July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

Comparing the structure and functions of the different blood cells. 3. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. Describe the structure of each kind of blood cell. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. 2. Unang Markahan V. The liquid part is the plasma. 2. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. the pupils should be able to: 1.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. B. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. ♥ Musika at Sining V. PAKSA: A. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. the white blood cells and the platelets.TM p. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. Tell the functions of the blood and the blood cells. ♥ The solid parts are the red blood cells. p. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. SCIENCE PROCESSES 1. MATERIALS Prepared slides of human blood. C. microscope. Describe the blood and its composition. OBJECTIVES After the lesson. Trace the movement of blood throughout the body. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. Describing the blood and its composition. II.11-15 C. illustration of the blood cells D. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. 2/2. 4. II. A. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. B. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. Unang Markahan IV. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito.

• Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. show card III. sweat d. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. awit. It consists of solid and liquid parts.The blood is a red fluid within the blood vessels. mapa. WBC and plasma. the WBC or leukocytes. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. puzzle pie graph.” a. 2. NILALAMAN A. It is known as the “river of life. U A N R . P 1. The liquid part is made up of the plasma. Flash the words RBC. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. review how to use the microscope properly. Point out that it was blood. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. 1. Let them infer the function of the blood. urine V. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. Let them describe what they saw under the microscope. Batayang Aklat. Choose the letter of the correct answer. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. PANIMULANG GAWAIN 1. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. The solid parts include the RBC or erythrocytes. saliva c. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. mga pahina 11-14 C. talahanayan. Before doing the activity. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. III. EVALUATION Multiple Choice. Isulat ang sagot sa “show me card”. and the platelets or thrombocytes. blood b. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. II.

b. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural.620 76. PANLINANG NA GAWAIN 1.51 100 2000 BILANG 32.441. ARALIN a.457 43.256. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5. 1990. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. c.697. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado. PAGLALAPAT a. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2. Magpasagawa ng isang dula-dulaan. 1.711 18. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. 2. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b. B. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.719 60.008.56 37.460 BAHAGDAN 62.195 29. Maliban sa binasa. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga . e.914 BAHAGDAN 51. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. Kopyahin ang Talahanayan 2. 3.097.894. PANGGANYAK a. “Batang” Populasyon 3.44 100 1990 BILANG 31.49 48. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980.088.749 48. Ipabuo ang crossword. Suriin ang Talahanayan 2. b.504. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.a.609.

p. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. p. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan.M. Pinakamakapal na populasyon 2.1. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1.5.A. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI.5 @ 16. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. Pinakamadalang na populasyon V. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. Hayaang patunayan nila ang sagot.1 b. 1. Ikaanim na Grado. Ikaanim na Grado 1. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . July 19. 2. PAGTATAYA A. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. II.

Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. may dumating na dayuhan sa lugar.3.4. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. Isang araw. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. pictures.249-250 • English for All Times Reading p.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. dictionary . • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. • Decodes meaning of words through context clues. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat.4 Materials: • Flashcards. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. IV.A. II. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon.23 • Fun in English 6 Reading pp. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Value: Appreciating God’ creature. chart. Walang hanapbuhay si Mang Martin.

This is because the sun is a star. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. These are all scientific terms. b. Afterwards. ___________ . Form words out of these scrambled letters. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. Stars are similar to our sun in composition and structure. C. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. ___________ . Cite how these words are used in the selection. PROCEDURE A. They contain hydrogen and helium. Stars you see in the sky are distant suns. a. From there. Sky!” F. Unlocking of Difficulties Guess the word being described. Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word.III. They also emit light and heat. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. Generalization . give your own interpretation of each. You may use scientific references/dictionary. B.turning of object on its axis.path of revolving body like that of the earth around the sun. After Reading (ClosedBook): A. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. D. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. Before Reading 1. These are all used in the essay. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C.

TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. PANIMULANG GAWAIN IV. 1. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. PAGTATAYA V. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. Unang Markahan. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. p. Choose your answer from the words or phrase in the box. The baby crawled on the floor. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. ellipse 3. ♥ Musika at Sining V. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . partial 2. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. On your answer sheet.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. V. Dindin can do different designs and patterns. Write your answers in your notebook. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I.11-15 C. II. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. B. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. 2. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A.TM p.

Define: artery. rubber tube. plastic squeze bottle. Ask the pupils to identify the blood vessels. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell.500 kilometers long. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. 6. Show the cross section of the vein and artery. SCIENCE PROCESSES 1. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. nutrients. 2. The capillaries are estimated to be about 96. Comparing the functions of blood vessels. veins and capillaries. two-holed rubber stopper and a basin. 3. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. 3. vein and capillaries. Describing the structure of blood vessels. thickness. 7. veins and capillaries. 2. veins and capillaries. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. Oxygen. Record the results in a table similar to the one below. Ask each group to report on their findings. MATERIALS Illustration of arteries. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. Fill a squeeze bottle with red-colored water. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. HEIGHT (cm) TRIAL 1. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1.000 kilometers of blood vessels in the human body. glass tube. These blood vessels are classified into arteries. 4. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. Recognize the importance of blood vessels. 5.• • Compare the blood vessels according to size. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. and function. 2.

gunting. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. c. Blood contains substances needed to clot the blood. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. 3. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. Choose the letter of the correct answer. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. Blood vessels carry blood away and back to the heart. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. B. d. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. II. pahina 16. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa.To draw out the generalization. 2. NILALAMAN A. . larawan III. mga pahina 15-19 C. PAGTALAKAY a. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 1. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. Batayang Aklat. PANIMULANG GAWAIN 1. ARALIN a. EVALUATION Multiple Choice. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Blood flows through them? b. V. pandikit. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. 2. PANLINANG NA GAWAIN 1. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them.

IV. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa.M. V. July 20. C. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Noli Cruz sa Saudi Arabia. VI. Paglalapat a. May sapat na ilaw at patubig B. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. 2. pahina 17. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Isulat sa sagutang papel. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. Titik lamang ang sagot. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Maayos na Paaralan _______ 1. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Magandang Kabuhayan E. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon.b. . TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Magtatrabaho si r. _______ 2. Mapayapang komunidad C. A. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Mainam na klima D. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan.

8. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot. 1.1. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa.12-17 Englsih for All Times Reading pp. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV. V. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence.II. chart III. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . B. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States.A. 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. Ikaanim na Grado. Dahil dito. PROCEDURE A. Value: Self-esteem II. Ikaanim na Grado.23 Fun in English 6 Reading pp. drawing board.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. p. 10-15 Materials: Art materials. Before Reading 1. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor.b. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. . p.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino.

Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. E. Miguel”. B. The story is entitled as “ And Now. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. The old man sat on the tree stump. Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. D. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. Follow the format to write a composition about the poem. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. 2.  The girls whispered their secrets to each other. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. Engagement Activities A. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. Lay out a simple drawing of your own choice. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . Enrichment Activities Bring out your art materials. C. B. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers.

4/4. ¾. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. PANIMULANG GAWAIN IV.1. ¾. Unang Markahan. 4/4. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system.A. ¾. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5.. ¾. p. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI.2. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. F. B. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. 4/4. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture. IV. 4/4. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. II. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. ¾. TX C.I. PAGTATAYA V. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4.2. . 4/4. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. 4/4. ¾. OBJECTIVES At the end of the lesson. V. • Explain the functions of the lymphatic system. II. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ¾. Share it with the whole class.

lymph nodes c. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. Indones. lymph fluid and the spleen. mga pahina 21-24 C. II. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. Chinese. sipi ng awit na “Bayan Ko”. NILALAMAN A. KAGAMITAN Casette recorder. Choose the letter of the correct answer. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. lymph fluids b. Explain the reason for the presence of these lumps. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. Batayang Aklat. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. a person has an infection. Aside form the blood. EVALUATION A. there is another fluid moving in the body. Malay. blood platelets V. lymph vessels. Multiple Choice. This is the lymph. IV. Lead a discussio of how the lymphatic system works. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. The other function of the lymphatic system is to fight infection. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . • Describing how lymphatic system works. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. Let them locate the lymph nodes. you are likely to develop ____________________. a. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). mga larawan ng Negrito. lymph vessels d. If you get sick. Japanese at Espanyol III. 1. III.

5. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. 2. Balik-Aral a. Bahagyang talakayin ito. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. PANIMULANG GAWAIN 1. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. Pagbuo ng konklusyon a.A. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. July 21. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. C. VI. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. IV. Pagamitin sila ng organizer. 6. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . II. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. PANLINANG NA GAWAIN 1. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar.M. pahina 6. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. 4. 2. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. b. V. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24.

References: .5 @ 16. may dumating na dayuhan sa lugar. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. climax and ending of the story. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III.1 b. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. main characters. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. p. p. climax and ending of the story. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. 1. Ikaanim na Grado 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. IV. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. Ikaanim na Grado. Value: Caring for our trees. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Isang araw. Walang hanapbuhay si Mang Martin.A. main characters. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural.  Identifies the setting. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. II.5.

Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. PROCEDURES A. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. Ellen is a grade six pupil. Place and time the story happened 3. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Characters 2.23  Fun in English 6 Reading pp. 2. celebrity? 3. a. dialogue III. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. b. It was an old house by the hill. pet? B. C. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. chart. After Reading Answer the ff: 1. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . F. Motivation What/Who is your favorite: a. food? C. Why did the boy look sad on his last visit? D. BEC Handbook in English 6 p. Before Reading 1. 22-27  English for All Times Reading p. friend? D.22 Materials:  Pictures of trees. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form.

 Appreciate how the central. Unang Markahan. B. PAKSA: Ritmo A. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord.A. II. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. PANIMULANG GAWAIN IV. p. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems.IV. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6.1.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors.I. V. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. .3.2. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. Share it with the whole class the next meeting. 11-12 C. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other. PAGTATAYA V. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. p.

HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. based on what they have read. skin and tongue. Have them write down the sense organs that will receive the messages. Batayang Aklat. gunting. mga pahina 15-19 C. the circulation of the blood. 1. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. ears. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. the brain and the spinal cord c. II. I. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. ___________________ B. a. larawan III. pandikit. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn.8. the brain and the medulla oblongata d. Peripheral Nervous System A. the crebrum and the cerebellum b. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. NILALAMAN A. Let the pupils do the Activity 1.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. Ask the pupils about the removal of body waste. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. ___________________ II. ___________________ B. Looking and Interpreting. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. nose. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. EVALUATION Multiple Choice. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Encircle the letter of the correct answer. PANIMULANG GAWAIN . Autonomic Nervous System A. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions.

Maayos na Paaralan . Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. C. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Magandang Kabuhayan E. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. 2. Titik lamang ang sagot. 2. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Mapayapang komunidad C. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. 3. 2.1. ARALIN a. A. PANLINANG NA GAWAIN 1. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Isulat sa sagutang papel. PAGTALAKAY a. pahina 16. B. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. May sapat na ilaw at patubig B. Mainam na klima D. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Paglalapat a. b.

pahina 17. 1.12. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. B. II. Ikaanim na Grado 1. _______ 2.A. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko.M. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.2. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. . 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. p. IV. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. p._______ 1. Magtatrabaho si r. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. V. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. Noli Cruz sa Saudi Arabia. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. VI.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. July 22.

KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. Wala siyang ihahandang salu-salo. 37-39.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. Present this picture. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p.72-80. PROCEDURES A.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B.23  Fun in English 6 Language pp. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo. Greenhouse effect . Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. Heat .• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. . 3. Before Reading 1.44  Science and Health 6 pp. a. Value: Careful Analysis II. b. During Reading A. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations.  Interprets a diagram and road map. Paano mo siya aaliwin? V.

• Give directions logically using the words that denote directions such as to the left. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. Through respiration and decay. Enrichment Activities Go out of the classroom. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. V. to the right. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. . Use words that denote directions. along c. Ask a pupil to redraw this road map on the board. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. State how you can get there starting from where you live now. IV.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. near. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. etc. C.B. carbon is released into the environment. E. Words: a. Engagement Activities 1. use exact or precise words and expressions.  Tell what a reflex is. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. Locate at least 5 places where you want to go someday. beyond b. It is called a greenhouse gas. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. II. Generalization • In giving directions. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. Interpret your traces into sentence forms. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. through F. 2. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. OBJECTIVES After the lesson. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. Read this selection. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies.

TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. 1. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. EVALUATION A. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. IV. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. b. V. Sanggunian Batayang Aklat. They have more nerve endings. Ask: What are the wires for? Point out that in our body.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. mga pahina 32-35 C. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. Let them trace and explain to the class the path of the message. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. Box the letter of the correct answer. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. They have larger nerve endings. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . IV. Multiple Choice. we can find something similar to these wires. NILALAMAN A. Point out that there are billions of neurons in our body.

Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. V. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2.M. VI. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. _____ 2. C.III. 2. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. 3. . IV. Panimulang Gawain 1. B. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. Pagiging malusog B. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Binuksan ang ladderized education program. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. pahina 34. Panlinang na Gawain 1.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.