ISANG UBD PLAN PARA SA YUNIT I NG TANGLAW NG WIKA AT PANITIKAN: IV PAMAGAT NG YUNIT: Alab ng Puso Mga Sakop na Aralin

: 1) Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan; 2)Walang Panginoon;3) Liwanag at Dilim; 4) Walang Sugat; 5) Satanas sa Lupa; 6) Alyas Juan de la Cruz; 7) Talulot sa Pagas na Lupa Bilang ng mga Linggo: 7 hanggang 8 8 hanggang 10 na linggo Pagbubuod ng Yunit: Sa Yunit I, itinatampok ang mga piling akdang pampanitikan na nagpapaalab sa damdaming makabayan ng mga mag-aaral. Pawang mga akdang naglalarawan sa lipunan ang tatalakayin sa yunit na ito. Sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan,” inilalarawan ang damdamin ng mga Pilipino sa pang-aagaw ng mga Amerikano sa kalayaang katatamasa pa lamang nila pagkatapos ang matagumpay na rebolusyon laban sa mga Kastila. Samantala, sa “Walang Panginoon,” isinasalaysay ang mga kawalangkatarungang dinaranas ng mga magsasaka sa Pilipinas, na nagbubunsod ng iba’t ibang uri ng tugon gaya ng himagsikan o kaya’y paghihiganti. Ang “Liwanag at Dilim” ay isang sanaysay na tumatalakay naman sa masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at kayamanan. Ang “Walang Sugat” ay isang sarswela na naglalahad sa pag-iibigan ng isang Katipunero at ng kanyang babaeng minamahal. Matinding batikos naman ang “Satanas sa Lupa”sa mga nagnanaknak na kanser ng lipunan gaya ng katiwalian. Tungkol naman sa tungkulin ng doktor sa kanyang pasyente ang “Alyas Juan de la Cruz.” Ang “Talulot sa Pagas na Lupa” ay tumatalakay naman sa kalagayan sa lipunan ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 1 of 48

Ang mga akdang-pampanitikan na ito ay magsisilbing batayan ng pagtalakay sa angkop na paggamit nga salita at pangungusap.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

Page 2 of 48

Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: (Batay sa Panlahat at Tiyak na Kasanayang Pampagkatuto sa Filipino na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon noong Marso 6, 2006) Magagawa ng estudyante na: 1. Nasamakapagsabi ang bisa akda ng piniling salita ayon sa kahulugang matalinghaga, likas at tago. 2. Namasusuri ang bisa sa pagkakabuo ng mga pangngusap batay sa paggamit ng mahahaba at maiikling pangungusapayos. 3. Nalilinaw ang istruktura ng banghay ng akda batay sa iba’t ibang bahagi nito 4. Nmaiugugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, at lipunan at daigdig 5. Naihahambing ang akda sa iba pang akda batay sa iba’t ibang aspekto nito 6. Nmaiuugnay ang mga kaalaman tungkol sa akda batay sa kaligirang pangkasaysayan nito 7. Nmasusuri ang akda batay kinabibilangang genre. 8. Nmailalapat sa akda ang iba pang pananaw (teorya) at lapit sa panunuring pampanitikan. 9. makapagsalin ng isang akdang pampanitikan batay sa wastong mga hakbangNakasusulat ng konseptong papel ng piniling paksa. 10. Nakapagsasalin ng ilang bahagi ng isang akdang pampanitikan. 11. Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kagamitang pinagkukunan ng tala 12. Nakasusulat ng natatanging lathalain sa tulong ng mga kaalaman sa angkop na gamit ng mga salita. 13.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 3 of 48

layunin sa sa mga tiyak na batayang kaalaman ng

Nakagagamit ng mga salitang may kahulugang literal, tambalan at nilapatan ng pag-aangkop (coining)Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan at daigdig Nasusuri ang akda ayon sa istruktura nito (Pananaw Formalismo) Natutukoy ang mga sitwasyong malalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) Nagagamit ang kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita Naibubuod ang akda sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan Nakapagmumungkahi ng mga solusyon sa suliraning panlipunan na sinasalamin ng akda Nasusuri ang akda ayon sa mga pangyayaring makatotohanan na nilalaman nito (Pananaw Realismo)

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Buhay at dinamiko ang wika:

Mahahalagang Tanong: • Bakit may mga salitang nagbabago

ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon? • Anu-ano ang mga posibleng ugat ng

nNakabatay ang paghubog at pagunlad ng wikaito sa mga taong gumagamit nito. • May angkop na salita para sa

malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? • bansa? • Paano sinasalamin ng panitikan ang
Page 4 of 48

iba’t ibang sitwasyon.. • Ang pananakop ng mga

Paano malulutas ang paghihirap ng

dayuhan (kolonyalismo) ay isa sa
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

• Ang pagkakaroon ng tunay agrikultural/ani ng bansa? • Paano naaapektuhan ng lipunang ginagalawan ng isang tao ang kanyang mga pasya at katauhan ? • Bakit mahalaga ang kalayaan sa na reporma sa lupa ay isang mabisang solusyon upang magwakas ang pagaaklas ng mga magsasaka at tumaas ang produksyon/ani ng bansa.mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng isang bansa. San Juan MV2: SME Cho C. • Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema.. • Ang kalayaan ang susi sa kasaysayan? • Paano naman nagiging bahagi ng kasaysayan ang isang akdang pampanitikan? Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan. • May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) • Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). Fernandez Page 5 of 48 .ma gaya ng pagaaklas at mababang produksyon/ani. • buhay ng bawat tao? • Paano nag-aambag ang panghihiram ng salita sa pag-unlad ng ating sariling wika? • Paano magagamit sa kabutihan ang MV1: David Michael M. Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? Bakit hindi mabilis ang pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Paano magwawakas ang pag-aaklas ng mga magsasaka sa Pilipinas? • Paano tataas ang produksyong pag-unlad ng bayan.

Fernandez Page 6 of 48 .• Sinasalamin ng panitikan kayamanan ? • Anu-anong salik (factor) ang ang mga nangyayari sa lipunan. • Ang kayamanan ay ugat ng maidudulot sa iyo ng paggalang sa karapatan ng ibang tao? • Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? • Anu-anong mga aspekto ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. Ang pagkakaroon ng maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa ? • Anu-ano ang benepisyo/kabutihang matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. • . San Juan MV2: SME Cho C. • Ang kasaysayan ay pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. • Mahalaga sa buhay ng tao moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • Anu-ano ang dahilan mo para ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. • Lahat ng wika ay patuloy na mabuhay at magtagumpay sa daigdig? • Ano ang epekto ng maling nanghihiram sa iba pang wika. • Ano ang kabuluhan ng panitikan sa pag-aaral natin sa mga nangyayari sa lipunan? • MV1: David Michael M.

San Juan MV2: SME Cho C. • Mababatid ng mga estudyante ang… • Proseso ng pagkuha ng Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Magamit ang diksyunaryo sa pananaliksik ng kahulugang literal ng ilang piling salita • Makabigyang-kahulugan ang iba’t ibang uri ng salita. masunod lamang ito. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang.• Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. hahamakin ng tao ang lahat. pagbuo ng salitang tambalan at paglalapat ng pag-aangkop. Fernandez . • • Bawat tao.buo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop • Magamit sa sariling pangungusap ang iba’t Page 7 of 48 kahulugang literal. • Mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa Pilipinas MV1: David Michael M. • Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. may kapansanan man.

pamilya at lipunan ng mga akdang pampanitikan.matalinghaga. Realismo.Maisadula ang kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa Maitala sa isang tseklist ang matatagumpay na programa sa reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo na reporma sa lupa • Kaugnayn abuluhan ng panitikan sa kasaysayan pag-aaral ng mga nangyayari sa lipunan • • Paggamit ng mga ibang salita (literal. denotatibo. • Maipaliwanag ang kaugnayan sa sarili. Historikal. Moralismo at pag-unlad ng bayan • Kaibahan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal).hiram. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 8 of 48 . Sosyolohikal. (Formalismo. homonym at heteronim • Pagkakaayos ng mga pangungusap MV1: David Michael M.pag-aangkop. • Dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural Arketipal) sa bansa (kawalan ng tunay na reporma sa lupa) • Mabubuting bunga ng tunay • Maipaliwanag ang iba’t ibang katangian ng • Makalikha ng concept map na tumutukoy sa mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa • Makaguhit ng larawang-diwa ng tula • Makapagtanghal ng tableau ng mga eksenang mula sa tula • Matukoy ang mga sitwasyong nilalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon • Magamit sa sariling pangungusap ang mga kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita • Maibuod ang maikling kwentong tinatalakay sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye . • Makapagpahayag ng kaisipan sa paraang berbal at di berbal • Mapaghambing ang iba’t ibang teoryang pampanitikan.• Kabuluhan ng kalayaan sa ibang salita. tambalan. konotatibo..

namamasyal kasama ang pamilya at nanonood ng debate ng mga pulitiko. alinsunod sa mga binanggit na konteksto . Fernandez Page 9 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C.• Mga salita at pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon • Mga simulain at hakbang sa pagsasalin. • Iba’t ibang teorya sa panitikan na ginamiot sa mga akda • Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulitt • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Mahabiklaing pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Pagbuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pagaangkop: Isipin na kumakain ka sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan. Bubuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop MV1: David Michael M. Bumuo ng mga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop.

Para sa mga klaseng mabagal ang pagkatuto.ang mga mag-aaral sa tulong ng mga halimbawang ibinigay ng guro. pamamasyal kasama ang pamilya at kalagayan ng pulitika sa Pilipinas. maaaring magbigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng pagpapaskel ng mga salitang maaaring pagtambalin o kaya’y pagsamahin para makabuo ng salitang tambalan at mga salitang “coined” (nilapatan ng pag-aangkop). Fernandez Page 10 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C. • Pagbuo ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo: Sa isang buong papel. atasang gumuhit ng malaking bilog sa gitna. Gagamitin ang mga salitang binuo sa pagbuo ng talata na nagsasalaysay sa alinman sa mga sumusunod na konteksto: pagkain sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan. ang mga MV1: David Michael M.

Ang bawat kasapi ng pangkat ay dapat gumampan ng tungkulin ayon sa hinihingi ng pinili nilang eksena. Fernandez Page 11 of 48 . Maaari itong gamiting lunsaran sa pagtalakay ng mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. Maaaring hatiin ang tula sa apat bahagi upang maging mas mabilis ang MV1: David Michael M. Ilalagay sa gitna ng bilog ang salitang “Kolonyalismo. San Juan MV2: SME Cho C.mag-aaral. • Pagtatanghal ng tableau: Pangkatin sa apat ang klase. pumili ng isang klase upang mapag-usapan ng bawat pangkat ang eksena mula sa tula na ng itatanghal nila sa paraang tableau.” Atasan ang mga mag-aaral na lagyan ng mga sinag ang bilog. Sa bawat sinag ay ilalagay nila ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. Bigyan ng limang minuto angKasama ang 7 kamag-aral.

San Juan MV2: SME Cho C.pagpaplano sa gagawing tableau. • Pananaliksik sa mga sitwasyong nagpapakita ng pormal at di pormal na komunikasyon: Ibibigay itong homework sa mga mag-aaral. Ipatala ang mga bagong salitang natutuhan. Ipasuri rin ang uri ng pananalitang ginamit. Hatiin sa apat na pangkat ang klase. Pangkat 4: kantina/kainan). Atasan ang bawat pangkat na magmasid at makinig ng mga usapan ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang sitwasyon (Pangkat 1: parlor o barberya. Pangkat 2: palengke. Fernandez Page 12 of 48 . Pangkat 3: pulong sa bulwagang pambarangay o iba pang pormal na pulong. • • Pagsasadula ng sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa: Pangkatin sa apat ang MV1: David Michael M.

Fernandez Page 13 of 48 . Ang mga mag-aaral ay gaganap Gawin itong lunsaran upang magampanan nang makatotohanan ng bawat kasapi ang papel ng alinman sa mga sumusunod:a magsasaka. Ipapakita nila ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa. Magsisilbing lunsaran/springboard ang kanilang pagsasadula sa pagtalakay ng mabubuting bunga ng tunay na reporma sa lupa. San Juan MV2: SME Cho C. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang mapag-usapan ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng reporma sa lupasapan ng bawat pangkat ang kanilang isasadula.Kasama ang 7 kamag-aral. • Paglikha ng sanaysay konseptong MV1: David Michael M. asendero at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform (DAR).klase.

ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng MV1: David Michael M. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. alipin at iba pangtbp. Sagutin ang mga Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp.) Pagkatapos. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. Fernandez Page 14 of 48 . Kailangan nilang iIsipin o iimagine na silaikaw ay bilanggo. San Juan MV2: SME Cho C.papel/sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. taong walang kalayaan.

pagsusugal atbp. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na MV1: David Michael M. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. Hatiin sa apat ang klase.mga taong walang kalayaan.): Gawing homework ang pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. Fernandez Page 15 of 48 . gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. katawalian. Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. San Juan MV2: SME Cho C. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? • Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi (pagkalulong sa droga.

) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo MV1: David Michael M. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kani-kanilang gampanin sa dula. Hahatiin sa apat ang klase. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. • Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. Fernandez Page 16 of 48 . gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela. kamay. supot ng salapi.simbolikal na hugis (mukha ng tao. hugis ng barya atbp. San Juan MV2: SME Cho C. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila.

Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig. San Juan MV2: SME Cho C. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig.batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. Pagtatanghal ng sayaw-awit MV1: David Michael M. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kani-kanilang karanasan sa pag-ibig. Fernandez Page 17 of 48 . Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga magaaral sa mga dayalogo. • Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig.

San Juan MV2: SME Cho C. atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao.(interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na Kasama ang 7 mag-aaral. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa MV1: David Michael M.pangkat. Basahin ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao. Llumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. Ang bawat pangkat ay aatasang magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Fernandez Page 18 of 48 . Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. Ibibigay itong homework.

Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayawawit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto.karapatang pantao. Ang MV1: David Michael M. Ipabigay sa kanila ang kahulugan ng mga ito. Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: Suriin ang mga Ipaskel ang mga salitang BATO. San Juan MV2: SME Cho C. itatanong ng guro: Bakit may mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng panahon? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Buhay at dinamiko ang wika: nakabatay ang paghubog at pag-unlad nito sa mga taong gumagamit nito. at tukuyin din ang iba’t ibang uri ng pagtataya na dapat asahan. Kaugnay ng mga salita. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). Ipasuri sa mga estudyante ang mga salita. magpaguhit sa mga mag-aaral ng hagdan na may sampung baitang. Fernandez Page 19 of 48 . • Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. TOYO at TAPSILOG atbp. Maaari itong gawing homework Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Orientation: Talakayin ang tema/buod ng yunit at ibigay ang balangkas/outline ng mga kasanayan na dapat linangin sa pamamagitan ng mga aralin at gawain.

(Giyera sa Iraq at Afghanistan. tambalan at salitang nilapatan ng pag-aangkop (coining) sa tulong ng mga salitang nakapaskel sa pisara at mga halimbawang matatagpuan sa bahaging Pakinggan ng sangguniang aklat (p.).) Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng mga salitang literal. Aking Bayan. Bibigyan ng panahon ang mga mag-aaral na ihanda ang pagtatanghal ng tableau ng mga MV1: David Michael M. paano malulutas ang paghihirap ng bansa? Inaasahang tugon: Ang kalayaan ng bansa sa aspektong pampulitika at pang-ekonomya. mga malalaking negosyo sa Pilipinas na pag-aari ng dayuhan at mga masaganang likas na yaman ng bansa.” ay ilan lamang sa mga pagpapatunay na buhay at dinamiko ang wika. Babasahin ng guro ang unang saknong at ang natirang apat na saknong ay paghahatian ng apat na pangkat. Pangkatang Gawain: BuBumuobuo ng talatangmga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop. ang mga estudyantealinsunod sa iba’t ibang sitwasyon. Magiging mas maliwanag ang kawastuhan ng kaisipang ito sa ating pagtalakay sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo. Fernandez Page 20 of 48 . batay sa talakayan. Pamumunuan ng guro ang sintesis ng talakayan at gawain sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: Kung ang kolonisasyon ay isa sa mga ugat ng kahirapan.2). ang pagsandig natin sa ating mga sarili (“self-reliance”) ang susi sa pag-unlad ng ating bayan. Bigyangdiin na isinulat ni Amado V.pagkakaroon ng mga salitang tambalan at paglalapat salitang nilapatan ng pang-aangkop o “coining.8). charter change pabor sa mga dayuhan. pagmimina ng mga kumpanyang dayuhan sa Pilipinas atbp. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at iba pang sinulat ni Hernandez) Pangkatin sa apat ang klase. Magbibigay ng reaksyon sa mga larawan ang mga mag-aaral.7-8) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Iugnay ang nilalaman ng tula sa mga kontemporaryong pangyayari sa daigdig sa tulong ng mga larawan. Gawain sa Pagganap: BAtasan ang mga mag-aaral na lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Hernandez ang kanyang tula sa panahong sinasakop ng mga Amerikano ang Pilipinas. San Juan MV2: SME Cho C. lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. Bigyang-diin ang pag-iral ng neokolonyalismo (hindi direktang kolonyalismo) sa kasalukuyang panahon. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita Magbigay ng reaksyon sa mgang sumusunod na larawan:larawan ng kahirapan sa Pilipinas.” Indibidwal na Gawain: Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Sasagutin din nila ang tanong na: Anu-ano ang mga posibleng ugat ng malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pananakop ng mga dayuhan o kolonyalismo ay isa sa mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng ating bansa. Batay rito.

1. Homework: Ipaguhit sa mga mag-aaral ang larawang-diwa ng tula.). Klase: Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. Magsagawa ng pagtataya sa tableau gamit ang isang rubrics. (Maaaring gawing homework) 1. Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng antas pormal at di pormal sa komunikasyon. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p..). estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita ng mga video clip na tungkol sa Hacienda Luisita o mga magsasaka sa Sumilao (maaaring i-download mula sa Youtube. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko. Ipaliwanag na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko.12 ng sangguniang aklat. Kaugnay ng ipinalabas na video. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Magparinig o magpakita ng video ng usapan ng mga kabataan at usapan sa isang pormal na pulong. Fernandez Page 21 of 48 . Indibidwal na Gawain: Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto ng kwento. San Juan MV2: SME Cho C. Gumamit ng fish bone graphic organizer o kaya’y story frame upang maging mas mabisa ang pagtalakay. Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. 14-15 ng sangguniang aklat. Sasagutin din nila ang tanong na: Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan.piling eksenang mula sa tula.23) Klase: Ibuod ang kwento sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay ng mga mahahalagang pangyayari at paglalahad ng mahahalagang detalye. Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). at kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita sa tulong ng lektura sa p. Maaari ring gamitin ang ilang bahagi ng ‘‘Sa Ngalan ng Tubo’’ na mabibili sa Ibon Foundation.). estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Isinasalaysay sa kwentong ‘‘Walang Panginoon’’ ang mga kawalang katarungang nagiging dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka. Indibidwal na Gawain: Pasagutan ang p. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga salitang ginamit sa dayalogo. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal). sasagutin ng mga mag-aaral ang tanong na: Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? May epekto ba ito sa hindi mabilis na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema gaya ng pag-aaklas at mababang produksyon/ani. MV1: David Michael M..

hunger strike ng mga magsasaka sa Sumilao.).) Homework: Magtala ng 5 salawikain sa kwaderno. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Realismo/Realistiko. Ang sintesis ng talakayan ay kailangang humantong sa pagkaunawa ng mga mag-aaral sa tunay na reporma sa lupa bilang solusyon sa pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa.24). mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pagiisip. noon at ngayon sa lipunan. Kung gayon. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda ng Ipagsasadula ang ukol sa kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos ng pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Fertilizer Scam atbp. Ipaliliwanag ng mga estudyante aTalakayin ang kahulugan ng mga ito.Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.27) ng sangguniang aklat. Suriin ang mga mahahalagang probisyon ng Genuine Agrarian Reform Program (GARB) at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) upang masipatipakita ang mga positibong epekto ng reporma sa lupa (maaaring i-download sa internet ang teksto at pagsusuri ng mga batas na ito). Iugnay ang nilalaman ng kwentotula sa mga kontemporaryong pangyayari sa lipunan sa tulong ng mga news clippings ukol sa mga suliranin ng mga magsasaka (kawalan ng reporma sa lupa. Pangkatang Gawain: Talakayin ang pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. San Juan MV2: SME Cho C. wala na tayong pagkakataon na mag-isip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Saliksikin ang talambuhay ni Emilio Jacinto. Gawain sa Pagganap: Gawing homework ang paglikha ng tseklist ng mga matatagumpay na programang reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo. Fernandez Page 22 of 48 . Kaugnay nito. MV1: David Michael M. Bigyang-diin ang patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga magsasakang kagaya ni Marcos. welga sa Hacienda Luisita. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. Ikatlong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante na magbIpabasa ang mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Hatiin sa apat na grupo ang klase. Ihambing ang kalagayan ni Marcos sa kalagayan ng mga magsasaka sa kasalukuyan. Hikayatin sila na gGumamit ng mga dayalogong pormal at di pormal at mga salitang may kahulugang denotatibo at konotatibo. Magsagawa ng pagtataya sa ginawang pagsasadula sa pamamagitan ng rubrics (tingnan ang kalakip na halimbawa. Klase: Suriin ang kaugnayan ng akda sa mga makatotohanang pangyayari.

ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. Gayunman. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Talakayin ang ilan sa mga sawikain o idyoma.Buzz Session (maliit na pangkat): Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. Halimbawa.28-29 ng sangguniang aklat.35) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. San Juan MV2: SME Cho C. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Game K N B? at Laban o Bawi. Gawain sa Pagganap: Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan.36). Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. Susulat Sumulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Tahimik na Pagbasa: Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Kapag natagalan sa bahaging ito. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Makipagpalitan ng kwaderno na naglalaman ng agbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Pangkatang Gawain: Concept mapping ng pangunahing kaisipan mula sa sanaysay.30. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. MV1: David Michael M. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. Fernandez Page 23 of 48 . Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng mga nasabing game show.

Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila.46-47.Buzz Session: Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Klase: Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong isinagawa nilang pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. Ipaulat ang sa pamamagitan ng pag-uulat sa talambuhay ni Severino Reyes. Dyadic Sharing: Inaasahang makaMapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram at ibabahagi nila ito sa kanilang kapareha. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Fernandez Page 24 of 48 . Sa daloy ng talakayan. Saliksikin ang talambuhay ni Severino Reyes. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. San Juan MV2: SME Cho C. Pangkatang Pagbasa: Gagampanan ng isang pangkat ang papel ng isang tauhan sa dayalogo. partikular ang mga salitang hiram. Ika-apat na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Ang pangatlong pangkat ang magsisilbing tagapagpahayag ng linya ng madla o ng “koro. Pag-uulat: Kilalanin ang may-akda ng teksto. Homework: Magtala ng sampung salitang hiram sa isang buong papel.” Pagsusuring Istruktural: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat MV1: David Michael M. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. Jose Rizal o Sakay). Sasagot ang isa pang pangkat bilang karakter na kausap ng naunaBasahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito.

Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ngIsalin ang ilang bahagi ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (maaaring kumuha ng tula ni Pablo Neruda gaya ng “Tu Risa” o “Your Smile”) (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Indibidwal na Gawain: Hatiin ang klase sa apat na pangkat. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan.59). Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. Klase: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Inaasahang makapagMagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Indibidwal na Gawain: Gayundin. talakayan sa telebisyon. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. kilos. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. gawi at pag-uugali ng tao. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. talakayan sa telebisyon. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.64. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Fernandez Page 25 of 48 . Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. MV1: David Michael M. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. San Juan MV2: SME Cho C. Ikalimang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: I-play ang rekord ng iba’t ibang talakayan o panayam. gayundin ang kanilang epekto sa tao. kilos. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase. Homework (pangkatan): Magrekord ng iba’t talakayan o panayam (talakayan sa radyo. Klase: Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe.(p. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64.

Pangkatang Gawain: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin aGumawa ng social pyramid sa kartolina para maipakita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Tahimik na Pagbasa: Batay sa mga pahayag. Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral ukol sa mga pahayag. kaugnay ng tekstong tinalakay. Sa bahaging ito. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p.74. Indibidwal na Gawain: Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral Magtala ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap sa kwaderno. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p.72. Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz.” Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. itanong din sa mga mag-aaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag.87).68).68).Tahimik na Pagbasa: Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. Klase: Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Sa daloy ng talakayan.72 ng sangguniang aklat. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Buzz Session (maliliit na grupo): Inaasahang matutukoy at masusuri Tukuyin at talakayinrin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. MV1: David Michael M. Fernandez Page 26 of 48 . Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. San Juan MV2: SME Cho C. Magkakaroon ng sintesis ng mga kaisipan sa paggabay ng guro. Ika-anim na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa.

inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda.91-92). Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p.87).93. Sa bahaging ito. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at ma Klase:ipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasang-ayon.” Tahimik na Pagbasa : Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat.Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. inaasahang matutukoy sa bahaging ito Ilahad ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. Buzz Session: TPahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. Sa daloy ng pagtalakay. San Juan MV2: SME Cho C. atasan ang mga mag-aaral na gGumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. MV1: David Michael M. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. Think-Pair-Share: Gayundin. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. Sa daloy ng talakayan. Iugnay ang mga ito sa sarili mong katauhan. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Fernandez Page 27 of 48 . Pagkatapos.92). Ikapitong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante at iIpabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa. may kapansanan man sa pag-iisip. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang.

Nakasusuri ng bisa ng pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa paggamit ng mga hiram na salita 5. Dyadic Sharing: Gayundin. Magsagawa ng pagtataya sa pagtatanghal ng sayaw-awit sa pamamagitan ng rubrics. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong makatao nito (Pananaw Humanismo) 4.103). San Juan MV2: SME Cho C. Nakapagbibigay ng mga pangunahing kaisipan o diwa ng sanaysay na binasa 3. Klase: Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Gawain sa Pagganap: Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na iItanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Nakapagbibigay-linaw sa estruktura ng banghay ng akda batay sa kaigtingan o tunggalian 6. Natutukoy ang bisa ng akda sa piniling salita ayon sa kahulugang matalinhaga 2. inaasahang matutukoy at maiIpaliliwanag sa bahaging itokapareha ang mga mahahalagang simbolismo sa akda na may kabuluhan sa kasalukuyang lipunan.103). Klase: TPahapyaw na talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao batay sa teksto. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Fernandez Page 28 of 48 . Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong pangkasaysayan nito (Pananaw Historikal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: MV1: David Michael M.

Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • • • • • Kabuluhan ng paggamit ng mga matatalinhagang salita. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Ang kayamanan ay ugat ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. Kaugnayan ng panitikan at kasaysayan Konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • • • • Makagamit sa sariling pangungusap ng mga matatalinhagang salita Maibigay ang pangunahing kaisipan ng isang sanaysay Makalikha ng sariling sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Makabuo ng collage na nagpapakita ng masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Magamit ang mga salitang hiram sa sariling pangungusap.Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. • • • • • • • • • Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? Bakit tayo nanghihiram ng mga salita sa ibang wika? Bakit mahalaga ang panitikan sa pagaaral ng kasaysayan at vice-versa? Makapangyarihan nga ba ang pagibig? Patunayan ang iyong sagot. Maibuod ang dula sa pamamagitan ng aktwal na pagsasadula ng ilang bahagi Page 29 of 48 MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Mga masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Kabuluhan at tamang paggamit ng mga salitang hiram. hahamakin ng tao ang lahat. Ang kasaysayan ay sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan. Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. Mahalaga sa buhay ng tao ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. masunod lamang ito. Fernandez .

katawalian.) Pagkatapos. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pagibig sa salapi (pagkalulong sa droga. Masuri ang estruktura ng dula batay sa kaigtingan o tunggalian nito Makalikha ng tula na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. Kailangan nilang isipin o iimagine na sila ay bilanggo. pagsusugal atbp. Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. San Juan MV2: SME Cho C.• • nito.): Gawing homework ang MV1: David Michael M. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. alipin atbp. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. Fernandez Page 30 of 48 . taong walang kalayaan. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong walang kalayaan.

Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pagibig sa salapi. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela.• • pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito.) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. kamay. Fernandez . Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. San Juan MV2: SME Cho C. Hatiin sa apat ang klase. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Page 31 of 48 MV1: David Michael M. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Hahatiin sa apat ang klase. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. hugis ng barya atbp. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga mag-aaral sa mga dayalogo. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na simbolikal na hugis (mukha ng tao. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kanikanilang gampanin sa dula. supot ng salapi.

Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Pumili ng estudyante na magbabasa ng mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Magbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. wala na tayong pagkakataon na magisip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. San Juan MV2: SME Cho C. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig. 3.28-29 ng sangguniang aklat.27) ng sangguniang aklat. Game K N B? at Laban o Bawi. Kaugnay nito. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kanikanilang karanasan sa pag-ibig. Kung gayon.Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng MV1: David Michael M. Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pag-iisip. 2. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.30. Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Fernandez Page 32 of 48 . Ipaliliwanag ng mga estudyante ang kahulugan ng mga ito.

4. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. 2. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. 3. Halimbawa. Fernandez Page 33 of 48 . MV1: David Michael M. Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. 8. partikular ang mga salitang hiram. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. San Juan MV2: SME Cho C. 7.35) Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. 6. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika.36). 5.2. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. mga nasabing game show. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Gayunman. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Kapag natagalan sa bahaging ito. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. Susulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila.

Basahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. kilos. 4. Nakakikilala ng katauhan ng mga tauhan sa akda batay sa kanilang mga pahayag 7.46-47. San Juan MV2: SME Cho C. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. 3. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. Jose Rizal o Sakay). Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Ipaulat ang talambuhay ni Severino Reyes. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong panlipunan nito (Pananaw Sosyolohikal) 5. Nakapagbibigay-diin sa mga pwersa ng lipunan na nagpapabago ng pananaw. 3. gawi at pag-uugali ng tao 4.Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram. Nakasusuri ng mahahalagang detalye sa akda 3. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong moralistiko nito (Pananaw MV1: David Michael M. 5. Sa daloy ng talakayan. Nakasusuri ng bisa sa pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa kahulugang homonim at heteronim 2. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). 6. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Nakasusuri ng pangungusap na Filipino 6. 2. 7.59). batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. Nasusuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko 8. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. Gayundin. Fernandez Page 34 of 48 . Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1.

kilos. Makilala ang katauhan ng mga tauhan batay sa kanilang mga pahayag Page 35 of 48 • • • • • MV1: David Michael M. gawi at pag-uugali ng tao Masuri ang akda batay sa mga aspektong panlipunan nito Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. Ang bawat ayos ng pangungusap ay may binabagayang sitwasyon sa komunikasyon. kilos. gawi at pag-uugali ng tao? Ano ang kabuluhan ng pagtalakay at paggamit sa dalawang ayos ng pangungusap? Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? Anu-anong pamantayan ng moralidad ang umiiral sa daigdig ngayon? Anu-anong mga aspekto ng moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon Iba’t ibang pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon. kilos. Mahahalagang Tanong: • • • • • • Ano ang epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Fernandez . Masuri ang mahahalagang detalye ng akda. Ang iba’t ibang pwersa sa lipunan ay may kakayahang magpabago sa pananaw. gawi at pag-uugali ng tao. kilos. San Juan MV2: SME Cho C.Moralismo) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Mabigyang-diin ang mga pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. gawi at paguugali ng tao Kabuluhan ng paggamit ng dalawang ayos ng pangungusap sa iba’t ibang sitwasyong pangkomunikasyon Paggamit sa mga pahayag sa pagkilatis ng personalidad/katauhan ng isang tao Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • Magamit ang mga salitang salitang homonim at heteronim.

lilikha ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa MV1: David Michael M. relihiyon atbp. Fernandez Page 36 of 48 . Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng mga sumusunod na materyales: lumang dyaryo at magasin. gunting. dayuhan. Paglikha ng talahanayan: Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Nasa itaas ng tatsulok ang mga makapangyarihan sa lipunan at nasa ilalim naman ang mga inaapi at walang kapangyarihan. Habang nakikinig sa awiting “Tatsulok” at “Upuan. Pagkatapos ng pagtakay sa akda. Hahatiin ang klase sa apat na pangkat.). pandikit. negosyante.” atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng social pyramid kung saan makikita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino. kartolina at pentel pen. pangulay. ibibigay na takdang aralin ang pananaliksik ukol sa mga makapangyarihang pwersa sa lipunan (salapi. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng kartolina o Manila paper at pentel pen.• Pagkakaiba ng mga pamantayan ng moralidad sa bawat lipunan at ang mga aspekto ng moralidad na kinikilala at inilalapat sa buong daigdig • • Masuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko Masuri ang akda batay sa mga aspektong moralistiko nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng social pyramid (panlipunang tatsulok): Bilang paghahanda sa gawaing ito. San Juan MV2: SME Cho C.

talakayan sa telebisyon. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo.68). kilos. Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase. kilos. MV1: David Michael M. Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. 2.64. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. 2. Itatanong ng guro sa mga magaaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. atasan ang mga mag-aaral na isipin o iimagine na sila ang mga tauhan habang nagtatalakayan sila ukol sa kawastuhan at di kawastuhan ng mga piling pangyayari. gawi at pag-uugali ng tao. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Upang maging madali ang paghuhusga. Fernandez Page 37 of 48 . 3. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. gayundin ang kanilang epekto sa tao.68).kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggaptanggap sa mas nakararaming Pilipino. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. San Juan MV2: SME Cho C. Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito. 3. Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. 4.

Gayundin. atasan ang mga mag-aaral na gumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na MV1: David Michael M. Pagkatapos. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap. 2. 4.72 ng sangguniang aklat. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. Hingan ng reaksyon ang mga magaaral ukol sa mga pahayag. Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin ang social pyramid. 6. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. 5. 3. Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. Batay sa mga pahayag. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. inaasahang matutukoy sa bahaging ito ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. San Juan MV2: SME Cho C.72. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. 5. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. Sa bahaging ito. Pahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao.Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p. Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat.87). Fernandez Page 38 of 48 .74. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. itanong din sa mga magaaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag.” 2.87). Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. Sa daloy ng talakayan. 3. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.

Bawat tao. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. Makapagsuri ng mga mahahalagang Page 39 of 48 MV1: David Michael M. Nakapagbibigay-kahulugan at kahalagahan ng kasiningan ng mga simbolismo sa akda 4. may kapansanan man. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon 7.katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Fernandez . • • • Bakit pinag-aaralan ang mga salitang pananda? Ano ang nagbibigay-kahulugan at -kabuluhan sa buhay ng tao? Bakit natin kailangang basahin ang mga akdang hitik sa simbolismo kahit mahirap unawain? • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Kabuluhan ng mga salitang pananda Kahalagahan ng mga Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. Nasusuri ang akda ayon sa mga simbolismong taglay nito (Pananaw Arketipal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • • May mga salitang pananda para sa bawat partikular na uri ng pangungusap. Nakasusuri sa mahahalagang kaisipang ipinahahayag sa akda 3. Sa daloy ng pagtalakay. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at maipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa. Nakagagamit ng mga usapan o talakayan sa mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon 2. 6. San Juan MV2: SME Cho C. Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay.

magpaguhit sa mga magaaral ng hagdan na may sampung baitang. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda Masuri ang akda batay sa simbolismong taglay nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagtatanghal ng sayaw-awit (interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao.• • karapatang pantao Kahulugan. Ibibigay itong homework. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda • • kaisipan mula sa akda Maibigay ang kahulugan. Ang bawat pangkat ay aatasang lumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. Maaari itong gawing homework MV1: David Michael M. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. San Juan MV2: SME Cho C. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayaw-awit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. Fernandez Page 40 of 48 .

San Juan MV2: SME Cho C. Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Gayundin. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92.92). Sa bahaging ito. may kapansanan man sa pag-iisip. 3. Sa daloy ng talakayan. Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na itanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao.91-92). Pumili ng estudyante at ipabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. 2. inaasahang matutukoy at maipaliliwanag sa bahaging ito ang mga mahahalagang simbolismo sa akda. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat.Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1.103). ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. MV1: David Michael M. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa.93. Fernandez Page 41 of 48 . Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pahapyaw na talakayin ang mga karapatang pantao. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 5. 5. 3. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. 4. 6. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasangayon.103).” 2.

San Juan MV2: SME Cho C.Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Mababatid ng mga estudyante ang… • Mga Gawain sa Pagganap: • Mahahalagang Tanong: • Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Ikalawang Linggo MV1: David Michael M. Fernandez Page 42 of 48 .

San Juan MV2: SME Cho C. Kahusayan sa pagbigkas ng dayalogo Nabigkas nang maayos at malinaw ang lahat ng pahayag Paggamit ng Mabisang kasuotan at nakagamit ng iba pang kasuotan at iba propse pang propse sa lahat ng sitwasyong kinakailangan ito Pagpapalutang Mabisang ng diwa naipakita sa lahat ng bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa MV1: David Michael M. Nabigkas nang maayos at malinaw ang karamihan ng pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa karamihan ng sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa maraming bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 2 (Di Gaanong Mahusay) Naipakita nang maayos ang ilang mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Nabigkas nang maayos at malinaw ang ilang pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa ilang sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa ilang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 1 (Hindi Mahusay) Hindi naipakita nang maayos ang alinmang aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan.HALIMBAWA NG RUBRIC Pangalan ng Bibigyan ng Marka:___________________________ Pangalan ng Nagbigay ng Marka: __________________________ Gawain: Pagsasadula Pamantayan 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay) Naipakita nang maayos ang karamihan sa mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Fernandez Page 43 of 48 . Hindi nabigkas nang maayos at malinaw ang alinmang pahayag Hindi mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa alinmang sitwasyong kinakailangan ito Hindi mabisang naipakita sa alinmang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa Kasiningan ng Naipakita nang pagganap maayos ang lahat ng aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan.

Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.. Magagawa ng mga estudyante na... San Juan “Kung Tuyo na Ang Luha Mo... IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • MV1: David Michael M... Aking Bayan” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.Draft submission for the UBD Filipino Unit Plan (4th Year) David Michael M. Fernandez Page 44 of 48 .. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Panginoon” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. Magagawa ng mga estudyante na. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.. San Juan MV2: SME Cho C....

Magagawa ng mga estudyante na. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Sugat” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... San Juan MV2: SME Cho C.....Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Liwanag at Dilim” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na..... MV1: David Michael M. Fernandez Page 45 of 48 ... Magagawa ng mga estudyante na. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.

Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Alyas Juan de la Cruz” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Satanas sa Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1.. Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) MV1: David Michael M.... San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 46 of 48 . Magagawa ng mga estudyante na.

Mauunawaan ng mga mag-aaral na...... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Magagawa ng mga estudyante na.... Magagawa ng mga estudyante na.. Fernandez Page 47 of 48 .. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Talulot sa Pagas na Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) MV1: David Michael M... San Juan MV2: SME Cho C.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 48 of 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful