KATUTURAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBABASA

Ang pagbasa ay nakaukit at kakambal na ng pamumuhay na bawat tao. Ito ay ang tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan at kaisipan. Masasabi rin na ang pagbasa ay paraan ng pagtukoy sa ideya at kahulugan ng isang nalilimbag na mga salita, babasahin o sulatin. Ang pagbasa ay isang gawaing di mahihiwalay sa buhay ng tao. Paggising pa lang sa umaga, pagkatapos magpasalamat sa Dakilang Lumikha pagkatapos matiwasay na nakaraan ang magdamag, ang tao ay magsisimula na ng gawaing pagbabasa. Babasahin niya ang oras, ang mga kailangan niya sa paghahanda ng kanyang ikabubuhay, anupat sa maraming sandali at oras ay kailangan niyang magbasa. Sa pagbabasa nalalaman ang nangyayari sa iba’t ibang lugar. Kung nagbabasa ay para bang nalilibot ng tao ang maraming lugar sa mundo. Nakahahanap ng kalutasan sa mga suliranin kasama pa ang puntong sa pagbabasa ay maaaring maaliw and isang tao. Ang pagbabasa ay hindi lamang pag-unawa ng mga salitang nakapaloob sa bawat pahina sa tekstong nabasa kundi pagbibigay interpretasyon din ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipang nais ipahayag. Ito ay pagbibigay kahulugan sa mga nakatalang sagisag ng mga kaisipan. Kailangan ng mamababasa ang matamang pagsusuri sa kahulugan ng mga salita, pangungusap, talata at parirala. Ang pagbabasa ng aklat ay isang mabisang paraan upang maabot ang makabagong karunungan at kaalaman ng tao magmula noong unang panahon hanggang kasalukuyan.

MGA PARAAN NG PAGBASA 1. Tahimik na Pagbasa
Ang ganitong uri ng pagbasa ay nangangailangan ng masugid na pang-unawa sa binabasa. Kaya nga, mahalagang tiyakin na ang kapaligiran ng kung saan gagawin ang pagbabasa ay tahimik o malayo sa ingay na maaaring makasira sa konsentrasyon ng babasa.

MGA PATNUBAY/ GABAY SA PAGBASA NANG TAHIMIK:

Para sa kapakanan ng mga nakikinig. Malakas na Pagbasa Layunin ng pagbabasang ito na magbigay ng mga gintong kaisipan sa mga tagapakinig. e. Tamang ayos o posisyon. b. Ang intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng mga salita. Bolyum/Lakas ng tinig. c. Pumili ng lugar kung saan magbabasa nang tahimik.a. ang pagbabasa ay dapat na maayos at malinaw upang di maging kabagut-bagot ang dating pandinig. Mata lamang ang gamitin sa pagbabasa ng tahimik. Tinutukoy rito ang pagbigkas nang maayos na kasama rin ang tamang intonasyon. Nais din nitong bigyang aliw at bigyang-kaalaman ang mga nakikinig. Tayo o tindig. Makatutulong ito sa pag-iisip at pag-unawa ng binabasa. Huwag gagamitin ang daliri na pantulong sa pagbabasa at maging ang pagsunod ng ulo kung ang nagbabasa ay iwasan upang medaling maunawaan ang binabasa at di lubhang mapagod sa ginagawang pagbabasa. b. c. Kapag di angkop ang lakas ng tining ang mga nakikinig at nawawalan ng interes sa pakikinig. Dapat ay matiyak na libre sa ingay at hindi magulo ang lugar. d. Sa pagbasa nang malakas. ang mambabasa ay nararapat na mahusay bumasa. Ang ayos ng pag-upo kung magbabasa ay mahalagang isaalang-alang pagkat makatutulong ito sa maginhawang pagbabasa. . Tamang paraan ng pagbigkas. Tamang lugar. MGA PATNUBAY/GABAY SA PAGBASA NANG MALAKAS: a. Dapat ay tama lamang ang lakas ng tinig sa bilang ng nakikinig at gayundin sa laki ng lugar o kuwarto na pinagdarausan ng pagbabasa. Ang magbabasa ay nararapat na maging maingat sa pagpili ng pook na kung saan niya gagawin ang tahimik na pagbabasa. Bumasa nang mabilis subalit may pag-unawa sa nilalaman ng binabasa. 2. Ang maganda at tamang tindig ay malaki ang maitutulong sa paghihikayat at kawilihan ng mga nakikinig.

Sa ikalilinang ng lahat ng mga ito. dula. ito ay panukatan o dimensyon sa pagbasa. kawilihan at saloobin at mga pagpapahalaga. 2. 1. DALAWANG URI NG PAGBASA 1. paglalahad at iba pang uri ng babasahin. Masusing pagbasa – ito ay nagtataglay ng layuning makapagbigay ng impormasyon at detalye . Pagsunod sa panuto d. Pahapyaw na pagbasa . Pagbibigay ng katotohanan upang mapatunayan ang isang nalalaman i. Pagkuha sa pangunahing kaisipan g. Paghanap ng tugon sa mga tiyak na katanungan h. marami siyang nilalayong malinang sa mag-aaral. UNANG DIMENSYON : Pag-unawang literal a.ito ay nagtataglay ng layuning makapangalap at makakuha ng mga detalye at impormasyon sa isang aklat. Pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari c. Ang kaliwang kamay ang siyang dapat humawak sa ano mang babasahin o sa aklat na nais basahin at ang kanang kamay ang magsisilbing tagabuklat at tagalipat sa mga pahina ng binabasang materyales. Ang mga babasahin ay nakatutulong sa paghahandog sa mag-aaral ng mayayamang karanasan na makatutulong sa paglinang ng mabubutin gkaalaman. kwento. may mga panukatan sa pagtatanong. MGA PANUKATAN O DIMENSYON SA PAGBASA Sa pagbabasa ng guro sa mag-aaral ng mga salaysay. Paggawa ng balangkas ng binasa f. Paghanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang konklusyon Pagkilala sa mga tauhan . Layunin din nitong makapagbigay ng mga paghahambing at pagtutulad ng mga dahilan at halimbawa. Hindi ang kakayahan lamang ng mag-aaral sa pagkilala sa mga nakatalang mga sagisag ng diwa at kaisipan kundi higit pa roon. Tamang paghawak sa aklat. Pagpuna sa mga detalye b. kasanayan. pag-uugali. Pagbubuod o paglalagom sa binasa e.d. j.

Paghahambing at pagbibigay ng pagkakaiba d. Pagkuha ng kalalabasan f. Paghihinuha sa mga sinundang pangyayari g. Pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama f. IKATLONG DIMENSYON: Pagkilatis sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng pagkalahad a. Pagkakilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisipan ng mga pangungusap h. IKAAPAT NA DIMENSYON: Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magbunga ng bagong pananaw at pagkaunawa . Pagdama sa katangian ng tauhan b. Pagdama sa pananaw ng may-akda e. Pagkakilala sa pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap sa isang talataan i. j. Pagbibigay ng kuru-kuro at opinion e. Pag-iisip ng masaklaw at malawak c. IKALAWANG DIMENSYON: Pagkaunawang ganap sa mga kaisipan ng mayakda lakip ang mga karagdagang kahulugan a. Pagpapasya sa kabisaan ng paglalahad 4. Pagtalakayan tungkol sa mabubuting katangian ng kwento Pagpapasya tungkol sa katumpakan ng pamagat ng binasang seleksyon k. Pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang salita c. Pagbibigay ng pamagat 3.k. Pagpapahalaga sa binasa g. Pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa i. Paghinuha ng mga katuturan o kahulugan d. Pagbibigay ng reaksyon b. Pagbibigay ng solusyon o kalutasan h. Pag-uuri-uri ayon sa pamagat 2.

Paglikha ng sariling kwenyo batay sa binasa PAGKUHA NG KAHULUGAN SA PAMAMAGITAN NG: CONTEXT CLUES Mapapalawak natin ang talasalitaan at lubos na maiintindihan ang kahulugan ng bawat salita. Nalulong – nabulid – naratay – nadiin . Nanunukso – nanlilibak – nanunudyo – nang-uuyam – nang-aasar – nang-iinis 3. Pagbabago ng pamagat ng kwento d. Pagbabago ng panimula ng kwento o lathalain b. 2. Ang damo ng mga adik sa simula pa lang ay nakasisira na ng kalusugan at kapag nagtagal ay lumalason sa katawan at isipan. Pag-uugnay ng binasa sa sarili at sa tunay na buhay c. Pagbibigay ng mga opinyon at reaksyon b. Pagbabago ng wakas ng kwento o lathalain c. Pagbibigay ng katotohanan upang dagdagan ang mga nalalaman f. Ang damo sa bukid maliit pa ay nakasisira na ng tanim at kapag lumaki at pumapatay sa ano mang uri ng gulay. IKALIMANG DIMENSYON: Pagkilala ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon a.a. Pag-aalaala sa mga kaugnay na impormasyon e. SALITANG KASINGKAHULUGAN O SALITANG KASALUNGAT Ang ideya at mensaheng nais ipaabot ng may-akda ay maaaring mabigyan ng ibang interpretasyon o kahulugan ng mga mambabasa ayon sa pagkagamit sa pangungusap. Pagbabago ng katangian ng mga tauhan e. Halimbawa I – Mga salitang magkasing-kahulugan 1. talata at parirala sa pamamagitan ng context clues. Pagpapayaman sa talakayan ng aralin sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kaugnay na karanasan d. pangungusap. Kawangis – kamukha – kahawig – kawangki – kapares – katulad 2. Pagbabago ng mga pangyayari sa kwento o lathalain f. Halimbawa: 1. Pagpapaliwanag ng nilalaman o ng binasa batay sa sariling karanasan 5.

Payak ang kahulugan ng salitang ugat na nakabubuo ng pangngalan. laru-laruan. Suri – nagsuri. KATANGIANG TAGLAY NG MGA SALITA • Salitang maraming kahulugan Maraming salita sa wikang Filipino ang magkakasintunog ang bigkas at magkatulad ang baybay subalit may iba’t ibang kahulugan. Nagagalak – nalulumbay 2. Kaibigan – kaaway 3. Ang konotasyonay naiibang kahulugan ng salita ayon sa pagkakaugnay at pagkakagamit nito sa iba pang salita. Ang kumakaliwa sa asawa ay masamang gawain. Haligi a. mabangung-mabango. palaro. Kumakaliwa ang sasakyan sa paanan ng bundok bago makarating ng kabayanan. Mayroon ding salitang magkakaiba ang tunog at bigkas subalit magkatulad ng baybay. b. magsusuri. Makapal ang mukha ng batang lagging huling pumasok sa paaralan. May salitang ugat lamang at may mga tambalan. Denotasyon: Ang kahoy na yakal ay matibay na haligi ng bahay. Kumakaliwa a.later 2. Konotasyon: Si Ginoong Martin ay haligi ng kanilang pamilya. Makapal ang usok na nagmumula sa nasusunog na gusali. pabango. Ang mga . magpabango DENOTASYON O KONOTASYON Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan ng salita mula sa diksyunaryo. Halimbawa: 1. Halimbawa: 1. b. maglaro 3. Makapal a. tagasuri 2. Ang kahulugan nito ay ayon sa diin at bigkas at gamit sa loob ng pangungusap. Laro – kalaro. nagsusuri. larong-bata. pandiwa at pang-uri sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlapi.Halimbawa II – Mga salitang makasalungat 1. manlalaro. Saka . Bango – mabango. bumango. Aso – dog Aso – smoke 3. 3. pagsusuri. 2. Balat – skin Balat – birth mark STRUCTURAL CLUES O KAYARIAN NG SALITA Ang pagbuo ng kayarian ng salita ay may iba’t ibang pamamaraan. Halimbawa: 1.farm Saka . Kulang – husto HOMONYMS O HETERONYMS Ang talasalitaan ng Wikang Filipino ay nagtataglay ng magkakatulad na tunog at baybay subalit magkakaiba ng kahulugan at diin. surian. b.

Bakas – partner Nag-iwan ng bakas ang mga salarin. (Nagbago ang kahulugan ng paso) 2. Ito ay naiiba kaysa karaniwang pagsasalita na siyang higit na ikinagaganda ng isang pagpapahayag. Pagtutulad –ang tayutay na ito’y paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba. tulad ng at iba pa. tila at iba pa. (nangangahulugan ng bangkay ng taong naaksidente) • Salitang may naililipat na kahulugan May mga salitang naililipat ang kahulugan o nag-iiwan ng kakaibang kahulugan.ito’y nakapagdaragdag ng kaalaman at nakapagpapalawak ng ating talasalitaan. Kapag hindi natin alam ang kahulugan ay gumagamit tayo ng diksyunaryo. Ang labi niya ay dumating kaninang umaga buhat sa aksidenteng naganap sa ibayong dagat. Halimbawa: 1. Halimbawa: a. anaki. Ilan sa mga madalas gamiting tayutay ang mga sumusunod: 1. kawangis. 4. b. Umaalimbukay ang tubig sa aking palangoy. Ito ay nangangahulugan na may kaugnayan sa pinalitan ang ipinalit na katawagan. Ang pagmamahal ni Kate ay lason sa kanyang damdamin. Halimbawa: . gawi at talino ng tao. animo. (Nagbago ang kahulugan ng bakas) PATAYUTAY NA PANANALITA Ang patayutay na pananalita ay mga patalinghagang pagpapahayag ng nakapagdaragdag ng buhay at kulay sa wika. Si Kevin ay animong asong ulol kung magalit. Pagwawangis o metapora – ang tayutay na ito ay paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba subalit hindi gumagamit ng mga katagang tulad. Ang paghahambing na ito ay karaniwang ginagamitang ng mga katagang kaparis. Ang labi niya ay manipis at kabigha-bighani. Matigas ang puso ng mga taong walang habag. Kumahampas ang mga along nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Halimbawa: 1. Palit-tunog o metonomiya – ang tayutay na ito ay pansamantalang pagbibigay ng uabg kahulugan sa mga bagay na magkakaugnay. b. Pagbibigay katauhan o personipikasyon – ang tayutay na ito ay pagsasalin ng mga karaniwang bagay sa mga katangian. Ang bahay na natatanaw mo ay katulad ng gusaling nakatayo sa gitna ng siyudad. Ang iba namang salita ay pwede ring mag-iwan ng ibang kahulugan ayon sa pagkagamit sa pangungusap at sa paraan ng pagbigkas. Halimbawa: a. 3. katulad. Halimbawa: a. Paso – burns Paso na ang kanyang lisensya sa pagmamaneho kaya hinuhuli siya ng pulis. b. (nangangahulugan na ang labi ay bahagi ng mukha ng tao) 2. para. 2.

Gagasimbahan ang ipu-ipong sumalanta sa kanilang bahay. Mababaw ang luha – iyakin b. pangyayari at katayuan o kalagayan. 5. Halimbawa: a. Pagmamalabis o hyperbole – ang tayutay na ito ay nagbibigay ng sobra o may kakulangang angkin ng mga tao. Kalimitan din itong naririnig sa pang-araw araw na pakikipagkomunikasyon. Ang mga idyoma ay madalas makita o mabasa sa iba’t ibang uri ng panitikan kagaya ng tula. 1. . Magsunong ng kilay – mag-aral ng mabuti MGA KASANAYAN SA PAGBASA Karaniwan sa ating pagbabasa ay may naiiwang impormasyon na nais nating matandaan. Hindi tuwiran ang mga kahulugang nais ipahayag at hindi ibinibigay ang tunay na kahulugan ng bawat isa at maiintindihan lamang ang tunay na kahulugan ng mga ito sa ibabaw o sa pagitan ng mga salitang ipinahahayag. 6. Pagbabasa na may layuning makuha ang isang partikular na simbolo o ng grupo ng mga simbolo tulad ng petsa o pangalan ng isang tao o lugar.a. Maaaring ito ay mga tuwirang mga salita na kasagutan sa isang tiyak na sagot. halika na’t ako’y yakapin. b. Bagyo. Mabangis na leon ang daratnan ko sa madawag na kagubatan. bagyo. Halimbawa: Sisiguruhin kong hindi na madudungisan ang aking mga kamay sa muli nating pagkikita. o nagnanais na ating maikintal ang mga impormasyon para sa pansariling kapakinabangan. IDYOMA May sariling pinagkakagamitan ang idyomatikong pagpapahayag at ang mga ito ay nauunawaan kaagad mula sa kanilang panggramatikang istruktura. Pumarada ang litson sa opisina nang ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng Pambansang Pangasiwaan ng Patubig. Estilo sa Pagbasa a. Pagtawag o apostrape – ang tayutay na ito ay pagsasatao o pakikipag-usap sa mga karaniwang bagay na parang kaharap lamang ng nagsasalita subalit wala naman. Pinasalamatan ko ang masintahing ina. paksa para sa isang komposisyon. umalis na po kayo. b. Paano mo ito gagawin? Isang pamamaraan ay ang pagtatala ng impormasyon o taking notes. ito rin ay mabilisang paghahano ng kasagutan sa isang partikuar na tanong. O hangin. nobela at maikling kwento. b. Halimbawa: a. Tandaan lamang na sa pagtatala ng impormasyon huwang kalilimutan ang punong kaisipan o key words na makatutulong sa iyo upang magbalik sa iyong alaala ang mga nabasang mahahalagang tala sa aklat. Scanning: para sa tiyak at ispesipikong pokus. dula. Halimbawa: a. bagay. Pagpapalit-saklaw o senekdote – and tayutay na ito ay pagbanggit sa isang bahagi ng bagay upang matukoy ang kabuuan. sanaysay. 7.

IV atbp. mga karaniwang tambilang ang ginagamit at maliliit na titik na nakapaloob sa panaklong.Mahalagang mai-scan ang mga bahagi nga teksto upang malaman ang kahalagahan ng mga sumusunod sa bumabasa: i. B. Pangunahin at Pantulong na Ideya Sa pagbuo ng balangkas. may kaisahan. Sapagbuo ng mga punong kaisipan. Sa mga pantulong na kaisipan. Sa balangkas papaksa. Aktibong Pagbasa A. kinakailangan ang mga punong kaisipan na magkakaugnay. kahalagahan at kasukdulan ng mga paksa o pangyayari. Sa balangkas pangungusap. buong pangungusap ang ginagamit na pagpapahayag. maaaring magkaroon ng ikalima at ikaanim na antas. ang tambilang ng romano (I. Para sa ikaapat na antas.2. Ang teknik na magagamit sa pagbabasa ng isang pahayagan o magasin: basahin nang mabilis upang makuha ang pangunahing ideya at laktawan ang mga detalye. Sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya pinaguuri-uri ng mahusay na magaaral ang mga punong kaisipan at pantulong na kaisipan na nais ipahayag. 2.3 atbp). Ang huling kabanata ng isang aklat b.III. Ang pangulong tudling o outline ay kinakailangang simple lamang upang maging epektibo sa mahusay na pagbubuo ng balangkas. mahalaga na matutuhan mo ang tamang pamamaraan sa pagsulat ng balangkas batay sa inyong binasa. ginagamitan ng malaking titik (A. K. Ang una o huling talata ng mga kabanata iii. Mahahati pa rin sa ikatlong antas ang mga pantulong na kaisipan at karaniwang ginagamitan ito ng tambilang na karaniwan (1.II. Sa paghahanay ng mga pangunahing kaisipan. Para sa mga puno o pangunahing kaisipan. Ang introduksyon o panimula ng aklat ii. Skimming: Mabilisang pagbasa ng teksto upang makuha lamang ang pangkalahatang larawang ng materyales. maging pamilyar sa mga paksa at makakuha ng lagom sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pangunahing ideya. Detalyadong Pagbasa: makuha ang wasto at kinakailangang mga impormaston. Nagsisilbing gabay ng mga mag-aaral ang balangkas sa kayang pagsusulat. Kung gayon. B. kalinawan at tutugma sa paksang diwa sa kabuuan ng balangkas. Kung saan binabasa ang bawat salita. pinagsasama ang mga pangunahing detalye ukol sa .) ang ginagamit. Ang balangkas ay pinakakalansay ng anumang sulatin. c. ito’y inaayos batay sa kaayusan. atbp). Itnuturing na magkakaroon ng malinaw na direksyon ang gagawing balangkas. at may matutuhan sa teksto. May panandang ginagamit sa paghahati-hati ng mga kaisipan. isang salita o parirala lamang ang ginagamit na pagpapahaya ng isang diwa o kaisipang nais ipahayag sa isa o higit pang talataan.Pagbuo ng Balangkas Mahalaga ang paghahanda ng isang balangkas upang maitala ang mga ideya o kaisipan na nais isulat sa papel.

Ang paksang pangungusap ay dapat maghatid ng pangunahing ideya o kaisipan ng talata. Bakit at Paano. Gagamitin ang mga tambilang uang maipakita ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sub-topics sa mga punong kaisipan. Ano. Bilang karagdagan. kinakailangan na pag-ugnay-ugnayin mo ang mga ideya sa pamamaraang lohikal.tema ng paksa. C. Ang mga panimulang tanong na nabanggit ay karaninwang ginagamit ng mga tagapagpahayag sa pagkuha ng mga impormasyon sa pagbabalangkas ng kwento. E. Ang pinakamainam na pagkuha ng mga impormasyon ay mahusay na pangkat na mga katanungan na magbibigay ng mga dagdag kaalaman. Nagsisilbing gabay sa pagbubuo ng talata. . Saan. Dito hinihinkayat na mabigay ng pansariling dahilan. Nagtataglay ng isang pagksang pangungusap ang isang talatang maayos ang pagkakabuo. Ang isang mahusay na balakin ng mga punong kaisipan ay magbibigay linaw sa daan ng wastong pagbuo ng balangkas. magkakalaman at magkakabuhay ang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng maayos na pangungusap. Ang abstrak na pangkolehiyo ay iminumungkahi lamang na mabuo sa isang pahina ng papel. Pagbuo ng mga Tanong mula sa Binasang Teksto Sa pagnanais mo na maikintal sa inyong isipan ang mga mahahalagang paksa sa binasa mong teksto nais mo rin na malaman ang mga karagdagang kaisipan at kaalaman ng mga mambabasa na maarin gmakadagdag sa iyong mga nakuhang impormasyon. Ang mga konsepto ay mahalaga at makabuluhan. Kailan. pagpapaliwanag at paglalahad ng mga kongkretong detalye ukol sa paksa. Ang punong kaisipan ay may pantulong na ideya at detalye upang mabuo ang balangkas. Ang mga tanong ay di magbubunga ng malaman na kasagutan kung ito ay nakapokus lamang sa mga kasagutang oo at hindi. Pagbuo ng Paksa/Pangungusap Upang makabuo ka ng isang masining na paraan ng pagtatala ng mga kaisipan batay sa binasang teksto. Sa pagbabalangkas ng abstrak ay layunin nito ang mabigyan ng impormasyon ang mambabasa sa mga pangunahing kaisipan na di kinakailangang basahin ang kabuuan ng teksto. ang mga panimulang tanong ay magbubunsod sa mambabasa na magbigay ng sariling suhesityon o kaalaman na nauukol sa paksa. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbubi ng mga tanong ayon sa binasa mong teksto. kinakailangang mailarawan nang pabuod ang kabuuan ng paksang binasa. Pagbuo ng Halaw/ Abstrak ng Binasa Sa paghahalaw ng abstrak ng binasang teksto. Susundin din ang paghahalaw ng mga pangunahing kaisipan ayon sa kasukdulan ng paksa. Nagsisilbi itong buod o buod ng kaisipan ng talata at gabay ito sa patutunguhang direksyon nang hindi malihis sa paksang tinatalakay. Maaari itong makita sa simula at wakas ng talata na nagsasaad ng buod ng nilalaman nito. Nagtataglay ng mga sumusunod na katangian ang isang mabuti ang maayos na paksang pangungusap: 1. D. Gamitin ang mga tanong na nagsisimula sa Sino. Sa pamamagitan ng mga konseptong ito. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful