Ano ba ang Karapatang Pantao?

Ito ay mga adhikain, mithiin, pangarap ng bawat tao na kailangang makamit upang mabuhay ng may Dignidad… Taglay natin ang mga ito dahil tayo ay TAO

MGA ELEMENTO NG KARAPATAN
1. 2. 3.

4.

Possesor o magtataglay nito Tagaganap ng tungkulin sa paggagawad nito Kapangyarihan ng taong nagtataglay nito laban sa lumalabag sa kanyang karapatan. Dahilan na nagbubuklod sa karapatan at sa may tungkuling magpaganap nito tulad ng mga batas.

KATANGIAN NG KARAPATAN
1. 2.

3.

4.

Unibersal o para sa lahat ng tao Inherent- o taglay na natin mula pa sa pagsilang Indivisible – hindi maaaring paghiwa-hiwalayin o hatiin Interrelated - magkakaugnay

Mga Uri ng Karapatan
Ang mga karapatang pantao ay nahahati sa pang- indibidwal at pangkalahatan
C.

Pang – indibidwal o personal na karapatan
mga karapatang dapat mataglay ng tao upang mabuhay siya ng maayos, matiwasay at maligaya..

KARAPATANG PERSONAL
1.

2.

3.

Karapatang sibil- upang mabuhay ng malaya at mapayapa Karapatang pulitikalkarapatang makilahok sa mga pulitikal na gawain Karapatang panlipunan- upang maisaayos ang kagalingang panlipunan

KARAPATANG PERSONAL
1.

2.

Karapatang Pangkabuhayan- upang masiguro ang disenteng pamumuhay at matustusan ang mga pangangailangan Karapatang kultural- upang makilahok sa pangkultural na gawain at pagpapaunlad ng agham.

Mga Uri ng Karapatan

Kolektibong uri ng karapatan
Mga karapatan na makapagbuo ng komunidad na nagsusulong ng panlipunan, pangkabuhayan at kultural na pag-unlad gamit ang mga likas na yaman sa isang ligtas na kapaligiran.

MGA LEGAL NA BASEHAN
1.
• • •

SALIGANG BATAS 1987
Art. III – Kalipunan ng Karapatan Art. V – Pagboto Art. II – Deklarasyon ng mga Prinsipyo at Pang- estadong Polisiya Art. XIII – Katarungang Panlipunan at Karapatang Pantao Art. XIV- Education, Science and Tech. Arts, Culture and Sports

Pandaigidigang Basehan

The Universal Declaration of Human Rights ( 1948) Isinusulong nito ang pagkakapantaypantay ng lahat ng tao sa karapatan na maging malaya at maging ligtas sa anumang uri ng diskriminasyon

MGA LEGAL NA BASEHAN
1.

International Covenant on Civil and Political Rights
Ginagarantiya nito ang karapatan ng taong mabuhay ng ligtas sa anumang uri ng pang-aabuso at kalupitan. Kinikilala nito ang karapatan sa kalayaan sa pamamahayag , relihiyon, pag-aasawa, at impormasyon. Ginagarantiyahan nito ang karapatan ng bawat bata at mamamayan sa pakikilahok sa pampublikong gawain.

MGA LEGAL NA BASEHAN
1.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights ( 1976) • Ang kasulatang ito ay nagtatakda ng karapatan ng bawat tao na maging malaya na tukuyin ang kanilang estadong panlipunan at kalayaan maisulong ang kanilang pangkabuhayan, panlipunan, at kultural na pag-unlad.

Iba Pang Pandaigdigang Kasunduan at Kumbensyon
1.

2.

3.

4.

The Convention Against Slavery( 1930) nagtatakda ng pag-aalis ng pang-aalipin Convention Against Genocide ( 1948) The Convention Against Discrimination Against Women( 1979) The Convention on The Rights Of a Child (1990)

Ang pagkakapantay- pantay ng lahat ng tao ay nagmumula sa pagkakaroon nila ng dignidad .. Habang ang pagkakaiba-iba ng talento ay bahagi ng plano ng Diyos sa bawat isa. Ngunit ang anumang uri ng diskriminasyong panlipunan at Kultural ay di kailanman katugma ng disenyo ng diyos sa ating mga buhay…..
Sharing Catholic Social Teachings; Challenges and Directions ( 1998) pp. 23 – 24

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.