WIKANG PAMBANSA

Ang wika ay may napaka importante ng ginagampanan sa atin dahil sa wika lahat tau ay nagkakakilanlan at nag kakaintindihan.at ang wika ay ginagamit natin sa pag sasaad n gating damdamin,saloobin at iba pa tunay ngang napaka makapangyarihan at napakaimporatante ng wika satin.
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.[1] Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika.[2] Hindi lubos na nalalaman kung saan, kailan, at paano nagsimula ang paggamit ng wika. Subalit mayroong mga hinuha at kuru-kuro ang mga dalubhasang nagsipagaral ng paksang ito. Isa sa mga teoryang ito ang nagsasabing "ginaya ng mga sinaunang tao ang mga tunog na narinig niya sa kalikasan." Halimbawa ng mga tunog na ito ang mga kahol ng mga asong-gubat o ng mga bumubukal na sapa. Dahil sa iba't ibang interpretasyon o gawi sa paggaya ng mga "tunog ng kalikasan" na ito kaya nagkaroon ng maraming mga wika sa mundo.[1]

mga karaniwang salitang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila sa mga paaralan. malalalim. o pamantayan dahil kinikilala. Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang anyo nito. Ginagamit ito sa mga usapang pormal. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa. May mahigit sa isang pambansang wika ang ilan sa mga bansa. . at masining. Pambansa o karaniwan . [baguhin] Kategorya ng paggamit ng wika Ang dalawang kategorya ng paggamit ng wika ay pormal at impormal o di-pormal. o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipagugnayan. kung pahihintulutan ng batas. karaniwang matatayog.mga salitang gamitin sa mga akdang pampanitikan. bilang isa rin sa opisyal na wika. gayundin sa pamahalaan. katulad sa Canada na gumagamit ng Pranses at Ingles. Hindi dapat ipagkamali ang pambansang wika sa namamayaning wika. Ang pambansang wika ay isang wika (o diyalekto) na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkilanlan ng isang lahi at/o bansa. Ang wikang Filipino[2] ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas ang Inggles ang isa pa ayon sa Saligang Batas ng 1987. bilang opisyal na wika ng Pilipinas. Ang araling pangkomunikasyon ang disiplinang pang-akademya kung saan pinag-aaralan ang pakikipagtalastasan. hindi nag-iisa ang Filipino. [baguhin] Pormal Ang Pormal' ay ang mga salitang istandard. bagaman de jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na mga nakapag-aral ng wika. tatlo. Pagpapaliwanag o pagpapaunawa ang tawag sa gawaing pangkaisipan upang matugunan ang pakikipagugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o senyas ng kamay.y y y Isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo ang komunikasyon. Malinaw ito kaya madaling naiintindihan ng bumabasa o nakikinig ang kahulugan nito. Ginagamit ang wika sa pagpapahayag ng pangungusap. makulay. na sinasalita ng karamihan ng mga tao sa loob ng teritoryo ng isang bansa. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. Pampanitikan o pangretorika . Gayumpaman. karaniwan. Isa itong wikang Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog. Narito ang mga uri nito: 1. maaaring kasabayan ng taong nakikipagugnanayan. ang saligang batas ng 1987 ay nagtakda ng Ingles. o higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika.

ng Saligang Batas ng 1987. [baguhin] Mga naiibang pananaw at panukala Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino. maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal. 1992. nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-³take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino.´ Tiniyak pa ng isang resolusyon[4] ng Mayo 13. kasama na ang Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. dahil doon. isang wikang itinawag nitong Filipino. tulad ng Bisaya. hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at. tulad ng mga Saligang Batas ng 1973 at 1987. na Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod:[3] 1.´ Gayundin. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy. at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. 4. 2. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. ang Pambansang Punong Rehiyon. 3. ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismong ipinagpatuloy na ³as [Filipino] evolves. nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. Seksyon 6. ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag). Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino.´ Gayumpaman. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan²dalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak (sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago. Artikulo XV. it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag). ang Filipino ay. na ipinagbisa matapos ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos. inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa. Gayumpaman. 5. may nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan. na ang Filipino ³ang katutubong wika. Ito ang wika ng Maynila. sa Metro Manila. Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. 1937. nilaktawan ng Artikulo XIV. na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong pambansang wika. Seksyon 3(2). Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika.Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa. ang pagkakaroon ng heograpiko at politikal na pagkakapatiran. sa teoriya. nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing . Noong 1959. pasalita at pasulat.[2] Noong Nobyembre 13.

I t o a n g d a p a t n a ipaliwanag sa mga kontra-Filipino na nagsasabinghindi na dapat ituro ang wikang pambansa dahilmalaganap na ito¶t nauunawaan ng marami. shall also be pursuedi n b o t h t h e e l e me n t a r y a n d s e c o n d a r y l e ve l s. ang Filipino ay de facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng Tagalog.Ma r a mi n g ko n si d e r a syo n a n g i s i n a al a n g sa p a g ka t u t o a t p a g t u t u r o n g F il i pi n o . ano man ang balakin sap a g b u o n g i s a n g k u r i k u l u m p a n g w i k a . A y o n k a y Z a f r a . p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka o a n g t a n g i a t t i ya k n a g a mi t n g wika sa isang larang. r etori ka . n a r a r a p a t d a w n a ma l i n a n g a n g k o g n i t i b o / a ka d e mi ko n g k a sa n a ya n g p a n g wi ka .nararapat isaalang-alang ang mga umiiral na teoryasa pagkatuto ng wika sa pagtatangkang bumuo ngisang kurikulum pangwika. pagdevelop ng korpus o lawas ng tekstosa ib a ¶t i b a n g a ka d e mi ko n g l a r a n g . p a n g h i h i ra m n a n g ma ypagsasalin. sa kasalukuyan. makipamuhay sa kanilangka p wa a t ma ka p a g p a h a l a g a s a ka g a n d a h a n n g buhay. ´ M a s a s a b i n g m u l a e l e m e n t a r y a h a n g g a n g se ko n d a r ya .lamang na. Ayon naman kay Espiritu (sa Chioco).Sa paggamit ng Filipino sa lahat ng level ng pag-aaral. Dapatl i n a wi n g ma g k a ka i b a a n g µg a mi t n g wi ka ¶ s a µl a r a n g . Tuloy-tuloy ito hanggang sa kolehiyo. Maaaring ipasok. 61MALAY ANG KURIKULUM NA FILIPINO Ipinag-utos ng DECS noon na ³tertiary-leveli n s t i t u t i o n s s h a l l l e a d i n t h e c o n t i n u i n g i n t e l le ct u a l i za t i o n o f Fil i pi n o . ang pagsusuri sa istrukturang gramatika ng wika sa level na ito sapagkat sayu g t o n g i t o a y ma y ka ka ya h a n n a n g ma g l i n a w. kinakailangang bigyan-fokus ang layuning matuton g w i k a a n g m g a e s t u d y a n t e u p a n g s i l a a y makapaghanapbuhay. hinihikayat na iangat ang wika bilang isangw i k a n g i n t e l e k t u w a l i s a d o . s i n a s a b i n g u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ang wika. magtasa at magsintesis ng kanilang mganatutunan ang mga mag-aaral. at k u m b e n s i y o n a n g w i k a n g g i n a g a m i t s a napakalahagang larang tulad ng a k a d e m y a . ma y n a t a t a n g i a t s a r i l i n g r e j i s t e r ter mi n ol ohi ya. kailangang gamitin itosa n a p a k a h a l a g a n g l a r a n g . Ang intelektuwalisasyon aya n g p a g b u o n g r e ji st e r n g wi ka sa i b a ¶t ibangi n t e l e k t u w a l n a d i s i p l i n a a t l a r a n g n g e s p e sya l i sa syo n ( G o n za l e s sa Z a f r a 2 0 0 6 : 3 0 ) . ang estratehiya para magamitang mga teknikal na termino mula sa ibang wika:g a n a p n a p a n g h i h i r a m. ¶ Sa mg a l i n g g u wi st a . h i n a sa t a y o n g ma g i n g b i h a sa sa Filipino at English habang nag-aaral ng mga tiyak na aralin.li n g g u wi st i ko . Ay o n ka yOtanes (sa Chioco 2007). Binanggit ni Zafra ang paliwanag ni Gonzales sailang proseso sa intelektuwalisasyon ng wika sal a r a n g n g a k a d e m y a : ( 1 ) a n g p r o s e s o n g l i n g g u wi st i ko a t ( 2 ) e kst r a . T h e p r o g r a m o f intellectualization. however. i s a n g m i d y u m s a pagkuha ng mas mataas na karunungan. magsuri. An g l i n g g u wi st i ko n g p r o se so a y ki n a p a l o l o o b a n n g p a g d e vel o p n g i sa n g e s t a n d a r d i sa d o n g a n yo n g wikang magagamit sa pagdevelop ng akademikongdiskurso. at . aniya. Sa pagtuturo ng wikas a se ko n d a r ya . h i ni ka ya t a n g p a g g a m i t n g F i l i p i n o u p a n g m a g i n g intelektuwalisado ito.Sa u n i b e r si d a d a t ko l e h i yo .

a n d u se d a t a a n d f a ct s cr e a t i ve l y s o that they can survive.¶ ang kurikulum aynaformula gamit ang mga area ng pagkatuto o basict o o l s u b j e c t : Filipino. mapaloob omapalabas ng klasrum.Ito ay mangangailangan ng sapat na pang-unawasa kasaysayan ng Filipinas.Maisasakatuparan ito s a p a m a m a g i t a n n g p a g bi bi g a y-o p o r t u n i d a d sa mg a e st u d ya n t e n a ma l i n a n g a n g ka sa n a ya n a t ma p a y a b o n g a n g k a a l a m a n s a m g a g a w a i n g n a p a p a l o o b s a kurikulum na Filipino sa tersyarya. a n d r e a l i ze a g r a ci o u s l i f e i n o u r r i sky n e w wo r l d ´ ( De p Ed Curriculum sa Mendoza 2003).¶ Angi n t e gr a syo n a y ma a a r i r i n g g a mi t i n sa i b a n g a si g n a t u r a . N a g i n g p a n l i ma n g a r e a a n g Ma ka b a ya n .a a r a l n a maging µfunctionally literate. hinihikayat ang pamamaraan ngpagtuturong may integrasyon. at pagtuturo. Pi n a ka ma h a l a g a sa mg a so syo l o h i ka l n a p r o s e s o n g i t o a n g p a g ka b u o n g i sa n g g r u p o n g µsi g n i f i ca n t o t h e r s¶ o µc r e a t i v e m i n o r i t y ¶ ² m g a i n t e l e k t u w a l n a d i s i p u l o n a ma g si si mu l a n g g u ma mi t n g mg a t e kn i ka l n a b o k a b u l a r y o a t t e r m i n o l o h i y a a t n g e s t i l o o retorika²at pagpapalaganap nito sa pamamagitann g p a g s u l a t . samusika at mga laro. Ang ekstra-lingguwistikong prosesonaman ay tumutukoy sa sosyolohikal na prosesongd a p a t i s a a l a n g . An g Ma ka b a ya n a y b i n u b u o n g : Araling Panlipunan. at ang pagbuo ng rejistera y h i g i t p a s a p a g l i k h a n g t e r m i n o l o h i y a o katawagan.Up a n g ma t u l u n g a n a n g mg a ma g . s e e k c r e d i b l e so u r ce s o f kn o wl e d g e . Edukasyong Pantahanan atMusika.Sa Makabayan. Gaya ng inilalahad sa dokumento ng BEC:³We have to educate our Filipino learners to filteri n f o r ma t i o n cr i t i cal l y. (c) maysa p a t n a ka ka ya h a n g ma t u t o sa a n o ma n g i b i g 6 2 R . sa sistemang sosyo-politikal ng bansa. M E N D O Z A TOMO XX ‡ BLG. sa sining. at (d) may kaalaman kung paanomatuto. J . overcome poverty. Ang Basic Education Curriculum An g p a g l i n a n g n g ku r i ku l u m sa F i li p i na s a ynagsimula noong 1970. raise theirp e r so n a l a n d n a t i o n al sel f e s t e e m. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ngK a t a w a n . A n g M a k a b a y a n a n g m a g i g i n g µ l a b o r a t o r y o f l i f e ¶ o p a g s a s a n a y t u n g o s a pangkabuuang pagkatuto upang malinang ang isangmalusog na sarili at pambansang pagkakakilanlan. .a l a n g p a r a m a i p a l a g a n a p atm a i p a t a n g g a p a n g m g a p r o d u k t o n g i n t e l e kt u wa l i sa syo n . 2 ‡ ABRIL 2008 niyang tuklasin. Ang rasyonale ng paglinangna ito ay ang mithiing ang estudyanteng Filipino samundong mabilis ang pagbabago ay isang mag-a a r a l n a : ( a ) ma y sa p a t n a ka ka ya h a n t u n g o s a p a n g h a b a mb u h a y n a p a g s i si ka p n a ma t u t o . Nilalayon ng BasicEd u ca t i o n Cu r r i cu l u m ( B EC) n a ma i a n g a t n g kalidad ng mga mag-aaral na Filipino at ang mganagtapos na nang may taglay na panghabambuhayna kakayahang matuto. Science.paglikha. English. paglalathala. sa lokal na kultura. Dito ang mga mag-a a r a l a y m a y p a g k a k a t a o n g m a k a p r o s e s o . atM a t h e m a t i c s . makaunawa at makaayos ng mga µlife skill. ( b ) isang aktibong tagalikha ng kahulugan.

hinihikayat ang collaborative . sa kapwa magaaral.u n a wa . Ang Filipino sa BEC An g F i li p i n o sa BEC a y l u mi l i n a n g sa mg a ka sa n a ya n s a p a ki ki n i g .napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. inaasahan siyang maglunsad ng mgag a w a i n g m a g b i b i g a y s a m g a e s t u d y a n t e n g pagkakataong magtagisan ng talino o magpalitanng mga ideya. P a r a s a m a b i s a n g pagtuturo. pagkilala sa mga salita. p a g s a s a l i t a . isang dekada angh i h i n t a y i n ( s a p a g k a t k a d a 1 0 t a o n l a m a n g nagaganap) para sa mga susog at rekonstruksyonN E S C / N S E C 1 9 9 2 . A n g k i n n i y a a n g k a t a n g i a n g i n t e l e k t u w a l .A n g h u w a r a n g g u r o a y mapagkakati wal aangtagapamahala sa pagtuturo.Ano man ang mga pagbabago.d i i n d i n s a B E C a n g V a l u e s Development o Edukasyong Pagpapahalaga mulaGrade 1 hanggang Grade 6. Nagbabahagi siya ng kaalaman atk a g a m i t a n a t k a r a n a s a n .Isang huwarang guro ang kailangan ng BEC. sinasabing pinakaangkop angp a gl i kh a n g k a r a n a s a n g i n t e r a kt i b o sa kl a sr u m. e m o s y o n a l .Pi n a p a y a g a n a n g mg a p a a r a l a n n a bumuo ng sariling plano sa implementasyon ng areana ito. pagsulat. at pisikal. at pag-iisip sa Filipino. pag-unawaat kasanayan sa pag-aaral at riserts. p a g b a sa . ang mga tiyak na kasanayan ay 63MALAY ANG KURI KUL U M NA F I L I PI NO . 2003). naiiwasan ang uri ng mga mag-aaralna naghihintay lamang ng isusubong kaalaman oimpormasyon. At dahil ang kurikulum ayinteraktibo. K a ya a n g B EC a y i n a yo s u p a n g ma g k a r o o n n g l a l o n g i n t e r a ksyo n a n g e st u d ya n t e sa g u r o . nahahasa ang wastong pagbigkas.teachi ng . Taglay niya ang kaalaman sa aralinh a b a n g b u k a s s a i b a p a n g b a g o n g k a a l a m a n s a kanyang area. naiaangatang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kaaya-ayangk a a y u s a n g p a n s u l a t i n . tandem . Sa kasanayansa pagbasa. paggamit ng mgapahayag at istrukturang gramatika. Sai n t e r a k s y o n a t k o l a b o r a t i b o n g k a r a n a s a n g nalilikha niya.at sa mga multimedia source . nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan.at team. Saklaw ng mgakasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilates atma b i sa n g p a n g . B E C 2 0 0 2 s a M e n d o z a .An g BE C a n g ka sa l u ku ya n g k u r i k u l u m sa elementarya at sekondarya (mula pa noong 2002). ekonomiko.B i n i g y a n . Sa p a g sa sa l i t a n a ma n . Si ya a ng gur onggumagabay sa mga estudyante par a maginga k t i b o s a m g a gawaing pampagkatuto. s o s y a l . Sa kaso naman ngmga guro. Up a n g mapagtibay pa ito. Sa pagsulat. sa kagamitang pampagtuturo. May sarili itong timea l l o t me n t u p a n g ma b i g ya n n g sa p a t n a o r a s a n g p a g p r o p r o se so n g mg a e s t u d ya n t e sa ka n i l a n g ka r a n a sa n sa l o o b a t l a b a s n g p a a r a l a n .

Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang naguusap ay may magkaibang wika. Kung minsan. inaasahang ang mga batayangkasanayan sa pagbasa at ang paglilinang ng mgakasanayan sa pakikipagtalastasan ay matututuhannang lubusan.VI sa p a g sa sa a l a n g . Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho nilang mauunawaan. at kahusayansa p a g p a p a h a ya g n g sa r i l i sa p a g sa sa li ta a t sa pagsulat. kung kaya inaasahang angmga estudyante ay may sapat nang kasanayan atkaalaman sa pagsusuri sa mga aralin.a r a w n a sitwasyon ng p a m u m u h a y a t s a m a b i l i s n a pagbabagong nagaganap sa daigdig. Ang mahalaga sa komunikasyon ay pagkakaunawaan. walang pagdaragdag ng bilang ng minutosa Ba i t a n g I V. Katulad ng saEnglish. hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin. Instrumento ng Komunikasyon .a r a w.¶ Makikita saunang talahanayan ang mga pamantayang ito Mga Kahalagahan ng Wika A.ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. S a pamamagitan nito. at nakapagpapamalas ng kahusayan sapagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsusulatu p a n g ma k a a n g k o p s a p a n g .malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon atiba¶t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. may pamantayang ibinigaya n g D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n ( D e p E d ) s a tinatawag na µlearning competencies.Isa sa mga nilalaman ng Filipino sa Baitang I-I I I a y a n g k o n s e p t o n g S i b i k a a t K u l t u r a . . Para matamoang mithiin ng Filipino.Inaasahang ang mga bata ay may sapat n a kakayahang makaunawa ng babasahin lalo na kungi t o a y b a t a y s a k a n i l a n g k a r a n a s a n . Napapaloob dito ang mga kaisipan at karanasann g m g a b a t a a y o n s a k a n y a n g kinalakihan.I n a a sa h a n g n g F il i pi n o sa BEC n a a n g mg a estudyante ay nakagagamit ng Filipino sa mabisangpagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig atpagbasa.a l a n g n a a n g batayang kasanayan sa pagaaral ay natutunan nasa unang tatlong baitang.Ma y n a ka l a a n g o r a s p a r a sa p a g t u t u r o a t pagkatuto ng Filipino: 80 minuto para sa BaitangI-III at 60 minuto Baitang IV-VI.

ang kaalamang ito ay sinusulat niya o kaya'y sinasabi sa isang kakilala. Lumilinang ng Malikhaing pag-iisip . noong sila ay nakikipaghamok sa mga Olandes upang makamit ang kalayaan ay sumisigaw ng "Satu Bangsa! Satu Bahasa! Satu Tuna-ir!" (Isang Bansa! Isang Wika! Isang Inangbayan!)." (Relova: 1973) D. ang Mandarin. Nagbubuklod ng Bansa . Dahil dito ang kaalamang kanyang natuklasan ay hindi kasamang nalilibing kapag ang taong nakatuklas ay namatay na. Kung titingnan nating ang mga bansang kalapit natin. Kung sakaling matapos matuklasan ni Benjamin Franklin ang kuryente siya ay namatay nang hindi man lang nya ito naisulat o hindi man lamang nasabi sa isang kakilala. Kaya naman ang unang ginawa nila matapos makamit ang kasaimlan ay bumuo sila ng isang Bahasa Indonesya na ngayon ay kanilang wikang pambansa buhat sa lahat ng wikaing sinasalita sa kanilang bansa. Wika rin ang ginagamit na midyum upang ang nabanggit na kaalaman ay mapalaganap. Ang China na siyang pinakamalaking bansa sa daigdig ay may isang pambansang wika. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. sapagkat dito pinaiiral ang malikhaing paglalang ng mga bagong pamamaraan at bagong paniniwala.ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay mahalaga upang magkaisa at mabuklod ang mga mamayan nito. "Ang mga Indonesyan.B. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng kaalaman . Sa ganitong pagkakataon masasabi nating ang wika ay gumanap ng tungkuling pagiingat sa kaalaman. ito ang pinakamahalagang tungkuling ng wika. Maagang nakilala ng mga Indonesyan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pambansang wika upang ang kanilang mga mamayan ay mabuklod. Kung ang isang tao ay nakatuklas ng isang mahalagang kaalaman. ang wika ay kinakailangang matatas at maunlad. C. Marahil ay wala pa tayong kuryente ngayon. Aguilar (1994).ayon kay Reynaldo L. Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kwento o .maraming kaalaman ang naisasalin sa bawat saling-lahi sa pamamagitan ng wika. mapapansing lahat sila ay nagsisikap na malinang ang kanilang pambansang wika. Sa tungkuling ito. Sa pamamagitan ng wika ang kaalaman ay nanatili o napangangalagaan.

. Ang importansya upang lalong paunlarin at palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa. Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón. nakabubuo sila ng mga bagong konsepto na humahantong sa paglikha o pag-imbento ng mga bagong bagay. ngunit ang pambansang wikang Filipino pa rin ang siyang mas malimit na ginagamit at mas naiintidahan sa buong kapuluan.nobela. Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó. Ayon sa wave theory. parang nararamdaman natin ang nararamdaman ng pangunahing tauhan dahil pinagagana ng wika at ating imahinasyon. Samakatwid ang wika rin ay maari ring maging batayan ng ating nakaraan at kultura. sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng payak at tiyak na panuto. madali nating makikita ang iba t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago at humulma sa pagkatao ng mga Filipino. gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang klase na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan. Nanggaling daw silá sa Indonesia. Diumanó¶y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita. kaya ating pagyamaning kusa. Tandaan natin na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual at bilang isang bansa. ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino. nakikilala ng ibang tao kung sino tayo. Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá¶t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng idea ng mga tao. naituturo sa ating ang paggawa ng isang bagay kahit hindi natin nakikita kung paano ito ginagawa. Malaysia at ibá pang lugár. Dahil sa wika maraming mga bagay ang nabubuo. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Jose P. nalilikha o naiimbento. Sa pamamagitan nito. ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Sa ating mayamang salita. Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong.

ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan.Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô. Cebuano at marami pang ibá. untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. ang mga Filipino. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Mula naman sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College: Teorya ng Wika . tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg. at iba pa. Mula noon hanggáng ngayón. ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. ihip ng hanging. Kahariang Ehipto Ayon sa haring si Psammatichos. Syria.bagay. anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Dito ang tunog mula sa mga tao. Pooh Pooh tao. relo. Bow Wow kalikasan. lexicostatistics). Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Based on the Bible. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap. Story of Tower of Babel. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá. ang tunog-kulog. Bagamá¶t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran. Natutunan kahit walang nagtuturo. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga . Wikang Aramean Believes that all languages originated from their language. Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba t ibang wika.Pinagmulan ng wika Ding Dong . tren. Aramean or Aramaic. nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas . Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá¶t ibáng grupo. Tagalog. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan. at iba pa. Charles Darwin Ito ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na On the Origin of Language . Unconsciously learning the language. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán.patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India. Halimbawa. Genesis 11: 1-9 Tore ng Babel.

saya. ang mga . TEORYA NG PAKIKISALAMUHA. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Ito ay ay unang nasapantaha ni NOIRE. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika. doktor. doktora 3. TEORYANG MUSIKA. pinaniniwalaan na ang wika ay galing sa ingay na nililikha ng taong magkatuwang o nagtutulungan sa kanilang gawain. Magkaugnay ang pagsasalita at pagmumuestra at ang sentro sa utak na kumokontrol sa paggalaw at pagsasalita ay magkalapit at magkaugnay. ang tao mismo ang gumagawa ng kaniyang wika upang may magamit sa kaniyang pakikisalamuha. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. Morpolohiya o morfoloji ± pag-aaral ng morfema. 2. isang propesor sa Amsterdam Germany. /u/. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. bulaklak. sinasaad dito na ang wika ay may melodya at tono at walang kakayahan sa komunikasyon o hindi nakakakomunika sapagkat taglay nito ang kakulangan sa mga detalye at impormasyon. Naniniwala ito na ang wika sa likas na pangangailangan ng tao upang makipagsalamuha sa kaniyang kapwa. 1. TEORYANG YO-HE-HO. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. -um-. Sa Filipino. /p/. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. -in-. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. Revesz. isang iskolar noong ika-19 na dantaon. panlapi at fonema. 4. singsing. /m/. Sintaksis ± pag-aaral ng sintaks. maglaba. /i/. pinaniniwalaan sa teoryang iyo na nuuna ang pagsasalita sa pamumuestra. Balangkas ng Wika Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. kilala sa teoryang ito ang DANISH na si OTTO JERPERSON. laba. -an/-han Fonema = a *tauhan. /a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. Ponolohiya o fonoloji ± pag-aaral ng fonema o ponema. ayon kay G. Salitang-ugat = tao.Aramean. TEORYANG MUESTRA. dentista Panlapi = mag-. Semantiks ± pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap.

Subalit. Robert Blust. Bilang Filipino. Sinasabi ng ilan na marahil sinunog ng mga unang paring Kastila ang mga ito. habang kalat ang Tagalog sa maraming mga larangan. panulat na baybayin. Nakasulat ito sa Kastila at dalawang uri sa Tagalog: nakasulat ang una Baybayin habang ang sa mga titik ng Latin naman ang isa.salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. isang bagay na patuloy pang inuusisa at pinag-aaralan ng mga nagdalubhasa sa wika. kasama ng Ingles. Tinatawag na mananagalog o mananalita ang isang may mataas. ang karaniwan at pamantayang anyo nito ang pangunahing wika sa pambansang telebisyon at radyo. ay isa sa mga pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas at sinasabing ito ang de facto ("sa katunayan") ngunit hindi de jure ("sa batas") na batayan na siyang pambansang wikang Filipino (mula 1961 hanggang 1987: Pilipino[3]). na nagpatuloy hanggang sa pagdagsa sa bansa ng mga Amerikano at mga Hapones sa paglipas ng . kasama ng mga kamag-anak nitong wika ng mga taga-Gitnang Pilipinas. at sa mga pamayanang Pilipino nasa labas ng Pilipinas. nasumpungan nila na may kabihasnan na dito: na may wika. Wala pang nailathalang aklat na nagsasabi kung gaano katanda ang wikang Tagalog.[3] na kilalala rin sa mas simpleng pangalang Tagalog. nagmula ang mga ninuno ng mga Tagalog sa hilagang-silangang Mindanao o sa silangang Kabisayaan.. galing sa unlaping tagá. nahubog ang kaisipan at kalinangan Pilipino sa kaisipang dayuhan. kaya't may ibig sabihing "mga taong naninirahan sa tabi ng ilog. at kaalaman sa pananagalog. Pinaniniwalaang hinango rin ang Tagalog mula sa salitang taga-irog dahil kilala ang pangkat ng mga kayumangging ito sa pagirog sa sinisintang kabiyak at sa pagiging tapat din sa pakikipag-ugnayan sa pinili niyang makakasama sa buhay. at mga payak na lipunang may pinunong tinatawag na datu ng bawat pangkat o barangay. Sa pagtuturo ng mga dayuhan ng kanilang kaalaman mula sa Europa. Kakaunti lamang ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang ito. Malawak na ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "tunay na wika" sa buong bansa. Ipinapalagay na sangay na kauri ng wikang Tagalog ang iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Batay ito sa isang nakaraang kaganapan. Sinasalita rin ito sa Hilagang Kapuluang Mariana." Walang mga halimbawang kasulatan ng orihinal na Tagalog bago dumating ang mga Kastila. bagaman halos nasa Ingles ang buong kayarian ng mga pahayagan. ngunit sa haka-haka ng mga dalubhasa sa pananalita. katulad nina Dr. Nang dumagsa ang mga Kastila sa kapuluan ng bansang ito. Ang Wikang Tagalog. isa ang Tagalog sa kasamang-opisyal at tanging pambansang wika sa Pilipinas. may kahusayan. David Zorc and Dr.[3] Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang taga-ilog. May kaugnayan ang salitang ito sa isang kasabihang Tagalog na "mahirap mamangka sa dalawang ilog (o irog).D. higit na laganap ang Ingles.na nangangahulugang "katutubo ng" na idinagdag sa harap ng salitang ilog. dahil sinasabi ring masademonyo ang mga halimbawang ito. at patuloy pa ring ginagamit ang mga ito sa bawat rehiyon at mga lalawigan ng bansa. sa iba't ibang antas ng katatasan. na inakdaan noong 1593. sa mga larangan ng pamahalaan at kalakalan. subalit may dokumento o kasulatang nakalimbag sa tanso na nagpapatunay na ang isang matandang uri ng wikang pinagmulan ng wikang Tagalog ay umiiral at ginagamit na mahigit sa isang libong taon nang nakalipas. kung saan ang mga Pilipino ang pinakamalaking pangkat etnolingwistiko. Ito ang limbag sa Tanso ng Laguna ng taong 822 A. noong may higit pang katinuan at takot sa Diyos ang mga tao. Bilang isang pangunahing wika sa Pilipinas.[4][5] Ang Doctrina Cristiana (Doktrinang Kristiyano) ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog.

muling binalikan an paksang pangwikang ito. Noong 1939. tinawag na Filipino ang wikang pambansa. Noong 1971.[6] Nilahad ng konstitusyon na habang umuunlad at nagbabago ang wikang Filipino. Laguna. partikular na ang mga Sebwano. pati na rin sa bugkos ng pamahalaan. muli itong pinangalanang Pilipino ni Jose Romero. Panitik ng baybaying Tagalog o ang alibata. Noong 1937. 1613). na tatawaging Filipino. Sa kahabaan ng 333 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. na naisulat noong ika-19 daantaon. mayroon mga nasulat na mga pambalarila at mga talahuluganan ang Kastilang kaparian katulad ng Vocabulario de la Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura (Pila. Noong 1959. sa diwang nakadarama. sa halip na Pilipino. nakilala ang wikang Tagalog bilang isang pambansang wika na nakalalamang sa ibang mga diyalekto. Ang Florante at Laura ang kaniyang pinakabantog na akda. napili ng National Language Institute ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Sa kabila ng impluwensiyang ito. Itinuturing ang makatang si Francisco Baltazar (1788±1862) bilang pinakamahusay na manunulat na Tagalog. at may isang kinalabasang kasunduan² isang "makapandaigdigang" gawi sa pagkakaroon ng wikang pambansa. lalo pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa buhay na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987. ang Sekretaryo ng Edukasyon noon.mga panahon. tinawag ni Pangulong Manuel L. Ginagamit ang Tagalog bilang lingua franca o "pangkaraniwang wika" (o "tunay na wika") sa Pilipinas. ng mga hindi Tagalog. Isa ang wikang Tagalog sa una at may mataas na uri ng wika sa kapuluang Pilipinas. Quezon ang Tagalog bilang ang Wikang Pambansa. Vocabulario de la lengua tagala (1835) at Arte de la lengua tagala y manual tagalog para la administración de los Santos Sacramentos (1850). upang mabigyan ang Tagalog ng isa pambansang tatak at diwa. at naging higit din sa mga wikang Ingles at Kastila. sa halip na pangpangkat etniko lamang. Subalit hindi nagresulta ang pagpapalit ng pangalan ng Tagalog sa pagtanggap. Isa sa patunay ng kagulangan o katandaan nito ang lathalain Kasulatang Limbag sa Tanso-laguna o LCI (822 .[6]. na hindi sumang-ayon sa pagkakapili ng Tagalog bilang wikang pambansa. subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan.

[12] Pagkaraan ng pag-aaral at talakayan. isang komiteng binubuo ng pitong mga kasaping kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas) ang Tagalog bilang batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang pambansa ng Pilipinas. bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino. itinuro ang Tagalog sa mga paaralan sa kabuoan ng Pilipinas. at iba pa. bagaman isinasaad sa Artikulo XIV. Bikolano. kundi pati na rin sa mga taga-ibang bansa. subalit iniatas ang pagpapaunlad at pagaangkin ng isang karaniwang wikang pambansang batay sa isa sa mga buhay na mga katutubong wika.). Sebwano. Nagpayabong at nagpayaman sa wikang Tagalog ang lawig ng panahon ng pakikipag-ugnayan ng kabihasnang tagalog sa iba't-ibang lahi ng mga taong nakarating sa kapuluan ng Pilipinas. magsasagawa ang Pamahalaan ng mga hakbang upang panimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang isang wikang pangpagtuturo sa sistemang edukasyonal. Pangasinan.D. Sumusunod rito ang mga wika ng bawat rehiyon ng bansa. sa isang bahagi. itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. katulad ng Hiligaynon.A. Sa kasalukuyan. ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato (Artikulo VIII: Opisyal na Wika) ng 1897.[15][16] Ang mga wikang pangrehiyon ay mga katulong na wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing mga katulong na midya ng pagtuturo doon. kasama ng Ingles. ang wikang Tagalog ang siyang kinikilalang pangkaraniwang wika. Sinsabing ito lamang ang isa mula sa 170 mga wikang Pilipinong opisyal na ginagamit sa mga paaralan at mga negosyo.[11] Noong 1935. Quezon ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pagaangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. Ilokano. may patunay na ito nga ang inang wika ng makabagong Tagalog sa Pilipinas.[15] Bilang Filipino. . Ginagamit ang Ingles bilang isang "wikang pangdayuhan" at ginagamit din sa mga kawanihan o tanggapang nakikipag-ugnayan at nakikipagtalastasan hindi lamang sa mga Pilipino. na bagama't may pagkakaiba ang anyo sa kasalukuyang Tagalog. Kapampangan. na: Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito. lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika.[13] Noong 1939. inihayag ni Pangulong Manuel L. Itinalaga ang Tagalog bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas.[6][13] Noong Disyembre 30. Seksyon 7 ng pang-1987 na Konstitusyon ng Pilipinas.[6] Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipinong nakabatay sa Tagalog. at ang pambansang wika ng Republika ng Pilipinas.[14] Itinakda ng konstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa. 1937. na nag-aatas na sa pagsulong nito. pinili ng Surian ng Wikang Pambansa (o National Language Institute sa Ingles.

Matibay na indikasyon ng lalawiganing tema ang pagkakaroon ng punto. at may mga hiram na titik. ang Tagalog ang siyang tinuturing na wikang Pambansa at hindi ang Filipino. tayutay at iba't ibang tono. Maaaring ituring ang Filipino naman na kalipunan ng mga salitain ng lahat ng mga Filipino (tao) maging lalawiganin man. laman pa rin ng pagtatalo kung ano ang kasama sa antas na ito. Gayunpaman dahil kasulatan at kasaysayan. eskima. palabas. may temang lalawiganin sa kanikanilang dila ang mga Kabiteño. Sa apat na antas ng wika. samantalang Tagalog namang ang sa iba. Sa kadahilanang ito. na siyang pinakamababa. ang Filipino pa rin ang naitala at kinikilalang wikang pambansa. Ginagamit ang idioma. dahil ang wikang pampanitikan ay makasaysayan at may kakayahang tumaliwas sa kasaysayan dahil sa kakayahang lumikha ng mga tauhang piksyunal o hindi totoo. istokwa (layas). Halimbawa: "epal (mapapel). ang wikang Tagalog. elib (bilib). May isang bihasa sa wika ang nagsabi na ang panitikan ay "Kapatid na babae ng kasaysayan". Kung mauunawaan na maunlad ang Filipino at ang kaniyang alpabeto (simpleng alpabeto). Ikalawang uri naman ay ang lalawiganin. Tagalog man o banyaga. Marami ang nagsasabing wikang Filipino ang Wikang Pambansa. at taga-Quezon. tema at punto sa pampanitikan. Halimbawa. Kabilang sa antas na ito ang mga salitain ng mga katutubo sa lalawigan. Malayang magamit sa pagkatha ng dula. ito ang may pinakamayamang uri. Ang ikapat na uri naman ng wika ay ang pampanitikan.Nahahati ang wika at salitain sa apat na uri. Madalas itong ginagamitan ng mga salitang may iba pang kahulugan. ang balbal. Una. Ang ikatlong uri naman ang pambansa. haybol (bahay) at bomalabs (malabo)". o balbal. at iba pang likhang-pampanitikan ay kadalasang nagaganap. iskapo (takas). Sa Pilipinas. . Batangueño.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful