I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. 1. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. b. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. . Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. IV. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. d. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. c.

Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. halimbawa. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. 2. 4. . ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. kapag nagsulat skiya ng dyornal. Halimbawa. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. Kung minsan. 5. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin.3. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ano ang maaaring gusto niyang malaman. dyornal at iba pa. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. 3.

Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. . Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa.6. Ano ang mahalaga sa paksa? b. 8. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. 7. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito.

Proseso ng Pagsususlat a. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa.VI. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pangangalap ng mga ideya ii. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Kadalasan. .a Incubation Period d. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan.k. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Maari ring mabuo rito ang paksa c. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Pagsasaga ng interbyu iv. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Pala-Palagay i. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. ayon sa pagkakasunud-sunod. ii.

Paglinang ng mga iodeya c. Kinopya nang direkta. Kongklusyon a. ensayklopidya. magazine. Katawan a. . pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. mula sa sanggunian. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. Paglalahad ng Tesis 2. dokumento at iba pang orhinal na talaan. Introduksyon a. salita-sa-salita. mga akdang pamapanitikan. 2. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paglalahad ng mga Punto b. disertasyon. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. b. tesis. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. mga pribado o publikong organisasyon.1. batas. Pangganyak b. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. Pagsasaayos ng mga Datos 1.

Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii.iii. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Gumagawa ng synopsis kapag: i. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv.

Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Huwag magwawasto. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. f. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. pagsipi. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. pagguhit. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Istraktura ng mga talata 4. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay.sa gayon. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Organisasyon ng Sulatin 3. .

Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Hal. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Tandang Pananong (?) . Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Kuwit o Koma (. Magkakasunod na parirala h.) a. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Istilo ng Dokumentasyon ii. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. . 2.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Tuldok (. Pahina ± ph. Editor ±Ed. Istraktura ng mga pangungusap 4. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. Bantas 3. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Ekspresyong padamdam 4. Paghahanay pahalang ng mga salita g.) a. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Proofreading o Pagwawastong-Basa . Ispeling 2. Pangungusap na padamdam b.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3.g. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d. sa gramatikaat paggamit ng salita.

Diyalogo b. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Pamagat ng aklat. Tutldok o kolon (:) a. parirala o pangungusap 9. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. pagsulat ng oras c. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Gitling (-) a. Direktang pagkopya ng isang salita. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e.i. c. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Mga salitang inuulit. . Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. pelikulat atbp. Pagkatapos ng ngalang panawag k. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ganap o parsyal b. bating panimula ng liham pangangalakal b. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. kuwento. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j.

Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon). magasin. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. . Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13. («. Tuldukuwit (. jornal. dula.) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. sanaysay. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. maikling kuwento. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. novella. awitin. gayundin. pangalan ng babasahin (dyaryo. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i.g. tula.

isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. .

tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. Ito ang pinakamukha ng sulatin. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. Panimula o Introduksyon i. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. . Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. ii. ang isang katha. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. petsa ng pagsulat o pagpasa. Dito hinahatulan. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. nakakaganyak.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Bahagi ng Pagsulat a. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Titulo o Pamagat i. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. panglan ng sumulat.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. kahalagahan ng paksa. kung magtatagumpay o mabibigo.

deskripsyon. dalubhasa. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. Mabibisang Panimula: 1. 7. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3.kuryusidad ± para tuluyang titigan. . iii. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. tunghayan hanggang sa ang malay. 6. Halimbawa: Balita 2. Sapagkat nagbibigay. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. 8. sa mga kawikaan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Maikli lamang. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. 5. ay matangay nang buong kasabikan. kung maari pa nga¶y pati buhay. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao.

ii. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. paglalarawan at paglalahad. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento. pagpapaliwanag. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. 14.9.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. pagsasalaysay. Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. c. 10. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. . 11. 12. 3. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. Katawan i. Pakronolohikal . ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom.ang pangangatwiran. 13. mas matindi ang bias.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. ginagamit ditto. Anekdota . Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa.

Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. iii. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 7. Mahalagang Insidente 6. Pagtatanong 7. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. d. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Unang seksyon ay ang pagkakaiba.4. Pagbubuod 4. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. Kailangan ang kaisahan. Mabisang Pangwakas: 1. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. Panlahat na Pahayag 3. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. Pagsisipi VIII. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Konklusyon o Wakas i. 6. 5. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. kaugnayan. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. Maari rin silang magkapalit. ii. . Tuwirang Sinabi 2.

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. anupa¶t. . c. ngunit. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. 2. i. sa kabila noon at marami pang iba.kung gayon. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya.b. kapag. d. ngunit. gramatika at retorika. a. paggamit ng italika. sapagkat. samantala. kaugnayan at kaanyuan. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. pagbabantas. bagaman. gayon pa man. e. paggamit ng malaking titik. disin sana. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. Kailangang malinaw. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. samakatuwid. bagaman. samantala. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. Pamantayan sa Kaugnayan i. dahil sa. 1.

tagubilin.b. halimbawa. IX. Gumagamit ng ilustrasyon. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. Mga Anyo ng Pagsulat a. Paggamit ng Panghalip i. May pagbigay-katuturan. Sa mga sumusunod na pangungusap. c. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. . pangangatwiran. paliwanag. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. Ang isang akda ay may panimulang talata. sa gayon. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. Isang pahayag na mapagtatalunan b. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. mungkahi. at patotoo. kasysa sa bigyan-panlunas. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. pagsususuri. pagwawangis. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. talinghaga. ii. pagtuttulad at pag-iiba. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap.

d. . f. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. kathangisip. mga tauhan at may tagpuan. talambuhay. pook. Halimbawa: maikling kuwento. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. g. c. kasaysayan. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. opinion. h. dyornal. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. pasulat ng mganaobserbahan. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. i. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. tao o pangyayari. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. e. pagmamasid at pangalawa. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. kabatiran at mga kaisipan. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri.

Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. Mga Uri ng Pagsulat a. Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat.panunuring pampanitikan. j. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. disertasyon.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao.magazine. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. Ang mga pamanahaunang-papel. on-layn sorses. c. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. pahayagan. XI. tesis. tesis at disertasyon. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. jornal. Kadalasang seyoso. Uri ng Sulatin A.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. diksyunaryo. editorial. Akademik ± formal ang istraktura. suring-basa. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. X. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. Malikhain. gayundin. b. . malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito.

Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. iv. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.isang akdang naiiba. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. vii. b. i. . Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. i. higit na marami ang mga tauhan. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. May iba¶t ibang uri ito: a. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. hanapbuhay at pananamit ii. kapaligiran.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. tagpuan atpaksa. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. may tagpuan. |Nobela. v. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. Nababasa sa sangdaling panahan lamang.

i.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. subalit nag-iiwan ng aral.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. Sanaysay. v. c. j.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao.ii.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. kultural at maging personal ay maaaring talakayin. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. pulitika. Talambuhay. Nobela ng Romansa. g. . d. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Dula. maikli. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Talumpati.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. sosyal. f.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. e. Anekdota.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. h. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Talaarawan.

Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. iv. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. ii. at sa kabuuan. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. pag-asa at kalungkutan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. iii. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. kawalang pag-asao pamimighati. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. ii. a. . i. b. Ito ay nilikha noong unang panahon. kaligayahan. prinsipe at prinsesa. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. likas at medaling maunawaan. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. Karaniwang maikli. iii. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa.

ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. iii. kasama na ng opera. ii. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. i. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. v. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. c. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. Duplo ± humahalili sa karagatan. Nagwawakas nang Masaya. ii. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. i. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. d.v. Oda ± nagpapahayag ng papuri. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. iv. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. ang sangkap ay malungkot. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. vi. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. .

ekspositori at panghihikayat. Pamuhatan b. Liham Pasasalamat iii. Liham-pangkaibigan i.Pagbati. Liham Paanyaya iv. Istilong Blak b. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Liham Pagbati v. Istilong nakabitin o baligtad 3.iii. prosidyural. Liham Paghingi ng Payo vi. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa: E-Mail. Liham Pangangamusta ii. a. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Istilong semi-blak c. Bahagi ng Liham a. Uri ng Liham a.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Istilo ng Pagsulat a. B. Liham. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Patunguhan ng Sulat c. Debate o Balagtasan . . Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. pag-uulat. imbitasyon. Bating Pangwakas 2. Bating Panimula o Pambungad d. Ang Katawan ng Liham e. text message at pakikipanayam i.

Pagsusulat ng Ulat 1. 5. imbestigasyoon. rebyu at grap o tsart. pagbabasa. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. 3. Halimbawa: recipe. Liham Paumanhin b. 4. Ang mahalagang mga impormasyon. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. saan at paano. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. deskriptiv. maligoy na pananalita. . kalian. pagsunod sa direksyon at panuto. Prosidyural. Liham Pagpapakilala ii. kapag nakuha ito.vii. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. bakit. ideya o lohika. Halimbawa: ulat ng media. 2. Liham Aplikasyon iii. Liham Pangangalakal i. c. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. ay isulat kaagad. pagmamasid. i. Liham Pamimili iv. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. Liham Subskripsyon v. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. Liham Pagrereklamo b. ano.

e. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Nilalaman. Halimbawa: press release. sarbey at artikulo. Dito isinasaad ang assets. gastusin o equity. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. proposal. katulad ng bangko. . Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. kooperatiba. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. C. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. Halimbawa: advertisement. maglahad ng nasasaisip. talakayan sa klase. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Kung may pagwawasto. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Insurrance Company. lektyur. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat.d. editorial at argument. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. Ito ay may lagda ng pangulo. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pananagutan o liabilities.

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. . Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. XII.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. XIII. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful