1. _____ nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang paparating na trak. 2.

Dinala sa _____ ang mamang nasagasaan. 3. Ang aksidente ay naganap noong _____.

Uri ng Pang-abay
‡ Pamaraan ‡ Panlunan ‡ Pamanahon

Pang-abay na Pamaraan 
sumasagot sa tanong na paano  nagsasaad kung paano ginawa, ginagawa o gagawin ang isang kilos
Hal. Biglang nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang paparating na trak. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang paparating na trak.

Pangabay na Panlunan 
sumasagot sa tanong na saan  nagsasabi ito ng lugar o pook kung saan nagyari o naganap ang kilos.
Hal. Dinala sa pagamutan ang mamang nasagasaan. Naiwan sa kalsada ang mamang nasagasaan.

Pang-abay na Pamanahon 
sumasagot sa tanong na kailan  nagsasabi ito ng panahon kung kailan ginawa o ginagawa ang isang kilos
Hal. Ang aksidente ay naganap noong Miyerkules. Ang aksidente ay naganap noong umaga.

Piliin ang pang-abay sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. 1. Si Amanda ay pumunta sa kanyang hardin.

Piliin ang pang-abay sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. 2. Tiningnan niya ang mga rosas na itinanim sa paso.

Piliin ang pang-abay sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. 3. Dahan-dahan niyang dinilig ang mga ito.

Piliin ang pang-abay sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. 4. Mayroon din siyang morning glory na namumukadkad tuwing hapon.

Piliin ang pang-abay sa pangungusap at tukuyin ang uri nito. 5. Ang mga poinsettia naman niya ay namumula tuwing Disyembre.

Ang Pinuno
Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba, At taos-pusong tumutulong sa kapwa. Siya ay nangunguna sa paggawa ng tama, Nagsisilbing isang magandang halimbawa.