By: Elviia B.

De Guzman
Secondaiy Sclool Teaclei III
O oong Ũooo BCE ay nalinang ang mga pamayanang
agiiluliuia sa ibabang balagi ng Ilog Huang Ho, ai
diio sumibol ang unang sibilisasyon ng Tsina.

O [[ZY ###S ZSZSZY SZY YS \SS SZSZY SY^a`a^S _S TSTSZY TSSY ZY [Y aSZY [S` V`[ _aT[ SZY aZSZY _T_S_ [Z ZY _ZS .