Konsepto ng Pagpapahalaga

Isang napakagandang katangian ng mgaPilipino ang mabuting pakikipagkapwa. Likas sa isang Pilipino ang mapanatili ng magandang pakikipag-ugnayan, ang umunawa at magbigay hindi lamang sa pamilya at mga kaibigan kundi maging sa mga higit na nangangailangan. Kilala siya sa kanyang katangiang mapagbigay at mapagmahal at mapaglingkod sa kapwa. Ito ay tatak niya, kaiba sa ibang lahi.

Ang Sikolohiya ng Pakikipagkapwa ng mga Pilipino
Kung tayong mga Pilipino·y naiiba man sa ibang tao, ito·y dahil sa kultura at pambansang pagkatao. Isang halimbawa ang pakikipagkapwa-tao. Bahagi ng katangiang ito ang pagmamahal, pagbibigay at paglilingkod sakapwa-tao. Unawain natin ang sinabi ni Patricia Licuanan, isang sikolohista tungkol dito. Mahalaga sa kulturang Pilipino ang pakikipag-ugnayan. Ang salitang kapwa ay nagpapahayag ng isang magkasamang pagkatao-ang ako at ang kasama ko o katulad kong Piilipino. Bukas palad ang Pilipino para sa iba. Sa katunayan, kung tratuhin niya ang ibang tao ay sa paraang may pag-galang sa dignidad sapagkat siya ay isang kapwa-tao. Napakasensitibo ng Pilipino sa kalidad ng pakikipag-ugnayan niya saiba. Kungmaganda ang bunga ng pakikipag-uganayang ito, nakadarama siya ng kasiyahan at proteksyon sakanyang pagkatao.

May tatlong element ang pakikipag-uganayan ng mga Pilipino
1. Pagiging sensitibo at pagdama sa iba (sensitivity or empathy with others). Isasa maaaring banggitin mula sa elementong ito ay ang tinatawag napakikiramdam o damdamin para sa iba. Sa literal nitong kahulugan, ito ay pagdama o pagiging sensitibo sa isang bagay. May kinalaman dito ang pandamang bahagi ng katawan ng isang tao, katuladng mata at tainga. Ang pakiramdam ay pagtanaw nang higit pa sa nakikita at naririnig, pagmamasid sa mga sinabi ng tao at pagdama sa mga bagay na hindi niya sinasabi. Sa ibang kultura,mahalaga kung ano mismo ang namutawi sa bibig ng kausap. Subalit sa kulturang Pilipino , tinitignan natin ang ekspresyon ng mukha at tono ng boses upang talgang maunawaan ang sinasabi ng kausap.

Ang pakikiramdam ay napakahalga sa komunikasyon ng mga Pilipino. Ang paggamit ng pahiwatig o parinig ay mahalaga upang maiwasan ang diretsahang komprontasyon. Ang kailangan lamang ay ang kahusayan ng kanyang kausap na makiramdam. Hindi ito katulad sa ibang kulturang kanluranin na maaaring magbigay ng tuwirang feedback, positibo man o negatibo. 2. Pagtulong at pagbibigay sa kapawa na maari nating sabihing alay-kapwa (helpfulness and generosity). Palagi natin itong namamasid sa ating kapaligiran. Nakikita natin ito sa mga pakikiramay at pagmamalasakit lalo na kapag may namatayan. Nakikita ito sa pagtugon kapag may mga trahedyang nangyayari sa lipunan katulad ng mgapagbaha, paglindol at pagputok ng bulkan. Nakikita natin ang pagtutulungan, ang pag-aalay ng panahon n gating mga magulang. Popular sa atin ang bayanihan at ang Filipno Hospitality. 3. Pagpapahalaga sa karapatang Pantao. Ang pakikipagkapwa-tao ay lalong umuunlad atyumayabong kung ito ay magsisimula sa pagkilala sa karapatang pantao ng bawat-isa. Isa ring batayan ng tunay na pakikipagkapwa ang pagkakaloob ng katarungang panlipunan. Hindi maaaring isagawa ang pakikipagkapwa nagn hiwalaysa pantaong karapatan at sa lipunang kinapapalooban nito.ang pang-aabuso ng karapatan, halimbawa, ay kakulangan ng pagkilala sa halaga ng kapwa-tao at kawalang ng respeto at maiasakit sa kapwa.

Ang paglilingkod at pag-unawa sa Pangangailangan ng kapwa.
Ang paglilingkod sa kapwa ay siyang pinaka-ubod ng anumang pakikipag-ugnayan. Sa paglilingkod napapyaman ang ating pagkatao at karanasan at nagiging makabuluha sa ating buhay. May kasabihan nga na ang ating ginagawa ay patotoo sa ating buhay. Ang pagbibigay natin n gating sarilisa paglilingkod sa ating kapwa ang pinakamagandang regalo natin sa Diyos. Tandaan natin na ang anumang kawanggawang ibinigay natin sa kapwa ay ibinigay na rin natin sa ating Panginoon. Narito ang ilang mga gabay upang maisagawa natin ang pagkakawanggawa at paglilingkod sa kapwa:

1. Maglingkod nang may galak sa puso. Ibigay ang iyong buong pusong paglilingkod sa kapwa. Ang taong handing maglinkgod ay may masayang mukha 2. Ibigay ang oras at panahon para sa paglilingkos sa kapwa. Ang pagtulong at paglilingkod sa kapwa ay walang itinakdang oras at pagkakataon. 3. Tumulong sa kapwa sa abot ng makakaya. Iwasang tumulong para lamang makilala at mabigyan ng papuri ng iba. 4. Huwag bilangin o isumbat ang naitulong sa kapwa. Gawin ang paglilingkod sa kapwa bilang bahagi ng pananampalataya. Ang pagtugon sa pangangailangan n gating kapwa ay nangangailangan ng ilang mahahalagang kasanayan at pagpapahalaga. Kabilang sa mga ito ang mga sumusunod. 1. Pagkakaroon ng maawaing puso. Ang pag-unawa sa pangangailangan ngiba ay possible lamang kung mayroon tayong malalim na pagdama sa mga pagdarahop at paghihirap ng iba sa buong sanlibutan. Ngunit ang tunay na maawaing loob ay hindi lamng tumutigil sa pagkakaroon ng awa o pagbibigay ng mga panandaliang tulong nab aka makapagpalala pa ng kanilang sitwasyon. 2. Pagkakaroon ng tuwid na konsensya Ito ay maituturing na pagkakaroon ng mga adhikain at simulain tungo sa disiplinado at katotothanang paglilingkod sa kapwa at bayan. 3. Pakikiisa ng Diwa at Puso I to ang pinagsamasama ng mga pagsisikap na magbigay lunas sa mga pangangailangan ng ating kapwa-tao anuman ang kanyang lahi, kulay at pamayanang kanyang kinabibilangan