P. 1
Unang Markahan-ikalawang Linggo III

Unang Markahan-ikalawang Linggo III

|Views: 1,332|Likes:
Published by Gen Arenas

More info:

Published by: Gen Arenas on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN UNANG MARKAHAN - IKALAWANG LINGGO I.

PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN

Mga

Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kagamitan Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pamgag-iisip Halagang Pangkatauhan

: : : :

Paraan ng Paglalahad Sanaysay Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto Larawan ng simbolo, isinateyp na sanaysay, cassette tape : Pagpapakilala sa akda batay sa paraan ng paglalahad : Pagsang-ayon at pagsalungat. : Paggalang sa damdamin ng iba.

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakapaglalahad ng mga pansariling karanasang kaugnay sa mga karanasang nakapaloob sa akda B. .Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglinggwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga piling pahayag na ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Nakapag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa mga pansarili at karanasan ng iba. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang sanaysay batay sa paraan ng paglalahad. C. Nasasabi ang bisang pandamdamin at pangkaisipan ng akda. D. Nakasusulat ng isang katulad na sanaysay.

13

III. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. Pangkat 4 : Sa pamamagitan ng Tableau o kilos paestatwa. tsokolate c. puso b. Anong damdamin ang nangingibabaw sa awitin? c. ng isang simbolo batay sa d. Pag-iinterpret ipinahihiwatig nito. duyan 14 . Tungkol saan ang awit na narinig? b. Pangkat 5 : Pagbuo ng tulang may 2 saknong. Pagganyak Mungkahing Gawain: 1. bulaklak B. a. Pangkat 3 : Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa isang awit at pag-awit dito. Pangkat 2 : Sa pamamagitan ng akrostik. singsing e. 2. Pangkatang Gawain : Pagpapakahulugan ng Pamagat Pamagat ng Texto : Ang Pag-ibig Pangkat 1 : Sa pamamagitan ng pagguhit. Ano ang tinatalakay na pag-ibig? Ipaliwanag. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya: Imagery & Visualization Pagpaparinig ng isang awit “Kanlungan” ng Buklod Tanong: a. Pagpapakita ng mga simbolo / larawan.

at kara-karakang mapapawi sa balat ng lupa ang lahat ng pagkakapisan at pagkakaisa. Ang katwiran. Pagbabahaginan ng bunga ng gawain. B. ang kabutihan. sino ang magbabatang mag-iiwi sa mga sanggol? At mabubuhay naman kaya ang mga anak sa sarili lamang nila? Kung ang anak kaya naman ay walang pagibig sa magulang. Pagpapabasa ng akda. siya lamang makapagpapabukal sa loob ng tunay at banal na pagibig. Kung ang masama at matuwid ay ninanasa rin ng loob. at ang kabuhayan ay matutulad sa isang dahon ng kahoy na niluoy ng init at tinangay ng hanging mabilis. Sa aba ng mga bulag na isip na nararahuyo sa ganitong pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi iyong makaaakay sa tao sa mga dakilang gawa sukdulang ikawala ng buhay sampu ng kaginhawahan. ang Maykapal. sino ang magiging alalay at tungkod ng katandaan? Ang kamatayan ay lalo pang matamis kaysa buhay para sa matandang nangangatal ang tuhod at nanlalabo ang pagod na mga mata ay wala nang malingapang mag-aakay at makaaaliw sa kanyang kahinaan. Sa malawak na dagat ng ating mga kahirapan at pagkadusta. at ang kapwa-tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag-ibig. Kung ang pag-ibig ay wala. ang pag-ibig ay siyang nagiging dahilan lamang kung kaya natin minamahal pa ang buhay. (Madulang Pagbasa) ANG PAG-IBIG (Emilio Jacinto) Sa lahat ng damdamin ng puso ng tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. Ngunit ang kasakiman at ang katampalasanan ay nag-aanyo ring pagibig kung minsan. Ang pag-ibig – wala na kundi ang pag-ibig na tanging binabalungan ng matatamis na alaala sa nagdaan at ng pag-asa naman sa darating. at kung magkagayon na ay libu-libong mararawal na kapakinabangan ang nakakapalit ng gapatak na pagkakawanggawa na nagiging tabing pa mandin ng kalupitan at ng masakim na pag-iimbot. 15 . ang kagandahan. hindi ang pagibig ang tunay na siyang may udyok kundi ang kapalaluan at kasakiman. C. Kung ang magulang ay walang pag-ibig sa anak. ang mga bayan ay hindi magtatagal. Pagkuha ng feedback mula sa mag-aaral.C. ang katotohanan.

Ang hangarin nila ay mapagbukud-bukod ang mga mamamayan upang kung mahina na at dukha dahil sa pag-iiringan. Sa aba ng mga bayang hindi pinamamahayan ng wagas at taimtim na pag-ibig! Sa pag-ibig nunukal ang kinakailangang pagdadamayan at pagkakaisang magbibigay ng di-maihahapay na lakas na kailangan sa pagsasanggalang ng matuwid. at ang munting ligaya’y matimyas na nalalasap. Kung bakit nangyari ang ganito ay hindi matatalos ng mga pusong hindi nakadarama ng tunay na pag-ibig. ang dahilan ay sapagkat hindi ang tunay na pag-ibig ang naghahari kundi ang taksil na pita sa yama’t bulaang karangalan. Ikaw na bumabasa nito. Kailanpama’t sapin-sapin ang dusang pinapasan ng bayani. mapagnanakawan mo kaya. mawawala ang lahat ng mga pag-aapihan na nagbibigay ng madlang pasakit at di-mabatang mga kapaitan. nilulunod ng malabis na pagsasarili ang magagandang akala. Ipapalagay na may tapat na nais at tatawaging marurunong ang mabuting magparaan upang matamasa sa dagta 16 . alin kaya ang pinagbuhatan kundi ang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay walang ibinubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawahan. Oh! Sino ang makapagsasaysay ng mga himalang gawa ng pag-ibig? Ang pagkakaisa na siyang kauna-unahang bunga niya ay isang lakas at kabuhuyan. Ang masasama ay walang ibang ninanasa kundi ang ganitong kalagayan. sila ay makapagpapasasa sa kanilang kahinaan at karupukan. ang lalong malalaking hirap ay nagiging maagang pasanin. Gumagawa ng daan tungo sa pag-aalitan. mapagdadayaan o matatampalasan mo kaya ang iyong ina’t mga kapatid? Hindi. pagkat sila’y iniibig. kaguluhan. Gayundin naman.Ang pagkahabag sa ating mga kapwa na inilugmok ng sawing kapalaran hanggang sa tayo’y mahikayat na sila’y bahaginan ng kaunting kaluwagan ang ating pagtatanggol sa naapi hanggang sa isapanganib at idamay natin ang ating buhay. at sa halip ay dadamayan mo ng iyong dugo at sampu ng buhay kung sila’y nakikitang inaapi ng iba. pagtataniman. at kung nagkakaisa na’t nag-iibigan. Sa aba ng mga bayang hindi pinamamahayan ng pag-ibig at binubulag ng hamak na pagsasarili. at pagpapatayan sapagkat kinakailangan ng kanilang kasamaan. kung ang lahat ay mag-iibigan at magpapalagayang tunay na magkakapatid. ang pagkakawanggawa sa lahat kung tunay na umusbong sa puso. Kung ang pag-ibig sa kapwa ay wala. at ang kanyang buhay ay nalipos ng karukhaan at lungkot. At upang mapagkilalang magaling na ang pag-ibig ay siya ngang susi at mutya ng kapayapaan at ligaya.

Pagbubuod ng Akda Mungkahing Istratehiya: Word Web Pag-ibig detalye detalye PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. D. Maling mga isip at ligaw na loob ang manambitan sa mga hirap ng tao sa inaakalang walang katapusan.” Tanong: 1. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Interpretative Dance sa saliw ng awit na “Ugoy sa Duyan.ng iba. 2. Ibigay ang mensaheng hatid ng awit at sayaw na nakita. at ang tinatawag na bayan ng hinagpis ay matutulad sa tunay na paraiso. Sukat ang matutong magmahal at manariwang muli sa mga puso ang wagas na pag-ibig sa kapwa. at ituturing na hangal yaong marunong dumamay sa kapighatian at pagkaapi ng kanyang mga kapatid. Ano ang inyong nadama habang pinapakinggan ang awit na sinamahan ng sayaw? 17 .

Pagpapakahulugan Sa Sa pag-ibig nunukal ang kinakailangang pagdadamayan at pagkakaisang nagbibigay ng dimaihahapay…. Ang tunay na pagibig ay walang ibubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawaan. 18 .B. Pagtalakay sa Aralin Pangkatang Pagsusuri Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglinggwistika Mungkahing Istratehiya: Pagpapakahulugan sa mga piling pahayag sa akda. Pahayag Ang tunay na pagibig ay walang iba kundi iyong AA makakaakay sa tao mga dakilang gawa sukdulang … Ang pag-ibig na AnggAn tanging binabalungan ng matatamis na alaala sa nagdaan at ng pag-asa naman sa darating.

Mungkahing Istratehiya : Double Map Karanasa n narinig nasaksihan 19 .Pangkat 3 : Pagsusuring Pangnilalaman Mungkahing Istratehiya : Venn Diagram Pag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa aktuwal na karanasan. AB A Akda Aktwal B Pangkat 4 : Pag-uugnay sa karanasang nasa akda sa karanasan ng ibang tao na maaaring narinig o nasaksihan.

Pagbuo ng sintesis. D. Pagbabahaginan ng napag-usapan ng pangkat. Pagsusuri ng Sanaysay batay sa paglalahad.Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan 1. ng guro ng karagdagang feedback bilang F. Pagkuha ng feedback sa nakikinig. 2. Pagbibigay paglilinaw. E. Pagtalakay para sa pangkalahatang impresyon ng paglalahad. 20 . • Ano ang tono ng pagsasalita? Anong salik ng lenggwahe niya ang nagbibigay ng ganitong impresyon? Nababanaagan ba ang personalidad o katauhan ng awtor/tagapagsalita sa pamamagitan ng tono ng pagsasalita? Anong kakanyahan ng awtor ang nakatulong sa kabisaan ng sanaysay? Paano niya inilalahad ang diwa? Gumamit ba siya ng gayak na pananalita. payak na pangungusap at ekspresyon? Makulay ba ang kanyang pananalita? • Mungkahing Istratehiya : Networking C.

Subsob siya sa paghahanapbuhay para sa kinabukasan ng supling. Ang mahihirap ay kanyang inaabutan ng tulong. EVALWASYON IKATLONG ARAW 1. 4. Ipagtatanggol niya ang lahing nilulupig. 3. Pag-ugit sa pamahalaan nang tapat. Simbolo 5.Mungkahing Istratehiya : Concentric Circles Pantulong na kaisipan Pangunahing kaisipan IV. Pag-ibig sa kapwa Pag-ibig sa Diyos Pag-ibig sa bayan Pag-ibig sa anak Pag-ibig sa kapangyarihan Pag-ibig sa Yaman 21 . Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Iguhit ang simbolong kaugnay ng uri ng pagibig na ipinapahayag sa bawat bilang. Ang kasiyahan niya’y nasa pagpapalaganap ng mabuting balita. Uri ng Pag-ibig 1. 2.

kasabihan o salawikain. Pangkat 3 at 4 : Pagpapakita ng Paghahambing Pagsusuri sa sipi ng sanaysay na “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” at paghanap ng kaugnayan nito sa tinalakay na akda.B. Pagpapahalaga sa Akdang tinalakay (Pangkatang Gawain) Pangkat 1 at 2 : Pagpapakita ng Pakikisangkot Mungkahing Gawain : Pagbuo ng islogan. kasabihan o salawikain. Mungkahing Istratehiya : Compare and Contrast Chart ITEM I ITEM 2 PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA 22 . Pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin sa paraang islogan.

Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Pagbabahaginan tungkol sa angking kagandahan at kahinaan ng sanaysay bilang akdang pampanitikan. Pagbuo ng impresyong nakita sa araling tinalakay. G. Pagbabahaginan ng napag-usapan sa pangkat. F. 23 . D. Pagkuha ng iba pang feedback mula sa mag-aaral. • Maganda ba ito? Bakit? • Pangit ba ito? Bakit? Mungkahing Istratehiya : Grid Ang Pag-ibig Pagkakabuo ng Akda Kagandahan Patunay Kahinaan C. Pagbibigay ng guro ng pinal na feedback Pagbuo ng sintesis. E.

Pagpapasulat pamantayan. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya – Pyramid (Hierarchical) 1 2. 5. “Ang Tunay na Pag- Ayusin mula sa punong kaisipan patungo sa dulo. 4. 6. Pagbabalik-gunita sa mga pamantayan ng pagsulat ng sanaysay. d. Bumuo ng kaisipan mula sa paksang ibig”. 6. 5. 6. 4. 3. 5 6. 6. • • • • • • ng napiling sanaysay batay tiyak na 3 talataan 5 pangungusap pormal ang paraan may kaakit-akit na panimula malamang eksplorasyon mabisang wakas 24 . Pagpili ng paksa mula sa mga ibinigay sa itaas.V. 2 3. 6 b. e. 3 4. 5. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW a. 4 5. c. f.

25 . PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW i. C. h. B. F. Pag-uugnay ng kaisipan o ideya sa akdang tinalakay sa awiting narinig. H. Pagpapalitan ng isinulat ang dalawa. j.g. Pagbibigay ng feedback ng guro sa napakinggan. E. Pagbibigay-reaksyon ng mga nakinig. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang nadama. Pagbabasa ng ilang simula Pagkuha ng ilang feedback Pagbibigay ng guro ng feedback (bilang paglilinaw). i. Pagpapatuloy ng pagsulat bilang gawaing-bahay. Pagbabahaginan ang ilang mag-aaral tungkol sa naging palitan ng puna. G. Pagbibigayin ng puna ang pareha sa isinulat ng kanilang pareha. Pagbibigay ng guro ng huling input tungkol sa paraan ng paglalahad sa sanaysay. Pagpipiliin ang mga mag-aaral ng isang kamag-aral upang bumasa ng kanyang isinulat. • • habang nagsusulat habang binabasa ang isinulat D. Mga Panimulang Gawain Pagganyak : Dugtungang pag-awit na ang paksa ay tungkol sa pag-ibig.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->