ANG PAGBASA BILANG ISANG KASANAYANG PANGKOMUNIKASYON

Free Powerpoint Templates

Page 1

KATUTURAN NG PAGBASA
‡ Sa apat na makrong kasanayan, ang pagbasa ay bihirang isagawa ng mag-aaral sapagkat ito¶y nangangailangan ng panahon. Karaniwang ang nakalimbag sa elektroniko ang binabasa dahil na rin sa impluwensya ng teknolohiya; kaya¶t ang mga e-book ay usung-uso sa kasalukuyan. Sa kabila ng penomenon na ito, mahalaga pa ring ikintal sa isipan ang mga kahulugang sinasabi ng mga dalubhasa hinggil sa pagbasa.

Free Powerpoint Templates

Page 2

‡ William Gray na kinikilalang ³Ama ng Pagbasa´ - ay nagsabing ³ang pagbasa ay ang interaksyon ng mambabasa at ng nakalimbag na wika na kung saan ang mambabasa ay nagtatangkang bumuong muli ng mensahe mula sa kanyang pagkaunawa sa mensahe ng manunulat.
Free Powerpoint Templates Page 3

Kalimitang ang kahulugan ng pagbasa ay ipinapalagay na: ‡ pagkuha ng ideya/ kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag ‡ isang proseso ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng awtor ‡ proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasa ng kanyang isinulat ‡ interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan; pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. ‡ instrumento sa pag-apuhap ng kahulugan at kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid o sa paglinang ng mapanuri at malikhaing kaisipan ‡ ang tagumpay o kabiguan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay repleksyon ng kanilang ginagamit na estratehiya; ang mga estratehiyang ito ay repleksyon naman ng kanilang ganap na pagunawa kung ano ang pagbasa. Samakatwid, hindi sapat na ang tao ay marunong magbasa kundi kinakailangan din niyang maging mahusay magbasa.
Page 4

Sa kabilang banda may mga sinasabi naman ang mga dalubhasa hinggil sa pagbasa: ‡ para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangan ang dating kaalaman ng tagabasa upang maiugnay niya sa kaniyang kakayahang bumuo ng mga konsepto/kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyong masasalamin sa teksto. (Coady 1979) ‡ ang pagbasa ay isang saykolinggwistik na paraan ng pagbibigay hinuha sa isang kalagayan, nabasa o narinig. (Goodman) ‡ ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito¶y isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba¶t ibang karanasan sa buhay.(Toze)
Free Powerpoint Templates Page 5

nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di-inaasahang suliranin sa buhay. (Holmes) ‡ dalawa ang kailangan sa pagbasa:mg a impormasyong nakikita at mga impormasyong dinakikita. (Smith) ‡ ang kinalabasang kahulugan mula sa pagkaunawa ng mambabasa ay isinasaayos ayon sa layunin ng kanyang pagbasa. Tinker at McCollough Free Powerpoint Templates Page 6 .‡ ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip. (M. (Thorndike) ‡ ang pagbasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. (Arrogante) ‡ ang pagbasa ay dalawang proseso: pagunawa at bilis.

± MGA FACETS SA INTERAKSYON SA PAGBASA: Ayon kina Gephart et.al: ‡ ang materyal na binabasa ‡ ang kaalamang taglay ng mambabasa ‡ ang gawaing pisyolohikal at intelektwal Free Powerpoint Templates Page 7 .

1961 ang pagbasa ay: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ isang tugon isang interes isang prosesong sensori isang prosesong perseptwal isang prosesong natututuhan isang gawaing debelopmental isang kasangkapan sa pagkatuto isang prosesong pag-unlad sikolohikal at pisyolohikal Free Powerpoint Templates Page 8 .‡ Ayon naman kina Smith at Dechant.

Free Powerpoint Templates Page 9 . ang proseso ng pagbasa ay mailalarawan sa pamamagitan ng reading dynamics.PROSESO NG PAGBASA ‡ Sinabi ni Millrood (1999). estratehiya at bunga. Ang proseso ng pagbasa ay maaaring talakayin sa pamamagitan ng layunin.

‡ Ang layunin ng pagbasa ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan o dahilan sa pagbabasa. ang inaasahang bunga ay matatamo. kapag natukoy na ang layunin. iskiming. Free Powerpoint Templates Page 10 . At sa pamamagitan ng estratehiyang ito. ang mambabasa ay pumipili ng estratehiyang aangkop sa layunin ito. Samantala. pagbasang kritikal atbp. Dito ay pagpapasyahan niya ba kung siya ay gagamit ng iskaning.

‡ Ang mabisang pagbabasa ay nakasalalay sa dating kaalaman at karanasan ng mambabasa. ‡ Ang pagbasa ay gumagamit ng sistemang pangwika na tumutulong sa mambabasa na maging epektibo sa paggamit ng wika sa pagsusulat. Ito ay isang prosesong pangkaisipan. Ang pagbasa ay isang prosesong biswal.MGA KATANGIAN SA PROSESO NG PAGBASA (Romero. Ang pagbasa ay isang aktibong proseso. 1985) ‡ ‡ ‡ ‡ Ang pagbasa ay isang kompleks na gawain. Free Powerpoint Templates Page 11 . Ang pagbasa ay prosesong two-way.

Persepsyon o pagkilala ng mga salita o simbolong nakalimbag 2.MGA HAKBANG SA PROSESO NG PAGBASA (William Gray) 1. 3 Reaksyon sa mga argumentong inihain ng teksto 4. Integrasyon o ang aplikasyon ng mga kaalamang natutuhan mula sa binasa Free Powerpoint Templates Page 12 . Komprehensyon o pag-unawa sa mensahe ng tekstong binabasa .

Page 13 . Ang magaling na tagabasa ay sensitibo sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa.ILANG MGA KAISIPAN HINGGIL SA PROSESO NG PAGBASA (Ayon kay Badayos. Ang pagbasa ay walang kahilingang imposible para hindi ito maisagawa ng isang tagabasa. 6. 3. Ang mabilis na pagbasa ay bunga ng Free Powerpoint Templates komprehensyon o pag-unawa. 2000) 1. 4. May tatlong mahahalagang hakbang sa pagbasa: paghahanda. pagpoproseso ng impormasyon at pagtugon o pagbibigay ng reaksyon sa binasa. Ang epektibong mambabasa ay iyong mga interaktibong tagabasa. Maraming mga suliranin sa pag-unawa na hindi lamang mga suliranin sa pagbasa. 2. 5.

Tinatatawag din itong pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa. Nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin.MGA URI NG PAGBASA ± AYON SA PAMAMARAAN ‡ A. Free Powerpoint Templates Page 14 . Mabilisang pagbasa ± (skimming) ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao.

Free Powerpoint Templates Page 15 . Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pagiisip.(scanning) tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina.‡ B. ‡ C. Pagsusuring Pagbasa ± (analytical reading) nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa. Ginagamit dito ang matalino at malalim na pag-iisip. Pahapyaw na Pagbasa . Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito¶y makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan.

Tahimik na Pagbasa (silent reading) mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. Sa pamumuna hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyan ng pansin. katawan (nilalaman) at wakas ng akda. Kailangan din ng pansin o puna ang istruktura ng mga pangungusap.‡ Pamumunang Pagbasa (Critical reading) kasama rito ang pagpuna mula sa pamagat. walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto. ang mga ginamit na salita o istilo sa pagsulat ng may-akda. Tinitingnan din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at ang may-akda.diin na matiyak ng mambabasa na naunawaan ang buong nilalaman ng akda. Free Powerpoint Templates Page 16 . simula. ‡ E. Binibigyan.

hindi ito ³under time pressure´ na pagbasa. ‡ Free Powerpoint Templates Page 17 .‡ Pasalitang pagbasa (oral reading) pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. ‡ G. Masinsinang Pagbasa . Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto.

Kasiya-siya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan na ating tinatahak. ‡ Pagbasang paglilibang . Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidudulot sa ating buhay.Ayon sa Layunin ‡ Pagbasang nakapagtuturo ± nagbabasa ang isang tao dahil mayroon siyang nais malaman o marating. Free Powerpoint Templates Page 18 .ang pagbabasa ay mainam gawing libangan dahil nakapagpapatalas ng isip at diwa ng tao. Kailangan natin ang layuning ito upang maragdagan ng bago an gating dating kaalaman.

Free Powerpoint Templates Page 19 ‡ . ± pagsasalin ng kaisipan ng may-akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa. at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan ayon sa paggamit sa pangungusap. ± pagkuha ng pangunahin. Pag-unawang Literal ± pagpokus ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag na sinasabi ng babasahin. literal.LIMANG DIMENSYON NG PAGBASA A.

± paglalahad ng tunay na kaisipan ng may-akda kasama ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito ± pagkilala ng tunay na hangarin at layunin ng mayakda ± mabigyang kahulugan ang kaisipan ng may-akda Free Powerpoint Templates Page 20 . Pagbibigay ng Interpretasyon ± pagbasa sa pagitan ng mga pangungusap kung kwento at taludtod kung tula ± pagkuha ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan ± pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita na hindi tuwirang sinabi ng may-akda.B.

C. Mapanuri o Kritikal na Pagbasa ± pagbibigay-halaga ng katumpakan ng pagbabasa ± tiyakin ang kaugnayan nito sa isang partikular na suliranin ± pagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga kaisipang natutuhan o tungkol sa akdang nabasa Free Powerpoint Templates Page 21 .

Paglalapat o Aplikasyon ± malaman ang kahulugan ng nilalaman ng binasa sa karanasan ng bumabasa ± madagdagan ang pansariling pangunawa sa sarili ± pagpapahalaga sa lipunan o paligid Free Powerpoint Templates Page 22 .

Pagpapahalaga ± pagdama sa kagandahan na ipinahihiwatig ng nilalaman ng kwento ± pagbasa upang matugunan ang bisa ng sikolohiya ng pamamaraan ng may-akda o masining na elemento nito ± madama ang mga damdamin o kaisipang likha ng guniguni o mga damdamin Free Powerpoint Templates Page 23 .

Free Powerpoint Templates Page 24 . ‡ Ang mambabasa ay hindi lamang tumutuklas ng kahulugan.ANG PAGBASA BILANG AKTIBONG GAWAIN Nagbigay si Clouse (1998) ng ilang katotohanan (facts) hinggil sa pagbasa na malimit mabigyang-pansin: ‡ Ang teksto ay hindi lamang ang teksbuk. ‡ Walang payak o tiyak na kahulugan ang teksto. Siya ay kasama sa pagbubuo nito.

Free Powerpoint Templates Page 25 . ‡ Normal lang ang kawalan ng kasiguraduhan. ‡ Di lahat ng nakalimbag ay may mataas na kalidad.‡ Magtiwala sa sariling reaksyon.

‡ MGA HAKBANG SA AKTIBONG PAGBASA ‡ ‡ Paunang Pagbasa (I-preview ang teksto) ± Pumili ng lugar kung saan ka maaaring maging kumportable sa pagbabasa. Free Powerpoint Templates Page 26 . ± Alamin ang awtor. ± Pag-isipang mabuti ang pamagat.

(preface o introduksyon) ± Basahin ang mga captions. ± Gumawa ng isang dyornal entri kung saan itatala ang iyong inaasahan mula sa teksto. Free Powerpoint Templates Page 27 . ± Basahin ang headnote. mga salitang naka-bold face o nakapahilig. ± Basahin ang una at ikalawang talata. mga larawan at iba pa.± Alamin ang publikasyon. ± Basahin ang pangungusap ng bawat talata. mga tsart.

. kung may di maunawaan. .Basahin ang teksto. maging komportable. balikan ito. .Bilugan ang mga salitang di-maunawaan o kaya¶y lagyan ng simbolong ? (tandang pananong).‡ Basahin ang teksto sa isang upuan o pagkakataon.Muli. Free Powerpoint Templates Page 28 . . matapos na mabasa ang kabuuan ng teksto.Gumawa ng dyornal entri ng inyong reaksyon sa binasang teksto at sa pangunahing ideya nito.

‡ Basahin at pag-aralan ang teksto. ± Balikan ang mga salitang binilugan at isulat sa tabi nito ang mga kahulugan. ± Kumuha ng bolpen at maghandang maglagay ng mga pananda. Free Powerpoint Templates Page 29 .

± Gumawa ng isang dyornal entri na sumasagot sa mga sumusunod na tanong: ‡ Free Powerpoint Templates Page 30 . ± Makipag-usap sa awtor sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong reaksyon sa teksto.± Salungguhitan ang tesis o pangunahing paksa. ± Guhitan ang mga mahahalagang puntos.

‡ Ang awtor ba ay nagpapahayag ng katotohanan o opinyon? ‡ Mayroon bang sapat at makatwirang mga detalye? ‡ Ano ang tono o himig ng awtor? (Seryoso. lohika/katwiran o pareho? Free Powerpoint Templates Page 31 . nakatutuwa. galit. nanlilibak?) ‡ Ano ang layunin ng awtor? ‡ Sino ang inaasahang awdyens ng awtor? ‡ Nakabatay ba ang mga tinuran ng awtor sa emosyon. sarkastiko.

‡ Maaaring pumili ng alinman sa mga sumusunod na pamamaraan sa pagsulat ng dyornal. Sa antas kolehiyo.Sumulat batay sa pagkaunawa sa teksto. Dito masusukat ang lalim o babaw ng pagkaunawa ng mambabasa sa tekstong kanyang binasa. ‡ Hinihikayat ang pagsusulat matapos mabasa ang kabuuan ng teksto. Dito ay mapapakinabangan ang pagsusulat mula sa binasa. mahalaga na matandaan at maunawaang lubos ang mga detalye ng binabasa. ‡ Free Powerpoint Templates Page 32 .

Nagustuhan mo ba ito? Bakit? Ano ang bagong natutuhan mula rito? Ano ang naramdaman mo sa pagbasa mo ng tekstong ito? Hihikayatin mo ba ang iyong kaibigan na basahin rin ang tekstong ito? Mahahalaga ba ang mga ideya ipiniresenta? Ano ang kalakasan at kahinaan ng teksto? ‡ Sumulat ng buod ng teksto. ‡ Sumulat ng balangkas ng teksto. ‡ Sumulat ng isang maikling sanaysay na nagpapaliwanag ng kaugnayan ng iyong mga dati nang nalalaman sa mga ideyang inilahad ng awtor. ‡ Hamunin ang awtor sa pamamagitan ng pagsulat ng mga argumento laban sa kanyang mga inilahad na pananaw.‡ Sumulat ng iyong personal na reaksyon sa binasang teksto. ‡ Gumawa ng pagsusulit hinggil sa tekstong binasa at subuking sagutin ito. Free Powerpoint Templates Page 33 .

pero wag na wag kang susubok mag-drugs. mga sportsfest. sarap!) Wag mawawalan ng gana sa buhay. Mag-aral maigi. Kung titigil ka sa pag-aaral. (Haay. Kung hindi mo kayang umiwas. Wag kang tutulad sa ilang konggresista na nagrereport sa trabaho para lamang matulog. hindi ko ginagamit. humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan. manghihinayang ka sa pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. kung ano yung galing mo. wag mong iwawala hanggang sa pagtanda. meron nga. lakas ng sigaw at tuwa mo sa mga laban sa UAAP. NCAA. o concert ng paborito mong banda. kulit mo.IKA NGA NI BOB ONG Sa mga kabataang nanghihingi ng words of wisdom at laging nagaakalang meron ako sa bulsa. inyo na lang: Kumain ka ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog na nakayapak. Ito. .

e magmumukha ring pandesal. sampung taon sa hinaharap.`Wag magmamadali sa pag-aasawa. lima. . Sa paglipas ng panahon. Tatlo. Maniwala ka. Totoong mas importante ang kalooban ng tao higit anuman. maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan. mag-iiba pa ang pamantayan mo at maiisip mong di pala tamang pumili ng kapareha dahil lang sa kaboses niya si Debbie Gibson o magaling magbreak dance.

Nosi balasi. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Kita mo yung moral lesson? . Wag mong pansinin ang mga sasabihin ng mga taong susubok humarang sa iyo. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guiness Book of World Records at maipagmamalaki ng bansa natin. hindi pa rin tayo dapat nakatira sa Jupiter ngayon. sige lang.Tuparin ang mga pangarap. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa ngayon sa Jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon.

Kung gusto mong maging karpintero. pilitin mong maging teacher na hindi makakalimutan ng mga estudyante mo. the best! Kung gusto mong maging teacher. Kung gusto mong maging sapatero. wag kang dadaan sa harap ng bahay namin para mambulahaw sa gabi kung ayaw mong masaktan! . ayos! Inihinyero. maging pinakamagaling kang karpinetro. sige lang! Pintor. maging pinakamahusay kang sapatero.Kung gusto mo maging musikero. Kung gusto mong maging tindero ka ng balut.

o gusto niya ng impluwensiya. At wala na siyang iba pang magagawang mas malaking kasalanan sa sarili bukod sa talikuran ang tungkuling yon at hindi bumili ng libro ko.Mangarap ka at abutin mo to. pilay mong tuta. ikaw din ang biktima. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili. pwede kang manisi at maging rebelde. Side effects na lang ang mga to. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya. mag-drugs ka. Kung may pagkukulang sa yo mga magulang mo. o mga lumilipad na ipis. Hindi ako naniniwalang kailangan ng taong mangarap dahil gusto niya ng pera. magpakulay ka ng buhok sa kilikili. Tumigil ka sa pag-aaral. tingin ko. Nangarap ang tao dahil binigyan siya ng Diyos na kakayanang mangarap at tumupad nito. Sa bandang huli. o gusto niyang sumikat. mag-asawa ka. . palpak mong syota.

At sa bawat sundot. Maraming pagkakataong kakailanganin mong sundutin yon. Pero kung makakabasa ka pa ng ibang libro bukod sa isinulat ko o mga ipinabili ng teacher mo. may karne sa loob ng bungo mo na nangangailangan ng sustansya. salamat. Sana mabasa ng mga kailangang makabasa. Dahil wala nang mas nakakaawa pa sa mga taong talentado pero hindi nagbabasa. Ayos lang lumaki nang lumaki. Hikayatin mo lahat ng mga kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paborito mo sa buhay nila. tulad ng sundot-kulangot. mas maigi kung may kapaki-pakinabang kang makukuha. higit sa lahat. magpatangkad at tumanda nang walang natutunan kung paano ka! Pero bilang tao.Sa panghuli. magbasa ka ng libro. mas magaling. ‡ -Stainless Longaniza ni Bob Ong . Kung nabasa mo lahat ang mga libro ko.

Free Powerpoint Templates Page 40 .MGA TEORYA AT PAG-AARAL HINGGIL SA PAGBASA IBA¶T IBANG PANANAW O TEORYA SA PROSESO NG PAGBASA (Badayos. 2000) TEORYANG BOTTOM-UP May impluwensya ito ng teoryang behaviorist na nagsasabing malaki ang gampanin ng kapaligiran sa pag-unawa sa pagbasa.

‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. pangungusap ng buong teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto. ‡ Tinatawag rin itong outside-in o datadriven. parirala. Free Powerpoint Templates ‡ Page 41 . ‡ Nagsisimula ang pagbasa sa yugtoyugtong pagkilala ng mga titik sasalita.

Naniniwala sila na ang paggamit ng kakaunting oras at panahon sa pagbabasa gamit ang pagpili ng mga makabuluhang hudyat (cues) at mga impormasyong makatutulong sa pagbuo ng kahulugan ng teksto ang siyang tunay na mahusay na mambabasa.‡ TEORYANG TOP-DOWN ‡ Sina Smith at Goodman ang masusugid na tagapagtaguyod ng teoryang ito. Free Powerpoint Templates Page 42 .

hindi niya mabibigyang-kahulugan ang anumang babasahin. ang pagbasa ay nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto. Kung wala ito.‡ Sa teoryang ito. ‡ Tinatawag rin itong inside-out o conceptually driven. Free Powerpoint Templates Page 43 .

TEORYANG INTERAKTIBO ‡ Lumitaw ang teoryang ito bunga ng pagbatikos sa dalawang naunang teorya. ‡ Gayundin naman. ‡ Ayon dito. binibigyang-diin sa teoryang ito ang paniniwalang ang pag-unawa ay isang proseso at hindi isang produkto. mas mainam na pagsamahin ang dalawang teorya sa gawaing pagbasa dahil naniniwala sila na ang komprehensyon sa pagbasa ay may dalawang direksyon: ibaba-pataas at itaas-pababa. ‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pagunawa nito. ‡ Free Powerpoint Templates Page 44 . ginagamit ng mambabasa ang kanyang kaalaman sa wika at sariling konsepto o kaisipan.

‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto. ‡ Ang teksto ay nagbibigay lamang ng direksyon sa nakikinig o mambabasa sa kanilang paraan ng paggamit o pagbubuo ng pagpapakahulugan mula sa kanilang dating kaalaman. ‡ Ang lahat ng natututuhan at nararanasan ng tao ay nakalagak sa isipan at maayos na nakalahad ayon sa teorya. pasalita man o pasulat ay walang kahulugang taglay sa kanyang sarili.‡ TEORYANG ISKEMA ‡ Iskema ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa. Free Powerpoint Templates Page 45 .

METAKOGNITIBONG PARAAN NG PAGBASA ANO ANG METAKOGNISYON ‡ Binigyang-kahulugan sa Ingles ang meteakognisyon bilang ³cognition about cognition´ o pag-alam hinggil sa pag-alam´ ‡ Sinasabi ng mga eksperto na ang metakognisyon ay isang survival tool´. Free Powerpoint Templates Page 46 .

‡ Marami itong anyo. Sinasaklaw nito ang kaalaman hinggil sa kung kalian at paano maaaring gamitin ang isang partikular na estratehiya sa pagkatuto. ang metakognisyon ay tumutukoy sa kaalaman ng isang indibidwal hinggil sa kognitibong pagpoproseso o anumang kaugnay nito.H. Ayon sa kanya.‡ Si J. Free Powerpoint Templates Page 47 . Flavell ang unang gumamit ng salitang metakognisyon.

matuto at mag-ebalweyt ng mga katanggap-tanggap na tuntuning etikal at moral. tinutukoy nito ang pag-aaral ng pagmomonitor ng memorya at pagkakaroon ng sariling kamalayan. ‡ Ang bawat larangan ay may kani-kaniyang paraan ng pagbibigay-kahulugan sa metakognisyon.‡ Sa metakognisyon. Ang kapasidad na ito ay mahalaga upang magamit nang wasto ang sariling kaalaman at mapalawig ang potensyal ng indibidwal na mag-isip. nakikita ng isang indibidwal ang kanyang sariling pagkakamali sa pag-unawa at nagsasagawa siya ng paraan upang ito ay maitama. Free Powerpoint Templates Page 48 . Ngunit sa kalahatan.

natuklasan ang kaibahan ng metakognisyon sa pagitan ng pagmomonitor at pagkontrol. Sa una. tumutukoy ito sa pagbubuo ng pagpapasya hinggil sa kalakasan ng isang memorya. Samantalang sa ikalawa. Free Powerpoint Templates Page 49 .‡ Sa eksperimento sa larangan ng sikolohiya. gumagamit naman ng pagpapasya upang mapatnubayan ang kilos/gawi. ‡ Binigyang-kahulugan rin ang metakognisyon bilang lebel ng pag-iisip na kinasasangkutan ng aktibong pagkontrol sa proseso ng pag-iisip na kadalasang nagagamit sa mga sitwasyong pagkatuto.

‡ Ang metakognisyon ay kinapapalooban ng mga kasanayan sa: ‡ pagpaplano ng mga pamamaraan upang simulan ang isang gawaing pagkatuto ‡ pagmonitor ng komprehensyon ‡ pagtaya ng progreso sa pagkumpleto ng mga gawain ‡ pagpapanatili ng motibasyon na tapusin ang naumpisahang gawain ‡ pagkakaroon ng kamalayan sa mga sagabal sa pag-unawa ---. Free Powerpoint Templates Page 50 .ito man ay internal o eksternal.

Ang mga mag-aaral na nakapagsasagawa ng metakognitibong pamamaraan sa pagaaral ay higit na may mahusay na pagganap/performans sa mga pagsusulit at gawaing pangklasrum.‡ Yamang ang metakognisyon ay may kritikal na gampanin sa pagkatuto ng indibidwal. mahalaga na ito ay maisagawa kapwa ng guro at mag-aaral. Free Powerpoint Templates Page 51 .

Free Powerpoint Templates Page 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful