Mga Gamit ng Wika Ayon kay Michael Halliday

Michael A. K. Halliday

‡ Siya ay isang linggwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera. ‡ Pinag-aralan niya ang wika at literaturang Tsino . ‡ Siya ang nagpanukala ng Systemic Functional Grammar, isang sikat na modelo ng gramatika na gamitin at kilala sa daigdig.

Michael A. K. Halliday

Mga Gamit ng Wika Ayon kay Halliday

‡ May pitong tungkulin o gamit ang wika na kailangang pagtuunan ng pansin. ‡ Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito sapagkat ang iba t ibang itwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin.

Interaksiyonal

‡ Nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyon sa kapwa ‡ Pasalita: pormulasyong panlipunan (hal., Magandang umaga!, Maligayang kaarawan! Ang pakikiramay ko.), pangungumusta, pagpapalitan ng biro ‡ Pasulat: liham pangkaibigan

Instrumental

‡ Tumutugon sa mga pangangailangan ‡ Pasalita: pag-uutos ‡ Pasulat: liham-pangangalakal (liham na humihiling o umoorder ng mga aytem)

Regulatori

‡ Kumokontrol o gumagabay sa kilos at asal ng iba ‡ Pasalita: pagbibigay ng panuto, direksyon o paalala ‡ Pasulat: resipe, panuto sa pageenrol

Personal

‡ Nakapagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon. ‡ Pasalita: pagtatapat ng damdamin sa isang tao, gaya ng pag-ibig ‡ Pasulat: editoryal, liham sa patnugot

Imadyinatib

‡ Nakapagpapahayag ng sariling imahinasyon sa malikhaing paraan. ‡ Pasalita: pagsasalaysay, paglalarawan ‡ Pasulat: akdang-pampanitikan, gaya ng tula, maikling kuwento, nobela, at iba pa

Heuristiko

‡ Naghahanap ng mga impormasyon o datos na magpapayaman ng kaalaman. ‡ Pasalita: pagtatanong, pananaliksik, pakikipanayam ‡ Pasulat: sarbey

Impormatib

‡ Nagbibigay ng impormasyon o datos para mag-ambag sa kaalaman ng iba. ‡ Pasalita: pag-uulat, pagtuturo ‡ Pasulat: pananaliksik-papel