PAG-ANYAYA N: Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon.

(Tumigil sandali) Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. L: Amen. PANALANGIN SA ESPIRITU SANTO N. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng iyong binyagan. L: at papag-alabin sa kanila ang apoy ng Iyong pag-ibig. N: Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila’y malilikha. L: At mababago ang lupang ibabaw. N: MANALANGIN TAYO: L: O Diyos, na humubog sa puso ng mga binyagan sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu Santo, ipagkaloob mo, sa tulong ng Espiritung ito, na aming malasap ang tamis ng kabutihan at magtamasa magpakailanman ng kanyang pag-aaruga, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITA N: Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo/Marcos/Lucas/Juan L: Papuri sa Iyo, Panginoon.
\\

PANALANGING PAMBUNGAD: UNANG KLASE

PANALANGING PANGWAKAS: BAGO KUMAIN
PAG-ANYAYA N: Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. (Tumigil PANALANGING Ama at ng Anak at NDsandali) Santo. PAMBUNGAD: 2 ng AT 3RD KLASE Sa ngalan ng Espiritu PAG-ANYAYA L: Amen. N: Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya N: Ong Panginoon. (Tumigil sandali) napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan, L: kung ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan mga kapatid ay namumuhay sa pagkakaisa. Amen. L: Amen. PANALANGIN BAGO KUMAIN: Diyos na lagi ng nasa ating N: Purihin natin ang piling. Purihin natin ang Diyos. N: L: at Siya’y pasalamatan magpasawalang L: Pagpalain mo kami, O Panginoon at ang hanggan. iyong biyaya na aming tatanggapin Amen. mula sa iyong kabutihan sa PANALANGIN PARA SA LIWANAG pamamagitan ni Kristong aming SA HARAP NG KRUS NG SAN DAMIANO Panginoon. Amen. N: O kataas-taasan maluwalhating Diyos, L: liwanagan mo ang kadiliman ng PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: aking puso. Pagkalooban mo ako ng tamang Mahal na pananampalataya, matatag na pag-asa at mo Birhen ng Lourdes, Ipanalangin ganap kami! na pag-ibig, damdamin at kaalaman upang aking San Francisco ng Assisi, maisakatuparan ang Tulungan mo at tunay na iyong banal kaming maging kawangis ni kautusan. Kristo. PAGBASA NG SALITA NG DIYOS PAPURI SA AMA: N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
\\ \\

N: Ang Mabuting Balita ng Panginoon l: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu-Kristo PAGBABAHAGI PAGHAHANDOG SA UMAGA O Hesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, iniaalay ko sa iyo ang aking mga panalangin, gawain, tuwa at paghihirap sa araw na ito, bilangKLASE PANALANGING PANGWAKAS: UNANG kaisa ng Banal na sakripisyo ng Misa sa buong mundo. Iniaalay ko PAG-ANYAYA ang mga Atingkasama ang lahat ay nasa banal na Iyong ito alalahanin na tayo ng intensyon ng N: Kamahal-mahalang puso, ang kaligtasan ngsandali) presensya ng Panginoon. (Tumigil mga kaluluwa, ang pagbabayad-puri Ama at ng Anak at ng Espiritumuling Sa ngalan ng sa mga kasalanan, ang Santo. pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko ang mga ito L: Amen. para sa intension ng Banal na Santo Papa, ng mga Obispo, N: madre, seminarista at katekista, para sa kapayapaan O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan, pari, L: kung ang mga kapatid ay namumuhay sa at pagkakaisa sa aming bansa at sa buong mundo at para pagkakaisa. Amen. sa katiwasayan ng pamayanan ng Paaralang Lourdes. PAPURI SA AMA: Amen.
\\

PAPURI SA Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. AMA: N: L: Kapara ng sa sa Anak at sa Espiritu Santo. N: Papuri sa Ama at una, ngayon at magpasawalang hanggan. L: Kapara ng sa una, ngayon at Amen. magpasawalang hanggan. Amen. PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: PANALANGIN PARA ng Lourdes, Mahal na Birhen SA MGA TAGAPAMAGITAN: Ipanalangin mo kami! Birhen ng Lourdes, Mahal na Ipanalangin mo San Francisco ng Assisi, Tulungan mo kaming maging kawangis ni Kristo. San Pio ng Pietrelcina Turuan mo kaming

N: Ating PAG-ANYAYA alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. (Tumigil sandali) N: Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensya ng Sa ngalan ng Ama atsandali) at ng Espiritu Santo. Panginoon. (Tumigil ng Anak L: Sa Amen. ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. ngalan L: N: Amen. O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan, N: L: Purihin natin ang Diyos na lagi ng nasa ating sa kung ang mga kapatid ay namumuhay piling. pagkakaisa. Amen. L: PAPURI SA Siya’y at pasalamatan magpasawalang AMA: hanggan. N: Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara ng sa una, ngayon at PANALANGIN PAGKATAPOS KUMAIN magpasawalang hanggan. Amen. N: Pasalamatan natin ang Diyos. L: Nagpapasalamat kami sa iyo, O PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: makapangyarihang Diyos, sa biyayang iyong Mahal na Birhen ng Lourdes, ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristong Ipanalangin mo kami! aming Panginoon. Amen. San Francisco ng Assisi, Tulungan mo kaming PAGBASA NG SALITA NG DIYOS maging kawangis ni PAPURI SA AMA: Kristo. N: San Pio ng Pietrelcina sa Anak at sa Espiritu kaming Papuri sa Ama at Turuan mo Santo. L: Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
\\ \\

PANALANGING PAMBUNGAD: PANALANGING PANGWAKAS: 2ND AT 3RD KLASE PAG-ANYAYA MGA KLASE PAGKATAPOS KUMAIN

PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: Mahal na Birhen ng Lourdes, kami! San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo Tulungan mo kaming

PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo

PAG-ANYAYA PAG-ANYAYA N: N: Ating alalahanin na na tayo ay nasa banal na presensya Ating alalahanin tayo ay nasa banal na presensya ng ng Panginoon. (Tumigil sandali) Panginoon. (Tumigil sandali) Sa Sa ngalan ng Ama ng ng Anak ng ng Espiritu Santo. ngalan ng Ama at at Anak at at Espiritu Santo. L: L: Amen. Amen Purihin natin ang Diyos na lagi ng N: N: O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan, nasa ating L: piling. kung ang mga kapatid ay namumuhay sa L: pagkakaisa. Amen. at Siya’y pasalamatan magpasawalang hanggan. PAPURI SA AMA: Amen. N: ANG MEMORARE Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: N: Alalahanin ng sa una, ngayon at Kapara mo, O pinagpalang Birheng Maria L: namagpasawalang hanggan. Amen. di kailanman nangyari sa sino mang dumulog sa iyong pagkalinga, humingi ng iyong tulong, o PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: nanalangin sa pamamagitan mo na hindi pinakinggan. MahalTaglay ang ganitong pagtitiwala, tumatakbomo na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin akong patungo sa iyo, O Birhen ng mga birhen, aking Ina. kami! Lalapit sa iyo, sa harapan mo, San Francisco ng Assisi, tatayo Tulungan mo kaming akong makasalanan at puno ngmaging kawangis ni pighati. O Ina ng Salitang nagkatawang-tao, huwagKristo. hamakin ang aking mong pagsamo, ngunit sa iyong awa, dinggin mo at tugunin ako. Amen. PAGBASA NG SALITA NG DIYOS PAPURI SA AMA: N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
\\

PANALANGING PANGWAKAS: MGA KLASE PAGKATAPOS KUMAIN PAMBUNGAD: 5TH , 6TH AT 7TH KLASE

PAG-ANYAYA ng Panginoon. (Tumigil sandali) N: Ating alalahanin at tayo ay at ng Espiritu presensya Sa ngalan ng Ama na ng Anaknasa banal na Santo. ng Panginoon. (Tumigil sandali) L: Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. N: O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan, L: Amen L:N: kung ang mga kaaya-ayang pagmasdan, O napakabuti at kapatid ay namumuhay sa pagkakaisa. Amen. kapatid ay namumuhay sa L: kung ang mga pagkakaisa. Amen. PAPURI SA AMA:
\\

PANGWAKAS: 5TH AT 6TH KLASE PAG-ANYAYA PANGWAKAS: ay nasa KLASE N: Ating alalahanin na tayoHULING banal na presensya

.

N: Papuri PARA SA KAPAYAPAANG INIHANDOG PANALANGIN sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L:SA KARANGALAN SAN FRANCISCO NG ASSISI Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. AKONG N: PANGINOON, GAWIN MO Amen. KASANGKAPAN TAGAPAMAGITAN: PANALANGIN PARA SA MGANG IYONG KAPAYAPAAN. L: Saan man may alitan, paghasikin Mo kami ng Mahal na iyong ngpag-ibig; Birhen Lourdes, Ipanalangin mo sa may pagkukulang, kami! kapatawaran; sa may pag-aalinlangan, San Francisco ng Assisi, pananampalataya; saTulungan mo kaming kasawiang palad, pag-asa; sa kadiliman, liwanag,maging kawangis ni sa kalungkutan, ligaya. Kristo. San Pio ng Pietrelcina loobin MO namang higit kong naisin Turuan mo kaming O Panginoon, ang umaliw kaysa aliwin; ang umunawa, kaysa unawain; ang magmahal, kaysa mahalin; sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap; nasa pagpapatawad ang kapatawaran; at nasa pagkamatay ang pagkabuhay na walang hanggan. Amen. PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami!

PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: