WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

Ginagamit ito sa mga usapang pormal. hindi nag-iisa ang Filipino. karaniwang matatayog. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. malalalim. at masining. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. Narito ang mga uri nito: 1. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. gayundin sa pamahalaan. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. . tatlo. Pambansa o karaniwan . Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. Gayumpaman. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. o pamantayan dahil kinikilala. karaniwan. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. Pampanitikan o pangretorika . [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. kung pahihintulutan ng batas.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. makulay. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. bilang isa rin sa opisyal na wika. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard.

dahil doon. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. Noong 1959. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. Artikulo XV. 3. sa teoriya. 4. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). na ang Filipino ³ang katutubong wika. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. 1937. tulad ng Bisaya. 5. ang Pambansang Punong Rehiyon. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Seksyon 3(2). nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. Ito ang wika ng Maynila. ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. isang wikang itinawag nitong Filipino. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). pasalita at pasulat. ang Filipino ay. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. nilaktawan ng Artikulo XIV. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. Gayumpaman.´ Gayumpaman.´ Gayundin. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. Seksyon 6. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. 2. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. ng Saligang Batas ng 1987. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). sa Metro Manila. 1992.[2] Noong Nobyembre 13.

at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka . Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan.nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. T h e p r o g r a m o f intellectualization. at . ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. however.Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007).li n g g u wi st i ko . A y o n k a y Z a f r a . ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. aniya.lamang na. ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral. ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . Maaaring ipasok. sa kasalukuyan. p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin.Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo .Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a . Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). r etori ka . ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . magsuri. ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g .

a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o . N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n . Edukasyong Pantahanan atMusika. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. sa sining. . Science. at (d) may kaalaman kung paanomatuto. sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan.Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. makaunawa at makaayos ng mga µlife skill. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. English. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970.Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g .Sa Makabayan. Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t .¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a .a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . J .paglikha.¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003). atM a t h e m a t i c s . ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . mapaloob omapalabas ng klasrum. s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . paglalathala. overcome poverty. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. sa lokal na kultura. at pagtuturo. 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin.Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas.a a r a l n a maging µfunctionally literate. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R . M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. samusika at mga laro. Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto.

At dahil ang kurikulum ayinteraktibo.at team. A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l . pagkilala sa mga salita.Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o .Ano man ang mga pagbabago. hinihikayat ang collaborative .at sa mga multimedia source . tandem . pagsulat.teachi ng . ekonomiko. Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g . Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n . sa kapwa magaaral. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. p a g s a s a l i t a .u n a wa . e m o s y o n a l . Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. sa kagamitang pampagtuturo. paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika. p a g b a sa . Sa kaso naman ngmga guro. 2003). Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . Up a n g mapagtibay pa ito.B i n i g y a n . Sa pagsulat.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a .d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . at pag-iisip sa Filipino.napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. Sa kasanayansa pagbasa.Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito.A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo. s o s y a l . naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. nahahasa ang wastong pagbigkas. Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya. at pisikal. nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n . naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n .

¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A. walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g . Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin. Kung minsan. at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan.a r a w. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan.Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a .I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI. S a pamamagitan nito. Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies. Katulad ng saEnglish. Para matamoang mithiin ng Filipino. Instrumento ng Komunikasyon .Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n .malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.VI sa p a g sa sa a l a n g . . Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan.

ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika.ayon kay Reynaldo L. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. Sa tungkuling ito.B." (Relova: 1973) D. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. Nagbubuklod ng Bansa . ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika.ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. "Ang mga Indonesyan. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Aguilar (1994). Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. C. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). ang Mandarin. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon.

Sa pamamagitan nito. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. Malaysia at ibá pang lugár. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. . madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. sa pamamagitan nito. gaya ng inang sa atin ay nagpala. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. kaya ating pagyamaning kusa. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Ayon sa wave theory.nobela. Jose P. nalilikha o naiimbento. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. Sa ating mayamang salita. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age).

Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. relo. Unconsciously learning the language. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos.Pinagmulan ng wika Ding Dong . Dito ang tunog mula sa mga tao. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan.bagay. at iba pa.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan. tren. ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Based on the Bible. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Mula noon hanggáng ngayón. Pooh Pooh tao. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . Natutunan kahit walang nagtuturo. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. Aramean or Aramaic. Cebuano at marami pang ibá. Tagalog. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Halimbawa. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. Story of Tower of Babel. lexicostatistics). nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. ihip ng hanging. at iba pa. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. ang mga Filipino. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . Bow Wow kalikasan. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Syria. ang tunog-kulog.

Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Revesz. doktor. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. isang propesor sa Amsterdam Germany. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. ayon kay G. Salitang-ugat = tao. TEORYANG MUSIKA. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. maglaba. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. TEORYANG MUESTRA. /m/. 1. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. 2. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. bulaklak. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. -an/-han Fonema = a *tauhan. 4. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks.Aramean. ang mga . /i/. saya. /p/. panlapi at fonema. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. singsing. -in-. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. /u/. doktora 3. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. TEORYANG YO-HE-HO. laba. Sa Filipino. -um-. dentista Panlapi = mag-.

[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]). Robert Blust. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng .na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog)." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. kasama ng Ingles. Ang Wikang Tagalog. galing sa unlaping tagá. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita. panulat na baybayin. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. na inakdaan noong 1593. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa.[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas.D. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito.. higit na laganap ang Ingles. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan. sa iba't ibang antas ng katatasan. katulad nina Dr. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. Subalit. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. David Zorc and Dr. at kaalaman sa pananagalog. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. may kahusayan. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa. Bilang Filipino. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao.

Noong 1939. Sa kabila ng impluwensiyang ito. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850).mga panahon. Noong 1937. 1613). ang Sekretaryo ng Edukasyon noon. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa.[6]. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. sa halip na Pilipino. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. sa halip na pangpangkat etniko lamang. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. Noong 1959. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. Laguna. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. partikular na ang mga Sebwano. na naisulat noong ika-19 daantaon. na tatawaging Filipino. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. sa diwang nakadarama. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. Noong 1971. ng mga hindi Tagalog. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. muling binalikan an paksang pangwikang ito. tinawag ni Pangulong Manuel L.

katulad ng Hiligaynon. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas.[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino.[13] Noong 1939. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas. Bikolano. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas. . Kapampangan. 1937. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. Sa kasalukuyan. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas. kasama ng Ingles.[11] Noong 1935. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. inihayag ni Pangulong Manuel L. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas.A. at iba pa. Ilokano. Pangasinan.[6][13] Noong Disyembre 30.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog. na nag-aatas na sa pagsulong nito.D.). bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. Sebwano.[15] Bilang Filipino. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. sa isang bahagi.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa.

o balbal. ang balbal. . ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". tayutay at iba't ibang tono. Batangueño. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. eskima. Sa kadahilanang ito. at taga-Quezon. haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". palabas. ang wikang Tagalog. iskapo (takas). na siyang pinakamababa. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. tema at punto sa pampanitikan. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. Sa apat na antas ng wika. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. istokwa (layas). Halimbawa: "epal (mapapel). Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. ito ang may pinakamayamang uri. Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. Tagalog man o banyaga. Halimbawa. at may mga hiram na titik. Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). samantalang Tagalog namang ang sa iba. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. elib (bilib). Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. Ginagamit ang idioma. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. Una. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. Sa Pilipinas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful