WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. gayundin sa pamahalaan. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. hindi nag-iisa ang Filipino. o pamantayan dahil kinikilala. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. . Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. Pampanitikan o pangretorika . malalalim. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard. tatlo. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. kung pahihintulutan ng batas. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. makulay. Pambansa o karaniwan . karaniwang matatayog. karaniwan.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. bilang isa rin sa opisyal na wika. Gayumpaman. Narito ang mga uri nito: 1.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. at masining.

´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. Seksyon 3(2). at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Ito ang wika ng Maynila. 1937. dahil doon. 2. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. isang wikang itinawag nitong Filipino. Noong 1959. ang Filipino ay. ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa.´ Gayumpaman. Gayumpaman. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika.´ Gayundin. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika.[2] Noong Nobyembre 13. Seksyon 6. 5. pasalita at pasulat. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. sa teoriya. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1. nilaktawan ng Artikulo XIV. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. na ang Filipino ³ang katutubong wika. 4. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. Artikulo XV. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. tulad ng Bisaya. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. 3. sa Metro Manila. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. 1992. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. ang Pambansang Punong Rehiyon. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. ng Saligang Batas ng 1987.

Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo .li n g g u wi st i ko .Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. Maaaring ipasok. ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka . Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g .Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. A y o n k a y Z a f r a . Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . at . hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . however. 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . aniya. at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. sa kasalukuyan. T h e p r o g r a m o f intellectualization. kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g . Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika.lamang na. Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . r etori ka . ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a . h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral.nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. magsuri.

An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. overcome poverty. (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R .a a r a l n a maging µfunctionally literate.Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. sa sining. M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. atM a t h e m a t i c s . mapaloob omapalabas ng klasrum. English.Sa Makabayan. sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t . Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto. samusika at mga laro.¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a . at (d) may kaalaman kung paanomatuto. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003). at pagtuturo.a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n . paglalathala. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970. sa lokal na kultura. makaunawa at makaayos ng mga µlife skill. Science.¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. J . Edukasyong Pantahanan atMusika. Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o .Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g . s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin. .Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.paglikha.

Sa kaso naman ngmga guro.napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. s o s y a l . hinihikayat ang collaborative .teachi ng . sa kagamitang pampagtuturo. naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon.B i n i g y a n .Ano man ang mga pagbabago. At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya.at sa mga multimedia source . e m o s y o n a l . Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g .at team.u n a wa . May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n . Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n . pagkilala sa mga salita. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n . Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a . Sa kasanayansa pagbasa. ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o . sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika. pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. tandem . Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya. Up a n g mapagtibay pa ito. A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l . sa kapwa magaaral.Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. ekonomiko. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. Sa pagsulat.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). at pisikal.Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito.d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. pagsulat. p a g s a s a l i t a . Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . nahahasa ang wastong pagbigkas. p a g b a sa . 2003).A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. at pag-iisip sa Filipino.

at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat. Katulad ng saEnglish. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan.I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa. Para matamoang mithiin ng Filipino.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI.Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n . Instrumento ng Komunikasyon .a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang.a r a w.¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A. . Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig. at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g . kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies. walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. Kung minsan. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. S a pamamagitan nito.VI sa p a g sa sa a l a n g .Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a .

Nagbubuklod ng Bansa . sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala.ayon kay Reynaldo L. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. C. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. Sa tungkuling ito. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. ang Mandarin." (Relova: 1973) D. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip .ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. Aguilar (1994). Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan. "Ang mga Indonesyan. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman .B. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika. ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman.

Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. Sa pamamagitan nito. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. sa pamamagitan nito. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. Ayon sa wave theory. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. Jose P. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan. Malaysia at ibá pang lugár.nobela. Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. . Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. nalilikha o naiimbento. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. kaya ating pagyamaning kusa. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Sa ating mayamang salita. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas.

Tagalog.bagay.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. at iba pa. Dito ang tunog mula sa mga tao. Unconsciously learning the language. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . Cebuano at marami pang ibá. Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . tren. Mula noon hanggáng ngayón. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. relo. lexicostatistics). Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. ang mga Filipino. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos. tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg.Pinagmulan ng wika Ding Dong . ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. ang tunog-kulog. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. ihip ng hanging. Syria. at iba pa. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Aramean or Aramaic. Pooh Pooh tao. Halimbawa. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Bow Wow kalikasan. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Based on the Bible. Story of Tower of Babel. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. Natutunan kahit walang nagtuturo.

doktora 3. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. ang mga .Aramean. Sa Filipino. Revesz. dentista Panlapi = mag-. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. laba. saya. TEORYANG MUESTRA. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. ayon kay G. bulaklak. -um-. panlapi at fonema. /u/. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. singsing. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. Salitang-ugat = tao. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. /i/. -an/-han Fonema = a *tauhan. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. TEORYANG MUSIKA. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. doktor. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. 2. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. isang propesor sa Amsterdam Germany. TEORYANG YO-HE-HO. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. /p/. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. -in-. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. /m/. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. maglaba. 4. 1. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika.

na inakdaan noong 1593. David Zorc and Dr. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. katulad nina Dr. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao.[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. Robert Blust. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. Ang Wikang Tagalog. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. higit na laganap ang Ingles. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. sa iba't ibang antas ng katatasan.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. at kaalaman sa pananagalog. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]). galing sa unlaping tagá. Bilang Filipino. may kahusayan. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog. Subalit. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog).D. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa.. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. panulat na baybayin." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. kasama ng Ingles. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan.

tinawag ni Pangulong Manuel L. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon. Noong 1937. ng mga hindi Tagalog. sa diwang nakadarama. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. na tatawaging Filipino. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . Noong 1939. muling binalikan an paksang pangwikang ito. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Noong 1959. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. partikular na ang mga Sebwano. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. Sa kabila ng impluwensiyang ito. na naisulat noong ika-19 daantaon. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. 1613). Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan. Noong 1971. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda.[6]. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. sa halip na Pilipino. Laguna. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. sa halip na pangpangkat etniko lamang. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila.mga panahon.

Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas.[13] Noong 1939. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. Ilokano. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. Sebwano. Kapampangan. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas. katulad ng Hiligaynon. Bikolano. inihayag ni Pangulong Manuel L. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. na nag-aatas na sa pagsulong nito. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. 1937. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas. sa isang bahagi.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. Pangasinan. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika.A.[6][13] Noong Disyembre 30. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino.).[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. kasama ng Ingles.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV.[15] Bilang Filipino. .D. Sa kasalukuyan. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika.[11] Noong 1935. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. at iba pa. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa.

Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. palabas. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). istokwa (layas). at taga-Quezon. elib (bilib). haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. at may mga hiram na titik. Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. tayutay at iba't ibang tono. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. Batangueño. iskapo (takas). Halimbawa. na siyang pinakamababa.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. Una. Ginagamit ang idioma. . Tagalog man o banyaga. ang balbal. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. Sa Pilipinas. ito ang may pinakamayamang uri. eskima. ang wikang Tagalog. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. Sa apat na antas ng wika. o balbal. Sa kadahilanang ito. samantalang Tagalog namang ang sa iba. tema at punto sa pampanitikan. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. Halimbawa: "epal (mapapel). ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino.