I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag. pagtataya . pagpapahayag. Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay.‡ 1.

Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pagtatalumpati.2. pagsagot sa telepono. pag-alalay sa kilos/gawa. Hal: pag-ayon. pagtutol. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro. .

Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. Hal. paglalahad. pagsisinungaling. paghahatid ng mensahe atbp. pagpapaliwanag. pag-uulat. . paglalahad. pagpapahayg. pag-uulat ng mga pangyayari.3. paghahatid ng mensahe. pagbibigay ng tama/maling impormasyon.Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito.

atbp. Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali. paghihiwalay. pagpapaalam. panunudyo. pagbati. pagtanggap. pag-aanyaya. . Hal.4.

paghingi ng paumanhin. pagrerekomenda.5. . pagmumura o maingat na pagpili ng salita. . Hal. Personal. pagpapahayag ng galit. pagsigaw. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao.

Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. pag-eeksperimento. pagtatanong. paggawa ng hypothesis. Hal. . pagpuna. di-pagsang-ayon. pagbibigaykongklusyon.6. Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. pagsagot. pagtaya. pagsangayon. pangangatuwiran.

mga larong pangwika. panunukso. pag-iingay ng sanggol. panunudyo.7. pag-awit ng isang mang-aawit. Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. Hal. pagsasalaysay nang labis .

2. 3.II. . Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon. pagpapahayag ng saloobin. Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. damdamin at emosyon. Emotive ± Pandamdamin. Ayon kay Jakobson 1.

. paggamit ng wika para sa sariling kapakanan.4. Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5. 6. Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. Poetic ± patula.

3. Ludic ± pagtutugma. paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan. . Robinson 1. pagbibiro. Ayon kay W.paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita.P. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao.III. 2. Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan.

Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa. . 5. katauhan at damdamin. Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba.4.Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili. pagpapaliwanag. 6.

. Pagtuturo.7. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon. 9. Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. 10.paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful