P. 1
Ang Kurikulum Na Filipino

Ang Kurikulum Na Filipino

|Views: 11,279|Likes:

More info:

Published by: Queisabel Esguerra Forto on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

Ang Kurikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: Saan P Saan P Saan P Saan

P Saan Patutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Pamantasang De La Salle Maynila, Filipinas Nirebisa ng sistema ng edukasyon sa Filipinas ang (tersyaryang) kurikulum sa (wikang) Filipino upang ang pagkatuto ng estudyante ay lalo t higit pang makatugon sa mga pangangailangan ng isang lokal/global na mamamayan.Sinusuri ng papel na ito kung hanggang saan ang kurikulum sa Filipino ay nagagawang makatugon sa mga pangangailangan ng bawat estudyante kaugnay ng pagkatuto at paggamit sa Filipino bilang isang pambansang wikang nagpapasigla sa literasi, pag-unlad, at pambansang pagkakaisa t identidad.Ang rebisyon sa kurikulum ay isang positibong hakbang upang ang ating pambansang wikang Filipino ay makasabay sa mga nasyonal/global na isyu, konsern, at hamon. Philippine Education undertook a revision of the (tertiary) Filipino (language) curriculum to maximize student learning and meet the more complex demands of local/global citizens. This paper examines the extent towhich the Filipino curriculum is able to answer the needs of each student in learning and using Filipino as a national language to promote literacy, development and progress, and national unity and identity.Curricular revision takes a positive direction as our national language Filipino keeps apace with national/ global issues and concerns and challenges. Mga susing termino: BEC Kurikulum, wikang Filipino, Makabayan, higher education Marami nang nailimbag na pag-aaral tungkol sa pagtuturo at pagkatuto sa iba t ibang larangan mga pag-aaral na siyang nagbigay-sigla sa risertser na ito na tukuyin ang mga kahinaan at kalakasan ng isang kurikulum, at kung ano ang mga pangangailangan upang higit na maging angkop sa kaalaman, kasanayan at kaugalian ng isang estudyante, lalong-lalo na sa panahon ng globalisasyon. Ang kurikulum ay ang kabuuang nilalaman ng pag-aaral ng aralin, mga karanasan at mga kagamitang sadyang pinili, binuo, at isinakatuparan para sa adhikain ng isang institusyon.Dahil dito, dapat nating paunlarin ang kurikulum gaya ng ginagawa ng ibang bansa para magingglobally competitive ang bawat estudyante; kung hindi man, kahit papaano ay may sapat na kakayahan at kasanayan siya na magiging kapital niya sa MALAY Tomo XX Blg. 2 April 2008 Pamantasang De La Salle Maynila

60 R.J. MENDOZA TOMO XX BLG. 2 ABRIL 2008 pagsuong sa landas na tatahakin.Ang kurikulum ang pinakapuso ng sistema ng edukasyon kung kaya dapat itong pag-ukulan ng oras at pansin. Kailangang siguruhing nakasasapat ito sa mga pangangailangan ng mga estudyante, at kung ito ay tumutugon sa kalagayang pangkalikasan, panlipunan, pang-ekonomiya, panteknolohiya at pandaigdig. Layunin ng papel na ito na ilahad ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino, na nasuri ng mga susing tao sa sistema, at ang tugon nito sa pangangailangan ng estudyanteng Filipino.Isang paglalahad din ito ng estado ng Filipino sa kurikulum ng Filipinas. Sinasagot nito ang mga katanungan:Ano ba ang kurikulum na Filipino?Ano ang mga batayan sa pagkakaroon ng kurikulum na Filipino?Bakit ito mahalaga bilang isang kurikulum sa elementarya, sekondarya at sa tersyarya?Ito ba ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral upang magkaroon ng sapat at mabisang kaalaman sa Filipino bilang wikang pambansa?At ito rin ba ay tumutugon sa pangangailangan nila upang magkaroon ng kompetitibong kaalaman sa makro-kasanayang Filipino?Angkop ba ang paraan sa pagpapaunlad sa kaalaman at

isang midyum sa pagkuha ng mas mataas na karunungan.The program of intellectualization.Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. Masasabing mula elementarya hanggang sekondarya. ayon pa rin kay Cruz. 50. at Physical Education.Ayon kay Otanes (sa Chioco 2007).Subalit noong 1987. Ipinagbawal ng DECS ang paggamit ng wikang English maliban sa tatlong subject (English. at Mathematics. dahil nagbago ang Konstitusyon. pumayag ang DECS na gamitin ang wikang Filipino maging sa pagtuturo ng Science at Mathematics ( the maintenance of English as an international language for the Philippines and as a non-exclusive language of science and technology [DECS Order No.Kaya mula unang taon sa kolehiyo hanggang magtapos ng medisina o abogasya o Ph.aaral.Ang wikang Filipino ay ipinag-utos na gamitin ng lahat ng guro sa iba pang subject. ang estudyante ay mag-aaral ng lahat ng subject sa wikang Filipino.Iniutos ng Department of Education and Culture (DEC) na by 1984. at Mathematics) sa lahat ng antas ng edukasyon. s. 61 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na tertiary-level institutions shall lead in the continuing intellectualization of Filipino. ang ikalimangarea ng pagkatuto sa kasalukuyang kurikulum sa basic education. hinihikayat na iangat ang wika bilang isang wikang intelektuwalisado.D. Ang kurikulum na Filipino Nakatadhana sa umiiral na Patakarang Edukasyong Bilingwal / Biligual Education Policy (BEP) ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralan. all graduates of tertiary curricula should be able to pass examinations in English and/or Filipino [Filipino] for the practice of their professions. . Maraming konsiderasyon ang isinaalang sa pagkatuto at pagtuturo ng Filipino. Science. dahil wala pang Commission on Higher Education (CHED) noong 1974. habang ang ikalawang bahagi ay sa mga detalye ng rebisyon sa kurikulum at sa pagsasakatuparan ng mga ito. Una. ano man ang balakin sa pagbuo ng isang kurikulum pangwika. Character Education.Ayon kay Cruz (2004). Noong 1975. malinaw ang layunin ng BEP:na mula Grade One (sa elementarya) hanggang Fourth Year (sa sekondarya).Ang ibig sabihin. hinasa tayong maging bihasa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. Ang huling bahagi ay paglalagom sa mga isyu sa kurikulum sa kung paano ito malilinang at mapaiigting upang makatulong sa paghubog sa kamalayan ng Filipino at upang maging aktibo ang Filipino sa kanilang gampaning maging globally competitive. Health Education. na 1994 pa lamang naitatag. Science. tulad ng Social Studies / Social Science. s. 1987]). sakop ng BEP ang lahat ng kolehiyo at unibersidad. Ikalawa.Bukod pa rito. Work Education. idiniin ng DEC na kailangang magturo ang lahat ng kolehiyo at unibersidad sa wikang Filipino [Filipino]: Courses in English and Filipino [Filipino] shall be offered in tertiary institutions as part of appropriate curricula pursuant to the policy of bilingual education (DEC Order No. 1975). kinakailangang matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakanyahan. Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag.. maliban sa English. Culture and Sports (DECS) ang BEP. at Mathematics.Ang mga ito ang kasama ngayon sa tinatawag na Makabayan. upang magamit ito bilang wikang pangklasrum sa iba pang subject na ginagamit ang Filipino bilang wikang panturo. Science. ang wikang Filipino ang gagamiting wikang panturo sa lahat ng subject maliban sa English. Sa unibersidad at kolehiyo naman.kasanayan ng Filipinong estudyante sa lipunang lokal at global? Ang unang bahagi ng papel na ito ay tungkol sa layunin ng kurikulum na Filipino sa iba t ibang antas sa sistema ng edukasyon sa bansa. shall also be pursued in both the elementary and secondary levels. ituturo ito bilangsubject pangwika. binago ng Departamento ng Education. 52. however.

magsuri.Ang rasyonale ng paglinang na ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino sa mundong mabilis ang pagbabago ay isang mag. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasan ng mga bata ayon sa kanyang kinalakihan. ang pagsusuri sa istruktura ng gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sa yugtong ito ay may kakayahan nang maglinaw. Sa mga lingguwista. makipamuhay sa kanilang kapwa at makapagpahalaga sa kagandahan ng buhay. Maisasakatuparan ito sa pamamagitan ng pagbibigay-oportunidad sa mga estudyante na malinang ang kasanayan at mapayabong ang kaalaman sa mga gawaing napapaloob sa kurikulum na Filipino sa tersyarya. at paglikha.Ito ang dapat na ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabing hindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahil malaganap na ito t nauunawaan ng marami. Ayon kay Zafra. pagdevelop ng korpus o lawas ng teksto sa iba t ibang akademikong larang. pagbuo ng rejister ng wika o ang tangi at tiyak na gamit ng wika sa isang larang. may natatangi at sariling rejister-terminolohiya. at ang pagbuo ng rejister ay higit pa sa paglikha ng terminolohiya o katawagan. magtasa at magsintesis ng kanilang mga natutunan ang mga mag-aaral. retorika. (b) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.III ay ang konsepto ng Sibika at Kultura.aaral na:(a) may sapat na kakayahan tungo sa panghabambuhay na pagsisikap na matuto.Ang ekstralingguwistikong proseso naman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesong dapat isaalang-alang para maipalaganap at maipatanggap ang mga produkto ng intelektuwalisasyon. inaasahang ang mga batayang kasanayan .Ang intelektuwalisasyon ay ang pagbuo ng rejister ng wika sa iba t ibang intelektuwal na disiplina at larang ng espesyalisasyon (Gonzales sa Zafra 2006: 30). nararapat daw na malinang ang kognitibo/akademikong kasanayang pangwika. panghihiram nang may pagsasalin. Ang Basic Education Curriculum Ang paglinang ng kurikulum sa Filipinas ay nagsimula noong 1970. Sa unibersidad at kolehiyo. nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teorya sa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ng isang kurikulum pangwika. Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sa ilang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sa larang ng akademya:(1) ang prosesong lingguwistiko at (2) ekstra-lingguwistiko.Ang lingguwistikong proseso ay kinapalolooban ng pagdevelop ng isang estandardisadong anyo ng wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikong diskurso.Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). Inaasahang ang mga bata ay may sapat na kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kung ito ay batay sa kanilang karanasan. Maaaring ipasok. ang estratehiya para magamit ang mga teknikal na termino mula sa ibang wika: ganap na panghihiram. sinasabing upang maging intelektuwalisado ang wika. Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I. paglalathala. at pagtuturo.Pinakamahalaga sa mga sosyolohikal na prosesong ito ang pagkabuo ng isang grupo ng significant others o creative minority mga intelektuwal na disipulo na magsisimulang gumamit ng mga teknikal na bokabularyo at terminolohiya at ng estilo o retorika at pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng pagsulat. (c) may sapat na kakayahang matuto sa ano mang ibig 63 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.Dapat linawing magkakaiba ang gamit ng wika sa larang. aniya. kailangang gamitin ito sanapakahalagang larang. hinikayat ang paggamit ng Filipino upang maging intelektuwalisado ito. mapaloob o mapalabas ng klasrum.Sa pamamagitan nito.kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuto ng wika ang mga estudyante upang sila ay makapaghanapbuhay.Sa pagtuturo ng wika sa sekondarya. at kumbensiyon ang wikang ginagamit sa napakalahagang larang tulad ng akademya.

Katulad ng sa English. May nakalaang oras para sa pagtuturo at pagkatuto ng Filipino:80 minuto para sa Baitang I-III at60 minuto Baitang IV-VI. opinyon. paniniwala at kaisipan sa iba Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Makapagpapamalas ng kahandaan sa pagbasa (unang baitang) Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Makapagbabasa ng mga pangungusap at maiikling talata nang may wastong paglilipon ng mga salita (ikatlong baitang)T TT TTalasalitaan alasalitaan alasalitaan alasalitaan alasalitaan Makapagpapamalas ng kasanayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita. at kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at sa pagsulat. Inaasahang ng Filipino sa BEC na ang mga estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisang pagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig at pagbasa. nang wasto ang balarilaMakabuluhang Makabuluhang Makabuluhang Makabuluhang Makabuluhang pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayagMagagamit ang kasanayan sa makabuluhang pagpapahayag ng karanasan. pasalita o pasulat man. Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Pamantayan 1Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pamantayan 2Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pamantayan 3Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pamantayan 4Pagsulat Pagsulat Pagsulat Pagsulat Pagsulat Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Maipapakita ang kasanayan sa pagsunod sa wastong pamantayan sa pakikinig upang maproseso nang mabuti ang mga ideyang napakinggan Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Maipamamalas ang kahusayan sa pakikinig upang ganap na maunawaan at maproseso ang diskurso o tekstong napakinggan Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Magagamit ang kasanayan sa pagsusuri ng mga tekstong napakinggan upang mai-transcode ang mga ito sa iba pang anyo ng pagpapahayag Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Makagagamit ng angkop na pananalita at ekspresyon sa iba t ibang sitwasyon Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Makapagpapamalas ng paggamit ng wika sa pasalitang diskursoKawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Makapagpapakita ng kasanayan sa paggamit ng wika. walang pagdaragdag ng bilang ng minuto sa Baitang IV-VI sa pagsasaalang-alang na ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutunan na sa unang tatlong baitang. at makagagamit ng mga ito sa paglalahad nang angkop at makabuluhan sa konteksto Pang-unawa Pang-unawa Pang-unawa Pangunawa Pang-unawa Magkakaroon ng malawak na pang-unawa sa tekstong binasa at makagagamit nito upang maunawaan ang sarili. may pamantayang ibinigay ang Department of Education (DepEd) sa tinatawag na learning competencies. at ang daigdig sa tulong ng mga tekstong literasi at eksposisyon Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Makasusulat nang maayos at malinaw nang palimbag at kabit-kabit . damdamin. Makikita sa unang talahanayan ang mga pamantayang ito. at nakapagpapamalas ng kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulat upang makaangkop sa pang-araw-araw na sitwasyon ng pamumuhay at sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.Para matamo ang mithiin ng Filipino. ang ibang tao.sa pagbasa at ang paglilinang ng mga kasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhan nang lubusan. kung kaya inaasahang ang mga estudyante ay may sapat nang kasanayan at kaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.

Sa resulta ng ebalwasyon (tingnan ang Talahanayan 2 at 3). Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3. Lagi itong bukas sa ano mang pagbabago. lawak at pagkakasunod-sunod ng mga konsepto (Lacuna: 2007).Bilang implementor ng kurikulum. Katayuan ng Filipino sa pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino School year School year School year School year School year MPS MPS MPS MPS MPS 2005-2006 60.Walang pag-aaral ang isinagawa sa kung saang kasanayan mahina o malakas ang estudyante. pagsasalita at pakikinig.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3. pagkatapos ng ikatlong taon ng implementasyon (pilot) ng BEC. nagsagawa ang DepED ng ebalwasyon upang alamin angviability atefficacy nito.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya 64 R. kinakailangang taglay niya ang mga kasanayang makro ang pagbasa. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2.68 2006-2007 66.43 2006-2007 60.pormal na komposisyon para matugunan ang layunin sa pagsulat T TT TTalahanayan 1.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2. tumaas ang MPS sa interpretasyong numerikal.Taong 2005. tungkulin ng guro na gawin itong napapanahon at makabuluhan.Natural na inaasahang may pagbabago o pag-unlad sa katayuan ng Filipino dahil sa tumaas ang MPS sa interpretasyong numerikal.02 T TT TTalahanayan 3.overlap. Katayuan ng Filipino sa resulta ng test resulta ng test resulta ng test resulta ng test resulta ng test School year School year School year School year School year MPS MPS MPS MPS MPS 2005-2006 48. nagkaroon ng pagtatasa sa umiiral na kurikulum upang alamin ang kalagayan nito. subalit hindi nabanggit kung ito ay tumutukoy sa kasapatan ng kaalaman at kasanayan. kailangang isagawa ang isang pagbisita at pagpakinis ng kurikulum upang mabigyan-pansin ang mgagap (puwang).Nasa Talahanayan 2 ang katayuan ng Filipino sa pampublikong paaralan.gamit ang wastong bantas (ikatlong baitang)Panimulang Panimulang Panimulang Panimulang Panimulang pagsulat pagsulat pagsulat pagsulat pagsulatMakasusulat nang maayos at malinaw sa iba t ibang diskurso (ikatlong baitang) Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Mailalahad ang malayang ideya sa pormal o di. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3.Upang masabing mabisang komunikador sa Filipino.90 Mapapansin sa Talahanayan 3 na may pagtaas sa MPS sa resulta ng asesment. ang pangunahing mithiin ng Filipino ay ang makadevelop ng isang gradweyt na mabisang komunikador sa Filipino.Dahil sanay sa pakikipagtalastasan. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3. MENDOZA TOMO XX BLG. T TT TTalahanayan 2. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2. 2 ABRIL 2008 Ang kurikulum ay isang panlahat na patnubay. sosyo- . Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. at/o duplikasyon ng nilalaman. Magagawa ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa kalagayan ng kurikulum. Bilang isang larangan ng pagkatuto sa antas sekondarya. nararapat na may kabatiran siya at kasanayan sa apat na komponent ng kasanayang komunikatibo tulad ng diskorsal.J.Batay sa kinalabasan ng pag-aaral at mga rekomendasyon.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. gramatikal. Noong 2006-2007. pagsulat.

Bilang isang larangan ng pagkatuto at pantulong na subject sa antas sekondarya. pahiwatig. Florante at Laura (sa ikalawang taon). pag-aagawan ng kahulugan ng . pagsasanibin ang mga interdisiplinaryong paksa at talasalitaang nakapaloob sa iba t ibang uri ng texto tulad ng mga textong prosijural. iuugnay ito (ang akda) sa mga dating kaalaman at mga tiyak na karanasan.lingwistik at istratejik. at ang pagkatuto ng iba t ibang istrukturang gramatikal. makikilala ang Filipino bilang Filipino sa Iskolar na Pakikipagtalastasan. ang fokus ay ang pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng eksposyur sa iba t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat.Iminungkahi niyang gamitin ang istratehiyang Teaching Grammar through Text Types (TGIT).Ang eksposyur sa iba t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat ay pagtutuunan ng isang linggong sesyon sa bawat markahan. Nakasandig din ang pagtuturo/pagkatuto ng Filipino sa mga pampamahalaang target.Sa unang dalawang taon sa sekondarya. paguulit ng mga salita. Noli Me Tangere (sa ikatlong taon). jornalistik. referensyal. onomatopea. sa apat na haligi ng pagkatuto. pamantayan at simulain. at sa visyon at misyon ng Departamento ng Edukasyon. batay sa kautusan ng DepEd Order No.Sinasabing mas mainam kung ang mga akdang pampanitikang nabanggit ay maging batayan sa malalim na pag.Ang pagaaral ng tiyak na istruktura ng wika ay hahanguin sa mga paksang pangnilalaman ng subject na Araling Panlipunan. 65 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Mananatili rin ang pagbibigay-pansin sa mga tiyak na akdang pampanitikan:Ibong Adarna (sa unang taon). susundan ng pagsusuring linggwistika. pagsusuring pampanitikan. Susundan naman ito ng pagsusuring panlinggwistika kung saan ang pagsusuri ay ibabatay sa mga tiyak na elementong ponemiko tulad ng sukat/tugma. literari at politiko-ekonomik.Bibigyan din ng pansin ang pagtatamo ng kasanayan sa pang-akademikong wika ang paggamit ng wika sa pormal na diskurso. susundan ng pagsusuring pangnilalaman.Nariyan din ang fokus sa maunawaing pagbasa sa tulong ng iba t ibang uri ng texto upang malinang ang kasanayang lingwistika.Kasabay rin nito ang pagtiyak sa mga batayan at sukatan ng pagkatuto tulad ng mga teorya. atEl Filibusterismo (ikaapat na taon). Kapwa ang aspektong wika at panitikan ay napagsasanib sa isang oras bawat araw sa isang linggo. pantig. ang pagtalakay ay magsisimula sa paglalapit ng akda sa mga tiyak na karanasan ng mga mag-aaral.Sa paglalapit ng akda sa mga mag-aaral. 37. ang pagtuturo/pagkatuto ng Filipino bilang isang subject pangwika ay naglalayong maglinang ng kahusayan hinggil sa maunawaing pagbasa at pagkilala sa mga tiyak na istrukturang gramatikal. Sa huling dalawang taon.Sa proseso ng pagkatuto. s.May ilang paghahawan pa tungkol sa kalikasan ng Filipino sa BEC. 2003. letra. kapangyarihan ng salita. ang bibigyan ng fokus ay ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na istrukturang gramatikal ng Filipino bilang isang wikang kasabay ng pagtatamo ng wastong kasanayan sa malikhaing pagbasa. nagiging hanguan ng kaalaman at kasanayang pangwika ang mga nilalaman. ang pagkatuto ng tiyak na istrukturang gramatikal ng wika ay kasabay sa paglinang ng maunawaing pagbasa. Revised Implementing Guidelines of the 2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004.aaral at paghahambing sa estilo ng pagsulat at paggamit ng wika sa mga kontemporaryong akdang pampanitikan upang maisabuhay ng mga estudyante ang nilalaman.Sa ganitong lapit.Ayon kay Chioco (2007). Upang matamo ito. partikular na sa Araling Panlipunan. sa kung ano man angsocial relevance ng sinuring akda. Sa bahagi ring ito.Sa pag-aaral naman ng panitikan. masusuri ang akda batay sa mga ibig sabihin ng salita (pamimili ng salita. paglikha at pagpapahalaga.

tuon sa uri ng literasi na kailangan ng mga mag. Samantala sa tersyarya. Tinatawag itongprocessed writing isang kasanayang dapat malinang ng estudyante upang maipamalas ang kagalingan sa paggamit ng wikang Filipino. ang binagong kurikulum na Filipino ang siyang magiging sandigan ng bawat magsisipagtapos na estudyante upang maging ganap ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang sarili bilang mga Filipino. Ano mang naisulat ng mga mag-aaral ay ituturing na personal. naipahahayag ang malaya at natural na saloobin. at tutukuyin ang bisa nito sa kamalayang panlipunan. 2 ABRIL 2008 ang uunahin o bibigyan-pansin. pagbabahaginan. mahabang oras pa rin ang ginugugol sa mga guro sa paglinang ng mga hiwa.aaral sa tunay na buhay. guhitan. tumawag ang Bureau of Secondary Education (BSE) ng isang konsultatibong pulong. Taong 2005.Kaya ang pagtuturo ay isa-isang paglinang ng kasanayan bagamat marami nang pag-aagam-agam sa ganitong gawi sa pagtuturo.bago). Sa Filipino rin. ang pagkatuto ng komposisyon ay gagawing isang proseso.hiwalay ng mga kompetensi sa halip na pagbibigay. halimbawa sa pagtukoy ng detalye. kulayan.May ilang pagtatangka upang magkaroon ng mga batayang reporma sa kurikulum.Ang unang ginawa ng Komisyon ay ang pagrebisa sa kurikulum ng lahat ng tersyaryong programa sa lebel nabaccalaureate.May mga pag-aaral na nagsasabi na ang isa-isang paglinang ng kasanayan.Sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa kahalagahan ng Filipino hindi lamang bilang subject bagkus bilang wikang pambansa.Sa kabilang banda. maraming edukador ang naniniwala na ang mabisang paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan ay ang pagtiyak ng isang set ng hiwa-hiwalay at dimagkakauring kasanayan na tinatawag na mga makrong kasanayan. (b) nilalaman at (c) kasanayan sa pagkatuto. walang. at iniulat ang kinalabasan ng isang sarbey. Sa pagtalakay sa aspektong pangnilalaman.Pangunahing rekomendasyon ng sarbey ang pagrerebyu ng BEC Filipino na nakatuon sa (a) balangkas. sanhi at bunga ay hindi nakatutulong upang maging magaling sa komprehensyon ang mga mag-aaral (Rosenshine sa Badayos 2007). ngunit hanggang doon lamang. MENDOZA TOMO XX BLG.Walang nagsasabi kung ganito ba ang dapat na pagsunod-sunod o paglalahad ng mga kasanayan. revisyon at faynalisasyon.Ang isinulat ay daraan sa pagwawastong pansarili at pagwawasto ng iba.Susundin ang proseso ng pagsulat.Naroon pa rin ang walang. ikli. Sa mga paaralan. Ang Filipino sa antas tersyarya Ang paglikha ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ay napaloob sa RA 772 na tinawag na Higher Education Act of 1994. koda ng komunikasyon.J. Noong 1996-1997. ipinatupad ang bagong kurikulum na may layuning maakit ang mga estudyante upang maging integral na nilalang ng 68 R. at kung ano. pagsunod-sunod.salita. 2006). pananaw at ideya upang ito ay maging madaling maunawaan at ma-conceptualize ng bawat . kung alin ang lilinangin sa unang semestre o ikalawang semestre at ilan pang katulad nito. nagsimula ang pagmomonitor ng BEC Filipino sa sekondarya. etimoloji ng salita).Sa paglikha.Maaari ring suriin ang akda batay sa pagkakabuo ng mga pangungusap (haba.Nang sumunod na taon (Enero 5-6. susuriin ang akda sa mga nais sabihin nito sa mga tiyak na tradisyonal na elemento. at akademik na wika/rejister. ang mga mag-aaral ay aakaying makalikha ng mga tiyak na genre ng panitikan habang sa pagpapahalaga ay aakayin silang magsuri ng kanilang sariling gawa batay sa mga natutunang pamantayan. pangunahing diwa.kamatayang bilugan. pag-uulit.Noong dekada 70 hanggang simula ng dekada 80. pagbabago. at proseso ng revisyon. ang estudyante ay inaasahang may sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-unawa at paggamit ng wikang pang-akademiko na isang basehan sa pagkakakilanlan natin bilang Filipino.ano pa. pageedit.

Diyos.Hindi dapat mawala o maging konsuelo de bobo lang ang pagkakaroon nito sa kurikulum.Kaya ang damdaming pagka. ay ang pagkakaroon ng kaisipang Filipino. kinakailangang pasiglahin. madaling maipamamalas ng mga estudyante ang kanilang kahusayan sa paglinang ng mga kaalamang natutunan sa mga aralin at sa aktuwal na karanasan.Kaya ang nilalaman at kasanayan ng kurikulum na Filipino ay dapat iangkop o iangkla sa pangangailangan ng isang estudyanteng magtatapos upang mapalakas ang kakayahan niya na makipagtunggali sa kalakarang global. at palakasin ang diwa at yaman ng Filipino upang makipatunggali. institusyon at istruktura sa isang lipunan. heograpiya at iba pa). ang globalisasyon ay mailalarawan bilang mga samo t saring proseso na naglalayong mapag-isa ang iba t ibang network ng mga network sa buong mundo sa pamamagitan ng kompetisyon.Ang kasalukuyang prosesong ito ay bumabalot at nagpapabago sa lahat halos ng antas ng buhay at lipunan sa iba t ibang lugar sa buong mundo. makatao.Samakatuwid.Matatamo rin ang pagkakaisa dahil sa paggamit ng wika. Dito ay malaki ang papel na ginagampanan ng mga intelektuwal (guro. ang paglinang sa identidad ng Filipino ang siyang pinakadahilan kung bakit patuloy na ipinaglalaban ang pagkakaroon ng sariling wika na siyang magiging sandata sa paglinang at pagyabong ng ating pagka-Filipino. ilalatag ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino sa pagpapaigting ng damdaming pagka. kasaysayan. Sa paggamit ng wika ay napapalapit din ang estudyante sa mga ibang kapwa Filipino. makakalikasan at makabayan na pananaw ng isang Filipino dahil sa nilalaman nito tungkol sa Filipinas (tao. at bilis ng paggalaw ng mga produkto.Filipino sa hamon ng globalisasyon. Filipino at Globalisasyon Nakita natin ang katayuan ng Filipino na kurikulum sa pamamagitan ng paglatag sa bawat antas ng edukasyon.Dahil dito. kaalaman at mga tao sa mga bansa ang nagpalawak sa kasalukuyang gamit ng konsepto 69 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO ng globalisasyon.Upang matamo ang malakas na pagkakaisa.Kaya dapat magkaroon ng isang estandardisadong wika sa kodipikasyon sa pamamagitan ng mga diksyunaryo. 2007). lalim.estudyante. manwal at .Filipino. at paglilinang ng maka.Masasabing ang kurikulum na Filipino ang siyang susi sa pagbubukas ng kaisipan.Sa mga sumusunod na bahagi ng papel. pagyamanin. ang globalisasyon ang isa sa mga pinakalantad na realidad sa kasalukuyan na nakaapekto sa iba t ibang bahagi ng buhay at ito ang pangunahing dahilan na nagbibigay ng bagong batayan at katuturan sa umuusbong na papel ng mga indibidwal.Ang malakas na pagkakaisa ng mga Filipino ang panlaban sa kultura ng eksklusyon ng globalisasyon na pumapatid sa mga mahihina at di-kompetitibo. kakailanganin ding pagyamanin ang antas ng kaalaman sa iba t ibang disiplina sa wikang Filipino upang maging instrumento ito sa pagpapakitid ng mga agwat sa pagitan ng mga mamamayan sa iba t ibang aspekto ng lipunan.Kinakailangang maunawaan ng mga ordinaryong mamamayan ang mga prinsipyo at konsepto sa wikang alam nila sa kanilang pakikisangkot sa proseso ng globalisasyon.Kaya ang Filipino ay hindi lang isang tool subject sa kurikulum kundi isang daan ang pagyabong ng ating damdamin at kaisipang maka-Filipino. nagkakaroon ng lalim at lawak ang damdaming Filipino. kultura.Ang malakas na pagkakaisa rin ang magpaparami sa mga mamamayang makikisangkot sa mga benepisyo ng globalisasyon. pakikipag-ugnayan. ang pagkaFilipino (Garcia.Ang lawak. propesyunal sa iba t ibang larangan). ayon kay Garcia.Ayon kay Tullao (2001). at pagtutulungan. nakikilala ang subkultura ng mga kababayan. dapat ipaglaban ito bilang pangangailangan. Dahil dito. kapital. at makinabang sa mga benepisyo ng globalisasyon.

pagnenegosyo.Kritikal ang mga ito sa paghahanda ng ating mga mag-aaral sa pagkatutong walang hangganan. politikal. pananaw. at isailalim ang mga ito sa ebalwasyon at kung napatunayang epektibo at mabisa. ang mga estudyante ay inaasahang nakalilinang at nahahasa ang kanyang kakayahan ayon sa larangan o disiplinang kanyang susuungin upang maging ganap na kapaki-pakinabang sa mundong kanyang kinagagalawan mapalokal o mapaglobal. pagpapataas ng produktibidad at marami pang iba.Unti-unti tayong lumayo sa kultura ng pagsang-ayon (culture of conformity). negosyante o ano pa man na kanyang tatahakin upang makamtan ang kanyang pangarap. Ang kurikulum ay nararapat lamang sigurong hugutin ayon sa pangangailangan ng isang partikular na pangkat ng mag-aaral upang maging makabuluhan sa daigdig na papasukin nila pagkatapos ng kanilang pag-aaral. 2 ABRIL 2008 ang estudyante.Sa pagsasagawa nito. mithiin.gramatika. istratehiya at inobasyon sa mabisang pagtuturo.unlad. o ang tangi at tiyak na gamit ng wika sa bawat larang (Zafra. bilang paghahanda para sa kanyang kinabukasan bilang isang doktor.Ang kurikulum ay dapat na maging kasangkapan upang makalinang tayo ng mga estudyanteng may sapat na kakayahan at kaalaman na titingalain hindi lamang pambansa kundi pandaigdig.Hindi lamang mabisa ang wika sa agarang mobilisasyon.Kasunod nito ang kultibasyon na tumutukoy sa pagbuo ng korpus ng mga sulatin sa iba t ibang intelektuwal na disiplina. pagpopondo ng kaunlaran. MENDOZA TOMO XX BLG. magagawa ng mga guro. nars. Mahalaga rin ang papel ng wika sa mobilisasyon ng mga mamamayan tungo sa kaunlaran. pagtuturo at pagkatuto ay nagbunga ng makabuluhang pagbabago at pag. Bilang mga Filipino. magulang at pamayanan na matukoy kung matutugunan ba nila ang itinakdang layunin o dili kaya naman ay mayroon ba silang pag-unlad:kung wala tayong mga standard at asesment. tunguhin at simulain ang magdidikta ng kabuuang sistema ng mabisang pagtuturo at pagkatuto hindi lamang sa wika bilang wika ng komunikasyon kundi pati rin sa panitikan.J. laging isaisip ang paglinang ng mga mag-aaral sa hinaharap. Kailangan ang malawak at makabuluhang pagsasanib ng mga paksang may sosyal.Dapat ang mga nilalaman ng bawat subject ay nakaangkla sa larangan o disiplina kung saan nagpapakadalubhasa 70 R. abogado. malawakan itong ipalaganap.Sa pamamagitan ng mga standard at assessment. dapat bigyanpansin ang Filipino na kurikulum bilang pinakasusi sa pagpapanatili sa identidad o pagka-Filipino.Dapat tayong maniwala na ang mahuhusay na estratehiya at inobasyon sa pagtuturo/pagkatuto ay hindi galing sa mga aklat o sa mga experto daw. Ang wika ay magagamit upang .Kung global ang tinatahak natin. accountant.Dapat may mga paniniwala. 2006). kultural at global na kabuluhan. nagagamit rin ito sa pagtugon sa mga isyung pangkaunlaran tulad ng populasyon. pagkasira ng kapaligiran. titser. mag-aaral.Sa korpus na ito ibabatay ang rejister ng wika. Hindi sapat na tungkol sa wika lamang ang itinuturo. ekonomik. pagbabayad ng tamang buwis. Kaya nararapat na magkaroon ng isang estandardisadong wika sa kodipikasyon na gagamitin sa Filipino sa bawat antas sa edukasyon upang matamo o makamit ang visyon ng bansa na maging globally competitive sa pamamagitan ng paglinang ng mga global-class competency standard and assessment.Kaya mas mainam kung sa unibersidad o kolehiyo pa lamang. mag-isip tayo sa ating sarili para magampanan natin ang tungkulin hindi lamang sa ating bayan kundi pati na rin sa gampaning global. mahirap matiyak kung ang mga reporma o inobasyong inilunsad sa kurikulum. Magsama-sama tayong lahat upang makalinang ng mga global-class competency standard and assessment.Sana ay magkaroon tayo ng isang mekanismo sa pagtukoy at pagkilala ng mga napapanahong teknik.

na wika ng globalisasyon. Cristina. napag. October 8. Ang Basic Education Curriculum: Pang-elementarya. . Pamantasang De La Salle. ang Filipino na kurikulum ang siyang sandigan sa pagkatuto at paglinang sa mga kasanayang pangangailangan sa pag-unlad at pagsulong ng bansa. University of the Philippines. Rizalyn. NISMED Auditorium. NISMED Auditorium. Zafra. 39. Seminar sa Filipinolohiya. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher. Pambansang Seminar. kundi sa galing natin sa ibang wika lalong-lalo na sa wikang English. . J.Makikilala ang identidad na Filipino hindi lamang sa paggamit ng pambansang wika at sa mga katutubong wika. Quezon City. Rizalyn. Presentor. Wika sa Edukasyon:Hanggang Salita Lamang. TALASANGGUNIAN Badayos. Diliman. Seminar sa Filipinolohiya. ekonomiya. Reforming Learning. no. Cebu City. 2007. Garcia. kultura at wika kung ito ay naipapakita. NISMED Auditorium. Wikang Filipino Wika sa Globalisasyon. Diliman. Educational Research for Policy and Practice. University of San Carlos. Makabayan Curriculum for Secondary Schools in the Philippines: The Development of Citizenship. October 25. Basic Education Curriculum Filipino.Sa harap ng globalisasyon.uugnay ang lahat ng mga mamamayang Filipino sa kanilang pakikilahok sa mga nabanggit na aspekto ng lipunan kung may sapat na kasanayan at kaalaman sa Filipino. Isagani. Diliman. 10. Ang Bago at Makabago sa Pagbabago: Ang Nagpatuloy na Inobasyon at Hamon sa mga Isyu ng Pagtuturo at Pagkatuto ng/sa Filipino. Pamantasang De La Salle. 2007. Lacuna. 28 Abril 2004. Kaya dapat panatilihin at pagtuunan ng pansin ng pamahalaan at ng iba pang ahensya ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino. Tereso. Constantino. Ilang tala sa estado at direksyon ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Pamela. sa Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. Bernardo. Mendoza. October 25. University of the Philippines. Field Notes. University of the Philippines. October 11-13 2007. October 25-26.mapalawak ang kapasidad ng ekonomiya na makalikha ng yaman sa mga susunod na henerasyon.Sa larangan ng pulitika. University of the Philippines. 2007. Quezon City. Paquito.Workshop ng SANGFIL:Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. Pagbukas na Pananalita.Manila. Ang Walang Katapusang Balitaktakan hinggil sa Wikang Pambansa at sa Wikang Panturo. at kultura. Huwag hayaang ang Filipino/Kurikulum na Filipino ay mabuwag upang mabigyan-pansin ang English bilang wika ng globalisasyon. Pambansang Seminar-Workshop ng SANGFIL: Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. October 25-26.26. batas. Cruz. naisasagawa at naipagmamalaki ng bawat estudyanteng nakapag-aral ng sapat na kaalaman at kasanayan sa kani-kanilang mga subject na Filipino.Workshop ng SANGFIL: Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. Quezon City. Ang Curriculum Development na Filipino. Ang Filipino sa General Education Curriculum (GEC) ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon. 2007. Daluyan: Journal ng Wikang Filipino8:1-2. Diliman. NISMED Auditorium. Makabayan in the Philippine Basic Education Curriculum: Problems and Prospect for Reforming Student Learning in the Philippines. 2007. Fanny.26. Pambansang Seminar. Makikilala rin ang Filipinong sikolohiya. Allan & Mendoza. 28 AbriL 2004. 2401: The 71 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Official Newsletter of De La Salle University. Philippines. Vol. Galileo. Quezon City. Chioco. 2006.Presentor. Tullao. 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->