3 Sangay ng Pamahalaan

Ehekutibo (Tagapagpaganap)
Ang ehekutibo ay ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginawa ng sangay lehislatibo.

Lehislatibo (Lehislatura o Tagapagbatas)
Ang isang tagapagbatas o lehislatura ay isang asembliyang pang-pamahalaan kasama ang kapangyarihang magpatibay ng mga batas. Kilala sa maraming pangalan ang lehislatura, parliyamentaryo at kongreso ang mga pinakakaraniwan, bagaman may mga partikular na kahulugan ang mga katagang ito. Sa mga sistemang parliyamentaryo ng pamahalaan, ang tagapagbatas ang pormal na makapangyarihan at hinihirang ang tagapagpaganap. Sa mga sistemang presidensyal ng pamahalaan, tinuturing ang tagapagbatas bilang isang kapangyarihang kagawaran na kapantay, at malaya sa tagapagpaganap. Maliban sa mga paggawa ng batas, karaniwang may ekslusibong kapangyarihan na magtaas ng mga buwis at pagtibayan ang budget at ibang gastusin ng pamahalaan. Kadalasang kailangang ang pagsang-ayon ng tagapagbatas sa pagpapatibay ng mga kasunduan at pagpapahayag ng digmaan.

Hudikatura (Hudisyal)

Sa batas, ang hudikatura o o sistemang panghudikatura ay ang sistema ng mga hukuman na namamahala sa hustisya sa ngalan ng soberenya ng estado, isang mekanismo upang maayos ang mga hindi pagkakasunduan, sigalot o gulo. Binubuo ito ng Kataastaasang Hukuman, Hukuman ng mga Apela at iba pang mababang hukuman. Sa ilalim ng doktrina ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan, ang hudikatura ay hindi maaaring gumawa o magpatupad ng batas, na nasa pananagutan ng tagapagbatas at tagapagpaganap, ngunit sa halip, kung mayroon isang pagtatalo, binibigyan ito ng kahulugan at nilalapat ang batas sa mga katotohanan ng bawat kaso. Ang salita ay ginagamit din pantawag sa mga hukom, mahistrado at iba pang bumubuo sa sangay ng hudikatura, pati na rin ang mga taong nasa likod nito na nagpapanatili na maging maaayos ang takbo ng sistema.