MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

Benjamin Diokno . 5. \"PresyongTama. Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga.upangmatulunganangmahihirapna public high schools. Adopt a School Program . at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap .nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. 4. Mar Roxas . nangayon ay kasamasapagkuhang reform. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program.000 kabataansaloobnglimangtaon. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao.Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. 6. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa.GamotPampamilya. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan. Sa panahonngadministrasyon Aquino. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas. Sa kanyangpagkapangulo. Saunangbahaging 2000. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model. napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA. personal computers for public schools. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres. SapamamagitanngAgosto 1999.

NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan. Maximilian Carl Emil Weber . at ang 2.5% lamang.ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. mamataytayonglahat). McCormick Distinguished Service Professor . Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya.8% average ni Aquino. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon. EugineFama . Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. we are all dead. Sa paghawakngekonomiya. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon.sya ay ang Robert R.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. Pamantasanng Heidelberg. Pamantasanng Vienna.8% average ni Joseph Estrada. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. at Pamantasanng Munich. Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3." (Sakalaunan. tinatawagnaekonomikong Keynesian. ang 3. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. ay 2. 3. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4.7% average ni Ramos. samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya. depresyon at pagsulongngekonomiya. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya. 2.maramingorassakanilangmgapamilya. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton.

Corporate finance." sakanyang website. Price formation in capital markets.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments.of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful