I. Layunin: 1.Nakikilala at natutukoy ang mga salita na naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. 2.

Naisasagawa ang panandalian gpakikinig sa mga impormasyong naririnig sa radio at natutukoy ang tiyak na detalyeng balita tungkol sa kalagayan ng panahon. 3.Nasasabing tuwiran ang pagsang-ayon o di-pagsangayon sa mga impormasyong narinig. 4.Nakasusulat ng maikling buod ng balitang narinig sa radyo. 5.Natutukoy ang panunahing ideya o kaisipan ng mga isyung napakinggan at ang paksang pumapailalim dito. 6.Nakabubuo ng mga tanong at nakasasagot sa mga ito na gumagamit ng wastong gabay ng kaisipan. II. PaksangAralin: A.Seleksyon: Macli-ingDulag,Tagapagtanggol ng Kapaligiran B.Kasanayan sa Pag-unawa (Pagsagot sa mga tanong) C.Pagbasa:Pagkilala at pagtukoy ng mga salita na naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari D.Pagsasalita:Pagbuo ng mga tanong gamit ang wastong gabay sa pagtatanong at pagsagot ng wasto sa tamang tanong E. Pakikinig:Pagsasagawa ng panandaliang pakikinigsa mga impormasyong narinig sa radyo F. Pagsulat:Pagsulat ng maikling buod ng balitang narinig sa radyo. G. Kagamitan: mga pahayagan, balita, 2 pang kwento H. Sanggunian: Landas sa Wika 6,pp.28-29,p.39,7678;Landas sa Pagbasa 6,pp.139-140 III. Gawain sa Pagkatuto: UNANG ARAW Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagbasa 1. Gawain Bago Bumasa 1.1 Pagpapakita/Pagpapakilalasaseleksyon Sino ang kinikilala ng bayani ng mga tagaKalinga? 1.2 Paghahawan ng sagabal Pagtapatin ang matalinghagang salita at ang kahulugan nito. 1.bukambibig a.daanin sa puwersa 2.nangalog ang tuhod b.magalit 3.suhulan c.kilala,sikat 4. maubos ang pasensiya d.bigyanngpera o iba pang bagay 5. gumamit ng dahas e.laging sinasabi 6. patay-gutom f.natakot 7. sumakabilang-buhay g.may pag-asa

8. maybukas pa h.malungkot 9. makulimlim ang i.nahirapang buhay sa mukha lungsod 10.kagubatang lungsodj.nagdarahop k.namatayna 1.3 Pagganyak na tanong Paano nagging tagapagtanggol ng kapaligiran si Macli-ingDulag? 1.4 Pamantayan sa pagbasa nang malakas 2. Gawain Habang Bumabasa 2.1 Basahin nang tahimik ang seleksyon sa pahina 139140, Landas sa Pagbasa 2.2 Tuluy-tuloy na pagbas ang mga bata sa seleksyon 2.3 Ikalawang Pagbasa Ipapabasa ang kuwento nang may paghinto kung saan may sasagutin silang mga tanong. 3. Gawain Pagkatapos Bumasa 3.1 Pagsagot sa pagganyak na tanong 3.2 Pangkatang Gawain Pipili ang bawat grupong bahagi sa kuwento na higit na nakaantig sa kanilang damdamin. Isakilos ang bahaging napiling grupo. 3.3 Pag-uulat ng bawatpangkat 3.4 Pagsagot sa mga tanong 1. Kailan nagsimula ang buong pangyayari? 2. Anong pangyayari ang sumunod? Anong salita ang naghuhudyat na ito ang ikalawang pangyayari? 3. Anong mahahalagang pangyayari ang naganap matapos tanggihang lahat ni Macli-ing Dulag ang mga alok ng opisyales ng gobyerno? Anong salita ang naghuhudyat na ito ang ikatlong mahalagang pangyayari sa kwento? 4. Kailan nagwakas ang pakikipaglaban ni Macli-ing Dulag sa pagtatanggol ng kapaligiran? Anong salita ang naghuhudyat na ito ang huling pangyayari? 5.Kung kayo siMacli-ingDulag, magbubuwis din ba kayo ng buhay maipagtanggol lamang ang kapaligiran? Bakit? 6.Ano ang mensaheng hated sa atin ng kwentong binasa? 7.Bilang munting mamamayan sa bansa, paano ba ninyo ipagtatanggol ang kapaligiran? 4. Takdang Aralin Magbasa ng iba pang kwento at tukuyin/itala ang mga salitang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kwento.

IKALAWANG ARAW

Paglinang ng Kasanayang Pangwika 1.Panimulang Gawain Sagutin an gsumusunod na tanong: -Anu-anong programa ang inyong pinakikinggan? -Bakit mahalagan gmagsagawa ng panandaliang pakikinig ng mga impormasyon sa radio araw-araw, kahit mayroon na tayong telebisyon? 2. Pakikinig

Pagtalakay -Aling grupo ang nagwagi a debate? . Takdang Aralin Makinig at magbasang lagi ng mga balita at isulat ang buod nito. kung sang-ayon o di-sangayon sa impormasyong napakinggan. maliban kung ito ay nasa kanila na bago mapagtibay ang nasabing batas. 2005 Labuyo Update: Ang sentrong bagyong Labuyo ay tinatayang nasa layong 830 kilometrong hilagang silangan ng Basco.1 Balik-aral Natatandaan pa ba ninyo ang balitang binasa kahapon? 2. Pagtataya Makinig sa isang balita. Sagutin ang mga tanong: 1. 3. ² 1. na nagkabisa noong Mayo 19. TakdangAralin Makinig ng balita sa radyo o telebisyon.m Paglubogngaraw: 6:03 p.Isulat ang buod nito gamit ang mahahalagang sangkap ng balitang itinala habang pinakikinggan ito.m. Ibigay ang sariling reaksyon saballita. Paglalahat Naipakita ba ninyo ang paggalang sa opinion ng kapwa habang nagsasagawa ng debate? Patunayan. Anong oras sisikat ang araw? lulubog? 8. Metro Manila: Makararanas ng madalas na pangungulap ng papawirin na may pag-ulan. 7. Ilarawan ang lakas ng bagyo kada oras sa sentro nito. Pagwawasto ng awtput 5. tigers. Legal nang maaalagaan BANGKOK ± tinatayang 500 000 inaalagaang endangered animals at pribadong iniingatan ng Thais ang ipinarehistro makaraanang ibinigay na amnestiya sa ilalim ng bagong wildlife legislation. Ang nabanggit na lugar ay makararanasng hanging may lakas na 105 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsu-bugsong hangin naaabot sa 135 kilometro kada oras.m. Ilarawan ang temperature sa Metro Manila kaugnay ng bagyong Labuyo? 6. saan kayo mag-aabang nito? IKATLONG ARAW Kasanayan saPagsasalita 1.ano ang mararanasan ng mga taosa Metro Manila? 5.m. -Aling grupo ang di-gaanong naipagtanggol ang kanilang panig? Bakit kaya? Ano ang nakahadlang sa grupo? Ano ang nararapat gawin sasusunod pang pagtatanghalng debate? -Paano tayo aktibo na makalalahok sa isang debate? 4. Makinig sa impormasyong hango sa pahina 3 ng pahayag ang Balita na ipinalabas noong Setyembre 9.32 meter Low Tide: 4:28 p. crocodiles. Bigyan ito ng buod. bago pa an gitinakdang 120day deadline. Kaugnay ng bagyo. green fowls. Nasaan ang sentro ng bagyong Labuyo? 2. 2. isang amnestiya ang ibinibigay upang bigyan ng permiso ang pag-aalag ang mga hayop. Paglalahad 1. Gaano kabilis ang takbo ng bagyong Labuyo? 4. Ang mga taong nag-aalaga ng hornbills. Pangkatang Gawain Magsasagawa ang 2 grupo ng payak na pagdedebate tungkol sa isyung napakinggan o sa paksang ³Dapat ba o Di-dapat alagaan nang legal ang mga endangered animals´? 3. Temperatura: 32. Pagtatalakay Pakinggan ang isang balita. Kailan daw magkakaroonng high tide?low tide? 7.Pakinggan ang balitang lumabas sa pahayagang Abante noong Setyembre 19. snakes. Batanes ngayon.03 meter Pagsikatngaraw: 5:44 a. IKAAPAT NA ARAW Kasanayan sa Pagsulat 1. IKALIMANG ARAW Makasagot sa lingguhang pagsusulit. 4. monkeys. golden cats at iba pang mga species ay ipinatala o ipinarehistro ang kani-kanilan galaga.2°C High Tide: 7:32 a. ² 0. 2. 5. 2003. Paglalahad ng Aralin Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng buod ng seksyong napakinggan? 3. Bakit mahalagang lagi tayong making sa radio ng kalagayan ng panahon araw-araw? Kung walangradyo. Pagsasanay 6. Ayon pa sa ulat. Endangered animals. pagkulog at pagkidlat. sa ilalim ng Thiland¶s 2003 Wildlife Conservation Act.