KOMUNIKASYONG BERBAL

KATUTURAN
Ang

komunikasyong berbal ay pangunahing kumakasangkapan sa wika sa pagpapahayag ng kaisipan o damdamin. Ang wika ay maaari ring magamit sa pagsira o pagpigil sa makakabuluhang usapan o palitangkuro na maaaring humantong sa di magandang relasyon sa kapwa.

KATANGIAN NG WIKA
Ang

kahulugan ay nagmumula sa tao.

Ang

tao lamang ang tunay na nakababatid ng ibig niyang sabihin sa mga salitang binibigkas o isinusulat niya. Gayunpaman, makikita ang estandardisadong kahulugan ng mga salita sa tulong ng mga diksyonaryo o tesauro.

KATANGIAN NG WIKA
Ang

kahulugan ay nagmumula sa tao. bypassing ay ang di pagtutugma ng pagpapakahulugan ng tagapagsalita at ng tagatanggap.

Ang

KATANGIAN NG WIKA
Ang

kahulugan ay nakabatay sa konteksto. rin ng sitwasyong kinapapalooban ng mga taong nagtatalastasan ang kahulugan ng salitang kanilang ginagamit.

Itinatakda

KATANGIAN NG WIKA
Ang

wika ay kapwa denotatibo at konotatibo.

Ang

denotatibong kahulugan ng salita ay ang estandardisadong kahulugan nito na matatagpuan sa mga diksiyonaryo. Ang konotatibong kahulugan naman ay ang ibang kaisipan na naiuugnay sa salita.

KATANGIAN NG WIKA
Ang

wika ay maaaring maging tahas o maligoy.

Ang

tahasang pananalita ay nagtatakda ng tiyak na kahulugan. Ang maligoy naman ay ikinukubli ang kahulugan sa di-tiyak o mabulaklak na pananalita.

KATANGIAN NG WIKA
Ang

wika ay institusyong pangkultura. wika ay kasangkapan ng bawat lahi upang magkaunawaan at sumulong kaya patuloy nila itong pinagyayaman.

Ang

KOMUNIKASYONG DI BERBAL

KATUTURAN
Ang

komunikasyong di berbal ay pangunahing kumakasangkapan ng mga kilos o galaw ng katawan at tinig upang magpahayag ng mensahe sa halip na wika.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

1. KATAWAN Nagpapahayag ng mga sagisag. o Naglalarawan, nagbibigay-diin o naglilinaw ng isang kaisipan. o Kumokontrol sa daloy ng talastasan. o Nagpapahayag ng damdamin. o Tumutulong sa pagsasagawa ng kilos.
o

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

2. MUKHA
o Nagpapahayag

ng mga batayang emosyon gaya ng saya, lungkot, galit, takot, pagkabigla at iba pa. o Ang ekspresyon ng mukha ay hindi unibersal at nagbabagobago ayon sa kultura.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

3. MGA MATA
o Nagsisilbing

tagapagpadaloy ng damdamin ang mga mata. o Lumilikha ito ng ugnayan sa kapwa.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

4. ESPASYO O DISTANSYA
o Espasyong

Initimate ² malapit o halos nagkakadikit na ang mga katawan; nagpapamalas ng pagmamahal o apeksyon sa tao.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

4. ESPASYO O DISTANSYA
o Espasyong

Personal ² 18 pulgada hanggang 4 na talampakang comfort zone. Para itong bula na nagsisilbing proteksyon ng isang tao at hindi bastang dapat pinapasok ng estranghero.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

4. ESPASYO O DISTANSYA
o Espasyong

Sosyal ² mga kaibigan at taong kakilala. Publiko ² ang madla sa pangkalahatan.

o Espasyong

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

5. MGA ARTIFACT
o Ang

mga gamit na suot ng tao na nagpapahayag ng mensahe.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

6. PAGHIPO (HAPTICS)
o Ang

pisikal na kontak ng mga kamay sa kapwa o sa isang bagay na nagpapahiwatig ng iba·t ibang kahulugan, gaya ng pakikisimpatya, paghanga sa kagandahan, at iba pa.

MGA DALUYAN O TSANEL NG D -BERBAL
NA KOMUNIKASYON

7. PARALANGUAGE
o Ang

na mga tunog na kaakibat ng pagsasalita at may angkin ding kahulugan, gaya ng pagtaas o pagbaba ng tono, pagbilis o pagbagal ng pagsasalita, at iba pa.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI-BERBAL
NA KOMUNIKASYON

8. PANANAHIMIK
o Ang

sadyang hindi pagsasalita o pagtigil sa pagsasalita na nagpapahayag ng iba·t ibang kahulugan, gaya ng pagpapakita ng sama ng loob, pagkuha ng atensyon, at iba pa.

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI BERBAL
NA KOMUNIKASYON

9. ORAS O PANAHON (CHRONEMICS)
o Ang

konsepto ng panahon na may kaugnayan sa komunikasyon. Hal., ang pagdating nang maaga ay nagpapahiwatig ng pagiging responsable at ang pagkahuli ng pagiging pabaya

MGA DALUYAN O TSANEL NG DI-BERBAL
NA KOMUNIKASYON

10. PANG-AMOY
o Ang

amoy ng isang tao na nagpapahiwatig ng isang mensahe o nagdudulot ng bisa sa kanyang kapwa, gaya ng pagiging elegante, pagkagaling sa isang trabaho, at iba pa.