ANG SAMPUNG DATU Sa malayong pulo ng Borneo, ang naghaharing pinuno ay si Sultan Makatunaw.

Sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Makatunaw ay mga datu ang katulong niya sa pamumuno sa iba -ibang pook at pulo ng Borneo. Si Sultan Makatunaw ay naging malupit at masamang sultan. Kakaiba naman ang ugali niya at asal sa mga datu. Ang mga datu ay pawing mararangal at butihing mga tao. Hindi nila naibigan ang mga gawaing masama ni Sultan Makatunaw. Isang araw, kinausap ni Datu Puti ang iba pang mga datu tungkol s lumalaki nilang a problema sapagkat lalong nagiging masama, sakim at palagawa ng kahalayan ang malupit na sultan. Nag-usap-usap ang mga datu. Papayagan ba natin si Sultan Makatunaw sa kanyang masasamang Gawain? Labis na siyang makamkam sa kayamanan. Wala siyang galang sa puri ng kababaihan. Ano ang gating gagawin? tanong ni Datu Puti sa mga kapulong na iba pang datu. Labanan natin siya. H wag nating payagan ang kanyang mga kasamaan! anang isa pang datu. Ngunit kung maglalaban-laban ang mga kawal natin at mga kawal niya, maraming mga tao ang mamamatay. Hindi dapat mangyari ang gayon, ang sabi ni Datu Puti. Alam ninyo, sa paglalakbay ko sa karagatan ay may narrating akong isang pulo. Isang magandalng pulo, mayaman ang lupain at mababait na mga Ati ang naninirahan. Mga Ati ang katutubong tao roon. Umalis na lamang tayo rito sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Makatunaw. Tayo ay makipanirahan sa pulong iyon. Mababait ang mga tao roon at alam kong tayo y kanilang tatanggapin, ang sabi ni Datu Sumakwel. Pumayag ang ibang datu sa mungkahi ni Datu Sumakwel. Sampung datu silang nagkaisang iwan na ang pulo ng Borneo. Matagal-tagal din naman ang ginawa nilang paghahanda. Gumawa sila ng malalking Bangka na tinawag nilang balangay. Lihim silang umalis ng pulo ng Borneo. Kasama ng mga datu ang lahat ng kanilang mga familya at mga kamag-anak. Dala rin nila pati mga kagamitan, mga pananim, at mga hayop na gamit nila sa paggawa sa bukid. Tumagal nang mahabang panahon ang paglalakbay ng sampung malalaking bangkang barangay. Ang kanilang pinuno ay si Datu Puti. Dumating sila sa magandang pulo na binanggit ni Datu Sumakwel. Ito ang pulo ng Aninipay o ang Pulo ng Panay. Ang mga nakatira sa pulong ito ay mga Ati. Ang kanilang pinuno ay si Datu Marikudo. Mababait sila at mapagbigay. Dumaong sa Aninipay ang sampung malalaking barangay. Nagbibigay-galang kay Datu Marikudo si Datu Puti at ang kasamang mga datu. Naiwan muna sa Bangka ang kanilang mga kaanak. Kami y mga kaibigan mula sa Pulo ng Borneo. Kung papaya kayo, mahal na Datu Marikudo, nais naming manirahan dito sa inyong pulo, sabi ni Datu Puti. Sapagkat sinabi ninyong kayo y mga kaibigan, at nakiusap kayo na makapanirahan sa aming pulo, kayo y malugod naming tinatanggap, ang pahayag ni Datu Marikudo pagkatapo na s sumangguni siya sa iba pang pinuno at mga mamamayan sa Pulo ng Aninipay. Maraming salamat, Datu Marikudo. Napakabait ninyo sa amin kaya mananatili tayong magkaibigan. Tanggapin ninyo an gaming handog sa inyo, sabi ni Datu Puti, at inabot ng mga da tu

Itong Pilipinas na ang inari nilang bayan. Sila ang mga Pilipino. Nagdala ang sampung datu ng mga pagkain galing sa Borneo. ang tatlong datu na pawing binata pa ay nagpatuloy sa kanilang paglalayag. ang kanilang mga kaanak at kasama. Natutunaw kami t bumabagsak bilang patak-ulan. Nagsaya ang lahat ang mga dumating na mga Bisaya mula sa Borneo at mga Ati na katutubong tao ng Pulo ng Aninipay. Narating nila ang Look ng Batangas. Nagkaroon ng kasiyahan. Samantala. Namuhay silang mapayapa at matiwasay kasama ang mga katutubo. Dito naman sila nakipanirahan at dito na rin nagkaroon ng familya sa Pulo ng Luzon. Tinanggap ni Datu Marikudo ang mga handog. Dito na sa Pulo ng Aninipay nanirahan ang pitong datu.ang isang salakot at isang batya na yari sa lantay na ginto. Nagkaroon ng malaking piging. Patak. . Nanirahan sa may baybay-dagat ang mga bagong dating ngunit ang mga Ati naman ay lumipat ng tirahan sa dakong loob ng pulo.Tubig Ako si Patak-Tubig Isa ako sa marami. milyun-milyun ang aming bilang Dati kaming nasa lupa o sa dahon ng halaman Nadadala ni Hangin kapat mainit ang araw Kapag bumigat kami. dahil sa kalamigan.