I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag.‡ 1. Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. pagtataya . Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay. pagpapahayag.

. Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pag-alalay sa kilos/gawa. pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro. pagtatalumpati. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. pagsagot sa telepono. Hal: pag-ayon. pagtutol.2.

pagpapaliwanag. paglalahad. . pag-uulat. paghahatid ng mensahe atbp.Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito.3. pagbibigay ng tama/maling impormasyon. Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. paghahatid ng mensahe. pagpapahayg. pagsisinungaling. paglalahad. Hal. pag-uulat ng mga pangyayari.

4. pagtanggap. Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. atbp. . pagpapaalam. pag-aanyaya. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali. paghihiwalay. Hal. panunudyo. pagbati.

Personal.5. pagmumura o maingat na pagpili ng salita. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya. . Hal. pagpapahayag ng galit.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. . pagrerekomenda. paghingi ng paumanhin. pagsigaw. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika.

Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. . pagpuna. Hal. paggawa ng hypothesis. pag-eeksperimento. pagsangayon. pagtaya. pagsagot.6. pangangatuwiran. Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. pagtatanong. pagbibigaykongklusyon. di-pagsang-ayon.

pagsasalaysay nang labis . panunukso. Hal. mga larong pangwika. pag-iingay ng sanggol.7. panunudyo. Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. pag-awit ng isang mang-aawit.

Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon. . pagpapahayag ng saloobin. Ayon kay Jakobson 1. 2. damdamin at emosyon. Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. 3.II. Emotive ± Pandamdamin.

Poetic ± patula. Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5. paggamit ng wika para sa sariling kapakanan.4. Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. 6. .

. pagbibiro. Ludic ± pagtutugma.III. 3.paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita. 2. Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan. Ayon kay W. paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan.P. Robinson 1. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao.

5. Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa. 6. . katauhan at damdamin. pagpapaliwanag. Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba.4.Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili.

paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 8. 10. Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay. . Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon.7. Pagtuturo. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful