I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. 1. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. c. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. IV. b. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. . Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. d. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema.

ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. dyornal at iba pa. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. 3. Kung minsan. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. . may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Halimbawa. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. kapag nagsulat skiya ng dyornal. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. 5. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. ano ang maaaring gusto niyang malaman. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. 2. 4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. halimbawa.3. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan.

Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. 8. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. . Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. 7. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito.6. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa.

a Incubation Period d. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i.k. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv.VI. Maari ring mabuo rito ang paksa c. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. Pagsasaga ng interbyu iv. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Pangangalap ng mga ideya ii. Proseso ng Pagsususlat a. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. ii. . ayon sa pagkakasunud-sunod. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Kadalasan. Pala-Palagay i. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii.

ensayklopidya. mga akdang pamapanitikan.1. Kinopya nang direkta. Kongklusyon a. disertasyon. Paglalahad ng mga Punto b. salita-sa-salita. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. mula sa sanggunian. tesis. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. Paglinang ng mga iodeya c. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. magazine. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. Katawan a. Pagsasaayos ng mga Datos 1. . Paglalahad ng Tesis 2. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. b. batas. dokumento at iba pang orhinal na talaan. 2. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. Introduksyon a. Pangganyak b. mga pribado o publikong organisasyon. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii.

Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap.iii. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Gumagawa ng synopsis kapag: i. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. .

Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. Istraktura ng mga talata 4. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Organisasyon ng Sulatin 3. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i. pagsipi. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. pagguhit. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito.sa gayon. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. f. Huwag magwawasto. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. .

binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Pangungusap na padamdam b. Bantas 3. Paghahanay pahalang ng mga salita g. Hal. sa gramatikaat paggamit ng salita. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Ekspresyong padamdam 4.) a. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Kuwit o Koma (. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Istraktura ng mga pangungusap 4.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Tandang Pananong (?) . .g. Proofreading o Pagwawastong-Basa . Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. 2. Pahina ± ph. Istilo ng Dokumentasyon ii. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Magkakasunod na parirala h. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d. Tuldok (. Ispeling 2. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay.) a. Editor ±Ed. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita.

Pagkatapos ng ngalang panawag k. c. . Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. parirala o pangungusap 9. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. ganap o parsyal b. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. bating panimula ng liham pangangalakal b. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. Tutldok o kolon (:) a.i. pelikulat atbp. Mga salitang inuulit. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. pagsulat ng oras c. Direktang pagkopya ng isang salita. kuwento. Gitling (-) a. Pamagat ng aklat. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. Diyalogo b.

Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. novella. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon).) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. («. sanaysay. maikling kuwento. tula. Tuldukuwit (. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. gayundin.g.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. pangalan ng babasahin (dyaryo. awitin. magasin. . Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. dula. jornal.

isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. .Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin.

kung magtatagumpay o mabibigo. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. ii. Ito ang pinakamukha ng sulatin. Dito hinahatulan. . ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. Bahagi ng Pagsulat a. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Panimula o Introduksyon i.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. Titulo o Pamagat i. panglan ng sumulat. Karaniwang isinasaad nito ang paksa.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. kahalagahan ng paksa. nakakaganyak. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. ang isang katha. petsa ng pagsulat o pagpasa. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa.

Maikli lamang. Mabibisang Panimula: 1.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. 6. ay matangay nang buong kasabikan. deskripsyon. Sapagkat nagbibigay.kuryusidad ± para tuluyang titigan. 7. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Halimbawa: Balita 2. kung maari pa nga¶y pati buhay. . Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. dalubhasa. 8. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. tunghayan hanggang sa ang malay. 5. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. iii. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. sa mga kawikaan.

Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. pagsasalaysay. ii. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. . Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. 3. c. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. 11. 14. Katawan i. Anekdota . 10. 13.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. mas matindi ang bias. pagpapaliwanag. Pakronolohikal . ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. 12.9. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. paglalarawan at paglalahad. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.ang pangangatwiran. ginagamit ditto.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento.

d. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. Pagtatanong 7. Pagsisipi VIII. Maari rin silang magkapalit. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Panlahat na Pahayag 3. Tuwirang Sinabi 2. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. ii. kaugnayan. Kailangan ang kaisahan. 7. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. Mabisang Pangwakas: 1. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. . iii. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. 5. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa.4. Mahalagang Insidente 6. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Konklusyon o Wakas i. Pagbubuod 4. 6.

Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. kaugnayan at kaanyuan. gramatika at retorika. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay.kung gayon. pagbabantas. bagaman. i. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan.b. gayon pa man. bagaman. 1. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. c. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. paggamit ng italika. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. samakatuwid. . pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. samantala. ngunit. 2. disin sana. paggamit ng malaking titik. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. dahil sa. anupa¶t. Pamantayan sa Kaugnayan i. a. d. Kailangang malinaw. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ngunit. samantala. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. sapagkat. e. sa kabila noon at marami pang iba. kapag.

Isang pahayag na mapagtatalunan b. sa gayon. May pagbigay-katuturan. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. pagwawangis. IX. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay.b. ii. tagubilin. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. pangangatwiran. mungkahi. Sa mga sumusunod na pangungusap. at patotoo. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pagtuttulad at pag-iiba. Paggamit ng Panghalip i. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. Ang isang akda ay may panimulang talata. kasysa sa bigyan-panlunas. pagsususuri. c. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. talinghaga. paliwanag. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. . Mga Anyo ng Pagsulat a. Gumagamit ng ilustrasyon. halimbawa. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata.

pasulat ng mganaobserbahan. Halimbawa: maikling kuwento. kasaysayan. i. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. dyornal. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. pook. opinion. tao o pangyayari. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. h. . talambuhay. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. g. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. kabatiran at mga kaisipan. mga tauhan at may tagpuan. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pagmamasid at pangalawa. f. kathangisip. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. e. d. c.

Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya.magazine. j. gayundin. editorial. suring-basa. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. diksyunaryo. Mga Uri ng Pagsulat a. b. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. X. Ang mga pamanahaunang-papel. Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. pahayagan. c. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. Uri ng Sulatin A. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. tesis. disertasyon. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. Akademik ± formal ang istraktura. Kadalasang seyoso.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. Malikhain. .panunuring pampanitikan. on-layn sorses. jornal.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. tesis at disertasyon. XI.

Nababasa sa sangdaling panahan lamang. |Nobela. . kapaligiran. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. vii. i. i. v.isang akdang naiiba.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. b. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. iv. higit na marami ang mga tauhan. hanapbuhay at pananamit ii. May iba¶t ibang uri ito: a. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. may tagpuan. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. tagpuan atpaksa. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. h. maikli. f. kultural at maging personal ay maaaring talakayin. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. subalit nag-iiwan ng aral. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Anekdota. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Talumpati.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. i. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. Nobela ng Romansa. sosyal. g.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. Talambuhay. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. d.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. j. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. e. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. .isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan.ii. Talaarawan. c.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. Dula.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. Sanaysay. v. pulitika.

b. . Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. iii. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. i. likas at medaling maunawaan. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. a. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. iv. prinsipe at prinsesa. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. kaligayahan. kawalang pag-asao pamimighati. Karaniwang maikli. ii. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. pag-asa at kalungkutan. iii. ii. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. at sa kabuuan. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. Ito ay nilikha noong unang panahon. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala.

Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. ang sangkap ay malungkot. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. d. Duplo ± humahalili sa karagatan. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. v. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . i. vi. iii. c. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Nagwawakas nang Masaya. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. kasama na ng opera. iv. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. panaghoy o iba pang masiglang damdamin.v. i. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. Oda ± nagpapahayag ng papuri. ii. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. ii. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado.

Patunguhan ng Sulat c. Liham. Liham Paghingi ng Payo vi. Bahagi ng Liham a. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Istilo ng Pagsulat a. Pamuhatan b.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Liham Paanyaya iv. Halimbawa: E-Mail. . text message at pakikipanayam i. Liham Pagbati v.Pagbati. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Uri ng Liham a. pag-uulat. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Liham Pangangamusta ii. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. B. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. ekspositori at panghihikayat. Bating Pangwakas 2. Debate o Balagtasan . Liham-pangkaibigan i. Istilong nakabitin o baligtad 3. imbitasyon. prosidyural. Bating Panimula o Pambungad d. Liham Pasasalamat iii. Istilong Blak b.iii. a. Istilong semi-blak c. Ang Katawan ng Liham e.

pagsunod sa direksyon at panuto. Liham Pangangalakal i. Prosidyural. bakit. Halimbawa: ulat ng media. imbestigasyoon. Liham Paumanhin b. c. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. Liham Pagrereklamo b. . pagbabasa. ay isulat kaagad. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Liham Aplikasyon iii. ideya o lohika. Pagsusulat ng Ulat 1. kapag nakuha ito. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. saan at paano. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. kalian. pagmamasid. Halimbawa: recipe. Liham Pamimili iv. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. Ang mahalagang mga impormasyon. 4.vii. 5. Liham Subskripsyon v. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. ano. deskriptiv. i. maligoy na pananalita. rebyu at grap o tsart. Liham Pagpapakilala ii. 3. 2.

Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. proposal. . Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. gastusin o equity. Ito ay may lagda ng pangulo. sarbey at artikulo. talakayan sa klase. Insurrance Company. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. maglahad ng nasasaisip. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. kooperatiba. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan.d. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. e. katulad ng bangko. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. pananagutan o liabilities. Nilalaman. lektyur. C. Halimbawa: advertisement. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Halimbawa: press release. editorial at argument. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. Dito isinasaad ang assets. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. Kung may pagwawasto.

Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. XII. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. XIII. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. . Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful