I.

Panlahat na Gamit ng Wika
Naglahad sina Michael A.K. Hallliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika

± Mga bigkas na ginaganap pagpapangalan/pagbabansag. Pinababayaan ng wikang pagalawin ng tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. pagtataya . pagpapahayag.‡ 1. Instrumental ± Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari/maganap ang mga bagay-bagay.

pagtutol. Regulatory ± Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. . pagtatakda ng mga alituntunin at alituntunin sa paglalaro.2. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Hal: pag-ayon. pagtatalumpati. pagsagot sa telepono. pag-alalay sa kilos/gawa.

pagbibigay ng tama/maling impormasyon. pag-uulat ng mga pangyayari. paglalahad. pagpapaliwanag. paghahatid ng mensahe. paghahatid ng mensahe atbp.3. pagpapahayg. pagsisinungaling. pag-uulat. Representasyunal ± Gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman tungkol sa daigdig. .Karamihan sa pang-araw-araw na gamit ng wika ang gamit na ito. paglalahad. Hal.

paghihiwalay. Nangangailangan ang matagumpay na interaksiyon ng wastong pag-uugali. pagpapaalam. pagtanggap. Hal. atbp. panunudyo.4. Interaksyunal ±gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. . pag-aanyaya. pagbati.

paghingi ng paumanhin. pagpapahayag ng galit. Personal.5. alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. Malaya siyang magbuka ng bibig o magsawalang-kibo kung nais niya. . Hal.gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. pagsigaw. pagmumura o maingat na pagpili ng salita. pagrerekomenda. .

. pangangatuwiran. pagtaya. pagtatanong. pagsangayon.6. pagbibigaykongklusyon. di-pagsang-ayon. Heuristic ± gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. pag-eeksperimento. Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. Hal. pagpuna. pagsagot. paggawa ng hypothesis.

pag-awit ng isang mang-aawit. panunudyo. panunukso. Hal. mga larong pangwika. pagsasalaysay nang labis . Imahinatibo ± Ito ang wikang ginagamit para sa kasiyahan sa paggamit ng wika bilang tunog at pag-iisip ng walang magawa sa kabilang dako. pag-iingay ng sanggol.7.

Kognitibo/reperensyal/Pangkaisipan ± pagpaparating ng mensahe at impormasyon. 2. damdamin at emosyon. . Emotive ± Pandamdamin. Ayon kay Jakobson 1. pagpapahayag ng saloobin.II. Conative ± paghimok at pagimpluwensiya sa iba sa pamamagitan ng mga pag-uutos at pakiusap. 3.

Metalinggwal ± paglinaw sa mga suliranin tungkol sa mga layunin ng mga salita at kahulugan. 6. Poetic ± patula. paggamit ng wika para sa sariling kapakanan. . Phatic ± pakikipagkapwa-tao 5.4.

Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at pakikipagkapwa-tao. Ayon kay W. Ludic ± pagtutugma. . 2.paggamit ng wika upang simulanalalayan at tapusi ang pagkikita. Robinson 1.P. Estetiko ± paggamit ng wika sa paggawa ng panitikan.III. paggawa ng mga salitang walang katuturan o kawawaan. pagbibiro. 3.

Pag-alalay sa iba ± paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan ang kilos o damdamin ng iba. pagpapaliwanag. 6. Pag-alalay sa sarili ± kaugnay ang ugali at damdamin ³Pagkausap sa Sarili´ nang tahimik o mag-isa. katauhan at damdamin. .Pagpapahayag ng sarili ± pagpapahayag nang sarili.4. 5.

7.paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. 8. Metalanguage ± paggamit ng wika sa pagtalakay. 10. . Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan ± paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. Pagtuturo. Pagtuturo ± paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful