EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

B. III. Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro.A. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II. Panlinang na gawain: 1. Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. 3. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon. . ARALIN 4 I. IV.C. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. 2. V. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay.1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A.

Sa hudyat. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo. IV.A. .y y y C. ARALIN 5 I. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. III. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola.

Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat. IV. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat.A. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat. .y B. Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V. ARALIN 6 I. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay. Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. y Ang lalagpas sa center line ang talo.

Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. 2. Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat. IV.III. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. Saliwan ng tugtog. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo. Mga Gawain: A. . B. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. Ang unang makatapos ang panalo. Panlinang na gawain: 1. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. C. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. (gamit.10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. V.

5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A. Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila.4. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig. Pagpapahalaga: . Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. Ayos at Tikas ng Katawan.ARALIN 7 I. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo. II.1. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog. may 15 metro ang pagitan. III. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity . 3. C.A. IV. 2. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Panlinang na gawain: 1. ayos at tikas ng katawan.

Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step. Mga Gawain: A. III. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog. touch step. 2) Babalik sa pwesto niya. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. V. o step close B. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato.A.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II.6 p. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato. 3. Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro. Panlinang na gawain: 1. 2. Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. . Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata. ARALIN 8 I. 4. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. Hatiin ang klase. tatapikin ang katabi.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan.

c nang dalawang beses. Pag-unat ng braso(16 acts) b. .6 p. B.C. Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. ARALIN 9 I. Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan. Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa. III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a .A. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV.9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat. V.

2. Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat. . c. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. Ang unang natapos ang panalo. Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro.a. C. Quieting Activity. 6. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. 5. Pangwakaas na Gawain: 1. Pagpaparangal sa nanalong pangkat. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay. 1. 3. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig.Isang awit 2. IV. 4. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. Sa hudyat. Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit. ARALIN 10 I. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V. Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud. b.

1. PG p. Pagtatakda ng mga pamantayan. 2. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A. Pagpapa-ikot ng balikat. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin. Sangunian: PELC I. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club.4.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo. c.A. III. C. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko. Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot. Pangwakas na Gawain: Quieting Activity. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot. Panlinang na Gawain: 1. .II. IV. b.13-14 at p. a.6d Tayo na Magpalakas . Pagtaas at pagbaba ng kamay.1.4. 3. pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I.Isang awit III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. B.A.

Panlinang na Gawain: 1. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg. IV. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V. 3. 1. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. Pangwakas na Gawain: 1. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b. 4. C. Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. 3. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo. 2. Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. Pagtatakda ng mga pamantayan. ( coin relay ) 2. Quieting Activity isang awit 2.A. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo. Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. 3. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod.

Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. Panlinang na Gawain: 1. Pangwakas na Gawain: 1. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. a. Pagtalon sa lunan. Quieting Activity isang awit 2. 2. d. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? . b. III. Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit. 3. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog.A. C. (Jumping jack) B. IV. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo. Pagtatakda ng mga pamantayan.ARALIN 12 I. Mga Gawain: A. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. II. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. 4. c. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. a.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder.

Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag. Panlinang na Gawain: 1. (PPFT) Sangunian: PELC I. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan.B. Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. B. Pangwakas na Gawain: Awit.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti.ARALIN 13 I. D.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. Paksa: Pagtayong Paglundag. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag. II.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran. III. .1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A. 3.

B. 3. II. pp. isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa. Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa. Paurong na paglakad dito 8 blg.1 Magpalakas at Umunlad 5. p. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain.21-22. Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin. C. Magpalakas at Umunlad 5 TX. B. y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg. Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa.ARALIN 14 I. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I. III. Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. . Panlinang na Gawain: 1.

silya Malawak na palaruan II. Itala ito. Chair Push-Ups. Paksa: Sit and Reach. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot. 2. 17 I. 2. Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa. 3. meter stick.B. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. 2.1 Kagamitan: Stop watch. Pag-upo at Pag-abot 1. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya. Itatag ang tape measure sa sahig. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya. Iayos ang katawan ayon sa larawan. . 3. Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot. 16. 3. Chair Push-ups 1.ARALIN 15. 15-Minute Run 1. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot.

Ang unang makatapos ay siya ang panalo.ARALIN 18 I. y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. Layunin: 1. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. masayang tugtugin A.B. Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Hal. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. Sangunian: PELC I. Hal. 2 upuan. 3. . III. IV. II. Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. 2. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance.4 Kagamitan: 3 lubid. Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik.

Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras.) B.4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya. Panlinang na Gawain: 1. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras.pagbabaras II.B. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. ARALIN 19 I.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit.awit The Farmer in the Dell .  a) b) c) 2. silya III. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. Counterclockwise 8cts. C. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I. Isang pagsubok lamang ang gagawin. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras. y Pagpapalakas ng braso. A. Ang baba ay lagpas sa baras. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras. Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan.

A. at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro. Sangunian: PELC II. Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis. Ang pagitan nito ay 20 metro. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II. Pagtatakda ng pamantayan. knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place .1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig. 4. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. III.ARALIN 20 I. katamtaman ang bilis at mabilis. 3. Pagsasagawa ng mga bata. Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol. B. katamtamang bilis. Iikot . Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. Panlinang na Gawain: 1.mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol. tuhod at katawan. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal. Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. (Arm circling.katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya.

y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. . Sangunian: PELC II. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol. Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon. Mga Gawain: A. Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat.isang awit IV. C. Pagsasagawa ng ehersisyo. Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Patatakda ng pamantayan. Panlinang na Gawain: 1. II.A.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. III. 3. Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. 2.

Panlinang na gawain: III. Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol.Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C.A. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV. Sangunian: PELC II. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang.3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. ARALIN 22 I. .

Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I. II. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. y y y Pangkatin sa apat ang klase. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. 3. Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit.1. III. Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik. Sangunian: PELC II.5 Mga Gawain: A.A. Pagtatakda ng pamantayan. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . C.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. . paggagad sa kilos ng hayop. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2.

D. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2. C. ARALIN 24 I. Sangunian: PELC II. Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor. long way to run III.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad. 3. . tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1.B. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray. Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. II. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta.B.spike ng bola sa larong volleyball. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo.

. May hawak itong Yellow at Blue Flag. Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V.1 . . Pagkandirit d. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV.Magtalaga ng isang bata na magiging taya. B. ARALIN 25 I. Pag-iskape Laro: .Kapag ipinakita ng taya ang blue flag. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. Sangunian: PELC II. C. Paglakad e. II.B. Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon.Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya.Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do.2. Pag-unat ng kamay c. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit.Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay. Pagdausdos f. Pagtalon sa lunan b. .

Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. ARALIN 26 I.Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan. . C.Sa hudyat ng whistle. .Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . y Biglang papatayin ang tugtog. B. Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . ipapasa ang bola. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V.Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. II. Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV. . .Hatiin sa dalawang pangkat ang klase.Kung sino ang natapos ang panalo. . Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa. Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata. y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo. Mga Gawain: A.

Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor.2. Sangunian: PELC II. Mga Gawain: A.6 . B. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong.B. Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps. IV. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan .A. C. PELC II.Sangunian: Mga Kagamitan: III. c. d. ARALIN 27 I.2 cassette at tape ng masiglang tugtugin. Ibaluktot ang 2 tuhod. II. V. e. Tumayo ng may 4 na bilang. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor.B. Umikot ng pakanan / pakaliwa. Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. b. Ikandirit ang kanan. Humakbang ng 4 beses paatras.

Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo. Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c. Ulitin ng dalang beses. Mga Gawain: A. . . ARALIN 28 I. Panlinang na Gawain: . d. .Hanayin ang dalawang grupo . . Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV. B. .Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro.Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo. . .cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.Bawat grupo ay may 3 upuan.Hatiin sa 2 pangkat ang klase . C. Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b. Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro. Pagbaluktot ng tuhod.Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang. Pagtakbo sa lunan. pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V.Ang matalong grupo ay may parusa.Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya.Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata. Panimulang Gawain: Isagawa: a.

d. Mga Gawain: A. Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo. B. B. V. b. II. ARALIN 29 I. IV. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase.Practicum. e. Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. Humakbang pakanan ng 2 beses. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog. Ulitin ang a.Hatiin sa tatlong grupo ang klase . Paksa: . Ipagaya ito sa mga bata.II. C. c. . Iatras ang kanang paa ng 2 beses. hanggang d. Sangunian: PELC II. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan. Humakbang pakaliwa ng 2 beses. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay.

Parisin ang mga bata. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts. (Blg.? (bao.Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. . (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts. Isagawa: .E. patpat. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V. pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? .Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay. (blg. C.Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis. 5 at 6) .Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay. .1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A. drumbells. IV. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II.Ipapalakpak ng 2 beses (blg. 1 at 2) . B. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III.Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg.3 at 4) . Ulitin ng 2 beses. 16 cts.C. bilao.

leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo. Knee Raising Tumayo ng tuwid.Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa . Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a. Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts.Umupo sa sahig as in long sitting position . III. Long sitting d. Pag-ikot ng beywang d. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. . itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba.Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) .1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Long Sitting .Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat . Leg Raising . Half-Knee Stand . Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo.Bumilaang 16 cts. Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a. B. Pag-ikot ng leeg b. Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. half-knee b. c. a. Bago iluhod ang kaliwa d.I.Bumilang ng 8 cts. b.Bumilang ng 16 cts.A. Pag-ikot ng braso c. Knee raising c. II. Pag-ikot ng tuhod e.

4. 3.A. (blg. II. Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa. III. Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. Iunat ang binti. 1. 16) 2. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Iunat ang tuhoa at siko. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa.2 p27) Tayo ng Magpalakas. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I. Ibaluktot ang katawan sa harap.C. V. Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B. Ulitin ng 16 blg. . Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo.

Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a. d. Pag-ikot ng tuhod. C. Lakad-bibe b. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. Pag-ikot ng beywang.4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III. (pakanan/pakaliwa) c. Pagtakbo sa lunan. b.A. Mga Gawain: A. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo. ARALIN 32 I. II. B. Pag-ikot ng leeg. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? . Lakad kuneho c.

V. C. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV. Lumundag-lundag ng pasulong.4) Tayo ng Magpalakas. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. Lumakad ng patingkayad 2. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I. Patnubay ng Guro. 2.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. Ibaluktot ang tuhod at lumakad. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. Lakad-kuneho 1. Lakad-bibe 1. b. Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panimulang Gawain: III. Lakad-manok 1.p. (Flexibility) II. Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Ibaluktot ang mga tuhod 3. Pagkrusin ang mga bisig sa harap c.A. .

Paatras na lumakad na parang alimango. ARALIN 34 I. Lakad-manok c.Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V. Lakad-Bibe b. Lakad-kuneho B. 3. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan. Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. C. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. II. Lakad-alimango 1.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette . 2. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon.A.

B. 3. 2. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. ARALIN 35 I. Saliwan ng tugtog. 4. II. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up. Ulitin hanggang maging madaling isagawa. Sumali sa pag-awit. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. Panlinang na Gawain: 1. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. 1. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa. Mga Gawain: A. Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. 2.III. Dahan-dahang tumayo ng sabay. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot. Paksa: . C.

33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. 1 p. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Gawin itong paligsahan. Panimulang Gawain: Isagawa: a. IV. pagbaluktot ng tuhod c. Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V. Isagawa sa harap ng mga bata. ARALIN 36 I. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. . Pamamaraan: A. pag-ikot ng saking b. (kaliwa t kanan) C. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B.B.Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon.

Change step .B. Touch step. Close step c. III.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw. Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4. B.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN. Touch step b. Pamamaraan: A. a. Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? . Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. c. Change step. . Brush step e. C. Close step. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa.idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa.II. Brush step. d.ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. Slide step. 2 p.Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. b. Gawin ito kaliwa at kanan. Side step d. e. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room. -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito.

. Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V.IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful