I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. . Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. b. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. c. IV. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. d. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 1.

. halimbawa. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 3. Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. 5. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. Kung minsan. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. dyornal at iba pa. kapag nagsulat skiya ng dyornal. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan.3. Halimbawa. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. 2. ano ang maaaring gusto niyang malaman. 4. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V.

6. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. . 7. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. 8. Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. Ano ang mahalaga sa paksa? b. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a.

ayon sa pagkakasunud-sunod. Maari ring mabuo rito ang paksa c. ii. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii.k. Pala-Palagay i. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. .a Incubation Period d. Pangangalap ng mga ideya ii. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i.VI. Kadalasan. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Proseso ng Pagsususlat a. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Pagsasaga ng interbyu iv.

Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. Introduksyon a. magazine. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. dokumento at iba pang orhinal na talaan. Paglalahad ng mga Punto b. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a.1. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. tesis. Kongklusyon a. mga akdang pamapanitikan. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paglinang ng mga iodeya c. mga pribado o publikong organisasyon. Pagsasaayos ng mga Datos 1. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. Paglalahad ng Tesis 2. Pangganyak b. salita-sa-salita. Katawan a. batas. Kinopya nang direkta. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. 2. Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao. mula sa sanggunian. disertasyon. b. . ensayklopidya. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor.

y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. . Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i.iii. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Gumagawa ng synopsis kapag: i.

sa gayon. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. . Organisasyon ng Sulatin 3. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Huwag magwawasto. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. f. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin. pagsipi.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Istraktura ng mga talata 4. pagguhit. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Ispeling 2. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Pangungusap na padamdam b. Istilo ng Dokumentasyon ii. Ribyu ng later-order na tuon: 1. pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Paghahanay pahalang ng mga salita g. Tuldok (. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. 2. Ekspresyong padamdam 4. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Hal. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d.) a. Pahina ± ph. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay.) a. Bantas 3. Proofreading o Pagwawastong-Basa .g. Editor ±Ed. sa gramatikaat paggamit ng salita. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. . Tandang Pananong (?) . Kuwit o Koma (. Magkakasunod na parirala h. Istraktura ng mga pangungusap 4. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita.

c. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. Gitling (-) a. Pamagat ng aklat. pagsulat ng oras c.i. Diyalogo b. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Direktang pagkopya ng isang salita. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Pagkatapos ng ngalang panawag k. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. Tutldok o kolon (:) a. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Mga salitang inuulit. Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. . kuwento. bating panimula ng liham pangangalakal b. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. pelikulat atbp. parirala o pangungusap 9. ganap o parsyal b.

Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. dula.) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. tula. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13. jornal. sanaysay. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon). Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. («. novella. awitin. pangalan ng babasahin (dyaryo. gayundin. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. magasin. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat.g. Tuldukuwit (. maikling kuwento. . at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. .

panglan ng sumulat. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. .iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. nakakaganyak. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. petsa ng pagsulat o pagpasa. Bahagi ng Pagsulat a. ang isang katha. Titulo o Pamagat i. kung magtatagumpay o mabibigo. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Dito hinahatulan. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Ito ang pinakamukha ng sulatin. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII. kahalagahan ng paksa. Panimula o Introduksyon i. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. ii. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Karaniwang isinasaad nito ang paksa.

5. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. kung maari pa nga¶y pati buhay. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. Mabibisang Panimula: 1. Sapagkat nagbibigay. 6. ay matangay nang buong kasabikan. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Halimbawa: Balita 2. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. dalubhasa.kuryusidad ± para tuluyang titigan. sa mga kawikaan. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. 8. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. tunghayan hanggang sa ang malay. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. Maikli lamang. iii. deskripsyon. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. 7. .

ang pangangatwiran. mas matindi ang bias. ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba. pagsasalaysay. Pakronolohikal . ginagamit ditto. . Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. pagpapaliwanag. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. 11. 10. 3. Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. c. 13. ii.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. paglalarawan at paglalahad. 12. Anekdota . Katawan i. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2.9. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. 14. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

d. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5. Pagtatanong 7. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. 6.4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Konklusyon o Wakas i. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. Mahalagang Insidente 6. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. . ii. Mabisang Pangwakas: 1. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. 5. kaugnayan. Kailangan ang kaisahan. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. Panlahat na Pahayag 3. Maari rin silang magkapalit. Tuwirang Sinabi 2. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Pagsisipi VIII. Pagbubuod 4. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. 7. iii.

bagaman. 1. dahil sa. Pamantayan sa Kaugnayan i. bagaman. kaugnayan at kaanyuan. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. paggamit ng malaking titik. samantala. . anupa¶t. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. d. disin sana. samakatuwid. gayon pa man. samantala. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. a. sapagkat. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. c. e.kung gayon. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. pagbabantas. ngunit. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. paggamit ng italika. Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. kapag. gramatika at retorika. 2. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan.b. sa kabila noon at marami pang iba. ngunit. Kailangang malinaw. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. i.

Sa mga sumusunod na pangungusap. Mga Anyo ng Pagsulat a. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan. c. Isang pahayag na mapagtatalunan b. at patotoo. Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paggamit ng Panghalip i. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. pangangatwiran. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. May pagbigay-katuturan. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. pagtuttulad at pag-iiba. kasysa sa bigyan-panlunas. paliwanag. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. talinghaga. ii. . makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. pagsususuri. halimbawa. Gumagamit ng ilustrasyon. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. Ang isang akda ay may panimulang talata. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. pagwawangis. sa gayon. tagubilin. mungkahi. IX.b.

kathangisip. Halimbawa: maikling kuwento. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. mga tauhan at may tagpuan. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. pagmamasid at pangalawa. d. opinion. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. pasulat ng mganaobserbahan. c. kabatiran at mga kaisipan. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. . dyornal. e. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. g. i. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. h. pook. talambuhay. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. kasaysayan. f. tao o pangyayari. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay.

Mga Uri ng Pagsulat a. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat. tesis. j. editorial. disertasyon. Ang mga pamanahaunang-papel. Malikhain. c. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Kadalasang seyoso.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat.panunuring pampanitikan. tesis at disertasyon. Akademik ± formal ang istraktura. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. suring-basa.magazine. XI. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. Uri ng Sulatin A. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. on-layn sorses. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat. Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. gayundin. diksyunaryo. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. . naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. b. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao. pahayagan. jornal. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. X.

May iba¶t ibang uri ito: a. .isang akdang naiiba. |Nobela. i. higit na marami ang mga tauhan. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. i. kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. kapaligiran. b. v. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. hanapbuhay at pananamit ii.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. tagpuan atpaksa. iv. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. vii. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. may tagpuan. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan.

subalit nag-iiwan ng aral. c. Nobela ng Romansa. v. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. sosyal.ii.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda. e. Sanaysay. f.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. i.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. maikli. pulitika. g. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. Talambuhay.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. d.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. Dula. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan. h.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. . kultural at maging personal ay maaaring talakayin. Talaarawan. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. j. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. Talumpati. Anekdota.

prinsipe at prinsesa. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. kawalang pag-asao pamimighati. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. iii. i. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. pag-asa at kalungkutan. at sa kabuuan. b. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. iii. likas at medaling maunawaan. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay. iv. . Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. ii. Karaniwang maikli. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. Ito ay nilikha noong unang panahon. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. kaligayahan. a. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. ii.

Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. Duplo ± humahalili sa karagatan. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. Oda ± nagpapahayag ng papuri. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap.v. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. ang sangkap ay malungkot. kasama na ng opera. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. d. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. c. v. Nagwawakas nang Masaya. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. iv. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. i. . vi. ii. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. i. ii. Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. iii. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong.

imbitasyon. Liham Paghingi ng Payo vi. ekspositori at panghihikayat. Uri ng Liham a. prosidyural.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan.iii. a. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Debate o Balagtasan . Bating Panimula o Pambungad d. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. text message at pakikipanayam i. Pamuhatan b. Bating Pangwakas 2. Bahagi ng Liham a. Istilong semi-blak c. Liham Pangangamusta ii. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Liham Paanyaya iv. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. Patunguhan ng Sulat c. Liham-pangkaibigan i. Istilo ng Pagsulat a. Liham. pag-uulat. Liham Pagbati v. Istilong Blak b. . B.Pagbati. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. Liham Pasasalamat iii. Halimbawa: E-Mail. Ang Katawan ng Liham e. Istilong nakabitin o baligtad 3.

Halimbawa: ulat ng media. pagbabasa. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Liham Subskripsyon v. bakit.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. kalian. Liham Pagrereklamo b. . i. c. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 3. 2. Liham Pamimili iv. Halimbawa: recipe. deskriptiv. Liham Aplikasyon iii. 4. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. pagmamasid. ideya o lohika. Liham Pagpapakilala ii. rebyu at grap o tsart. imbestigasyoon. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat.vii. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. ano. kapag nakuha ito. 5. Liham Paumanhin b. Prosidyural. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. ay isulat kaagad. Pagsusulat ng Ulat 1. pagsunod sa direksyon at panuto. Ang mahalagang mga impormasyon. saan at paano. maligoy na pananalita. Liham Pangangalakal i.

ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. gastusin o equity. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. e. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat. C. Kung may pagwawasto. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. katulad ng bangko. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. Halimbawa: advertisement. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Insurrance Company. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. lektyur. kooperatiba. Halimbawa: press release. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. sarbey at artikulo. magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. pananagutan o liabilities. Nilalaman. maglahad ng nasasaisip. proposal.d. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. Ito ay may lagda ng pangulo. . talakayan sa klase. editorial at argument. Dito isinasaad ang assets. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda.

. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. XII. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. XIII. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio. Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful