MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan. Sa kanyangpagkapangulo. Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA.upangmatulunganangmahihirapna public high schools. nangayon ay kasamasapagkuhang reform. Mar Roxas . form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino. at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300. Saunangbahaging 2000. Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. 5. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan. Adopt a School Program . at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model.GamotPampamilya. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. 4. personal computers for public schools.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. 6.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. SapamamagitanngAgosto 1999. \"PresyongTama. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas .000 kabataansaloobnglimangtaon. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa. Benjamin Diokno .Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. Sa panahonngadministrasyon Aquino. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas.

napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan. Pamantasanng Vienna. Maximilian Carl Emil Weber . EugineFama .ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon. Pamantasanng Heidelberg.maramingorassakanilangmgapamilya. McCormick Distinguished Service Professor . Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon." (Sakalaunan. NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4. depresyon at pagsulongngekonomiya. ang 3.sya ay ang Robert R. ay 2. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. tinatawagnaekonomikong Keynesian. we are all dead.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. at Pamantasanng Munich.8% average ni Joseph Estrada. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. Sa paghawakngekonomiya. samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. at ang 2.5% lamang. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. mamataytayonglahat). 3. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. 2.7% average ni Ramos.8% average ni Aquino. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya.

Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments.of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala. Price formation in capital markets. . Corporate finance." sakanyang website.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful