P. 1
Kahulugan ng Pagsusulat

Kahulugan ng Pagsusulat

|Views: 29,280|Likes:
Published by Reynald Salamera

More info:

Published by: Reynald Salamera on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. 1. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. IV. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. c. b. d. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. . May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal.

Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. 5. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. . Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. halimbawa. dyornal at iba pa. 2. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat.3. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. kapag nagsulat skiya ng dyornal. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. ano ang maaaring gusto niyang malaman. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Kung minsan. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. 4. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. 3. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat.

kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. 7. 8. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9.6. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. .

Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. Pangangalap ng mga ideya ii. Pala-Palagay i. ii. Kadalasan. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. . Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. Proseso ng Pagsususlat a. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b.a Incubation Period d. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Pagsasaga ng interbyu iv. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.VI. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan.k. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Maari ring mabuo rito ang paksa c. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. ayon sa pagkakasunud-sunod.

salita-sa-salita. b. magazine.1. Kinopya nang direkta. disertasyon. 2. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. mula sa sanggunian. ensayklopidya. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. tesis. Paglalahad ng Tesis 2. dokumento at iba pang orhinal na talaan. Pagsasaayos ng mga Datos 1. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. Kongklusyon a. Paglinang ng mga iodeya c. mga akdang pamapanitikan. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. Katawan a. Pangganyak b. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. mga pribado o publikong organisasyon. . batas. Introduksyon a. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. Paglalahad ng mga Punto b. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii.

Gumagawa ng synopsis kapag: i. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.iii. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. . Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap.

sa gayon. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. pagguhit. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Huwag magwawasto. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. f. Organisasyon ng Sulatin 3. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Istraktura ng mga talata 4. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. . pagsipi. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2.

Ispeling 2. Ekspresyong padamdam 4. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag.) a. Paghahanay pahalang ng mga salita g. Istilo ng Dokumentasyon ii. Hal. Editor ±Ed. Ribyu ng later-order na tuon: 1. . Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Proofreading o Pagwawastong-Basa . Kuwit o Koma (. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Tuldok (. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Pahina ± ph. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Istraktura ng mga pangungusap 4. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Bantas 3. Tandang Pananong (?) .Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. 2. sa gramatikaat paggamit ng salita. Pangungusap na padamdam b.g. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i.) a. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Magkakasunod na parirala h.

Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. ganap o parsyal b. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. bating panimula ng liham pangangalakal b. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. kuwento. Mga salitang inuulit. parirala o pangungusap 9. Pamagat ng aklat. Gitling (-) a. pagsulat ng oras c. Diyalogo b. Tutldok o kolon (:) a. Direktang pagkopya ng isang salita. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. . pelikulat atbp. Panipi o kotasyon (³ ³) a. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c.i. Pagkatapos ng ngalang panawag k. c.

dula. jornal. gayundin. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. . awitin. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. magasin. maikling kuwento. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. Tuldukuwit (. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. tula. novella. pangalan ng babasahin (dyaryo. («. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. sanaysay. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.g. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon).) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11.

Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. .

maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. nakakaganyak. Dito hinahatulan. Titulo o Pamagat i. ii. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. petsa ng pagsulat o pagpasa. Panimula o Introduksyon i. Karaniwang isinasaad nito ang paksa.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. kung magtatagumpay o mabibigo. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. kahalagahan ng paksa. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. .iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. ang isang katha. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Bahagi ng Pagsulat a. Ito ang pinakamukha ng sulatin. panglan ng sumulat.

na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. Mabibisang Panimula: 1. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Maikli lamang. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. iii.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. . sa mga kawikaan. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. 5. kung maari pa nga¶y pati buhay. dalubhasa.kuryusidad ± para tuluyang titigan. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. 7. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. tunghayan hanggang sa ang malay. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Halimbawa: Balita 2. Sapagkat nagbibigay. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. deskripsyon. 8. 6. ay matangay nang buong kasabikan. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral.

isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. ginagamit ditto. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. c. pagpapaliwanag. 11. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 13.9. ii. 12.ang pangangatwiran. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. pagsasalaysay. paglalarawan at paglalahad. Anekdota . Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. mas matindi ang bias. 3. 10. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. Katawan i. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. . 14. Pakronolohikal .tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1.

Kailangan ang kaisahan. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Maari rin silang magkapalit. Pagbubuod 4. Konklusyon o Wakas i. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. . Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. Mahalagang Insidente 6. 5. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. ii. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Pagsisipi VIII. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. 6.4. 7. kaugnayan. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. Tuwirang Sinabi 2. d. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pagtatanong 7. iii. Panlahat na Pahayag 3. Mabisang Pangwakas: 1.

Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. ngunit.b. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. kapag. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. dahil sa. 2. bagaman. ngunit. pagbabantas. i. paggamit ng italika. anupa¶t. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. Pamantayan sa Kaugnayan i. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. d. sa kabila noon at marami pang iba. samantala. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. c. disin sana.kung gayon. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. kaugnayan at kaanyuan. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. sapagkat. e. samakatuwid. samantala. gayon pa man. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. bagaman. Kailangang malinaw. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. paggamit ng malaking titik. a. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. 1. . gramatika at retorika.

mungkahi. c. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan.b. sa gayon. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. May pagbigay-katuturan. Gumagamit ng ilustrasyon. paliwanag. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. . malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. pagtuttulad at pag-iiba. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. ii. pagwawangis. talinghaga. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. pagsususuri. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. at patotoo. pangangatwiran. IX. Isang pahayag na mapagtatalunan b. Mga Anyo ng Pagsulat a. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. Paggamit ng Panghalip i. tagubilin. kasysa sa bigyan-panlunas. Sa mga sumusunod na pangungusap. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. halimbawa. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. Ang isang akda ay may panimulang talata.

pagmamasid at pangalawa. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa: maikling kuwento. g. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. i. talambuhay. pasulat ng mganaobserbahan. . Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. kathangisip. d. kasaysayan. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. dyornal. kabatiran at mga kaisipan. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. opinion. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. pook. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. e. f. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. h. mga tauhan at may tagpuan.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. c. tao o pangyayari.

Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. editorial. XI.panunuring pampanitikan. Kadalasang seyoso. gayundin. Akademik ± formal ang istraktura. Malikhain. on-layn sorses.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. suring-basa. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. pahayagan. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. diksyunaryo. X. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. c. Ang mga pamanahaunang-papel. tesis at disertasyon. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. disertasyon. tesis. b. jornal. j. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. Mga Uri ng Pagsulat a.magazine. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Uri ng Sulatin A. .

Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon.isang akdang naiiba. v. May iba¶t ibang uri ito: a. . Nababasa sa sangdaling panahan lamang. higit na marami ang mga tauhan. b. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. tagpuan atpaksa. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. i. hanapbuhay at pananamit ii. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. i. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. iv. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. may tagpuan. kapaligiran. vii. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. |Nobela.

isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. Talaarawan. j.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sanaysay. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. c. Anekdota. maikli. Talumpati. f. . Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. i. Dula. d. sosyal. e. h. Talambuhay.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan.ii. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Nobela ng Romansa. kultural at maging personal ay maaaring talakayin. subalit nag-iiwan ng aral.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. v. g.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. pulitika.

Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. kaligayahan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. iii. iii. Karaniwang maikli.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. ii. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. i. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. b. likas at medaling maunawaan. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. prinsipe at prinsesa. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. a. pag-asa at kalungkutan. . Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. ii. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. Ito ay nilikha noong unang panahon. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. iv. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. at sa kabuuan. kawalang pag-asao pamimighati. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i.

c. . Oda ± nagpapahayag ng papuri. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. iv. d. Duplo ± humahalili sa karagatan. ii. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. v. vi. ang sangkap ay malungkot. ii.v. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. Nagwawakas nang Masaya. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. iii. kasama na ng opera. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. i. i. Melodrama ±Karaniwang para sa musical.

Debate o Balagtasan . . a. Uri ng Liham a. Patunguhan ng Sulat c. Bating Pangwakas 2. Istilo ng Pagsulat a. pag-uulat. Istilong Blak b. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Liham-pangkaibigan i. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1.Pagbati.iii. Liham. prosidyural. ekspositori at panghihikayat. Liham Paanyaya iv. Pamuhatan b. Halimbawa: E-Mail. B. imbitasyon. Liham Pangangamusta ii. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Bahagi ng Liham a.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Bating Panimula o Pambungad d. text message at pakikipanayam i. Istilong nakabitin o baligtad 3. Istilong semi-blak c. Liham Pasasalamat iii. Ang Katawan ng Liham e. Liham Paghingi ng Payo vi. Liham Pagbati v.

Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. ano. saan at paano. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. bakit. Liham Pagpapakilala ii. kalian. 5.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. Pagsusulat ng Ulat 1. pagsunod sa direksyon at panuto. rebyu at grap o tsart. imbestigasyoon. ay isulat kaagad. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. maligoy na pananalita. i. pagbabasa. Liham Paumanhin b. kapag nakuha ito. 3. Liham Aplikasyon iii. . Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. c. Liham Subskripsyon v. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ideya o lohika. Ang mahalagang mga impormasyon. pagmamasid. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. Halimbawa: ulat ng media. Liham Pamimili iv. deskriptiv. Prosidyural. 2. 4. Liham Pangangalakal i. Halimbawa: recipe. Liham Pagrereklamo b.vii. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan.

gastusin o equity. sarbey at artikulo. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. Dito isinasaad ang assets. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. editorial at argument. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ito ay may lagda ng pangulo. Nilalaman. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. Kung may pagwawasto. kooperatiba.d. Halimbawa: advertisement. maglahad ng nasasaisip. proposal. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. . pananagutan o liabilities. e. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Insurrance Company. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. katulad ng bangko. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. talakayan sa klase. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. C. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Halimbawa: press release. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. lektyur. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos.

Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. XII. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. XIII.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->