KOMUNIKASYON

Depinisyon ng Komunikasyon
Mula sa salitang Latin na communi atus o ibinahagi . Ayon sa aklat na Speech Communication ni Saundra Hybels, ang komunikasyon ay: 1. Transmisyon ng signal mula sa isang tao patungo sa iba (May palitan; pagbibigay at pagtanggap). Hal. Ako si Carla. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Ako si Ana.

Depinisyon ng Komunikasyon
2. Nagsasangkot ng tuwirang paggamit ng simbolo patungo sa isang layunin. Hal. Ako si Carla. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Ako si Ana. -gumamit ng simbolong pangalan.

Depinisyon ng Komunikasyon
Proseso ng Pagpapahiwatig at Pagpapahayag sa isang sistemang signifikasyon. Ito y tungo sa pagkaunawa at pakikipagdiskurso gamit ang apat na makrong kasanayan (pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat).

Depinisyon ng Komunikasyon
Pagpapahiwatig -ayon kay Saussure ay binubuo ng arbitraryong ugnayan ng Senyal (signifier) at Kahulugan (signified). Intensyonal na pagpapahiwatig- direktang nagpapahayag. Di-intensyonal na pagpapahiwatig- hindi layunin ang naipahayag/naikilos mula sa tagapagpahayag.

Depinisyon ng Komunikasyon
Pagpapahayag -ang pokus ng komunikasyon ay ang Pinagmulan (sender) o Tagatanggap (receiver) ng mensahe. Pagkakaunawa -layunin ng mga kalahok sa komunikasyon. -dito nakataya ang pagkaepektibo ng komunikasyon. Diskurso- higit na mataas na anyo ng komunikasyon.

ELEMENTO AT PROSESO NG KOMUNIKASYON

Elemento ng Komunikasyon
1. Tagapagpadala o Pinanggalingan 2. Midyum o Tsanel 3. Mensahe 4. Tagatanggap 5. Puna o Reaksyon 6. Ingay * Ang mga elementong ito y tinuturing na kabuuang proseso ng komunikasyon

Elemento ng Komunikasyon
1. Tagapagpadala o Pinanggalingan Hal. Taong nagtatalumpati Network na naghahatid ng balita sa telebisyon.

Elemento ng Komunikasyon
2. Midyum o Tsanel -instrumentong gamit para maipadala ang mensahe. Hal. Cellphone, e-mail

Elemento ng Komunikasyon
3. Mensahe -tumutulong sa aktwal na komunikasyon na nais ipadala, maaring verbal o di-verbal.

Elemento ng Komunikasyon
4. Tagatanggap -ang pinagdalhan ng mensahe. Sa pagtanggap, makikilala at mauunawaan ang mansahe, simbolo, tunog, senyal at iba pa sa pamamagitan ng pakikinig o pagbabasa.

Elemento ng Komunikasyon
5. Puna o Reaksyon -may dalawang sistema ng proseso: a.) Katugunan/Kasagutan- ibinibigay ng tagatanggap sa tagapagpadala. b.) Reaksyon/Puna- mula sa tagatanggap, dito nakadepende ang tagumpay ng mensahe.

Elemento ng Komunikasyon
6. Ingay -sagabal sa komunikasyon. Matagumpay ang komunikasyon kung may pagkakaunawaan ng walang sagabal o gambala. a.) Pisikal- ingay ng mga bagay na teknikal o pisikal. b.) Sikolohikal- nangyayari sa isipan ng tagatanggap o tagapagpadala ng mensahe.

Iba¶t- ibang Modelo ng Komunikasyon

Modelo ni Aristotle

-klasikong modelo na mula sa aklat niyang Retorika. -nagpapakita ng linear na katangian. -binubuo ng mga payak na elemento lamang.

Modelo nina Shannon at Weaver

-kasama ang panghihimasok ng ingay na hindi lamang ang daluyan ng signal ang naaapektuhan kundi pati iba pang elemento. -binubuo ng higit na maraming elemento.

Modelo ni Wilbur Schramm #1

-nagpapakita ng siklong katangian (prosesong paikot). -pareho ang elementong taglay ng tagahatid at tagatanggap. -binibigyang diin ang kahalagahan ng reaksyon ng bawat isa.

Modelo ni Wilbur Schramm #2

-may kaugnayan ang kultura at karanasan ng bawat isa sa kanilang pagkakaunawaan. -higit na malaki ang nalilikhang ugnayan ng senyas kung malaki ang ugnayan sa karanasan

Modelo ni Berlo

-nakabatay sa 4 na payak na elemento ng pakikipagtalastasan: Source- Message- Channel- Receiver. -tinatanggap ang message sa pamamagitan ng 5 pandama. -nakakaimpluwensya ang salik na taglay ng source sa receiver.

Modelo ni Berlo
-may 5 salik na iniuugnay sa Source: *Kasanayang Pangkomunikasyon at *Saloobin -dito nakabatay ang kapasidad na mailahad ng malinaw ang mensahe. *Salik sa Lipunan at *Kulturang Kinagisnan -sinasaklaw ang pananaw at ideolohiya ng source. *Kaalaman sa Pangyayari

Modelo ni Dance

-may dinamikong katangian (patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon) -nagbabago ang mga modelo dahil sa komunikatibong sitwasyon.

END