P. 1
Kahulugan ng Pagsusulat

Kahulugan ng Pagsusulat

|Views: 26,379|Likes:
Published by Reynald Salamera

More info:

Published by: Reynald Salamera on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2015

pdf

text

original

I. Kahulugan ng Pagsusulat a. Ayon kay Peter T.

Daniels, ito ay isang sistema ng humigit kumulang na permanenteng panandang ginagamit upang kumatawan sa isang pahayg kung saan maari itong mulingmakuha nang walang interbensyon ng nagsasalita. b. Sabi naman ni Florian Coulmas,ito ay isang set ng nakikitang simbolong ginagamit upang kumatawan sa mga yunit ng wika sa isang sistematikong pamamaraan, na may layuning maitala ang mga mensahe na maaaring makuha o mabigyang ± kahulugan ng sinuman na may alam sa wikang ginamit at mga pamantayang sinusunod sa pag-eenkoda. c. Ito rin ayang paraan ng pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo, ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. d. Ito ay walang katapusan, paulit-ulit na prosesoo sa layuning makalikha at makagawa ng maayos na sulati; isang kasanayan. e. Sa sosyo-kultural na konteksto, ito ay isang proseso ng pag-aaral at produkotong konteksto na nakaaapekto sa pagkatuto; maipahiwatig an gating nadarama na di natin kayang sabihin f. Ito ay para libangin ang sarili at ang kapwa, magturo at magbahagi ng kaalaman at makumbinsi ang ibang tao sa katotohanan ng ibinibigay na opinion. g. Ayon kay Arapoff, ito ay isang proseso ng pag-iisip na inilalarawan sa pamamagitan ng mahusay ng pagpili at pag-oorganisa ng mga karanasan.. h. Ito ay isang tao-sa-taong komunikasyon at paraan ng paghubog ng damdamin at isipan ng tao.

II.

Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon , Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay, pagbibigay ng ulat, pagtatala ng resulta ng mga
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumapay. Sa daigdig ng edukasyon, kailangang sumulat tayo ng liham na aplikasyon, paggawa ng balangkas pangkaunlaran, gumawa ng anunsyo, umapila sa paglilikom ng pondo, sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at marami pang iba. Mahalaga rin ang pagsusulat sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga tao sa iba¶t ibang lugar at sa iba¶t ibang panahon ay nagkakalapit, nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ang aspeto n gating kultura ay napananatiling buhay sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng mga nasulat na tala ay natututuhan natin ang kasaysayan n gating lahi; ang mga paniniwala at matatayog na kaisipan ng ating mga ninuno; at ang mga pagbabago at pagsulong ng ating bansa.

III.

Layunin ng Pagsusulat a. Pansariling Pagpapahayag o Ekspresiv. Ito¶y pagsulat o pagtataya ng mga bagay na nakikita, naririnig o nababasa. Ito rin ay nagpapahayag ng nararamdaman at nasasaloob ng mga tao. May malayang pamamaraan, hindi gasinong pinagtutuunan ng pansin ang ispeling ng mga salita bagkus minmahalaga ang mailbas ang tunay na iniisip at nadarama ng isang tao. Kinapapaloobang ito ng sariling karanasan at mga pala-palagay ng manunulat hinggil sa ilang pangyayari sa paligiid Hal. Talaarawan, jornal, personal na liham, mga reaksyon at mapa o diagram b. Pagpapahayag na Impormasyonal o Transaksyunal. Ginagawa ito kung nais magpaagbot ng mensahe, balita o magpaliwanag, magpayo o makiusap. Gumagamit ito ng mas pormal at kontroladong paraan sapagkat may istilo na dapat isaalang-alang upang maihatid ang mensahe sa target niyang mambabasa. Halimbawa: liham, memorandum, reviewer, riserts, komentaryo, kritiko, ulat, report, poster o slogan at sanaysay c. Malikhaing Pagsusulat. Sa tulong ng imahinasyon ng kaisipan ng manunulat at kapangyarihan sa register ng wika, nagagawang ilarawan ng manunulat ang lipunang kanyang ginagalawan. May sapat na lakas ang mga salita upang
Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

. Paggawa ng Burador Pag-iistraktura Muling Pagtingin Pagfofokus Paglabas ng ideya Evalwasyon Ang dayagram na ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ult at hindi linyar na kalikasan ng pagsulat. Ekspresiv na Pagsulat ± nakafokus sa pangangailangan ng manunulat na malayang maipahayag ang kanyang sarili gamit ang sariling pamamaraan. b. Pag-iistraktura ± pag-oorganisa at muling pag-aayos ng teksto upang mailahad ang ideya sa paraang tatanggapin ito ng mga mamababasa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. IV. Ang atensyon ay nakatuon sa pantersyaryang pagsulat kung saan kailangang makasulat sila nang katanggap-tanggap sa akademik na komunidad. c. Ang pagkaunawa ng mambabasa at ang genre ay napakahalaga rito. Kognitiv ± tumitingin sa pagsulat bialng isang pag-iisp at isang kompleks na gawain. Walang ginagamit na teorya ngunit nakaimpluwensya sa inobasyon sa pagtuturo ng pagsulat. 1. Komunidad ng Diskurso ± nabuo ng maniwala na ang pagsulat ay isang gawain sosyal. Apat na Dibisyon ng Kasaysayan ng Pagsusulat a. d. Sosyal na Antas ± ang mga manunulat ay hindi lamang kumikilos nang nag-iisa kundi bilang kasapi ng isang sosyal at kultural na pangkat na nakakaimpluwensya sa kung ano at paano sila sumulat. Kabalikat din ang mga maretorikang salitang gagamitin upang mabatak ang kuryosidad at inspirasyon ng mambabasa. Pagfofokus ± pangkalahatang layunin sa pagsulat tungkolsa paksa 2. May makalayuning oryentasyon at naniniwalang ito¶y isang pabalikbalik na gawain. Ang mga gawaing tulad ng brainstorming ay nagpapalabas ng ideya na nakatutulong sa mga manunulat na masabi ang nasa kanyang iskema.ipadama sa mga mambabasa ang panaromic na larawan ng buhay.

2. Kailangang linangin din ng isang manunulat ang kanyang kasanayang interpersonal. Muling Pagtingin ± matiyak kung tamaang ginagawa. Konbensyon ± dapat isa-alang-alang ang mga konbensyon sa pagsulat na tinatangkilik sa isang pamayanan. Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. ano ang maaaring gusto niyang malaman. ano ang lawak ng kanyang pang-unawa at anong uri ng wika ang angkop na gamitin. Kung minsan. Dapat alam niya ang istilo ng wikang angkop na gamitin sa lahat ng pagkakataon. Mga Kailangan sa Pagbuo ng Sulatin 1. Ang mga kaalaman o impormasyon ay maaaring galing sa mga sangguniang aklat. Wika ± ang isang manunulat ay kailangang mayroon ng kaban ng wikang maaaring gamitin ayon sa pangangailangan.3. Dapat na alamin niya kung sino ang sinusulatan. Paggawa ng Burador ± transisyon ng kaisipan mula sa manunulat patungo sa tekstong para sa mambabasa 4. may sariling pormat ng adbertisment na kaiba sa pagsulat. kapag nagsulat skiya ng dyornal. pero sa maraming pagkakataon ang interaksyon ay sa ibang tao. Pagtataya o Evalwasyon ± paggamit ng tseklist upang makuha ng fidbak at mga puna na makatutulong upang maisaayos muli ang binuong burador 5. halimbawa. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. 3. 5. . Interaksyon at isang pagbuo sa Kamalayan ng Awdyens ± dapat isaisip ng isang manunulat na may nagaganap na interaksyon sa pagulat. Tapik o Paksa ± kailangan ng isang sulatin ang sapat na kaalaman oimpormasyon sa paksang sulatin. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Halimbawa. ang manunulat ay nag-iinterak sa kanyang sarili. Layunin ± dapat na malinawsa isipan ng manunulat ang dahilan kung bakit siya nagsususlat. dyornal at iba pa. 4. Layunin nitong makalikha ng makabuluhan at mabisang pagsulat na makabuo sa kasanayan ng manunulat V.

kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa. 7. Kasanayan sa Pagbubuo ± isa sa mga tunguhin ngg manunulat ang makabuo nang maayos na talataan na naglalahad nang malinaw na ideya at mga pansuportang detalya. Ano ang angkop na paraan ng pakikipagtalastasan sa isang taong may edad kaysa sumusulat? d. Kailangang may taglay siyang kasanayan sa pagtatangi ng mga bagay at pangyayari upang madesisyunan niya kung alin ang mahalaga o hindi. 8. kailangang alam din niyang pagalawin ang kanyang imahinasyon at maging malikhain para sa kawiling-wiling paglalahad. Sariling Sistema ng Pagpapahalaga ± dapat isaalang-alang ang mga pagpapahalagang pinanananaligan ng isang manunulat at handa siyang panindigan ang mga ito. Mambabasa ± nag-iinterpreta at ang umiintindi sa teksto ng decoder naman kung tawagin Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Sino ang awdyens o pinaglalaanan ng sulatin? 9. Teksto ± nakasatitik na mensahe na pinuprodyus ng manunulat c. Manunulat ± nagpapadala ng mensahe naencoder kung tawagin b. Nagagawa rin ng isang mahusay na manunulat na lohikal na mailalahad ang pagkasunud-sunod ng mga ideya sa pagbuo ng isang magkakaugnay na teksto sa pamamagitan ng paggamitng mga angkop na panguugnay. Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. kailangang mayroon din siyang kakayahan sa pagbibigay ng sariling pagpapasiya at iba pa. Mahahalagang Sangkap sa Pagsusulat a.6. . Ano ang maganda o mahusay na pagsulat?\ c. Binibigyang pansin niya sa pagsulat ang mga sumusunod: a. Ano ang mahalaga sa paksa? b.

. Brainstorming ± paglalahad ng mga ideya sa papel upang maibigay ang posibleng maging paksa. Iisa-isahin ng manunulatang sanhi at bunga ng pangyayari habang nagiisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili iii. Pangangalap ng mga ideya ii. May dalawang klase ang pagbabalangakas: (1) Pangungusap na Balangkas ± nakatuon sa mga makadiwang pangungusap na siyang kumakatawan sa mahalagang bahagi ng isang sulatin at (2) talatang balangkas ± nakapokus sa mgapinag-uugnayugnay na mga kaisipan. Paglilista ± paglista ng mgaideyang ikaw ay interesadong gawin iii. Pala-Palagay i. Lubha itong mahalaga upang maiwasan ang paglayo sa pagtalakay sa isang paksang napili. ii. Imbensyon o Pag-asinta ± paglikha ng iyong paksa i. Pagsasaga ng interbyu iv.k. itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a.a Incubation Period d. Pangangalap ng Impormasyon o Pagtatanong at Pag-uusisa i. Proseso ng Pagsususlat a. Maari ring mabuo rito ang paksa c. Pag-oorganisa ± paglalahad ng mga impormasyon sa isang balangkas i. Habang wala pang tiyak nabalangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Paghahanap at pagsususri ng mga pananaliksik iii. Klaster ± pagmamapa ng mga ideya b. ayon sa pagkakasunud-sunod. Balangkas ± maituturing na pinakakalansay ng isang sulatin. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. naghahain muna ng haka-haka ang manunulat ii. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv. Kadalasan.VI.

Kongklusyon a. b. ensayklopidya. Sekondaryang Datos ± Kinalap ang mga datos mula sa mga manuskrito. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: i. Katawan a. Kinopya nang direkta. Dalawang Uri ng Mapagkukunan ng mga Datos: a. Paglinang ng mga iodeya c. batas. mga akdang pamapanitikan. salita-sa-salita. Tatlong istratehiya sa paghahalo ng sariling pag-aaral sa pinagkunang material a. dokumento at iba pang orhinal na talaan. pahayagan at iba pang aklat na naisulat ng mga awtor. mula sa sanggunian. PAntulong sa pangunahing Katwiran 3. disertasyon. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argument ii. Direktang Sipi ± eksaktong salita o pahayag ng isang awtor. magazine. Paglalahad ng mga Punto b.1. 2. Introduksyon a. tesis. Pangganyak b. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan ang argument ng awtor Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paglalahad ng Tesis 2. Muling-pagdidiin sa pangunahing ideya ii. Pagsasaayos ng mga Datos 1. mga pribado o publikong organisasyon. . Pangunahing Datos ± Nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao.

Nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon c. Nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang sipi iii. Mas maikli ito kaysa sa orihinal at naglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunang material. Pagsulat ng Burador y Bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na magawa ang iyong sulatin. . Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalaman mula sa maraming sanggunian tungkol sa paksa nais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto e. Sinopsis o Buod ± pinagsama-sama ang pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. Parapreys o Hawig ± pagsasabing muli ng nakuhang ideya mula sa ginamit ng sanggunian gamit ang sariling pangungusap. Ginagawa ang pagpaparapreys kapag: i. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista b. Gumagawa ng synopsis kapag: i. y y Humanap ng komportableng lugar ng pagsusulatan. Bigyang-diin particular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi iv. Iwasan ang distraksyon o abala Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.iii. Nais gumamit ng mga impormasyon sa nowtkard at umiwas sa panggagaya o pangongopya ii. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggil sa isang paksa ii.

f. Matibay na introduksyon at kongklusyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.sa gayon. pagsipi. . Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Pabayaang malayang dumaloy ang isipan nang walang anumang pagkontrol. Huwag munang maging mapaghatol sa isinusulat. Ang mga potensyal na opinion ang bibigyang konsiderasyon at pagkakaisahan ang mga hakbangin para marating ang mapagkakasunduang layunin. Istraktura ng mga talata 4. Ribyu ng Higher-order na tuon: 1. maging ang mga di-inaasahang nakabaong ideya ay lumitaw. Masusundan dito ang pagkakasunund-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga detaly tungkol sa paksa kapag magsususlat. Huwag magwawasto. o Palitang-kuro ± grupo ang karaniwang gumagawa rito. Malinaw na pagpapahayag ng mga ideya 2. o Pamamaraang Tanong-Sagot ± Tinatanong ang sarili tungkol sa paksa at tiyak makakaipon ng laksang impormasyon. Organisasyon ng Sulatin 3.y y Magpahinga Ang mga Paraan sa Pagpapalabas ng Ideya: o Pagtatala ± paglilista ito ng mga kaisipan sa pamamagitan ng pagdadaglat. pagguhit. Pinaplano ang mga katanungan at ang mga ito¶y pinagsunud-sunod at pinag-ugnay-ugnay. o Malayang Pagsulat ±pamamaraan itong kung ano ang basta lumabas na ideya sa isip ay isinusulat. Pagrerebisa ± muling pagsusuri sa mga ideya i. Malawak nilang titingnan ang paksa sa iba¶t ibang anggulo at ang kaligiran ng usapin.

Bantas 3. Editor ±Ed. Tuldok (. Ginagamit din ito sa mga pinaikli o dinaglat sa salita. Proofreading o Pagwawastong-Basa . 2.) a. impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon i. Bating panimula ng liham pangkaibigan e. Ekspresyong padamdam 4. Tandang Padamdam o Eksklamasyon (!) a. Pagitan ng petsa ng buwan at taon b.g. Istraktura ng mga pangungusap 4. Istilo ng Dokumentasyon ii.binbasa ulit ito upang Makita ang mga mali sa ispeling. Pangungusap na padamdam b. Pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahi ng pangungusap Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Wastong Paggamit ng mga Bantas: 1. Ispeling 2. Magkakasunod na parirala h. pakiusap at pautos ng mga pangangausap b. sa gramatikaat paggamit ng salita. . pati na rin ang daloy ng pagpapahayag. Pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan d.Ginagamit itong panapos sa mga pangungusap na patanong 3. Bating pangwakas ng liham pangkaibigan at liham pangangalakal f. Paghahanay pahalang ng mga salita g.) a. Tandang Pananong (?) . Ribyu ng later-order na tuon: 1. Hal. Pahina ± ph. Kuwit o Koma (. Ginagamit bilang panapos sa mga paturol o pasalaysay. Pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod c.

parirala o pangungusap 9. pagtatala ng iisa-isahing bagay d. Tutldok o kolon (:) a. Mga salitang inuulit. kuwento. Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pang-ugnay na at d. pagsulat ng oras c. Mga tambalang salita dahil sa pagkaltas ng isang kataga o salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya¶y magkaroon ng ikatlo c. Panlaping ika-ikasunod ng tambilang o numero Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.i. Diyalogo b. Panaklong o Parentesis ( ) ± ginagamit na pangkulong sa mgapinamimiliang salita o parirala 8. Mga salitang-ugat na nagsisimula sa patinig na inuunlapian ng panlaping nagtatapos sa katinig e. Pamagat ng aklat. pagpapakilala ng tuwirang sipi 6. c. pelikulat atbp. Pagitan ng antesidente na iyo at ng pangalan j. bating panimula ng liham pangangalakal b. Mga susing salita sa isang pinarafrasong tala d. ganap o parsyal b. Direktang pagkopya ng isang salita. Kudlit o Apostrofi (µ) ± ginagamit sa pag-aangkop ng kataga sa sinusundang salita 7. Pagkatapos ng ngalang panawag k. Panipi o kotasyon (³ ³) a. Gitling (-) a. . Pagitan ng pangalan o panghalip at ng pamuno 5. Mga pangngalang pantangi na inunlapian f.

Tuldukuwit (. sanaysay. gayundin.) ± sa huli ng pangungusap o katapusan ng sipi 12. magasin.g. pagkatapos ng isang listahan at pagpapakitang may karagdagang impormasyon nakatalababa o nakfutnowt 14. Fraksyong isinusulat nang pasalita h. maikling kuwento. novella.) ± ginagamit sa dalawang malalayang sugnay na hindi pinangangatnigan o hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay 11. awitin. Salungguhit (__) ± gamit sa mga pamagat ng aklat. dula. at banyagang salita Tabula ng mga Pananda o Pangmarka sa Pagwawastong-Basa Pananda/Marka Kahulugan Lagyan o singitan dito lagyan ng tuldok Lagyan ng kuwit Lagyan ng tuldok-kuwit Lagyan tutuldok Lagyan ng panipi Lagyan ngkudlit Lagyan ng panaklong Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Paghahati ng salita sa dulo ng linya 10. tula. ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginawa 13. Braket ([]) ± binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob. Elipsis («) ± pagsisipi kung may tinatanggal na salita. («. jornal. pangalan ng babasahin (dyaryo. Pagsasama sa apelyido ng pagkadalaga at ng napangasawa i. . Asteriko (*) ± may tinanggal na isa o mhigit pang talata sa isang sinipi. polyeto at mga programang panradyo at pantelevisyon).

.Lagyan ng braket Lagyan ng superskrip Lagyan ng subskrip Kaltasin o alisin Pagdugtungin o pagkabitin Kaltasin atpagkabitin Lagyan ng espasyo Panatiliin Itranspos o pagpalitin ng puwesto Iusog o iurong sa kaliwa Iusog o iurong sa kanan Igitna Itaas Ibaba Ipantay o ituwid Ilinya di-perpekto Indensyonan o isaparapo Punan ang patlang Maling paghahati o pagpapantig Simulan sa bagong parapo Baybayin. isulat ng buo Malaking titik lahata Maliit na malalaking titik Maliit na tittik Italisa Iset sa Roman Iset sa bold Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.

Panimula o Introduksyon i. Ito ang pinakamukha ng sulatin. nakakahatak na ng Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ang isang katha.Iset nang magaan Italisadong malaking titik Nawawalang salita. Karaniwang isinasaad nito ang paksa. tingnan ang orihinal na kopya Walang parapo Itanong sa awtor. Bahagi ng Pagsulat a. dahilan ngpagsulat ng paksa at pambunga na pagtatalakay sa daloy ng papel. Kailangan sa sulyap palamang ng babasa. petsa ng pagsulat o pagpasa. nakakaganyak. maaari na itong ipasa sa guro o sa iba pang susuri nito VII.iba pang impormasyon tutukuyin ng guro b. ii. Pinal na Papel ± pagtapos ng masusing pagsusuri ang teknikal na bahagi ng nilalaman. Titulo o Pamagat i. intensyonal bang set ito? Pigura o itambilang o numero Maling font o tipo Paghiwalayin Lagyan ng asteriko Baliktarin Ligature o pangatning Lagyan ng gitling May karugtong Isulat sa bagong linya Bitin h. . panglan ng sumulat. ito¶y kaakit-akit na ± nakakapukaw. kung magtatagumpay o mabibigo. Naglalaman ng titulo o pamagat ng papel. Dito hinahatulan. kahalagahan ng paksa.

6. Maikli lamang. Sapagkat nagbibigay. iii.kuryusidad ± para tuluyang titigan. Paglalarawan ± ang panimulang ito¶y ginagamit kapag nagtatampok ng tao. Masurpresa itong parang suntok kung tumimo sa kuryusidad ng bumabasa. Mabibisang Panimula: 1. Pagtatanong ±panimulang kalabisan nang ipaliwanag pa 4. Pagkakaligiran ± ito naman ang ginagamit na panimuilakung ang binibigyang-larawan ay pook. Tuwirang Sinabi ± panimulang karaniwang nakikitang nakapanipi sapagkat mula ito sa tapat na pagsipi sa tiyak na pahayag ng isang taong bantog. Halimbawa: Balita 2. ay matangay nang buong kasabikan. sa mga kawikaan. Pagbubuod ± naghahayag muna ng pinakadiwa bago tuntunin ang sadyang tinatalakay 3. 7. . Panlahat na Pahayag ± isang uri ito ng panimula na nagtataglay ng kahalagahang unibersal na maaaring hanguin sa mga salawikain. Pagsusumbi ± bihira ang panimulang ito. tunghayan hanggang sa ang malay. awtoridad at maari rin naming karaniwang tao lamang ngunit ang sinabi¶y naghahayag ng mahahalagang bagay na magagamit na lundayan sa pinapaksa. ang resulta o kinalabasan muna ang sinasabi bago isa-isahin at pagsunudsunurin mula sa di-gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga na detalye. 5.mga malarawan at maaksyong salita ang ginagamit. Pasaklaw na Pahayag ± sa panimulang ito. na karaniwan nang binubuo ng iisang salita. 8. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. kung maari pa nga¶y pati buhay. deskripsyon. at maging sa mga pamilyar at pang-araw-araw na makatotohanang kaalaman ng lahat na nagtataglay ng diwa o aral. dalubhasa.

pagpapaliwanag. 11. Analohiya ± Ito ay nagtutulad o nagwawangis. Paespesyal o Pagaagwat ± paglalahad mula sa pinakamalapit o ang alam na alam na paksa hanggang sa pinakamalayo o ang hindi na masyadong alam na paksa Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. 13.ang pangangatwiran. Ang tuntuning sinusunod ditto ay mas malaki ang pagkakaiba. Pagsasalitaan ± Ang panimulang ito ay dinaraan sa usapan o diyalogo. Pagsasalaysay ± ang panimulang ito¶y anyong malumanay na pagkukuwento. Pakronolohikal . ang binibigyang diin ay ang pagkakaiba.isang panimulang nagkukuwento ng maikling istorya para pasiglahin ang babasa o di kaya¶y gamiting tularang lundayan ang kaugnayan sa paksang tatalakayin. c. Katawan i. pagsasalaysay. Anekdota . Pangkalahatang Pamamaraan sa Pagsasaayos ng Katawan ng Sulatin 1. . 3. paglalarawan at paglalahad. Makatawag-pansing Pangungusap ± Ito¶y isang mapanggittlang panimula dahil di-karaniwang sinasabi o naririnig sa araw-araw ang pamamariralang. 12. 10. ginagamit ditto. Paanggulo ± batay sa personal na masasabi o reaksyon ng bawat tao tungkol sa mga bagay-bagay o isyu tungo sa isang obhektibong paglalagom.tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari mula pinakamatagal hanggang sa kasalukuyan 2. 14.9. mas matindi ang bias. Matatagpuan na dito ang pangunahing pagtalakay sa paksa. Pagsasalungat ± Sapanimulang ito. ii.

Mahalagang Insidente 6.4. Kailangan ang kaisahan. Mga Pamantayang Dapat Sundin sa Pagsusulat a. kaugnayan. Pagtatanong 7. kawilihan at wastong pagbigay-diin sa pahayag. Papayal o Pasalimuot ± sinisimulan ito sa mga bagay na komplikadokasunod ang mga bagay na simple o vice-versa. Mabisang Pangwakas: 1. Nakasaad naman sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ng papel. Tuwirang Sinabi 2. Ang pangalawang seksyon ay ang pagkakatulad. ii. Inilalahad din ang napatunayan o napagalaman batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o sa pananaliksik. d. Konklusyon o Wakas i. Patiyak o Pasaklaw ±isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa. Palamang o Pasahol ± sinisumulan sa mga bagay munang lalong mahalaga ang binabanggit bago ang di-gaanong mahalago o vice-versa. Dito makikita ang kabuuan ng sulatin. Unang seksyon ay ang pagkakaiba. Maari rin silang magkapalit. Pagsisipi VIII. iii. 6. Paghahambing ± isinasaayos nang paseksyon. 5. Panlahat na Pahayag 3. Pagbubuod 4. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . 7. Pagpapahiwatig ng Aksyon 5.

Kailangang may sapat na kaalaman sa wika. c.b. Talataan ± lipon ng mga pangungusap na paunlad na binubuo at nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. a. Kaisahan: Upang matawag na talata ang pangkat ng mgga pangungusap. bagaman. gramatika at retorika. disin sana. kaugnayan at kaanyuan. sapagkat. pagsulat ng tambilang at papapaikli ng mga salita at talata. i. makatwiran at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. sa kabila noon at marami pang iba. samantala. Kailangan maingat ang susulat sapagkat ang anuman kamalian ay nakikita ng bumabasa. . Kailangan nakaayos sa pagkakahanay ang mga pangyayari o ang diwang ipinahayag upang maging maliwanag ang pagkakaugnay. paggamit ng italika. kailangang ito¶y umikot sa iisang pangkalahatang ideya. Kailangang malinaw. d. Pamantayan sa Kaugnayan i. e. pagbabantas. kapag. 1. ngunit. anupa¶t. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay. bagaman. samantala.kung gayon. paggamit ng malaking titik. Kailangang may pangungusap na pampaksana siyang nagsisilbing giya o patnubay sa pagbuo ng susuportang mga pangungusap. 2. gayon pa man. dahil sa. Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. ngunit. samakatuwid. Kaugnayan: Kailangang magkakaugnay ang mga pangungusap upang magpatuloy ang daloyng diwa buhat sa simula hanggang sa dulo ng pahayag. Paggamit ng tradisyonal na mga salitao mga pangatnig gaya ng: at.

tagubilin. at patotoo. mungkahi. pagsususuri. pagwawangis. Paralelismo o Paggamit ng Magkakatulad na Balangkas Panggramatika 3. paliwanag. para Makita at mapakilalang mabuti ang particular na bagay na tinatalakay sa pamamagitan ng mgapruweba¶t patunay. Layuning bigyang-paliwanag ang paksa. pangangatwiran. Ang isang akda ay may panimulang talata. Kung pangngalan ang ginamit sa unang pangungusap o sugnay. Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. panghalip ang maaringg gamiting kahilili ng pangalang nabangit. Gumagamit ng ilustrasyon. makakapanunod na talata (Transitory) at may pangwakas na talata. Isang pahayag na mapagtatalunan b. ii. Ginagawa ito upang hindi ulit-ulitin ang atensyon ng bumabasa ay magbalik sa tinutukoy na panghalip. Paggamit ng Panghalip i. talinghaga. May pagbigay-katuturan. mahahalagang sipi at iba pang pamamaraan upang maging buo o ganap. Pag-uulit ng Salitaupang Magbigay-diin at Magugnay-diwa d. sa gayon. c. pagtuttulad at pag-iiba. Mga Anyo ng Pagsulat a. kasysa sa bigyan-panlunas. . Anyong Klasipikasyon o Pag-uuri-uri Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.b. IX. Sa mga sumusunod na pangungusap. halimbawa. malinawan at maintindihan nang walang pagpapasubali ang pinagmamatuwirang posisyon o pahayag. Kaanyuan o Kabuuan: Ang mabuting talata ay naglalaman ng kumpletong kaisipan.

e. f. kasaysayan. Anyong Paglalarawan Pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay. Anyong Ekspresyon Pagpapahayag ng saloobin para mapagaan ang loob bilang isang positibong pagbuhos ng emosyon.Pinararaan ang mga ito sa iba-ibang sistema ng pag-uuri. at walang ibang pinakabasehang magagawa kundi ang paghahanap na kategorya na napagsamasama ang mga bagay na maaaring magkakahiwalay at mapagbubuklud-buklod ang mgamagkakaiba. tao o pangyayari. Halimbawa: maikling kuwento. Halimbawa: adbertisment at sanaysay. i. Anyong Panghihikayat Pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. pasulat ng mganaobserbahan. Anyong Pagsusuri o Analisis Isang pagtataya sa nilalaman ng akda angpagsusuri. talambuhay. Dalawang importanteng gampanin ang kailangan isakatupara: una. h. pook. kabatiran at mga kaisipan. pagmamasid at pangalawa. pangyayari o magbigay ng isang biswal na konsepto nga mga bagay-bagay. kathangisip. Anyong Pasalaysay Pagpapahayag na naglalayong maghayag nang sunod-sunod ng isang pangyayari. Anyong Refleksyon Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . dyornal. c. d. Anyong Eksposisyon Pagpapahayag na may tungkuling ipaliwanag ang pangyayari. mga tauhan at may tagpuan. opinion. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga naobsrebahan kundi isang kasanayan sa pagmamasid. g.

jornal. editorial. Mga Uri ng Pagsulat a. malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. diksyunaryo. gayundin. pahayagan. on-layn sorses. Jornalistik ± Ang mga salitang hango sa mga pahayagan gaya ng balita. Malikhain.magazine. Ang pagbuo ng ganitong uri ng kritikal na pagsulat ay nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang indibidwal. Referensyal ± Ang pagtatala ng mga sangguiniang gagamitin ay nakatutulong nang malaki sa pagpapadali ng gagawing pagsulat.angtawag sagenreng may kaugnay sa malikhaing pagsusulat. Anyong Direksyon o Panuto Naipapakita ng manunulat ang kanyang pag-intindi sa mga mambabasa. b. Uri ng Sulatin A. c. nakabatay sa sinaliksik na kaalaman. Akademik ± formal ang istraktura. suring-basa. tesis.panunuring pampanitikan. Ang mga pamanahaunang-papel. Tinutuklas ditto ang kahalagahan ng mga karanasang nagdaan at ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan sa buhay. disertasyon. X. Teknikal ± panglibrong pang-akademiko d. tesis at disertasyon. Kadalasang seyoso. . Maaring ang mga ito¶y mulasa mga aklat. Ito ay may dalwang uri\: Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya. j. naipasusunod niya ang tamang pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa proseso ayon sa mga tuntuning dapat gabayin. XI. lathalain at mga balitang isports ay halimbawa ng jornalistik na pagsulat.Nilalaman ang sarili ng distansya at inilalagay sa perpektibong malinaw na masukat ang sariling pagkatao.

isang akdang naiiba. Nababasa sa sangdaling panahan lamang. |Nobela. Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan. Kuwento ng Katatawanan ± ang magpatawa at bigyang aliw ang mga bumabasa ang tanging layunin ng nasabing kuwento. may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon. Kadalasang nahahati sa mga kabanata. hanapbuhay at pananamit ii. May iba¶t ibang uri ito: a. higit na marami ang mga tauhan. i. may tagpuan. vii. Kuwento ng Pakikipagsapalaran ± ang matinding interes at kawilihan ay nasa balangkas at walasa mga tauhang nagbibigay kulay sa kuwento. v. iv. tagpuan atpaksa.1) Tuluyan o komposisyong nagsasalaysay ng watong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na lagi nang may tauhan. kapaligiran. Ang higit na kakailanganin ay maipadam sa mga bumabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Kwento ng Madulang Pangyayari ± ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii. Kuwentong Kababalaghan ± ang mga di-kapani-paniwalang pangyayari at ang katatakutan ang nilalaman ng kwento. Kuwento ng Tauhan ± ang interes nito ay nakasalalay sa pangunahing tauhan vi. Nobela ng Pangyayari ± ang mahalagang kinakatawan ay ang pagkakasulat o pagkakagawa ng nasa pangyayari ng nobela Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. . kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. i. Kwento ng Katutubong Buhay ± ang binibigyang pagpapahalaga ay ang tungkolsa uri ng pamumuhay. b. Kuwento ng Sikolohiya ± mangilan-ngilan lamang ang sumusulat ng kuwentong ito sa kadahilanang may kahirapan ilarawan ang pag-iisip ng isang tao.

d. Nobela ng Romansa. naglalayong gisingin ang isipanng mga bata sa mgapangyayaring makahuhubog ng kanilang ugali. maikli. j. Sanaysay. Talaarawan. f.ang binibigyang halaga rito ay ang pag-iibigan iv. Dula.ii. Talumpati. Nobela ng Kasaysayan ± ang binibigyang halaga ng may-akda ay ang kasaysayan n gating pinagmulan at ang paglalarawan ng mga bayaning may malaking ambag sa pagtatanggol sa bayan. Talambuhay. Parabola-mga hango sa bibliya na tulad ng anekdota ay nagbibigay aral sa mga mambabasa. e.ito ay isang akdang tumatalakay sa isang mahalaga aat napapanahong usapin sa lipunan. sosyal. c. Nobela ng Tauhan ± ang kahalagahan ay ang pangunahing tauhan at hangarin ng mga tauhan iii. subalit nag-iiwan ng aral.isang uri ng akdang tuluyan na karaniwang kakatwa. kultural at maging personal ay maaaring talakayin.isang akdang pasalita na naglalayong talakayin ang isang napapanahong isyu sa lipunan.isang akdang nagsasalaysay tungkol sabuhay na pinagdaanan ng isang kilalang tao. pulitika. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip.isang kalipunan ng mga salaysay opangyayaring naranasan ng mayakda. Nobela ng Pagbabago ± ang mga ibig manyaring pagbabago sa lipunan o pamahalaan na kanyang kinabibilangan ang hangad ng may-akda. i.isang uri ng akda na nagsisimula sa tula o sa tuluyang pagnugnusap na naglalarawan ng buhay o ugali sa pamamagitan ng mga usapan at kilos ng mga tauhang tumutupad upang itanghal sa dulaan. h. Pabula-ang mga karakter ay mga hayop. Anekdota.Malawak ang saklaw nito dahil anumang bagay tungkol sa pagbabagong ekonomika. g. v. .

may malinaw na batiran ng likas na pagkatao. Tulang pasalaysay ± nag lalarawan ng makhulugang mga tagpo sa buhay i. Epiko ± nagsasalaysay ng mga kabyanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa nga kababalaghan. . a. likas at medaling maunawaan. Maaaring may sukat o tugma o di kaya¶t Malaya. Balad ± Himig na awit dahil ito ay inaawit habang may nagsasayaw. kaligayahan. Sa kasalukuyan ito ay na sa mga tulang kasaysayan na may anim hanggang walong pantig. iii. Dalit ± Awit ng pumupuri sa Diyos o Mahal na Birhen at nagtattaglay ng kaunting pilosopiya sa buhay. Elehiya ± Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o kaya¶y tula ng pananangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa. ito¶y naghahatid ng aral sa mambabasa. ii. Soneto ± May labing-apat na taludtod hinggil sa damdamin at kaisipan. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. o kaya¶y likha ng maharaya o mapangaraping guniguni ng makata na batay sa karanasan. Awiting Bayan ± karaniwang paksa ay pag-ibig. b. prinsipe at prinsesa. iv. Ito ay nilikha noong unang panahon. at sa kabuuan. Tulang Pandamdamin ± Nagpapahayag ng damdaming maaaring sarili ng sumulat o ng ibang tao. ii. pag-asa at kalungkutan. Awit at korido ± may mga paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran at ang mga tauhan ay mga hari¶t reyna. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala. Karaniwang maikli. kawalang pag-asao pamimighati. iii. i.2) Patula ± isang akdang pampanitikan na nagpapahayag ng tiyak na diwa¶t damdamin na kaugat sapagkatanaw at pagkaunawa ng makata sa mga karanasan niya sa buhay.

Ang usapan ng mga gumaganap ay patula. iv. panaghoy o iba pang masiglang damdamin. Oda ± nagpapahayag ng papuri. iii. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Tulang Pandulaan ± Ang tulang ito¶y karaniwang itinatanghal sa isang dulaan o entablado. i. ii. kasama na ng opera. Nagwawakas nang Masaya. Tulang Patnigan ± karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan. ii. Pastoral ± naglalayong maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. d. Melodrama ±Karaniwang para sa musical. walang tiyak na binibilang na pantig o tiyak na bilang ng taludtod sa isang saknong. i. Karaniwang nilalaro upang aliwin ang namatayan. Duplo ± humahalili sa karagatan. paligsahan ng husay sa pagbigkas at pangangatwiran nang patula. Ang makakuhkuha ng singsing ay pakakasalan siya. . vi.v. ngunit aksiya-siya ang katapusa para sa pangunahing tauhan ng dula. Parsa ± naglalayong magpasiya sa pamamagitan ng mga kawingkawing na pangyayaring nakatatawa. Saynete ± paksa ay mga karaniwang pag-uugali ng tao o pook. Trahedya ± Tunggaliang nagwawakas sa pagkasawi opagkwasak ng pangunahing tauhan ng dula. Ang pangangatwiran ay hango sa Bibliya. v. Komedya ± Ang sangkap ay piling-pili at ang pangunahing tauhan ay may layong pukawin ang kawilihan ng manonood. sa mga sawikain at sa mgakasabihan. Karagatan ± batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap. ang tunggalian ay karaniwang nagtatapos sa pagkakasundo ng mga tauhan na siyang nakapagpasiya ng damdamin ng manonood. ang sangkap ay malungkot. c.

prosidyural. Bating Pangwakas 2. Liham Paghingi ng Payo vi. Teknikal ± Ito ay genre na may layuning magbigay ng impormasyon sa anyong transaksyunal. . Bating Panimula o Pambungad d. Pamuhatan b. Istilong nakabitin o baligtad 3. Liham ± ito ay pagbibigay ng mensahe o impormasyon sa pamamagitan ng pagsulat 1. a. Liham Pakikiramay Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Liham. Istilong semi-blak c.isang pagtatagisan ng katuwiran sa anyong pasalita ukol sa isang paksa o usapin pinag-uusapan. pag-uulat. Kaiba naman ang balagtasan sa debate bagamat isa ring pagtatalo ngunit ang mga pangangatwiran ditto ay kailangang may sukat at tugma. Patunguhan ng Sulat c. Liham Paanyaya iv. Uri ng Liham a. Istilo ng Pagsulat a. Liham Pagbati v. Liham-pangkaibigan i. ekspositori at panghihikayat. text message at pakikipanayam i.Pagbati. imbitasyon. Debate o Balagtasan . Bahagi ng Liham a. Transaksyonal ± ito ay teknikal na genre na ginagamit sa anumang transaksyon o komunikasyong nangangailangan ng pagtugon o tuwirang sagot. Liham Pangangamusta ii. Halimbawa: E-Mail. Istilong Blak b. Ang Katawan ng Liham e.iii. Liham Pasasalamat iii. B.

Halimbawa: ulat ng media. Di-kombenyunal na Pamamatnubay ± isang uri ng patnubay kung saan ang mga reporter ay taal na di sumusunod o lumilihis sa pamatnubay. Kombensyunal na Pamamatnubay ± ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na: sino. Ulat ± teknikal na genre na naglalayong magbigay ng impormasyon batay sa isinasagawang pananaliksik o pag-aaral. 5. pagbabasa. Liham Pamimili iv. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang katumpukan o pagkatotoo sa paraang pagpapahayag ay higit na kailangan. 3. pagmamasid. bakit. rebyu at grap o tsart. saan at paano. deskriptiv. maligoy na pananalita. Liham Pagpapakilala ii. ideya o lohika. Pagsusulat ng Ulat 1. Liham Pagrereklamo b. . sa kadahilanang ang pagdududa ay mananatili sa kanilang isipan. pakikinigg sa paraang pasalit o pasulat. ano. imbestigasyoon. c. Ang mahalagang mga impormasyon. ay isulat kaagad. 2. Liham Subskripsyon v. i. Liham Paumanhin b.vii.teknikal na genre na naglalahad ng proseso sa pagsasagawa ng isang bagay o kilos o Gawain. Liham Aplikasyon iii. Iwasan ang pagbibigay ng sariling opinion. Liham Pangangalakal i. pagsunod sa direksyon at panuto. kapag nakuha ito. kalian. 4. Prosidyural. Halimbawa: recipe.

Kung may pagwawasto. Pananalita at Layunin Memorandum: karaniwang tinatawag na memo o paabot-ulat.d. Ito ay babasahin muli bago magsimula ang susunod na pulong. Dito isinasaad ang assets. C. Pinagtitibay ito ng mga nasa pulong. Ekspositori ± genre naglalayong magbunyag o maglabas ng kinalabasan ng isang pag-aaral. katulad ng bangko. Paanyaya sa isang kapulungan o seminr: mahalaga ang mga kumprehensya sapagkat dito nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang hangarin ng isang proyekto. Nilalayon nitong pumanig ang tao sa mga argument at balakin ng isang tao o grupo. Nilalaman. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. pananagutan o liabilities. proposal. Panghihikayat ± genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. talakayan sa klase. pasulato limbag na nakikita araw-araw sa opisina na karaniwang may tiyak na mensahe o nagtatanong. Insurrance Company. e. Tamang Ulat ng isang Kompanya (Statement of Condition): ito ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya. Halimbawa: press release. Malaki ang papel na ginagampanan ng kalihim sapagkat siya ang kumukuha ng mga tinatalakay habang nagpupulong. gastusin o equity. . magbabahagi ng natutunan at magbigay ng kasagutan sa katanungan. maglahad ng nasasaisip. Sulatin na Nangangailangan ng Pagsusuri sa Pormat. Halimbawa: advertisement. Agenda ng Pulong: pag-uusapan o tatalakayin ang isang sulatin na ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon sa buwanang pulong batay sa napagkasunduan ng mga pinuno. kooperatiba. editorial at argument. lektyur. sarbey at artikulo. ipahahayag ang pagtatama bago pagtibayin. Huling araw ng Disyembre ginagawa ang ulat. Katitikan o Minits ng Pulong: ito ay pabuod na pinaguusapan sa nakaraang mga pulong batay sa agenda. Ito ay may lagda ng pangulo.

Sila ay nasa iba¶t ibang dako ng klase.Proposal (Pagbabalak ng Gawain): ang sulating ito ay makatutulong sa pagsasakatuparan ng balak na proyekto na nais magawa. XIII. Mas mainam pa ang malabong tinta kaysa sa matandaing pag-iisip. Ang magiging pabuya ay ibibigay ng mga nagbalita. XII. . Ang mga upuan ay isasantabi sa gilid at sila¶y kasama sa kanilang kani-kanilang mga grupo. May ibibibay na kopya ng report sa mga magaaral upang makasunod sa talakayan. Ang paraan ng pag-uulat ay parang pagbibigay ng balita na limang pares ang magiging field anchor. Pangkalahatan Gawain Writing Bee kung saan magbibigay ng sampung kanta ang grupong nagbalita at isusulat ng bawat representative ng bawat grupo ang tamang sagot. Paraan ng Pag-uulat May 2 na magiging Anchor sa Studio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->