EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. . Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro. 3. Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag. IV. III. Panlinang na gawain: 1. B. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. 2. V. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II.A. ARALIN 4 I.C. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.

y y y C. . Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. ARALIN 5 I. Sa hudyat. III. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola. IV. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila. Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo.A.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.

Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V. IV. Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat. Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay. Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat. .y B. ARALIN 6 I.A. y Ang lalagpas sa center line ang talo.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay.

Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. Ang unang makatapos ang panalo.10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. Mga Gawain: A. IV. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. C. B. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. 2. Saliwan ng tugtog. (gamit. V.III. y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo. . Panlinang na gawain: 1.

C. may 15 metro ang pagitan. III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. Panlinang na gawain: 1. Ayos at Tikas ng Katawan. ayos at tikas ng katawan.1.ARALIN 7 I. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity . Pagpapahalaga: . II. 3. y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig.A. Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila.5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A. 2.4. IV. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig.

2) Babalik sa pwesto niya.6 p. Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata. 4. Mga Gawain: A. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog. Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa.A. Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. o step close B. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. III.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato. ARALIN 8 I. 3. 2. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato. V. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan. Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro. Panlinang na gawain: 1. Hatiin ang klase. tatapikin ang katabi. Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step. . touch step.

B. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. Pag-unat ng braso(16 acts) b. Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a . III.c nang dalawang beses. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat. ARALIN 9 I.9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A.C. Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan.6 p. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa. .A. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV. V.

Pagpaparangal sa nanalong pangkat. Ang unang natapos ang panalo. Sa hudyat. IV. Quieting Activity. C.a. 3. 2. Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit. Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. c. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig. 4. . ARALIN 10 I. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba. Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat.Isang awit 2. Pangwakaas na Gawain: 1. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. 6. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay. b. 1. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro. 5. Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat.

pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata. c. Pagpapa-ikot ng balikat.Isang awit III. Pangwakas na Gawain: Quieting Activity.4. PG p.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II. B. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. .6d Tayo na Magpalakas . b.1.1. Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot.13-14 at p. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo. 3. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko.II. C.4.A. 2. a. Sangunian: PELC I. Pagtatakda ng mga pamantayan. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin. Pagtaas at pagbaba ng kamay.A. Panlinang na Gawain: 1. III. IV. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo.

3. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo. Pangwakas na Gawain: 1. 3. ( coin relay ) 2. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg. Quieting Activity isang awit 2. Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V. C. Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. 2. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b.A. Panlinang na Gawain: 1. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . IV. 4. Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. 1. Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo. 3. Pagtatakda ng mga pamantayan. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo.

II.A. III. IV. Pagtatakda ng mga pamantayan. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Pagtalon sa lunan. 2. (Jumping jack) B. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. Pangwakas na Gawain: 1. a. Quieting Activity isang awit 2.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. Panlinang na Gawain: 1. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? . c. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. Mga Gawain: A.ARALIN 12 I. d. Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. 4. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. a. b. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog. 3. C.

Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. II. Pangwakas na Gawain: Awit.ARALIN 13 I. Panlinang na Gawain: 1. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro. D.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa.1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. B. 3.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay. . (PPFT) Sangunian: PELC I. III. Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti. Paksa: Pagtayong Paglundag.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran.B.

21-22. Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. Paurong na paglakad dito 8 blg.B. p. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg. II.1 Magpalakas at Umunlad 5.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. III. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa. Magpalakas at Umunlad 5 TX. Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa. Panlinang na Gawain: 1. y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. C. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I. isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang. . Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin. B. Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog. pp. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain. 3.ARALIN 14 I.

Paksa: Sit and Reach. . meter stick. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot. 16. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. silya Malawak na palaruan II. Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot. 17 I. 3.B. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya.ARALIN 15. 2. Itatag ang tape measure sa sahig. Pag-upo at Pag-abot 1. Itala ito. 3. 2. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa. Chair Push-ups 1. Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot. Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. Chair Push-Ups. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Iayos ang katawan ayon sa larawan. 3. 2.1 Kagamitan: Stop watch. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. 15-Minute Run 1. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya.

3. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance. IV. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2. Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. 2 upuan. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. Sangunian: PELC I. masayang tugtugin A.4 Kagamitan: 3 lubid.ARALIN 18 I. 2. Hal. .B. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. II. Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. III. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. Hal. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata. Layunin: 1. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. Ang unang makatapos ay siya ang panalo.

Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I. Ang baba ay lagpas sa baras. C.) B.awit The Farmer in the Dell . silya III.  a) b) c) 2. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Panlinang na Gawain: 1. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan.pagbabaras II. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. Isang pagsubok lamang ang gagawin. y Pagpapalakas ng braso. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. ARALIN 19 I.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit. A. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras.4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. Counterclockwise 8cts. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal.B. c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya. Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba. Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras.

Pagsasagawa ng mga bata. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal.katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya.A. Iikot . katamtamang bilis. Panlinang na Gawain: 1. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro. Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol. III. (Arm circling.1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal.ARALIN 20 I. Pagtatakda ng pamantayan. B. 3. tuhod at katawan. Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. Ang pagitan nito ay 20 metro. Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis.mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol. Sangunian: PELC II. knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place . katamtaman ang bilis at mabilis. 4.

Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon. Pagsasagawa ng ehersisyo. Sangunian: PELC II.y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. II. C. Patatakda ng pamantayan.A. III.isang awit IV. Mga Gawain: A. 2.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. 3. Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol. Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. . Panlinang na Gawain: 1. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat.

Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol.Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C.A.3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. Panlinang na gawain: III. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B. Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang. ARALIN 22 I. Sangunian: PELC II. .

1. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. 3. C. Sangunian: PELC II. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . Pagtatakda ng pamantayan. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo. II. y y y Pangkatin sa apat ang klase.A.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2. Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. III. paggagad sa kilos ng hayop.5 Mga Gawain: A. Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik. Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. .

lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo. ARALIN 24 I. Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor. long way to run III. C.spike ng bola sa larong volleyball.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2.B.B. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase. 3. tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray. II. . D. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. Sangunian: PELC II. Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor.

May hawak itong Yellow at Blue Flag. . II. .1 . Pag-iskape Laro: .Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do. Paglakad e. . Pagkandirit d.Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya.B.2. Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon. Sangunian: PELC II. C. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit. ARALIN 25 I. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay.Kapag ipinakita ng taya ang blue flag. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV. Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor. Pagdausdos f.Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan.Magtalaga ng isang bata na magiging taya. Pagtalon sa lunan b. Pag-unat ng kamay c. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. B.

Sa hudyat ng whistle. C.Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . y Biglang papatayin ang tugtog. Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV. Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa. . Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. II. Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata. Mga Gawain: A. .Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo. Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V. B. .Kung sino ang natapos ang panalo.Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan. y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog. ipapasa ang bola. ARALIN 26 I.Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. . .

d. Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor. Ikandirit ang kanan.2 cassette at tape ng masiglang tugtugin. Umikot ng pakanan / pakaliwa. V. IV. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw.6 . Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps.B. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Tumayo ng may 4 na bilang. B. II. Mga Gawain: A.A. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. ARALIN 27 I.Sangunian: Mga Kagamitan: III. PELC II.2. Sangunian: PELC II. Humakbang ng 4 beses paatras. Ibaluktot ang 2 tuhod. Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. c. Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong. b. C. e.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan .B.

B. Pagbaluktot ng tuhod.Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro. .Bawat grupo ay may 3 upuan. . ARALIN 28 I. d.Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata. Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro. Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV. Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c. . Panlinang na Gawain: . . Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo.Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang. Mga Gawain: A. Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b.Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya.Hanayin ang dalawang grupo . . Pagtakbo sa lunan. .Hatiin sa 2 pangkat ang klase . Panimulang Gawain: Isagawa: a. Ulitin ng dalang beses. .Ang matalong grupo ay may parusa. pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V. C.cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo.

c. e.II. B. II. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay. Mga Gawain: A.Hatiin sa tatlong grupo ang klase . b. Sangunian: PELC II. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase. Ipagaya ito sa mga bata. Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo. . Iatras ang kanang paa ng 2 beses. d. Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a. Humakbang pakaliwa ng 2 beses. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. V. IV. ARALIN 29 I. B.Practicum. Ulitin ang a. Humakbang pakanan ng 2 beses. hanggang d. Paksa: . C. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog.

16 cts.Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg.Ipapalakpak ng 2 beses (blg. pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? .C. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III. drumbells. patpat.Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay. 5 at 6) . B. .? (bao. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis. IV. (blg. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II. .Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay.Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. C. (Blg. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg.3 at 4) . 1 at 2) . (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts.1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A. Ulitin ng 2 beses. Isagawa: . bilao.E.Parisin ang mga bata.Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay.

1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Pag-ikot ng tuhod e. Long Sitting .Bumilang ng 16 cts.A. half-knee b.Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat . Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. Pag-ikot ng braso c. Bago iluhod ang kaliwa d. a. Half-Knee Stand . Long sitting d. Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo. leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo. Knee raising c.Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) . . Leg Raising . B. II. Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a. Pag-ikot ng leeg b. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts. c.Bumilang ng 8 cts. Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts.Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa .Bumilaang 16 cts. itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba. b. III. Pag-ikot ng beywang d.Umupo sa sahig as in long sitting position . Knee Raising Tumayo ng tuwid.I.

Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I. 16) 2. (blg.A. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. . 1. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B. Ulitin ng 16 blg. Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo. Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod.C. III. Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo. 3. II. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Iunat ang tuhoa at siko. 4. Iunat ang binti. Ibaluktot ang katawan sa harap.2 p27) Tayo ng Magpalakas. V. Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo.

Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? . d. C. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo. II. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a. B. Lakad-bibe b. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang. Mga Gawain: A. (pakanan/pakaliwa) c. b.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. Pag-ikot ng leeg. Lakad kuneho c. Pagtakbo sa lunan.A. ARALIN 32 I. Pag-ikot ng tuhod. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Pag-ikot ng beywang.4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III.

Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. C. Panimulang Gawain: III. V. b.p.A. Ibaluktot ang tuhod at lumakad. Patnubay ng Guro. Ibaluktot ang mga tuhod 3. Lumakad ng patingkayad 2. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. Lumundag-lundag ng pasulong. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. 2. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. . Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. Lakad-manok 1. Lakad-bibe 1.4) Tayo ng Magpalakas. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod. Pagkrusin ang mga bisig sa harap c. (Flexibility) II. Lakad-kuneho 1.

II. Paatras na lumakad na parang alimango. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V. C. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. 2. Lakad-kuneho B. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon. 3. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. ARALIN 34 I. Lakad-Bibe b. Lakad-alimango 1.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette . Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. Lakad-manok c.A.Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a.

Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. 4. Paksa: . Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up. 3. Mga Gawain: A.III. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa. 1. ARALIN 35 I. C. Dahan-dahang tumayo ng sabay. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. 2. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. 2. II. Ulitin hanggang maging madaling isagawa. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. B. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. Saliwan ng tugtog. Sumali sa pag-awit.

Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon.33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Isagawa: a. pagbaluktot ng tuhod c. Isagawa sa harap ng mga bata. ARALIN 36 I.Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa.B. pag-ikot ng saking b. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa. . Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V. 1 p. IV. (kaliwa t kanan) C. Gawin itong paligsahan.

Close step c. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa. d. e. Change step . Gawin ito kaliwa at kanan. Brush step.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw. Pamamaraan: A. Side step d. b. c. Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? . Slide step. Change step.II. . a.ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. C.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Brush step e. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a.Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos. Touch step b.B. Touch step. 2 p. Close step.idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog. III. Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN. B. -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito.

.IV. Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful