July 18, 2011 MONDAY CHARACTER EDUCATION Time:7:30-7:50 (VI-4) PL: I. LAYUNIN Sumasang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y nakabuuti. II.

PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Balangkas ng Populasyon ayon sa Gulang at Kasarian Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali, Ikaanim na Grado, 1.1 b, p.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan, Ikaanim na Grado 1.A.5, p.5 @ 16. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • tseklist III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Panimulang Gawain • Papagbalik-isipan ang kahalagahan ng pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon. Sabihin/itanong: • Bilang mga batang mag-aaral, kabilang kayo sa populasyong umaasa pa ng ikabubuhay sa mga magulang. Ano ang dapat gawin ninyo kapag nagbigay-pasya ang inyong mga magulang para sa ikabubuti ng nakakarami o ng buong pamilya? • Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa apat ang klase. • Bigyan ng sitwasyon ang bawat grupo. Grupo 1: Nagpasya ang mga magulang ni Leo na magsagawa ang kanilang pamilya ng paglilinis sa loob at paligid ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Nakagawian na ni Leo na maglaro ng basketball tuwing Sabado. Kung kayo si Leo, ano ang gagawin ninyo?

• • •

Ipabigay sa mga bata ang mga pamantayan sa pagpapangkatan gawain.. Subaybayan ang mga bata sa paggawa. Itsek kung nasunod ang mga pamantayan

IV. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Matapat na tsekan sa angkop na kahon sa tseklist. GINAWA KO BA ITO? 1. Sumasang-ayon ako sa pasya ng aking mga magulang para sa ikabubuti ng pamilya? 2. Sumasalungat ako sa pasya ninoman kapag para sa akin, di-mabuti ang passya. LAGI MADALAS BHIRA HINDI

V. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y makabubuti. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. OBJECTIVES ♥ Decodes meaning of unfamiliar words through structural analysis.

♥ Uses new words in sentences for familiarization. II. SUBJECT MATTER Decoding meanings through Structural Analysis  The Dicttionary References:  BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp.74-75  Science and Health 6 pp.283-293  English for All Times Reading pp.7-9, 54 Materials:  Flashcards, colored chalks, pictures, puzzles, jar, dictionary, strips of paper III. PROCEDURES A. Reading 1. Before Reading/Review: Look for a partner to share your assignment with. Let him/her listen first to your article. Then, read your prepared question using the proper intonation. Stress out all the interrogative words you used. Try to check if he/she realy listened to you by letting him/her answer your questions. 2. Unlocking of Difficulties Perform a ame. Guess the appropriate word to complete the blank. Use your dictionary afterwards to locate the meaning of the word. Use it in your own sentence. It will be boys versus girls. The first group to finish wins the game. BOYS wh___________ ___________ck ____ea_____ B. During Reading Read altogether: Goodness gives you away C. After Reading Complete these sentences as comprehension check-up. 1. There was a man who _________________________________________. 2. Whoever wore the rings became _____________________________________. D. Engagement Activities Read this short story in silence. E. Enrichment Activities  Cite sentences in the story where the following words are used. Give your own interpretation of the words as used in each sentence first. Then, check them in the dictionary if you got each correctly.  Business troubles vanity contentment bitten worry F. Generalization  The dictionary help us decodemeanings of unfamiliar words. These are what a dictionary provides:  Guide Words. Entry Words, pronunciation, syllabication, abbreviation, mening/definitions IV. EVALUATION List down 5 words you find unfamiliar from this article. Then,opposite each write the meaning of it based on how this is used in the sentence. Use it nce more in your own sentence. Kronos, one of the first gods of greek mythology, hated his children. So, he swallowed each one as it was born. However, when Zeus was born, his mother tricked Kronos by giving him a stone wrapped in babyclothes which he swallowed. V. ASSIGNMENT Choose 5 words from the dictionary which seem unfamiliar to you. Provide all the necessary information about each word such as the guide words, entry words, pronunciation, syllabication, abbreviation and meaning. Use each in your own sentence. GIRLS Pr __________ __________sh ______io_____

Describing the blood and its composition. II. the white blood cells and the platelets. 2/2. A. B. SCIENCE PROCESSES 1. ♥ The solid parts are the red blood cells.MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ♥ Pagbigay ng iba pang katawagan ng palakumpasang 2/2. 2/2 do ♥ Iskor ng awit na “ Up and Down Together” D. PAGTATAYA Tingnan sa pahina 14-15 ng Banghay Aralin sa Musika 6. ♥ Each kind of blood cell differ from each other and has a specific function to perform. ♥ The blood distributes digested food and oxygen and collects wastes and carbon dioxide from the body cells. 8-10 ♥ Musika at Sining V TX. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS . SCIENCE IDEAS ♥ The blood is a red fluid which is composed of solid and liquid parts. Unang Markahan V. 4. Comparing the structure and functions of the different blood cells. Tingnan sa pahina 15-16 ng Banghay Aralin sa Musika 6. Describe the blood and its composition. MATERIALS Prepared slides of human blood. TAKDA Maghanap sa aklat musika ng awiting 2/2 na palakumpasan at pagsanayang ikumpas ito. Kasanayan ♥ Pagsabi ng katuturan ng 2/2 o cut time ♥ Pagsasagawa ng mga paraan ng pagsulat ng palakumpasang 2/2. PANIMULANG GAWAIN Tingnan sa pahina 13-14 ng Banghay Aralin sa Musika 6. p. Unang Markahan SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. B.TM p. the pupils should be able to: 1. microscope. OBJECTIVES After the lesson. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. The liquid part is the plasma. 3. do ♥ Plaskard ng palakumpasang 2/2 III. Describe the structure of each kind of blood cell. C. Kagamitan ♥ Iskor ng awit na “Parang Hari” G. Tell the functions of the blood and the blood cells. Trace the movement of blood throughout the body. ♥ Pagsasagawa ng palakumpasan sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. II. LAYUNIN ♥ Nasasabi ang katuturan ng 2/2 o cut time. PAKSA: A. Unang Markahan IV. ♥ Naisasagawa ang mga paraan ng pagsulat nito. ♥ Musika at Sining V. 2. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. ♥ Naibibigay ang iba pang katawagan sa 2/2. 2.11-15 C. illustration of the blood cells D.

Pagsasanay Ipasagot sa buong klase ang puzzle. WBC and plasma. sweat d. Let them describe what they saw under the microscope. Flash the words RBC. urine V. saliva c. ASSIGNMENT Find out how blood is collected from donors and stored in blood banks. Batayang Aklat. 2. PRELIMINARY ACTIVITY Ask the pupils if they remember when their skin was cut.” a. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. NILALAMAN A. EVALUATION Multiple Choice. mapa. III. talahanayan. Encourage them to recall on what occassion they saw blood flow. review how to use the microscope properly. Before doing the activity. Choose the letter of the correct answer. II. and the platelets or thrombocytes. puzzle pie graph. The solid parts include the RBC or erythrocytes. TIYAK NA LAYUNIN • Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng populasyon ayon sa mga pook urban at pook rural. PAKSA Distribusyon at Kapal ng Populasyon Populasyong Urban at Rural B. The liquid part is made up of the plasma. 1. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. TEACHING THE NEW LESSON Let the pupils say something about the color of blood. mga pahina 11-14 C. Point out that it was blood. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. U A N R . PANIMULANG GAWAIN 1. Let them infer the function of the blood. awit.The blood is a red fluid within the blood vessels. Let the pupils observe prepared slides of human blood under the microscope. Isulat ang sagot sa “show me card”. blood b. • Nakikilala ang pagkakaiba ng distribuyon at dami o kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa. Let them describe the liquid which flowed out of the wound. show card III. KAGAMITAN Larawan ng pook urban at pook rural. the WBC or leukocytes. • Napaghahambing ang kapal ng populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong ng mapa. It consists of solid and liquid parts. It is known as the “river of life. P 1. Refer the pupils to the textbook and discuss IV.

“Batang” Populasyon 3.56 37. Itanong: Anu-ano ang naging pagbabago sa bilang ng populasyong urban at rural? Aling lugar ang nababawasan ang populasyon? KAISIPAN: Populasyong Urban – Kapag 500 o higit ang naninirahan sa isang kilometro kwadrado. 1. Ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa 78 milyon. Magpasagawa ng isang dula-dulaan. Tingnan ang mapa ng Pilipinas.460 BAHAGDAN 62.914 BAHAGDAN 51.441.49 48. Bilang ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar. Distribusyon ng Populasyon sa Bawat Rehiyon – 2000 sa pahina 6 ng batayang aklat.620 76. 2000 POOK Rural Urban Kabuuan 1980 BILANG 30.077 BAHAGDAN 43 57 100 Pamayanang Urban Makabagong kagamitan Modernong sasakyan Dikit-dikit ang tirahan Naglalakihang mall • • • • • b.609. PAGLALAPAT a. Itanong: Anu-anong mga rehiyon ang may 500 o higit pang kapal ng populasyon? d. Ipasuri ang pagkakaiba ng pook urban at pook rural. Ilarawan ang ayos ng pangkabuhayan at ayos ng panahanan ng mga taga-urban at rural.697. Pamayanang Rural kabukiran kabundukan pangisdaan minahan 2. Suriin ang Talahanayan 2. Ipabasa ang “ Bigyang pansin at suriin” sa pahina 13 ng batayang aklat. Ipakita ang pagkakaiba ng populasyon ayon sa mga pook-urban at pook-rural. Talahanayan 2 Populasyong Rural-Urban ng Pilipinas 1980. ARALIN a.894.088. b.256. Balangkas ng Populasyon – lalaki at babae 4-5.457 43.008. B.504. PANGWAKAS NA GAWAIN Pagpapahalaga . 2.195 29. 3. Ipabuo ang crossword. PANLINANG NA GAWAIN 1.51 100 2000 BILANG 32. PANGGANYAK a. Maliban sa binasa. Magbgay ng mga impormasyon upang maipaliwanag ang ipinapahiwatig ng populasyon batay sa gulang at kasarian.a.719 60. Ipabasa ang mga clue na nasa ibaba. b.097. Kopyahin ang Talahanayan 2. e.711 18.749 48.44 100 1990 BILANG 31. anu-ano pang kaisipan ang nabuo? C. Gumamit ng mga panandang kulay upang matukoy ang populasyong urban at rural. c. 1990.

paano ka makakatulong sa pag-unlad ng inyong lugar? IV. TAKDANG ARALIN Gumawa ng mapang pampopulasyon ng Pilipinas. • • • Asul = Mahigit 500 katao ang naninirahan Dilaw= Mula 499 hanggang 200 Berde = Mula 199 pababa URBAN REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. 2011 TUESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I.1 b. July 19.5 @ 16. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Pinakamadalang na populasyon V. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ang pagsukat ng kapal ay sa pamamagitan ng pormulang: Kapal ng Populasyon = Bilang ng Populasyon Lawak ng lugar o pook VI. 2. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. Pinakamakapal na populasyon 2. Lagyan ng kulay na pananda ang mga lugar. Ipalarawan kung pook urban o pook-rural ang inyong lugar. Itanong: Bilang bahagi ng batang populasyon ng Pilipinas – babae man o lalaki ang kasarian. p. Ipagawa ang sumusunod sa mga mag-aaral: • Pag-uugali at asal ng mga tao RURAL • Katangian ng pinipiling pagkain • Pagsasamahan ng mga magkakapitbahay • Piniling uri ng hanapbuhay • Ginawang disenyo at ayos ng mga kabahayan B. Hayaang patunayan nila ang sagot.9 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. Ikaanim na Grado 1. II. Ibigay ang unang limang rehiyon sa bansa na may: 1. Ikaanim na Grado. PAGTATAYA A.A.1.5.M. 1. Mga Kagamitan • Mga sitwasyon • Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . p.

KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. pictures. OBJECTIVES • Decodes meaning of unfamiliar words using the dictionary.249-250 • English for All Times Reading p.3. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar.4 Materials: • Flashcards. II. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.A. chart. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito.112 • Into the Future Science and Health 6 (SEMP) pp. • Decodes meaning of words through context clues.4. IV. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B. may dumating na dayuhan sa lugar. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. dictionary . Walang hanapbuhay si Mang Martin. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Value: Appreciating God’ creature. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami. SUBJECT MATTER • Decoding Meanings of Words Using the Dictonary and Context Clues References: • BEC Handbook inEnglish 6 p. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. ENGLISH Time: 7:50-8:50(VI-4) PL: I.23 • Fun in English 6 Reading pp. Isang araw. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata.

a. Enrichment Activities Recite the powem lively entitled: “Measure Me. Stars are similar to our sun in composition and structure. During Reading Show pictures of stars as one pupilreads this essay. You may use scientific references/dictionary. state the meaning to a proper phrase using all those given clues. ___________ . • • • • • ADMEI THMSAA EEDCOD MEATINA VTYINA 2. Stars you see in the sky are distant suns. EATRSCP GSNIAT EEETTPMARUR SSART IADGMRA FEURSCA C. C. This is because the sun is a star.ENGAGEMENT ACTIVITIES Give context clues for the given word. give your own interpretation of each.turning of object on its axis. Before Reading 1. From there. After Reading (ClosedBook): A.path of revolving body like that of the earth around the sun. B.III. They also emit light and heat. PROCEDURE A. D. Unlocking of Difficulties Guess the word being described. Astronomers are studying whether these stars have planets and moons orbiting around them. Sky!” F. Afterwards. These are all used in the essay. Cite how these words are used in the selection. Generalization . Example: Concerts Lea Salonga SINGER Performer Microphone E. ___________ . Answer the following: • How are stars classified? • Who did the study on stars? What can you say about them? B. They contain hydrogen and helium. Form words out of these scrambled letters. Review Unscramble the letters to reveal the word and consult your dictionary to give the meanng of it. These are all scientific terms. b.

SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES At the end of the lesson. Kagamitan Tsart ng mga nota at pahinga sa 2/2 na may bilang ng kumpas Tsart ng direksyon ng kumpas na 2/2 Plaskard ng mga nota at pahinga III. partial 2. Unang Markahan. II. TAKDA Tingnan sa pahina 17-19 ng Banghay Aralin sa Musika 6. EVALUATION Analyze how the underlined words/phrases are used in the sentences. ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2. ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2.TM p. Dindin can do different designs and patterns. rewrite all the underlined words and opposite will be the meaning. LAYUNIN ♥ Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Napaghahambing ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2.• What are the proper procedures in decoding meanings of words? How do context clues help in doing so? IV. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. The baby crawled on the floor. traumatic MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. ASSIGNMENT You may find multiple meanings for each of the following words. Write your answers in your notebook. ♥ Musika at Sining V. Choose your answer from the words or phrase in the box. V. Movement crept rage crinkles unaccustomed slot Lessen mechanical judge 1. PAKSA: Palakumpasang 2/2 A. B.11-15 C. the pupils should be able to: • Describe the structure of the blood vessels . ellipse 3. PANIMULANG GAWAIN IV. p. Kasanayan ♥ Pagbigay halaga sa mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o ♥ Paghahambing ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang may ibabang bilang na 4 at 2. PAGTATAYA V. On your answer sheet. 8-9 ♥ Musika at Sining V TX. Choose only one meaning which you can use in your own sentence. 1. 2.

Divide the class into 5 groups and ask each group to perform the following activities: 1. • There are 3 kinds of blood vessels: areteries. SCIENCE IDEAS • Blood vessels are the passeways of blood. Recognize the importance of blood vessels. Insert the rubber stopper with the tubes in the bottle’s mouth. Ask each group to answer these questions: • In whch tube was the water pressure higher? Lower? How did you know? 8. Ask: How do they differ? How are they alike? GLASS TUBE RUBBER TUBE . 3. HEIGHT (cm) TRIAL 1. Fill a squeeze bottle with red-colored water. Ask the pupils to bring the following materials: water mixed with red dye. TEACHING THE NEW LESSON Present the illustration of the circulatory system. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS There are almost 100.500 kilometers long. Rest the meter stick and the tubes horizontally on one end of the wash pan. glass tube.000 kilometers of blood vessels in the human body. 2. 5. Insert the glass and rubber tubes moistened with soapy water into the two-holed rubber stopper. Ask each group to report on their findings. nutrients.• • Compare the blood vessels according to size. plastic squeze bottle. Ask: Do all blood vessels have the same structure? Tell them that there are 3 kinds of blood vessels. 3. 2. Point out that the veins are soft and flexible while arteries are tough and less flexible. vein and capillaries. SCIENCE PROCESSES 1. and waste materials of body cells are exchanged in a fluid form between the blood in the capillaries and the spaces between the body cell. veins and capillaries. 7. Ask a classmate to squeeze the bottle hard two or three times. two-holed rubber stopper and a basin. 2. rubber tube. PRELIMINARY ACTIVITY Review the structure of the blood and the heart. Comparing the functions of blood vessels. thickness. veins and capillaries. veins and capillaries. and function. Ask the pupils to identify the blood vessels. 6. Ask the pupils to explain the role of capillaries in blood circulation. 4. MATERIALS Illustration of arteries. Record the results in a table similar to the one below. Describing the structure of blood vessels. Show the cross section of the vein and artery. The capillaries are estimated to be about 96. Oxygen. These blood vessels are classified into arteries. Define: artery.

Why do you NOT lose so much blood when you get cut? a. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. Blood vessels carry blood away and back to the heart. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. HEKASI Time: 3:00-3:40(VI-4) PL: I. d. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. gunting. ask: What are the 3 kinds of blood vessels? How do these blood vessels differ from each other? IV. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Batayang Aklat. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. EVALUATION Multiple Choice. They allow blood and other substances that go with blood to flow through them. NILALAMAN A.To draw out the generalization. pandikit. V. 2. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon. 2. Blood flows through them? b. ASSIGNMENT Find out how blood is stopped from flowing when blood vessels are cut. 3. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. c. Choose the letter of the correct answer. PANIMULANG GAWAIN 1. PAGTALAKAY a. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Blood contains substances needed to clot the blood. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. pahina 16. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. 1. . larawan III. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. ARALIN a. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. II. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. PANLINANG NA GAWAIN 1. B. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. mga pahina 15-19 C.

C. _______ 2. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. . Mainam na klima D. Noli Cruz sa Saudi Arabia. LAYUNIN  Nakapagbibigay ng wasto at angkop na pasya. Magtatrabaho si r. Magandang Kabuhayan E. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. July 20. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in English COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Titik lamang ang sagot. 2011 WEDNESDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. May sapat na ilaw at patubig B. Mapayapang komunidad C. pahina 17. Maayos na Paaralan _______ 1. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. VI.M. IV. 2. Paglalapat a. V. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________. Isulat sa sagutang papel. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. A. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino.b.

Dahil dito. drawing board. V.b. Galing sa mahirap na pamilya si Leandro.5 at 16 Mga Kagamitan:  Awit: Ako ay Pilipio  Casette III. Ikaanim na Grado. SUBJECT MATTER Writing Composition References: BEC Handbook in English 6 p. ipinasya niyang manirahan at mamasukan bilang doktor sa United States. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I.II. KASUNDUAN Magkasundong gamitin ang talino sa pagsisilbi sa sariling bayan/bansa. Value: Self-esteem II. PROCEDURE A.”  Tungkol saan ang awit?  Aling bahagi ng awit ang higit na nakaantig sa inyong damdamin? Bakit? Ipasagot:  Para sa inyo. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.8. Review Give the meaning of the underlined word as it was used in the sentence. OBJECTIVES  Writes a composition showing introduction about your topic. Panimulang Gawain  Papag-usapan ang kahalagahan ng pantay at matalinong pagpapsya alang-alang sa kapakanan ng lahat.23 Fun in English 6 Reading pp. paano ninyo gagamitin ang taglay ninyong talino? IV.  Follows guidelines in paragraph/composition writing. PAKSANG ARALIN: PAGBIBIGAY NG ANGKOP AT WASTONG PASYA  Integrasyon ng konsepto sa Hekasi Ikaanim na Grado: Mga Dahilan ng Pandarayuhang Panloob/Panlabas Mga Sanggunian:  PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali.A. Pagdevelop ng Pagpapahalaga  Iparinig ang kasunod na awit “Ako ay Pilipino.9  2002 BEC-PELC sa Hekasi. B.1. p. Before Reading 1. Ikaanim na Grado. p. Matalino siya kaya pinapag-aral siya ng pamahalaan bilang iskolar hanggang sa maging isang doktor. FORMATIVE NA EVALWASYON Panuto: Ibigay ang sariling reaksyon sa nakakhong sitwasyon. 1. Tama ba ang pasya niya? Bakit? __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . 10-15 Materials: Art materials. . 1. chart III.12-17 Englsih for All Times Reading pp. Isulat sa isa o dalawang talataan ang sagot.

 The old man sat on the tree stump. __________________________________(Topic Sentence)________________________________________ ____________________(Detail A)_______________________________________________(Detail B)___________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________(Detail C)______________________________________________. Miguel”. Father was _______________ when he learned that Miguel did not attend classes. Motive Question Is doing the right thing difficult with a goal of having noticed or praised with what you have done? Defend your answers. B. Read and analyze the poem: MY GIFT What can I give him? Poor as I am If I were a shepherd I would give Him a lamb If I were a wise man I would do my part But what can I give Him? I will give Him my heart. After Reading Fill in the blanks with words you have noted before reading: a. Unlocking of Difficulties Take note of these words and see how they are used in the story:  Wriggled  Coral  Physique 3. Enrichment Activities Bring out your art materials. 2. Follow the format to write a composition about the poem. The story is entitled as “ And Now. Art Title __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ . Engagement Activities A. C. E. During Reading Assign somebody to read aloud the selection while the rest follow silently. Make sure you can use it in writing a composition as shown below. Lay out a simple drawing of your own choice.  The girls whispered their secrets to each other. B. D. Remember that you can retell and best remember a poem by writing a model composition about it.

4/4 ♥ Plaskard ng mga sumusnod na nota at pahinga III. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. IV. II. TM ♥ Umawit at Gumuhit 5. TX C. PAKSA: Pagbuo ng Hulwarang Panritmo A. ¾. SCIENCE IDEAS • The lymphatic system and the circulatory system work hand in hand. Generalization: These expressions are used in writing a composition: Another And Finally One Way is Next Other State other guidelines in making a composition. TAKDA Tingnan sa pahina 21-24 ng Banghay Aralin sa Musika 6.. ¾. B. Kasanayan ♥ Pagbuo ng hulwarang panritmong 2/4. ♥ Pagkumpas ng hulwarang panritmong 2/4.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. ¾. ASSIGNMENT Bring one good picture of your family. V. F. Share it with the whole class. . 4/4.I. 4/4.2. the pupils should be able to: • Identify the parts of the lymphatic system. ♥ Pagpalakpak ng hulwarang panritmong 2/4. ¾. II. ¾. ♥ Paggamit ng guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo.1. ¾. ♥ Nagagamit ang guhit panghati sa pagbuo ng hulwarang panritmo. 4/4. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I. p. Kagamitan ♥ hulwarang panritmong 2/4. Prepare a short composition about what happened during the time it was taken. Unang Markahan. ♥ Naipapalakpak ang hulwarang panritmong 2/4. PANIMULANG GAWAIN IV. OBJECTIVES At the end of the lesson._________________________________________________(Model composition)_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________. ¾. 4/4. 4/4. 4/4. PAGTATAYA V. • Explain the functions of the lymphatic system. EVALUATION Write a ten sentence composition about this given picture.A. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI.2. LAYUNIN ♥ Nakabubuo ng hulwarang panritmong 2/4. ♥ Naikukumpas ang hulwarang panritmong 2/4.

PAKSA Pagkakatulad sa Hilig at Paraan ng Pamumuhay ng mga Pilipino B. lymph vessels. Japanese at Espanyol III. Indones. NILALAMAN A. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO . Let them explain how the body’s defense systems are destroyed through this deadly disease. Lead a discussio of how the lymphatic system works. lymph fluid and the spleen. sipi ng awit na “Bayan Ko”. The other function of the lymphatic system is to fight infection.• • The main function of the lymphatic system is to return purified fluid and proteins from tissue spaces to the blood stream. If you get sick. mga larawan ng Negrito. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. MATERIAL • Poster showing the lymphatic system BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The lymphatic system is composed of the lymph glands or nodes. The lymph collects dead cells and other foreign materials as it moves through the lymph vessels. Aside form the blood. there is another fluid moving in the body. Ask: What do enlarged nodes indicate? Point out that if there are painful lumps at the neck region most likely. a person has an infection. EVALUATION A. ASSIGNMENT Ask the pupils to read more on Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS). IV. PRELIMINARY ACTIVITY Ask: Have you ever felt a lump below your ear when you were sick? Did you ever have a painful and swollen wound? What did you notice around it? TEACHING THE NEW LESSON Guide the pupils to study the drawing of the lymphatic system. a. Chinese. Choose the letter of the correct answer. Explain the reason for the presence of these lumps. III. • Describing how lymphatic system works. SCIENCE PROCESSES • Identifying the parts of the lymphatic system. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. you are likely to develop ____________________. KAGAMITAN Casette recorder. lymph fluids b. Let them locate the lymph nodes. blood platelets V. mga pahina 21-24 C. lymph nodes c. Batayang Aklat. This is the lymph. TIYAK NA LAYUNIN Nakapagbibigay ng mga patunay na ang mga Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at heogropiya. II. Malay. lymph vessels d. Multiple Choice. 1.

6. Ang mga Pilipino ay lahing marangal. 4. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Pag-uulat ng mga pangkat sa klase. II. PANLINANG NA GAWAIN 1. Pagbuo ng konklusyon a. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa mga pahina 23 ng batayang aklat. LAYUNIN Nakapagbibigay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:  Ano ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino?  Sinu-sinong mga dayuhan ang nakarating sa Pilipinas at nagbigay ng mga impluwensya sa lahi at kultura ng mga Pilipino? 3. Bahagyang talakayin ito. Itanong:  Paano ipinabatid sa awitin ang pagiging makabayan ng mga Pilipino? 2. TAKDANG ARALIN Sumipi sa notebook ng lathalain o kwento na nagpapahayag tungkol sa mga hilig at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. V. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. Sangguniin ang batayang aklat sa mga pahina 21-24.A. Pabalikan ang talahanayan ng distribusyon ng populasyon sa batayang aklat. C. 2011 THURSDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50(VI-4) PL: I. 5. pahina 6. Paglalapat Ipagawa ang “ Subukan mo” sa pahina 24 ng batayang aklat. b. IV.M. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipagawa ang “ Kaya mo ito!” ng pahina 24 ng batayang aklat. Para masagutan ang mga tanong kailangang ipasulat sa notebook ang mga haka-haka. 2. Balik-Aral a. Balitaan Magpaulat sa isang mag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa lungsod o sa lalawigan. Pangkatin ang mga mag-aaral ayon sa mga paksang dapat iulat. 2. Pagamitin sila ng organizer. Itanong: Alin-aling rehiyon ang may malaking populasyon? Maliit? Pinakamaliit? B. Ipaawit ang “Bayan Ko” na pinasikat ni Freddie Aguilar. PANIMULANG GAWAIN 1. Pagpapahalaga Ang mga Pilipino ay isang lahi na dapat ipagmalaki dahil sila ay marangal at kapuri-puri. PAKSANG ARALIN: KALINISAN AT KAAYUSAN SA MGA POOK-PAMPUBLIKO • Integrasyon ng konsepto sa Makabayan: Pagpapanatili ng Kalinisan at Kapayapaan sa Pook-Rural/Pook-Urban na Tinitirahan / Kinaroroonan Mga Sanggunian: . July 21. VI.

Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kahalagahan ng pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung ito’y para sa ikabubuti ng lahat. Berde ang kapaligiran at payapang namumuhay ang mga tao rito. climax and ending of the story. Inalok siya ng isang drug pusher ng mataas na sahod araw-araw para magbenta ng mga ipinagbaba wal na gamot. Ipasagot: • Pamasdan sa mga bata ang larawan ng malinis at payapang pook-rural/urban. Bigyan ito ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Bigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong bigyan ng tamang desisyon o pasya ang sitwasyong sumusunod: Sitwasyon • Malinis ang paligid at mga kalsadasa isang pook rural. IV.9 2002 BEC-PELC sa Makabayan. 1. paano ninyo mapananatiling malinis at mapayapa ang lugar? Ipatalakay: • Kung kayo’y alukin ng dayuhan ng malaking halaga. Ikaanim na Grado 1. Isang araw. SUBJECT MATTER Acting out a dialogue  Identifying the setting. Inalok ng malaking halaga ang bawat sambayahan sa pook. II. p. OBJECTIVES  Acts out a dialogue. • Paano kaya natin mahihikayat ang lahat na tao sa pook-rural/urban na ating tionitirahan o kinaroroonan para mapanatili ang kalinisan at kapayapan dito? B.  Identifies the setting. Ikaanim na Grado. PANSARILING EVALWASYON • Panuto: Pag-aralan ang sitwasyong nakakahon. Mga Kagamitan Mga sitwasyon Larawan ng malinis at mapayapang pook-rural at pook-urban III. Pag-aari ng mga magsasaka ang lupaing sinasaka at tinitirahan ng mga magsasaka sa lugar.5 @ 16. papayag ba kayong ipagbili ang lupang sinasaka o tinitirahan ninyo? Bakit? Ibigay ang sariling desisyon sa kabutihan ng nakararami.1 b. References: .• • • • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali. may dumating na dayuhan sa lugar. Walang hanapbuhay si Mang Martin. p. Value: Caring for our trees.5.A. Bibilhin ng mayamang dayuhan ang buong pamayanan para pagtayuan ng planta ng semento. climax and ending of the story. KASUNDUAN • Magkasundong ugaliin ang pagbibgay ng tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami. Isulat ang inyong desisyon sa isang talata. Kung ikaw si Mang Martin tatanggapin mo baang alok ng drug pusher? Bakit? V. main characters. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. main characters. Kung kayo’y kabiling sa mga naninirahan sa nabanggit na pook-rural.

a. C. After Reading Answer the ff: 1. 2. friend? D. Motivation What/Who is your favorite: a. Before Reading 1. Engagement Activities Go over the dialogue once again and give the ff: 1. 22-27  English for All Times Reading p. food? C. chart. BEC Handbook in English 6 p.23  Fun in English 6 Reading pp. Motive Question How do you keep your friends? Old and new ones? Are you visiting them regularly? B. Review Present your assignment of sequencing events in paragraph form. How did the story go?  Give the situation? _____________________  Why did it happen? ____________________  How is the problem solved? ____________________ E. Generalization Take note of this chart Story Grammar SETTING CHARACTER SETTING . Enrichment Activities Identify the element shown in each sentence. PROCEDURES A. celebrity? 3. Place and time the story happened 3. It was an old house by the hill. Characters 2. pet? B.22 Materials:  Pictures of trees. b. During Reading Assign selected students to act out this dialogue: “THE GIVING TREE”. Why was the tree happy every time the boy went to it? 3. F. dialogue III. Why did the boy love the tree when he was a child? 2. Why did the boy look sad on his last visit? D. Ellen is a grade six pupil.

♥ Pag-aawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. . B. p. Unang Markahan. EVALUATION On a half sheet of paper follow the chart presented in the generalization and plot the events of this short story. ♥ Naaawit nang wasto at maayos ang awit na “WOW”. the pupils should be able to:  Describe the parts and functions of the peripheral and the autonomic nervous systems. ♥ Naibibigay ang halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. Sanggunian ♥ BEC Handbook sa Musika VI. II. ♥ Pagbigay ng halaga ng mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2. SCIENCE IDEAS  The nervous system is composed of the central nervous system which is composed of the brain and the spinal chord.2. p.  The peripheral nervous system includes the brain and the spinal chord. Share it with the whole class the next meeting. PAGTATAYA V. PANIMULANG GAWAIN IV.A.IV.  Appreciate how the central. TAKDA Tingnan sa pahina 25-26 ng Banghay Aralin sa Musika 6. BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS The peripheral nervous system is composed of the sensory nerve cells and the motor cells.I. MATERIALS  Drawing or illutration of the peripheral and the autonomic nervous systems. SCIENCE PROCESSES  Describing the parts and functions of the peripheral and autonomic nervous systems  Comparing how each part of the nervous system cooperates with one another.1. PAKSA: Ritmo A. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: OBJECTIVES After the lesson. Kagamitan ♥ Tsart ng iba’t-ibang nota at pahinga sa palakumpasan ♥ Tsart ng lunsarang awit na “WOW” ♥ Tsart ng palakumpasang 2/2 sa dalawang paraan III. LAYUNIN ♥ Naisasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. V. peripheral and autonomic nervous system coordinate with each other. Ask him/her to relay to you his/her unforgettable story and plot the details accordingly. MUSIC Time: 8:50-9:30 (VI-2) and 10:50-11:30 (VI-4) PL: I.3.53 ♥ Umawit at Gumuhit 5. ASSIGNMENT Conduct an interview with one of your neighbors. Kasanayan ♥ Pagsasagawa ang palakumpasang 2/2 sa pamamagitan ng iba’t-ibang kilos ng katawan. 11-12 C.

MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. the nerves that connect the central nervous systems to various parts of the body. Point out that these parts of the nervous system coordinate with the central nervous system. TIYAK NA LAYUNIN • Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhn. Ask the students to say in their own words how the peripheral and the autonomic nervous systems work. the rise and fall of blood pressure and other body activities controlled by the nervous sytem. Batayang Aklat. Encircle the letter of the correct answer. gunting. SANGGUNIAN Yaman ng Pilipinas 6. the circulation of the blood. Autonomic Nervous System A. pandikit. the brain and the medulla oblongata d. • Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan sa pook na nilisan at sa pok na nilipatan. a. skin and tongue. REMEDIAL Fill up the outline by stating their functions. ears. TEACHING THE NEW LESSON Introduce peripheral nervous system and autonomic nervous sytem. 1. Peripheral Nervous System A. Ask the pupils about the removal of body waste. PANIMULANG GAWAIN . ___________________ II. ___________________ ENRICHMENT Assign the pupils to list down three to five stimuli which will make them run fast. KAGAMITAN Lumang magasin na gagamitin sa paggawa ng collage. PAKSA • Dahilan at Epekto ng Pandarayujan B. ___________________ B. Looking and Interpreting. Call the pupils’ attention to the illustration of the peripheral and the autonomic nervous systems found in the book. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. ___________________ B. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils infer how information reaches the central nervous system and back to the body parts responsible for the implementation of the message. Discuss the central nervous sytem in relation to the peripheral and autonomic nervous systems. larawan III. Have them write down the sense organs that will receive the messages. NILALAMAN A. the crebrum and the cerebellum b. Let the pupils do the Activity 1.8. The peripheral nervous system is made up of ____________________. Encourage them to tell what will happen to this activities if the nervous system is not working. the brain and the spinal cord c. II. I.The sensory nerve cells are found in the sense organs of the body such as eyes. EVALUATION Multiple Choice. based on what they have read. nose. mga pahina 15-19 C.

Itanong: Ano ang nangyayari sa bilang ng populasyon dahil sa pandarayuhan para sa pook na nilisan? Pook na nilipatan? 4. Pagpapahalaga Ipahayag ang dahilan ng pandarayuhan batay sa sumusunod na sitwasyon. PANLINANG NA GAWAIN 1. PAGLALAHAT Gabayan ang mga mag-aaral na maguo ng mga kaisipan. Balitaan Magpalahad ng balita tungkol sa sitwasyong pangkabuhayan ng ating bansa. Balik-Aral Ipatukoy ang mga lugar na may makakapal na populasyon.1. ARALIN a. Titik lamang ang sagot. Ipabigay ang ibig sabihin ng pandarayuhan. 2. Isulat sa sagutang papel. PAGTALAKAY a. C. Parating o Panloob na Pandarayuhan o emigration – nakadaragdag sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan sa loob ng bansa. Ano ang sanhi upang maakit ang mga Pilipino na pumunta at manirahan sa United States at iba pang maunlad na bansa? __________________________________________________________________________________________________ . Mapayapang komunidad C. Gagamitin nila ang mga magasin at dyaryo. 2. Tingnan ang mga larawan sa batayang aklat. 2. pahina 16. A. b. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. PANGGANYAK Umaakit Nagtutulak Sa Pandarayuhan (-) Sa Pandarayuhan (+) Ipaliwanag ang paraan ng larong TUG of war o Ddagitan. Panlabas na pandarayuhan – nakakabawas sa populasyon dahil sa paglipat ng pook-panirahan mula sa ibang bansa patungo sa ibang bansa. 3. B. Mainam na klima D. Ipagdikit-dikit ang mga angkop na larawan na makikita sa mga dyaryo at magasin. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Itanong: • Ano ang 2 uri ng pandarayuhan? • Bakit lumilipat ng tirahan ang mga tao? • Magpagawa ng collage sa bawat pangkat upang maipakita ang mga nagiging dahilan ng pandarayuhan. Paglalapat a. Pandarayuhan – paglilipat ng pook-panirahan. Maayos na Paaralan . Magandang Kabuhayan E. Tukuyin kung ang ipinahahayag ng nasa larawan ay nang-aakit o nagtutulak sa pandarayuhan. May sapat na ilaw at patubig B.

II. Bumili ng isang condominium unit si Louise sa Lungsod ng Makati. Magtatrabaho si r.22 • 2002 BEC-PELC sa Makabayan. 1. LAYUNIN • Nakatutulong sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. p. Mga Sanggunian: • PELC sa Edukasyon sa Kabutihang Asal at Wastong Pag-uugali . Ipasagot: • Paano kaya natin pakikitunguhan at aaliwin ang mga kapuspalad at ang mga taong kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. pahina 17. VI. Panimulang Gawain • Papag-usapan ang kabutihan ng pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa maliit na pangkat-etniko.12.2. p. V. • Naipakikita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. July 22.M. Pagdevelop ng Pagpapahalaga • Pangkatin sa 4 ang klase. PAKSANG-ARALIN: Pagmamalasakit at Mabuting Pakikitungo sa Kapwa • Integrasyon ng konsepto sa Hekasi. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Kaya mo ito!” sa pahina 19 n batayang aklat. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. • Subaybayan ang pagpapangkatang gawain ng mga mag-aaral. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in Science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. • Ipabigay ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain._______ 1. . Ikaanim na Grado: Magkakatulad sa Hilig at paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino kaya nararapat pakitunguhan ang kapwa.6 at 17 Mga Kagamitan: • Sitwasyon • Karanasan ng bawat bata III. IV. PAGTATAYA Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. bawat grupo’y mag-isip ng paraan ng pakikitungo at pagaaliw sa mga kapuspalad at maliliit na pangkat-etniko. Ikaanim na Grado 1. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Itanong kung anong salik sa pandarayuhan ang nagiging dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang maraming Pilipino. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. 2011 FRIDAY CHARACTER EDUCATION Time: 7:30-7:50 (VI-4) PL: I. Sabihin: • Sa loob lamang ng 6 na minuto.A. B. _______ 2. Noli Cruz sa Saudi Arabia.

72-80. Ipapresent ang awtput ng bawat grupo. PROCEDURES A. Bertdey ng kapitbahay mong batang kapuspalad.44  Science and Health 6 pp.Form of kinetic that flows from one body to another at different temperature. KASUNDUAN Magkasundong aliwin at pakitunguhan nang mabuti ang mga kapuspalad sa sariling lugar. OBJECTIVES  Writes specific directions on given situations. Before Reading 1. Unlocking of Difficulties Study this vocabulary and try to make use each in your own sentence. Review Have you heard of the so-called Greenhouse effect? What harm does this bring? 2.• • • Itsek kung nasunod ng bawat grupo ang mga pamantayan sa pagpapangkatang gawain.288 Materials:  Cut out of pictures  Flashcards  Activity pad  Chart  Colored chalks III. Greenhouse effect . Present this picture. Paano mo siya aaliwin? V. ano ang madarama ninyo kung hindi kayo pakikitunguhan ng mabuti ng mga kabilang sa malalaking pangkat ng mga Pilipino? IV. 3. Ipatalakay: Kung isa kayo sa mga kapuspalad at kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. 37-39. a. Motive Question What should we do to avoid Greenhouse Effect? How are diagrams used for energy understanding of the selection? B. b.  Interprets a diagram and road map. ENGLISH Time: 7:50-8:50 (VI-4) PL: I. During Reading A. .trapping and building up of heat in the atmosphere near the earth’s surface. SUBJECT MATTER  Writing Directions  Interpreting Maps and Diagrams References:  BEC Handbook in English 6 p. FORMATIVE EVALWASYON Panuto: Isulat sa isang talata ang solusyon sa kasunod na suliranin.23  Fun in English 6 Language pp. Value: Careful Analysis II. Wala siyang ihahandang salu-salo. Heat .

through F.  Trace the path of a message from the time the body receives it up to the time that part reacts. 2. . the carbo stored within the plants becomes part of the animals’ bodies. ASSIGNMENT Bring Philippine Map. • Give directions logically using the words that denote directions such as to the left. Through respiration and decay. Generalization • In giving directions. It is called a greenhouse gas. This kind of gas retains heat longer compared to other gases. carbon is released into the environment. Interpret your traces into sentence forms. There are 2 pathways by which messages are transmitted:  Carrying the message to the brain. SCIENCE Time: 9:50-10:50 (VI-3) and 2:00-3:00 (VI-4) PL: I. THE CARBON CYCLE When plants are eaten by animals. the pupils should be able to:  Describe how the nervous system works. beyond b. IV. Engagement Activities 1. C.B. use exact or precise words and expressions. State how you can get there starting from where you live now.  Bringing the message to the spinal cord and back to the body part that will do the action. near. After Reading Answer the ff: • What is a greenhouse effect? • Can you interpret the diagram shown? • What can we do to help save our forest? D. Use words that denote directions. OBJECTIVES After the lesson. V. to the right.  Tell what a reflex is. Read this selection. Locate a place witin the school in sentence form where you could use the ff. EVALUATION Follow the given cycle to construct 5 simple sentences to enumerate steps on how this happens. Words: a. E. Enrichment Activities Go out of the classroom. SCIENCE IDEAS  A chemical produced by the nerve endings carries the message. Carbon dioxide is used by plants to manufacture food. Bring out colored chalks and trace your way to: • From the Fountain to Gas Station • From the Church to the Bank • From Museum to Gas Station 3. II. Ask a pupil to redraw this road map on the board. etc. Locate at least 5 places where you want to go someday. along c. Surface temperature rises as more trees and plants are cut and destroyed.

EVALUATION A. Multiple Choice.  Tracing the path traveled by a message until becomes an action. Electrical impulses are sent through these nerves up to the brain. Box the letter of the correct answer. we can find something similar to these wires. They have larger nerve endings. Let them trace and explain to the class the path of the message. Sanggunian Batayang Aklat. IV. HEKASI Time: 3:00-3:40 (VI-4) PL: I. MATERIALS  Illustrations showing the normal path and the easy path of a message BACKGROUND INFORMATION FOR TEACHERS Nerve endings are evenly distributed throughout the body. PRELIMINARY ACTIVITY Let the pupils recall their observations about the wires on the electric posts along the streets. b. Tell them to analyze the illustration of the normal path of a neural message as described in the textbook. ENRICHMENT Ask the pupils to discuss how the nervous system and the body’s reflex actions protect us from harm.TIYAK NA LAYUNIN Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang magbubuklod sa mga Pilipino. They have more nerve endings. IV. 1. mga pahina 32-35 C. Kagamitan Larawan ng mga Pilipinong malulusog at matatalino . NILALAMAN A. These nerve endings are very sensitive to stimuli such as temperature and pressure. Point out that there are billions of neurons in our body.  Pagigigng malusog  Pagpapaunlad sa edukasyon II. SCIENCE PROCESSES  Describing how the nervous system works. Why are some parts of the body more sensitive than the others? a. A reflex is an involuntary action that originates from the spinal cord instead from the brain. Paksa Pagpapahalaga sa Kalusugan Pagpapaunlad sa Edukasyon B. V. TEACHING THE NEW LESSON Recall the lesson on the neuron and its parts. The brain then sends back a message to the organ concerned to make the appropriate action. Ask: What are the wires for? Point out that in our body.

Balik-Aral Pag-isipan ang ibig sabihin ng ga sumusunod na kawikaan:  Ang kalusugan ay kayamanan. C. 2. Kumakain ng mga sariwang gulay at prutas. REMEDIAL INSTRUCTION Continue lesson in science COMMUNITY WORK 4:20-5:00 P. PAGPAPAYAMAN SA ARALIN Ipasagot ang “Isagawa mo” sa batayang aklat. B.  Ang pinag-aralan ay yamang di nananakaw ninuman. pahina 34. Pagpapahalaga Magpatala ng mga paraan upang maging malusog at matalinong mga bata. 3. Panlinang na Gawain 1. Pagpapahalaga sa edukasyon _____ 1.  Ipakikita sa pamamagitan ng dula-dulaan ang kahalagahan ng kalusugan at edukasyon.M. Pagiging malusog B. PAGTATAYA Alin-alin sa sumusunod na mga kaisipan ang nagpapahayag sa pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino kaugnay ng: A. . Binuksan ang ladderized education program. V. VI. Tukuyin ang bahagi ng pamahalaan upang matamo ang mga pagpapahalagang ito. Balitaan Magbigay ng balitang may kaugnayan sa paksang talakayin. Paglalapat Itanong: Paano makatutulong sa pang-araw-araw na buhay ang mga bagay na natutuhan sa paaralan? Maaaring magpalahad ng tunay na pangyayaring naganap sa buhay ng mga magaaral? 2. Panimulang Gawain 1. IV. Halimbawa: Feeding Program sa mga paaralan 2.III. PANGWAKAS NA GAWAIN 1. Aralin  Ipalahad ang mga hakbang sa pagkakamit ng kalusugan at edukasyon. Pangganyak Gumuhit ng isang puno ng kalusugan at isulat sa mga sanga ang bunga ito. _____ 2. Pagtatalakay Itanong: Paano makatutulong sapag-unlad ng ating bansa ang pagiging malusog ng mga mamamayan at ang pagkakaroon nila ng pinag-aralan? 4. TAKDANG ARALIN Ipagawa ang “Subukan mo” sa pahina 35 ng batayang aklat. Paglalahat Ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at mataas na pinag-aralan ng mga mamamayan ay mahahalagang bagay sa pag-unlad ng isang bansa. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.