July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

C. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. 2.11-15 C. 4. SCIENCE PROCESSES 1.TM p. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . microscope. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. Describing the blood and its composition. the white blood cells and the platelets. OBJECTIVES After the lesson. The liquid part is the plasma. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. Unang Markahan V. ♥ Musika at Sining V. MATERIALS Prepared slides of human blood. Unang Markahan IV. 2/2. Describe the structure of each kind of blood cell. ♥ The solid parts are the red blood cells. illustration of the blood cells D. B. Tell the functions of the blood and the blood cells. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. Trace the movement of blood throughout the body. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. PAKSA: A. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. B. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. p. 2. Comparing the structure and functions of the different blood cells. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. the pupils should be able to: 1. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. 3. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. II. II. Describe the blood and its composition. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. A.

mga pahina 11-14 C. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. EVALUATION Multiple Choice. P 1.” a. The liquid part is made up of the plasma. It is known as the “river of life. show card III. 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. saliva c. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. Isulat ang sagot sa “show me card”. Flash the words RBC. Refer the pupils to the textbook and discuss IV. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. puzzle pie graph. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. Let them infer the function of the blood. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. NILALAMAN A. awit. mapa. Let them describe what they saw under the microscope. sweat d. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. Batayang Aklat. Choose the letter of the correct answer. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut. PANIMULANG GAWAIN 1. talahanayan. urine V. WBC and plasma. review how to use the microscope properly. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. U A N R . III. and the platelets or thrombocytes. II. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B.The blood is a red fluid within the blood vessels. 2. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. It consists of solid and liquid parts. Before doing the activity. Point out that it was blood. blood b. the WBC or leukocytes. The solid parts include the RBC or erythrocytes. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope.

PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga .a. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5.44 100 1990 BILANG 31.609.460 BAHAGDAN 62. 1.256. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.097.749 48. PAGLALAPAT a.711 18. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat.088. b. ARALIN a.894.504. “Batang” Populasyon 3.441. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d.697. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. Ipabuo ang crossword.719 60. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural. PANLINANG NA GAWAIN 1.51 100 2000 BILANG 32. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30. Kopyahin ang Talahanayan 2. PANGGANYAK a. 3. Suriin ang Talahanayan 2.195 29.620 76.49 48. b. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado.914 BAHAGDAN 51. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b. 2.56 37. c. Maliban sa binasa. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural.457 43. Magpasagawa ng isang dula-dulaan. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. e. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. 1990. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat. B.008.

1. Ikaanim na Grado. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Hayaang patunayan nila ang sagot. 2. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. Ikaanim na Grado 1. p. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Pinakamakapal na populasyon 2. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. II.5. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas.A.M.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO .1 b. p. PAGTATAYA A. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar.5 @ 16. July 19. paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B. 1. Pinakamadalang na populasyon V. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P.

OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p.249-250 • English for All Times Reading p. chart. • Decodes meaning of words through context clues. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. pictures. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. II. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. IV. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I.A. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. may dumating na dayuhan sa lugar. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.4 Materials: • Flashcards. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Isang araw. Walang hanapbuhay si Mang Martin. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp.4. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook.23 • Fun in English 6 Reading pp. dictionary . Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural. Value: Appreciating God’ creature. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami.3.

From there. Stars you see in the sky are distant suns. These are all used in the essay. Stars are similar to our sun in composition and structure. Cite how these words are used in the selection. This is because the sun is a star. • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. PROCEDURE A. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. Afterwards.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. After Reading (ClosedBook): A. ___________ . C. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. They contain hydrogen and helium. ___________ . Unlocking of Difficulties Guess the word being described. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. Form words out of these scrambled letters. give your own interpretation of each. Sky!” F. b. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. a. Generalization . You may use scientific references/dictionary.path of revolving body like that of the earth around the sun. Before Reading 1. Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B. Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E.III. B. These are all scientific terms. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C.turning of object on its axis. D. They also emit light and heat.

Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. On your answer sheet. ellipse 3. ♥ Musika at Sining V. 1. PAGTATAYA V. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2. The baby crawled on the floor. partial 2. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. 2. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2.TM p. II.11-15 C. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. B. PANIMULANG GAWAIN IV. Unang Markahan. p. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. Write your answers in your notebook. Choose your answer from the words or phrase in the box. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. V. Dindin can do different designs and patterns.

2. These blood vessels are classified into arteries. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100. Show the cross section of the vein and artery. 3. plastic squeze bottle. Recognize the importance of blood vessels. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. rubber tube. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. Describing the structure of blood vessels. 6. Comparing the functions of blood vessels. Ask each group to report on their findings. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. 7. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. 4. 2. veins and capillaries. 3. Oxygen. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. Ask the pupils to identify the blood vessels. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. and function.• • Compare the blood vessels according to size. vein and capillaries. thickness. Define: artery. 2.000 kilometers of blood vessels in the human body. HEIGHT (cm) TRIAL 1. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. veins and capillaries. two-holed rubber stopper and a basin. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. Record the results in a table similar to the one below.500 kilometers long. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . glass tube. Fill a squeeze bottle with red-colored water. veins and capillaries. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. 5. SCIENCE PROCESSES 1. Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1. MATERIALS Illustration of arteries. nutrients. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. The capillaries are estimated to be about 96.

PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. Blood flows through them? b. V. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. 2. . PANLINANG NA GAWAIN 1. NILALAMAN A. Blood vessels carry blood away and back to the heart. d. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. gunting. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. larawan III. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. 2. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. pahina 16. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. mga pahina 15-19 C. c. Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. PANIMULANG GAWAIN 1. 3. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. PAGTALAKAY a. Batayang Aklat. Blood contains substances needed to clot the blood. 1. EVALUATION Multiple Choice. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan.To draw out the generalization. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. ARALIN a. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. Choose the letter of the correct answer. II. B. pandikit.

May sapat na ilaw at patubig B. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. VI. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. V. Titik lamang ang sagot. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Maayos na Paaralan _______ 1. pahina 17. Noli Cruz sa Saudi Arabia. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. 2. Paglalapat a. _______ 2. IV. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. C. A. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. . Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. July 20. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Isulat sa sagutang papel. Magtatrabaho si r. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa.M. Mapayapang komunidad C. Magandang Kabuhayan E.b. Mainam na klima D. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa.

8. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. p.A. 1. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Before Reading 1. Ikaanim na Grado. Value: Self-esteem II.b. 10-15 Materials: Art materials. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino. 1. chart III. .12-17 Englsih for All Times Reading pp. p.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States.II. PROCEDURE A. drawing board. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. B. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . Ikaanim na Grado. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV.23 Fun in English 6 Reading pp.1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. Dahil dito. V. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.

Lay out a simple drawing of your own choice. D. B. The story is entitled as “ And Now. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. Miguel”. Follow the format to write a composition about the poem. Enrichment Activities Bring out your art materials. C. B. E. The old man sat on the tree stump. 2. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it. Make sure you can use it in writing a composition as shown below.  The girls whispered their secrets to each other. Engagement Activities A. Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently.

2. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture.A. ¾. p. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. OBJECTIVES At the end of the lesson. II. ¾. 4/4. 4/4. II. Share it with the whole class. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4.I._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. F. ¾. TX C. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. ¾. B. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. PAGTATAYA V. ¾. PANIMULANG GAWAIN IV. 4/4. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. • Explain the functions of the lymphatic system.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. 4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system.1. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. 4/4. Unang Markahan. . Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. IV. ¾. V. ¾.2. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. 4/4. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5.. 4/4. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo.

Choose the letter of the correct answer. a. lymph nodes c. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. • Describing how lymphatic system works. The other function of the lymphatic system is to fight infection. mga larawan ng Negrito. Explain the reason for the presence of these lumps. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. Indones. lymph vessels d. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. IV. you are likely to develop ____________________. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. lymph fluid and the spleen. Chinese. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. II. a person has an infection. lymph vessels. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. Let them locate the lymph nodes. NILALAMAN A. PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. blood platelets V. there is another fluid moving in the body. Japanese at Espanyol III. sipi ng awit na “Bayan Ko”.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. If you get sick. Multiple Choice. Aside form the blood. EVALUATION A. Batayang Aklat. Lead a discussio of how the lymphatic system works. mga pahina 21-24 C. 1. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. KAGAMITAN Casette recorder. III. Malay. lymph fluids b. Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. This is the lymph.

PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. Pagamitin sila ng organizer. VI. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. b. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. PANIMULANG GAWAIN 1. July 21. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. 4. Bahagyang talakayin ito. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . Balik-Aral a. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. pahina 6. Ang mga Pilipino ay lahing marangal.M. 2. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. 6. 2. Pagbuo ng konklusyon a. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24.A. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. V. II. C. PANLINANG NA GAWAIN 1. 5. IV. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan.

paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V.• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. climax and ending of the story. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. p. References: . Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Isang araw. 1. II. may dumating na dayuhan sa lugar. Ikaanim na Grado. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.  Identifies the setting. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat.5 @ 16. main characters. main characters. p. Walang hanapbuhay si Mang Martin. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting.1 b. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito.A. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ikaanim na Grado 1. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. IV.5. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. climax and ending of the story.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. Value: Caring for our trees.

Before Reading 1. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. pet? B. Why did the boy look sad on his last visit? D. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Ellen is a grade six pupil. After Reading Answer the ff: 1. Characters 2. Motivation What/Who is your favorite: a. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. chart. BEC Handbook in English 6 p. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . b. PROCEDURES A.22 Materials:  Pictures of trees. C. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. It was an old house by the hill.23  Fun in English 6 Reading pp. Place and time the story happened 3. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. 2. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. friend? D. a. celebrity? 3. dialogue III. Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. 22-27  English for All Times Reading p. food? C. F. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E.

1. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2.3. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. p. PANIMULANG GAWAIN IV. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other. V.IV.I. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems.2. Unang Markahan. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. II. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. B.A. PAGTATAYA V. p.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. Share it with the whole class the next meeting. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another. PAKSA: Ritmo A. ♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. 11-12 C.  Appreciate how the central. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. .

Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. based on what they have read. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. Encircle the letter of the correct answer. EVALUATION Multiple Choice. Autonomic Nervous System A. gunting. Ask the pupils about the removal of body waste. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. a. mga pahina 15-19 C. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. Looking and Interpreting. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. NILALAMAN A.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. II. ___________________ B. Peripheral Nervous System A. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.8. PANIMULANG GAWAIN . the brain and the spinal cord c. skin and tongue. ___________________ II. ___________________ B. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. the circulation of the blood. I. the crebrum and the cerebellum b. Have them write down the sense organs that will receive the messages. ears. the brain and the medulla oblongata d. nose. Let the pupils do the Activity 1. larawan III. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Batayang Aklat. 1. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. pandikit. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem.

B. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. PAGTALAKAY a. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Titik lamang ang sagot. A. pahina 16. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Paglalapat a. 3. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 2. 2. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Maayos na Paaralan . Mainam na klima D. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin.1. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Magandang Kabuhayan E. Mapayapang komunidad C. PANLINANG NA GAWAIN 1. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. 2. b. Isulat sa sagutang papel. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. C. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. May sapat na ilaw at patubig B. ARALIN a. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan.

Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto. B. Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. p. Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. II. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. 1. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. July 22. IV.2. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . p. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P._______ 1. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko. Noli Cruz sa Saudi Arabia. Magtatrabaho si r. pahina 17. VI.12.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. Ikaanim na Grado 1. _______ 2.A.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. V. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. .M. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi.

23  Fun in English 6 Language pp.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. Value: Careful Analysis II.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. a. Present this picture. 3. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p. Heat . FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin. Paano mo siya aaliwin? V. Before Reading 1. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. 37-39.44  Science and Health 6 pp. Wala siyang ihahandang salu-salo. Greenhouse effect . Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. During Reading A. . PROCEDURES A. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad.  Interprets a diagram and road map.trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. b. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo.72-80. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature.

There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. V. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. II. Interpret your traces into sentence forms.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. State how you can get there starting from where you live now. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. Use words that denote directions. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. It is called a greenhouse gas. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. along c. through F. 2. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I.B. Read this selection. OBJECTIVES After the lesson. Through respiration and decay. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. Ask a pupil to redraw this road map on the board. near. C. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. to the right. Locate at least 5 places where you want to go someday.  Tell what a reflex is. use exact or precise words and expressions. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. Words: a. IV. beyond b.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. Enrichment Activities Go out of the classroom. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. Generalization • In giving directions. E. carbon is released into the environment. etc. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. Engagement Activities 1. .

TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. V. Sanggunian Batayang Aklat. Multiple Choice. Ask: What are the wires for? Point out that in our body. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . b. Let them trace and explain to the class the path of the message. They have more nerve endings. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. mga pahina 32-35 C. Box the letter of the correct answer. NILALAMAN A. IV. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. EVALUATION A. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. 1. They have larger nerve endings. Point out that there are billions of neurons in our body. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. IV.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. we can find something similar to these wires.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm.

Pagiging malusog B. 3. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. B.III. IV. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. Binuksan ang ladderized education program. Panlinang na Gawain 1. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. _____ 2. C. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.M. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. . Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. pahina 34. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. VI. V.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. Panimulang Gawain 1. 2. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.