Populasyon ng Pilipinas: Katangian at Epekto

Ano ang Populasyon?
a. Malaking bilang ng tao sa isang lugar. b. Bilang ng tao sa isang lugar ,malaki man o maliit. c. Kakakapalan ng tao sa isang sukat ng lupain.

Ano ang Populasyon?
a. Malaking bilang ng tao sa isang lugar. b. Bilang ng tao sa isang lugar ,malaki man o maliit. c. Kakakapalan ng tao sa isang sukat ng lupain.

Ayon sa National Statistics Office, ang bilang ng tao sa Pilipinas noong 2010 ay 94,013,200.

Ano ang Kakapalan ng Populasyon o Density?

a. Dami ng tao sa isang kilometro. b.Dami ng tao sa isang milya. c. Dami ng tao sa isang sukat ng lupain.

Ano ang Kakapalan ng Populasyon o Density?

a. Dami ng tao sa isang kilometro. b.Dami ng tao sa isang milya. c. Dami ng tao sa isang sukat ng lupain.

Kabuuang Populasyon

Kabuuang lawak sa Kilometro Kwadrado

Kakapalan ng tao sa bawat Kilometro Kwadrado

94,013,200

300,780.0

313.37

‡ Mula sa grap, halos 47.5 % ang dami ng mga taong may edad 20 pababa. ‡ May 52% naman ang dami ng may edad 15-64.

Ano kaya ang ibig sabihin nito?

Inaasahan

Umaasa

ang mga taong produktibo dahil sila ay maaaring magtrabaho.

Mga bata at matatanda na kailangang alagaan.

Inaasahan vs. Edukasyon
Kapansin-pansin mula sa datos na mas marami ang inaasahan kaysa umaasa subalit may bahagdan nito ang hindi nakapagtapos sa edukasyon.

Ang mga nakapag-aral ay hindi gaanong mahihirapan makapagtrabaho kaysa sa mga hindi nakapag-aral.

Enrollment
Elementarya Pampubliko Pribado Sekundarya Pampubliko Pampribado

SY 2006-2007
13,145,210 12,096,656 1,048,554 8,445 5,078 3,377

Kapansin-pansin na nababawasan ang bilang ng nakakapag-aral mula elementarya patungong hayskul.

Mga Nagtatrabaho
Maaaring magtrabaho 58 milyon Umaasa

51 milyon

Masasabi ba natin na sa ito sa mga dahilan ng kahirapan ng pamumuhay sa Pilipinas?

‡ Ang minimum wage sa isang araw sa NCR ay Php. 345.00 lamang kaya makikita ang paghihirap ng mga tao sa bansa. ‡ Dahil sa kahirapan ng buhay sa bansa, marami ang nagpupunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran.

GNP (Gross National Product)
‡ Tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang taon.

Naapektuhan ng GNP ang kita ng bawat Pilipino. HAL. 1,000,000 kita ng Pilipinas 100,000,000/ kabuuang populasyon ng Pilipinas = PER CAPITA income/kita ng bawat Pilipino.