Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 6, 2011
(Mon)


ORGANIZATION OF CLASSES


June 7, 2011
(Tues)
a. Natatalakay ang
kahalaganahn ng
pagpapanatiling
maayos at mabikas
na paggayak

b. Nakikilala ang
mga kagamitang
tumutulong
upanag
mapanatiling
maayos at mabikas
sa paggayak

Paksa: Pangangalaga
sa pansariling
Kalinisan at
Kaanyuan

Yunit:
PELC A. 1.1.1

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Anu-ano ang napansin ninyo sa
larawan sa pisara?
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
1. Anu-ano ang mga pantulong na
gagamitin sa pangangalaga ng
pansariling kalinisan at
kaayusan
2. Saang bahagi ng katawan
ginagamitan ng pantulong?
E. Paglalahat
Bakit mahalaga ang pangangalaga
sa sariling kalinisan at kaanyuan.


1. Magbigay
ng limang
kagamitang
pantulong sa
pangangalag
a sa sarili.
2. Iguhit ang
mga
kagamitang
pantulong sa
pagpapanatil
ing maayos
at mabikas
na paggayak.


Magkolekta ng
iba`t- ibang
larawan at mga
kagamitan na
karaniwang
ginagamit sa
paglilinis sa
sarili.June 8, 2011
(Wed)


a. Napapanatiling
matipid sa
paggamit ng tubig

b. Nakikipagbahagi
nang mga gamit ng
tubig sa katawan

Paksa: Pangangalaga
sa pansariling
Kalinisan at
Kaanyuan

Yunit:
PELC A. 1.1.1

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Ilang porsyento ang tubig sa ating
bansa?
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
1. Bakit mahalaga ang pagtitipid
ng tubig?
2. Ano ang kahalagahan ng tubig
sa ating katawan?
E. Paglalahat
Paano makapagbigay ayos ang
tubig sa mabikas na paggyak?

Anu-ano ang dapat
tandaan at gawin
upang makapagtipid
ng tubig?

Sa palagay mo
ba ay kapaki-
pakinabang na
taoy`y
makatulong sa
pagtitipid ng
tubig?


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 9, 2011
(Thurs)
a. Natutukoy ang
mga kailangan
upang maging
maayos at mabikas
ang paggayak

b. Naipapaliwanag
ang mga kailangan
upang maging
maayos at mabikas
ang paggayak

Paksa: Kahalagahan
ng pagiging malinis
at maayos sa sarili

Yunit:
PELC A. 1.1.2-1.1.3

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagbabalik-aral
Anu-ano ang mga kagamitan na
ginagamit sa pangangalaga ng
pansariling kalinisan at kaanyuan?
C. Pagganyak
Ipaawit ang mga bata.
D. Mga Karunungang Gawain
1. Anu-ano ang mga kailanagn
upang magkakaroon ng maayos
at mabikas na paggayak?
E. Paglalahat
Ano ang kahalagahan ng maayos at
mabikas na paggayak?


Sagutin ang
mga
sumusunod
na
pangungusap
ng tama o
mali


Ano ang
kailangan upang
maging maayos
at mabikas ang
tindig?June 10,2011
(Fri)

Summative Test


June 13, 2011
(Mon)

a. Naipapakita ang
maayos at mabikas
na paggayak gaya
ng maayos na
tindig, pag-upo ng
wasto at paglakad
ng maayosPaksa: Kahalagahan
ng pagiging malinis
at maayos sa asarili

Yunit:
PELC A. 1.1.3

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
1. Paano maipapakita ang mga
ehersisyong kinakailanagn sa
maayos at mabikas na
paggayak?
2. Paano ito nakapagdudulot ng
kaayusan at lakas sa ating
katawan?
E. Paglalahat
Paano magkakaroon ng maayos at
mabikas na paaggayak?


Pangkatang
pagpapakita ng mga
bata sa pag
eehersisyo para sa
mabikas at maayos
na paggayak.

Mag ehersisyo
sa inyong mga
bahay.


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 14, 2011
(Tues)
a. Natatalakay ang
mga pang-araw-
araw na Gawain sa
pangangalaga ng
kasuotan at
kagamitan

b. Nakasusunod ng
wastong hakbang
sa paglalaba at
pamamlantsa

Paksa: Pangangalaga
sa sariling kasuotan
at
kagamitan(paglalaba
at pamamalantsa)

Yunit:
PELC A. 1.2.1

Kagamitan:
Palanggana, sabon

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Kayo ba ay marunong
maglaba?mamalantsa?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- ano ang mga gawain sa
pangangalaga ng kasuotan at
kagamitan?
2. Paano ginagawa ang wastong
hakbang sa pagbabad ng mga damit
na lalabhan?
3. Paglalahat
Kailan magiging kaakit-akit an
gating mga kasuotan?
Anu-ano ang mga hakbang sa
paglalaba at pamamalantsa?


Ayusin ang
mga
hakbang sa
pangangalag
ng sariling
kasuotan.
Isulat ang
bilang
(1,2,3,4,5)

Paano
mapahahalagahn
ang mga
kasuotan at
kagamitang
pansarili?June 15, 2011
(Wed)

a. Nakagagawa ng
plano ng pang-
araw-araw na
Gawain sa
pangangalaga ng
kasuotan at
kagamitanPaksa: Plano sa
paglilinis at pag
aayos ng kasuotan at
kagamitan

Yunit:
PELC A. 1.2.2

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Gusto ninyo bang magsuot palagi
ng maganda, malinis at maayos na
damit?
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
1. Paano mo gagawin ang mga
pangngalaga ng mg kasuotan
araw-araw?
E. Paglalahat
Bakit mahalaga ang plano sa
paglilinis ng mga kasuotan at
kagamitan?Sagutin at isulat
ang titik ng tamang
sagot.

Gumawa ng
planong pang
araw-araw sa
pangangalaga ng
kasuotan at
kagamitan.

Date Obiectives Subiect Matter Procedure Evaluation Assignment

June 16, 2011
(Thurs)
c. Nakasusunod sa
plano ng paglilinis
at pag-aayos ng
mga ksuotan at
kagamitan

d. Naipakikita ang
pagpapahalaga ng
ginwang plano ng
paglilinis at pag-
ayos ng mga
ksuotan at
kagamitan

Paksa: Pagbubo ng
plano sa
pangangalaga ng
kasuotan at
kagamitan

Yunit:
PELC A. 1.2.3

Kagamitan:
Larawan, tsart,
batayang aklat

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Naranasan ba ninyong makaligtaang
asikasuhin ang isang gawain?Ano
ang nangyari?
C. Paglilinang
1. Bakit kailangan sundin ang
plano/talatakdaan inihanda?
2. Paano mo maipakikita ang
pagpapahalaga ng planong ginwa
mo tungkol sa paglilinis at pag
aayos ng kagamitan?
D. Paglalahat
Ano ang dapat gawin upang
magampanan lahat ng mga gawain?

Sagutin ang mga
tanong kung kalian
ang mga
sumusunod na
Gawain, ginagamit
ang talatakdaan sa
itaas.

Gumawa ng
talatakdaan
tungkol sa
paglilinis at pag-
aayos ng mga
kasuotan at
kagamitan na
magagamit ng
iyong pamliya.

June 17,2011
(Fri)

Summative Test

June 20, 2011
(Mon)

PUBLIC HOLIDAY


June 21, 2011
(Tues)

a. Nakasusunod sa
mga panuntunang
pangkalususgan at
pangkaligtasan sa
paglilinis at pag
aayos sa
kagamitan
b. Naipapagawa ang
mga panuntunang
pangkalusugan at
pangkaligtasan sa
paglilinis at pag
aayos ng
kagamitan


Paksa: Pangangalaga
sa kasuotan at
pansariling
kagamitan

Yunit:
PELC A. 1.2.3.1

Kagamitan:
Larawan, tsart, aklat

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
3. Paano maipapakita ang mga
ehersisyong kinakailanagn sa
maayos at mabikas na paggayak?
E. Paglalahat
Paano magkakaroon ng maayos at
mabikas na paaggayak?

Pangkatang
pagpapakita ng
mga bata sa pag
eehersisyo para sa
mabikas at maayos
na paggayak.

Mag ehersisyo
sa inyong mga
bahay.


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 22, 2011
(Wed)
a. Natutukoy ang
pagkakaiba-iba ng
mga pisikal na
katangian ng mga
sanggol

b. Nalalarawan ang
pagkakaiba-iba
nga mga pisikal na
katangian ng
sanggol

Paksa: Pagkakaiba ng
mga pisiskal na
katangian ng mga
sanggol

Yunit:
PELC 2.1.1.1

Kagamitan:
Manika larawan ng
sanggol

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Tumawag ng ilang mag-aaral na
magbabahagi sa klase ng kanilang
karanasan sa pag-aalaga ng sanggol
na kapatid.
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- ano ang ibat-ibang katangian
ng pisikal na sanggol?
2. Bakit kailanagn alamin ng mga
katangiang pisiskal ng sanggol?
3. Paglalahat
Anu- ano ang ibat-ibang katangian
ng pisikal na sanggol? Bakit
kailanagng malaman ang mga
katangian ng sanggol sa ibat ibang
yugto ng kanyang paglaki?

Isulat sa patlang ang
yugto ng paglaki ng
sanggol ayon sa
katangiang
mabaasa.

1.
2.
3.
4.
5.

Anu ano ang
mga
pamamaraan sa
pag-aalaga ng
sanggol?
June 23, 2011
(Thurs)

a. Naipakikita ang
wastong
pamamaraan at
panuntunang
kalusugan at
pangkaligtasan sa
pag-aalaga ng
sanggol.Paksa: Wastong
pamamaraan,
pangkalusugan at
pangkaligtasan sa
sanggol

Yunit:
PELC A. 2.1.1.2

Kagamitan:
Manika at larawan

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
C. Paglilinang
1. Paano ang wastong paraan sa
pag-aalaga ng sanggol?
2. Anu ano ang mga pamamaraan
sa pag-aalaga ng sanggol?
D. Mga Karunungang Gawain
Bakit kailanagn natin isaalang-alang ang
kaligtasan ng sanggol?
E. Paglalahat
Bakit kailanagn nating malaman
ang wastong pamamaraan o
panuntunang pangkalusugan at
pangkaligtasan sa sanggol?

Isulat ang mga
sagot sa patlang.

Itala ang ibat-
ibang Gawain sa
tahanan.June 24,2011
(Fri)

SUMMATIVE TEST


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 27, 2011
(Mon)
a. Natatalakay ang
mga salik na dapat
isaalang alang sa
mabisang
pangangalaga sa
gawaing bahay

b. Naipapaliwanag
ang kahalagahan
na dapat
gampanan sa
pagsasagawa ng
mga gawaing
pantahanan.

Paksa: kahalagahan
at salik na dapat
isaalang alang sa
pangngsiwa sa
gawaing tahanan

Yunit:
PELC A. 2.,1.2.1

Kagamitan:
Larawan ng gawain

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Sino ang nangangasiwa ng Gawain
sa loob ng tahanan?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- ano ang mga Gawain sa tahan
na kaya mong gawin?
2. Anu ano ang mga gawaing pang
arawa-araw, lingguhan at buwanan?
3. Sa pagganap ng araw-araw na
Gawain ano ang natutulong nito sa
pamilya?
D. Paglalahat
Paano mapaunlad ang pamumuhay
ng mag-anak sa pamamagitan ng
pagtutulungan?


Lagyan ng tsek
kapag ang Gawain
ang pang-araw at
ekis kapag hindi.

1. Paglalaba
2. Pagdidilig
3. Paghuhugas
ng pinngan
4.
Pamamalengke
5. Pag Ilorwaks
ng sahig

Magadala ng
larawan na
nagpapakita ng
ibat ibang
paraan ng
pinagkukunan
ng kailanagn ng
mag anak.June 28, 2011
(Tues)

a. Natatalakay ang
mga paraan sa
paggawa sa
tahanan at pinag
kukunan na
kailanagn nga mag
anak
b. Nakikilala ang
mga paraan sa
pangangasiwa ng
pinagkukunan ng
kalanagn nga mag
anakPaksa: Matipid a
maparaang
pangangasiwa ng
mga pinagkukunan

Yunit:
PELC A. 2.1.2.2

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Ano ang kahulugan ng
pinagkukunan?
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
Anu ano ang mga pinagkukunan nga mag
anak?
Bakit pangangasiwaan ng maayos ang mga
pinagkukunan?
Paano dapat pangasiwaan ang
pinagkukunan ng mag anak?
E. Paglalahat
Bakit mahalaga ang plano sa
paglilinis ng mga kasuotan at
kagamitan?Salungguhitan ang
tamang sagot

1.

2.

3.

4.

5.

Gumawa ng
badyet ng
inyong baon sa
lingo. Tiyakin
na may halagang
maitatabi bilang
ipon.

Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

June 29, 2011
(Wed)
a. Nakakasunod ng
talatakdaan sa
paggawa ng
maayos at matipid
na pangangasiwa
ng mga gawaing
pantahan at
panuntunang
pangkalusugan at
pangkaligtasan

Paksa: Nasusunod
ang palatakdaan ng
mga gawaing sa
maayos at matipid na
panagngasia at
pangkaligtaasan

Yunit:
PELC 2.1.2.3

Kagamitan:
Larawan at tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Gaano kahalaga ang talatakadaan sa
mga Gawain sa tahanan?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- ano ang mga kabutihang
makukuha sa pagsunod sa
talatakdaan?
2. Paano gagawin ang talatakaddan ng
mag anak?
3. Paglalahat
Ang talatakdaan ay gabay ng mga
Gawain upang di makalimutan ang
ibang Gawain sa tahanan.

Lagyan ng tsek
kung diwa ng
pangungusap ay
tama at ekis kung
mali.

Gumawa ng
sariling
talatakdaan.
June 30, 2011
(Thurs)

b. Natatalakay ang
talatakdaan ng
mga gawaing
pansarili at
pampamilyaPaksa: Nasusunod
ang palatakdaan ng
mga gawaing sa
maayos at matipid na
panagngasia at
pangkaligtaasan

Yunit:
PELC A. 2.1.2.3

Kagamitan:
Larawan at tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
1. Anu ano ang mga
pangkalusugan at
pangkaligtasan sa pangangasiwa
C. Paglilinang
1. Gaano ba kahalaga ang mga
tuntuning pangkalusugan at
pangkaligtasan?
D. Mga Karunungang Gawain
E. Paglalahat
Bakit kailanagn nating malaman
ang wastong pamamaraan o
panuntunang pangkalusugan at
pangkaligtasan sa sanggol?

Lagyan ang
Talakdaan ng araw-
araw, lungghuhan at
buwanan.

1.

2.

3.

4.

5.

Bakit
mahalagang
mailalapat ang
mga praan sa
mabisang
pangangasiwa
ng gawaing
pantahana?
July 01, 2011
(Fri)

SUMMATIVE TESTDate

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

July 04, 2011
(Mon)
a. Nailalapat ang
mga paraan sa
mabisang
pangangasiwa at
gawaing
pantahanan

b. Nakakapagtalaka
y ng mga paraan
sa mabisang
pangangasiwa at
gawaing
pantahanan

Paksa: Ang
maayos at matipid
na pangangasiwa
sa mga gawaing
pantahanan

Yunit:
PELC A. 2.,1.2.4

Kagamitan:
tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Anu ano ang mga gawaing pantahanan
na nakakayanin ninyong gawin?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- ano ang mga gawaing
pantahanan na ginagawang
panlingguhan na kaya mong gawin?
2. Kilan ginagawaa ng pamamalengke at
pagluluto?
3. Bakit kailangang sundin ang mga
tuntuning ito?
D. Paglalahat
Paano pangasiwaan ang mga gawaing
pantahanan nagng bawat kasapi upang
maiwasan ang alitan o sumbatan?


Tsekan ang
sumusunod na
tseklis upang
pahalagahan ang
ginawa ng bawat
kasapi.

1. Naihanda ba
ang lahat ng
kagamitan
bago
magsimula
ng Gawain?
2. Naipakita ba
ang wastong
paraan s
paggawa ng
gawaing
pantahanan?

Magdala ng
larawan sa ibat
ibang paran sa
pagbabalik bng
pagkaing
angkop para sa
ibat ibang
okasyon.


July 05, 2011
(Tues)

a. Natatalakay ang
mga salik na
dapat isaalang
alang sa
pagbabalak ng
pagkaing angkop
para sa ibat
ibang okasyon.
b. Natututong
pumili ng
wastong pagkain
ihahanda sa ibat
ibang okasyonPaksa: dapat
isaalang alang sa
pagbabalak ng
pagkaing angkop
para sa ibat ibang
okasyon.


Yunit:
PELC A. 2.1.3.1

Kagamitan:
Larawan, tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Ano anu ang okasyon na
ipinagdiriwang sa ibat ibang okasyon?
C. Paglilinang
D. Mga Karunungang Gawain
Anong okasyon ang ipinagdiriwang ng bawat
mag anak?
Bakit mahalagang matutunan ang pagbabalak
ng pagkain na angkop sa ibat ibang okasyon?
Paano dapat pangasiwaan ang pinagkukunan
ng mag anak?


Isulat ang tama o
mali.

1.

2.

3.

4.

5.

Iguguhit nag
mga pagkaing
dapat ihain ayon
sa ibat ibang
okasyon tulad
ng kaarawan,
kasalan,
kapakuhan at iba
pa.

Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment

July 06, 2011
(Wed)
a. Nailalapat ang
kaalaman sa
matalinong
pamimili
b. Natatalakay ang
mga gabay sa
matalinong
pamimili
c. Naisasalarawan
ang mga
katangian sa
sariwa at mataas
na uri ng
pagkain

Paksa: Matalinong
pamimili

Yunit:
PELC 2.1.3.3

Kagamitan:
Larawan at tsart at
aklat

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Sino ang naghahanda ng pagkain sa
inyo?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu- anong mg pagkain ang maaring
ihanda kapag may okasyon?
2. Ano ang ibig sabihin ng menu?
3. Paglalahat
Anu ano ang mga salik na dapat
isaalang alang sa pagbabalak ng
pagkain?
Bakit mahalaga ang pagbabalak ng
menu bago maghanda ng pagkain?

Isulat ang tama o
mali.

1.

2.

3.

4.

5.


Gumawa ng
listahan ng mga
bibilhin sa
palengke para sa
ibang araw
lamang
July 07, 2011
(Thurs)

a. Nakapagbibigay
ng mahalagang
slik sa
pagbabalak ng
pagkainPaksa: pagbabalak
ng masutansya,
mura at sapat na
pagkaing angkop
sa okasyon

Yunit:
PELC A. 2.1.3.3
(2)

Kagamitan:
Larawan at tsart

A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
1. Anu ano ang mga okasyon na
ipinagdiriwang ng bawat mag-
anak? Ano ang ginagawa ng nanay
mo bago niya maihanda ang mga
pagkain para sa nasabing okasyon?
C. Paglilinang
2. Anu ano ang mahalagang salik sa
pagbabalak ng pagkain?
3. Bakit kailanagn ang menu?
D. Mga Karunungang Gawain
E. Paglalahat
Bakit kailanagng gumawa muna ng
menu bago maghanada ng pagkain?

Talakayin ito a
kalahating papel.

Anu ano ang
mahahalgang salik
na kailanagn sa
pagbabalak ng
pagkain?

Bakit kailanagn
ang listahan
kapag namimili
nga pagkain?
July 08, 2011
(Fri)

SUMMATIVE TESTDate

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 11, 2011
(Monday)
a. Nailalapat ang
kaalaman sa
matalinong
pamimili
b. Natatalakay ang
mga gabay sa
matalinong
pamimili
c. Naisasalarawan
ang mga
katangian sa
sariwa at mataas
na uri ng
pagkain

Paksa: Matalinong
pamimili

Yunit:
PELC A. 2.1.3.3

Kagamitan; tsart at
aklat


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Sino ang namimili ng iyong pagkain
na lulutuin? Magkano ang budget na
kakailanganin?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Ano ang ihanda muna bago
mamalengke upang walang
makaligtaang bilhin?
2. Bakit kailanagng gumawa ng
talaan pagkataos mamili?
3. Paano mo malalaman na ang
pagkain ay sariwa pa?
4. Ano ang dapat isaalang-alang sa
pagbabalak ng masustansyang
pagkain?
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
1. Pagtatalakay ng mga gabay sa
matalinong pamimili
2. Pagpalitan ng mga kurokuro sa
kanilang karanasan sa pamamalengke
3. Ipaskil ang kanilang ginagawang
listahan sa pamamalengke
4. Pagpasyahan ang mga ginagawa ng
mga bata.
E. Paglalapat
1. Bakit kailangang utak ang gamitin sa
pamimili at hindi damdamin?
2. Saan dapat mamili upang Makatipid
ng lakas at pera?
3. Paano dapat ihanda ang listahan ng
pamimili?

Isulat ang titik ng
tamang sagot.

1.

2.

3.

4.

5.Gumupit ng
larawanna
nagpapakita ng
ibat- ibang
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkain at
gawaing
skrapbok.


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 12, 2011
(Tuesday)
a. Nasusunod ang
wastong
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkaing angkop
sa okasyon
b. Natatalakay ang
wastong
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkaing angkop
sa okasyon
c. Napahahalagaha
n ang wastong
paggamit ng
tubig

Paksa: Wastong
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkaing angkop
sa okasyon

Yunit:
PELC A.
2.1.3.4.(1)

Kagamitan:
larawan, tsart at
kagamitang
pangkusina


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Sino ang naghahanada ng inyong
pagkain?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Bakit mahalagang matutunan ang
ibat ibang paraan sa paghahanda
ng pagkain?
2. Anu- ano ang mga Gawain sa
paghahanda ng pagkain?
3. Paano titipirin ang tubig habang
naghahanda ng pagkain?
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
1. Pagtatalakay sa wastong pamamaraan
sa paghahanda ng pagkain na angkop
sa okasyon
2. Pagtatanong sa mga bata ng opinion
nila tungkol sa paghahanda ng
pagkain.
3. Pakitang-turo kung paano tipirin ang
tubig kapag naghanda ng pagkain/
E. Paglalapat
1. Bakit sinasapian ng plastic o
lumang dyaryo ang mesang
pagwaan?
2. Anu ano ang mga natutunan niyo
sa araling ito?
3. Ito ba ay nakatutulong sa inyo
kapag kayo ay nagluto?
Sagutin ang mga
sumusund ng tama o
mali.

1.

2.

3.

4.

5.Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 13, 2011
(Wednesday)
a. Nakakasunod ng
wastong
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkaing angkop
sa okasyon
b. Naipapakitang
gawa ang mga
paraan sa
paghahanda ng
pagkain

Paksa: Nasusunod
ang wastong
pamamaraan sa
paghahanda ng
pagkaing angkop
sa okasyon

Yunit:
PELC A.
2.1.3.4.(2)

Kagamitan:
sangkap at
kagamitang
pangkusina


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain

B. Pagganyak
Dala ba ninyo ang mga kasangkapan
at kagamitan?

C. Mga Karunungang Gawain
1. Ano ang ginagawa ninyo upang
masunod ang wastong paraan sa
paghahanda ng pagkain?
2. Bakit kinakailangang sundin ang
mga paraan sa paghahanda ng
pagkain?
3.
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
1. Pagpapakita ng mga larawan tungkol
sa paghahanda ng pagkain.
2. Pagpapakitang-gawa ng mga bata sa
ibat- ibang paraan sa paghahanda ng
pagkain.
3. Pagsubaybay sa gumagawa ng mga
bata.

E. Paglalapat
1. Bakit kinakailangang sundin ang
mga paraan sa paghahanda ng
pagkain?
2. Naisagawa ba lahat ang pinagawa
na mga paraan sa paghahanda ng
pagkain?Pangkatang
pagsasagawa ng
mga bata.

Group I

Group II

Group III

Group IV

Group V

Igupit sa manila
paper ang ibat
ibang paraan sa
paghahanda ng
hapag kainan na
nagkop sa
okasyon.

BuIIet Style

Family Style

Blue-Palte Style

Russian Style

Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 14, 2011
(Thursday)
a. Nakapagdudulot
ng pagkaing
angkp sa
okasyon at
wastong paraan
b. Nakapagbibigay
ng wastong
pamamaraan sa
pagdudulot ng
pagkaing angkop
a okasyon

Paksa: Pagdudulot
ng pagkaing
angkop sa okasyon
at sa astong paraan

Yunit:
PELC A.
2.1.3.5.(1)

Kagamitan:
kagamitang
pangkusina


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain

B. Pagganyak
Paano idudulot ang mga pagkaing sa
hapag- kainan?

C. Mga Karunungang Gawain
1. Anu ano ang mga salik sa
pagbabalak ng pagkain na angkop
sa ibat ibang okasyon?
2. Alin ang paraan ng pagdudulot ang
magagamit mo para sa inyong
pamilya?
3. Kaarawan ng kamag-anak mong
walong taong gulang at ang mga
panauhin ay 20 na bata. Anu
anong pagkain ang dapat mong
idulot?paano mo to idudulot sa
hapag kainan?
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
1. Pagtatalakay ng mga dapat isaalang
alang sa pagbabalak ng pagkaing
angkop para sa ibat ibgng okasyon.
2. Pagpapakaita at pagsasagawa ng
pagplano,paghahanda at pagdudulot
ng mga pagkain sa hapag-kainan.
3. Pakitang-gawa

E. Paglalapat
1. Anong uri ng pagkain ang dapat
ihanda at idulot kung may okasyon?
2. Paano idudulot ang mga pgkain upang
itoy kaaya aya at katakamtakam?

Salungguhitan ang
titik ng tamang
sagot.

Pagsasagawa ng
pagdudulot ng
pagkain
July 15, 2011
(Friday)

SUMMATIVE TESTDate

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 18, 2011
(Monday)
a. Naipakikita ang
wastong paraan
ng paglilipat ng
mga tiring
pagkain upang
mapakinabangan
b. Nakapagtitipid
ng tubig sa
paghuhugas ng
pinag kainan
c. Nasusunod ang
wastong paraan
ng pagliligpit ng
mga tiring
pagkain upang
mapakinabangan

Pakasa: Pagliligpit
ng mga tiring
pagkain at
paghuhugas ng
pinag kainan

Yunit:
PELC A. 2.1.3.6

Kagamitan:
sisidlan, mga
kagamitang pinag
kainan, at larawan


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Napakinabanngan ba ang mga tirnag
pagkain?
C. Mga Karunungang Gawain
1. Bakit kailangang iligpit ang mga
tirang pagkain?
2. Paano napakinabangan ang mga
tiring pagkain?
3. Saan ilalagay ang mga tiring
pagkain?
4. Anu ano ang mga paraan sa
paghuhugas ng pinag kainan?
5. Paano naman gagamitin ang
paghuhugas ng pinag kainan?
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
1. Pagtatalakay sa wastong paraan sa
paglligpit ng mga tiring pagkain.
2. Pagpapakita ng wsatong pamamaraan
ng paghugas ng pinagkainan.
3. Pagsusubaybay sa ginagawa ng mga
bata.
4. Pagpapakita ng mga paraan.
E. Paglalapat
1. Ano ang napansin niyo sa mga
hinugasang pinagkainan?
2. Paano ninyo
napapakinabangan ang mga
tiring pagkain?
3. Nakatutulong ka bas a iyong
mga magulang sa
pamamagitan ng pagtitipid ng
tubig?
Piliin ang titik ng
tamang sagot.

1.

2.

3.

4.

5.


Basahin ang
iyong aklat sa
pp. 175-176 at
isulat sa
kaperasong
papel ang
inyong
natutunan.


Date

Obiectives

Subiect Matter

Procedure

Evaluation

Assignment


July 19, 2011
(Tuesday)
a. Natatamo ang
kaalaman,
kasanayan at
wastong
saloobin at
kawilihan sa
paghahanda ng
pagkain upang
mapaunlad ang
uri ng
pamumuhay
b. Naipaliliwanag
ng kahalagahan
ng kasanayan sa
paghahanda ng
pagkain para sa
asrili, sa mag
anak at sa
pamayanan

Pakasa:
Paghahanda ng
pagkain sa sarili,
mag-anak at sa
pamayanan

Yunit:
PELC A. 7.1

Kagamitan: aklat
at mga kagamaitan
sa pagahahanda ng
pagkain


A. Paghahanda
Karaniwang Gawain
B. Pagganyak
Napakinabanngan ba ang mga tirnag
pagkain?
C. Mga Karunungang Gawain
6. Bakit kailangang iligpit ang mga
tirang pagkain?
7. Paano napakinabangan ang mga
tiring pagkain?
8. Saan ilalagay ang mga tiring
pagkain?
9. Anu ano ang mga paraan sa
paghuhugas ng pinag kainan?
10.Paano naman gagamitin ang
paghuhugas ng pinag kainan?
D. Pamamaraan sa Pagtuturo
5. Pagtatalakay sa wastong paraan sa
paglligpit ng mga tiring pagkain.
6. Pagpapakita ng wsatong pamamaraan
ng paghugas ng pinagkainan.
7. Pagsusubaybay sa ginagawa ng mga
bata.
8. Pagpapakita ng mga paraan.
E. Paglalapat
4. Ano ang napansin niyo sa mga
hinugasang pinagkainan?
5. Paano ninyo
napapakinabangan ang mga
tiring pagkain?
6. Nakatutulong ka bas a iyong
mga magulang sa
pamamagitan ng pagtitipid ng
tubig?
Piliin ang titik ng
tamang sagot.

1.

2.

3.

4.

5.


Basahin ang
iyong aklat sa
pp. 175-176 at
isulat sa
kaperasong
papel ang
inyong
natutunan.
Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.