I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. . IV. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. 1. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. d. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. c. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. b. May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain.

Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. Kung minsan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 4. halimbawa. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal.3. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. ano ang maaaring gusto niyang malaman. dyornal at iba pa. . pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. 2. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V. 5. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. kapag nagsulat skiya ng dyornal. 3. Halimbawa. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin.

6. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. 8. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. . Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. 7. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a.

.a Incubation Period d. Pagsasaga ng interbyu iv. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. ii. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Maari ring mabuo rito ang paksa c. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i.VI. ayon sa pagkakasunud-sunod. Pangangalap ng mga ideya ii. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii.k. Proseso ng Pagsususlat a. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Pala-Palagay i. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Kadalasan.

Kongklusyon a. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. mula sa sanggunian. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. batas. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. Pagsasaayos ng mga Datos 1. b. Pangganyak b. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. disertasyon. Paglalahad ng Tesis 2.1. Paglinang ng mga iodeya c. ensayklopidya. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. dokumento at iba pang orhinal na talaan. mga pribado o publikong organisasyon. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Katawan a. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. Paglalahad ng mga Punto b. magazine. mga akdang pamapanitikan. Introduksyon a. salita-sa-salita. 2. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. . Kinopya nang direkta. tesis.

Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i.iii. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Gumagawa ng synopsis kapag: i.

Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Istraktura ng mga talata 4. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. pagsipi. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. f. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. Organisasyon ng Sulatin 3. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw.sa gayon. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. . Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. pagguhit. Huwag magwawasto. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i.

Hal. Bantas 3. Ribyu ng later-order na tuon: 1. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Pangungusap na padamdam b. Istilo ng Dokumentasyon ii. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay.) a. Ispeling 2. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d. . Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Kuwit o Koma (. Tuldok (. Editor ±Ed.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Paghahanay pahalang ng mga salita g.) a. Pahina ± ph. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. 2. Proofreading o Pagwawastong-Basa .g. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Istraktura ng mga pangungusap 4. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Magkakasunod na parirala h.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. sa gramatikaat paggamit ng salita. Tandang Pananong (?) . Ekspresyong padamdam 4.

Direktang pagkopya ng isang salita. Panipi o kotasyon (³ ³) a. pagsulat ng oras c. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. kuwento. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. Pamagat ng aklat. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5.i. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Gitling (-) a. pelikulat atbp. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. c. Mga salitang inuulit. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. parirala o pangungusap 9. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ganap o parsyal b. . Tutldok o kolon (:) a. Diyalogo b. bating panimula ng liham pangangalakal b. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Pagkatapos ng ngalang panawag k.

Fraksyong isinusulat nang pasalita h. maikling kuwento. awitin. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. magasin. pangalan ng babasahin (dyaryo. novella. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12.g. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon). sanaysay. gayundin. tula.) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. («. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. jornal. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Tuldukuwit (. dula. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. . Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob.

Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. . isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

panglan ng sumulat. ang isang katha. kahalagahan ng paksa. . Ito ang pinakamukha ng sulatin. Panimula o Introduksyon i. Bahagi ng Pagsulat a. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. Dito hinahatulan. petsa ng pagsulat o pagpasa. ii. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Titulo o Pamagat i. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. kung magtatagumpay o mabibigo. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. nakakaganyak. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h.

7. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. 5. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. iii. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit.kuryusidad ± para tuluyang titigan. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. Mabibisang Panimula: 1. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. sa mga kawikaan. kung maari pa nga¶y pati buhay. ay matangay nang buong kasabikan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Maikli lamang. Sapagkat nagbibigay. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. tunghayan hanggang sa ang malay. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. 6. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. . 8. dalubhasa. deskripsyon. Halimbawa: Balita 2.

14. ii. paglalarawan at paglalahad. 3. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. 12. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. 11. ginagamit ditto. Pakronolohikal .ang pangangatwiran. . pagpapaliwanag. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa.9. pagsasalaysay. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. Anekdota . Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. c. 10. Katawan i. mas matindi ang bias. 13. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin.

Konklusyon o Wakas i. 6. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. kaugnayan. Kailangan ang kaisahan. Panlahat na Pahayag 3. . ii. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Pagbubuod 4. d. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. Tuwirang Sinabi 2. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. 5. Pagsisipi VIII. Mabisang Pangwakas: 1. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Mahalagang Insidente 6. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. 7. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Maari rin silang magkapalit. Pagtatanong 7.4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. iii. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa.

anupa¶t. bagaman. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. disin sana. kaugnayan at kaanyuan. ngunit. gramatika at retorika. samakatuwid. pagbabantas. i. bagaman. d. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. sapagkat. gayon pa man. e. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. paggamit ng malaking titik. sa kabila noon at marami pang iba. dahil sa. . Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. samantala. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan.kung gayon.b. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. Kailangang malinaw. 1. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. ngunit. paggamit ng italika. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. Pamantayan sa Kaugnayan i. 2. c. a. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. kapag. samantala.

talinghaga. IX. Isang pahayag na mapagtatalunan b. Sa mga sumusunod na pangungusap. Paggamit ng Panghalip i. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. kasysa sa bigyan-panlunas. May pagbigay-katuturan. Ang isang akda ay may panimulang talata. pangangatwiran. mungkahi. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. . malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. sa gayon. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. c. Gumagamit ng ilustrasyon. tagubilin. pagtuttulad at pag-iiba. at patotoo. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. pagwawangis.b. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. paliwanag. ii. Mga Anyo ng Pagsulat a. pagsususuri. halimbawa.

e. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. pook. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. pagmamasid at pangalawa. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. talambuhay. tao o pangyayari. d.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. g. h. i. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon. f. mga tauhan at may tagpuan. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. dyornal. Halimbawa: maikling kuwento. . pasulat ng mganaobserbahan. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. opinion. kathangisip. kasaysayan. kabatiran at mga kaisipan. c. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay.

Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. X. pahayagan. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. tesis. Akademik ± formal ang istraktura.panunuring pampanitikan. Ang mga pamanahaunang-papel. c. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. on-layn sorses. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. disertasyon. b. Malikhain. Uri ng Sulatin A. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. suring-basa. . Kadalasang seyoso. j. Mga Uri ng Pagsulat a. tesis at disertasyon. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. editorial. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal.magazine.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. gayundin. XI. diksyunaryo. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. jornal.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao.

Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. vii. kapaligiran. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. tagpuan atpaksa. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. may tagpuan.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. i. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. .isang akdang naiiba. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. iv. higit na marami ang mga tauhan. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. b. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. i. May iba¶t ibang uri ito: a. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. hanapbuhay at pananamit ii. |Nobela. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. v. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

pulitika. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. Anekdota. c. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. j. subalit nag-iiwan ng aral. v. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Talaarawan. g.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. maikli. Nobela ng Romansa. sosyal. .ii. h. i. Talumpati. e. f. Sanaysay.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. Talambuhay.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. kultural at maging personal ay maaaring talakayin.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. d. Dula. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii.

a. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. ii. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. prinsipe at prinsesa. Ito ay nilikha noong unang panahon. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. iii. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. Karaniwang maikli. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. b. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. . Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. iii. kaligayahan. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. likas at medaling maunawaan. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. i. kawalang pag-asao pamimighati. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. iv. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. ii. at sa kabuuan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pag-asa at kalungkutan.

vi. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. Oda ± nagpapahayag ng papuri. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nagwawakas nang Masaya. iv. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. kasama na ng opera. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. Duplo ± humahalili sa karagatan. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. . Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. v. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. ii. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. d. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. c. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. i. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. i. iii. ii.v. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. ang sangkap ay malungkot.

Istilong semi-blak c. Ang Katawan ng Liham e. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa: E-Mail. Liham Pangangamusta ii. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. B. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Uri ng Liham a. prosidyural.iii. Liham. text message at pakikipanayam i. Liham Pagbati v. Istilong nakabitin o baligtad 3. Bahagi ng Liham a. Istilo ng Pagsulat a.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. Liham Paanyaya iv. Liham Pasasalamat iii. Liham Paghingi ng Payo vi. a. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Bating Panimula o Pambungad d. Debate o Balagtasan . Liham-pangkaibigan i. Patunguhan ng Sulat c. Bating Pangwakas 2. imbitasyon. Pamuhatan b. ekspositori at panghihikayat.Pagbati. pag-uulat. Istilong Blak b. .

Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ano. Liham Pagrereklamo b. 3. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. ay isulat kaagad. 2. Liham Aplikasyon iii. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. kalian. c. Prosidyural. Halimbawa: recipe. . Pagsusulat ng Ulat 1. maligoy na pananalita. pagmamasid. Liham Pangangalakal i.vii. Halimbawa: ulat ng media. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. i. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. ideya o lohika. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. rebyu at grap o tsart. pagbabasa. 5. Ang mahalagang mga impormasyon. Liham Paumanhin b. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. Liham Pamimili iv. 4. saan at paano. deskriptiv.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. bakit. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. imbestigasyoon. kapag nakuha ito. Liham Subskripsyon v. pagsunod sa direksyon at panuto. Liham Pagpapakilala ii.

Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. maglahad ng nasasaisip. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. katulad ng bangko. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. gastusin o equity. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Nilalaman. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Halimbawa: advertisement. . pananagutan o liabilities. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. proposal. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. kooperatiba. talakayan sa klase. C. e. Ito ay may lagda ng pangulo. Dito isinasaad ang assets. Kung may pagwawasto. Insurrance Company. editorial at argument. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat.d. lektyur. Halimbawa: press release. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. sarbey at artikulo.

Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. XIII. . Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. XII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful