July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. Unang Markahan V. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6.11-15 C. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. the pupils should be able to: 1. p. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. II. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. SCIENCE PROCESSES 1. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. illustration of the blood cells D. A. B. ♥ Musika at Sining V. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. 2. 4. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. C. Describe the blood and its composition. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. 2. ♥ The solid parts are the red blood cells. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. OBJECTIVES After the lesson. Comparing the structure and functions of the different blood cells. Tell the functions of the blood and the blood cells. Describing the blood and its composition. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. microscope. the white blood cells and the platelets.TM p. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PAKSA: A. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . 2/2. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. 3. Unang Markahan IV. Describe the structure of each kind of blood cell. MATERIALS Prepared slides of human blood. II. B. Trace the movement of blood throughout the body. The liquid part is the plasma.

mga pahina 11-14 C. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. Point out that it was blood. The liquid part is made up of the plasma. U A N R . Refer the pupils to the textbook and discuss IV. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. II. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. 2. urine V. sweat d. the WBC or leukocytes. Let them describe what they saw under the microscope. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope.” a. and the platelets or thrombocytes. P 1. It is known as the “river of life. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. The solid parts include the RBC or erythrocytes. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. Flash the words RBC. WBC and plasma. show card III. Before doing the activity. Batayang Aklat. NILALAMAN A. blood b. 1. saliva c. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. mapa. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. III. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. review how to use the microscope properly. Choose the letter of the correct answer. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6.The blood is a red fluid within the blood vessels. Let them infer the function of the blood. It consists of solid and liquid parts. EVALUATION Multiple Choice. PANIMULANG GAWAIN 1. Isulat ang sagot sa “show me card”. puzzle pie graph. talahanayan. awit.

2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural. 1990.441. Ipabuo ang crossword.609. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2.44 100 1990 BILANG 31. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga . Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado.914 BAHAGDAN 51. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5.719 60. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.56 37.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural.620 76. 2. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat. Kopyahin ang Talahanayan 2.457 43. B. c.460 BAHAGDAN 62. 3.256. Magpasagawa ng isang dula-dulaan.097. 1.894.711 18.749 48. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. b. PAGLALAPAT a. b. e.195 29.504. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. Suriin ang Talahanayan 2. “Batang” Populasyon 3.008. PANLINANG NA GAWAIN 1. ARALIN a. PANGGANYAK a. Maliban sa binasa.697.a.49 48.51 100 2000 BILANG 32.088. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian.

Ikaanim na Grado. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar.A. Hayaang patunayan nila ang sagot. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. 1. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI.M. Pinakamakapal na populasyon 2. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. II.1.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. July 19. p. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO .5. p. 2. Ikaanim na Grado 1.5 @ 16. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B. Pinakamadalang na populasyon V. PAGTATAYA A.1 b.

pictures. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento.249-250 • English for All Times Reading p.23 • Fun in English 6 Reading pp.A. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I. Walang hanapbuhay si Mang Martin. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Isang araw. dictionary . PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. may dumating na dayuhan sa lugar. II.4.4 Materials: • Flashcards.3. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. • Decodes meaning of words through context clues. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. Value: Appreciating God’ creature. chart. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. IV. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot.

___________ . give your own interpretation of each. These are all scientific terms. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C. D. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. C. b. Generalization . They also emit light and heat.path of revolving body like that of the earth around the sun. These are all used in the essay. Form words out of these scrambled letters. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. They contain hydrogen and helium. After Reading (ClosedBook): A. ___________ .turning of object on its axis. Before Reading 1. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. Unlocking of Difficulties Guess the word being described. Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B.III. B. Stars you see in the sky are distant suns. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. PROCEDURE A. Afterwards. Stars are similar to our sun in composition and structure. Sky!” F. a. You may use scientific references/dictionary. Cite how these words are used in the selection. This is because the sun is a star. From there. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E.

partial 2. Choose your answer from the words or phrase in the box. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I.TM p.11-15 C. 2. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. ellipse 3. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. The baby crawled on the floor. II. PANIMULANG GAWAIN IV. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. Dindin can do different designs and patterns. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. V. B. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. PAGTATAYA V. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. p.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. Unang Markahan. On your answer sheet. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. 1. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. Write your answers in your notebook. ♥ Musika at Sining V.

500 kilometers long. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1. veins and capillaries. SCIENCE PROCESSES 1. Describing the structure of blood vessels. Define: artery. 3. 3. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. Fill a squeeze bottle with red-colored water. Oxygen. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. veins and capillaries. Recognize the importance of blood vessels. 4. 6. veins and capillaries. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. thickness. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE .000 kilometers of blood vessels in the human body. vein and capillaries. Ask the pupils to identify the blood vessels. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. 2. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. HEIGHT (cm) TRIAL 1. glass tube. Show the cross section of the vein and artery. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. and function. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. two-holed rubber stopper and a basin. 2. Comparing the functions of blood vessels. 7. nutrients. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. plastic squeze bottle. These blood vessels are classified into arteries. Ask each group to report on their findings. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. MATERIALS Illustration of arteries. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. rubber tube. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. 5. 2. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan.• • Compare the blood vessels according to size. The capillaries are estimated to be about 96. Record the results in a table similar to the one below. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8.

Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Blood contains substances needed to clot the blood. Blood vessels carry blood away and back to the heart. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Batayang Aklat. 2. pahina 16. II. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. . SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. EVALUATION Multiple Choice. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. ARALIN a. 1. NILALAMAN A. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. c. PANLINANG NA GAWAIN 1. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. mga pahina 15-19 C. Blood flows through them? b. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage.To draw out the generalization. 2. larawan III. Choose the letter of the correct answer. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. 3. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. d. PAGTALAKAY a. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. V. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. gunting. PANIMULANG GAWAIN 1. pandikit. B.

Maayos na Paaralan _______ 1. A. Magandang Kabuhayan E. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. _______ 2. Isulat sa sagutang papel. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Paglalapat a. Noli Cruz sa Saudi Arabia. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. C. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan.M. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Mainam na klima D. . Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Titik lamang ang sagot. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. May sapat na ilaw at patubig B. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. 2. pahina 17. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. VI. V. Magtatrabaho si r. July 20.b. IV. Mapayapang komunidad C. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa.

p. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot. Dahil dito.1.23 Fun in English 6 Reading pp.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. 1. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p. V.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. Ikaanim na Grado. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. Before Reading 1.12-17 Englsih for All Times Reading pp.II. Ikaanim na Grado. p. .”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. 10-15 Materials: Art materials. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat. drawing board. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. chart III. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Value: Self-esteem II.b. B. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. 1. PROCEDURE A.8. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ .A.

After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. Follow the format to write a composition about the poem. 2. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. The old man sat on the tree stump. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. B. B. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. C.  The girls whispered their secrets to each other. Miguel”. The story is entitled as “ And Now. D. Engagement Activities A. Lay out a simple drawing of your own choice. Enrichment Activities Bring out your art materials. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. E. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it.

PANIMULANG GAWAIN IV. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. ¾.1. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5. p. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4.2. ¾. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. ¾.. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. • Explain the functions of the lymphatic system. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. 4/4. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6. B. V. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. 4/4. 4/4. II. 4/4.2. . Unang Markahan. Share it with the whole class. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. II. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. PAGTATAYA V. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. ¾. ¾. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture. 4/4. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. ¾. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. OBJECTIVES At the end of the lesson. F.A. ¾. 4/4. IV. TX C.I. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4.

NILALAMAN A. • Describing how lymphatic system works. lymph fluids b. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. III. sipi ng awit na “Bayan Ko”. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. lymph vessels d. lymph vessels. Chinese. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. EVALUATION A. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. a person has an infection. Multiple Choice. Aside form the blood. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. you are likely to develop ____________________. KAGAMITAN Casette recorder. The other function of the lymphatic system is to fight infection. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. a. II. Malay. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. This is the lymph. Japanese at Espanyol III. Indones. Lead a discussio of how the lymphatic system works. Let them locate the lymph nodes. If you get sick. mga pahina 21-24 C. Batayang Aklat. blood platelets V. Explain the reason for the presence of these lumps. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . there is another fluid moving in the body. mga larawan ng Negrito. Choose the letter of the correct answer. lymph nodes c. lymph fluid and the spleen. IV.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. 1.

pahina 6. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. PANLINANG NA GAWAIN 1. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. C. Bahagyang talakayin ito. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat.A. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. 4. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. b. Pagamitin sila ng organizer. IV. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. II. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. Pagbuo ng konklusyon a. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24. VI. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. V. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. PANIMULANG GAWAIN 1. 6. Balik-Aral a. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. July 21. 2.M. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. 5. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. 2.

Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan.5. climax and ending of the story. p. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. Value: Caring for our trees. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. p. Walang hanapbuhay si Mang Martin. main characters.A. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Ikaanim na Grado 1. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. IV. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.1 b. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. may dumating na dayuhan sa lugar. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. II. climax and ending of the story. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Isang araw. Ikaanim na Grado. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. main characters. References: . Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot.5 @ 16.  Identifies the setting. 1.

Motivation What/Who is your favorite: a. chart. BEC Handbook in English 6 p. Characters 2. dialogue III. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. It was an old house by the hill. a. 22-27  English for All Times Reading p. friend? D. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. pet? B. Before Reading 1. After Reading Answer the ff: 1. b. PROCEDURES A.23  Fun in English 6 Reading pp. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. Ellen is a grade six pupil. Why did the boy look sad on his last visit? D. F.22 Materials:  Pictures of trees. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. food? C. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Place and time the story happened 3. C. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . celebrity? 3. 2. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1.

3. Share it with the whole class the next meeting. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5.1.IV. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”.I. Unang Markahan. PANIMULANG GAWAIN IV. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6.2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. . EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. p. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. PAGTATAYA V. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. p. V. 11-12 C. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. B. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. II. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly. PAKSA: Ritmo A. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord.A. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems.  Appreciate how the central. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells.

the crebrum and the cerebellum b. Looking and Interpreting. mga pahina 15-19 C. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. based on what they have read.8. ___________________ II. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. ___________________ B. the brain and the spinal cord c. NILALAMAN A. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. Autonomic Nervous System A. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. the brain and the medulla oblongata d. the circulation of the blood. pandikit. Have them write down the sense organs that will receive the messages. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. PANIMULANG GAWAIN . ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. a. II. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. Ask the pupils about the removal of body waste. ears. nose. larawan III. Batayang Aklat. Peripheral Nervous System A. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. EVALUATION Multiple Choice. 1. gunting. ___________________ B. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. skin and tongue. I. Encircle the letter of the correct answer. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Let the pupils do the Activity 1.

Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. PAGTALAKAY a. 2. 2. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 2.1. Mainam na klima D. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. B. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Paglalapat a. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. A. Isulat sa sagutang papel. Maayos na Paaralan . Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . 3. b. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Titik lamang ang sagot. Mapayapang komunidad C. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Magandang Kabuhayan E. C. ARALIN a. pahina 16. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. May sapat na ilaw at patubig B. PANLINANG NA GAWAIN 1.

• Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. VI. Magtatrabaho si r. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. II. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. B. .22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko._______ 1. pahina 17. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Noli Cruz sa Saudi Arabia. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko.M. July 22. Ikaanim na Grado 1.12. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. p. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati.2. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko.A. _______ 2. 1. IV. p. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. V. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I.

• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. Wala siyang ihahandang salu-salo. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. During Reading A. Heat . Before Reading 1. 37-39.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. Value: Careful Analysis II. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I.23  Fun in English 6 Language pp. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. 3. Paano mo siya aaliwin? V. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. PROCEDURES A. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p.44  Science and Health 6 pp.  Interprets a diagram and road map. b.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. a.72-80. Greenhouse effect . Ipapresent ang awtput ng bawat grupo. . Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Present this picture.

E. II. Ask a pupil to redraw this road map on the board.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. etc. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. along c. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. Words: a. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. State how you can get there starting from where you live now. C. V. Use words that denote directions. OBJECTIVES After the lesson. .  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. beyond b. Generalization • In giving directions. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. through F. to the right. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left.  Tell what a reflex is. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. use exact or precise words and expressions. Interpret your traces into sentence forms. near. Engagement Activities 1. carbon is released into the environment. IV.B. Enrichment Activities Go out of the classroom. It is called a greenhouse gas. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. 2. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. Read this selection. Locate at least 5 places where you want to go someday. Through respiration and decay. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works.

Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino .  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. we can find something similar to these wires. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. Point out that there are billions of neurons in our body. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. Let them trace and explain to the class the path of the message. Box the letter of the correct answer. IV. IV. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. EVALUATION A. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. NILALAMAN A. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. Multiple Choice. V. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. 1. Sanggunian Batayang Aklat. They have larger nerve endings. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. b. mga pahina 32-35 C. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. They have more nerve endings.

Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. .M. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. 3. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. Panlinang na Gawain 1. _____ 2. PANGWAKAS NA GAWAIN 1.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. Binuksan ang ladderized education program.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. Pagiging malusog B. 2. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. pahina 34.III. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. B. V. IV. C. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain 1. VI. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful