ANG PAGBASA BILANG ISANG KASANAYANG PANGKOMUNIKASYON

Free Powerpoint Templates

Page 1

KATUTURAN NG PAGBASA
‡ Sa apat na makrong kasanayan, ang pagbasa ay bihirang isagawa ng mag-aaral sapagkat ito¶y nangangailangan ng panahon. Karaniwang ang nakalimbag sa elektroniko ang binabasa dahil na rin sa impluwensya ng teknolohiya; kaya¶t ang mga e-book ay usung-uso sa kasalukuyan. Sa kabila ng penomenon na ito, mahalaga pa ring ikintal sa isipan ang mga kahulugang sinasabi ng mga dalubhasa hinggil sa pagbasa.

Free Powerpoint Templates

Page 2

‡ William Gray na kinikilalang ³Ama ng Pagbasa´ - ay nagsabing ³ang pagbasa ay ang interaksyon ng mambabasa at ng nakalimbag na wika na kung saan ang mambabasa ay nagtatangkang bumuong muli ng mensahe mula sa kanyang pagkaunawa sa mensahe ng manunulat.
Free Powerpoint Templates Page 3

Kalimitang ang kahulugan ng pagbasa ay ipinapalagay na: ‡ pagkuha ng ideya/ kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag ‡ isang proseso ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng awtor ‡ proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasa ng kanyang isinulat ‡ interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan; pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. ‡ instrumento sa pag-apuhap ng kahulugan at kabuluhan ng mga bagay-bagay sa paligid o sa paglinang ng mapanuri at malikhaing kaisipan ‡ ang tagumpay o kabiguan ng mga mag-aaral sa pagbasa ay repleksyon ng kanilang ginagamit na estratehiya; ang mga estratehiyang ito ay repleksyon naman ng kanilang ganap na pagunawa kung ano ang pagbasa. Samakatwid, hindi sapat na ang tao ay marunong magbasa kundi kinakailangan din niyang maging mahusay magbasa.
Page 4

Sa kabilang banda may mga sinasabi naman ang mga dalubhasa hinggil sa pagbasa: ‡ para sa lubusang pag-unawa ng isang teksto, kailangan ang dating kaalaman ng tagabasa upang maiugnay niya sa kaniyang kakayahang bumuo ng mga konsepto/kaisipan at kasanayan sa pagpoproseso ng mga impormasyong masasalamin sa teksto. (Coady 1979) ‡ ang pagbasa ay isang saykolinggwistik na paraan ng pagbibigay hinuha sa isang kalagayan, nabasa o narinig. (Goodman) ‡ ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito¶y isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba¶t ibang karanasan sa buhay.(Toze)
Free Powerpoint Templates Page 5

‡ ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip. Tinker at McCollough Free Powerpoint Templates Page 6 . (Thorndike) ‡ ang pagbasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. (Smith) ‡ ang kinalabasang kahulugan mula sa pagkaunawa ng mambabasa ay isinasaayos ayon sa layunin ng kanyang pagbasa. (M. (Arrogante) ‡ ang pagbasa ay dalawang proseso: pagunawa at bilis. nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga di-inaasahang suliranin sa buhay. (Holmes) ‡ dalawa ang kailangan sa pagbasa:mg a impormasyong nakikita at mga impormasyong dinakikita.

al: ‡ ang materyal na binabasa ‡ ang kaalamang taglay ng mambabasa ‡ ang gawaing pisyolohikal at intelektwal Free Powerpoint Templates Page 7 .± MGA FACETS SA INTERAKSYON SA PAGBASA: Ayon kina Gephart et.

1961 ang pagbasa ay: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ isang tugon isang interes isang prosesong sensori isang prosesong perseptwal isang prosesong natututuhan isang gawaing debelopmental isang kasangkapan sa pagkatuto isang prosesong pag-unlad sikolohikal at pisyolohikal Free Powerpoint Templates Page 8 .‡ Ayon naman kina Smith at Dechant.

estratehiya at bunga. Free Powerpoint Templates Page 9 .PROSESO NG PAGBASA ‡ Sinabi ni Millrood (1999). ang proseso ng pagbasa ay mailalarawan sa pamamagitan ng reading dynamics. Ang proseso ng pagbasa ay maaaring talakayin sa pamamagitan ng layunin.

pagbasang kritikal atbp. ang inaasahang bunga ay matatamo.‡ Ang layunin ng pagbasa ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan o dahilan sa pagbabasa. Free Powerpoint Templates Page 10 . Samantala. Dito ay pagpapasyahan niya ba kung siya ay gagamit ng iskaning. iskiming. ang mambabasa ay pumipili ng estratehiyang aangkop sa layunin ito. At sa pamamagitan ng estratehiyang ito. kapag natukoy na ang layunin.

Free Powerpoint Templates Page 11 . Ito ay isang prosesong pangkaisipan. Ang pagbasa ay isang aktibong proseso. ‡ Ang pagbasa ay gumagamit ng sistemang pangwika na tumutulong sa mambabasa na maging epektibo sa paggamit ng wika sa pagsusulat. 1985) ‡ ‡ ‡ ‡ Ang pagbasa ay isang kompleks na gawain. ‡ Ang mabisang pagbabasa ay nakasalalay sa dating kaalaman at karanasan ng mambabasa. Ang pagbasa ay isang prosesong biswal.MGA KATANGIAN SA PROSESO NG PAGBASA (Romero. Ang pagbasa ay prosesong two-way.

MGA HAKBANG SA PROSESO NG PAGBASA (William Gray) 1. Persepsyon o pagkilala ng mga salita o simbolong nakalimbag 2. Komprehensyon o pag-unawa sa mensahe ng tekstong binabasa . Integrasyon o ang aplikasyon ng mga kaalamang natutuhan mula sa binasa Free Powerpoint Templates Page 12 . 3 Reaksyon sa mga argumentong inihain ng teksto 4.

2000) 1. May tatlong mahahalagang hakbang sa pagbasa: paghahanda. 4. Ang mabilis na pagbasa ay bunga ng Free Powerpoint Templates komprehensyon o pag-unawa. Ang magaling na tagabasa ay sensitibo sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa. 2. 6. Maraming mga suliranin sa pag-unawa na hindi lamang mga suliranin sa pagbasa. 3. Ang pagbasa ay walang kahilingang imposible para hindi ito maisagawa ng isang tagabasa. pagpoproseso ng impormasyon at pagtugon o pagbibigay ng reaksyon sa binasa. 5. Page 13 .ILANG MGA KAISIPAN HINGGIL SA PROSESO NG PAGBASA (Ayon kay Badayos. Ang epektibong mambabasa ay iyong mga interaktibong tagabasa.

Free Powerpoint Templates Page 14 . Nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin.MGA URI NG PAGBASA ± AYON SA PAMAMARAAN ‡ A. Mabilisang pagbasa ± (skimming) ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao. Tinatatawag din itong pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa.

Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pagiisip. Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito¶y makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan. Ginagamit dito ang matalino at malalim na pag-iisip. Pagsusuring Pagbasa ± (analytical reading) nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa.‡ B. Free Powerpoint Templates Page 15 . Pahapyaw na Pagbasa .(scanning) tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. ‡ C.

katawan (nilalaman) at wakas ng akda. walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto. Tahimik na Pagbasa (silent reading) mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. Kailangan din ng pansin o puna ang istruktura ng mga pangungusap. Binibigyan. ‡ E. simula. Sa pamumuna hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyan ng pansin. Tinitingnan din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at ang may-akda. Free Powerpoint Templates Page 16 . ang mga ginamit na salita o istilo sa pagsulat ng may-akda.diin na matiyak ng mambabasa na naunawaan ang buong nilalaman ng akda.‡ Pamumunang Pagbasa (Critical reading) kasama rito ang pagpuna mula sa pamagat.

‡ Pasalitang pagbasa (oral reading) pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. ‡ G.hindi ito ³under time pressure´ na pagbasa. ‡ Free Powerpoint Templates Page 17 . Masinsinang Pagbasa . Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto.

ang pagbabasa ay mainam gawing libangan dahil nakapagpapatalas ng isip at diwa ng tao.Ayon sa Layunin ‡ Pagbasang nakapagtuturo ± nagbabasa ang isang tao dahil mayroon siyang nais malaman o marating. Kasiya-siya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan na ating tinatahak. Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidudulot sa ating buhay. Kailangan natin ang layuning ito upang maragdagan ng bago an gating dating kaalaman. Free Powerpoint Templates Page 18 . ‡ Pagbasang paglilibang .

Pag-unawang Literal ± pagpokus ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag na sinasabi ng babasahin. Free Powerpoint Templates Page 19 ‡ . literal. ± pagsasalin ng kaisipan ng may-akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa. at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan ayon sa paggamit sa pangungusap. ± pagkuha ng pangunahin.LIMANG DIMENSYON NG PAGBASA A.

B. Pagbibigay ng Interpretasyon ± pagbasa sa pagitan ng mga pangungusap kung kwento at taludtod kung tula ± pagkuha ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan ± pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita na hindi tuwirang sinabi ng may-akda. ± paglalahad ng tunay na kaisipan ng may-akda kasama ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito ± pagkilala ng tunay na hangarin at layunin ng mayakda ± mabigyang kahulugan ang kaisipan ng may-akda Free Powerpoint Templates Page 20 .

C. Mapanuri o Kritikal na Pagbasa ± pagbibigay-halaga ng katumpakan ng pagbabasa ± tiyakin ang kaugnayan nito sa isang partikular na suliranin ± pagbibigay ng sariling reaksyon ukol sa mga kaisipang natutuhan o tungkol sa akdang nabasa Free Powerpoint Templates Page 21 .

Paglalapat o Aplikasyon ± malaman ang kahulugan ng nilalaman ng binasa sa karanasan ng bumabasa ± madagdagan ang pansariling pangunawa sa sarili ± pagpapahalaga sa lipunan o paligid Free Powerpoint Templates Page 22 .

Pagpapahalaga ± pagdama sa kagandahan na ipinahihiwatig ng nilalaman ng kwento ± pagbasa upang matugunan ang bisa ng sikolohiya ng pamamaraan ng may-akda o masining na elemento nito ± madama ang mga damdamin o kaisipang likha ng guniguni o mga damdamin Free Powerpoint Templates Page 23 .

ANG PAGBASA BILANG AKTIBONG GAWAIN Nagbigay si Clouse (1998) ng ilang katotohanan (facts) hinggil sa pagbasa na malimit mabigyang-pansin: ‡ Ang teksto ay hindi lamang ang teksbuk. Free Powerpoint Templates Page 24 . ‡ Ang mambabasa ay hindi lamang tumutuklas ng kahulugan. Siya ay kasama sa pagbubuo nito. ‡ Walang payak o tiyak na kahulugan ang teksto.

Free Powerpoint Templates Page 25 . ‡ Normal lang ang kawalan ng kasiguraduhan. ‡ Di lahat ng nakalimbag ay may mataas na kalidad.‡ Magtiwala sa sariling reaksyon.

± Alamin ang awtor. Free Powerpoint Templates Page 26 .‡ MGA HAKBANG SA AKTIBONG PAGBASA ‡ ‡ Paunang Pagbasa (I-preview ang teksto) ± Pumili ng lugar kung saan ka maaaring maging kumportable sa pagbabasa. ± Pag-isipang mabuti ang pamagat.

± Basahin ang headnote. mga tsart.± Alamin ang publikasyon. mga salitang naka-bold face o nakapahilig. Free Powerpoint Templates Page 27 . ± Basahin ang pangungusap ng bawat talata. (preface o introduksyon) ± Basahin ang mga captions. ± Gumawa ng isang dyornal entri kung saan itatala ang iyong inaasahan mula sa teksto. mga larawan at iba pa. ± Basahin ang una at ikalawang talata.

. .Muli. Free Powerpoint Templates Page 28 . .Bilugan ang mga salitang di-maunawaan o kaya¶y lagyan ng simbolong ? (tandang pananong). kung may di maunawaan.‡ Basahin ang teksto sa isang upuan o pagkakataon. balikan ito. . matapos na mabasa ang kabuuan ng teksto.Basahin ang teksto. maging komportable.Gumawa ng dyornal entri ng inyong reaksyon sa binasang teksto at sa pangunahing ideya nito.

Free Powerpoint Templates Page 29 . ± Balikan ang mga salitang binilugan at isulat sa tabi nito ang mga kahulugan.‡ Basahin at pag-aralan ang teksto. ± Kumuha ng bolpen at maghandang maglagay ng mga pananda.

± Guhitan ang mga mahahalagang puntos. ± Makipag-usap sa awtor sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong reaksyon sa teksto. ± Gumawa ng isang dyornal entri na sumasagot sa mga sumusunod na tanong: ‡ Free Powerpoint Templates Page 30 .± Salungguhitan ang tesis o pangunahing paksa.

lohika/katwiran o pareho? Free Powerpoint Templates Page 31 . nakatutuwa.‡ Ang awtor ba ay nagpapahayag ng katotohanan o opinyon? ‡ Mayroon bang sapat at makatwirang mga detalye? ‡ Ano ang tono o himig ng awtor? (Seryoso. nanlilibak?) ‡ Ano ang layunin ng awtor? ‡ Sino ang inaasahang awdyens ng awtor? ‡ Nakabatay ba ang mga tinuran ng awtor sa emosyon. sarkastiko. galit.

Sumulat batay sa pagkaunawa sa teksto. ‡ Hinihikayat ang pagsusulat matapos mabasa ang kabuuan ng teksto. Sa antas kolehiyo. ‡ Free Powerpoint Templates Page 32 . Dito masusukat ang lalim o babaw ng pagkaunawa ng mambabasa sa tekstong kanyang binasa. ‡ Maaaring pumili ng alinman sa mga sumusunod na pamamaraan sa pagsulat ng dyornal. mahalaga na matandaan at maunawaang lubos ang mga detalye ng binabasa. Dito ay mapapakinabangan ang pagsusulat mula sa binasa.

‡ Gumawa ng pagsusulit hinggil sa tekstong binasa at subuking sagutin ito. ‡ Sumulat ng isang maikling sanaysay na nagpapaliwanag ng kaugnayan ng iyong mga dati nang nalalaman sa mga ideyang inilahad ng awtor. ‡ Hamunin ang awtor sa pamamagitan ng pagsulat ng mga argumento laban sa kanyang mga inilahad na pananaw.‡ Sumulat ng iyong personal na reaksyon sa binasang teksto. Nagustuhan mo ba ito? Bakit? Ano ang bagong natutuhan mula rito? Ano ang naramdaman mo sa pagbasa mo ng tekstong ito? Hihikayatin mo ba ang iyong kaibigan na basahin rin ang tekstong ito? Mahahalaga ba ang mga ideya ipiniresenta? Ano ang kalakasan at kahinaan ng teksto? ‡ Sumulat ng buod ng teksto. Free Powerpoint Templates Page 33 . ‡ Sumulat ng balangkas ng teksto.

Kung titigil ka sa pag-aaral. kung ano yung galing mo. lakas ng sigaw at tuwa mo sa mga laban sa UAAP. manghihinayang ka sa pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. hindi ko ginagamit. Mag-aral maigi. . Ito. humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan. meron nga. Kung hindi mo kayang umiwas. (Haay. wag mong iwawala hanggang sa pagtanda. pero wag na wag kang susubok mag-drugs. Wag kang tutulad sa ilang konggresista na nagrereport sa trabaho para lamang matulog. inyo na lang: Kumain ka ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog na nakayapak. mga sportsfest. kulit mo. o concert ng paborito mong banda. NCAA.IKA NGA NI BOB ONG Sa mga kabataang nanghihingi ng words of wisdom at laging nagaakalang meron ako sa bulsa. sarap!) Wag mawawalan ng gana sa buhay.

Sa paglipas ng panahon. . Tatlo. mag-iiba pa ang pamantayan mo at maiisip mong di pala tamang pumili ng kapareha dahil lang sa kaboses niya si Debbie Gibson o magaling magbreak dance. lima. maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan. Maniwala ka. e magmumukha ring pandesal. sampung taon sa hinaharap.`Wag magmamadali sa pag-aasawa. Totoong mas importante ang kalooban ng tao higit anuman.

Obligasyon mo yan sa sarili mo. Wag mong pansinin ang mga sasabihin ng mga taong susubok humarang sa iyo. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Nosi balasi. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guiness Book of World Records at maipagmamalaki ng bansa natin.Tuparin ang mga pangarap. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa ngayon sa Jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Kita mo yung moral lesson? . hindi pa rin tayo dapat nakatira sa Jupiter ngayon. sige lang.

Kung gusto mong maging tindero ka ng balut. Kung gusto mong maging karpintero. the best! Kung gusto mong maging teacher. maging pinakamagaling kang karpinetro. Kung gusto mong maging sapatero. sige lang! Pintor.Kung gusto mo maging musikero. wag kang dadaan sa harap ng bahay namin para mambulahaw sa gabi kung ayaw mong masaktan! . pilitin mong maging teacher na hindi makakalimutan ng mga estudyante mo. maging pinakamahusay kang sapatero. ayos! Inihinyero.

Kung may pagkukulang sa yo mga magulang mo. o mga lumilipad na ipis. o gusto niya ng impluwensiya. . pilay mong tuta. Hindi ako naniniwalang kailangan ng taong mangarap dahil gusto niya ng pera. mag-asawa ka. pwede kang manisi at maging rebelde. Nangarap ang tao dahil binigyan siya ng Diyos na kakayanang mangarap at tumupad nito. Sa bandang huli. mag-drugs ka. At wala na siyang iba pang magagawang mas malaking kasalanan sa sarili bukod sa talikuran ang tungkuling yon at hindi bumili ng libro ko. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili. tingin ko. magpakulay ka ng buhok sa kilikili. ikaw din ang biktima. Tumigil ka sa pag-aaral. Side effects na lang ang mga to. o gusto niyang sumikat. palpak mong syota.Mangarap ka at abutin mo to. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya.

magpatangkad at tumanda nang walang natutunan kung paano ka! Pero bilang tao. tulad ng sundot-kulangot. mas maigi kung may kapaki-pakinabang kang makukuha. may karne sa loob ng bungo mo na nangangailangan ng sustansya. Hikayatin mo lahat ng mga kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paborito mo sa buhay nila.Sa panghuli. Ayos lang lumaki nang lumaki. Maraming pagkakataong kakailanganin mong sundutin yon. magbasa ka ng libro. Dahil wala nang mas nakakaawa pa sa mga taong talentado pero hindi nagbabasa. ‡ -Stainless Longaniza ni Bob Ong . mas magaling. Pero kung makakabasa ka pa ng ibang libro bukod sa isinulat ko o mga ipinabili ng teacher mo. Kung nabasa mo lahat ang mga libro ko. salamat. Sana mabasa ng mga kailangang makabasa. higit sa lahat. At sa bawat sundot.

2000) TEORYANG BOTTOM-UP May impluwensya ito ng teoryang behaviorist na nagsasabing malaki ang gampanin ng kapaligiran sa pag-unawa sa pagbasa.MGA TEORYA AT PAG-AARAL HINGGIL SA PAGBASA IBA¶T IBANG PANANAW O TEORYA SA PROSESO NG PAGBASA (Badayos. Free Powerpoint Templates Page 40 .

‡ Tinatawag rin itong outside-in o datadriven. pangungusap ng buong teksto bago pa man ang pagpapakahulugan sa teksto. ‡ Nagsisimula ang pagbasa sa yugtoyugtong pagkilala ng mga titik sasalita. parirala. Free Powerpoint Templates ‡ Page 41 .‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog.

‡ TEORYANG TOP-DOWN ‡ Sina Smith at Goodman ang masusugid na tagapagtaguyod ng teoryang ito. Free Powerpoint Templates Page 42 . Naniniwala sila na ang paggamit ng kakaunting oras at panahon sa pagbabasa gamit ang pagpili ng mga makabuluhang hudyat (cues) at mga impormasyong makatutulong sa pagbuo ng kahulugan ng teksto ang siyang tunay na mahusay na mambabasa.

‡ Sa teoryang ito. Kung wala ito. hindi niya mabibigyang-kahulugan ang anumang babasahin. Free Powerpoint Templates Page 43 . ‡ Tinatawag rin itong inside-out o conceptually driven. ang pagbasa ay nagsisimula sa isipan ng tagabasa dahil ang dating kaalaman niya ang magpapasimula ng pagkilala niya sa teksto.

TEORYANG INTERAKTIBO ‡ Lumitaw ang teoryang ito bunga ng pagbatikos sa dalawang naunang teorya. binibigyang-diin sa teoryang ito ang paniniwalang ang pag-unawa ay isang proseso at hindi isang produkto. ginagamit ng mambabasa ang kanyang kaalaman sa wika at sariling konsepto o kaisipan. mas mainam na pagsamahin ang dalawang teorya sa gawaing pagbasa dahil naniniwala sila na ang komprehensyon sa pagbasa ay may dalawang direksyon: ibaba-pataas at itaas-pababa. ‡ Gayundin naman. ‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pagunawa nito. ‡ Free Powerpoint Templates Page 44 . ‡ Ayon dito.

‡ Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto. Free Powerpoint Templates Page 45 . pasalita man o pasulat ay walang kahulugang taglay sa kanyang sarili. ‡ Ang teksto ay nagbibigay lamang ng direksyon sa nakikinig o mambabasa sa kanilang paraan ng paggamit o pagbubuo ng pagpapakahulugan mula sa kanilang dating kaalaman.‡ TEORYANG ISKEMA ‡ Iskema ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa. ‡ Ang lahat ng natututuhan at nararanasan ng tao ay nakalagak sa isipan at maayos na nakalahad ayon sa teorya.

METAKOGNITIBONG PARAAN NG PAGBASA ANO ANG METAKOGNISYON ‡ Binigyang-kahulugan sa Ingles ang meteakognisyon bilang ³cognition about cognition´ o pag-alam hinggil sa pag-alam´ ‡ Sinasabi ng mga eksperto na ang metakognisyon ay isang survival tool´. Free Powerpoint Templates Page 46 .

Sinasaklaw nito ang kaalaman hinggil sa kung kalian at paano maaaring gamitin ang isang partikular na estratehiya sa pagkatuto. Free Powerpoint Templates Page 47 . Flavell ang unang gumamit ng salitang metakognisyon. Ayon sa kanya. ang metakognisyon ay tumutukoy sa kaalaman ng isang indibidwal hinggil sa kognitibong pagpoproseso o anumang kaugnay nito. ‡ Marami itong anyo.H.‡ Si J.

Free Powerpoint Templates Page 48 . matuto at mag-ebalweyt ng mga katanggap-tanggap na tuntuning etikal at moral. ‡ Ang bawat larangan ay may kani-kaniyang paraan ng pagbibigay-kahulugan sa metakognisyon. tinutukoy nito ang pag-aaral ng pagmomonitor ng memorya at pagkakaroon ng sariling kamalayan. nakikita ng isang indibidwal ang kanyang sariling pagkakamali sa pag-unawa at nagsasagawa siya ng paraan upang ito ay maitama. Ngunit sa kalahatan.‡ Sa metakognisyon. Ang kapasidad na ito ay mahalaga upang magamit nang wasto ang sariling kaalaman at mapalawig ang potensyal ng indibidwal na mag-isip.

natuklasan ang kaibahan ng metakognisyon sa pagitan ng pagmomonitor at pagkontrol. Samantalang sa ikalawa. gumagamit naman ng pagpapasya upang mapatnubayan ang kilos/gawi. tumutukoy ito sa pagbubuo ng pagpapasya hinggil sa kalakasan ng isang memorya.‡ Sa eksperimento sa larangan ng sikolohiya. Free Powerpoint Templates Page 49 . ‡ Binigyang-kahulugan rin ang metakognisyon bilang lebel ng pag-iisip na kinasasangkutan ng aktibong pagkontrol sa proseso ng pag-iisip na kadalasang nagagamit sa mga sitwasyong pagkatuto. Sa una.

Free Powerpoint Templates Page 50 .ito man ay internal o eksternal.‡ Ang metakognisyon ay kinapapalooban ng mga kasanayan sa: ‡ pagpaplano ng mga pamamaraan upang simulan ang isang gawaing pagkatuto ‡ pagmonitor ng komprehensyon ‡ pagtaya ng progreso sa pagkumpleto ng mga gawain ‡ pagpapanatili ng motibasyon na tapusin ang naumpisahang gawain ‡ pagkakaroon ng kamalayan sa mga sagabal sa pag-unawa ---.

Free Powerpoint Templates Page 51 . Ang mga mag-aaral na nakapagsasagawa ng metakognitibong pamamaraan sa pagaaral ay higit na may mahusay na pagganap/performans sa mga pagsusulit at gawaing pangklasrum.‡ Yamang ang metakognisyon ay may kritikal na gampanin sa pagkatuto ng indibidwal. mahalaga na ito ay maisagawa kapwa ng guro at mag-aaral.

Free Powerpoint Templates Page 52 .