MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300.upangmatulunganangmahihirapna public high schools.\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod. Adopt a School Program . at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino. 5. 6. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. Sa panahonngadministrasyon Aquino.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan.Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. 4.000 kabataansaloobnglimangtaon. hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic. Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program. at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas. Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . SapamamagitanngAgosto 1999. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa.GamotPampamilya. Benjamin Diokno . Mar Roxas . nangayon ay kasamasapagkuhang reform. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan. personal computers for public schools. Sa kanyangpagkapangulo. Saunangbahaging 2000. \"PresyongTama.

MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. Pamantasanng Heidelberg. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton.7% average ni Ramos. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. 3. Maximilian Carl Emil Weber . ay 2." (Sakalaunan.sya ay ang Robert R. Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon. EugineFama .6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. at ang 2. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon. ang 3. 2. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya.5% lamang. tinatawagnaekonomikong Keynesian. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar. Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3.maramingorassakanilangmgapamilya. at Pamantasanng Munich. NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya.8% average ni Joseph Estrada. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. Pamantasanng Vienna. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan. mamataytayonglahat). samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. Sa paghawakngekonomiya.ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya. we are all dead. depresyon at pagsulongngekonomiya. McCormick Distinguished Service Professor . SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg.8% average ni Aquino. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run.

of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. Price formation in capital markets. angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi." sakanyang website. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. Corporate finance. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala. . Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful