WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. . Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. gayundin sa pamahalaan. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. Pambansa o karaniwan . [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. kung pahihintulutan ng batas. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. hindi nag-iisa ang Filipino. o pamantayan dahil kinikilala. makulay. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. bilang isa rin sa opisyal na wika. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard. malalalim.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Narito ang mga uri nito: 1. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. tatlo.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. Pampanitikan o pangretorika . Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. karaniwang matatayog. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. at masining. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. karaniwan. Gayumpaman.

nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. sa teoriya. Seksyon 3(2). sa Metro Manila. Noong 1959. 5. ang Pambansang Punong Rehiyon.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. na ang Filipino ³ang katutubong wika. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. 3. 2. 1992. Seksyon 6. nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Artikulo XV. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. ng Saligang Batas ng 1987. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. 1937. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. pasalita at pasulat. nilaktawan ng Artikulo XIV. ang Filipino ay. Gayumpaman. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. tulad ng Bisaya. kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo.´ Gayumpaman. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. dahil doon. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves.´ Gayundin. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. 4. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino.[2] Noong Nobyembre 13. Ito ang wika ng Maynila. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). isang wikang itinawag nitong Filipino. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1.

nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika.Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. aniya. n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka . A y o n k a y Z a f r a . ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. sa kasalukuyan. at . kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g . Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . r etori ka . shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. magsuri. Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a .Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo .Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral.lamang na. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan. Maaaring ipasok. however.li n g g u wi st i ko . T h e p r o g r a m o f intellectualization. s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika. Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g .

Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970. J . s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n .¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . Edukasyong Pantahanan atMusika. a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003).Sa Makabayan. at pagtuturo. . ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan. 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin.paglikha.Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas. Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o . Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . Science. overcome poverty. mapaloob omapalabas ng klasrum. makaunawa at makaayos ng mga µlife skill. sa lokal na kultura. sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon.Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. atM a t h e m a t i c s .a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . at (d) may kaalaman kung paanomatuto. (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R . sa sining.¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a .Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g . at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. paglalathala. a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. English.a a r a l n a maging µfunctionally literate. samusika at mga laro. A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t .

d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. p a g b a sa . Up a n g mapagtibay pa ito.A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo.u n a wa . Sa pagsulat.Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. tandem . hinihikayat ang collaborative . sa kagamitang pampagtuturo.Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito. B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a . sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. ekonomiko. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya. at pag-iisip sa Filipino. Sa kaso naman ngmga guro. naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l . nahahasa ang wastong pagbigkas. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n . p a g s a s a l i t a .Ano man ang mga pagbabago.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). pagkilala sa mga salita. pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika.at sa mga multimedia source .B i n i g y a n . ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO .teachi ng . sa kapwa magaaral. Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o . pagsulat.at team. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n . 2003). s o s y a l . Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g . Sa kasanayansa pagbasa. at pisikal. e m o s y o n a l . Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n .napagaganda ang ayos ng sulat-kamay.

a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig.a r a w. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n . Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan. Kung minsan. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat. Instrumento ng Komunikasyon . Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan.VI sa p a g sa sa a l a n g . Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan. Para matamoang mithiin ng Filipino. .malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A. Katulad ng saEnglish. walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g . hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI. S a pamamagitan nito.I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang.Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a .

Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. C. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Nagbubuklod ng Bansa . "Ang mga Indonesyan. ang Mandarin. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. Aguilar (1994).maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika.B. Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa.ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip ." (Relova: 1973) D. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Sa tungkuling ito. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika.ayon kay Reynaldo L. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon.

ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. Jose P. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. Sa ating mayamang salita. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. Ayon sa wave theory. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. gaya ng inang sa atin ay nagpala. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Sa pamamagitan nito. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. . Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. sa pamamagitan nito. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. nalilikha o naiimbento. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc.nobela. Malaysia at ibá pang lugár. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. kaya ating pagyamaning kusa.

Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos.Pinagmulan ng wika Ding Dong . ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Story of Tower of Babel. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . Based on the Bible. at iba pa. Natutunan kahit walang nagtuturo.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . Dito ang tunog mula sa mga tao. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Bow Wow kalikasan. ang tunog-kulog. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Pooh Pooh tao. Mula noon hanggáng ngayón. ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan. Unconsciously learning the language. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. relo. lexicostatistics). Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. Aramean or Aramaic. Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . Tagalog. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng.bagay. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. Syria. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika. tren. Cebuano at marami pang ibá. ihip ng hanging. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . ang mga Filipino. at iba pa. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. Halimbawa.

panlapi at fonema. doktor. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. maglaba. isang propesor sa Amsterdam Germany. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. saya. -in-. 1. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. ang mga . Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. -an/-han Fonema = a *tauhan. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. -um-. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. ayon kay G. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. dentista Panlapi = mag-. bulaklak. /i/. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. 2. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. 4. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. Salitang-ugat = tao.Aramean. TEORYANG MUESTRA. TEORYANG YO-HE-HO. /p/. /u/. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Revesz. laba. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. TEORYANG MUSIKA. /m/. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. singsing. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. doktora 3. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. Sa Filipino. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon.

Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. Robert Blust. panulat na baybayin. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog.D. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. Ang Wikang Tagalog. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog).[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. kasama ng Ingles.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog.. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. Bilang Filipino. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. at kaalaman sa pananagalog. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. na inakdaan noong 1593. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa. katulad nina Dr. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. David Zorc and Dr. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas. Subalit. galing sa unlaping tagá. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao. sa iba't ibang antas ng katatasan. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. higit na laganap ang Ingles. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]).[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. may kahusayan. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika.

Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . sa diwang nakadarama. Noong 1937. Sa kabila ng impluwensiyang ito. Noong 1959. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Noong 1939.mga panahon. muling binalikan an paksang pangwikang ito. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Laguna. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. Noong 1971. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. sa halip na Pilipino. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. partikular na ang mga Sebwano.[6]. na naisulat noong ika-19 daantaon. na tatawaging Filipino. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. sa halip na pangpangkat etniko lamang. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. 1613). Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon. ng mga hindi Tagalog. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan. tinawag ni Pangulong Manuel L.

Sebwano. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa.[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas. Pangasinan.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon. katulad ng Hiligaynon. na nag-aatas na sa pagsulong nito.[13] Noong 1939. 1937. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas.[6][13] Noong Disyembre 30. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika.[15] Bilang Filipino. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas.[11] Noong 1935. . bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino.D. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. at iba pa. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa.A. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. kasama ng Ingles. sa isang bahagi.). Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan. Kapampangan. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog. inihayag ni Pangulong Manuel L. Bikolano.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa. Ilokano.

laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. eskima. elib (bilib). Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. o balbal. samantalang Tagalog namang ang sa iba. Una. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. ito ang may pinakamayamang uri. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). Sa apat na antas ng wika. at taga-Quezon. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. na siyang pinakamababa. ang wikang Tagalog. at may mga hiram na titik. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. istokwa (layas). . Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. Tagalog man o banyaga. iskapo (takas). haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". Halimbawa: "epal (mapapel). Sa kadahilanang ito. Halimbawa. tema at punto sa pampanitikan. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". ang balbal. palabas. tayutay at iba't ibang tono. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Batangueño. Sa Pilipinas. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. Ginagamit ang idioma.