MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

personal computers for public schools. \"PresyongTama. 6. Sa kanyangpagkapangulo. Sa panahonngadministrasyon Aquino. Mar Roxas . SapamamagitanngAgosto 1999. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa. 4. 5.GamotPampamilya.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan.000 kabataansaloobnglimangtaon.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Benjamin Diokno .\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino.Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic. nangayon ay kasamasapagkuhang reform. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. Adopt a School Program . Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. Saunangbahaging 2000. Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA.upangmatulunganangmahihirapna public high schools. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha.

Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya.8% average ni Aquino. ay 2. depresyon at pagsulongngekonomiya. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. 3.8% average ni Joseph Estrada. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon. at Pamantasanng Munich. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. at ang 2. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon. EugineFama . Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg." (Sakalaunan. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. we are all dead. tinatawagnaekonomikong Keynesian. Sa paghawakngekonomiya. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. Pamantasanng Vienna.7% average ni Ramos. samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. 2.sya ay ang Robert R. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton. NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan. ang 3. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4. Pamantasanng Heidelberg. mamataytayonglahat). Maximilian Carl Emil Weber .ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. McCormick Distinguished Service Professor .5% lamang.maramingorassakanilangmgapamilya.

Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Price formation in capital markets. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments. Corporate finance." sakanyang website.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. . Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala.of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business.