – 12:15 Learning Area English (80) Filipino (60) Mathematics (60) RECESS Science (60) Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (100) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 Grade V & VI 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (120) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:35 PM Session Learning Area English Filipino RECESS Mathematics Science Makabayan  SK and MSEP Grade I & II 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 6:05 Grade III 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:45 Learning Area English Filipino Mathematics RECESS Science Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 6:45 Grade V & VI 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 7:05 27 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades I & II 1st Shift Learning Area English (360) Mathematics (300) RECESS Filipino (290) Makabayan (180) 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:20 9:20 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:20 1:20 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:20 5:20 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 6:00 – 7:10 7:10 – 8:10 8:10 – 8:20 8:20 – 9:30 9:30 – 10:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 10:00 – 11:10 11:10 – 12:10 12:10 – 12:20 12:20 – 1:30 1:30 – 2:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 2:00 – 3:10 3:10 – 4:10 4:10 – 4:20 4:20 – 5:30 5:30 – 6:00 28 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades III & IV 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) SK/HKS (4) EPP 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) rd 3 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) Monday – Wednesday 6:00 – 7:10 7:10 – 8:00 8:00 – 8:10 8:10 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:10 11:10 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 1:00 1:00 – 2:00 1:00 – 1:30 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:10 3:00 – 4:00 4:00 – 4:10 4:10 – 5:00 5:00 – 6:00 5:00 – 5:30 5:30 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Filipino MSEP 6:00 – 6:50 6:50 – 7:55 7:55 – 8:05` 8:50 – 9:35 9:35 – 10:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 10:00 – 10:50 10:50 – 11:55 11:55 – 12:05 12:05 – 12:50 12:50 – 1:35 1:35 – 2:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 2:00 – 2:50 2:50 – 3:55 3:55 – 4:05 4:05 – 4:50 4:50 – 5:35 5:35 – 6:00 29 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades V & VI 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP nd 2 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan  MSEP 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 6:00 – 7:00 7:00 – 8:15 8:15 – 8:25 8:25 – 10:00 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 11:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 10:00 – 11:00 11:00 – 12:15 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 2:00 – 3:00 3:00 – 4:15 4:15 – 4:25 4:25 – 6:00 5:30 – 6:00 30 .

Guidelines for Rating Elementary School Pupils The existing guidelines provided in DECS Order no.Kasaysayan at Sibika (HKS) 85 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)82 Musika. Mathematics and Filipino). Total grades divided by 5 is the average grade of the pupil for all learning areas.66 s. s. Then compute the average of HKS. EPP and MSEP. Science and Health. the following guidelines shall be applied. Example: Heograpiya. ▪ ▪ Periodical Test is given a weight of 40% Other measures of achievement is 60% For Makabayan. Follow the computation for each learning area component as presented above.1995 re: Guidelines for Rating Elementary School pupils per DECS Order No. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 81 248 / 3 = 82. The grades for the learning areas under Makabayan will also be reflected in the report card. 31 . There shall be one (1) grade for Makabayan. The average rating of the three (3) learning areas will be the grade for Makabayan. the grade for MAKABAYAN is 82.66 Add the grades for the 4 core subjects plus Makabayan. 1993 will still be enforced in rating each core subject (English. 80.66 Thus.

Courtesy 3. Industry 10. Honesty 2. Cleanliness and Orderliness Guidelines for Rating A B C D Very Good Good Fair Poor 1 2 3 4 32 . Below is a sample table for the traits to be rated: CHARACTER BUILDING TRAITS 1.Marking for the Character Traits Since appropriate core values have been indicated in the learning competencies in different learning areas. Obedience 8. The class adviser and other teachers handling the class shall give the non-numerical rating for behavior observations. Helpfulness and Cooperation 4. Sportsmanship 7. Self. Resourcefulness and Creativeness 5. a non-numerical rating will be used to mark the pupil’s Character Traits. Consideration for Others 6.Reliance 9.

Sining at Eduk.Sample Report Card For Grades I-III Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan (Sibika at Kultura. Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Misika. MSEP) Average For Grades IV-VI Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan Heograpiya/Kasasa yan/ Sibika (HKS) Eduk. Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 1 2 3 4 Final Rating 1 2 3 4 Final Rating Average 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful