Ang Kurikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: urikulum na Filipino: Saan P Saan P Saan P Saan

P Saan Patutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? atutungo sa Hamon ng Globalisasyon? Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Rizalyn J. Mendoza Pamantasang De La Salle Maynila, Filipinas Nirebisa ng sistema ng edukasyon sa Filipinas ang (tersyaryang) kurikulum sa (wikang) Filipino upang ang pagkatuto ng estudyante ay lalo t higit pang makatugon sa mga pangangailangan ng isang lokal/global na mamamayan.Sinusuri ng papel na ito kung hanggang saan ang kurikulum sa Filipino ay nagagawang makatugon sa mga pangangailangan ng bawat estudyante kaugnay ng pagkatuto at paggamit sa Filipino bilang isang pambansang wikang nagpapasigla sa literasi, pag-unlad, at pambansang pagkakaisa t identidad.Ang rebisyon sa kurikulum ay isang positibong hakbang upang ang ating pambansang wikang Filipino ay makasabay sa mga nasyonal/global na isyu, konsern, at hamon. Philippine Education undertook a revision of the (tertiary) Filipino (language) curriculum to maximize student learning and meet the more complex demands of local/global citizens. This paper examines the extent towhich the Filipino curriculum is able to answer the needs of each student in learning and using Filipino as a national language to promote literacy, development and progress, and national unity and identity.Curricular revision takes a positive direction as our national language Filipino keeps apace with national/ global issues and concerns and challenges. Mga susing termino: BEC Kurikulum, wikang Filipino, Makabayan, higher education Marami nang nailimbag na pag-aaral tungkol sa pagtuturo at pagkatuto sa iba t ibang larangan mga pag-aaral na siyang nagbigay-sigla sa risertser na ito na tukuyin ang mga kahinaan at kalakasan ng isang kurikulum, at kung ano ang mga pangangailangan upang higit na maging angkop sa kaalaman, kasanayan at kaugalian ng isang estudyante, lalong-lalo na sa panahon ng globalisasyon. Ang kurikulum ay ang kabuuang nilalaman ng pag-aaral ng aralin, mga karanasan at mga kagamitang sadyang pinili, binuo, at isinakatuparan para sa adhikain ng isang institusyon.Dahil dito, dapat nating paunlarin ang kurikulum gaya ng ginagawa ng ibang bansa para magingglobally competitive ang bawat estudyante; kung hindi man, kahit papaano ay may sapat na kakayahan at kasanayan siya na magiging kapital niya sa MALAY Tomo XX Blg. 2 April 2008 Pamantasang De La Salle Maynila

60 R.J. MENDOZA TOMO XX BLG. 2 ABRIL 2008 pagsuong sa landas na tatahakin.Ang kurikulum ang pinakapuso ng sistema ng edukasyon kung kaya dapat itong pag-ukulan ng oras at pansin. Kailangang siguruhing nakasasapat ito sa mga pangangailangan ng mga estudyante, at kung ito ay tumutugon sa kalagayang pangkalikasan, panlipunan, pang-ekonomiya, panteknolohiya at pandaigdig. Layunin ng papel na ito na ilahad ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino, na nasuri ng mga susing tao sa sistema, at ang tugon nito sa pangangailangan ng estudyanteng Filipino.Isang paglalahad din ito ng estado ng Filipino sa kurikulum ng Filipinas. Sinasagot nito ang mga katanungan:Ano ba ang kurikulum na Filipino?Ano ang mga batayan sa pagkakaroon ng kurikulum na Filipino?Bakit ito mahalaga bilang isang kurikulum sa elementarya, sekondarya at sa tersyarya?Ito ba ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral upang magkaroon ng sapat at mabisang kaalaman sa Filipino bilang wikang pambansa?At ito rin ba ay tumutugon sa pangangailangan nila upang magkaroon ng kompetitibong kaalaman sa makro-kasanayang Filipino?Angkop ba ang paraan sa pagpapaunlad sa kaalaman at

Una. hinihikayat na iangat ang wika bilang isang wikang intelektuwalisado. shall also be pursued in both the elementary and secondary levels. at Mathematics.Bukod pa rito. Science. habang ang ikalawang bahagi ay sa mga detalye ng rebisyon sa kurikulum at sa pagsasakatuparan ng mga ito. Health Education. . hinasa tayong maging bihasa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. sakop ng BEP ang lahat ng kolehiyo at unibersidad. kinakailangang matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakanyahan. at Physical Education. Masasabing mula elementarya hanggang sekondarya. Maraming konsiderasyon ang isinaalang sa pagkatuto at pagtuturo ng Filipino. Noong 1975.Ayon kay Cruz (2004). ang ikalimangarea ng pagkatuto sa kasalukuyang kurikulum sa basic education. na 1994 pa lamang naitatag. all graduates of tertiary curricula should be able to pass examinations in English and/or Filipino [Filipino] for the practice of their professions. Work Education. Character Education.Ang ibig sabihin. Ipinagbawal ng DECS ang paggamit ng wikang English maliban sa tatlong subject (English. Ikalawa. ang estudyante ay mag-aaral ng lahat ng subject sa wikang Filipino.Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. at Mathematics.Ayon kay Otanes (sa Chioco 2007). 61 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na tertiary-level institutions shall lead in the continuing intellectualization of Filipino. ano man ang balakin sa pagbuo ng isang kurikulum pangwika. pumayag ang DECS na gamitin ang wikang Filipino maging sa pagtuturo ng Science at Mathematics ( the maintenance of English as an international language for the Philippines and as a non-exclusive language of science and technology [DECS Order No. however. dahil nagbago ang Konstitusyon. Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag.Kaya mula unang taon sa kolehiyo hanggang magtapos ng medisina o abogasya o Ph. ang wikang Filipino ang gagamiting wikang panturo sa lahat ng subject maliban sa English. 50. at Mathematics) sa lahat ng antas ng edukasyon. tulad ng Social Studies / Social Science. maliban sa English.Subalit noong 1987. Culture and Sports (DECS) ang BEP.Ang wikang Filipino ay ipinag-utos na gamitin ng lahat ng guro sa iba pang subject. Science. isang midyum sa pagkuha ng mas mataas na karunungan.kasanayan ng Filipinong estudyante sa lipunang lokal at global? Ang unang bahagi ng papel na ito ay tungkol sa layunin ng kurikulum na Filipino sa iba t ibang antas sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ang kurikulum na Filipino Nakatadhana sa umiiral na Patakarang Edukasyong Bilingwal / Biligual Education Policy (BEP) ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralan. ituturo ito bilangsubject pangwika. 1975).aaral. 52. s. 1987]). dahil wala pang Commission on Higher Education (CHED) noong 1974. idiniin ng DEC na kailangang magturo ang lahat ng kolehiyo at unibersidad sa wikang Filipino [Filipino]: Courses in English and Filipino [Filipino] shall be offered in tertiary institutions as part of appropriate curricula pursuant to the policy of bilingual education (DEC Order No.The program of intellectualization. binago ng Departamento ng Education.Ang mga ito ang kasama ngayon sa tinatawag na Makabayan. Sa unibersidad at kolehiyo naman. Ang huling bahagi ay paglalagom sa mga isyu sa kurikulum sa kung paano ito malilinang at mapaiigting upang makatulong sa paghubog sa kamalayan ng Filipino at upang maging aktibo ang Filipino sa kanilang gampaning maging globally competitive. ayon pa rin kay Cruz. s.Iniutos ng Department of Education and Culture (DEC) na by 1984..D. Science. malinaw ang layunin ng BEP:na mula Grade One (sa elementarya) hanggang Fourth Year (sa sekondarya). upang magamit ito bilang wikang pangklasrum sa iba pang subject na ginagamit ang Filipino bilang wikang panturo.

at ang pagbuo ng rejister ay higit pa sa paglikha ng terminolohiya o katawagan. kailangang gamitin ito sanapakahalagang larang.kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuto ng wika ang mga estudyante upang sila ay makapaghanapbuhay.Sa pamamagitan nito. Sa mga lingguwista. Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I.Pinakamahalaga sa mga sosyolohikal na prosesong ito ang pagkabuo ng isang grupo ng significant others o creative minority mga intelektuwal na disipulo na magsisimulang gumamit ng mga teknikal na bokabularyo at terminolohiya at ng estilo o retorika at pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng pagsulat. Ayon kay Zafra. Ang Basic Education Curriculum Ang paglinang ng kurikulum sa Filipinas ay nagsimula noong 1970. nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teorya sa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ng isang kurikulum pangwika. paglalathala. (c) may sapat na kakayahang matuto sa ano mang ibig 63 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.Ang lingguwistikong proseso ay kinapalolooban ng pagdevelop ng isang estandardisadong anyo ng wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikong diskurso. panghihiram nang may pagsasalin.Ang rasyonale ng paglinang na ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino sa mundong mabilis ang pagbabago ay isang mag. nararapat daw na malinang ang kognitibo/akademikong kasanayang pangwika.Sa pagtuturo ng wika sa sekondarya. sinasabing upang maging intelektuwalisado ang wika. pagdevelop ng korpus o lawas ng teksto sa iba t ibang akademikong larang. inaasahang ang mga batayang kasanayan .Ang intelektuwalisasyon ay ang pagbuo ng rejister ng wika sa iba t ibang intelektuwal na disiplina at larang ng espesyalisasyon (Gonzales sa Zafra 2006: 30). at paglikha. Maisasakatuparan ito sa pamamagitan ng pagbibigay-oportunidad sa mga estudyante na malinang ang kasanayan at mapayabong ang kaalaman sa mga gawaing napapaloob sa kurikulum na Filipino sa tersyarya. ang pagsusuri sa istruktura ng gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sa yugtong ito ay may kakayahan nang maglinaw. (b) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.III ay ang konsepto ng Sibika at Kultura. magsuri. at pagtuturo. at kumbensiyon ang wikang ginagamit sa napakalahagang larang tulad ng akademya. Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sa ilang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sa larang ng akademya:(1) ang prosesong lingguwistiko at (2) ekstra-lingguwistiko. hinikayat ang paggamit ng Filipino upang maging intelektuwalisado ito. makipamuhay sa kanilang kapwa at makapagpahalaga sa kagandahan ng buhay. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasan ng mga bata ayon sa kanyang kinalakihan. may natatangi at sariling rejister-terminolohiya. retorika. Maaaring ipasok. Sa unibersidad at kolehiyo. ang estratehiya para magamit ang mga teknikal na termino mula sa ibang wika: ganap na panghihiram.Ang ekstralingguwistikong proseso naman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesong dapat isaalang-alang para maipalaganap at maipatanggap ang mga produkto ng intelektuwalisasyon. mapaloob o mapalabas ng klasrum.Dapat linawing magkakaiba ang gamit ng wika sa larang.Ito ang dapat na ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabing hindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahil malaganap na ito t nauunawaan ng marami. pagbuo ng rejister ng wika o ang tangi at tiyak na gamit ng wika sa isang larang. aniya. magtasa at magsintesis ng kanilang mga natutunan ang mga mag-aaral. Inaasahang ang mga bata ay may sapat na kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kung ito ay batay sa kanilang karanasan.aaral na:(a) may sapat na kakayahan tungo sa panghabambuhay na pagsisikap na matuto.Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco).

at nakapagpapamalas ng kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulat upang makaangkop sa pang-araw-araw na sitwasyon ng pamumuhay at sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. damdamin.Para matamo ang mithiin ng Filipino. walang pagdaragdag ng bilang ng minuto sa Baitang IV-VI sa pagsasaalang-alang na ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutunan na sa unang tatlong baitang. nang wasto ang balarilaMakabuluhang Makabuluhang Makabuluhang Makabuluhang Makabuluhang pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayag pagpapahayagMagagamit ang kasanayan sa makabuluhang pagpapahayag ng karanasan. paniniwala at kaisipan sa iba Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Kahandaaan sa pagbasa Makapagpapamalas ng kahandaan sa pagbasa (unang baitang) Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Panimulang pagbasa Makapagbabasa ng mga pangungusap at maiikling talata nang may wastong paglilipon ng mga salita (ikatlong baitang)T TT TTalasalitaan alasalitaan alasalitaan alasalitaan alasalitaan Makapagpapamalas ng kasanayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita. Inaasahang ng Filipino sa BEC na ang mga estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisang pagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig at pagbasa. may pamantayang ibinigay ang Department of Education (DepEd) sa tinatawag na learning competencies. May nakalaang oras para sa pagtuturo at pagkatuto ng Filipino:80 minuto para sa Baitang I-III at60 minuto Baitang IV-VI. opinyon. ang ibang tao. Makikita sa unang talahanayan ang mga pamantayang ito. pasalita o pasulat man.Katulad ng sa English. at ang daigdig sa tulong ng mga tekstong literasi at eksposisyon Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Kahandaan sa pagsulat Makasusulat nang maayos at malinaw nang palimbag at kabit-kabit . kung kaya inaasahang ang mga estudyante ay may sapat nang kasanayan at kaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.sa pagbasa at ang paglilinang ng mga kasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhan nang lubusan. Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Mga Pamantayan Pamantayan 1Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pakikinig Pamantayan 2Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pagsasalita Pamantayan 3Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pamantayan 4Pagsulat Pagsulat Pagsulat Pagsulat Pagsulat Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Mga Inaasahang Kasanayan Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Kahandaan sa pakikinig Maipapakita ang kasanayan sa pagsunod sa wastong pamantayan sa pakikinig upang maproseso nang mabuti ang mga ideyang napakinggan Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Mahusay na pakikinig Maipamamalas ang kahusayan sa pakikinig upang ganap na maunawaan at maproseso ang diskurso o tekstong napakinggan Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Mapanuring pakikinig Magagamit ang kasanayan sa pagsusuri ng mga tekstong napakinggan upang mai-transcode ang mga ito sa iba pang anyo ng pagpapahayag Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Kaangkupan Makagagamit ng angkop na pananalita at ekspresyon sa iba t ibang sitwasyon Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Pasalitang diskurso Makapagpapamalas ng paggamit ng wika sa pasalitang diskursoKawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Kawastuhan Makapagpapakita ng kasanayan sa paggamit ng wika. at kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at sa pagsulat. at makagagamit ng mga ito sa paglalahad nang angkop at makabuluhan sa konteksto Pang-unawa Pang-unawa Pang-unawa Pangunawa Pang-unawa Magkakaroon ng malawak na pang-unawa sa tekstong binasa at makagagamit nito upang maunawaan ang sarili.

90 Mapapansin sa Talahanayan 3 na may pagtaas sa MPS sa resulta ng asesment.pormal na komposisyon para matugunan ang layunin sa pagsulat T TT TTalahanayan 1. gramatikal. lawak at pagkakasunod-sunod ng mga konsepto (Lacuna: 2007). Magagawa ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa kalagayan ng kurikulum. nararapat na may kabatiran siya at kasanayan sa apat na komponent ng kasanayang komunikatibo tulad ng diskorsal.Sa resulta ng ebalwasyon (tingnan ang Talahanayan 2 at 3).J. Katayuan ng Filipino sa pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan pampublikong paaralan M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino M PS Filipino School year School year School year School year School year MPS MPS MPS MPS MPS 2005-2006 60.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. Noong 2006-2007. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3.gamit ang wastong bantas (ikatlong baitang)Panimulang Panimulang Panimulang Panimulang Panimulang pagsulat pagsulat pagsulat pagsulat pagsulatMakasusulat nang maayos at malinaw sa iba t ibang diskurso (ikatlong baitang) Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Maunlad na Pagsulat Mailalahad ang malayang ideya sa pormal o di.Natural na inaasahang may pagbabago o pag-unlad sa katayuan ng Filipino dahil sa tumaas ang MPS sa interpretasyong numerikal. tungkulin ng guro na gawin itong napapanahon at makabuluhan.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya ikaanim na baitang sa elementarya 64 R.68 2006-2007 66. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3.Walang pag-aaral ang isinagawa sa kung saang kasanayan mahina o malakas ang estudyante. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3.Dahil sanay sa pakikipagtalastasan. pagkatapos ng ikatlong taon ng implementasyon (pilot) ng BEC. T TT TTalahanayan 2. at/o duplikasyon ng nilalaman.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2. ang pangunahing mithiin ng Filipino ay ang makadevelop ng isang gradweyt na mabisang komunikador sa Filipino.Taong 2005. 2 ABRIL 2008 Ang kurikulum ay isang panlahat na patnubay. pagsasalita at pakikinig. kinakailangang taglay niya ang mga kasanayang makro ang pagbasa. nagsagawa ang DepED ng ebalwasyon upang alamin angviability atefficacy nito. subalit hindi nabanggit kung ito ay tumutukoy sa kasapatan ng kaalaman at kasanayan.Nasa Talahanayan 2 ang katayuan ng Filipino sa pampublikong paaralan.Upang masabing mabisang komunikador sa Filipino. sosyo- .Bilang implementor ng kurikulum. Lagi itong bukas sa ano mang pagbabago. pagsulat. tumaas ang MPS sa interpretasyong numerikal.Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2.43 2006-2007 60. MENDOZA TOMO XX BLG. Bilang isang larangan ng pagkatuto sa antas sekondarya.Batay sa kinalabasan ng pag-aaral at mga rekomendasyon. Katayuan ng Filipino sa resulta ng test resulta ng test resulta ng test resulta ng test resulta ng test School year School year School year School year School year MPS MPS MPS MPS MPS 2005-2006 48. kailangang isagawa ang isang pagbisita at pagpakinis ng kurikulum upang mabigyan-pansin ang mgagap (puwang).Mga inaasahang kasanayan sa Filipino na malilinang pagkatapos ng alahanayan 1.02 T TT TTalahanayan 3. nagkaroon ng pagtatasa sa umiiral na kurikulum upang alamin ang kalagayan nito. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 2.overlap. Katayuan ng Filipino sa alahanayan 3.

iuugnay ito (ang akda) sa mga dating kaalaman at mga tiyak na karanasan. Bilang isang larangan ng pagkatuto at pantulong na subject sa antas sekondarya. pagsusuring pampanitikan.Nariyan din ang fokus sa maunawaing pagbasa sa tulong ng iba t ibang uri ng texto upang malinang ang kasanayang lingwistika.lingwistik at istratejik. Kapwa ang aspektong wika at panitikan ay napagsasanib sa isang oras bawat araw sa isang linggo. 2003. Susundan naman ito ng pagsusuring panlinggwistika kung saan ang pagsusuri ay ibabatay sa mga tiyak na elementong ponemiko tulad ng sukat/tugma. jornalistik. Revised Implementing Guidelines of the 2003 Secondary Education Curriculum Effective School 2003-2004.May ilang paghahawan pa tungkol sa kalikasan ng Filipino sa BEC.Ang eksposyur sa iba t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat ay pagtutuunan ng isang linggong sesyon sa bawat markahan.Sa pag-aaral naman ng panitikan. sa kung ano man angsocial relevance ng sinuring akda.Bibigyan din ng pansin ang pagtatamo ng kasanayan sa pang-akademikong wika ang paggamit ng wika sa pormal na diskurso. ang pagtuturo/pagkatuto ng Filipino bilang isang subject pangwika ay naglalayong maglinang ng kahusayan hinggil sa maunawaing pagbasa at pagkilala sa mga tiyak na istrukturang gramatikal.aaral at paghahambing sa estilo ng pagsulat at paggamit ng wika sa mga kontemporaryong akdang pampanitikan upang maisabuhay ng mga estudyante ang nilalaman. Noli Me Tangere (sa ikatlong taon). paguulit ng mga salita.Sa ganitong lapit. pahiwatig. sa apat na haligi ng pagkatuto. susundan ng pagsusuring linggwistika. nagiging hanguan ng kaalaman at kasanayang pangwika ang mga nilalaman. Nakasandig din ang pagtuturo/pagkatuto ng Filipino sa mga pampamahalaang target. at sa visyon at misyon ng Departamento ng Edukasyon. partikular na sa Araling Panlipunan. pagsasanibin ang mga interdisiplinaryong paksa at talasalitaang nakapaloob sa iba t ibang uri ng texto tulad ng mga textong prosijural. pag-aagawan ng kahulugan ng . Upang matamo ito. Florante at Laura (sa ikalawang taon). atEl Filibusterismo (ikaapat na taon). paglikha at pagpapahalaga.Kasabay rin nito ang pagtiyak sa mga batayan at sukatan ng pagkatuto tulad ng mga teorya. pantig. Sa bahagi ring ito. at ang pagkatuto ng iba t ibang istrukturang gramatikal. kapangyarihan ng salita. onomatopea. masusuri ang akda batay sa mga ibig sabihin ng salita (pamimili ng salita. Sa huling dalawang taon.Iminungkahi niyang gamitin ang istratehiyang Teaching Grammar through Text Types (TGIT).Sa paglalapit ng akda sa mga mag-aaral.Ayon kay Chioco (2007).Sa unang dalawang taon sa sekondarya. referensyal.Ang pagaaral ng tiyak na istruktura ng wika ay hahanguin sa mga paksang pangnilalaman ng subject na Araling Panlipunan. makikilala ang Filipino bilang Filipino sa Iskolar na Pakikipagtalastasan. literari at politiko-ekonomik. ang pagtalakay ay magsisimula sa paglalapit ng akda sa mga tiyak na karanasan ng mga mag-aaral. s. ang bibigyan ng fokus ay ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na istrukturang gramatikal ng Filipino bilang isang wikang kasabay ng pagtatamo ng wastong kasanayan sa malikhaing pagbasa.Sinasabing mas mainam kung ang mga akdang pampanitikang nabanggit ay maging batayan sa malalim na pag.Sa proseso ng pagkatuto. 65 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Mananatili rin ang pagbibigay-pansin sa mga tiyak na akdang pampanitikan:Ibong Adarna (sa unang taon). pamantayan at simulain. ang pagkatuto ng tiyak na istrukturang gramatikal ng wika ay kasabay sa paglinang ng maunawaing pagbasa. ang fokus ay ang pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng eksposyur sa iba t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat. susundan ng pagsusuring pangnilalaman. 37. letra. batay sa kautusan ng DepEd Order No.

koda ng komunikasyon. Sa Filipino rin.Pangunahing rekomendasyon ng sarbey ang pagrerebyu ng BEC Filipino na nakatuon sa (a) balangkas. ang pagkatuto ng komposisyon ay gagawing isang proseso.aaral sa tunay na buhay. at proseso ng revisyon.Noong dekada 70 hanggang simula ng dekada 80. MENDOZA TOMO XX BLG. pag-uulit. at iniulat ang kinalabasan ng isang sarbey.Sa paglikha. ikli. Tinatawag itongprocessed writing isang kasanayang dapat malinang ng estudyante upang maipamalas ang kagalingan sa paggamit ng wikang Filipino.J. Sa pagtalakay sa aspektong pangnilalaman. pagbabago.Susundin ang proseso ng pagsulat. ngunit hanggang doon lamang. ang binagong kurikulum na Filipino ang siyang magiging sandigan ng bawat magsisipagtapos na estudyante upang maging ganap ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang sarili bilang mga Filipino. Sa mga paaralan.hiwalay ng mga kompetensi sa halip na pagbibigay.May mga pag-aaral na nagsasabi na ang isa-isang paglinang ng kasanayan.bago). at akademik na wika/rejister. tumawag ang Bureau of Secondary Education (BSE) ng isang konsultatibong pulong. guhitan. Samantala sa tersyarya. pageedit.Kaya ang pagtuturo ay isa-isang paglinang ng kasanayan bagamat marami nang pag-aagam-agam sa ganitong gawi sa pagtuturo. ipinatupad ang bagong kurikulum na may layuning maakit ang mga estudyante upang maging integral na nilalang ng 68 R. Ano mang naisulat ng mga mag-aaral ay ituturing na personal.May ilang pagtatangka upang magkaroon ng mga batayang reporma sa kurikulum. susuriin ang akda sa mga nais sabihin nito sa mga tiyak na tradisyonal na elemento.ano pa. 2 ABRIL 2008 ang uunahin o bibigyan-pansin. pagsunod-sunod. at kung ano. mahabang oras pa rin ang ginugugol sa mga guro sa paglinang ng mga hiwa. pagbabahaginan.Sa kabilang banda. ang estudyante ay inaasahang may sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-unawa at paggamit ng wikang pang-akademiko na isang basehan sa pagkakakilanlan natin bilang Filipino. nagsimula ang pagmomonitor ng BEC Filipino sa sekondarya. kulayan.salita. 2006). etimoloji ng salita).Ang isinulat ay daraan sa pagwawastong pansarili at pagwawasto ng iba. naipahahayag ang malaya at natural na saloobin. kung alin ang lilinangin sa unang semestre o ikalawang semestre at ilan pang katulad nito. (b) nilalaman at (c) kasanayan sa pagkatuto. pangunahing diwa. halimbawa sa pagtukoy ng detalye. revisyon at faynalisasyon.Nang sumunod na taon (Enero 5-6.Maaari ring suriin ang akda batay sa pagkakabuo ng mga pangungusap (haba. at tutukuyin ang bisa nito sa kamalayang panlipunan.Ang unang ginawa ng Komisyon ay ang pagrebisa sa kurikulum ng lahat ng tersyaryong programa sa lebel nabaccalaureate.tuon sa uri ng literasi na kailangan ng mga mag. ang mga mag-aaral ay aakaying makalikha ng mga tiyak na genre ng panitikan habang sa pagpapahalaga ay aakayin silang magsuri ng kanilang sariling gawa batay sa mga natutunang pamantayan. Taong 2005.Sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa kahalagahan ng Filipino hindi lamang bilang subject bagkus bilang wikang pambansa.Naroon pa rin ang walang. pananaw at ideya upang ito ay maging madaling maunawaan at ma-conceptualize ng bawat . maraming edukador ang naniniwala na ang mabisang paglinang ng kasanayan sa pakikipagtalastasan ay ang pagtiyak ng isang set ng hiwa-hiwalay at dimagkakauring kasanayan na tinatawag na mga makrong kasanayan.Walang nagsasabi kung ganito ba ang dapat na pagsunod-sunod o paglalahad ng mga kasanayan. Noong 1996-1997. sanhi at bunga ay hindi nakatutulong upang maging magaling sa komprehensyon ang mga mag-aaral (Rosenshine sa Badayos 2007). Ang Filipino sa antas tersyarya Ang paglikha ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ay napaloob sa RA 772 na tinawag na Higher Education Act of 1994. walang.kamatayang bilugan.

Dahil dito. at paglilinang ng maka.Diyos.Kaya ang damdaming pagka. ang globalisasyon ang isa sa mga pinakalantad na realidad sa kasalukuyan na nakaapekto sa iba t ibang bahagi ng buhay at ito ang pangunahing dahilan na nagbibigay ng bagong batayan at katuturan sa umuusbong na papel ng mga indibidwal.Samakatuwid. kaalaman at mga tao sa mga bansa ang nagpalawak sa kasalukuyang gamit ng konsepto 69 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO ng globalisasyon. 2007).Masasabing ang kurikulum na Filipino ang siyang susi sa pagbubukas ng kaisipan. ang globalisasyon ay mailalarawan bilang mga samo t saring proseso na naglalayong mapag-isa ang iba t ibang network ng mga network sa buong mundo sa pamamagitan ng kompetisyon.Ang kasalukuyang prosesong ito ay bumabalot at nagpapabago sa lahat halos ng antas ng buhay at lipunan sa iba t ibang lugar sa buong mundo. ay ang pagkakaroon ng kaisipang Filipino. ayon kay Garcia. at pagtutulungan. makatao.Sa mga sumusunod na bahagi ng papel. Filipino at Globalisasyon Nakita natin ang katayuan ng Filipino na kurikulum sa pamamagitan ng paglatag sa bawat antas ng edukasyon.Matatamo rin ang pagkakaisa dahil sa paggamit ng wika.estudyante. propesyunal sa iba t ibang larangan). kasaysayan.Ang malakas na pagkakaisa rin ang magpaparami sa mga mamamayang makikisangkot sa mga benepisyo ng globalisasyon.Hindi dapat mawala o maging konsuelo de bobo lang ang pagkakaroon nito sa kurikulum. ilalatag ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino sa pagpapaigting ng damdaming pagka.Ang malakas na pagkakaisa ng mga Filipino ang panlaban sa kultura ng eksklusyon ng globalisasyon na pumapatid sa mga mahihina at di-kompetitibo.Ang lawak.Upang matamo ang malakas na pagkakaisa. kultura. kinakailangang pasiglahin. heograpiya at iba pa). at makinabang sa mga benepisyo ng globalisasyon. kakailanganin ding pagyamanin ang antas ng kaalaman sa iba t ibang disiplina sa wikang Filipino upang maging instrumento ito sa pagpapakitid ng mga agwat sa pagitan ng mga mamamayan sa iba t ibang aspekto ng lipunan.Filipino sa hamon ng globalisasyon. Sa paggamit ng wika ay napapalapit din ang estudyante sa mga ibang kapwa Filipino. madaling maipamamalas ng mga estudyante ang kanilang kahusayan sa paglinang ng mga kaalamang natutunan sa mga aralin at sa aktuwal na karanasan. at palakasin ang diwa at yaman ng Filipino upang makipatunggali. makakalikasan at makabayan na pananaw ng isang Filipino dahil sa nilalaman nito tungkol sa Filipinas (tao.Filipino. dapat ipaglaban ito bilang pangangailangan.Kinakailangang maunawaan ng mga ordinaryong mamamayan ang mga prinsipyo at konsepto sa wikang alam nila sa kanilang pakikisangkot sa proseso ng globalisasyon. institusyon at istruktura sa isang lipunan. lalim. ang paglinang sa identidad ng Filipino ang siyang pinakadahilan kung bakit patuloy na ipinaglalaban ang pagkakaroon ng sariling wika na siyang magiging sandata sa paglinang at pagyabong ng ating pagka-Filipino. Dito ay malaki ang papel na ginagampanan ng mga intelektuwal (guro.Kaya dapat magkaroon ng isang estandardisadong wika sa kodipikasyon sa pamamagitan ng mga diksyunaryo. at bilis ng paggalaw ng mga produkto. ang pagkaFilipino (Garcia.Kaya ang nilalaman at kasanayan ng kurikulum na Filipino ay dapat iangkop o iangkla sa pangangailangan ng isang estudyanteng magtatapos upang mapalakas ang kakayahan niya na makipagtunggali sa kalakarang global. nagkakaroon ng lalim at lawak ang damdaming Filipino. Dahil dito. kapital.Ayon kay Tullao (2001). nakikilala ang subkultura ng mga kababayan. manwal at . pakikipag-ugnayan. pagyamanin.Kaya ang Filipino ay hindi lang isang tool subject sa kurikulum kundi isang daan ang pagyabong ng ating damdamin at kaisipang maka-Filipino.

titser. malawakan itong ipalaganap.Kasunod nito ang kultibasyon na tumutukoy sa pagbuo ng korpus ng mga sulatin sa iba t ibang intelektuwal na disiplina. MENDOZA TOMO XX BLG. mag-aaral. pagpapataas ng produktibidad at marami pang iba.Kung global ang tinatahak natin.Dapat may mga paniniwala. laging isaisip ang paglinang ng mga mag-aaral sa hinaharap. Ang wika ay magagamit upang .Kritikal ang mga ito sa paghahanda ng ating mga mag-aaral sa pagkatutong walang hangganan. pagtuturo at pagkatuto ay nagbunga ng makabuluhang pagbabago at pag. 2 ABRIL 2008 ang estudyante.Sa korpus na ito ibabatay ang rejister ng wika. pagkasira ng kapaligiran.Dapat tayong maniwala na ang mahuhusay na estratehiya at inobasyon sa pagtuturo/pagkatuto ay hindi galing sa mga aklat o sa mga experto daw. magagawa ng mga guro.Ang kurikulum ay dapat na maging kasangkapan upang makalinang tayo ng mga estudyanteng may sapat na kakayahan at kaalaman na titingalain hindi lamang pambansa kundi pandaigdig. pagbabayad ng tamang buwis. politikal. mahirap matiyak kung ang mga reporma o inobasyong inilunsad sa kurikulum.Hindi lamang mabisa ang wika sa agarang mobilisasyon. at isailalim ang mga ito sa ebalwasyon at kung napatunayang epektibo at mabisa. mithiin. nars.Unti-unti tayong lumayo sa kultura ng pagsang-ayon (culture of conformity). tunguhin at simulain ang magdidikta ng kabuuang sistema ng mabisang pagtuturo at pagkatuto hindi lamang sa wika bilang wika ng komunikasyon kundi pati rin sa panitikan. 2006). Bilang mga Filipino. o ang tangi at tiyak na gamit ng wika sa bawat larang (Zafra. Hindi sapat na tungkol sa wika lamang ang itinuturo. magulang at pamayanan na matukoy kung matutugunan ba nila ang itinakdang layunin o dili kaya naman ay mayroon ba silang pag-unlad:kung wala tayong mga standard at asesment. Magsama-sama tayong lahat upang makalinang ng mga global-class competency standard and assessment. abogado.Sa pamamagitan ng mga standard at assessment. bilang paghahanda para sa kanyang kinabukasan bilang isang doktor.Dapat ang mga nilalaman ng bawat subject ay nakaangkla sa larangan o disiplina kung saan nagpapakadalubhasa 70 R. kultural at global na kabuluhan. ang mga estudyante ay inaasahang nakalilinang at nahahasa ang kanyang kakayahan ayon sa larangan o disiplinang kanyang susuungin upang maging ganap na kapaki-pakinabang sa mundong kanyang kinagagalawan mapalokal o mapaglobal. negosyante o ano pa man na kanyang tatahakin upang makamtan ang kanyang pangarap.Kaya mas mainam kung sa unibersidad o kolehiyo pa lamang. Mahalaga rin ang papel ng wika sa mobilisasyon ng mga mamamayan tungo sa kaunlaran. Ang kurikulum ay nararapat lamang sigurong hugutin ayon sa pangangailangan ng isang partikular na pangkat ng mag-aaral upang maging makabuluhan sa daigdig na papasukin nila pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya nararapat na magkaroon ng isang estandardisadong wika sa kodipikasyon na gagamitin sa Filipino sa bawat antas sa edukasyon upang matamo o makamit ang visyon ng bansa na maging globally competitive sa pamamagitan ng paglinang ng mga global-class competency standard and assessment.Sa pagsasagawa nito. dapat bigyanpansin ang Filipino na kurikulum bilang pinakasusi sa pagpapanatili sa identidad o pagka-Filipino. Kailangan ang malawak at makabuluhang pagsasanib ng mga paksang may sosyal. nagagamit rin ito sa pagtugon sa mga isyung pangkaunlaran tulad ng populasyon. istratehiya at inobasyon sa mabisang pagtuturo. accountant.Sana ay magkaroon tayo ng isang mekanismo sa pagtukoy at pagkilala ng mga napapanahong teknik.J. pananaw. ekonomik. pagpopondo ng kaunlaran. mag-isip tayo sa ating sarili para magampanan natin ang tungkulin hindi lamang sa ating bayan kundi pati na rin sa gampaning global.gramatika.unlad. pagnenegosyo.

Diliman. NISMED Auditorium. Diliman. 2005. University of the Philippines. Ang Bago at Makabago sa Pagbabago: Ang Nagpatuloy na Inobasyon at Hamon sa mga Isyu ng Pagtuturo at Pagkatuto ng/sa Filipino. Ang Filipino sa General Education Curriculum (GEC) ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon. Pamantasang De La Salle. ekonomiya. Constantino. Quezon City. Fanny. NISMED Auditorium. 10. ang Filipino na kurikulum ang siyang sandigan sa pagkatuto at paglinang sa mga kasanayang pangangailangan sa pag-unlad at pagsulong ng bansa. 2007. Basic Education Curriculum Filipino. October 25. Philippines. Tullao. Garcia. Educational Research for Policy and Practice. Mendoza. kundi sa galing natin sa ibang wika lalong-lalo na sa wikang English. Quezon City. batas. Pambansang Seminar. 2007. Makikilala rin ang Filipinong sikolohiya. NISMED Auditorium.Workshop ng SANGFIL: Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon.26. J. Tereso. Makabayan Curriculum for Secondary Schools in the Philippines: The Development of Citizenship. TALASANGGUNIAN Badayos. Pamela.Presentor. University of the Philippines.Sa harap ng globalisasyon. Pambansang Seminar-Workshop ng SANGFIL: Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. October 11-13 2007. Ang Curriculum Development na Filipino. Paquito. napag. Kaya dapat panatilihin at pagtuunan ng pansin ng pamahalaan at ng iba pang ahensya ang kahalagahan ng kurikulum na Filipino.uugnay ang lahat ng mga mamamayang Filipino sa kanilang pakikilahok sa mga nabanggit na aspekto ng lipunan kung may sapat na kasanayan at kaalaman sa Filipino. Reforming Learning. . Vol. October 8. na wika ng globalisasyon. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher. Rizalyn. Diliman. Field Notes.Workshop ng SANGFIL:Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. at kultura. Makabayan in the Philippine Basic Education Curriculum: Problems and Prospect for Reforming Student Learning in the Philippines. October 25-26. Isagani. kultura at wika kung ito ay naipapakita. Rizalyn. sa Pagharap sa Hamon ng Kasalukuyang Kurikulum ng DepEd at CHED: Implementasyon at Aplikasyon. 28 AbriL 2004. Pagbukas na Pananalita. Seminar sa Filipinolohiya. Chioco. . Daluyan: Journal ng Wikang Filipino8:1-2. Pamantasang De La Salle. October 25-26. Ang Walang Katapusang Balitaktakan hinggil sa Wikang Pambansa at sa Wikang Panturo. University of the Philippines. 2401: The 71 MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Official Newsletter of De La Salle University. Wikang Filipino Wika sa Globalisasyon. Diliman. Quezon City. 39. Bernardo. Cruz. Presentor. Huwag hayaang ang Filipino/Kurikulum na Filipino ay mabuwag upang mabigyan-pansin ang English bilang wika ng globalisasyon.26. 2007. 2007. Allan & Mendoza. Galileo. University of San Carlos. naisasagawa at naipagmamalaki ng bawat estudyanteng nakapag-aral ng sapat na kaalaman at kasanayan sa kani-kanilang mga subject na Filipino. Pambansang Seminar. Ilang tala sa estado at direksyon ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino. Zafra. NISMED Auditorium.Sa larangan ng pulitika. no. 2007. Ang Basic Education Curriculum: Pang-elementarya. University of the Philippines. Cebu City. 28 Abril 2004.Manila.Makikilala ang identidad na Filipino hindi lamang sa paggamit ng pambansang wika at sa mga katutubong wika. Lacuna. Wika sa Edukasyon:Hanggang Salita Lamang. October 25. Quezon City. Seminar sa Filipinolohiya. 2006.mapalawak ang kapasidad ng ekonomiya na makalikha ng yaman sa mga susunod na henerasyon. Cristina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful