Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan 5

I. Layunin: Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagddalaga at

nagbibinata;
b. naisasakatuparan ang wastong pangangalaga sa katawan sa panahon ng

pagdadalaga at pagbibinata; at
c. naipapakita ang pagtanggap sa pagbabagong nagaganap sa pagdadalaga at

pagbibinata.

II. Paksang Aralin:

a. PAGDADALAGA AT PAGBIBINATA b. Sanggunian: Galloso, Rosella N. Masayang Pag-unlad, Maunlad sa Pamumuhay 5. Vibal Publishing House Inc. Quezon City. 2002 c. Mga Kagamitan: power point presentation, larawan ng mga bata, dalaga at binata

III. Pamamaraan:

a. Panimulang Gawain 1. Pagdarasal 2. Pagbati 3. Attendance 4. Cleanliness check-up 5. Balik-aral Sabihin kung paano o para saan ginagamit ang sumusunod: • Shampoo

• • • • • •

Nailcutter Tuwalya Sabon Cotton buds Suklay Panyo Tooth brush Toothpaste Deodorant

• •

6. Pagganyak Alamin kung sinu-sino ang mga tao sa larawan: • • • • • • • • John Lloyd Cruz Sam Milby Daniel Radcliffe Kim Chiu Miley Cyrus Kathryn Bernardo Shaina Magdayao Enchong Dee

b. Panlinang na Gawain • Anu-ano ang mapapansin sa mga larawang ipinakita? katangiang nagbabago sa iyo o sa isang tao sa pamamagitan ng pagpuna sa mga larawang ipinakita kanina. Punan ang sumusunod na tsart. Maghandang ibahagi ito sa klase. MGA PISIKAL NA PAGBABAGO

1. Magpangkat-pangkat sa tatlo. Pag-usapan ng mga kagrupo ang mga

BABAE 1. 2. 3.

LALAKI

Anu-ano ang mga pagbabagong nagaganap sa mga babaeng nagdadalaga? Sa mga lalaking nagbibinata?

2. Ilarawan ang mga sumusunod: *binatang maramdamin *batang palaayos sa katawan *grupo ng kabataan *kabataang nagrerebelde

Anu-anong mga katangian ang makikita sa mga larawan?

Konseptong Dapat Tandaan: Ang pagbabagong nagaganap sa katawan dulot ng aksyon ng pituitary glands. Ang mga pagbabagong nararanasan ng mga batang nasa gulang na 10-13 taon ay tinatawag na puberty

3. Panoorin ang isang video clip ukol sa pagkakaroon ng buwanang daloy ng mga nagdadalaga at panahon ng pagtutuli sa mga nagbibinata. • • • Bakit nagkakaroon ng buwanang daloy ang ga nagdadalaga? Bakit kailangang mag patuli ang mga nagbibinata? Dapat nang ikabahala ang ganitong panahon?

4. Isa-isahiin ang mga paraan ng pangangalaga sa katawan sa panahon ng

regla at kapag bagong tuli.

c. Pangwakas na Gawain 1. Paglalagom •

Anu-ano ang mga pagbabagong nagaganap sa mga nagdadalaga at nagbibinata? Paano natin panganagalagaan ang ating sarili sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga?

2. Paglalapat Gumawa ng islogan tungkol sa pangangalaga sa ating sarili, (pisikal man o emosyunal) sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata.

3. Pagtataya

Pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A at hanay B. ______1. Regal ______2. Pagtutuli ______3. Paglitaw ng galunggungan ______4. Pagkamaramdamin ______5. Pituitary glands a. Tawas b. Pagbabagong emosyunal c. Pag-aalis ng sobrang balat sa tunod d. Kumukontra sa paglaki ng katawan at pag-unlad ng pagiisip e. Buwanang daloy o regal f. Pagbabagong pisikal ng lalaki

Isulat ang K kung katotohanan at O kung opinion ang mga sumusunod. _______1. Iwasan ang pagkain ng maaasim at makakatas sa panahon ng regal. _______2. Gawin ang mga dating ginagawang tungkulin sa bahay kung may regal. _______3. Bawasan ang pakikipagkaibigan kapag may regal upang maiwasan ang dugo. _______4. Manatiling nakahiga pag may regal.

_______5. Naiipon ang dumi sa kulubot na balat ng tunod kapag hindi nagpatuli.

IV. Kasunduan Magdala ng baby picture at kasalukuyang kuhang litrato.

Inihanda ni: Reynaldo, Alma V. IV-7 BEEd