WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

Narito ang mga uri nito: 1. o pamantayan dahil kinikilala. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. hindi nag-iisa ang Filipino. makulay. malalalim.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. bilang isa rin sa opisyal na wika. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Pambansa o karaniwan . Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. tatlo. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. . Gayumpaman. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. at masining. Pampanitikan o pangretorika . na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. gayundin sa pamahalaan. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. karaniwan.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. karaniwang matatayog. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. kung pahihintulutan ng batas.

ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. sa Metro Manila. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Seksyon 3(2). maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. Ito ang wika ng Maynila.´ Gayundin. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano).´ Gayumpaman. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. 2. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. nilaktawan ng Artikulo XIV. na ang Filipino ³ang katutubong wika. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. 5. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. Noong 1959. pasalita at pasulat. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. tulad ng Bisaya. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. 1937. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. Artikulo XV. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. sa teoriya. ang Filipino ay. ang Pambansang Punong Rehiyon. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. 3.[2] Noong Nobyembre 13. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Gayumpaman. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). dahil doon. ng Saligang Batas ng 1987. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. 1992. 4. Seksyon 6. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. isang wikang itinawag nitong Filipino.

Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika. T h e p r o g r a m o f intellectualization. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. r etori ka . ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan.li n g g u wi st i ko . kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g .lamang na.Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o .nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. aniya. however. Maaaring ipasok. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco).Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral. sa kasalukuyan. ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . at . at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka . A y o n k a y Z a f r a .Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo . ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a . ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. magsuri.

Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o . Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t .¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. samusika at mga laro. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970.a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003).Sa Makabayan. at pagtuturo.Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. J .paglikha. makaunawa at makaayos ng mga µlife skill.a a r a l n a maging µfunctionally literate. (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R . Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g .¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a . A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan.Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g .Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas. English. sa sining. An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. mapaloob omapalabas ng klasrum. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. at (d) may kaalaman kung paanomatuto. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. paglalathala. M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. sa lokal na kultura. Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto. . Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan. sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n . Science. Edukasyong Pantahanan atMusika. atM a t h e m a t i c s . overcome poverty. s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e .

B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a . Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya.Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito. nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m.teachi ng . 2003). s o s y a l . K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o . e m o s y o n a l . hinihikayat ang collaborative . at pisikal. tandem . A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l . Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n . Sa kasanayansa pagbasa.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n . Sa p a g sa sa l i t a n a ma n .at team.d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. ekonomiko. Sa pagsulat. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. Up a n g mapagtibay pa ito.B i n i g y a n . sa kagamitang pampagtuturo. p a g b a sa . pagkilala sa mga salita.at sa mga multimedia source .napagaganda ang ayos ng sulat-kamay.u n a wa . inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. nahahasa ang wastong pagbigkas. At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. Sa kaso naman ngmga guro. naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. sa kapwa magaaral.Ano man ang mga pagbabago.A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo. Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g . Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . p a g s a s a l i t a . ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto.Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. at pag-iisip sa Filipino. Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. pagsulat. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n .

at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g . at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang.VI sa p a g sa sa a l a n g . walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. Kung minsan. Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. .malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.a r a w. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan. Katulad ng saEnglish.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n . Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. Instrumento ng Komunikasyon .I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI. S a pamamagitan nito.¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A. Para matamoang mithiin ng Filipino. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies.Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a . hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.

Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika." (Relova: 1973) D. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. Aguilar (1994).ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. "Ang mga Indonesyan. ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Sa tungkuling ito. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan.ayon kay Reynaldo L. Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman.B. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. C. ang Mandarin. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. Nagbubuklod ng Bansa . Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon.

ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan nito. Malaysia at ibá pang lugár. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Ayon sa wave theory. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan. Nanggaling daw silá sa Indonesia. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. kaya ating pagyamaning kusa. Jose P. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory.nobela. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. nalilikha o naiimbento. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. sa pamamagitan nito. . gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa ating mayamang salita. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc.

ihip ng hanging. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. ang tunog-kulog. at iba pa. Pooh Pooh tao. Unconsciously learning the language.Pinagmulan ng wika Ding Dong . Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . Halimbawa.bagay. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan. Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Natutunan kahit walang nagtuturo. Syria. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Bow Wow kalikasan. Mula noon hanggáng ngayón. relo. Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . lexicostatistics). Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. tren. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika. Based on the Bible. Dito ang tunog mula sa mga tao. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. ang mga Filipino. ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Tagalog. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Aramean or Aramaic. Story of Tower of Babel. at iba pa. Cebuano at marami pang ibá.

doktor. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. TEORYANG MUSIKA. -in-. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. Salitang-ugat = tao. maglaba. Sa Filipino. laba. isang propesor sa Amsterdam Germany. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. dentista Panlapi = mag-. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. /p/. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. -um-. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. doktora 3. 2. bulaklak. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. TEORYANG YO-HE-HO. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. /i/. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. TEORYANG MUESTRA. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. ayon kay G. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. panlapi at fonema. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. ang mga . Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. singsing. 1. saya.Aramean. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Revesz. 4. /u/. /m/. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. -an/-han Fonema = a *tauhan.

noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao. at kaalaman sa pananagalog. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . panulat na baybayin. may kahusayan. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]).salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. katulad nina Dr." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. kasama ng Ingles. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog). kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. David Zorc and Dr. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana. sa iba't ibang antas ng katatasan.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. galing sa unlaping tagá. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita.[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa. higit na laganap ang Ingles.. Subalit. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas.D. Ang Wikang Tagalog. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. Bilang Filipino. Robert Blust. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. na inakdaan noong 1593. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A.

subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan. Noong 1971. Noong 1937. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. partikular na ang mga Sebwano. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. muling binalikan an paksang pangwikang ito. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. Noong 1939. sa diwang nakadarama. na tatawaging Filipino. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. sa halip na pangpangkat etniko lamang. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). sa halip na Pilipino. Laguna. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. na naisulat noong ika-19 daantaon. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. Sa kabila ng impluwensiyang ito.[6]. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. tinawag ni Pangulong Manuel L. Noong 1959. Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas.mga panahon. ng mga hindi Tagalog. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. 1613). tinawag na Filipino ang wikang pambansa. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa.

isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. kasama ng Ingles.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog.[6][13] Noong Disyembre 30. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. 1937.). lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. Sa kasalukuyan. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. Ilokano.[15] Bilang Filipino.[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan.D.A. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas. inihayag ni Pangulong Manuel L. Pangasinan. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. Sebwano. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. sa isang bahagi. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino.[13] Noong 1939. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas. at iba pa. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. katulad ng Hiligaynon. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa.[11] Noong 1935.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. Kapampangan. Bikolano. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas. . na nag-aatas na sa pagsulong nito. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas.

na siyang pinakamababa. palabas. o balbal. haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". ang balbal.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. Tagalog man o banyaga. Sa Pilipinas. ang wikang Tagalog. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. Sa apat na antas ng wika. elib (bilib). Ginagamit ang idioma. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. tayutay at iba't ibang tono. Halimbawa: "epal (mapapel). at may mga hiram na titik. Una. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". Halimbawa. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. ito ang may pinakamayamang uri. iskapo (takas). ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. Sa kadahilanang ito. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. samantalang Tagalog namang ang sa iba. Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. . dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. Batangueño. at taga-Quezon. tema at punto sa pampanitikan. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. istokwa (layas). eskima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful