PARES MINIMAL

Ang Pares Minimal ay mga pares ngsalitanamagkaibaangkahuluganngunitmagkatuladnamagkat uladsabigkasmalibansaisangponemasamagkatuladnaposisyon.

Hal. Uso -oso
Hal.InisyalMidyalPinal pantogupostalukap bantogubostalukab

Narito pa angibangponemangmaituturingna pares minimal at mgabatayan kung bakitangkopangmgaitonatawaging pares minimal: Pares Minimal t at d k at g Pagakakpareho Pagkakaiba punto at paraanngartikulasyontinig punto at paraanngartikulasyontinig puntongartikulasyon m. n at ngparaanngartikulasyon at tinig s at h w at y e at i paraanngartikulasyon at tinigpuntongartikulasyon paraanngartikulasyon at tinigpuntongartikulasyon posisyonngdilasapagbigkasposisyonngbahaging gumaganasapagbigkas o at u posisiyonngdilasapagbigkasposisyonngbahaging gumaganasapagbigkas .