I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. 1. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. c. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. IV. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. d. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. . Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. b.

Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. 2. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. 3. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. kapag nagsulat skiya ng dyornal. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Halimbawa. . 4. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. dyornal at iba pa.3. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. 5. halimbawa. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Kung minsan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. ano ang maaaring gusto niyang malaman. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5.

kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. 7. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. 8. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. . Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.6. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya.

Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ii. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. Pangangalap ng mga ideya ii. . ayon sa pagkakasunud-sunod. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Pagsasaga ng interbyu iv. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Kadalasan. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Maari ring mabuo rito ang paksa c.k. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii.VI. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Proseso ng Pagsususlat a.a Incubation Period d. Pala-Palagay i. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii.

mula sa sanggunian.1. mga pribado o publikong organisasyon. mga akdang pamapanitikan. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Introduksyon a. Pagsasaayos ng mga Datos 1. Katawan a. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. 2. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. Pangganyak b. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. magazine. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. dokumento at iba pang orhinal na talaan. Kinopya nang direkta. b. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. salita-sa-salita. . Paglalahad ng Tesis 2. Paglinang ng mga iodeya c. disertasyon. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. tesis. batas. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. ensayklopidya. Paglalahad ng mga Punto b. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. Kongklusyon a.

iii. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. . Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Gumagawa ng synopsis kapag: i. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan.

f. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Istraktura ng mga talata 4. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. . o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2.sa gayon. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i. pagsipi.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. pagguhit. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Huwag magwawasto. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Organisasyon ng Sulatin 3.

Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Pangungusap na padamdam b. sa gramatikaat paggamit ng salita. Magkakasunod na parirala h.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Tuldok (. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Hal. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d.) a. Bantas 3. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Proofreading o Pagwawastong-Basa . Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. . Ispeling 2. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Tandang Pananong (?) .) a. Ekspresyong padamdam 4. Editor ±Ed. Pahina ± ph. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Istraktura ng mga pangungusap 4. Paghahanay pahalang ng mga salita g.g. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Kuwit o Koma (. Istilo ng Dokumentasyon ii.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. 2.

parirala o pangungusap 9. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Pamagat ng aklat. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. Mga salitang inuulit.i. Tutldok o kolon (:) a. Gitling (-) a. . Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. pagsulat ng oras c. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Diyalogo b. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Pagkatapos ng ngalang panawag k. Direktang pagkopya ng isang salita. bating panimula ng liham pangangalakal b. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. pelikulat atbp. c. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. ganap o parsyal b. kuwento.

) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. dula. gayundin. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon).) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. («. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13.g. novella. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. tula. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. Tuldukuwit (. sanaysay. . pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. awitin. jornal. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. pangalan ng babasahin (dyaryo. maikling kuwento. magasin. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. .

Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. ii. kung magtatagumpay o mabibigo. Dito hinahatulan. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. Titulo o Pamagat i. ang isang katha. panglan ng sumulat. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. . kahalagahan ng paksa. Panimula o Introduksyon i. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. nakakaganyak. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Ito ang pinakamukha ng sulatin. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. petsa ng pagsulat o pagpasa. Bahagi ng Pagsulat a.

mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. ay matangay nang buong kasabikan. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. 7. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. sa mga kawikaan. Mabibisang Panimula: 1. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. 6. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. Halimbawa: Balita 2. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. dalubhasa. deskripsyon. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.kuryusidad ± para tuluyang titigan. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Maikli lamang. Sapagkat nagbibigay. iii. 8. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. . kung maari pa nga¶y pati buhay. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. 5. tunghayan hanggang sa ang malay. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral.

Katawan i. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. 12. . Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. Anekdota . Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. ii.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. 10. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pagpapaliwanag. 13. pagsasalaysay. paglalarawan at paglalahad.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. ginagamit ditto.ang pangangatwiran. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. mas matindi ang bias. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. c. 3. Pakronolohikal . Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito.9. 11. 14.

Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. kaugnayan. Pagsisipi VIII. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 5.4. Tuwirang Sinabi 2. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. Mahalagang Insidente 6. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. 7. Pagbubuod 4. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Konklusyon o Wakas i. d. Kailangan ang kaisahan. . Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. iii. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Maari rin silang magkapalit. ii. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. 6. Panlahat na Pahayag 3. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. Pagtatanong 7. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. Mabisang Pangwakas: 1. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag.

gayon pa man. a. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. sapagkat. paggamit ng italika. i. bagaman. gramatika at retorika. paggamit ng malaking titik. d. samakatuwid. anupa¶t. ngunit. c. dahil sa. ngunit. 1. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. pagbabantas. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. samantala. kapag. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. bagaman. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. . 2. Pamantayan sa Kaugnayan i. kaugnayan at kaanyuan. samantala. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap.kung gayon. sa kabila noon at marami pang iba. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. Kailangang malinaw.b. e. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. disin sana. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at.

para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. Paggamit ng Panghalip i. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. IX. kasysa sa bigyan-panlunas. May pagbigay-katuturan. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. talinghaga. at patotoo. Isang pahayag na mapagtatalunan b. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. pagtuttulad at pag-iiba.b. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. Gumagamit ng ilustrasyon. Ang isang akda ay may panimulang talata. . pagsususuri. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. sa gayon. halimbawa. pagwawangis. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. pangangatwiran. paliwanag. Mga Anyo ng Pagsulat a. tagubilin. Sa mga sumusunod na pangungusap. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. mungkahi. ii. c. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d.

Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. d. g. . kabatiran at mga kaisipan. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. opinion. pasulat ng mganaobserbahan. Halimbawa: maikling kuwento. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. h. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. kathangisip. talambuhay. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. i. c. mga tauhan at may tagpuan. tao o pangyayari. pook. pagmamasid at pangalawa. f. e. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. dyornal. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. kasaysayan. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay.

angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. c. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. on-layn sorses. . pahayagan. XI. disertasyon. Mga Uri ng Pagsulat a. editorial. diksyunaryo. jornal. gayundin. Akademik ± formal ang istraktura. Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. Ang mga pamanahaunang-papel. Malikhain.panunuring pampanitikan. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. b. tesis. Uri ng Sulatin A. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. Kadalasang seyoso. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. X.magazine. suring-basa. j. tesis at disertasyon. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito.

v. May iba¶t ibang uri ito: a.isang akdang naiiba. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. tagpuan atpaksa. kapaligiran. |Nobela. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. i. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. . Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. b. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. hanapbuhay at pananamit ii.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. i. may tagpuan. higit na marami ang mga tauhan. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. iv. vii.

pulitika. v. j. i. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. maikli. Talaarawan. Anekdota. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. d. Dula.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. f. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nobela ng Romansa. Sanaysay.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. subalit nag-iiwan ng aral. c. Talambuhay. kultural at maging personal ay maaaring talakayin. h.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. Talumpati. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda. sosyal.ii. e. g.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. .isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan.

iii. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. at sa kabuuan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. iii. Karaniwang maikli. pag-asa at kalungkutan. likas at medaling maunawaan. kawalang pag-asao pamimighati. kaligayahan. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. i. ii. . Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. a. iv. prinsipe at prinsesa. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. Ito ay nilikha noong unang panahon. ii. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. b. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig.

paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. v. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. Nagwawakas nang Masaya. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan.v. c. vi. kasama na ng opera. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. . Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. ii. Duplo ± humahalili sa karagatan. iv. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. d. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. i. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. Oda ± nagpapahayag ng papuri. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. ang sangkap ay malungkot. ii. i. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. iii. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula.

text message at pakikipanayam i. Uri ng Liham a. Liham Paghingi ng Payo vi. Liham Paanyaya iv. ekspositori at panghihikayat. a. Liham Pasasalamat iii. Bating Pangwakas 2. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Patunguhan ng Sulat c. prosidyural.iii. Istilo ng Pagsulat a. . Liham. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Pamuhatan b. imbitasyon. Liham Pagbati v.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Liham-pangkaibigan i. Liham Pangangamusta ii. Debate o Balagtasan . Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. B. Ang Katawan ng Liham e. Bating Panimula o Pambungad d. Bahagi ng Liham a. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Istilong Blak b. Istilong semi-blak c. pag-uulat. Istilong nakabitin o baligtad 3.Pagbati. Halimbawa: E-Mail.

pagmamasid. Liham Pagrereklamo b. imbestigasyoon. 5. Liham Subskripsyon v. Liham Pagpapakilala ii. rebyu at grap o tsart. kalian. ideya o lohika. Liham Paumanhin b. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. 4. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Liham Pangangalakal i.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. deskriptiv. pagsunod sa direksyon at panuto. c. saan at paano. Ang mahalagang mga impormasyon. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. Halimbawa: ulat ng media. i. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pagbabasa. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. 2. ano. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. ay isulat kaagad. Halimbawa: recipe. . Prosidyural. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion.vii. maligoy na pananalita. Liham Aplikasyon iii. 3. Liham Pamimili iv. bakit. Pagsusulat ng Ulat 1. kapag nakuha ito.

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. sarbey at artikulo. e. Insurrance Company. proposal. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Kung may pagwawasto. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. pananagutan o liabilities. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Halimbawa: press release.d. Ito ay may lagda ng pangulo. katulad ng bangko. Nilalaman. gastusin o equity. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. editorial at argument. kooperatiba. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. maglahad ng nasasaisip. Halimbawa: advertisement. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. C. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Dito isinasaad ang assets. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. lektyur. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. talakayan sa klase.

XIII. . Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. XII.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful