MGA MAKRONG KASANAYAN

PAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASA PAGSULAT

Panimula
Sa pakikipagkomunikasyon ng tao, sa anyong berbal man o sa anyong di-berbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi ng nasasangkot. Sa kahusayan niya sa pagpapahayag nakasalalay ang linaw ng mensaheng nais niyang iparating sa kanyang kapwa. Upang ang tao ay mag-angkin ng isang mabisa at maayos na paraan ng pagpapahayag tungo sa isang matagumpay na pakikipagkomunikasyon, nararapat na paunlarin niya ang kasanayang pangwika. Ang kasanayang pangwikang ito ang magiging tuntungang kaalaman ng isang tao upang mabisa niyang maipahayag ang mensaheng nais niyang ipaabot.

Sa pagtuturo ng wika nararapat lamang na ilantad sa mga mag-aaral ang iba¶t ibang makatotohanang gawain upang iparanas sa kanila ang tunay na gamit ng wika. Maaaring bigyan sila ng maraming babasahing aklat, palikhain ng tula at pasulatin ng maikling dula, paguhitin ng magagandang tanawin ± lahat ng mga karanasang ito¶y magsisilbing matibay na pundasyon sa pagkakaroon ng mag-aaral ng isang maunlad na wika.

ang isang klasrum na nakapagpapayaman sa pag-unlad ng wika ay iyong kung saan ang mga mag-aaral ay aktibong nagbabahagi ng kanilang mga personal na ideya at karanasan at nagagawang maisaalang-alang ang mga ideya at kaisipan ng ibang tao tulad ng kanilang mga kaklase. mga awtor at mga tauhang nakakatagpo nila sa mga aklat. . Samakatuwid. mga guro .Paano nalilinang ang mga kasanayang pangwika? Nalilinang ang kasanayang pangwika sa palagiang pagiisip na ang kasanayang sa paggamit ng wika ay nasa mga arena ng komunikasyon. Ang pagkatuto ng wika ay nagiging mabisa kung mabibigyan nang maraming pagkakataon ang mga mag-aaral na makipagtalastasan sa kanilang mga kaklase.

A. Makrong Kasanayan sa Pakikinig .

Mga Bahagi ng Tainga .

Ito rin ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala ng mensahe. Ang wave stimuli na ito ay dumaraan sa auditory nerve patungo sa utak. tandaan at ianalisa ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan. Ang sensoring pakikinig ay nananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. Ang wave stimuli na ito ay dumaraan sa auditory nerve patungo sa utak. At naririnig natin ang mga tunog na nagsisilbing stimuli.Kahulugan ng PAKIKINIG ‡ Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. At naririnig natin ang mga tunog na nagsisilbing stimuli. Aktibo ito dahil nagbibigay-daan ito sa isang tao na pag-isipan. Ang sensoring pakikinig ay nananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. ‡ ‡ .

‡ Sa pakikinig kinakailangan ang ibayong konsentrasyon sa pag-unawa. . ‡ Ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan. pagtanda o paggunita sa narinig.Kahalagahan ng Pakikinig ‡ Ang pakikinig ay isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbabasa.

Sa pag-aaral na isinagawa mas maraming oras ang nagagamit ng tao sa pakikinig kaysa sa pagsasalita dahil mas madalas ay mas gusto pa niya ang makinig kaysa sa magsalita. Mas gusto pa ang makinig sa talakayan ng guro at kapwa mag-aaral kaysa aktibong makilahok sa kanila. Lalo na ang mga mag-aaral sa loob ng silidaralan. 45% ay nagagamit sa pakikinig 30% ay sa pagsasalita 16% ay sa pagbabasa 9% naman sa pagsulat .

Pamamaraan sa Mabisang Pakikinig ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Alamin ang layunin sa pakikinig Magtuon ng matamang pansin sa pinakikinggan Alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan Maging isang aktibong kalahok Iwasang magbigay ng maagang paghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita Iwasan ang mga tugong emosyunal sa naririnig Tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan .

MGA URI NG PAKIKINIG Deskriminatibo Layunin. ‡ binibigyan pansin ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita at kung paano siya kumikilos habang nagsasalita. ‡ matukoy ang pagkakaiba ng pasalita at di-pasalitang paraan ng komunikasyon. Komprehensibo Kahalagahan: ‡ Maunawaan ang kabuuan ng mensahe. ‡ Maintindihan ang nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan. .

Paglilibang Layunin: ‡ ‡ upang malibang o aliwin ang sarili ginagawa para sa sariling kasiyahan Paggamot Kahalagahan: ‡ matulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatiya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita .

Makabubuo ng analisis ang tagapakinig batay sa narinig Malinawan ang tagapakinig sa puntong nais niyang maintindihan ‡ ‡ .Kritikal Layunin: ‡ gumamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang narinig.

Sa mga may edad na o matatanda na hindi rin ay hindi rin mabuti ang mahabang pakikinig hindi dahil sa nababagot sila kundi dahil sa mga nararamdamang nila sa katawan bunga ng kanilang kantandaan. di kailangang mahaba ang pahayag dahil masyadong maikli ang kanilang interes. katulad ng pag-atake ng rayuma at ang kahinaan na ng kanilang pandinig .Mga elementong Nakaiimpluwensiya sa Pakikinig ‡ Edad o gulang Kung bata ang nakikinig ng pahayag. bukod pa sa kanilang kakulangan sa pang-unawa.

 Ang isang tagapakinig na tawagan sa hatinggabi o sa madaling. May mga oras na de-peligro rin tayong tinatawag. . ang isang nagbibigay ng panayam na malapit na sa oras ng tanghalian ay din na rin epektibo sa mga tagapakinig.Oras Malaki rin ang impluwensiya ng oras sa pakikinig. Ang mga estudyante na may klase sa umaga ay mas aktibong tagapakinig kaysa mga estudyante panghapon.araw ay di kasing linaw ng pakikinig niya sa oras na gising na gising na ang kanyang kamalayan.

 Ang mga babae naman ay ayaw sa lalaking tagapagsalita dahil sa may katipiran ng mga ito sa pagbibigay ng paliwanag.Kasarian Sinasabing magkaiba ang interes ng mga lalaki at babae Ang mga lalaking tagapakinig ay ayaw sa babaeng tagapagsalita dahil maligoy masyado sa pagsasalita at maraming sinasabi o ipinaliliwanag na nagiging negatibo para sa kanila kaya hindi pinakikinggan. At gusto rin nilang pinakikinggan ay ang paksang may pansarili silang interes. Higit na mahaba ang pasensiya ng babae sa pakikinig kaysa sa mga lalaki dahil madali silang mainip .

radyo atbp. Epektibo pa ring tsanel sa pagpaparating ng mensahe ay ang personal na pakikipag-usap kaysa sa paggamit ng instrumento dahil malinaw na masasabi ang mensahe gayon din ang kanyang emosyon.Tsanel Paggamit ng instrumento sa paghahatid ng mensahe ay malaking tulong upang magkaunawaan gaya ng cellphone. telepono. . mikropono.

may mga tao na malayang nakapagtatanong at sumasalungat habang nagsasalita ang tagapanayam pero mayroon namang tahimik at taimtim lamang nakikinig habang nagsasalita ang tagapanayam at magtatanong lamang sila kapag tapos na itong magsalita. Sa panayam. Parehong Pilipino pero magkaiba ng kultura.Kultura ‡ Ang pagkakaiba-iba ng kultura ng tao ay nagiging dahilan din ng mabuti at di-mabuting kawilihan sa pakikinig. . Ang pananalangin ng ating mga kapatid na katutubo ay iba sa pananalangin nating mga kristiyano.

‡ Konsepto sa sarili ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maari niyang magamit sa pagkontra o pagsang-ayon sa sinasabi ng tagapagsalita. . Ang sariling pagpapakahulugan ng tagapakinig sa kanyang naririnig na mensahe ng kausap ay maaaring magwakas sa mabuti o di-mabuting katapusan.

 . Ang mainit. maliit at magulong lugar ay nagdudulot ng pagkainis at kawalang ganang makinig ng mga tagapakinig.‡ Lugar Ang tahimik at malamig na lugar ay lubusang nakahihikayat at nakapagpapataas ng level ng konsentrasyon ng isang tagapakinig ng isang panayam.

Tiger Siya ang tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita upang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananagpang ‡ ‡ . ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong.MGA URI NG TAGAPAKINIG ‡ Eager Beaver Siya ang tagapakinig na ngiti nang ngiti o tangu nang tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Sleeper Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig.

Makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo. pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig. hindi lubos ang kanyang pakikinig kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na makapagtanong para makapagpaimpres. ngunit ang totoo.‡ ‡ Bewildered Siya ang tagapakinig na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa naririnig. . Frowner Siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo.

‡ ‡ Relaxed Isa siyang problema sa isang nagsasalita. pakikipagtsismisan sa katabi. pagsusuklay. abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat. hindi lamang siya nakikinig. . Paano¶y kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Itinutuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makitang iba pang reaksyon mula sa kanya. Busy Bee Isa siya sa pinakaaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. o anumang gawaing walang kaugnayan sa pakikinig. positibo man o negatibo.

Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga kundi maging ang kanyang utak. .‡ Two-eared Listener Siya ang pinakaepektibong tagapakinig. Makikita sa kanyang mukha ang kawilihan sa pakikinig.

MGA KABUTIHANG MAIDUDULOT NG AKTIBONG PAKIKINIG Makinig at pahalagahan ang sinasabi ng kapwa upang mapaamo ang matigas na damdamin Madaling maunawaan ang posisyon ng iba kung mataimtim na makikinig sa kanya Maiiwasan ang mga negatibong pagpuna kung ginagamit ang pakikinig sa wastong paraan Mawawala ang puwang ng di-pagkakaunawaan o dipagkakasunduan kung nakikinig sa bawat nagsasalita Madaling matulungan ang kapwa sa pamamagitan ng pakikinig Matutuklasan ang mgakainaan ng bawat isa tungo sa pagbabago sapagkat masususri at maaanalisa ang mga kahinaan sa pamamagitan ng masusing pakikinig .

MGA MALING PANINIWALA SA PAKIKINIG  ang pakikinig daw ang pinakamadali sa apat na makrong kasanayan ang mga marurunog lamang daw ang mahuhusay makinig hindi na raw kailangang pagplanuhan ang pakikinig .

MGA HADLANG SA PAKIKINIG ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pagbuo ng maling kaisipan Pagkiling sa sariling opinion Pagkakaiba-iba ng pakahulugan Pisikal na dahilan Pagkakaiba ng kultura Suliraning pansarili .

Makrong Kasanayan sa Pagsasalita .B.

Mga Bahagi ng Bibig .

paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao: ang nagsasalita at ang kinakausap .Kahulugan ng Pagsasalita Ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya.

Kahalagahan ng Pagsasalita Mahalaga ang pagsasalita dahil: ‡ ‡ ‡ ‡ naipaaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng nagsasalita nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao nakapag-aanyaya o nakaiimpluwensiya ng saloobin ng nakikinig naibubulalas sa publiko ang opinyon at katwirang may kabuluhan sa kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at istratehiya sa pagpapatupad ng mga ito. .

Mga Pangangailangan sa mabisang pagsasalita ‡ Kaalaman ‡ Kasanayan ‡ Tiwala sa Sarili .

Mga Kasangkapan sa Pagsasalita   tinig bigkas tindig kumpas kilos .

Limang Kasanayan sa Pagsasalita Pakikipag-usap pakikipanayam pagkatang talakayan pagtatalumpati pakikipagdebate .

sa pakikipag-usap. kinakailangan ng palitan ng ideya. kailangang kakitaan ng paggalang sa isa¶t isa 2.Pakikipag-usap Sa pakikipag-usap kinakailangang isaalang-alang ang: 1. huwag solohin ng isa sa alinman sa naguusap ang pagsasalita 4. may matapat na layunin sa pakikipag-usap 3. ang pag-uusap ay likas. ang pokus ng usapan ay may kinalaman sa interes at karanasan ng nag-uusap 5. bukal at kusang-loob .

makinig ng mataman at magpakita ng kawilihan Iwasan ang pagtatanong na makaka-ofend sa kinakausap at mga katanungang sinasagot ng oo o hindi lamang Magpasalamat sa kinakapanayam pagkatapos ng interbyu .Pakikipanayam (Interbyu) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mga dapat tandaan sa pakikipag-ayos/pagsasagawa ng pakikipanayam: Pakikipagtipan sa kakapanayamin. pagtatakda ng araw. at lugar na maluwag sa kakapanayamin Pagbanggit sa kakapanayamin tungkol sa pangkalahatang paksa Pagtatala ng mga katanungan na maaaring itanong sa kakapanayamin Maging maayos sa pananamit at dumating sa takdang oras Maging magalang. oras.

huwag matakot maglahad ng katotohanan. 1. Makibahagi. huwag sasalungat sa katuwiran ng higit na nakararami 6. Huwag lilihis sa paksang pinag-uusapan na maaaring makapagpabagal sa talakayan 4. Magkaroon ng bukas na isipan 5. huwag manatiling tahimik 3. Iwasan ang pagiging mapagmataas o makipag-alit sa mga kasama . Pakinggan ang bawat sasabihin ng mga kasama sa pagtatalakayan 2.Pangkatang Talakayan Mga dapat tandaan kung kalahok sa pangkatang talakayan. Iwasan ang maling pangangatwiran at pag-iisip.

Ipahayag ang kamalian ng kalaban b. Ipahatid na wala sa paksa ang mga patunay at katuwiran ng kalaban Tungkol sa pagtatanong a. Di dapat magtanong ang dalawang tagapagsalita sa iisang tagapagsalita c. Ilahad ang walang katotohanang sinabi ng kalaban c. Talakayin ang mga kahinaang katibayan ng kalaban d. Magtanong tungkol sa talumpating kabibigay ng sinundang tagapagsalita b.Pakikipagdebate o pagtatalo Tungkol sa pagtuligsa: a. Huwag payagang magtanong sa kanya ang kalaban kung siya ang nagtatanong .

Uri ng talumpati Impromptu Ito ay biglaang talumpati na binibigkas nang walang ganap na paghahanda. Gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati: ‡ Maglaan ng oras sa paghahanda ‡ Magkaroon ng tiwala sa sarili ‡ Magsalita nang medyo mabagal ‡ Magpokus sa paksa habang nagsasalita .

Mga itinakdang konsiderasyon para sa extempore: Limitado sa oras sa pagitan ng pagkuha ng paksa at sa mismong paligsahan Pagtatakda ng oras sa pagtatalumpati ‡ ‡ .Extemporaneous Ito ang pagbigkas sa isang kompetisyon na walang tiyak na kahandaan sa pagbigkas.

ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula. katawan at wakas/konklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya Ito ang kasanayang pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya.Pinaghandaang talumpati Ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. may paghahanda at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. .

4. Nauumid. nauutal at hindi makapagsalita ng maayos kapag nakaharap sa maraming tao. 2. Masyadong magalaw ang katawan at hindi nakapokus ang pansin sa mga nakikinig 3. Hindi maramdaman ng mga tagapakinig ang kataimtiman at katotohanan ng bawat salitang binibitiwan. Masyadong mahina ang tinig at hindi sapat upang marinig ng lahat ang sinasabi ng mananalumpati .Kahinaan sa pagtatalumpati 1.

isiping maging ang mga taong may depekto ay maari ring magtagumpay.Mga mungkahi kung paano makapagsasalita ng maayos sa harap ng madla: ‡ Magkaroon ng positibong pananaw. ang iyong kagandahan at kapintasan. isiping may mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. ang iyong kalakasan at kahinaan. isiping kaya mong magsalita sa harap ng madla. Isipin ding hindi nag-iisa. Tanggapin mo ang iyong sarili. dahil lahat ng tagapagsalita ay kinakabahan sa mga unang segundo o munuto ng pagsasalita. ang iyong tagumpay at kabiguan. Magtiwala sa iyong sarili. ‡ ‡ ‡ . Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita.

Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa malalaking madla. humingi ng lakas at dunong sa Poong Maykapal. Hindi ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo susubukan. . Isiping ang mga madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga. Magdasal.‡ ‡ ‡ ‡ Harapin mo ang takot. huwag mong takasan. Magpraktis ka ng magpraktis.

Makrong Kasanayan sa Pagbasa .C.

ang pagbabasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. Ayon kay Arrogante. Ang mpagbabasa ay susi sa malawak na karunungan natipon ng daigdig sa mahabang panahon.Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa ‡ Ang pagbasa ay interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. ‡ ‡ ‡ . Ang pagbasa ay pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. nakapagpapatatag sa tao na harapin ang mga diinaasahang suliranin sa buhay.

ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at krunungan.‡ ‡ ‡ Ang pagbasa ay nakapagpapataas ng uri ng panlasa sa mga babasahin Ayon kay Thorndike. pakikipagsapalaran. Ito¶y isang aliwan. . Ayon kay Toze. paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba¶t ibang karanasan sa buhay. kasiyahan. ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa kundi pangangatwiran at pag-iisip.

mabawasan ang pagkainip at pagkabagot na nararamdaman . ayaw niyang mapag-iwanan ng takbo ng panahon may nagbabasa upang maaliw o malibang .Bumabasa ang tao dahil sa iba¶t ibang kadahilanan: may nagbabasa upang kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan may nagbabasa dahil gusto niyang malaman ang nangyayari sa paligid.

Apat na hakbang ng pagbasa:
Ayon kay William S. Gray, ³Ama ng Pagbasa´,
‡

‡ ‡ ‡

Ang pagbasa sa akda Ang pag-unawa sa binasa Ang reaksyon sa binasa Ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman

Layunin sa Maunlad na Pagbasa
‡ ‡ ‡ Mapabuti ang pag-unawa at bilis sa pagbasa Maihanda ang mga tiyak na kagamitan sa masaklaw at masidhing pagbasa Makilala ang mga bpaksang pinag-aaralan upang matamo ang impormaasyon hinggil sa iba¶t ibang larangan tulad ng sining, agham at mga bagay na pangkatauhan o humanities. Magamit ang pagbasa sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita at pagsulat

‡

‡

‡

‡

Matamo ang pagsasarili sa pag-aaral at magkaroon ng mabisang pag-uugali sa pag-aaral sa tahanan, paaralan at aklatan. Mapadalisay ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa pamamagitan ng pagtataya at pagpapahalaga sa mga binabasa. Makamtan ang kasiyahan at katuwaan na dulot ng pagbabasa.

Nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalaimbag na babasahin. . Mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan Mabilisang pagbasa ± (skimming) ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao. Tinatatawag din itong pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa.MGA URI NG PAGBASA Ang pagbasa ay mauuri ayon sa paraan at layunin A.

Ginagamit ang paraang ito sa pamamagitan ng mga sumusunod: Pagtingin at pagbasa nang mabilisan sa kabuuang nilalaman ng isang aklat pagtingin at pagbasa ng mahahalagang datos na kailangan sa pananaliksik (key word) pagkuha sa pangkalahatang impresyon sa nilalaman .

Ginagamit ditto ng matalino at malalim na pag-iisip. pagtingin sa resulta ng mga eksamen . Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pag-iisip. mga paupahang establisemento (buy & sell).(scanning) tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. paghahanap ng trabaho. Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito¶y makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan. Tulad ng paghahanap ng telepono sa direktoryo. . lotto atbp. numerong nanalo sa swipstiks.Pahapyaw na Pagbasa . Pagsusuring Pagbasa ± (Analytical reading) nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa.

Binibigyan din ng pansin o puna ang istruktura ng mga pangungusap. ang mga ginamit na salita o istilo sa pagsulat ng mayakda. katawan (nilalaman) at wakas ng akda. simula.Pamumunang Pagbasa (Critical reading) Dapat na matiyak ng mambabasa na naunawaan ang buong nilalaman ng akda. Sa pamumuna hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyan ng pansin. Tinitingnan din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at may-akda. Kasama rito ang pagpuna mula sa pamagat. .

Tahimik na Pagbasa (silent reading) mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto. . Pasalitang pagbasa (oral reading) pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig.

Madadagdagan ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan. Pagpapabasa sa mag-aaral sa bahay ng isang teksto at sa pamamagitan ng kanyang nabasa ay ipalahad ang buod. .Masinsinang Pagbasa ± hindi ito ³undertime pressure´ na pagbasa. aral at pananaw sa kanyang binasang aklat. Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto.

Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidudulot sa ating buhay.ang pagbabasa ay mainam gawing libangan dahil nakapagpapataas ng isip at diwa ng tao. Kasiya-siya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan na ating tinatahak. . Kailangan natin ang layuning ito upang maragdagan ng bago an gating dating kaalaman. Pagbasang paglilibang .Ayon sa layunin  Pagbasang nakapagtuturo ± nagbabasa ang isang tao dahil mayroon siyang nais malaman o marating.

Mahalagang Kasanayan sa Pagbasa Pagkilala sa mga salita (word perception) Kakayahang umunawa sa iba¶t ibang kahulugan ng salita. Pananaliksik at pandiksyunaryong kasanayan (Research & dictionary skills) May kakayahan sa paghahanap o pagsisisyasat sa mga bagay at kaalamang di-makita o matagpuan . makabago at napapanahong isyu. pagbabaybay at pagbigkas Pag-unawa (comprehension) Kakayahan sa pag-unawa mula sa payak hanggang sa mas mabigat at masalimuot na bahagi ng akda. pagpapantig. pagpapahalagang literari (literary appreciation) may kakayahang umunawa at pagkagiliw sa pagpapahalaga ng mga tradisyunal.

Pagbibigay ng Interpretasyon Mapanuri o kritikal na pagbasa Paglalapat o Aplikasyon Pagpapahalaga .Limang dimensyon sa pagbasa 1. Pag-unawang literal 2 3. 5. 4.

D. Makrong Kasanayan sa Pagsulat .

.Kahulugan ng Pagsulat Ang pagsulat ay isang paraan upang ang kaisipan ng isang tao ay kanyang maipahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag kung saan naiaayos ang iba¶t ibang ideya na pumapasok sa ating isipan.

 Sa daigdig ng edukasyon. umapila sa paglilikom ng pondo. .Kahalagahan ng Pagsulat Mahalaga ang pagsulat dahil: kung marunong tayong sumulat makaaangat tayo sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa ngayon. pagbibigay ng ulat. pagtatala ng resulta ng mga eksperimentasyon at paglikha ng mga papel pananaliksik dahil ito ay bahagi ng pananagumpay. gumawa ng anunsyo. sumagot sa pakiusap ng mga kliyente at maramipang iba. paggawa ng balangkas pangkaunlaran.kailangang sumulat tayo ng liham ng aplikasyon. Makasasagot tayo sa mga pagsusulit na pasanaysay.

ng maraming pagtatangka at pag-uulit ng manuskrito. .Proseso ng Pagsulat Ang mabuting pagsulat ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay. Maaari ring tularan ang iba at alamin ang kanilang pamamaraan sa pagsusulat lalo na¶t kinakailangan natin ito sa pakikipag-ugnayan sa buong mundo.

Pamamaraan ng Pagsulat Pag-asinta (Triggering) Kailangang may isang bagasy na magsisilbing daan upang tayo¶y sumulat. . Makalilikha ng mabuting sulatin ang sinuman kung nailalagay niya ang kanyang sarili sa paksa. matutuklasan natin ang mga paraan upang magtagumpay sa pagsulat. Kung tayo¶y may paniniwala sa ating sarili.

. maaari tayong magsaliksik sa dyornal. Kailangang makapangalap ng sapat na materyales at ebidensyag magpapatunay. magazine. ensayklopedya. pahayagan.Pagtipon (Gathering) Anumang paksang napili. kasilangan pa ring magdaan sa masusing pagsasaliksik at pagtuklas. Bukod sa ating sariling karanasan. interbyu at maging sa panonood ng sine at telebisyon.

. Kailangan Makita natin ang pokus n gating paksa sa pamamagitan ng pagtatanong sa sarili kung ano ang tunay na paksa. binbigyan na natin ng hugis an gating paksang susulatin.Paghugis (Shaping) Habang nangangalap tayo ng mga materyales. Maaari na nating sulatin ang burador na maaari ring maging batayan sa pangangalap ng mga kagamitan.

hanggang sa paynal na papel. Karamihan sa mga nalathalang sulatin ay dumaan ng mga pagbabago at muling pagsulat hanggang sa maabot nito ang pinakawasto at tumpak na pamaraan ng pagsulat. .Pagrebisa (Revising) Ang isang sulatin ay hindi nakukuha sa isang upuan lamang. Ang isang mabuting papel ay nagdadaan ng ilang yugto ng pag-unlad mula sa mga di-formal na tala tungo sa unang burador.

Mga Bahagi ng Pagsulat Panimula Katawan Konklusyon Rekomendasyon .

Mga Uri ng Gawaing Pagsulat: Dalawa ang pangkalahatang uri ng pagsusulat ± ang sulating pormal at ang sulating di-pormal. seminar. . forum. Maaaring magkaroon o magsagawa ng pagsasanay sa pagbuo ng kathang pasalita. Pagkatapos ay iwawasto upang pasulatin ang mga mag-aaral ng isang kathang di-pormal. Ang sulating pormal ay galing o bunga ng leksyon na pinag-aralan at tinakay sa klase. Ang mga pagsasanay sa pagsulat o paglikha ng kathang di-pormal ay siyang gagawing paghahanda at basehan para sa pagsulat ng kathang pormal.

Maraming Salamat po! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful