July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

B. 3. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . microscope. Tell the functions of the blood and the blood cells. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. 4. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. A. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. the pupils should be able to: 1. 2/2. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. II. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. p. MATERIALS Prepared slides of human blood. SCIENCE PROCESSES 1. ♥ The solid parts are the red blood cells. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. Unang Markahan IV. PAKSA: A. The liquid part is the plasma. Comparing the structure and functions of the different blood cells. 2. B. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G.11-15 C. Describing the blood and its composition. ♥ Musika at Sining V. OBJECTIVES After the lesson. 2. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. the white blood cells and the platelets. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. II. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. illustration of the blood cells D.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. Describe the blood and its composition.TM p. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. C. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. Unang Markahan V. Trace the movement of blood throughout the body. Describe the structure of each kind of blood cell.

The solid parts include the RBC or erythrocytes. EVALUATION Multiple Choice. Before doing the activity. Let them describe what they saw under the microscope. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. The liquid part is made up of the plasma. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural.” a. 1. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. III. Let them infer the function of the blood. sweat d. mga pahina 11-14 C. review how to use the microscope properly. It consists of solid and liquid parts. Choose the letter of the correct answer. awit. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. blood b. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. II. saliva c. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. and the platelets or thrombocytes. talahanayan. NILALAMAN A. puzzle pie graph.The blood is a red fluid within the blood vessels. WBC and plasma. Point out that it was blood. U A N R . PANIMULANG GAWAIN 1. show card III. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. the WBC or leukocytes. Flash the words RBC. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. Batayang Aklat. 2. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. It is known as the “river of life. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. Isulat ang sagot sa “show me card”. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. urine V. mapa. P 1.

460 BAHAGDAN 62.49 48. 3. PANGGANYAK a. Ipabuo ang crossword. Suriin ang Talahanayan 2. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat. Maliban sa binasa. e.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b.44 100 1990 BILANG 31. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural.088. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. PAGLALAPAT a. B. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural.457 43.697. b.56 37.914 BAHAGDAN 51.097. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.008. PANLINANG NA GAWAIN 1. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat. 2. ARALIN a. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d.609.620 76. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2.711 18. c.a.256. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga .195 29. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.894. “Batang” Populasyon 3.51 100 2000 BILANG 32. Kopyahin ang Talahanayan 2. Magpasagawa ng isang dula-dulaan. b.749 48. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar.504.441.719 60. 1990. 1.

paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. Pinakamadalang na populasyon V. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B.1 b.5. 1. Ikaanim na Grado. II.M. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . Ikaanim na Grado 1. July 19. Hayaang patunayan nila ang sagot. PAGTATAYA A. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. 2. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar.1. p.A.5 @ 16. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. p. Pinakamakapal na populasyon 2. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III.

papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. pictures.23 • Fun in English 6 Reading pp. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural.249-250 • English for All Times Reading p. chart. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat.4. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.A. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I. Walang hanapbuhay si Mang Martin. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. • Decodes meaning of words through context clues. Isang araw.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.4 Materials: • Flashcards. dictionary . paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p. IV. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. II. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Value: Appreciating God’ creature.3. may dumating na dayuhan sa lugar. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban.

give your own interpretation of each. B. D. Cite how these words are used in the selection. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. Form words out of these scrambled letters.III. These are all scientific terms. Sky!” F.path of revolving body like that of the earth around the sun. Afterwards. They contain hydrogen and helium. ___________ . Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. Before Reading 1. After Reading (ClosedBook): A. You may use scientific references/dictionary. Unlocking of Difficulties Guess the word being described. These are all used in the essay. C. They also emit light and heat. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E. From there. Stars are similar to our sun in composition and structure. ___________ . • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. b. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. a. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. Stars you see in the sky are distant suns. This is because the sun is a star. Generalization . Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C. PROCEDURE A.turning of object on its axis. state the meaning to a proper phrase using all those given clues.

Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. p.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. Dindin can do different designs and patterns. B. 2. Write your answers in your notebook. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. II. PANIMULANG GAWAIN IV. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . Choose only one meaning which you can use in your own sentence. Unang Markahan. ellipse 3. Choose your answer from the words or phrase in the box. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. The baby crawled on the floor. On your answer sheet. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. V.TM p. ♥ Musika at Sining V. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. PAGTATAYA V. 1. partial 2. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words.11-15 C. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson.

• There are 3 kinds of blood vessels: areteries. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. Show the cross section of the vein and artery. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE .500 kilometers long. plastic squeze bottle. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system.• • Compare the blood vessels according to size. veins and capillaries. Ask each group to report on their findings. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. two-holed rubber stopper and a basin. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. Fill a squeeze bottle with red-colored water. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1.000 kilometers of blood vessels in the human body. veins and capillaries. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. 2. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. 2. These blood vessels are classified into arteries. veins and capillaries. rubber tube. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. SCIENCE PROCESSES 1. 3. 7. nutrients. glass tube. vein and capillaries. Ask the pupils to identify the blood vessels. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. Comparing the functions of blood vessels. 6. HEIGHT (cm) TRIAL 1. Describing the structure of blood vessels. The capillaries are estimated to be about 96. MATERIALS Illustration of arteries. Recognize the importance of blood vessels. and function. 3. 5. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. Oxygen. Record the results in a table similar to the one below. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. Define: artery. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. 4. 2. thickness. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper.

Batayang Aklat. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. gunting. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. 2. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. 1. PANIMULANG GAWAIN 1. 3. mga pahina 15-19 C. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. larawan III. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Choose the letter of the correct answer. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. pahina 16. . TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. V. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Blood flows through them? b. c. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. PANLINANG NA GAWAIN 1. B.To draw out the generalization. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. NILALAMAN A. EVALUATION Multiple Choice. PAGTALAKAY a. Blood vessels carry blood away and back to the heart. 2. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. d. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. ARALIN a. Blood contains substances needed to clot the blood. II. pandikit.

Paglalapat a. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Isulat sa sagutang papel. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. 2. _______ 2.b.M. IV. Maayos na Paaralan _______ 1. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. pahina 17. C. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. July 20. VI. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Mapayapang komunidad C. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Titik lamang ang sagot. V. May sapat na ilaw at patubig B. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. . PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Mainam na klima D. Noli Cruz sa Saudi Arabia. A. Magtatrabaho si r. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Magandang Kabuhayan E.

12-17 Englsih for All Times Reading pp. p.1. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa.II. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro.23 Fun in English 6 Reading pp. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor. p.8. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III.  Follows guidelines in paragraph/composition writing.A.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. 1. Dahil dito. Before Reading 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. V. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. B. Ikaanim na Grado. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Value: Self-esteem II. 10-15 Materials: Art materials. 1. PROCEDURE A. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. drawing board. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.b. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. chart III. . paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV. Ikaanim na Grado.

Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. Lay out a simple drawing of your own choice. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. Miguel”. Follow the format to write a composition about the poem. B.  The girls whispered their secrets to each other. B. Engagement Activities A. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. The story is entitled as “ And Now. E. The old man sat on the tree stump. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. C. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. D. Enrichment Activities Bring out your art materials. 2.

Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. OBJECTIVES At the end of the lesson.A. TX C. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. ¾. p. ¾. ¾. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6.. F. V. ¾. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I.1. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. B. 4/4. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4. 4/4.2._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________.I. 4/4. Unang Markahan. ¾.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5.2. 4/4. PANIMULANG GAWAIN IV. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. 4/4. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. . EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture. PAGTATAYA V. ¾. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. ¾. 4/4. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. Share it with the whole class. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. II. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. IV. II. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. • Explain the functions of the lymphatic system.

Batayang Aklat. lymph fluid and the spleen. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. The other function of the lymphatic system is to fight infection. If you get sick. Let them locate the lymph nodes. there is another fluid moving in the body. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. Malay. lymph vessels. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. 1. lymph nodes c. blood platelets V. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. a person has an infection. Multiple Choice. This is the lymph. mga larawan ng Negrito. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. III. IV. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). lymph fluids b. EVALUATION A. Choose the letter of the correct answer.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. Indones. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. sipi ng awit na “Bayan Ko”. you are likely to develop ____________________. Japanese at Espanyol III. II. a. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . Explain the reason for the presence of these lumps. lymph vessels d. • Describing how lymphatic system works. KAGAMITAN Casette recorder. NILALAMAN A. Aside form the blood. mga pahina 21-24 C. Chinese. Lead a discussio of how the lymphatic system works. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6.

PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24. b. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat.M. C.A. II. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. 6. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. Pagamitin sila ng organizer. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . Ang mga Pilipino ay lahing marangal. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. PANLINANG NA GAWAIN 1. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. 2. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. Bahagyang talakayin ito. Balik-Aral a. July 21. 2. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. VI. IV. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. pahina 6. PANIMULANG GAWAIN 1. 4. Pagbuo ng konklusyon a. 5. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. V.

Walang hanapbuhay si Mang Martin. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. may dumating na dayuhan sa lugar. References: . p. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. main characters. Ikaanim na Grado. climax and ending of the story. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.5. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. II.1 b. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. Ikaanim na Grado 1. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. climax and ending of the story. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Value: Caring for our trees.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali.5 @ 16.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. 1. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. Isang araw. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. p. main characters. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook.A. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III.  Identifies the setting. IV.

After Reading Answer the ff: 1. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. Motivation What/Who is your favorite: a. dialogue III. b. It was an old house by the hill. chart. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. PROCEDURES A. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Characters 2. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence.22 Materials:  Pictures of trees. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. BEC Handbook in English 6 p. C. 2. Before Reading 1. a. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. Ellen is a grade six pupil. food? C. celebrity? 3.23  Fun in English 6 Reading pp. pet? B. Why did the boy look sad on his last visit? D. friend? D. F. 22-27  English for All Times Reading p. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . Place and time the story happened 3.

Unang Markahan.3. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. PAKSA: Ritmo A. II. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. PAGTATAYA V.2.I. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I.  Appreciate how the central.A. p.1. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. V.IV. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. PANIMULANG GAWAIN IV. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another. B. . Share it with the whole class the next meeting. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. p. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. 11-12 C. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly.

Peripheral Nervous System A. mga pahina 15-19 C. pandikit. gunting. II. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. based on what they have read. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. ears. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. Have them write down the sense organs that will receive the messages. larawan III. Ask the pupils about the removal of body waste. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. I. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. 1. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. the brain and the medulla oblongata d. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. EVALUATION Multiple Choice. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. nose. skin and tongue. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Batayang Aklat. ___________________ B. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. the brain and the spinal cord c. the circulation of the blood. ___________________ II. NILALAMAN A. Let the pupils do the Activity 1. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. Autonomic Nervous System A. the crebrum and the cerebellum b. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. Looking and Interpreting. PANIMULANG GAWAIN . Encircle the letter of the correct answer.8. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. a. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. ___________________ B.

1. A. PANLINANG NA GAWAIN 1. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 2. 3. Paglalapat a. PAGTALAKAY a. ARALIN a. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Mainam na klima D. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. 2. C. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. B. pahina 16. Maayos na Paaralan . PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. 2. Mapayapang komunidad C. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. May sapat na ilaw at patubig B. Magandang Kabuhayan E. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. b. Titik lamang ang sagot. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Isulat sa sagutang papel.

Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. .A. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali .M. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. p. B. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P.2. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Magtatrabaho si r. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase.12. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. II. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. IV. pahina 17.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. Ikaanim na Grado 1. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. p. 1. _______ 2. VI._______ 1. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. July 22. V. Noli Cruz sa Saudi Arabia. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko.

Present this picture. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo.23  Fun in English 6 Language pp.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar.  Interprets a diagram and road map. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. b.44  Science and Health 6 pp. Greenhouse effect . ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. PROCEDURES A. . Paano mo siya aaliwin? V. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. 37-39. Heat . Before Reading 1. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad. During Reading A. Wala siyang ihahandang salu-salo.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. Value: Careful Analysis II. 3.72-80. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. a. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III.

OBJECTIVES After the lesson. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3.B. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. through F. to the right. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. Generalization • In giving directions. C.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. Read this selection.  Tell what a reflex is. Use words that denote directions. use exact or precise words and expressions. IV. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left. Locate at least 5 places where you want to go someday. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. Ask a pupil to redraw this road map on the board. Words: a. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. carbon is released into the environment. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. II. beyond b. etc. near. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. Engagement Activities 1. Through respiration and decay. 2. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. V. . Enrichment Activities Go out of the classroom. State how you can get there starting from where you live now. It is called a greenhouse gas. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. E. along c. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. Interpret your traces into sentence forms.

IV. IV. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. They have larger nerve endings.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. NILALAMAN A. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . Box the letter of the correct answer. b. we can find something similar to these wires. EVALUATION A. Let them trace and explain to the class the path of the message. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. Sanggunian Batayang Aklat. Multiple Choice. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. Point out that there are billions of neurons in our body. They have more nerve endings. mga pahina 32-35 C. 1. V.

III. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. 2. Panimulang Gawain 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. Pagiging malusog B. _____ 2. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. V. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. . Panlinang na Gawain 1. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. Binuksan ang ladderized education program. 3. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. B. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa.M. pahina 34.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. IV. VI. C. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.