EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. IV. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. Panlinang na gawain: 1.C. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II. 2. ARALIN 4 I. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. B.A. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay. 3. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon. . Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag. V. III. Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro.

Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. .A. III. Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V. IV. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. ARALIN 5 I. Sa hudyat. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola.y y y C. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A.

Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. ARALIN 6 I. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. . Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay. IV. Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. y Ang lalagpas sa center line ang talo.A. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat.y B.

C. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. Mga Gawain: A.10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat. Saliwan ng tugtog.III. Ang unang makatapos ang panalo. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. IV. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. Panlinang na gawain: 1. . y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo. (gamit. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. B. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. 2. V.

ayos at tikas ng katawan.4.A. III. may 15 metro ang pagitan. y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity . Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila.1. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog.5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A.ARALIN 7 I. Ayos at Tikas ng Katawan. II. Pagpapahalaga: . 2. IV. C. 3. Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Panlinang na gawain: 1. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig.

Mga Gawain: A. V.A.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan. 3. ARALIN 8 I. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig. o step close B. Panlinang na gawain: 1. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato. Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro. touch step. 2) Babalik sa pwesto niya. 2. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. 4. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan. Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step. Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata.6 p.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. III. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato. Hatiin ang klase. tatapikin ang katabi. . Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog.

ARALIN 9 I. Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan. . Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a . III. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV.A.C. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. V. Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a. Pag-unat ng braso(16 acts) b. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat.9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa.c nang dalawang beses.6 p. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. B.

IV. 4. 6. 2. 1. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat. Sa hudyat. Pagpaparangal sa nanalong pangkat. . C. Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba. 5. Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat. 3. b. Pangwakaas na Gawain: 1. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig.a. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud. ARALIN 10 I. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro.Isang awit 2. Ang unang natapos ang panalo. Quieting Activity. c. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V.

6d Tayo na Magpalakas . B.4. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata. IV.A.1. Sangunian: PELC I.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A. a. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pangwakas na Gawain: Quieting Activity.1. Pagpapa-ikot ng balikat.4. PG p.A. 3. Panlinang na Gawain: 1. C.13-14 at p. Pagtaas at pagbaba ng kamay. . Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot.Isang awit III. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko. pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I.II. b.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot. 2. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo. III. Pagtatakda ng mga pamantayan. c. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo.

Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod. 3. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V. C. 4. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. 3. 2. Panlinang na Gawain: 1. Pagtatakda ng mga pamantayan. 3. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. Quieting Activity isang awit 2. Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. ( coin relay ) 2. Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. 1. Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo.A. IV. Pangwakas na Gawain: 1. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo.

Mga Gawain: A. Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. Pagtatakda ng mga pamantayan. (Jumping jack) B. d. Panlinang na Gawain: 1. II. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo. Quieting Activity isang awit 2. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? . 4.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b.ARALIN 12 I. 2. c. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. Pagtalon sa lunan. a. Pangwakas na Gawain: 1. b. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog. a. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. 3. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit.A. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. C. III. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. IV.

D. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro. II. B. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan. Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag. Paksa: Pagtayong Paglundag.B. .ARALIN 13 I.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti. 3.1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A. Pangwakas na Gawain: Awit. III.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa. (PPFT) Sangunian: PELC I. Panlinang na Gawain: 1. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag.

Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa.1 Magpalakas at Umunlad 5. B.21-22. Panlinang na Gawain: 1. Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog. isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang. p. II. Paurong na paglakad dito 8 blg.B. C. Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain. III. 3. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa.ARALIN 14 I. Magpalakas at Umunlad 5 TX. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin. pp. . y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg.

Iayos ang katawan ayon sa larawan. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot. Itatag ang tape measure sa sahig. Itala ito. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. . Chair Push-Ups. Paksa: Sit and Reach.1 Kagamitan: Stop watch. 16. 15-Minute Run 1.B. Pag-upo at Pag-abot 1. 3. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya. 3. 2. 17 I. Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot. Chair Push-ups 1. meter stick. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. silya Malawak na palaruan II. 2.ARALIN 15. Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot. 3. 2. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa.

Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2. Hal. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata.B.ARALIN 18 I. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. 3. 2. III. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. Sangunian: PELC I. masayang tugtugin A. . y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. Layunin: 1. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance. Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. 2 upuan. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. II. Hal. Ang unang makatapos ay siya ang panalo. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2.4 Kagamitan: 3 lubid. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. IV.

Ang baba ay lagpas sa baras.pagbabaras II. ARALIN 19 I. Panlinang na Gawain: 1.awit The Farmer in the Dell . c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya. Counterclockwise 8cts. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras. Isang pagsubok lamang ang gagawin. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan. A. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras.4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras. C. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I.B.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. silya III.  a) b) c) 2. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras.) B. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba. y Pagpapalakas ng braso. Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan.

Pagsasagawa ng mga bata.mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol.katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya. katamtamang bilis. Sangunian: PELC II. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II.ARALIN 20 I. katamtaman ang bilis at mabilis. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place . Ang pagitan nito ay 20 metro. at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro. B. Iikot . 3. III. Pagtatakda ng pamantayan. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig. 4.1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. (Arm circling. Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis. Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. Panlinang na Gawain: 1. Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal. Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol. tuhod at katawan.A.

II. 3.y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. 2. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Pagsasagawa ng ehersisyo. Sangunian: PELC II. III. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon.A.isang awit IV. . Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I. C. Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. Patatakda ng pamantayan. Mga Gawain: A. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol.

Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. Sangunian: PELC II. Panlinang na gawain: III. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B. Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV.Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C. ARALIN 22 I.A. Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol. .3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II.

paggagad sa kilos ng hayop. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2.A. Pagtatakda ng pamantayan. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. III. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. y y y Pangkatin sa apat ang klase. Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I. 3. Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. . C.5 Mga Gawain: A. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit. Sangunian: PELC II. II.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat.1.

Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor. lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A.B. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1. C. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1. tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. II. Sangunian: PELC II.spike ng bola sa larong volleyball. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase.B. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad. D. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor. long way to run III. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta. ARALIN 24 I. 3. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2. .

1 . II. ARALIN 25 I. Paglakad e.Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan. C. . Pagdausdos f.2.Kapag ipinakita ng taya ang blue flag.Magtalaga ng isang bata na magiging taya.B. May hawak itong Yellow at Blue Flag. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay. . Sangunian: PELC II. Pag-unat ng kamay c. Pag-iskape Laro: . B.Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do. Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon. Pagkandirit d. Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V. . Pagtalon sa lunan b. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor.Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya.

Mga Gawain: A. y Biglang papatayin ang tugtog.Sa hudyat ng whistle. . y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog. Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata.Hatiin sa dalawang pangkat ang klase.Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . II. . Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo.Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan. Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV. . Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. B.Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa. Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V. . Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . . ipapasa ang bola.Kung sino ang natapos ang panalo. C.Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. ARALIN 26 I.

II. Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor. B.6 . ARALIN 27 I. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. V. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw. b. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor.B. Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps. PELC II. Sangunian: PELC II. c. Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. Umikot ng pakanan / pakaliwa.A.2 cassette at tape ng masiglang tugtugin.2. Ibaluktot ang 2 tuhod.B. e.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan . Humakbang ng 4 beses paatras. d. C. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong. IV. Tumayo ng may 4 na bilang.Sangunian: Mga Kagamitan: III. Ikandirit ang kanan.

. . Panlinang na Gawain: . Ulitin ng dalang beses. Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro.Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata. . . pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V. .Ang matalong grupo ay may parusa. Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo. Pagtakbo sa lunan. Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b. Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c. Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV. C. .Hatiin sa 2 pangkat ang klase . d.cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo. . B. Panimulang Gawain: Isagawa: a.Hanayin ang dalawang grupo .Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya.Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro. ARALIN 28 I. Pagbaluktot ng tuhod.Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang.Bawat grupo ay may 3 upuan.

Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a. Paksa: . B. . Sangunian: PELC II. Ipagaya ito sa mga bata. d. b. II. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan. Humakbang pakanan ng 2 beses. c. Iatras ang kanang paa ng 2 beses. e. Humakbang pakaliwa ng 2 beses. V. Ulitin ang a. IV. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase. Mga Gawain: A. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog.Hatiin sa tatlong grupo ang klase .Practicum. B. C. Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. hanggang d. ARALIN 29 I. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay.II.

E. 1 at 2) . Ulitin ng 2 beses. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III. (Blg. C. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V.Parisin ang mga bata.Ipapalakpak ng 2 beses (blg. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P. patpat.1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A.? (bao. IV.Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg.C.Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. drumbells. (blg. B.Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II. . . pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? . bilao.3 at 4) . (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts. 16 cts.Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg. Isagawa: .Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay. 5 at 6) .

II.Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa .Bumilang ng 16 cts. c.A. Leg Raising . Pag-ikot ng tuhod e. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. b. Long sitting d.Bumilaang 16 cts.1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Knee raising c. Long Sitting . Pag-ikot ng leeg b. a. Bago iluhod ang kaliwa d.Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat . Half-Knee Stand . half-knee b.Umupo sa sahig as in long sitting position . B. .Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) .I. itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba.Bumilang ng 8 cts. Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a. Knee Raising Tumayo ng tuwid. Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. III. Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts. Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo. Pag-ikot ng braso c. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts. Pag-ikot ng beywang d. Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a. leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo.

Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo.C. . Ibaluktot ang katawan sa harap. Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo. 1. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa. Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. II. 4. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I.2 p27) Tayo ng Magpalakas. V. Iunat ang binti. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod. 3. III. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B. Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo. Iunat ang tuhoa at siko. 16) 2.A. Ulitin ng 16 blg. Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa. (blg.

B. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Pag-ikot ng beywang. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. b. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? . d. Pagtakbo sa lunan. II. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang. Lakad kuneho c. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo. ARALIN 32 I. Pag-ikot ng tuhod. C.A. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. (pakanan/pakaliwa) c. Pag-ikot ng leeg. Mga Gawain: A.4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III. Lakad-bibe b.

Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. Lakad-manok 1. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I.A.4) Tayo ng Magpalakas. Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. . Pagkrusin ang mga bisig sa harap c.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod. Patnubay ng Guro. (Flexibility) II. C. Panimulang Gawain: III. Ibaluktot ang tuhod at lumakad. Ibaluktot ang mga tuhod 3.p. Lumundag-lundag ng pasulong. Lakad-bibe 1. Lumakad ng patingkayad 2. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. V. Lakad-kuneho 1. b. 2. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV.

2. ARALIN 34 I. Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. II. C. Paatras na lumakad na parang alimango. Lakad-Bibe b. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V. Lakad-manok c. 3.A. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon. Lakad-kuneho B.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette .Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. Lakad-alimango 1. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan.

2. 2. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot. Saliwan ng tugtog. Paksa: . Ulitin hanggang maging madaling isagawa. Mga Gawain: A. 4. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa.III. Sumali sa pag-awit. Dahan-dahang tumayo ng sabay. ARALIN 35 I. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. 1. II. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. 3. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. C. Panlinang na Gawain: 1. B. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up.

. Pamamaraan: A.33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. pagbaluktot ng tuhod c. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa. Gawin itong paligsahan. Panimulang Gawain: Isagawa: a. (kaliwa t kanan) C. IV.Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa. Isagawa sa harap ng mga bata. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B.B. Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V. ARALIN 36 I. 1 p. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. pag-ikot ng saking b.

C. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog.Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Gawin ito kaliwa at kanan. c. 2 p. Brush step. a. Side step d.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa. Brush step e.B. Change step.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa.II. Touch step.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa. Close step.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. III. Pamamaraan: A. Slide step. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a. Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? . Touch step b. e. b. Change step . Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4. -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito. .ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. Close step c. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room. d.idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. B.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN.

Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V.IV. .