WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. makulay. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. tatlo. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan.mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. at masining. hindi nag-iisa ang Filipino. karaniwan.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. Pambansa o karaniwan . kung pahihintulutan ng batas. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. Pampanitikan o pangretorika . Narito ang mga uri nito: 1. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. karaniwang matatayog. o pamantayan dahil kinikilala. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. gayundin sa pamahalaan. [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. Gayumpaman. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. . bilang opisyal na wika ng Pilipinas. malalalim. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay. bilang isa rin sa opisyal na wika.

Gayumpaman. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. nilaktawan ng Artikulo XIV. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. pasalita at pasulat. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. Noong 1959. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. 1992. na ang Filipino ³ang katutubong wika. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo.´ Gayumpaman. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. 5. 4.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. tulad ng Bisaya. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. 1937. nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. ang Filipino ay.´ Gayundin. ang Pambansang Punong Rehiyon. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Artikulo XV. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). Seksyon 6. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. 2. 3. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa.[2] Noong Nobyembre 13. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. sa Metro Manila. isang wikang itinawag nitong Filipino. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. dahil doon. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. ng Saligang Batas ng 1987. Seksyon 3(2). [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. Ito ang wika ng Maynila. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. sa teoriya.

Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral. ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . magsuri. pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya . kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g . at . Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). Maaaring ipasok. ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a . Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog. shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w.Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo . ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. however. Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito. Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a .li n g g u wi st i ko . An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco). aniya. ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. r etori ka . A y o n k a y Z a f r a .Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. sa kasalukuyan.lamang na. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin. p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika.nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka . Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . T h e p r o g r a m o f intellectualization.

Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g . N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n . samusika at mga laro. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. . Science.Sa Makabayan. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970.a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n .a a r a l n a maging µfunctionally literate.Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o .paglikha. atM a t h e m a t i c s . Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. sa lokal na kultura. Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto. at (d) may kaalaman kung paanomatuto. makaunawa at makaayos ng mga µlife skill.Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan. sa sining.¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a . overcome poverty.¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003). Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t . J . mapaloob omapalabas ng klasrum. (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R . at pagtuturo. sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin. Edukasyong Pantahanan atMusika. a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive. paglalathala. s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . English. An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.

at sa mga multimedia source . Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a .teachi ng . Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. s o s y a l . at pisikal. ekonomiko. p a g b a sa . pagkilala sa mga salita. isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . sa kagamitang pampagtuturo. at pag-iisip sa Filipino. May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n . nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan.u n a wa . Sa kaso naman ngmga guro. Up a n g mapagtibay pa ito. Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g .napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. e m o s y o n a l .Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. sa kapwa magaaral.An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002).d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l .A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo. naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. Sa pagsulat. Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n .at team. ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo.Ano man ang mga pagbabago. 2003). Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g . nahahasa ang wastong pagbigkas. Sa kasanayansa pagbasa. Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya.B i n i g y a n . p a g s a s a l i t a .Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito. sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n . paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika. pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. hinihikayat ang collaborative . tandem . pagsulat. K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o .

Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n . Katulad ng saEnglish. Kung minsan. . at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g .¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan.VI sa p a g sa sa a l a n g . Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin.a r a w. Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a .ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. S a pamamagitan nito. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig. Para matamoang mithiin ng Filipino.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang. walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. Instrumento ng Komunikasyon .I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa. at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan.malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto.

Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan.maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o . Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . Nagbubuklod ng Bansa . Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. C.ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan.ayon kay Reynaldo L. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Sa tungkuling ito. Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman. ang Mandarin. noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!). Aguilar (1994).B. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod." (Relova: 1973) D. "Ang mga Indonesyan. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala.

Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Malaysia at ibá pang lugár. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. . Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. Ayon sa wave theory. Sa pamamagitan nito. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Sa ating mayamang salita. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. sa pamamagitan nito. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. kaya ating pagyamaning kusa. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. nalilikha o naiimbento. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi.nobela. gaya ng inang sa atin ay nagpala. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Jose P. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa.

bagay. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. Unconsciously learning the language. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. Tagalog.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Cebuano at marami pang ibá. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig.Pinagmulan ng wika Ding Dong . at iba pa. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. Dito ang tunog mula sa mga tao. ang tunog-kulog. Natutunan kahit walang nagtuturo. Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. Mula noon hanggáng ngayón. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Halimbawa. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. Bow Wow kalikasan. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. Based on the Bible. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. ang mga Filipino. Pooh Pooh tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. lexicostatistics). sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika. Syria. Story of Tower of Babel. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Aramean or Aramaic. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . at iba pa. relo. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . tren. Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. ihip ng hanging. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô.

Sa Filipino. Salitang-ugat = tao. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. isang propesor sa Amsterdam Germany. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. doktora 3. panlapi at fonema. dentista Panlapi = mag-. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. saya. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. maglaba. 2. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. /m/. -an/-han Fonema = a *tauhan. TEORYANG YO-HE-HO. -in-. ang mga .Aramean. laba. doktor. -um-. 4. /u/. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. bulaklak. 1. TEORYANG MUESTRA. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. ayon kay G. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. TEORYANG MUSIKA. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. /i/. /p/. singsing. Revesz. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha.

Ang Wikang Tagalog. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. sa iba't ibang antas ng katatasan. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. na inakdaan noong 1593. katulad nina Dr. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa. kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. panulat na baybayin. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas.. Bilang Filipino. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. Robert Blust. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog). Subalit. kasama ng Ingles.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]).[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. David Zorc and Dr. may kahusayan. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. higit na laganap ang Ingles. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. galing sa unlaping tagá. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. at kaalaman sa pananagalog.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag.D.

ng mga hindi Tagalog. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. na naisulat noong ika-19 daantaon. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. muling binalikan an paksang pangwikang ito. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. sa halip na Pilipino. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. 1613). Sa kabila ng impluwensiyang ito. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 . Noong 1959. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Noong 1939.[6]. Noong 1971. Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. tinawag ni Pangulong Manuel L. sa halip na pangpangkat etniko lamang. Noong 1937. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. Laguna.mga panahon. partikular na ang mga Sebwano. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. sa diwang nakadarama. na tatawaging Filipino.

). Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas.[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. sa isang bahagi. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas. inihayag ni Pangulong Manuel L.[13] Noong 1939. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa.[15] Bilang Filipino. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. at iba pa.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog.[11] Noong 1935. Sa kasalukuyan. na nag-aatas na sa pagsulong nito. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. 1937. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897. Ilokano. Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. Sebwano. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo. Kapampangan. Bikolano. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika.[6][13] Noong Disyembre 30. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa.A. Pangasinan.D. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. . katulad ng Hiligaynon. kasama ng Ingles.

Sa Pilipinas. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. . Tagalog man o banyaga. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. tayutay at iba't ibang tono. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. istokwa (layas). elib (bilib). Sa kadahilanang ito. haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". Batangueño. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Una. Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. eskima. palabas. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan. samantalang Tagalog namang ang sa iba. Sa apat na antas ng wika. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. ito ang may pinakamayamang uri. Halimbawa. ang wikang Tagalog. tema at punto sa pampanitikan. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". na siyang pinakamababa. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. o balbal. Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. Halimbawa: "epal (mapapel). Ang ikatlong uri naman ang pambansa.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. at may mga hiram na titik. ang balbal. Ginagamit ang idioma. at taga-Quezon. iskapo (takas). Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful