MGA PARAAN NG PAGLALAPI Ang paglalapi ay ang pagbubuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapi at salitang-ugat.

Nagkakaroon lamang ng iba¶t ibang anyo at kahulugan ang salitang-ugat kapag ito ay kinakabit sa iba¶t ibang panlapi. 1. Pag-uunlapi. Ang panlapi ay makikita sa unahan. Um- + alis = umalis Ma- + ganda = maganda Ipa- + kain = ipakain Paki- + kuha = pakikuha 2. Paggigitlapi. Ang panlapi ay makikita sa gitna ng salitang-ugat. -in- + malas = minalas -um- + tawag = tumawag 3. Panghuhulapi. Ang panlapi ay makikita sa hulian ng salitang-ugat. -in + walis = walisin -an + dilig = diligan -hin + basa = basahin 4. Pag-uunlapi at paggigitlapi. Ang panlapi ay makikita sa unahan at sa gitna. i- + -in- + balik = ibinalik mag- + -um- + kahog = magkumahog 5. Pag-uunlapi at paghuhulapi. Ang panlapi ay makikita sa unahan at sa hulihan. Pag- + kain + -an = pagkainan Paki- + sabit + -an = pakisabitan 6. Paggigitlapi at paghuhulapi. Ang mga panlapi ay makikita sa gitna at hulihan. -in- + tahi + -an = tinahian -in- + takas + -an = tinakasan 7. Pag-uunlapi, paggigitlapi at paghuhulapi o tinatawag na laguhan. Ang mga panlapi ay makikita sa unahan, gitna at hulian. Ipag- + -um- + sigaw + -an = ipagsumigawan.