P. 1
Unang Markahan-ikalawang Linggo III

Unang Markahan-ikalawang Linggo III

|Views: 1,332|Likes:
Published by Gen Arenas

More info:

Published by: Gen Arenas on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN UNANG MARKAHAN - IKALAWANG LINGGO I.

PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN

Mga

Paksa Susuriing Genre Halimbawang Akda Kagamitan Kasanayang Pampanitikan Kasanayang Pamgag-iisip Halagang Pangkatauhan

: : : :

Paraan ng Paglalahad Sanaysay Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto Larawan ng simbolo, isinateyp na sanaysay, cassette tape : Pagpapakilala sa akda batay sa paraan ng paglalahad : Pagsang-ayon at pagsalungat. : Paggalang sa damdamin ng iba.

II.

MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW) A. Nakapaglalahad ng mga pansariling karanasang kaugnay sa mga karanasang nakapaloob sa akda B. .Mga Layuning Pampagtalakay B.1. Pagsusuring Panglinggwistika Nabibigyang-kahulugan ang mga piling pahayag na ginamit sa akda. B.2. Pagsusuring Pangnilalaman Nakapag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa mga pansarili at karanasan ng iba. B.3. Pagsusuring Pampanitikan Nasusuri ang sanaysay batay sa paraan ng paglalahad. C. Nasasabi ang bisang pandamdamin at pangkaisipan ng akda. D. Nakasusulat ng isang katulad na sanaysay.

13

Pag-iinterpret ipinahihiwatig nito. Pangkat 3 : Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa isang awit at pag-awit dito. duyan 14 . Pangkatang Gawain : Pagpapakahulugan ng Pamagat Pamagat ng Texto : Ang Pag-ibig Pangkat 1 : Sa pamamagitan ng pagguhit.III. Anong damdamin ang nangingibabaw sa awitin? c. tsokolate c. a. Tungkol saan ang awit na narinig? b. Mga Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya: Imagery & Visualization Pagpaparinig ng isang awit “Kanlungan” ng Buklod Tanong: a. singsing e. puso b. Ano ang tinatalakay na pag-ibig? Ipaliwanag. 2. Pangkat 4 : Sa pamamagitan ng Tableau o kilos paestatwa. Pangkat 5 : Pagbuo ng tulang may 2 saknong. bulaklak B. Pagganyak Mungkahing Gawain: 1. Pangkat 2 : Sa pamamagitan ng akrostik. PROSESO NG PAGKATUTO UNANG ARAW A. Pagpapakita ng mga simbolo / larawan. ng isang simbolo batay sa d.

sino ang magiging alalay at tungkod ng katandaan? Ang kamatayan ay lalo pang matamis kaysa buhay para sa matandang nangangatal ang tuhod at nanlalabo ang pagod na mga mata ay wala nang malingapang mag-aakay at makaaaliw sa kanyang kahinaan. ang katotohanan. ang mga bayan ay hindi magtatagal. hindi ang pagibig ang tunay na siyang may udyok kundi ang kapalaluan at kasakiman.C. sino ang magbabatang mag-iiwi sa mga sanggol? At mabubuhay naman kaya ang mga anak sa sarili lamang nila? Kung ang anak kaya naman ay walang pagibig sa magulang. Sa aba ng mga bulag na isip na nararahuyo sa ganitong pag-ibig. (Madulang Pagbasa) ANG PAG-IBIG (Emilio Jacinto) Sa lahat ng damdamin ng puso ng tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. C. Pagbabahaginan ng bunga ng gawain. at kung magkagayon na ay libu-libong mararawal na kapakinabangan ang nakakapalit ng gapatak na pagkakawanggawa na nagiging tabing pa mandin ng kalupitan at ng masakim na pag-iimbot. ang pag-ibig ay siyang nagiging dahilan lamang kung kaya natin minamahal pa ang buhay. Pagpapabasa ng akda. B. Kung ang masama at matuwid ay ninanasa rin ng loob. Ngunit ang kasakiman at ang katampalasanan ay nag-aanyo ring pagibig kung minsan. ang kagandahan. Pagkuha ng feedback mula sa mag-aaral. Ang katwiran. Ang pag-ibig – wala na kundi ang pag-ibig na tanging binabalungan ng matatamis na alaala sa nagdaan at ng pag-asa naman sa darating. Kung ang pag-ibig ay wala. at kara-karakang mapapawi sa balat ng lupa ang lahat ng pagkakapisan at pagkakaisa. Sa malawak na dagat ng ating mga kahirapan at pagkadusta. at ang kapwa-tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag-ibig. at ang kabuhayan ay matutulad sa isang dahon ng kahoy na niluoy ng init at tinangay ng hanging mabilis. siya lamang makapagpapabukal sa loob ng tunay at banal na pagibig. Ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi iyong makaaakay sa tao sa mga dakilang gawa sukdulang ikawala ng buhay sampu ng kaginhawahan. ang Maykapal. Kung ang magulang ay walang pag-ibig sa anak. 15 . ang kabutihan.

kung ang lahat ay mag-iibigan at magpapalagayang tunay na magkakapatid. Oh! Sino ang makapagsasaysay ng mga himalang gawa ng pag-ibig? Ang pagkakaisa na siyang kauna-unahang bunga niya ay isang lakas at kabuhuyan. Ang masasama ay walang ibang ninanasa kundi ang ganitong kalagayan. pagkat sila’y iniibig. Gumagawa ng daan tungo sa pag-aalitan. Kailanpama’t sapin-sapin ang dusang pinapasan ng bayani. Sa aba ng mga bayang hindi pinamamahayan ng pag-ibig at binubulag ng hamak na pagsasarili. at kung nagkakaisa na’t nag-iibigan. mawawala ang lahat ng mga pag-aapihan na nagbibigay ng madlang pasakit at di-mabatang mga kapaitan. at ang kanyang buhay ay nalipos ng karukhaan at lungkot. mapagdadayaan o matatampalasan mo kaya ang iyong ina’t mga kapatid? Hindi. ang pagkakawanggawa sa lahat kung tunay na umusbong sa puso.Ang pagkahabag sa ating mga kapwa na inilugmok ng sawing kapalaran hanggang sa tayo’y mahikayat na sila’y bahaginan ng kaunting kaluwagan ang ating pagtatanggol sa naapi hanggang sa isapanganib at idamay natin ang ating buhay. alin kaya ang pinagbuhatan kundi ang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay walang ibinubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawahan. At upang mapagkilalang magaling na ang pag-ibig ay siya ngang susi at mutya ng kapayapaan at ligaya. ang lalong malalaking hirap ay nagiging maagang pasanin. mapagnanakawan mo kaya. at ang munting ligaya’y matimyas na nalalasap. at sa halip ay dadamayan mo ng iyong dugo at sampu ng buhay kung sila’y nakikitang inaapi ng iba. Sa aba ng mga bayang hindi pinamamahayan ng wagas at taimtim na pag-ibig! Sa pag-ibig nunukal ang kinakailangang pagdadamayan at pagkakaisang magbibigay ng di-maihahapay na lakas na kailangan sa pagsasanggalang ng matuwid. sila ay makapagpapasasa sa kanilang kahinaan at karupukan. Ang hangarin nila ay mapagbukud-bukod ang mga mamamayan upang kung mahina na at dukha dahil sa pag-iiringan. Gayundin naman. at pagpapatayan sapagkat kinakailangan ng kanilang kasamaan. Kung ang pag-ibig sa kapwa ay wala. ang dahilan ay sapagkat hindi ang tunay na pag-ibig ang naghahari kundi ang taksil na pita sa yama’t bulaang karangalan. nilulunod ng malabis na pagsasarili ang magagandang akala. Ikaw na bumabasa nito. Ipapalagay na may tapat na nais at tatawaging marurunong ang mabuting magparaan upang matamasa sa dagta 16 . pagtataniman. kaguluhan. Kung bakit nangyari ang ganito ay hindi matatalos ng mga pusong hindi nakadarama ng tunay na pag-ibig.

Sukat ang matutong magmahal at manariwang muli sa mga puso ang wagas na pag-ibig sa kapwa.” Tanong: 1. Ano ang inyong nadama habang pinapakinggan ang awit na sinamahan ng sayaw? 17 . Mga Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Interpretative Dance sa saliw ng awit na “Ugoy sa Duyan.ng iba. 2. at ang tinatawag na bayan ng hinagpis ay matutulad sa tunay na paraiso. at ituturing na hangal yaong marunong dumamay sa kapighatian at pagkaapi ng kanyang mga kapatid. Pagbubuod ng Akda Mungkahing Istratehiya: Word Web Pag-ibig detalye detalye PAGSUSURI SA AKDA IKALAWANG ARAW A. Ibigay ang mensaheng hatid ng awit at sayaw na nakita. Maling mga isip at ligaw na loob ang manambitan sa mga hirap ng tao sa inaakalang walang katapusan. D.

Pagtalakay sa Aralin Pangkatang Pagsusuri Pangkat 1 at 2 : Pagsusuring Panglinggwistika Mungkahing Istratehiya: Pagpapakahulugan sa mga piling pahayag sa akda. Pagpapakahulugan Sa Sa pag-ibig nunukal ang kinakailangang pagdadamayan at pagkakaisang nagbibigay ng dimaihahapay….B. Pahayag Ang tunay na pagibig ay walang iba kundi iyong AA makakaakay sa tao mga dakilang gawa sukdulang … Ang pag-ibig na AnggAn tanging binabalungan ng matatamis na alaala sa nagdaan at ng pag-asa naman sa darating. Ang tunay na pagibig ay walang ibubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawaan. 18 .

Pangkat 3 : Pagsusuring Pangnilalaman Mungkahing Istratehiya : Venn Diagram Pag-uugnay ng mga karanasang nakapaloob sa akda sa aktuwal na karanasan. Mungkahing Istratehiya : Double Map Karanasa n narinig nasaksihan 19 . AB A Akda Aktwal B Pangkat 4 : Pag-uugnay sa karanasang nasa akda sa karanasan ng ibang tao na maaaring narinig o nasaksihan.

Pagbuo ng sintesis. Pagbabahaginan ng napag-usapan ng pangkat. Pagkuha ng feedback sa nakikinig. payak na pangungusap at ekspresyon? Makulay ba ang kanyang pananalita? • Mungkahing Istratehiya : Networking C. Pagbibigay paglilinaw. E. 2. Pagtalakay para sa pangkalahatang impresyon ng paglalahad. • Ano ang tono ng pagsasalita? Anong salik ng lenggwahe niya ang nagbibigay ng ganitong impresyon? Nababanaagan ba ang personalidad o katauhan ng awtor/tagapagsalita sa pamamagitan ng tono ng pagsasalita? Anong kakanyahan ng awtor ang nakatulong sa kabisaan ng sanaysay? Paano niya inilalahad ang diwa? Gumamit ba siya ng gayak na pananalita. Pagsusuri ng Sanaysay batay sa paglalahad. D.Pangkat 5 at 6 : Pagsusuring Pampanitikan 1. 20 . ng guro ng karagdagang feedback bilang F.

4. Simbolo 5. Panimulang Gawain Mungkahing Gawain : Iguhit ang simbolong kaugnay ng uri ng pagibig na ipinapahayag sa bawat bilang. Pag-ugit sa pamahalaan nang tapat. 2. Pag-ibig sa kapwa Pag-ibig sa Diyos Pag-ibig sa bayan Pag-ibig sa anak Pag-ibig sa kapangyarihan Pag-ibig sa Yaman 21 .Mungkahing Istratehiya : Concentric Circles Pantulong na kaisipan Pangunahing kaisipan IV. 3. Ang mahihirap ay kanyang inaabutan ng tulong. Uri ng Pag-ibig 1. EVALWASYON IKATLONG ARAW 1. Ang kasiyahan niya’y nasa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ipagtatanggol niya ang lahing nilulupig. Subsob siya sa paghahanapbuhay para sa kinabukasan ng supling.

kasabihan o salawikain. Pangkat 3 at 4 : Pagpapakita ng Paghahambing Pagsusuri sa sipi ng sanaysay na “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” at paghanap ng kaugnayan nito sa tinalakay na akda.B. Pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin sa paraang islogan. Pagpapahalaga sa Akdang tinalakay (Pangkatang Gawain) Pangkat 1 at 2 : Pagpapakita ng Pakikisangkot Mungkahing Gawain : Pagbuo ng islogan. kasabihan o salawikain. Mungkahing Istratehiya : Compare and Contrast Chart ITEM I ITEM 2 PAGKAKATULAD PAGKAKAIBA 22 .

Pagbibigay ng guro ng pinal na feedback Pagbuo ng sintesis. E. D. • Maganda ba ito? Bakit? • Pangit ba ito? Bakit? Mungkahing Istratehiya : Grid Ang Pag-ibig Pagkakabuo ng Akda Kagandahan Patunay Kahinaan C. F.Pangkat 5 at 6 : Pagpapakita ng Pagtataya Pagbabahaginan tungkol sa angking kagandahan at kahinaan ng sanaysay bilang akdang pampanitikan. 23 . G. Pagbabahaginan ng napag-usapan sa pangkat. Pagbuo ng impresyong nakita sa araling tinalakay. Pagkuha ng iba pang feedback mula sa mag-aaral.

4 5. e. “Ang Tunay na Pag- Ayusin mula sa punong kaisipan patungo sa dulo. 4. 6. 3. 3 4. 5. 5. Pagbabalik-gunita sa mga pamantayan ng pagsulat ng sanaysay. 5. c. Panimulang Gawain Mungkahing Istratehiya – Pyramid (Hierarchical) 1 2. • • • • • • ng napiling sanaysay batay tiyak na 3 talataan 5 pangungusap pormal ang paraan may kaakit-akit na panimula malamang eksplorasyon mabisang wakas 24 . 6 b. Bumuo ng kaisipan mula sa paksang ibig”. 6. 2 3. Pagpili ng paksa mula sa mga ibinigay sa itaas. d. 6. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN PAGLIKHA IKAAPAT NA ARAW a. 5 6. Pagpapasulat pamantayan. f. 4. 6.V.

j. 25 .g. Pagbibigayin ng guro ng reaksyon ang mga mag-aaral kung ano ang nadama. Mga Panimulang Gawain Pagganyak : Dugtungang pag-awit na ang paksa ay tungkol sa pag-ibig. Pagbabahaginan ang ilang mag-aaral tungkol sa naging palitan ng puna. G. Pagbibigayin ng puna ang pareha sa isinulat ng kanilang pareha. • • habang nagsusulat habang binabasa ang isinulat D. PAGPAPAHALAGA SA ISINULAT IKALIMANG ARAW i. B. E. Pagbibigay-reaksyon ng mga nakinig. H. i. Pagbibigay ng guro ng huling input tungkol sa paraan ng paglalahad sa sanaysay. C. Pag-uugnay ng kaisipan o ideya sa akdang tinalakay sa awiting narinig. h. Pagbabasa ng ilang simula Pagkuha ng ilang feedback Pagbibigay ng guro ng feedback (bilang paglilinaw). Pagpapatuloy ng pagsulat bilang gawaing-bahay. Pagpapalitan ng isinulat ang dalawa. Pagpipiliin ang mga mag-aaral ng isang kamag-aral upang bumasa ng kanyang isinulat. Pagbibigay ng feedback ng guro sa napakinggan. F.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->