LAGUMANG PAGSUSULIT SA MSEP (MUSIKA) PANGALAN:__________________________________________________BAITANGatPANGKAT:__________________PETSA:____________________ I.

Piliin ang titik ng wastong sagotisulat ang titik sa patlang. _____1. Ang awiting Leron-Leron Sinta ay tumutugon sa pulso o ritmong__________. a. b. c.

_____2. Ang awiting Lubi-Lubi ay tumutugon sa pulso o ritmong_____________. a. b. c. ay __________. c.martsa ay __________. c.martsa

_____3. Ang kilos na angkop sa hulwarang ritmong a.balse b.polka

_____4. Ang kilos na angkop sa hulawarang ritmong a.balse b.polka

_____5. Ang awiting Lubi-Lubi ay awiting-bayan ng _________________. a.Katagalugan b.Cebuano c.Bicol

_____6. Ang tunog na ating naririnig ay may ____________. a.pulso b.puso c.patak

_____7. Sa musika, ang pulso ng isang awit o tugtugin ay tinatawag na ____________. a.tunog b. awit c.ritmo

_____8. Ang pulso ng tunog na naririnig ay maaaring lapatan ng mga kilos _________ ,mga kilos na di-umaalis sa lugar. a.pulso b.lokomotor c.di-lokomotor

_____9. Ang mga kilos __________, mga kilos na umaalis sa lugar , ay maaaring ilapat sa pulso ng tunog na naririnig. a.lokomotor b.di-lokomotor c. tugtog

_____10. Ang isang awit ay may _____ na pulso batay sa palakumpasan nito. a.regular b.di-regular c.katamtaman

II. Punan ng wastong salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. sukat o metro unang aksent malakas mahina

11. Ang nota o pulsing may magaan na diin ay dapat ipalakpak nang _____________________________. 12. Ang nota o pulsing may mabigat na diin ay dapat ipalakpak nang _____________________________. 13. Ang panandang ginagamit upang maipakita ang diin o bigat ng pulso ay ang ________________. 14. Ang diina ng karaniwang matatagpuan sa ________________________ kumpas ng awit. 15. Ang pagitan ng dalawang panghati o barlines ay tinatawag na __________________________________. III.Lagyan nga panandang diin o aksent ang ibabaw ng sumusunod na apating nota.

16.

19.

17.

20.

18.