ISANG UBD PLAN PARA SA YUNIT I NG TANGLAW NG WIKA AT PANITIKAN: IV PAMAGAT NG YUNIT: Alab ng Puso Mga Sakop na Aralin

: 1) Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan; 2)Walang Panginoon;3) Liwanag at Dilim; 4) Walang Sugat; 5) Satanas sa Lupa; 6) Alyas Juan de la Cruz; 7) Talulot sa Pagas na Lupa Bilang ng mga Linggo: 7 hanggang 8 8 hanggang 10 na linggo Pagbubuod ng Yunit: Sa Yunit I, itinatampok ang mga piling akdang pampanitikan na nagpapaalab sa damdaming makabayan ng mga mag-aaral. Pawang mga akdang naglalarawan sa lipunan ang tatalakayin sa yunit na ito. Sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo, Aking Bayan,” inilalarawan ang damdamin ng mga Pilipino sa pang-aagaw ng mga Amerikano sa kalayaang katatamasa pa lamang nila pagkatapos ang matagumpay na rebolusyon laban sa mga Kastila. Samantala, sa “Walang Panginoon,” isinasalaysay ang mga kawalangkatarungang dinaranas ng mga magsasaka sa Pilipinas, na nagbubunsod ng iba’t ibang uri ng tugon gaya ng himagsikan o kaya’y paghihiganti. Ang “Liwanag at Dilim” ay isang sanaysay na tumatalakay naman sa masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at kayamanan. Ang “Walang Sugat” ay isang sarswela na naglalahad sa pag-iibigan ng isang Katipunero at ng kanyang babaeng minamahal. Matinding batikos naman ang “Satanas sa Lupa”sa mga nagnanaknak na kanser ng lipunan gaya ng katiwalian. Tungkol naman sa tungkulin ng doktor sa kanyang pasyente ang “Alyas Juan de la Cruz.” Ang “Talulot sa Pagas na Lupa” ay tumatalakay naman sa kalagayan sa lipunan ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 1 of 48

Ang mga akdang-pampanitikan na ito ay magsisilbing batayan ng pagtalakay sa angkop na paggamit nga salita at pangungusap.

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

Page 2 of 48

Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: (Batay sa Panlahat at Tiyak na Kasanayang Pampagkatuto sa Filipino na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon noong Marso 6, 2006) Magagawa ng estudyante na: 1. Nasamakapagsabi ang bisa akda ng piniling salita ayon sa kahulugang matalinghaga, likas at tago. 2. Namasusuri ang bisa sa pagkakabuo ng mga pangngusap batay sa paggamit ng mahahaba at maiikling pangungusapayos. 3. Nalilinaw ang istruktura ng banghay ng akda batay sa iba’t ibang bahagi nito 4. Nmaiugugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa sarili, pamilya, pamayanan, at lipunan at daigdig 5. Naihahambing ang akda sa iba pang akda batay sa iba’t ibang aspekto nito 6. Nmaiuugnay ang mga kaalaman tungkol sa akda batay sa kaligirang pangkasaysayan nito 7. Nmasusuri ang akda batay kinabibilangang genre. 8. Nmailalapat sa akda ang iba pang pananaw (teorya) at lapit sa panunuring pampanitikan. 9. makapagsalin ng isang akdang pampanitikan batay sa wastong mga hakbangNakasusulat ng konseptong papel ng piniling paksa. 10. Nakapagsasalin ng ilang bahagi ng isang akdang pampanitikan. 11. Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kagamitang pinagkukunan ng tala 12. Nakasusulat ng natatanging lathalain sa tulong ng mga kaalaman sa angkop na gamit ng mga salita. 13.
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 3 of 48

layunin sa sa mga tiyak na batayang kaalaman ng

Nakagagamit ng mga salitang may kahulugang literal, tambalan at nilapatan ng pag-aangkop (coining)Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan at daigdig Nasusuri ang akda ayon sa istruktura nito (Pananaw Formalismo) Natutukoy ang mga sitwasyong malalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) Nagagamit ang kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita Naibubuod ang akda sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye. Naiuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda batay sa nangyayari sa lipunan Nakapagmumungkahi ng mga solusyon sa suliraning panlipunan na sinasalamin ng akda Nasusuri ang akda ayon sa mga pangyayaring makatotohanan na nilalaman nito (Pananaw Realismo)

Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Buhay at dinamiko ang wika:

Mahahalagang Tanong: • Bakit may mga salitang nagbabago

ang kahulugan ng salita sa paglipas ng panahon? • Anu-ano ang mga posibleng ugat ng

nNakabatay ang paghubog at pagunlad ng wikaito sa mga taong gumagamit nito. • May angkop na salita para sa

malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? • bansa? • Paano sinasalamin ng panitikan ang
Page 4 of 48

iba’t ibang sitwasyon.. • Ang pananakop ng mga

Paano malulutas ang paghihirap ng

dayuhan (kolonyalismo) ay isa sa
MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez

• buhay ng bawat tao? • Paano nag-aambag ang panghihiram ng salita sa pag-unlad ng ating sariling wika? • Paano magagamit sa kabutihan ang MV1: David Michael M..mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng isang bansa. • Ang pagkakaroon ng tunay agrikultural/ani ng bansa? • Paano naaapektuhan ng lipunang ginagalawan ng isang tao ang kanyang mga pasya at katauhan ? • Bakit mahalaga ang kalayaan sa na reporma sa lupa ay isang mabisang solusyon upang magwakas ang pagaaklas ng mga magsasaka at tumaas ang produksyon/ani ng bansa. • May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal) • Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). • Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 5 of 48 . Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? Bakit hindi mabilis ang pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Paano magwawakas ang pag-aaklas ng mga magsasaka sa Pilipinas? • Paano tataas ang produksyong pag-unlad ng bayan.ma gaya ng pagaaklas at mababang produksyon/ani. • Ang kalayaan ang susi sa kasaysayan? • Paano naman nagiging bahagi ng kasaysayan ang isang akdang pampanitikan? Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan.

• Lahat ng wika ay patuloy na mabuhay at magtagumpay sa daigdig? • Ano ang epekto ng maling nanghihiram sa iba pang wika. • . • Ang kasaysayan ay pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan.• Sinasalamin ng panitikan kayamanan ? • Anu-anong salik (factor) ang ang mga nangyayari sa lipunan. San Juan MV2: SME Cho C. Ang pagkakaroon ng maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa ? • Anu-ano ang benepisyo/kabutihang matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. • Mahalaga sa buhay ng tao moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • Anu-ano ang dahilan mo para ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. • Ano ang kabuluhan ng panitikan sa pag-aaral natin sa mga nangyayari sa lipunan? • MV1: David Michael M. Fernandez Page 6 of 48 . • Ang kayamanan ay ugat ng maidudulot sa iyo ng paggalang sa karapatan ng ibang tao? • Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? • Anu-anong mga aspekto ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika.

• Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. may kapansanan man. • Mababatid ng mga estudyante ang… • Proseso ng pagkuha ng Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Magamit ang diksyunaryo sa pananaliksik ng kahulugang literal ng ilang piling salita • Makabigyang-kahulugan ang iba’t ibang uri ng salita. • • Bawat tao. San Juan MV2: SME Cho C. pagbuo ng salitang tambalan at paglalapat ng pag-aangkop.buo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop • Magamit sa sariling pangungusap ang iba’t Page 7 of 48 kahulugang literal. masunod lamang ito. hahamakin ng tao ang lahat. • Mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa Pilipinas MV1: David Michael M. • Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. Fernandez .

hiram.matalinghaga. homonym at heteronim • Pagkakaayos ng mga pangungusap MV1: David Michael M. Historikal. pamilya at lipunan ng mga akdang pampanitikan.Maisadula ang kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa Maitala sa isang tseklist ang matatagumpay na programa sa reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo na reporma sa lupa • Kaugnayn abuluhan ng panitikan sa kasaysayan pag-aaral ng mga nangyayari sa lipunan • • Paggamit ng mga ibang salita (literal. • Dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural Arketipal) sa bansa (kawalan ng tunay na reporma sa lupa) • Mabubuting bunga ng tunay • Maipaliwanag ang iba’t ibang katangian ng • Makalikha ng concept map na tumutukoy sa mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa • Makaguhit ng larawang-diwa ng tula • Makapagtanghal ng tableau ng mga eksenang mula sa tula • Matukoy ang mga sitwasyong nilalapatan ng dalawang antas ng komunikasyon • Magamit sa sariling pangungusap ang mga kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita • Maibuod ang maikling kwentong tinatalakay sa pamamagitan ng paglalahad ng mahahalagang pangyayari at detalye . • Makapagpahayag ng kaisipan sa paraang berbal at di berbal • Mapaghambing ang iba’t ibang teoryang pampanitikan. konotatibo. (Formalismo. Realismo. Fernandez Page 8 of 48 . tambalan. Sosyolohikal. • Maipaliwanag ang kaugnayan sa sarili. Moralismo at pag-unlad ng bayan • Kaibahan ng dalawang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal).. San Juan MV2: SME Cho C. denotatibo.pag-aangkop.• Kabuluhan ng kalayaan sa ibang salita.

San Juan MV2: SME Cho C. • Iba’t ibang teorya sa panitikan na ginamiot sa mga akda • Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulitt • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Mahabiklaing pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Pagbuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pagaangkop: Isipin na kumakain ka sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan. Fernandez Page 9 of 48 . Bumuo ng mga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop. alinsunod sa mga binanggit na konteksto . namamasyal kasama ang pamilya at nanonood ng debate ng mga pulitiko. Bubuo ng mga salitang tambalan at mga salitang nilapatan ng pag-aangkop MV1: David Michael M.• Mga salita at pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon • Mga simulain at hakbang sa pagsasalin.

ang mga mag-aaral sa tulong ng mga halimbawang ibinigay ng guro. maaaring magbigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng pagpapaskel ng mga salitang maaaring pagtambalin o kaya’y pagsamahin para makabuo ng salitang tambalan at mga salitang “coined” (nilapatan ng pag-aangkop). atasang gumuhit ng malaking bilog sa gitna. ang mga MV1: David Michael M. • Pagbuo ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo: Sa isang buong papel. pamamasyal kasama ang pamilya at kalagayan ng pulitika sa Pilipinas. Fernandez Page 10 of 48 . Gagamitin ang mga salitang binuo sa pagbuo ng talata na nagsasalaysay sa alinman sa mga sumusunod na konteksto: pagkain sa isang karinderya kasama ang mga kaibigan. Para sa mga klaseng mabagal ang pagkatuto. San Juan MV2: SME Cho C.

San Juan MV2: SME Cho C. Sa bawat sinag ay ilalagay nila ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansa. Fernandez Page 11 of 48 . pumili ng isang klase upang mapag-usapan ng bawat pangkat ang eksena mula sa tula na ng itatanghal nila sa paraang tableau. Ang bawat kasapi ng pangkat ay dapat gumampan ng tungkulin ayon sa hinihingi ng pinili nilang eksena. Maaari itong gamiting lunsaran sa pagtalakay ng mga epekto ng kolonyalismo sa bansa.mag-aaral. Bigyan ng limang minuto angKasama ang 7 kamag-aral. Maaaring hatiin ang tula sa apat bahagi upang maging mas mabilis ang MV1: David Michael M. Ilalagay sa gitna ng bilog ang salitang “Kolonyalismo.” Atasan ang mga mag-aaral na lagyan ng mga sinag ang bilog. • Pagtatanghal ng tableau: Pangkatin sa apat ang klase.

Atasan ang bawat pangkat na magmasid at makinig ng mga usapan ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang sitwasyon (Pangkat 1: parlor o barberya. Pangkat 2: palengke. • Pananaliksik sa mga sitwasyong nagpapakita ng pormal at di pormal na komunikasyon: Ibibigay itong homework sa mga mag-aaral. San Juan MV2: SME Cho C. Pangkat 4: kantina/kainan). Ipasuri rin ang uri ng pananalitang ginamit. • • Pagsasadula ng sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa: Pangkatin sa apat ang MV1: David Michael M. Pangkat 3: pulong sa bulwagang pambarangay o iba pang pormal na pulong. Fernandez Page 12 of 48 . Ipatala ang mga bagong salitang natutuhan.pagpaplano sa gagawing tableau. Hatiin sa apat na pangkat ang klase.

Magsisilbing lunsaran/springboard ang kanilang pagsasadula sa pagtalakay ng mabubuting bunga ng tunay na reporma sa lupa. Ang mga mag-aaral ay gaganap Gawin itong lunsaran upang magampanan nang makatotohanan ng bawat kasapi ang papel ng alinman sa mga sumusunod:a magsasaka. Ipapakita nila ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng tunay na reporma sa lupa. San Juan MV2: SME Cho C.Kasama ang 7 kamag-aral. Fernandez Page 13 of 48 . asendero at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform (DAR). • Paglikha ng sanaysay konseptong MV1: David Michael M.klase. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang mapag-usapan ang sitwasyon ng mga magsasaka bago at pagkatapos magkaroon ng reporma sa lupasapan ng bawat pangkat ang kanilang isasadula.

papel/sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. Fernandez Page 14 of 48 . alipin at iba pangtbp. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng MV1: David Michael M.) Pagkatapos. Sagutin ang mga Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. San Juan MV2: SME Cho C. Kailangan nilang iIsipin o iimagine na silaikaw ay bilanggo. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. taong walang kalayaan.

Fernandez Page 15 of 48 . Hatiin sa apat ang klase. Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi.): Gawing homework ang pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage.mga taong walang kalayaan. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? • Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi (pagkalulong sa droga. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. katawalian. pagsusugal atbp.

Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo MV1: David Michael M. supot ng salapi. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. kamay. gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela. hugis ng barya atbp. San Juan MV2: SME Cho C. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. • Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kani-kanilang gampanin sa dula.simbolikal na hugis (mukha ng tao.) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. Fernandez Page 16 of 48 . Hahatiin sa apat ang klase.

Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga magaaral sa mga dayalogo. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 17 of 48 . Ipaisip sa mga mag-aaral ang kani-kanilang karanasan sa pag-ibig. • Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig.batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. Pagtatanghal ng sayaw-awit MV1: David Michael M. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig.

Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa MV1: David Michael M. Fernandez Page 18 of 48 . atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao.(interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na Kasama ang 7 mag-aaral. Ang bawat pangkat ay aatasang magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. San Juan MV2: SME Cho C. Ibibigay itong homework. Basahin ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao. Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. Llumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong.pangkat.

San Juan MV2: SME Cho C. Ipabigay sa kanila ang kahulugan ng mga ito. Fernandez Page 19 of 48 . Maaari itong gawing homework Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Orientation: Talakayin ang tema/buod ng yunit at ibigay ang balangkas/outline ng mga kasanayan na dapat linangin sa pamamagitan ng mga aralin at gawain. Ipasuri sa mga estudyante ang mga salita. at tukuyin din ang iba’t ibang uri ng pagtataya na dapat asahan. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayawawit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. Ang MV1: David Michael M. • Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). magpaguhit sa mga mag-aaral ng hagdan na may sampung baitang. itatanong ng guro: Bakit may mga salitang nagbabago ang kahulugan sa paglipas ng panahon? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Buhay at dinamiko ang wika: nakabatay ang paghubog at pag-unlad nito sa mga taong gumagamit nito. Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: Suriin ang mga Ipaskel ang mga salitang BATO. Kaugnay ng mga salita. TOYO at TAPSILOG atbp.karapatang pantao.

Aking Bayan. Pangkatang Gawain: BuBumuobuo ng talatangmga dayalogong naglalaman ng mga salitang tambalan at nilapatan ng pag-aangkop. lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. Bigyang-diin ang pag-iral ng neokolonyalismo (hindi direktang kolonyalismo) sa kasalukuyang panahon. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita Magbigay ng reaksyon sa mgang sumusunod na larawan:larawan ng kahirapan sa Pilipinas. batay sa talakayan. Pamumunuan ng guro ang sintesis ng talakayan at gawain sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na: Kung ang kolonisasyon ay isa sa mga ugat ng kahirapan. (Giyera sa Iraq at Afghanistan.).2). Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. ang mga estudyantealinsunod sa iba’t ibang sitwasyon. Sasagutin din nila ang tanong na: Anu-ano ang mga posibleng ugat ng malalang kahirapan ng Pilipinas sa kabila ng masaganang likas na yaman ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pananakop ng mga dayuhan o kolonyalismo ay isa sa mga sanhi/dahilan ng paghihirap ng ating bansa. mga malalaking negosyo sa Pilipinas na pag-aari ng dayuhan at mga masaganang likas na yaman ng bansa. Fernandez Page 20 of 48 .7-8) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Babasahin ng guro ang unang saknong at ang natirang apat na saknong ay paghahatian ng apat na pangkat. ang pagsandig natin sa ating mga sarili (“self-reliance”) ang susi sa pag-unlad ng ating bayan. charter change pabor sa mga dayuhan. pagmimina ng mga kumpanyang dayuhan sa Pilipinas atbp. Magiging mas maliwanag ang kawastuhan ng kaisipang ito sa ating pagtalakay sa tulang “Kung Tuyo na Ang Luha Mo.” Indibidwal na Gawain: Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. tambalan at salitang nilapatan ng pag-aangkop (coining) sa tulong ng mga salitang nakapaskel sa pisara at mga halimbawang matatagpuan sa bahaging Pakinggan ng sangguniang aklat (p. Gawain sa Pagganap: BAtasan ang mga mag-aaral na lumikha ng concept map ng mga epekto ng kolonyalismo at neokolonyalismo sa bansa. Magbibigay ng reaksyon sa mga larawan ang mga mag-aaral.pagkakaroon ng mga salitang tambalan at paglalapat salitang nilapatan ng pang-aangkop o “coining.8). paano malulutas ang paghihirap ng bansa? Inaasahang tugon: Ang kalayaan ng bansa sa aspektong pampulitika at pang-ekonomya. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at iba pang sinulat ni Hernandez) Pangkatin sa apat ang klase. Bibigyan ng panahon ang mga mag-aaral na ihanda ang pagtatanghal ng tableau ng mga MV1: David Michael M. Bigyangdiin na isinulat ni Amado V. Iugnay ang nilalaman ng tula sa mga kontemporaryong pangyayari sa daigdig sa tulong ng mga larawan. Hernandez ang kanyang tula sa panahong sinasakop ng mga Amerikano ang Pilipinas.) Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng mga salitang literal. Batay rito.” ay ilan lamang sa mga pagpapatunay na buhay at dinamiko ang wika. San Juan MV2: SME Cho C.

Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: May angkop na salita para sa iba’t ibang antas ng komunikasyon (pormal at di pormal). estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng antas pormal at di pormal sa komunikasyon. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp. at kahulugang konotatibo at denotatibo ng mga salita sa tulong ng lektura sa p. Indibidwal na Gawain: Pasagutan ang p. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko. (Maaaring gawing homework) 1. San Juan MV2: SME Cho C. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Magparinig o magpakita ng video ng usapan ng mga kabataan at usapan sa isang pormal na pulong. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase : Magpakita ng mga video clip na tungkol sa Hacienda Luisita o mga magsasaka sa Sumilao (maaaring i-download mula sa Youtube. Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. 1. Klase: Suriin ang istruktura ng tula (sukat at tugma. Indibidwal na Gawain: Ipabasa sa mga mag-aaral ang teksto ng kwento.12 ng sangguniang aklat. 14-15 ng sangguniang aklat. Maaari ring gamitin ang ilang bahagi ng ‘‘Sa Ngalan ng Tubo’’ na mabibili sa Ibon Foundation. Fernandez Page 21 of 48 . Gumamit ng fish bone graphic organizer o kaya’y story frame upang maging mas mabisa ang pagtalakay.). Magsagawa ng pagtataya sa tableau gamit ang isang rubrics. Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga salitang ginamit sa dayalogo. Kaugnay ng ipinalabas na video. Isinasalaysay sa kwentong ‘‘Walang Panginoon’’ ang mga kawalang katarungang nagiging dahilan ng pag-aaklas ng mga magsasaka. bilang ng taludtod sa bawat saknong atbp.). estilo ng paglalahad ng mga pangyayari atbp. Nagbabago ang kahulugan ng salita batay sa kontekstong pinaggamitan nito (konotatibo o denotatibo). Homework: Ipaguhit sa mga mag-aaral ang larawang-diwa ng tula. MV1: David Michael M. sasagutin ng mga mag-aaral ang tanong na: Bakit maraming mga magsasaka ang nag-aaklas sa Pilipinas? May epekto ba ito sa hindi mabilis na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang kawalan ng tunay na reporma sa lupa ay isa sa mga malalang suliranin ng mga magsasaka sa ating lipunan na nagbubunga ng iba pang problema gaya ng pag-aaklas at mababang produksyon/ani.).piling eksenang mula sa tula. Sasagutin din nila ang tanong na: Paano nag-uusap-usap ang mga tao sa isang pormal na pulong? Ihambing ito sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong mga matalik na kaibigan.. Ipaliwanag na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Formalismo/Formalistiko.23) Klase: Ibuod ang kwento sa pamamagitan ng dugtungang pagsasalaysay ng mga mahahalagang pangyayari at paglalahad ng mahahalagang detalye. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p..

Ihambing ang kalagayan ni Marcos sa kalagayan ng mga magsasaka sa kasalukuyan. Ipaliliwanag ng mga estudyante aTalakayin ang kahulugan ng mga ito. Fertilizer Scam atbp. noon at ngayon sa lipunan. Kung gayon. Klase: Suriin ang kaugnayan ng akda sa mga makatotohanang pangyayari.Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pagiisip.).27) ng sangguniang aklat. Fernandez Page 22 of 48 . Kaugnay nito. Bigyang-diin ang patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga magsasakang kagaya ni Marcos. San Juan MV2: SME Cho C. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda ng Ipagsasadula ang ukol sa kalagayan ng mga magsasaka bago at pagkatapos ng pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. Magsagawa ng pagtataya sa ginawang pagsasadula sa pamamagitan ng rubrics (tingnan ang kalakip na halimbawa. Hatiin sa apat na grupo ang klase. wala na tayong pagkakataon na mag-isip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin. Saliksikin ang talambuhay ni Emilio Jacinto. Ang sintesis ng talakayan ay kailangang humantong sa pagkaunawa ng mga mag-aaral sa tunay na reporma sa lupa bilang solusyon sa pag-aaklas ng mga magsasaka at mabagal na pagtaas ng produksyong agrikultural/ani ng bansa.24). Suriin ang mga mahahalagang probisyon ng Genuine Agrarian Reform Program (GARB) at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) upang masipatipakita ang mga positibong epekto ng reporma sa lupa (maaaring i-download sa internet ang teksto at pagsusuri ng mga batas na ito). MV1: David Michael M. Gawain sa Pagganap: Gawing homework ang paglikha ng tseklist ng mga matatagumpay na programang reporma sa lupa sa ibang panig ng mundo. Hikayatin sila na gGumamit ng mga dayalogong pormal at di pormal at mga salitang may kahulugang denotatibo at konotatibo. hunger strike ng mga magsasaka sa Sumilao. Pangkatang Gawain: Talakayin ang pagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. Iugnay ang nilalaman ng kwentotula sa mga kontemporaryong pangyayari sa lipunan sa tulong ng mga news clippings ukol sa mga suliranin ng mga magsasaka (kawalan ng reporma sa lupa. Ikatlong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante na magbIpabasa ang mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Realismo/Realistiko. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. welga sa Hacienda Luisita.) Homework: Magtala ng 5 salawikain sa kwaderno.

Pangkatang Gawain: Concept mapping ng pangunahing kaisipan mula sa sanaysay. Susulat Sumulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya). ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak.Buzz Session (maliit na pangkat): Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Game K N B? at Laban o Bawi. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p.30. Kapag natagalan sa bahaging ito. MV1: David Michael M. Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. Makipagpalitan ng kwaderno na naglalaman ng agbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. Gayunman. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Talakayin ang ilan sa mga sawikain o idyoma.28-29 ng sangguniang aklat. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Tahimik na Pagbasa: Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa.35) Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Gawain sa Pagganap: Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. San Juan MV2: SME Cho C. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. Halimbawa. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng mga nasabing game show.36). Fernandez Page 23 of 48 .

kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat. Ang pangatlong pangkat ang magsisilbing tagapagpahayag ng linya ng madla o ng “koro.46-47. Sa daloy ng talakayan. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila. Jose Rizal o Sakay). Ika-apat na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 24 of 48 . Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika.Buzz Session: Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Klase: Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong isinagawa nilang pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Dyadic Sharing: Inaasahang makaMapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram at ibabahagi nila ito sa kanilang kapareha. Ipaulat ang sa pamamagitan ng pag-uulat sa talambuhay ni Severino Reyes. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. Sasagot ang isa pang pangkat bilang karakter na kausap ng naunaBasahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. Saliksikin ang talambuhay ni Severino Reyes. Pag-uulat: Kilalanin ang may-akda ng teksto. partikular ang mga salitang hiram. Homework: Magtala ng sampung salitang hiram sa isang buong papel.” Pagsusuring Istruktural: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat MV1: David Michael M. Pangkatang Pagbasa: Gagampanan ng isang pangkat ang papel ng isang tauhan sa dayalogo.

Fernandez Page 25 of 48 . Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw.59). maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. kilos.(p. Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. MV1: David Michael M. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ngIsalin ang ilang bahagi ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (maaaring kumuha ng tula ni Pablo Neruda gaya ng “Tu Risa” o “Your Smile”) (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito.64. Klase: Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. talakayan sa telebisyon. Indibidwal na Gawain: Gayundin. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. Indibidwal na Gawain: Hatiin ang klase sa apat na pangkat. kilos. talakayan sa telebisyon. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase. Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo. gayundin ang kanilang epekto sa tao. Inaasahang makapagMagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. gawi at pag-uugali ng tao. Homework (pangkatan): Magrekord ng iba’t talakayan o panayam (talakayan sa radyo. Klase: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. San Juan MV2: SME Cho C. Ikalimang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase: I-play ang rekord ng iba’t ibang talakayan o panayam. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64.

Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Tahimik na Pagbasa: Batay sa mga pahayag. Klase: Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p.72 ng sangguniang aklat. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter.74. Pangkatang Gawain: Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin aGumawa ng social pyramid sa kartolina para maipakita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Fernandez Page 26 of 48 . kaugnay ng tekstong tinalakay. San Juan MV2: SME Cho C.68). Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. Sa bahaging ito.72. Ika-anim na Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag.87). Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral ukol sa mga pahayag. Indibidwal na Gawain: Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral Magtala ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap sa kwaderno.68). MV1: David Michael M.Tahimik na Pagbasa: Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. itanong din sa mga mag-aaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag. Magkakaroon ng sintesis ng mga kaisipan sa paggabay ng guro.” Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. Sa daloy ng talakayan. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Buzz Session (maliliit na grupo): Inaasahang matutukoy at masusuri Tukuyin at talakayinrin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p.

Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at ma Klase:ipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa.” Tahimik na Pagbasa : Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat.91-92). Sa daloy ng pagtalakay.93. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasang-ayon. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. San Juan MV2: SME Cho C.Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Buzz Session: TPahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. may kapansanan man sa pag-iisip. Ikapitong Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika Klase : Pumili ng estudyante at iIpabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. Think-Pair-Share: Gayundin. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon. atasan ang mga mag-aaral na gGumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Fernandez Page 27 of 48 . Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. Indibidwal na Gawain : Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.92). MV1: David Michael M. Sa bahaging ito. inaasahang matutukoy sa bahaging ito Ilahad ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan Klase: Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit. Iugnay ang mga ito sa sarili mong katauhan. Sa daloy ng talakayan. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang.87). Pagkatapos. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa.

Klase: Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Klase: Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong pangkasaysayan nito (Pananaw Historikal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: MV1: David Michael M. Nakasusuri ng bisa ng pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa paggamit ng mga hiram na salita 5. Klase: TPahapyaw na talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao batay sa teksto.103). Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong makatao nito (Pananaw Humanismo) 4. inaasahang matutukoy at maiIpaliliwanag sa bahaging itokapareha ang mga mahahalagang simbolismo sa akda na may kabuluhan sa kasalukuyang lipunan. Gawain sa Pagganap: Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na iItanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. Natutukoy ang bisa ng akda sa piniling salita ayon sa kahulugang matalinhaga 2. Fernandez Page 28 of 48 . Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Dyadic Sharing: Gayundin. Nakapagbibigay-linaw sa estruktura ng banghay ng akda batay sa kaigtingan o tunggalian 6. Magsagawa ng pagtataya sa pagtatanghal ng sayaw-awit sa pamamagitan ng rubrics.Indibidwal na Gawain: Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p.103). San Juan MV2: SME Cho C. Nakapagbibigay ng mga pangunahing kaisipan o diwa ng sanaysay na binasa 3.

Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. • • • • • • • • • Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? Bakit tayo nanghihiram ng mga salita sa ibang wika? Bakit mahalaga ang panitikan sa pagaaral ng kasaysayan at vice-versa? Makapangyarihan nga ba ang pagibig? Patunayan ang iyong sagot. Mga masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Kabuluhan at tamang paggamit ng mga salitang hiram. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. Maibuod ang dula sa pamamagitan ng aktwal na pagsasadula ng ilang bahagi Page 29 of 48 MV1: David Michael M. masunod lamang ito. Lubhang makapangyarihan ang pag-ibig. Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. Kaugnayan ng panitikan at kasaysayan Konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • • • • Makagamit sa sariling pangungusap ng mga matatalinhagang salita Maibigay ang pangunahing kaisipan ng isang sanaysay Makalikha ng sariling sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao Makabuo ng collage na nagpapakita ng masasamang bunga ng pag-ibig sa salapi Magamit ang mga salitang hiram sa sariling pangungusap. Fernandez . hahamakin ng tao ang lahat. San Juan MV2: SME Cho C. Mahalaga sa buhay ng tao ang kalayaan dahil ito ang susi sa paghahangad ng iba pang mabubuting bagay. • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • • • • • Kabuluhan ng paggamit ng mga matatalinhagang salita. Ang kayamanan ay ugat ng maraming kasamaan ngunit maaari rin itong gamitin sa kabutihan. Ang kasaysayan ay sinasalamin ng panitikan at ang panitikan ay nagiging bahagi rin ng kasaysayan.

Masuri ang estruktura ng dula batay sa kaigtingan o tunggalian nito Makalikha ng tula na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng sanaysay na naglalahad ng kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao: Isasagawa ito pagkatapos talakayin ang sanaysay. pagsusugal atbp. kailangang maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng kalayaan. katawalian. Kailangan nilang isipin o iimagine na sila ay bilanggo. alipin atbp.• • nito.): Gawing homework ang MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Maaaring magpakita rin ng larawan ng mga taong dumanas ng kawalang kalayaan (panahon ng Batas Militar atbp. ibibigay ng guro ang mga gabay na tanong para mabuo ang sanaysay: 1) Ano ang kalayaan? 2) Paano mo masasabing malaya ang isang tao? 3) Kailan nawawala o naglalaho ang kalayaan ng isang tao? 4) Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong walang kalayaan. Bilang paghahanda sa paglikha ng sanaysay. ano ang mararamdaman mo? 5) Bakit mahalaga ang kalayaan sa buhay ng tao? 6) Ano ang mangyayari sa tao kung wala ito? Pagbuo ng collage ng mga masasamang epekto ng pagibig sa salapi (pagkalulong sa droga. taong walang kalayaan. Fernandez Page 30 of 48 .) Pagkatapos.

hugis ng barya atbp. Pagsasadula ng ilang bahagi ng sarswela: Bilang paghahanda sa gawaing ito. Ang kanilang collage ay magkaroon dapat ng isang partikular na simbolikal na hugis (mukha ng tao. kamay.) Habang inihahanda ang collage ay kailangang talakayin nila ang paliwanag sa simbolikal na hugis at sa nilalaman ng collage. at pagdadala ng mga materyales (gaya ng kartolina. Atasan sila ng bumuo ng collage na nagpapakita ng masasamang epekto ng pagibig sa salapi. gunting at pandikit) para sa paggawa ng collage. San Juan MV2: SME Cho C. Maaaring gumamit ng mga salitang hiram ang mga mag-aaral sa mga dayalogo. Hahatiin sa apat ang klase. Upang higit na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang kanikanilang gampanin sa dula. supot ng salapi. gawin ding homework ang pananaliksik ukol sa kaligirang kasaysayan o background history ng sarswela.• • pananaliksik sa internet at mga pahayagan ng mga larawang nagpapakita ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi. Hatiin sa apat ang klase. ibibigay na takdang aralin ang pagbasa sa teksto ng sarswela. Paglikha ng tulang naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig: Page 31 of 48 MV1: David Michael M. Bawat pangkat ay bibigyan ng mga tiyak na eksena/bahagi ng sarswela na isasadula nila. Hihikayatin na lumikha sila ng sariling dayalogo batay sa binasang teksto upang maging mas madulas/swabe ang daloy nito. Fernandez .

Balikan din ang mga pangyayari sa kasaysayan (gaya ng pagtatayo ng Taj Mahal) na idinulot/bunsod ng pag-ibig. Kung lahat ng mga salita ay madaling maunawaan. Bayaang magsalaysay ang mga mag-aaral ng mga episodyo ng MV1: David Michael M. Kung gayon. mahalaga ang mga matatalinhagang salita sa paglinang ng ating mapanuring pag-iisip. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.30. 2. Pahaphaw na talakayin ang paglaganap ng mga game show na nagsimula sa Kwarta o Kahon hanggang sa magkaroon na ng Pera o Bayong. Ipaisip sa mga mag-aaral ang kanikanilang karanasan sa pag-ibig. Magbigay ng talatang naglalaman ng mga sawikain o idyoma upang makapagsuri pa ng mas maraming halimbawa ang mga mag-aaral. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Game K N B? at Laban o Bawi. Fernandez Page 32 of 48 .27) ng sangguniang aklat. Bayaan silang magsalaysay rin ng mga kwento ng pag-iibigan na kanilang narinig o nabasa. Atasan ang mga mag-aaral na sumulat ng sariling tula (may sukat at tugma) na naglalarawan sa kapangyarihan ng pag-ibig. Kaugnay nito. Pumili ng estudyante na magbabasa ng mga nakatalang salawikain at kasabihan sa bahaging Pakinggan (p. itatanong ng guro: Bakit may mga matatalinhagang salita sa Filipino? Ano ang mangyayari kung ang mga babasahin ay walang nilalamang mahirap na salita? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang pagkakaroon ng matatalinhagang salita sa alinmang wika ay nagpapatunay na ang bawat wika ay may kakayahang linangin ang mapanuring pag-iisip ng isang tao. 3. Ipaliwanag ang kahulugan ng sawikain o idyoma sa pamamagitan ng mga halimbawang matatagpuan sa p. San Juan MV2: SME Cho C.28-29 ng sangguniang aklat. Ipaliliwanag ng mga estudyante ang kahulugan ng mga ito. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p.Magparinig ng isang makapagbagbag-damdaming awiting pampag-ibig. wala na tayong pagkakataon na magisip pa nang mas malalim kaysa sa nakagawian natin.

Sa sanaysay na “Liwanag at Dilim” ay ipaliliwanag ang masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi at ang sandata na maaari nating gamitin upang maiwasan ito. Kapag natagalan sa bahaging ito. 6. 3. Susulat ng sariling sanaysay ang mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng kalayaan sa buhay ng tao (balikan ang detalye sa katibayan ng pagtataya).36). Masama nga ang pag-ibig sa salapi ngunit magagamit din naman ito sa paggawa ng mabuti. ang panghihiram ay nagpapayaman sa talasalitaan ng isang wika. San Juan MV2: SME Cho C. Gayunman. Talakayin nang pahapyaw ang talambuhay ng may-akda. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Talakayin ang mga tuntunin sa panghihiram gamit ang lektura sa pahina 41-46. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng collage ng masasamang epekto ng pag-ibig sa salapi gamit ang mga nasaliksik nilang larawan. Sasagutin din nila ang tanong na: Bakit masama ang pag-ibig sa salapi? Mabubuhay ba ang tao kung walang pera? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Masama ang pag-ibig sa salapi sapagkat nakakalimutan na natin ang mga mahahalagang bagay sa buhay dahil dito. Ipabasa sa isang mag-aaral ang bahaging Pakinggan sa pahina 39. 8. 5. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat upang ipaliwanag ang kanilang ginawa. 2. mga nasabing game show. ang mga mayayamang negosyante ay karaniwang wala nang panahon sa kanilang mga anak. Ipasuri sa mga mag-aaral ang binasang teksto. maaaring banggitin ng guro na ang orihinal na pamagat ng akda (“Ang Ningning at Ang Liwanag/Kalayaan”) ang siyang himaton o clue sa mga pangunahing kaisipang nilalaman nito (ang kasamaan ng ningning ng salapi at ang kabutihan ng liwanag ng kalayaan). Suriin ang mga aspektong pantao/makatao ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: Positibo ba o negatibo ang pagtanaw ng akda sa ugali ng tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang gumawa ng mabuti ang mga tao? Naniniwala ba ang may-akda na may kakayahang magluwal ng mas magandang daigdig ang tao? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Humanismo/Humanistiko. partikular ang mga salitang hiram. 7.35) Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Halimbawa. (Maaaring atasan ang mga mag-aaral na saliksikin sa internet ang talambuhay at ang kasaysayan sa panahon ni Emilio Jacinto) Ipabasa sa mga mag-aaral ang sanaysay. 4. Inaasahang sa pamamagitan nito ay maibibigay ng mga mag-aaral ang mga pangunahing kaisipang mula sa sanaysay. Fernandez Page 33 of 48 . Itatanong ng guro sa mga mag-aaral: Bakit tayo nanghihiram ng salita sa ibang wika? Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Lahat ng wika ay nanghihiram sa iba pang wika. mahirap mabuhay ang tao kung walang pera. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. Bigyang-diin na isinulat ni Emilio Jacinto na isinulat niya ang kanyang sanaysay sa panahong naghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Kastila. MV1: David Michael M.2.

Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang kaigtingan at tunggaliang namayani sa akda. kilos. Fernandez Page 34 of 48 .Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga salitang hiram. 4. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong panlipunan nito (Pananaw Sosyolohikal) 5. 3. 7. Nasusuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko 8. Magpanood ng ilang bahagi ng dokumentaryo o kaya’y pelikula tungkol sa panahon ng mga Kastila (halimbawa.59). 5. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. San Juan MV2: SME Cho C. Jose Rizal o Sakay). Nakapagbibigay-diin sa mga pwersa ng lipunan na nagpapabago ng pananaw. kailangang bigyang-diin ng guro na ang mga pangyayari noong panahon ng Kastila ang siyang karaniwang paksa ng mga sarswelang Pilipino kagaya ng Walang Sugat.46-47. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Nasusuri ang akda ayon sa mga aspektong moralistiko nito (Pananaw MV1: David Michael M. maaaring ihambing ang kaigtingan at tunggalian ng Walang Sugat sa mga popular na teleserye. 3. Nakakikilala ng katauhan ng mga tauhan sa akda batay sa kanilang mga pahayag 7. Nakasusuri ng pangungusap na Filipino 6. inaasahang maipaliliwanag ng mga mag-aaral ang konsepto ng kapangyarihan ng pag-ibig. gawi at pag-uugali ng tao 4. Atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng tulang nagpapahayag sa kapangyarihan ng pag-ibig (tingnan ang bahaging Performance Task/Pagganap). 2. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Nakasusuri ng bisa sa pagkakabuo ng mga pangungusap batay sa kahulugang homonim at heteronim 2. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Nakasusuri ng mahahalagang detalye sa akda 3. Basahin ang dula o ilang mahahalagang bahagi nito. 6. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang makapaghanda sa pagsasadula ng ilang eksena ng sarswela. batay sa mga ginawa ng pangunahing tauhan. Suriin ang mga aspektong pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pangyayari sa kasaysayan ang sinasalamin ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Historikal. Sa daloy ng talakayan. Upang maging madali ang pagsusuri sa kaigtingan at tunggalian. Gayundin. Kilalanin ang may-akda ng teksto. Ipaulat ang talambuhay ni Severino Reyes. Hingan ng reaksyon ang mga mag-aaral tungkol sa panahon ng mga Kastila.

Mabigyang-diin ang mga pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. Mahahalagang Tanong: • • • • • • Ano ang epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon? Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Masuri ang mahahalagang detalye ng akda. Ang bawat ayos ng pangungusap ay may binabagayang sitwasyon sa komunikasyon. Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon. Makilala ang katauhan ng mga tauhan batay sa kanilang mga pahayag Page 35 of 48 • • • • • MV1: David Michael M. Fernandez . gawi at pag-uugali ng tao Masuri ang akda batay sa mga aspektong panlipunan nito Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. gawi at pag-uugali ng tao? Ano ang kabuluhan ng pagtalakay at paggamit sa dalawang ayos ng pangungusap? Anu-anong pamamaraan ang maaaring gamitin sa pagkilatis ng personalidad o katauhan ng isang tao? Anu-anong pamantayan ng moralidad ang umiiral sa daigdig ngayon? Anu-anong mga aspekto ng moralidad ang kinikilala at inilalapat sa buong daigdig? • • • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Epekto ng maling pagbigkas ng mga salita sa proseso ng komunikasyon Iba’t ibang pwersa sa lipunan na may kakayahang magpabago sa pananaw. kilos. kilos. Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. San Juan MV2: SME Cho C. kilos. Ang iba’t ibang pwersa sa lipunan ay may kakayahang magpabago sa pananaw. kilos. gawi at paguugali ng tao Kabuluhan ng paggamit ng dalawang ayos ng pangungusap sa iba’t ibang sitwasyong pangkomunikasyon Paggamit sa mga pahayag sa pagkilatis ng personalidad/katauhan ng isang tao Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • • Magamit ang mga salitang salitang homonim at heteronim. gawi at pag-uugali ng tao.Moralismo) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon.

Pagkatapos ng pagtakay sa akda. relihiyon atbp. Nasa itaas ng tatsulok ang mga makapangyarihan sa lipunan at nasa ilalim naman ang mga inaapi at walang kapangyarihan. Paglikha ng talahanayan: Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. San Juan MV2: SME Cho C. dayuhan. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng mga sumusunod na materyales: lumang dyaryo at magasin.). Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. gunting. pangulay. ibibigay na takdang aralin ang pananaliksik ukol sa mga makapangyarihang pwersa sa lipunan (salapi. Ang bawat pangkat ay aatasang magdala ng kartolina o Manila paper at pentel pen. kartolina at pentel pen.” atasan ang mga mag-aaral na lumikha ng social pyramid kung saan makikita ang kasalukuyang kalagayan ng lipunang Pilipino. pandikit. Habang nakikinig sa awiting “Tatsulok” at “Upuan. Fernandez Page 36 of 48 .• Pagkakaiba ng mga pamantayan ng moralidad sa bawat lipunan at ang mga aspekto ng moralidad na kinikilala at inilalapat sa buong daigdig • • Masuri ang kawastuhan o di kawastuhan ng mga pangyayari batay sa pamantayang panlipunan at moralistiko Masuri ang akda batay sa mga aspektong moralistiko nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Paglikha ng social pyramid (panlipunang tatsulok): Bilang paghahanda sa gawaing ito. negosyante. lilikha ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa MV1: David Michael M.

Iparinig sa klase ang awiting “Tatsulok” ni Bamboo o “Upuan” ni Gloc 9. gawi at pag-uugali ng tao. 4. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. Itatanong ng guro sa mga magaaral: Anu-anong pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. 3. gayundin ang kanilang epekto sa tao. Fernandez Page 37 of 48 . Sa daloy ng talakayan ay inaasahang mababanggit ito: Ang maling pagbigkas ng mga salita ay makaaapekto sa kahulugan ng pahayag at kung gayo’y isa itong hadlang sa proseso ng komunikasyon. talakayan sa telebisyon. kilos. San Juan MV2: SME Cho C. 3. Ipatala ang mga salitang may maling bigkas. 2. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. inaasahang mababanggit na: Maraming pwersa sa lipunan ang may kakayahang magpabago sa pananaw. Magparekord ng iba’t ibang talakayan o panayam (talakayan sa radyo.kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na katanggaptanggap sa mas nakararaming Pilipino. Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. atasan ang mga mag-aaral na isipin o iimagine na sila ang mga tauhan habang nagtatalakayan sila ukol sa kawastuhan at di kawastuhan ng mga piling pangyayari. gawi at pag-uugali ng tao? Sa daloy ng talakayan. 2. talakayan sa klase at pulong ng mga estudyante). Iparinig ang iba’t ibang usapan o talakayan sa klase.68). Ipinakikita sa nobelang “Satanas sa Lupa” ang mga pwersang ito.68). Suriin ang epekto ng maling pagbigkas sa malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Pahapyaw na talakayin ang mensahe ng awit. MV1: David Michael M.64. Talakayin ang homonim at heteronim gamit ang lektura sa pahina 63-64. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga homonim at heteronim sa sariling pangungusap. Basahin ang teksto ng “Satanas sa Lupa” sa sangguniang aklat. kilos. Upang maging madali ang paghuhusga.

Pumili ng isang estudyanteng mahusay magbasa. Sa bahaging ito. inaasahang matutukoy sa bahaging ito ang mga mahahalagang pahayag ng mga tauhan sa akda na magagamit sa pagsusuri ng kani-kanilang mga katauhan. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng dalawang ayos ng pangungusap. Pagkatapos. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1. 3.87). Pahapyaw na talakayin ang pag-iral/existence ng iba’t ibang pamantayang panlipunan at moralistiko sa daigdig. 3.72. partikular ang mga pwersa sa lipunan na nagbunsod ng mga pagababago sa pangunahing karakter. Magpaskel sa pisara ng iba’t ibang pahayag tungkol sa kahirapan at pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Bigyan ng sapat na panahon ang klase upang gawin ang social pyramid.87). Tingnan natin kung anong uri ng katauhan mayroon ang mga karakter sa kwentong “Alyas Juan de la Cruz. Batay sa mga pahayag. 5. 6.” 2. Ipabasa ang bahaging Pakinggan sa p. Hingan ng reaksyon ang mga magaaral ukol sa mga pahayag. Gayundin. Sagutin ang bahaging Talakayin sa p. 4. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p. atasan ang mga mag-aaral na gumawa ang bawat pangkat ng talahanayan ng mga piling pangyayari sa akda (kaliwang bahagi ng talahanayan) at ng karampatang paghuhusga sa kawastuhan o di kawastuhan nito (kanang bahagi ng talahanayan) batay sa mga pamantayang panlipunan at moralistiko na MV1: David Michael M. Magbigay ng isang pangyayari mula sa akda at husgahan ang kawastuhan o di kawastuhan nito batay sa umiiral na pamantayang panlipunan at moralistiko ng mas nakararaming Pilipino. San Juan MV2: SME Cho C. Suriin ang mga aspektong sosyolohikal ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong pwersa sa lipunan ang nakaapekto sa buhay ng pangunahing tauhan? Paano naimpluwensyahan ng ng pwersang ito ang pangunahing tauhan? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Sosyolohikal. 2. inaasahang mababanggit din ang iba’t ibang sitwasyon na mas binabagayan ng isang partikular na ayos ng pangungusap. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. inaasahang mababanggit na: Ang katauhan o personalidad ng isang tao ay maaaring kilatisin sa pamamagitan ng kanyang mga salita/pahayag. Basahin ang teksto ng “Alyas Juan de la Cruz” sa sangguniang aklat. Sa daloy ng talakayan.72 ng sangguniang aklat. itanong din sa mga magaaral ang kanilang pakiwari o opinion ukol sa katauhan ng mga taong pinanggalingan ng pahayag.Inaasahang matutukoy at masusuri rin sa bahaging ito ang mga mahahalagang detalye ng akda. Ikalawang Linggo Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1. 5.74. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. Fernandez Page 38 of 48 . Talakayin ang dalawang ayos ng pangungusap sa Filipino gamit ang lektura sa pahina 73.

Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang maipakita at maipaliwanag sa buong klase ang kanilang ginawa.katanggap-tanggap sa mas nakararaming Pilipino. Makapagsuri ng mga mahahalagang Page 39 of 48 MV1: David Michael M. Nakagagamit ng mga usapan o talakayan sa mga pangungusap na nagpapahayag ng pagsang-ayon 2. 6. inaasahang mabubuo ang ganitong consensus/sintesis: Bawat lipunan ay may sariling pamantayan ng moralidad ngunit may mga aspekto ang moralidad na unibersal ang pagkilala at aplikasyon 7. • • • Bakit pinag-aaralan ang mga salitang pananda? Ano ang nagbibigay-kahulugan at -kabuluhan sa buhay ng tao? Bakit natin kailangang basahin ang mga akdang hitik sa simbolismo kahit mahirap unawain? • • Mababatid ng mga estudyante ang… • • Kabuluhan ng mga salitang pananda Kahalagahan ng mga Maisasagawa ng mga estudyante ang… • • Makapagsuri ng mga pangungusap sa Filipino. Bawat tao. San Juan MV2: SME Cho C. Sa daloy ng pagtalakay. may kapansanan man. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 1. Fernandez . Nakapagbibigay-kahulugan at kahalagahan ng kasiningan ng mga simbolismo sa akda 4. Nakasusuri sa mahahalagang kaisipang ipinahahayag sa akda 3. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Moralismo/Moralistiko. Ang mga akdang hitik sa simbolismo ay hitik din sa makabuluhang aral na makatutulong sa pag-unawa ng tao sa kabuluhan ng buhay. Nasusuri ang akda ayon sa mga simbolismong taglay nito (Pananaw Arketipal) Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • • May mga salitang pananda para sa bawat partikular na uri ng pangungusap. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang. Suriin ang mga aspektong moralistiko ng akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Ano ang pamantayang moralistiko ang namamayani sa lipunang ginagalawan ng mga tauhan? Ihambing ito sa mga pamantayang moralistiko ng kasalukuyang panahon.

Upang ganap na maisaloob o ma-internalize ng mga mag-aaral ang awitin. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda • • kaisipan mula sa akda Maibigay ang kahulugan.• • karapatang pantao Kahulugan. Ibibigay itong homework. magpaguhit sa mga magaaral ng hagdan na may sampung baitang. San Juan MV2: SME Cho C. Maaari itong gawing homework MV1: David Michael M. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang sayaw-awit pagkatapos ng pagtalakay sa teksto. Ang bawat pangkat ay aatasang lumikha ng sariling mga hakbang para sa kanilang sariling interpretasyon ng awiting “Bawat Bata” ng APO Hiking Society o kaya’y “Ang Karapatang Pantao ay Igalang” ng Grupong Pendong. Atasan sila na isulat sa bawat baitang ang mga karapatang pantao na inaakala nilang pinakamahahalaga (nasa tuktok ang pinakamahalaga). atasan sila na magsaliksik ukol sa mga karapatang pantao. kahalagahan at kabuluhan ng mga simbolismo sa isang akda Masuri ang akda batay sa simbolismong taglay nito Mga Gawain sa Pagganap: • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagtatanghal ng sayaw-awit (interpretative dance): Hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Fernandez Page 40 of 48 . Paglikha ng tseklist ng mga karapatan: Sa isang buong papel. Maaaring ipabasa rin sa kanila ang Universal Declaration on Human Rights o kaya’y ang ilang bahagi ng Saligang Batas ukol sa karapatang pantao.

Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Pagtalakay sa Aralin sa Wika 1.92). 5. 3. Talakayin ang mga sagot sa bahaging Unawain sa sangguniang aklat (p.103). Iparinig ang awiting “Sino Ang Baliw?” Magsagawa ng malayang talakayan sa klase hinggil sa mensaheng nakapaloob sa awit.” 2. Pahapyaw na talakayin ang mga karapatang pantao. Inaasahang makapagbibigay ang mga mag-aaral ng sariling halimbawa ng mga pangungusap na sumasangayon. 4. inaasahang mababanggit na: Bawat tao. Pagtalakay sa Aralin sa Panitikan 1.103). 3. Gamitin itong lunsaran upang atasan ang mga mag-aaral na itanghal ang kanilang sayaw-awit tungkol sa karapatang pantao. Antas 1 – Inaasahang Bunga/Resulta Mga Pamantayan: 5. inaasahang matutukoy at maipaliliwanag sa bahaging ito ang mga mahahalagang simbolismo sa akda. Fernandez Page 41 of 48 .93. inaasahang mabibigyang-diin ang kabuluhan ng pag-aaral sa mga salitang pananda. Basahin ang teksto ng “Talulot sa Pagas na Lupa” sa sangguniang aklat. Sa daloy ng talakayan. Pasagutan sa mga mag-aaral ang pagsasanay sa p. Ipabasa at ipasagot ang mga tanong sa Talakayin (p. 6. San Juan MV2: SME Cho C. Sa bahaging ito. Suriin ang mga simbolismo sa akda sa pamamagitan ng pagsagot sa gabay na tanong: Anu-anong simbolismo ang makikita sa akda? Paano nakatulong ang mga simbolismo sa pagbibigay-linaw sa mensaheng nais iwan ng akda? Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang ganitong pagsusuri ay tinatawag na Arketipo. Talakayin ang mga pananda para sa pangungusap na sumasang-ayon sa tulong ng mga halimbawang pangungusap sa pahina 92. Pumili ng estudyante at ipabasa ang dayalogo sa Pakinggan (p. Ipasagot ang bahaging Hanapin sa sangguniang aklat (p. MV1: David Michael M.91-92). 2. may kapansanan man sa pag-iisip. Tingnan natin kung paano pinakitunguhan ng lipunan ang isang karakter na may kapansanan sa pag-iisip sa kwentong “Talulot sa Pagas na Lupa. Gayundin. ay may angking mga karapatan na dapat itaguyod at igalang.

San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 42 of 48 .Mga Kakailanganing Pag-unawa: Mauunawaaan ng mga estudyante na… • Mababatid ng mga estudyante ang… • Mga Gawain sa Pagganap: • Mahahalagang Tanong: • Maisasagawa ng mga estudyante ang… • Antas 2 – Pagtataya Iba pang Patunay: • Maikling pagsusulit • Pagguhit ng larawang-diwa • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Paglikha ng tseklist • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) Antas 3 – Mga Plano sa Pagkatuto Mga Gawain sa Pagkatuto: Unang Linggo: Ikalawang Linggo MV1: David Michael M.

Kahusayan sa pagbigkas ng dayalogo Nabigkas nang maayos at malinaw ang lahat ng pahayag Paggamit ng Mabisang kasuotan at nakagamit ng iba pang kasuotan at iba propse pang propse sa lahat ng sitwasyong kinakailangan ito Pagpapalutang Mabisang ng diwa naipakita sa lahat ng bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa MV1: David Michael M. Nabigkas nang maayos at malinaw ang karamihan ng pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa karamihan ng sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa maraming bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 2 (Di Gaanong Mahusay) Naipakita nang maayos ang ilang mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Fernandez Page 43 of 48 . Nabigkas nang maayos at malinaw ang ilang pahayag Mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa ilang sitwasyong kinakailangan ito Mabisang naipakita sa ilang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa 1 (Hindi Mahusay) Hindi naipakita nang maayos ang alinmang aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. Hindi nabigkas nang maayos at malinaw ang alinmang pahayag Hindi mabisang nakagamit ng kasuotan at iba pang propse sa alinmang sitwasyong kinakailangan ito Hindi mabisang naipakita sa alinmang bahagi ng pagtatanghal ang diwa ng paksa Kasiningan ng Naipakita nang pagganap maayos ang lahat ng aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan.HALIMBAWA NG RUBRIC Pangalan ng Bibigyan ng Marka:___________________________ Pangalan ng Nagbigay ng Marka: __________________________ Gawain: Pagsasadula Pamantayan 4 (Napakahusay) 3 (Mahusay) Naipakita nang maayos ang karamihan sa mga aspekto ng katauhan ng karakter na ginagampanan. San Juan MV2: SME Cho C.

... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Magagawa ng mga estudyante na. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.Draft submission for the UBD Filipino Unit Plan (4th Year) David Michael M.. Aking Bayan” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • MV1: David Michael M. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) • Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Panginoon” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na... Magagawa ng mga estudyante na... San Juan “Kung Tuyo na Ang Luha Mo... Fernandez Page 44 of 48 . San Juan MV2: SME Cho C..

Fernandez Page 45 of 48 ...Other Evidence (Iba Pang Katibayan) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Liwanag at Dilim” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.. San Juan MV2: SME Cho C. Magagawa ng mga estudyante na..... MV1: David Michael M. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Walang Sugat” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Magagawa ng mga estudyante na....

Magagawa ng mga estudyante na. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang. Fernandez Page 46 of 48 ...... Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) MV1: David Michael M. Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) *** “Satanas sa Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Alyas Juan de la Cruz” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) 1.. San Juan MV2: SME Cho C.

. Fernandez Page 47 of 48 . IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) MV1: David Michael M. IKALAWANG YUGTO/STAGE 2: Assessment Evidence (Katibayan ng Pagtataya) Performance Tasks (Produkto/Pagganap) Other Evidence (Iba Pang Katibayan) • Pagsasanay sa aklat • Maikling pagsusulit • Rubrics ng produkto/pagganap (Performance task rubrics) IKATLONG YUGTO/STAGE 3: Learning Plan (Banghay Aralin) Learning Activities (Mga Gawain sa Pagkatuto) “Talulot sa Pagas na Lupa” UNANG YUGTO/STAGE 1: Desired Results (Inaasahang Bunga) Established Goals (Pamantayang Pangnilalaman) Understandings (Mga Kaalaman/Pag-unawa) Mauunawaan ng mga mag-aaral na.Mauunawaan ng mga mag-aaral na... Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang.... Magagawa ng mga estudyante na..... Magagawa ng mga estudyante na. San Juan MV2: SME Cho C. Essential Questions (Mga Mahahalagang Katanungan) Mauunawaan ng mga estudyante ang...

MV1: David Michael M. San Juan MV2: SME Cho C. Fernandez Page 48 of 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful