I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

‡ 1. ± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag. pagtataya . Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay. pagpapahayag.

Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap.2. . Hal: pag-ayon. pagtatalumpati. pagsagot sa telepono. pagtutol. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pag-alalay sa kilos/gawa. pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro.

pag-uulat.3. paghahatid ng mensahe atbp. Hal. pagpapahayg. pag-uulat ng mga pangyayari. paglalahad. . paghahatid ng mensahe.Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito. paglalahad. Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. pagbibigay ng tama/maling impormasyon. pagpapaliwanag. pagsisinungaling.

pagpapaalam. pag-aanyaya. . pagtanggap. Hal. panunudyo. Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali.4. paghihiwalay. atbp. pagbati.

pagrerekomenda. .5. . pagmumura o maingat na pagpili ng salita. paghingi ng paumanhin. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya. pagsigaw. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. Hal.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. pagpapahayag ng galit. Personal.

Hal. . di-pagsang-ayon. Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig.6. Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. pagtatanong. pagbibigaykongklusyon. paggawa ng hypothesis. pagpuna. pagsagot. pangangatuwiran. pagtaya. pagsangayon. pag-eeksperimento.

Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. mga larong pangwika. pag-awit ng isang mang-aawit. pag-iingay ng sanggol. pagsasalaysay nang labis . Hal.7. panunudyo. panunukso.

Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon.II. Ayon kay Jakobson 1. pagpapahayag ng saloobin. damdamin at emosyon. . 2. Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. Emotive ± Pandamdamin. 3.

paggamit ng wika para sa sariling kapakanan. .4. 6. Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5. Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. Poetic ± patula.

P. Ludic ± pagtutugma. . paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan. Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan. Robinson 1. 2.paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita.III. 3. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao. pagbibiro. Ayon kay W.

4. Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa. 5. katauhan at damdamin. . 6. Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba.Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili. pagpapaliwanag.

. 8. 9.paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 10. Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao.7. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon. Pagtuturo.