MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres. 6. at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300. Sa kanyangpagkapangulo. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino.000 kabataansaloobnglimangtaon. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . personal computers for public schools. napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Sa panahonngadministrasyon Aquino. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. \"PresyongTama.GamotPampamilya. Mar Roxas . Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program. 5. 4. SapamamagitanngAgosto 1999.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. Saunangbahaging 2000. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod.Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. nangayon ay kasamasapagkuhang reform. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic. Benjamin Diokno . Adopt a School Program .upangmatulunganangmahihirapna public high schools. Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA.

Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3. ang 3. 2. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg. Sa paghawakngekonomiya. EugineFama .sya ay ang Robert R.8% average ni Aquino. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. depresyon at pagsulongngekonomiya. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya. Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon.7% average ni Ramos. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon. Maximilian Carl Emil Weber .8% average ni Joseph Estrada. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. Pamantasanng Heidelberg.ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. McCormick Distinguished Service Professor . samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4. Pamantasanng Vienna. 3. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. we are all dead. at ang 2. at Pamantasanng Munich. mamataytayonglahat). tinatawagnaekonomikong Keynesian.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. ay 2.5% lamang. NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan." (Sakalaunan.maramingorassakanilangmgapamilya. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan.

of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business." sakanyang website. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Corporate finance. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa. Price formation in capital markets. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful