ISANG UBD PLAN PARA SA YUNIT I NG TANGLAW NG WIKA AT PANITIKAN: IV PAMAGAT NG YUNIT: Alab ng Puso Mga Sakop na Aralin

: 1) Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan; 2)Walang Panginoon;3) Liwanag at Dilim; 4) Walang Sugat; 5) Satanas sa Lupa; 6) Alyas Juan de la Cruz; 7) Talulot sa Pagas na Lupa Bilang ng mga Linggo: 7 hanggang 8 8 hanggang 10 na linggo Pagbubuod ng Yunit: Sa Yunit I, itinatampok ang mga piling akdang pampanitikan na nagpapaalab sa damdaming makabayan ng mga mag-aaral. Pawang mga akdang naglalarawan sa lipunan ang tatalakayin sa yunit na ito. Sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan,” inilalarawan ang damdamin ng mga Pilipino sa pang-aagaw ng mga Amerikano sa kalayaang katatamasa pa lamang nila pagkatapos ang matagumpay na rebolusyon laban sa mga Kastila. Samantala, sa “Walang Panginoon,” isinasalaysay ang mga kawalangkatarungang dinaranas ng mga magsasaka sa Pilipinas, na nagbubunsod ng iba’t ibang uri ng tugon gaya ng himagsikan o kaya’y paghihiganti. Ang “Liwanag at Dilim” ay isang sanaysay na tumatalakay naman sa masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at kayamanan. Ang “Walang Sugat” ay isang sarswela na naglalahad sa pag-iibigan ng isang Katipunero at ng kanyang babaeng minamahal. Matinding batikos naman ang “Satanas sa Lupa”sa mga nagnanaknak na kanser ng lipunan gaya ng katiwalian. Tungkol naman sa tungkulin ng doktor sa kanyang pasyente ang “Alyas Juan de la Cruz.” Ang “Talulot sa Pagas na Lupa” ay tumatalakay naman sa kalagayan sa lipunan ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 1 of 48

Ang mga akdang-pampanitikan na ito ay magsisilbing batayan ng pagtalakay sa angkop na paggamit nga salita at pangungusap.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

Page 2 of 48

Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: (Batay sa Panlahat at Tiyak na Kasanayang Pampagkatuto sa Filipino na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon noong Marso 6, 2006) Magagawa ng estudyante na: 1. Nasamakapagsabi ang bisa akda ng piniling salita ayon sa kahulugang matalinghaga, likas at tago. 2. Namasusuri ang bisa sa pagkakabuo ng mga pangngusap batay sa paggamit ng mahahaba at maiikling pangungusapayos. 3. Nalilinaw ang istruktura ng banghay ng akda batay sa iba’t ibang bahagi nito 4. Nmaiugugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, at lipunan at daigdig 5. Naihahambing ang akda sa iba pang akda batay sa iba’t ibang aspekto nito 6. Nmaiuugnay ang mga kaalaman tungkol sa akda batay sa kaligirang pangkasaysayan nito 7. Nmasusuri ang akda batay kinabibilangang genre. 8. Nmailalapat sa akda ang iba pang pananaw (teorya) at lapit sa panunuring pampanitikan. 9. makapagsalin ng isang akdang pampanitikan batay sa wastong mga hakbangNakasusulat ng konseptong papel ng piniling paksa. 10. Nakapagsasalin ng ilang bahagi ng isang akdang pampanitikan. 11. Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kagamitang pinagkukunan ng tala 12. Nakasusulat ng natatanging lathalain sa tulong ng mga kaalaman sa angkop na gamit ng mga salita. 13.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 3 of 48

layunin sa sa mga tiyak na batayang kaalaman ng

Nakagagamit ng mga salitang may kahulugang literal, tambalan at nilapatan ng pag-aangkop (coining)Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan at daigdig Nasusuri ang akda ayon sa istruktura nito (Pananaw Formalismo) Natutukoy ang mga sitwasyong malalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) Nagagamit ang kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita Naibubuod ang akda sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan Nakapagmumungkahi ng mga solusyon sa suliraning panlipunan na sinasalamin ng akda Nasusuri ang akda ayon sa mga pangyayaring makatotohanan na nilalaman nito (Pananaw Realismo)

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Buhay at dinamiko ang wika:

Mahahalagang Tanong: • Bakit may mga salitang nagbabago

ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon? • Anu-ano ang mga posibleng ugat ng

nNakabatay ang paghubog at pagunlad ng wikaito sa mga taong gumagamit nito. • May angkop na salita para sa

malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? • bansa? • Paano sinasalamin ng panitikan ang
Page 4 of 48

iba’t ibang sitwasyon.. • Ang pananakop ng mga

Paano malulutas ang paghihirap ng

dayuhan (kolonyalismo) ay isa sa
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 5 of 48 . • buhay ng bawat tao? • Paano nag-aambag ang panghihiram ng salita sa pag-unlad ng ating sariling wika? • Paano magagamit sa kabutihan ang MV1: David Michael M.. • Ang kalayaan ang susi sa kasaysayan? • Paano naman nagiging bahagi ng kasaysayan ang isang akdang pampanitikan? Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan. • Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema. • May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) • Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). • Ang pagkakaroon ng tunay agrikultural/ani ng bansa? • Paano naaapektuhan ng lipunang ginagalawan ng isang tao ang kanyang mga pasya at katauhan ? • Bakit mahalaga ang kalayaan sa na reporma sa lupa ay isang mabisang solusyon upang magwakas ang pagaaklas ng mga magsasaka at tumaas ang produksyon/ani ng bansa.ma gaya ng pagaaklas at mababang produksyon/ani.mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng isang bansa. Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? Bakit hindi mabilis ang pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Paano magwawakas ang pag-aaklas ng mga magsasaka sa Pilipinas? • Paano tataas ang produksyong pag-unlad ng bayan.

• . Ang pagkakaroon ng maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa ? • Anu-ano ang benepisyo/kabutihang matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Fernandez Page 6 of 48 . • Ang kasaysayan ay pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. • Ano ang kabuluhan ng panitikan sa pag-aaral natin sa mga nangyayari sa lipunan? • MV1: David Michael M. • Lahat ng wika ay patuloy na mabuhay at magtagumpay sa daigdig? • Ano ang epekto ng maling nanghihiram sa iba pang wika. • Ang kayamanan ay ugat ng maidudulot sa iyo ng paggalang sa karapatan ng ibang tao? • Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? • Anu-anong mga aspekto ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. • Mahalaga sa buhay ng tao moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • Anu-ano ang dahilan mo para ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay.• Sinasalamin ng panitikan kayamanan ? • Anu-anong salik (factor) ang ang mga nangyayari sa lipunan. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. San Juan MV2: SME Cho C.

ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. hahamakin ng tao ang lahat.buo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop • Magamit sa sariling pangungusap ang iba’t Page 7 of 48 kahulugang literal. Fernandez . masunod lamang ito.• Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. • Mababatid ng mga estudyante ang… • Proseso ng pagkuha ng Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Magamit ang diksyunaryo sa pananaliksik ng kahulugang literal ng ilang piling salita • Makabigyang-kahulugan ang iba’t ibang uri ng salita. San Juan MV2: SME Cho C. • • Bawat tao. • Mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa Pilipinas MV1: David Michael M. • Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. may kapansanan man. pagbuo ng salitang tambalan at paglalapat ng pag-aangkop.

San Juan MV2: SME Cho C. denotatibo.matalinghaga. • Makapagpahayag ng kaisipan sa paraang berbal at di berbal • Mapaghambing ang iba’t ibang teoryang pampanitikan. • Dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural Arketipal) sa bansa (kawalan ng tunay na reporma sa lupa) • Mabubuting bunga ng tunay • Maipaliwanag ang iba’t ibang katangian ng • Makalikha ng concept map na tumutukoy sa mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa • Makaguhit ng larawang-diwa ng tula • Makapagtanghal ng tableau ng mga eksenang mula sa tula • Matukoy ang mga sitwasyong nilalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon • Magamit sa sariling pangungusap ang mga kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita • Maibuod ang maikling kwentong tinatalakay sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye . • Maipaliwanag ang kaugnayan sa sarili. Fernandez Page 8 of 48 . (Formalismo. Sosyolohikal. pamilya at lipunan ng mga akdang pampanitikan. Realismo. Moralismo at pag-unlad ng bayan • Kaibahan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal).• Kabuluhan ng kalayaan sa ibang salita. tambalan. homonym at heteronim • Pagkakaayos ng mga pangungusap MV1: David Michael M.Maisadula ang kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa Maitala sa isang tseklist ang matatagumpay na programa sa reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo na reporma sa lupa • Kaugnayn abuluhan ng panitikan sa kasaysayan pag-aaral ng mga nangyayari sa lipunan • • Paggamit ng mga ibang salita (literal..pag-aangkop. Historikal.hiram. konotatibo.

San Juan MV2: SME Cho C.• Mga salita at pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon • Mga simulain at hakbang sa pagsasalin. Bubuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop MV1: David Michael M. Fernandez Page 9 of 48 . alinsunod sa mga binanggit na konteksto . Bumuo ng mga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop. namamasyal kasama ang pamilya at nanonood ng debate ng mga pulitiko. • Iba’t ibang teorya sa panitikan na ginamiot sa mga akda • Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulitt • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Mahabiklaing pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Pagbuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pagaangkop: Isipin na kumakain ka sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan.

• Pagbuo ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo: Sa isang buong papel. maaaring magbigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng pagpapaskel ng mga salitang maaaring pagtambalin o kaya’y pagsamahin para makabuo ng salitang tambalan at mga salitang “coined” (nilapatan ng pag-aangkop). ang mga MV1: David Michael M. atasang gumuhit ng malaking bilog sa gitna. Para sa mga klaseng mabagal ang pagkatuto. pamamasyal kasama ang pamilya at kalagayan ng pulitika sa Pilipinas. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 10 of 48 . Gagamitin ang mga salitang binuo sa pagbuo ng talata na nagsasalaysay sa alinman sa mga sumusunod na konteksto: pagkain sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan.ang mga mag-aaral sa tulong ng mga halimbawang ibinigay ng guro.

Fernandez Page 11 of 48 . Sa bawat sinag ay ilalagay nila ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. Ilalagay sa gitna ng bilog ang salitang “Kolonyalismo. pumili ng isang klase upang mapag-usapan ng bawat pangkat ang eksena mula sa tula na ng itatanghal nila sa paraang tableau.mag-aaral. Bigyan ng limang minuto angKasama ang 7 kamag-aral. Maaaring hatiin ang tula sa apat bahagi upang maging mas mabilis ang MV1: David Michael M. Maaari itong gamiting lunsaran sa pagtalakay ng mga epekto ng kolonyalismo sa bansa.” Atasan ang mga mag-aaral na lagyan ng mga sinag ang bilog. San Juan MV2: SME Cho C. • Pagtatanghal ng tableau: Pangkatin sa apat ang klase. Ang bawat kasapi ng pangkat ay dapat gumampan ng tungkulin ayon sa hinihingi ng pinili nilang eksena.

San Juan MV2: SME Cho C. • Pananaliksik sa mga sitwasyong nagpapakita ng pormal at di pormal na komunikasyon: Ibibigay itong homework sa mga mag-aaral. Pangkat 3: pulong sa bulwagang pambarangay o iba pang pormal na pulong. Pangkat 2: palengke. Hatiin sa apat na pangkat ang klase. Ipatala ang mga bagong salitang natutuhan. Atasan ang bawat pangkat na magmasid at makinig ng mga usapan ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang sitwasyon (Pangkat 1: parlor o barberya. • • Pagsasadula ng sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa: Pangkatin sa apat ang MV1: David Michael M. Pangkat 4: kantina/kainan). Ipasuri rin ang uri ng pananalitang ginamit. Fernandez Page 12 of 48 .pagpaplano sa gagawing tableau.

Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang mapag-usapan ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng reporma sa lupasapan ng bawat pangkat ang kanilang isasadula. Ang mga mag-aaral ay gaganap Gawin itong lunsaran upang magampanan nang makatotohanan ng bawat kasapi ang papel ng alinman sa mga sumusunod:a magsasaka. Fernandez Page 13 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C. asendero at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform (DAR).Kasama ang 7 kamag-aral.klase. • Paglikha ng sanaysay konseptong MV1: David Michael M. Magsisilbing lunsaran/springboard ang kanilang pagsasadula sa pagtalakay ng mabubuting bunga ng tunay na reporma sa lupa. Ipapakita nila ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa.

taong walang kalayaan. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. San Juan MV2: SME Cho C. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. Kailangan nilang iIsipin o iimagine na silaikaw ay bilanggo. Fernandez Page 14 of 48 .) Pagkatapos. alipin at iba pangtbp.papel/sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. Sagutin ang mga Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng MV1: David Michael M.

pagsusugal atbp. Hatiin sa apat ang klase.mga taong walang kalayaan. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? • Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi (pagkalulong sa droga. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na MV1: David Michael M. Fernandez Page 15 of 48 . Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. San Juan MV2: SME Cho C. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage.): Gawing homework ang pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. katawalian.

Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kani-kanilang gampanin sa dula. Hahatiin sa apat ang klase. kamay. • Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. Fernandez Page 16 of 48 . gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela.simbolikal na hugis (mukha ng tao. supot ng salapi.) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. hugis ng barya atbp.

Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. San Juan MV2: SME Cho C. Pagtatanghal ng sayaw-awit MV1: David Michael M. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga magaaral sa mga dayalogo.batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kani-kanilang karanasan sa pag-ibig. Fernandez Page 17 of 48 . • Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig.

pangkat. Fernandez Page 18 of 48 . Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa MV1: David Michael M. Ibibigay itong homework. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin.(interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na Kasama ang 7 mag-aaral. atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Ang bawat pangkat ay aatasang magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. San Juan MV2: SME Cho C. Llumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. Basahin ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao.

TOYO at TAPSILOG atbp. Kaugnay ng mga salita. Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: Suriin ang mga Ipaskel ang mga salitang BATO. Ipasuri sa mga estudyante ang mga salita. • Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). Maaari itong gawing homework Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Orientation: Talakayin ang tema/buod ng yunit at ibigay ang balangkas/outline ng mga kasanayan na dapat linangin sa pamamagitan ng mga aralin at gawain. Fernandez Page 19 of 48 . Ipabigay sa kanila ang kahulugan ng mga ito. magpaguhit sa mga mag-aaral ng hagdan na may sampung baitang.karapatang pantao. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayawawit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. itatanong ng guro: Bakit may mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng panahon? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Buhay at dinamiko ang wika: nakabatay ang paghubog at pag-unlad nito sa mga taong gumagamit nito. at tukuyin din ang iba’t ibang uri ng pagtataya na dapat asahan. Ang MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C.

” ay ilan lamang sa mga pagpapatunay na buhay at dinamiko ang wika.pagkakaroon ng mga salitang tambalan at paglalapat salitang nilapatan ng pang-aangkop o “coining. charter change pabor sa mga dayuhan. Iugnay ang nilalaman ng tula sa mga kontemporaryong pangyayari sa daigdig sa tulong ng mga larawan. Gawain sa Pagganap: BAtasan ang mga mag-aaral na lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. ang mga estudyantealinsunod sa iba’t ibang sitwasyon. lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. Batay rito. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Bigyangdiin na isinulat ni Amado V. tambalan at salitang nilapatan ng pag-aangkop (coining) sa tulong ng mga salitang nakapaskel sa pisara at mga halimbawang matatagpuan sa bahaging Pakinggan ng sangguniang aklat (p. Aking Bayan.).) Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng mga salitang literal. (Giyera sa Iraq at Afghanistan. San Juan MV2: SME Cho C. Pamumunuan ng guro ang sintesis ng talakayan at gawain sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: Kung ang kolonisasyon ay isa sa mga ugat ng kahirapan. batay sa talakayan. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita Magbigay ng reaksyon sa mgang sumusunod na larawan:larawan ng kahirapan sa Pilipinas. Bigyang-diin ang pag-iral ng neokolonyalismo (hindi direktang kolonyalismo) sa kasalukuyang panahon. Pangkatang Gawain: BuBumuobuo ng talatangmga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop.8). mga malalaking negosyo sa Pilipinas na pag-aari ng dayuhan at mga masaganang likas na yaman ng bansa. Fernandez Page 20 of 48 . Babasahin ng guro ang unang saknong at ang natirang apat na saknong ay paghahatian ng apat na pangkat. ang pagsandig natin sa ating mga sarili (“self-reliance”) ang susi sa pag-unlad ng ating bayan.” Indibidwal na Gawain: Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Magiging mas maliwanag ang kawastuhan ng kaisipang ito sa ating pagtalakay sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo. paano malulutas ang paghihirap ng bansa? Inaasahang tugon: Ang kalayaan ng bansa sa aspektong pampulitika at pang-ekonomya.2). Sasagutin din nila ang tanong na: Anu-ano ang mga posibleng ugat ng malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pananakop ng mga dayuhan o kolonyalismo ay isa sa mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng ating bansa. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at iba pang sinulat ni Hernandez) Pangkatin sa apat ang klase.7-8) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Magbibigay ng reaksyon sa mga larawan ang mga mag-aaral. Hernandez ang kanyang tula sa panahong sinasakop ng mga Amerikano ang Pilipinas. pagmimina ng mga kumpanyang dayuhan sa Pilipinas atbp. Bibigyan ng panahon ang mga mag-aaral na ihanda ang pagtatanghal ng tableau ng mga MV1: David Michael M.

12 ng sangguniang aklat. Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). 14-15 ng sangguniang aklat. (Maaaring gawing homework) 1. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. sasagutin ng mga mag-aaral ang tanong na: Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? May epekto ba ito sa hindi mabilis na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema gaya ng pag-aaklas at mababang produksyon/ani. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita ng mga video clip na tungkol sa Hacienda Luisita o mga magsasaka sa Sumilao (maaaring i-download mula sa Youtube. Maaari ring gamitin ang ilang bahagi ng ‘‘Sa Ngalan ng Tubo’’ na mabibili sa Ibon Foundation. estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Fernandez Page 21 of 48 . Isinasalaysay sa kwentong ‘‘Walang Panginoon’’ ang mga kawalang katarungang nagiging dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga salitang ginamit sa dayalogo. 1. Indibidwal na Gawain: Pasagutan ang p. Ipaliwanag na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko. Kaugnay ng ipinalabas na video.piling eksenang mula sa tula. Sasagutin din nila ang tanong na: Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan.). Magsagawa ng pagtataya sa tableau gamit ang isang rubrics. MV1: David Michael M.). at kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita sa tulong ng lektura sa p.). estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Klase: Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng antas pormal at di pormal sa komunikasyon. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Magparinig o magpakita ng video ng usapan ng mga kabataan at usapan sa isang pormal na pulong. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp.. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal).. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko. Gumamit ng fish bone graphic organizer o kaya’y story frame upang maging mas mabisa ang pagtalakay. Homework: Ipaguhit sa mga mag-aaral ang larawang-diwa ng tula. Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. Indibidwal na Gawain: Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto ng kwento. San Juan MV2: SME Cho C.23) Klase: Ibuod ang kwento sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay ng mga mahahalagang pangyayari at paglalahad ng mahahalagang detalye.

Ikatlong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante na magbIpabasa ang mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda ng Ipagsasadula ang ukol sa kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos ng pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa.27) ng sangguniang aklat. welga sa Hacienda Luisita. Ipaliliwanag ng mga estudyante aTalakayin ang kahulugan ng mga ito. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Realismo/Realistiko. Fertilizer Scam atbp.) Homework: Magtala ng 5 salawikain sa kwaderno. Suriin ang mga mahahalagang probisyon ng Genuine Agrarian Reform Program (GARB) at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) upang masipatipakita ang mga positibong epekto ng reporma sa lupa (maaaring i-download sa internet ang teksto at pagsusuri ng mga batas na ito). Saliksikin ang talambuhay ni Emilio Jacinto. Hikayatin sila na gGumamit ng mga dayalogong pormal at di pormal at mga salitang may kahulugang denotatibo at konotatibo. Hatiin sa apat na grupo ang klase. Gawain sa Pagganap: Gawing homework ang paglikha ng tseklist ng mga matatagumpay na programang reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo. Fernandez Page 22 of 48 . Kaugnay nito. Bigyang-diin ang patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga magsasakang kagaya ni Marcos. Pangkatang Gawain: Talakayin ang pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pagiisip. Ihambing ang kalagayan ni Marcos sa kalagayan ng mga magsasaka sa kasalukuyan. Magsagawa ng pagtataya sa ginawang pagsasadula sa pamamagitan ng rubrics (tingnan ang kalakip na halimbawa.24). itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. MV1: David Michael M. Ang sintesis ng talakayan ay kailangang humantong sa pagkaunawa ng mga mag-aaral sa tunay na reporma sa lupa bilang solusyon sa pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa.Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Klase: Suriin ang kaugnayan ng akda sa mga makatotohanang pangyayari. wala na tayong pagkakataon na mag-isip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Kung gayon. hunger strike ng mga magsasaka sa Sumilao.). San Juan MV2: SME Cho C. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. Iugnay ang nilalaman ng kwentotula sa mga kontemporaryong pangyayari sa lipunan sa tulong ng mga news clippings ukol sa mga suliranin ng mga magsasaka (kawalan ng reporma sa lupa. noon at ngayon sa lipunan.

Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay.28-29 ng sangguniang aklat. ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Makipagpalitan ng kwaderno na naglalaman ng agbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng mga nasabing game show. San Juan MV2: SME Cho C. Pangkatang Gawain: Concept mapping ng pangunahing kaisipan mula sa sanaysay. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Tahimik na Pagbasa: Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Halimbawa.36). Gawain sa Pagganap: Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Susulat Sumulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito.35) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. Kapag natagalan sa bahaging ito. Talakayin ang ilan sa mga sawikain o idyoma. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Game K N B? at Laban o Bawi. Fernandez Page 23 of 48 . maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. MV1: David Michael M. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito.Buzz Session (maliit na pangkat): Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p.30. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Gayunman. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti.

San Juan MV2: SME Cho C. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Saliksikin ang talambuhay ni Severino Reyes. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46.” Pagsusuring Istruktural: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat MV1: David Michael M. Homework: Magtala ng sampung salitang hiram sa isang buong papel. Sasagot ang isa pang pangkat bilang karakter na kausap ng naunaBasahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. Pag-uulat: Kilalanin ang may-akda ng teksto. Jose Rizal o Sakay). ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Ika-apat na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. Ang pangatlong pangkat ang magsisilbing tagapagpahayag ng linya ng madla o ng “koro. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat.46-47. Pangkatang Pagbasa: Gagampanan ng isang pangkat ang papel ng isang tauhan sa dayalogo. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. partikular ang mga salitang hiram. Sa daloy ng talakayan.Buzz Session: Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Klase: Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong isinagawa nilang pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Fernandez Page 24 of 48 . Dyadic Sharing: Inaasahang makaMapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram at ibabahagi nila ito sa kanilang kapareha. Ipaulat ang sa pamamagitan ng pag-uulat sa talambuhay ni Severino Reyes. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika.

64. talakayan sa telebisyon. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante).(p. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase. talakayan sa telebisyon. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. kilos. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Homework (pangkatan): Magrekord ng iba’t talakayan o panayam (talakayan sa radyo. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ngIsalin ang ilang bahagi ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (maaaring kumuha ng tula ni Pablo Neruda gaya ng “Tu Risa” o “Your Smile”) (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. Ikalimang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: I-play ang rekord ng iba’t ibang talakayan o panayam. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. Inaasahang makapagMagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. MV1: David Michael M. Indibidwal na Gawain: Gayundin. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. gayundin ang kanilang epekto sa tao. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Fernandez Page 25 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Klase: Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. kilos. Indibidwal na Gawain: Hatiin ang klase sa apat na pangkat. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig.59). Klase: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. gawi at pag-uugali ng tao. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw.

itanong din sa mga mag-aaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag. Indibidwal na Gawain: Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral Magtala ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap sa kwaderno.72. MV1: David Michael M.68). Ika-anim na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Buzz Session (maliliit na grupo): Inaasahang matutukoy at masusuri Tukuyin at talakayinrin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. Sa bahaging ito. Sa daloy ng talakayan. Fernandez Page 26 of 48 .Tahimik na Pagbasa: Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat.87).68). Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. Magkakaroon ng sintesis ng mga kaisipan sa paggabay ng guro. Klase: Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p.72 ng sangguniang aklat. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Pangkatang Gawain: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin aGumawa ng social pyramid sa kartolina para maipakita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral ukol sa mga pahayag. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.” Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. kaugnay ng tekstong tinalakay. Tahimik na Pagbasa: Batay sa mga pahayag.74. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. San Juan MV2: SME Cho C.

Think-Pair-Share: Gayundin. inaasahang matutukoy sa bahaging ito Ilahad ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasang-ayon. Sa daloy ng pagtalakay. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at ma Klase:ipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa. Ikapitong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante at iIpabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p.” Tahimik na Pagbasa : Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. Pagkatapos.92). Fernandez Page 27 of 48 .91-92). Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. MV1: David Michael M. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. San Juan MV2: SME Cho C. atasan ang mga mag-aaral na gGumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Sa daloy ng talakayan.93. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Buzz Session: TPahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. Iugnay ang mga ito sa sarili mong katauhan.87). may kapansanan man sa pag-iisip.Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Sa bahaging ito. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa.

103). Nakasusuri ng bisa ng pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa paggamit ng mga hiram na salita 5. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Fernandez Page 28 of 48 .103). Dyadic Sharing: Gayundin. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong pangkasaysayan nito (Pananaw Historikal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: MV1: David Michael M. Klase: TPahapyaw na talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao batay sa teksto. Gawain sa Pagganap: Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na iItanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao.Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. San Juan MV2: SME Cho C. Magsagawa ng pagtataya sa pagtatanghal ng sayaw-awit sa pamamagitan ng rubrics. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong makatao nito (Pananaw Humanismo) 4. Natutukoy ang bisa ng akda sa piniling salita ayon sa kahulugang matalinhaga 2. inaasahang matutukoy at maiIpaliliwanag sa bahaging itokapareha ang mga mahahalagang simbolismo sa akda na may kabuluhan sa kasalukuyang lipunan. Nakapagbibigay-linaw sa estruktura ng banghay ng akda batay sa kaigtingan o tunggalian 6. Nakapagbibigay ng mga pangunahing kaisipan o diwa ng sanaysay na binasa 3. Klase: Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo.

Kaugnayan ng panitikan at kasaysayan Konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • • • • Makagamit sa sariling pangungusap ng mga matatalinhagang salita Maibigay ang pangunahing kaisipan ng isang sanaysay Makalikha ng sariling sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Makabuo ng collage na nagpapakita ng masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Magamit ang mga salitang hiram sa sariling pangungusap. Ang kayamanan ay ugat ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. masunod lamang ito. Fernandez .Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Mga masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Kabuluhan at tamang paggamit ng mga salitang hiram. Mahalaga sa buhay ng tao ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. Maibuod ang dula sa pamamagitan ng aktwal na pagsasadula ng ilang bahagi Page 29 of 48 MV1: David Michael M. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. Ang kasaysayan ay sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. hahamakin ng tao ang lahat. • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • • • • • Kabuluhan ng paggamit ng mga matatalinhagang salita. Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. San Juan MV2: SME Cho C. • • • • • • • • • Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? Bakit tayo nanghihiram ng mga salita sa ibang wika? Bakit mahalaga ang panitikan sa pagaaral ng kasaysayan at vice-versa? Makapangyarihan nga ba ang pagibig? Patunayan ang iyong sagot.

Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan.): Gawing homework ang MV1: David Michael M. Fernandez Page 30 of 48 . alipin atbp. taong walang kalayaan. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pagibig sa salapi (pagkalulong sa droga. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong walang kalayaan. pagsusugal atbp.) Pagkatapos.• • nito. Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. San Juan MV2: SME Cho C. Kailangan nilang isipin o iimagine na sila ay bilanggo. Masuri ang estruktura ng dula batay sa kaigtingan o tunggalian nito Makalikha ng tula na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. katawalian.

gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela. Hahatiin sa apat ang klase. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kanikanilang gampanin sa dula. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. Hatiin sa apat ang klase. hugis ng barya atbp. kamay. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Page 31 of 48 MV1: David Michael M. Fernandez .) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga mag-aaral sa mga dayalogo. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na simbolikal na hugis (mukha ng tao. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pagibig sa salapi.• • pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. supot ng salapi. San Juan MV2: SME Cho C. Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito.

Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. wala na tayong pagkakataon na magisip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. 3. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kanikanilang karanasan sa pag-ibig. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig.30. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng MV1: David Michael M. Pumili ng estudyante na magbabasa ng mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Game K N B? at Laban o Bawi.28-29 ng sangguniang aklat.Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. 2. Kung gayon. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.27) ng sangguniang aklat. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pag-iisip. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. San Juan MV2: SME Cho C. Kaugnay nito. Magbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Fernandez Page 32 of 48 . Ipaliliwanag ng mga estudyante ang kahulugan ng mga ito. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan.

Kapag natagalan sa bahaging ito. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. 5. partikular ang mga salitang hiram. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Halimbawa. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. 7. mga nasabing game show. Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. 4.36). Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. 2. 6. San Juan MV2: SME Cho C.2. Gayunman. Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Susulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). 3. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. MV1: David Michael M. 8. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto.35) Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Fernandez Page 33 of 48 . Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera.

Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.59). Nakasusuri ng pangungusap na Filipino 6. Nakasusuri ng mahahalagang detalye sa akda 3. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap).Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram. 4. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. Ipaulat ang talambuhay ni Severino Reyes. 6. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. Nakakikilala ng katauhan ng mga tauhan sa akda batay sa kanilang mga pahayag 7. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong panlipunan nito (Pananaw Sosyolohikal) 5. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nasusuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko 8. Basahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito.46-47. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong moralistiko nito (Pananaw MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. 2. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. Nakasusuri ng bisa sa pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa kahulugang homonim at heteronim 2. Fernandez Page 34 of 48 . Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. 5. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. Jose Rizal o Sakay). Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. Nakapagbibigay-diin sa mga pwersa ng lipunan na nagpapabago ng pananaw. kilos. Sa daloy ng talakayan. 7. gawi at pag-uugali ng tao 4. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. 3. 3. Gayundin.

San Juan MV2: SME Cho C. kilos. kilos. kilos. Fernandez . gawi at pag-uugali ng tao Masuri ang akda batay sa mga aspektong panlipunan nito Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. kilos. Ang iba’t ibang pwersa sa lipunan ay may kakayahang magpabago sa pananaw. Mahahalagang Tanong: • • • • • • Ano ang epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Masuri ang mahahalagang detalye ng akda. gawi at pag-uugali ng tao? Ano ang kabuluhan ng pagtalakay at paggamit sa dalawang ayos ng pangungusap? Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? Anu-anong pamantayan ng moralidad ang umiiral sa daigdig ngayon? Anu-anong mga aspekto ng moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon Iba’t ibang pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. Mabigyang-diin ang mga pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. Makilala ang katauhan ng mga tauhan batay sa kanilang mga pahayag Page 35 of 48 • • • • • MV1: David Michael M. Ang bawat ayos ng pangungusap ay may binabagayang sitwasyon sa komunikasyon.Moralismo) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. gawi at paguugali ng tao Kabuluhan ng paggamit ng dalawang ayos ng pangungusap sa iba’t ibang sitwasyong pangkomunikasyon Paggamit sa mga pahayag sa pagkilatis ng personalidad/katauhan ng isang tao Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • Magamit ang mga salitang salitang homonim at heteronim. Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon. Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. gawi at pag-uugali ng tao.

negosyante. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng mga sumusunod na materyales: lumang dyaryo at magasin. Habang nakikinig sa awiting “Tatsulok” at “Upuan. Paglikha ng talahanayan: Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. gunting. San Juan MV2: SME Cho C. pangulay. lilikha ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa MV1: David Michael M.” atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng social pyramid kung saan makikita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino.). Fernandez Page 36 of 48 . Pagkatapos ng pagtakay sa akda. dayuhan. kartolina at pentel pen. Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. relihiyon atbp.• Pagkakaiba ng mga pamantayan ng moralidad sa bawat lipunan at ang mga aspekto ng moralidad na kinikilala at inilalapat sa buong daigdig • • Masuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko Masuri ang akda batay sa mga aspektong moralistiko nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng social pyramid (panlipunang tatsulok): Bilang paghahanda sa gawaing ito. pandikit. Nasa itaas ng tatsulok ang mga makapangyarihan sa lipunan at nasa ilalim naman ang mga inaapi at walang kapangyarihan. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng kartolina o Manila paper at pentel pen. ibibigay na takdang aralin ang pananaliksik ukol sa mga makapangyarihang pwersa sa lipunan (salapi.

talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). 2. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. gawi at pag-uugali ng tao. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. atasan ang mga mag-aaral na isipin o iimagine na sila ang mga tauhan habang nagtatalakayan sila ukol sa kawastuhan at di kawastuhan ng mga piling pangyayari. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. 4. kilos. 2. Upang maging madali ang paghuhusga. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Itatanong ng guro sa mga magaaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. 3. 3. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon.64. San Juan MV2: SME Cho C.kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggaptanggap sa mas nakararaming Pilipino. gayundin ang kanilang epekto sa tao. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. MV1: David Michael M. Fernandez Page 37 of 48 . Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. talakayan sa telebisyon. Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9.68).68). kilos. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase.

3. 5. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1.74. Gayundin. inaasahang matutukoy sa bahaging ito ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan.87). Fernandez Page 38 of 48 . inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag.72. 4. Batay sa mga pahayag. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p. Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. 6. 5. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. San Juan MV2: SME Cho C. Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. atasan ang mga mag-aaral na gumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na MV1: David Michael M. 3. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. itanong din sa mga magaaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag.87). Sa bahaging ito. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. Hingan ng reaksyon ang mga magaaral ukol sa mga pahayag.Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda.72 ng sangguniang aklat. Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. Sa daloy ng talakayan.” 2. Pagkatapos. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap. 2. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin ang social pyramid. Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig.

Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. Nakasusuri sa mahahalagang kaisipang ipinahahayag sa akda 3. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon 7. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Nakapagbibigay-kahulugan at kahalagahan ng kasiningan ng mga simbolismo sa akda 4.katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. • • • Bakit pinag-aaralan ang mga salitang pananda? Ano ang nagbibigay-kahulugan at -kabuluhan sa buhay ng tao? Bakit natin kailangang basahin ang mga akdang hitik sa simbolismo kahit mahirap unawain? • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Kabuluhan ng mga salitang pananda Kahalagahan ng mga Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. Bawat tao. Sa daloy ng pagtalakay. Nasusuri ang akda ayon sa mga simbolismong taglay nito (Pananaw Arketipal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • • May mga salitang pananda para sa bawat partikular na uri ng pangungusap. 6. Makapagsuri ng mga mahahalagang Page 39 of 48 MV1: David Michael M. Nakagagamit ng mga usapan o talakayan sa mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon 2. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at maipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa. San Juan MV2: SME Cho C. Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. Fernandez . Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. may kapansanan man.

Ibibigay itong homework. Ang bawat pangkat ay aatasang lumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda • • kaisipan mula sa akda Maibigay ang kahulugan. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayaw-awit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto.• • karapatang pantao Kahulugan. Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Maaari itong gawing homework MV1: David Michael M. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda Masuri ang akda batay sa simbolismong taglay nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagtatanghal ng sayaw-awit (interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao. Fernandez Page 40 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C. magpaguhit sa mga magaaral ng hagdan na may sampung baitang.

Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. Sa daloy ng talakayan. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na itanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. 5.103). Sa bahaging ito. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. San Juan MV2: SME Cho C. Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 5. inaasahang matutukoy at maipaliliwanag sa bahaging ito ang mga mahahalagang simbolismo sa akda.” 2.92). Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p.91-92). 3. 4. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. may kapansanan man sa pag-iisip.Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Fernandez Page 41 of 48 . MV1: David Michael M.93. 3. Pumili ng estudyante at ipabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Pahapyaw na talakayin ang mga karapatang pantao. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasangayon. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. 2. Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo.103). Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Gayundin. 6.

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Mababatid ng mga estudyante ang… • Mga Gawain sa Pagganap: • Mahahalagang Tanong: • Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Ikalawang Linggo MV1: David Michael M. Fernandez Page 42 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C.

San Juan MV2: SME Cho C. Nabigkas nang maayos at malinaw ang karamihan ng pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa karamihan ng sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa maraming bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 2 (Di Gaanong Mahusay) Naipakita nang maayos ang ilang mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Hindi nabigkas nang maayos at malinaw ang alinmang pahayag Hindi mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa alinmang sitwasyong kinakailangan ito Hindi mabisang naipakita sa alinmang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa Kasiningan ng Naipakita nang pagganap maayos ang lahat ng aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan.HALIMBAWA NG RUBRIC Pangalan ng Bibigyan ng Marka:___________________________ Pangalan ng Nagbigay ng Marka: __________________________ Gawain: Pagsasadula Pamantayan 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay) Naipakita nang maayos ang karamihan sa mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Fernandez Page 43 of 48 . Nabigkas nang maayos at malinaw ang ilang pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa ilang sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa ilang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 1 (Hindi Mahusay) Hindi naipakita nang maayos ang alinmang aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Kahusayan sa pagbigkas ng dayalogo Nabigkas nang maayos at malinaw ang lahat ng pahayag Paggamit ng Mabisang kasuotan at nakagamit ng iba pang kasuotan at iba propse pang propse sa lahat ng sitwasyong kinakailangan ito Pagpapalutang Mabisang ng diwa naipakita sa lahat ng bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa MV1: David Michael M.

.. Aking Bayan” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.....Draft submission for the UBD Filipino Unit Plan (4th Year) David Michael M.. San Juan MV2: SME Cho C. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Magagawa ng mga estudyante na. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • MV1: David Michael M..... Fernandez Page 44 of 48 . Magagawa ng mga estudyante na.. San Juan “Kung Tuyo na Ang Luha Mo. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Panginoon” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.

Magagawa ng mga estudyante na. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Sugat” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.... Magagawa ng mga estudyante na. Fernandez Page 45 of 48 .... San Juan MV2: SME Cho C.Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Liwanag at Dilim” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. MV1: David Michael M.... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.

. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Alyas Juan de la Cruz” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1... Magagawa ng mga estudyante na... Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. San Juan MV2: SME Cho C.. Fernandez Page 46 of 48 . Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Satanas sa Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1. Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) MV1: David Michael M.

San Juan MV2: SME Cho C.Mauunawaan ng mga mag-aaral na. Magagawa ng mga estudyante na..... IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) MV1: David Michael M. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Talulot sa Pagas na Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... Fernandez Page 47 of 48 . Magagawa ng mga estudyante na...... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang..

MV1: David Michael M. Fernandez Page 48 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful