MGA EKONOMISTANG PILIPINO: 1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 1998) angnagbigayngkontribusyonukolsasateoryangEkonomiyangPilipinas.

SakanyangpagsulatngmgaartikuloukolsaEkonomiyangPilipinas, nahirangsiyasaisasa "Ten Outstanding Young Men (TOYM)" ng Junior Chamber of the Philippines at "Distinguished Scholar of the University of the Philippines" noong 1968. Siya ay pinarangalanbilang "PambansangSiyentipikosalaranganngEkonomiya" noong 1987. Isinilangsi Jose Jr. saMaynilanoongNobyembre 17, 1928. Nakapagtaposng Master of Arts in Philosophy saUnibersidadngPilipinas, masters degree at doctorate degree in Economics noongtaong 1954 at 1960. Kinilalasiyabilangekonomista, guro at dekanong School of Economics saUnibersidadngPilipinas. Kauna-unahang Pilipino nanakapagpalathalangartikulosa International Economic review, vol. 10, no. 2 na may titulong "On Independence Postulates Concerning Choice.", at saEconometrica, vol. 32, no. 1 & 2, na may titulong "A note on lexicographical Preferences." Angiba pa niyangmgasulatin ay lumabas din saiba'tibang journal saInglatera at EstadosUnidos. 2. SolitaCollas-Monsod sikat at kilalabilangMareng Winnie, ay isangPilipinongtagapagbalitasaradyo, isangekonomista, propesor, at manunulat. Si Monsod ay mahusay at kilalaparasakanyangpapelbilang Socio-pangekonomiya Planning Secretary sapanahonngterminongPangulo Corazon Aquino at bilangisang host ng debate GMA Network. Si Monsod ay isangiginagalangekonomista at pampulitikangkomentaristasaPilipinas. Siya ay may-asawanasi Christian S. Monsod, isang corporate executive at minsangnaging Chairman ng Philippine Commission saHalalan. Sila ay may limanganaknahumahawakngiba't-ibangmgakarera. Si Monsod ay nagtaposng Bachelor of Arts in Economics Degree, may karangalansaUnibersidadngPilipinassa 1959. Siya ay nakuhangisang Master ngSiningsa Economics mulasa University of Pennsylvania sa 1962 at nagingisangkandidatong Ph.D. Economics. Sya ay nagtuturosaUnibersidadngPilipinas School of Economics noong 1963. Sa 2005, siya ay hinirangupangmaging President of the University of Philippines System, isangopisinana nag-uutossa management nglahatng UP campus sabuongbansa. 3. Pura Villanueva Kalaw- (B. Agosto 27, 1886 - D. 1954) ay kilalaparasakanyangmgaaktibongpanlipunan, pang-ekonomiya at serbisyosakanyangbansa at mgatao.

Maria Gloria Macapagal Arroyo saekonomiyanakapokusangpagkapanguloni GMA.000 kabataansaloobnglimangtaon. \"PresyongTama. Angisangnegosyante at ekonomistasakanyangsarilingpaninindigan.nagsilbibilangpandalawangministroparasa Budget Operations sa Department of Budget and Management. napinagaanang income tax at ipinakilalaang value-added tax (VAT). Mar Roxas . hinihimoknyaangmgabatangmanunulatupangituloyangkanilangmgapangarap . Siniguradonyaangteknikalnatulongmulasa Canadian International Development Agency (CIDA) upangmatulunganang GPS nabumuongisangelektronikongsistemangpagkuhakasamaangmgalinyang Canadian model. Adopt a School Program .\" kabuhayanparamgamaralitangtagalungsod.GamotPampamilya. ibinigayniDioknoangteknikalnatulongsailangmgapangunahingrepormatuladng disenyong 1986 Tax Repormang Program. at mabigyanang small and medium enterprises ngpautangsamaliitnainteres.nakatuonsyasapagpapalaganapngkanyangPalengkenomics Program nanaglalayongpangalagaanparehoangkapakananng consumers at mga market vendors at mabigyanngmurangpautangupanghuwagmabiktimaangmga vendors ng loan sharks at 5-6 usurers. Anglahatngmgaserbisyonainalaynyasakanyangmgabenepisyaryo ay nagiging Masaya hanggangngayon pat saibangmgatao. Sa panahonngadministrasyon Aquino. ang DBM ay nagkaroonngdalawangmgadokumentonakailanganupangsimulanangreporma sapampublikongpagkuha. pamamahaging computers samga public schools sabuongbansa. Villanueva Kalaw Social Works ay tumataksaisip at pusongkanyangmgakababayang Pilipino. Sa kanyangpagkapangulo. Si Diokno at ang USAID ay matagumpaynang Substantial Technical Assistance Program parasamgaprogramanabadyetng DBM's Reform. at call centers upangmabigyanngtrabahoang 300. pagaayosngbakasyontuwingSabado at Linggosalayuninng boosting domestic tourism at pagbibigay-daansamga Pilipino ng mas . SapamamagitanngAgosto 1999.\" dekalidadnagamot at produktongpangkalusugansa mas muranghalaga. form 1986-1991 sapanahonngpamamahalangPangulo Corazon Aquino. Layunin din nyangmapasigla at mapaunladangekonomiyasaliblibnamga barangay. 6.Angpagkakaroonngisangsimbuyongdamdaminparasapagsulat. 5. personal computers for public schools. 4. Saunangbahaging 2000. nangayon ay kasamasapagkuhang reform. Kasamarinsakanyangnagawa ay ang \"MarangalnaKabuhayan. ipinatupadnyaangisang controversial policy ng holiday economic.upangmatulunganangmahihirapna public high schools. Benjamin Diokno . at sa 1991 Local Government Code ngPilipinas.

McCormick Distinguished Service Professor . NagkaroonngpagimpluwensiyasapulitikangAlemanyanoongkanyangkapanahunan. dahilisasiyangtagapagpayosamganegosyadorngAlemanyasaTratadong Versailles at sakomisyongnagbalangkasngKonstitusyong Weimar." (Sakalaunan. at Pamantasanng Munich. SinimulanniyaangkanyangkarerasaPamantasanng Berlin. at ang 2.ay isangAlemangekonomistangpulitikal at sosyologo at administrasyongpubliko. 2. Angpagpapalabasnglabisnasalapisapanahonngpagkapanguloni Arroyo ay angpinakamababamula 1986. PinakabantogniyangakdaangAngEtikangProtestante at ang Espiritu ngKapitalismo. Kilala din siyangkaramihansakatagang "In the long run. samakabagongteoriyangekonomiya at politikagayon din samaramingpatakaran pang-piskalngmaramingpamahalaan. napurisi Arroyo parasapaggawang "strong decision" nailagayangPilipinassadatinitongkalagayan. sya ay nakakuhangpapurimulasakabilang observers nasi dating US President Bill Clinton. tinatawagnaekonomikong Keynesian. EugineFama . Kadalasansiyangtinuturingbilangangpinakamaimpluwensiyangekonomistang ika-20 dantaon. Pamantasanng Vienna. Ito ay mas mataaskaysasanakaraangmgaPangulokapaginihambingsa 3.8% average ni Aquino. ay 2.sya ay ang Robert R. Isa rinsiyasaamangmakabagongteoriyangmakroekonomiya.5% lamang. we are all dead. Maximilian Carl Emil Weber . Sa paghawakngekonomiya.8% average ni Joseph Estrada. depresyon at pagsulongngekonomiya. Pamantasanng Heidelberg. Kilalasi Weber dahilsakanyangmganagawasasosyolohiyangrelihiyon. Sinulongniyaangpatakarangpakikialamngpamahalaansaekonomiya.7% average ni Ramos. at lumaongnaghanapbuhaysaPamantasanng Freiburg. kung saanginagamitngpamahalaanangpamamaraangpiskal at pananalapiupangmabawasanangepektongresesyon.6% sapanahonngkanyangpagkapangulomula 2001 hanggangsakatapusanng 2005. John Maynard Keynes ay isangekonomistang Briton nanakaroonngmalakingimpluwensyaangkanyangmgaideya. ang 3. 3.maramingorassakanilangmgapamilya. MGA BANYAGANG EKONOMISTA: 1. Ang Economic growth samgatuntuninng gross domestic product ay may average na 4. mamataytayonglahat).

Di malilimutanangkanyangpangungunangtrabahosapananalapi.of Finance at the University of Chicago Graduate School of Business. Corporate finance.Angkanyangpananaliksiksa Stock Market. . angmahusayna market theory at ang random walk theory ay parehongmabigatnaimpluwensiyasa kung paanosatinginnamintungkolsapagbabago-bagong stock market. Si Fama ay isasamgaiilangekonomistanamaimpluwensyamapa-academia at iba pa." sakanyang website. Price formation in capital markets. Sinasabingangkanyangmga research activities ay mayroong ""Theoretical and empirical work on investments. lalonatungkolsamga Random Walk Theory at angmgamahuhusayna Market hypothesis ay sikat at kilala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful