EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 5

ARALIN 1

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, pagdampot, at paglakad. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-upo, Pagtayo, Pagdampot, at Paglakad. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Mga Kagamitan: boiled egg, 4 kutsara Saloobin: Pagiging isport

II.

III.

Mga Gagawin: 1. Pagganyak: Pagmamasid sa larawan ng 2 bata. Ang isa ay may wastong tikas ng katawan at ang isa ay parang kuba. Alin ang ibig ninyong tularan? 2. Pagpapakita ng guro ng wastong pag-upo, pagtayo at paglakad pagdampot ng bagay. Pagtalakay sa mga dapat tandaan at isagawa sa pagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa mga gawaing ito.

Pag-upo: y Umupo nang tuwid ang katawan, liyad ang dibdib. y Ilapat sa sahig ang mga paang magkalapit. Pagtayo: y Tumayo ng tuwid liyad ang dibdib at pasok ang tiyan y Magkalapit ang dalawang paa sa posisyong magbibigay balanse sa pagkakatayo. Paglakad: y Ituwid ang ulo at katawan, liyad ang ulo, pasok ang tiyan, nakatingin nang tuwid y Ihakbang ng Malaya ang mga paa at salisihang i-swing o iimbaya ang mga braso at kamay.

3. Pagsasanay na nagpapamalas sa wastong tikas ng katawan sa pag-upo, pagtayo, at paglakad. a. Pagtatakda ng mga pamantayan. b. Pagsasagawa ng pagsasanay at pagmamasid kung may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad.

y y y y y

Hatiin sa 2 pangkat ang klase. Magmamasid ang ika-2 pangkat habang nagsasagawa ng pagsasanay ang unang pangkat. Pagkatapos ng unang pangkat ay sila naman ang magmamasid. Pahanayin ang unang pangkat sa harap ng panimulang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit kung saan may isang silya. Palakarin ang unang bata at uupo ito sa silya. Sa hudyat ng guro ay tatayo siya at lalakad pabalik. Ganito ang gagawin ng lahat ng mga bata.

4. Pangwakas na Gawain: a. Quieting activity- isang awit b. Naisasagawa ba ninyo nang may wastong tikas ng katawan ang pag-upo, pagtayo at paglakad? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot: Sa Pag-upo dapat ay: 1. a. nakakiling ang ulo b. nakahilig sa isang panig c. tuwid ang katawan at liyad ang dibdib 2. a. lapat sa sahig ang mga paang magkalapit b. nakapasok ang isang paa sa ilalim ng silya c. nakapatong ang mga paa sa likuran ng silyang nasa unahan. Sa Pagtayo dapat ay: 3. a. tumayo sa kahit anong posisyong maginhawa b. tumayo ng tuwid, liyad ang dibdib at pasok ang tiyan. c. nakakiling ang ulo sa kanan. 4. a. magkalayo ng 1 metro ang mga paa. b. magkalapit ang 2 paa sa posisyong magbibigay ng balance sa pagkakatayo. c. nauuna ng 1 metro ang kaliwang paa.

ARALIN 2

I.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pag-akyat at pagbaba. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pag-akyat at Pagbaba. Sangunian: PELC I.A.1 Kagamitan: May kataasang hagdan Saloobin: Pagkamaingat A. Pampasiglang Gawain: 10 minutong laro nalilinang sa wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Halimbawa: Sit Like a Queen/King

II.

III.

Hatiin ang klase. Ipaalala ang wastong tindig sa paglakad at pag-upo. Lalakad papunta sa upuan ang unang bata. Uupo sa silya at ilalagay ang korona (binbag) sa ulo. Bibilang ng 10 pagkatapos ay ang ikalawang bata naman sa ikalawang hanay ang lalakad at gagawin ang ginawa ng unang bata.

A. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alin-aling kilos ang kinakailangan malakas ang kalamnan ng mga binti at paa? (pag-akyat at pagbaba ng hagdan) Paano ba ang tamang paraan ng pag-akyat at pagbaba ng hagdan nang may wastong tikas ng katawan? 2. Paglalahad: Pakitang-turo ng Guro. Itaas ang paa at ilapat ito sa baitang ng hagdan. Ilipat ang bigat ng katawan sa ikalawang paang ihahakbang paakyat. Panatilihin ang timbang at wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba. Pagsasanay: Magbigay ng mga tuntunin sa maingat na pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Magpangkat-pangkat at isagawa ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan sa tamang paraan at nang wastong tindig. Sasabayan ito ng masiglang tugtog sa cassette.

3.

C.

Pangwakas na Gawain: Quieting Activity - isang awit.

IV.

Pagpapahalaga: 1. Naisagawa ba ninyo nang maayos at maingat ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan? 2. Napanatili ba ninyo ng wastong tindig sa pag-akyat at pagbaba? Takdang-gawain: Umakyat at bumaba sa hagdan ng maingat at nang may wastong tindig?

V.

ARALIN 3

I.

Layunin: Naipamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtalon. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtalon Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.A.1) Kagamitan: 2 sako, 2 upuan, cassette tape ng isang masiglang tugtugin, cassette. Saloobin: Pagiging isport Mga Gagawin: A. Panimulang Gawain: Isang pampainit na gawain. (Warm-up) Hal. Jogging in place, jumping jack B. Panlinang Gawain: 1. Pakitang turo ng guro (wastong pagtalon) 2. Pagbibigay tuntunin ng laro (sack race) 3. Pagsasagawa ng Laro.

II.

III.

Pangkatin sa dalawa ang klase. Pahanayin ang mga bata sa harap ng panimulang guhit. Ang bawat pangkat ay may tig-iisang sako Maglagay ng upuan na na may 12 metro ang layo mula sa panimulang guhit. Sa hudyat sabay na tatalon ang mga unang manlalaro na nakapasok sa sako na hanggang baywang. Iikot sila sa upuan at babalik sa hanay ay ipapasa ang sako sa ikalawang bata. Gagawin ito ng lahat ng mga bata sa hanay. Ang unang matatpos ay siya ang panalo.

2. B. 3.A. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagpulot at Pag-abot. Panimulang Gawain: Pangpainit na gawain: (Warm up) y Neck rotation y Knee rotation y Jog in place Gawin sa 16 na bilang ang bawat ehersisyo na sinasaliwan ng tugtog. V. Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagpulot at pag-abot ng anumang bagay. Pakitang-turo sa wastong pagpulot at pag-abot ng isang bagay. ARALIN 4 I. Pagsasaad ng mga panuntunan sa paglalaro. Pangwakas na Gawain: Pag-awit ng Kung ikaw ay Masaya na sinasabayan ng paglundag. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.1) Kagamitan: 2 malalaking bola Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A. IV. III. . Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang sa wastong pagtalon? Dapat bang may wastong tikas sa pagtalon? Kasunduan: Gumupit ng larawan na may kauganayan sa wastong pagtalon.C. Panlinang na gawain: 1. Pagsasagawa: y Hatiin sa dalawang pangkat ang klase y Bigyan ng tig-iisang bola ang unang manlalaro II.

Layunin: Naipamamalas ang wastong tikas ng katawan sa pagtulak at paghila. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na pampainit na gawain: (Warm-up) y Pag-ikot ng leeg y Pag-unat ng braso y Pagbaluktot ng baywang y Pagbaluktot ng tuhod II. Kapag huminto ang tugtog ang may hawak ng bola ay aawit o sasayaw bilang parusa. ipasa ang bola patalikod Ang unang pangkat na nakatapos ang panalo.y y y C. IV. Pahanayin ang bawat pangkat at ipaunat ang kanilang kamay paharap. Pagpapahalaga: Nasunod ba natin ang tamang panuntunan sa paglalaro? Alin ang hindi nasunod ng ating grupo? Ano ang nararapat gawin sa susunod? Kasundoan: Bakit kailangan ang wastong tikas ng katawan? V. Sa hudyat. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagtulak at Paghila. ARALIN 5 I.1) Tayo ng Magpalakas 4 Kagamitan: lubid Cassette tape ng isang masiglang tugtugin cassette Mga Gawain: A.A. . Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. III. Pangwakas na gawain: Pakikinig sa isang masiglang tugtugin habang ipinapasa ang bola.

Jog in place Panlinang na gawain: Anu-anong mga gawain ang nangangailangan ng patulak at paghila? Ipakita sa mga bata ang tamang pagtulak at paghila. pagdadala at pagbibitbit ng mabibigat na bagay. IV. . Pagdadala at Pagbitbit ng mga Mabibigat na Bagay.A. Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang ayos ng katawan sa paghila o pagtulak ng isang bagay? Kasunduan: Paano mapapanatili ang sarili sa wastong kaayusan ng katawan sa paghila? V.1) Kagamitan: -Cassette tape ng isang masiglang tugtugin -10 aklat -2 upuan (plastic) -cassette II. Pangwakas na Gawain: y Aling grupo ang hindi sumusunod sa tamang panuntunan sa paghila? y Aling grupo ang dapat manalo? C. Ano ang nakita niyo sa ginawa ko? Ano ang pinagkakaiba nito sa ibang kilos ng katawan? y Pangkatin sa dalawa ang klase y Pipila ng magkaharap ang mga unang manlalaro y Ipahawak sa mga unang manlalaro ang lubid na hihilahin ng bawat pangkat. Layunin: Naisasagawa ang mga gawaing nagpapanatili ng wastong tikas ng katawan sa pagbuhat. Paksa: Wastong Tikas ng Katawan sa Pagbuhat. ARALIN 6 I. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.y B. y Ang lalagpas sa center line ang talo.

Pagpapahalaga: Bakit kailangan nasa wasto ang katawan sa pagbubuhat ng bagay? Kasundoan: Isagawa ang mga tamang gawi kapag nagbubuhat ng anumang bagay. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain. Bigyan ng kaukulang pagkilala ang grupong nanalo. Mga Gawain: A. Pagsasagawa ng mga tuntunin sa pagbuhat sa pamamagitan ng isang paligsahan. kukunin ito ng kasunod na manlalaro at ibibgay sa ika-2 manlalaro. Pakitang turo sa buhat ng isang bagay at pagbasa sa mga tuntunin ng wastong pagbuhat. (gamit. IV. Sa hudyat ng unang manlalaro ay bubuhatin ang mga aklat papunta sa panghuling linya at ilapag ang mga ito. 2. Ang unang makatapos ang panalo.III. Pangwakas na Gawain: Walang ingay na pabalikin ang mga bata sa silid-aralan. V. B. C. y Pagbaluktot ng leeg y Pag-ikot ng beywang y Pag-ikot ng tuhod y Jog in place Bilang 16 sa bawat ehersisyo.10 aklat) y y y y Hatiin sa 2 grupo ang klase Gumuhit ng panimulang linya na 10 metro ang layo sa panghuling linya. Panlinang na gawain: 1. Saliwan ng tugtog. .

ARALIN 7 I. IV. Panlinang na gawain: 1. Layunin: Natataya ang antas ng sariling tindig. Pagsasagawa: y Hatiin sa 2 pangkat ang klase y Magtakda ng panimula at panapos na guhit. 2. y Palakarin papunta at pabalik sa mga guhit ang pares-pares na mga batang may aklat sa ulo.5) Tayo na Magpalakas 4 Kagamitan: aklat Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette Time watch Mga Gawain: A. Pagpapahalaga: . may 15 metro ang pagitan. Pangwakas na Gawain: Nasunod ba natin ang pamantayan sa paggawa? Paikutin ang mga mag-aaral sa buong silid-aralan na nakaayos ang tindig at sianasaliwan ng tugtog. III. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.4. Panimulang Gawain: Pampainit na Gawain: (Warm up) y Neck rotation y Shoulder rotation y Trunk twisting y Jog in place B. II. ayos at tikas ng katawan. Paksa: Pagtaya ng Sariling Tindig.1. Pagganyak: Nakapanood na ba kayo ng beauty contest? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga kandidata? Anong masasabi niyo sa tindig nila? Ngayon ay gagayahin niyo sila. 3. Ayos at Tikas ng Katawan. C. Pagtatakda ng mga pamantayan sa isasagawang activity .A.

Panlinang na gawain: 1. o step close B. V. Panimulang Gawain: Ituro sa mga bata ang ilang panimulang hakbang sa sayaw tulad ng: Change step.A. Paksa: Sangunian: Kagamitan: Pagwawasto sa Talpak na paa. III.8) 5 maliliit na bato o holen bawat bata Cassette tape (masiglang tugtugin) Cassette II. Hatiin ang klase. 4. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I. Ipagawa sa bawat bata ito: 1) Pupunta sa gitna at dadampot ng holen at bato sa pamamagitan ng paa. Layunin: Naiwawasto ang talpak na paa sa pamamagitan ng paggamit ng paa sa pagpulot ng holen o maliliit na bato at pagpapagulong ng bote sa talampakan. Bawat pangkat ay tatayo ng pabilog. 3.Papipili ng mga batang nagpakita ng maayos na tindig at tikas na katawan. . Pagtatakda ng mga pamantayan sa paglalaro. 2. Pagsasagawa ng mga laro na makakatulong sa pagwawasto ng mga talpak na paa. Uulitin ang ganitong gawain hanggang maubos ang holen o bato. ARALIN 8 I. Gumuhit ng bilog sa gitna nila at ilagay dito ang maliliit at makikinis na mga bato o mga holen na katumbas ang bilang sa mga bata. touch step. tatapikin ang katabi. 2) Babalik sa pwesto niya. Kasundoan: Paano natin maiwawasto ang maling tindig? Magdala ng maliliit na bato. Paglalarawan ng talpak na paa bilang kahinaan sa wastong tindig.6 p. Pagtatalakay sa mga paraan sa pagwawasto sa kahinaang ito. Mga Gawain: A.

Panimulang Gawain: Ehersisiyong may tugtog: a. V. III.6 p. . ARALIN 9 I. Pagtalon na may palakpak(16 acts) Ulitin ang a .c nang dalawang beses. B. Pag-unat ng braso(16 acts) b. Pangwakas na Gawain: May kasiyahan ba kayong nadarama habang naglalaro? Anong tulong ang maibibigay nito sa inyong katawan o paa? IV. Pag-ikot ng braso (16 acts) c. Paksa: Pagwawasto ng hindi Pantay na Balikat. Paano mo siya hihikayatin na maituwid ang kanyang kahinaang ito? Kasunduan: Paano dapat isaayos ang mga talpak na paa? Isagawa ang pagpapagulong ng bote sa pamamagitan ng talampakan. Panlinang na gawain: Nakakita naba kayo ng taong di-pantay ang mga balikat? Ano kaya ang dahilan nito? II. Pagpapahalaga: Kung may kakilala kayo na may talpak na paa. Layunin: Naiwawasto ang di-pantay na balikat sa pamamagitan ng salisihang pagdadala/pagbibitbit ng mabigat na bagay sa dalawang kamay at ehersisyong salisihang pagtataas ng dalawang balikat.A.C. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.9) Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan Kagamitan: 2 balde ng tubig/ 2 barbel Cassette tape ng isang masiglang tugtugin Cassette Mga Gawain: A.

Pagsasagawa ng laro o gawain sa pagwawasto ng di-pantay na balikat. Pagpapahalaga: Nakamit ba natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng laro? Anong dapat isaalang-alang para magkaroon ng mabuting pangangatawan? V. . Layunin: Naiwawasto ang pagkahukot sa pamamagitan ng pag-unat ng mga braso ng pataas o patalikud. Sa hudyat. IV. 5. C. Gumuhit ng panimulang linya at 10 metro ang layo para sa panapos na guhit. Kasunduan: Simulan ang tamang pagbitbit/pagdala ng isang mabigat na bagay. 2. ARALIN 10 I. Pagpapaliwanag ng guro sa mga paraan ng pagwawasto sa ganitong kahinaan sa wastong tindig. 1.Isang awit 2. Babalik sa panimulang guhit at tatapikin ang susunod na manlalaro para kunin ang timba.a. Quieting Activity. Pagpaparangal sa nanalong pangkat. Pangkatin ang klase sadalawang grupo. 4. Ang unang natapos ang panalo. tatakbo ang unang manlalaro papunta sa panapos na guhit bitbit ang 2 timba na puno ng tubig. 6. Pagtalakay sa mga sanhi ng pagkakaroon ng di-pantay na mga balikat. c. Pangwakaas na Gawain: 1. 3. Ulitin ang 4 hanggang maubos ang manlalaro. b. Pahanayin ang bawat grupo sa panimulang guhit.

13-14 at p.A.4. pagtayo at paglakad? ARALIN 11 I.95 Kagamitan: piso coins Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: II. Panlinang na Gawain: 1.1. 2. PG p. III. Pagpapahalaga: Anu-ano pang gawain ang makakatulong sa pagwawasto ng pagkahukot? Dapat bang palaging tuwid ang katawan sa pag-upo. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.1. c. a. C.A. B.4. . 3. b. Pagsasagawa ng ehersisyo ng mga bata.6d Tayo na Magpalakas . IV. Layunin: Naiwawasto ang nakaungos sa ulo sa pamamagitan ng pagtingala at pagyuko. Panimulang Gawain: Trunk twisting sa saliw ng tugtugin. Paggalaw paharap at patalikud ang mga kamay na hawak parin ang Indian club.Isang awit III. Pangwakas na Gawain: Quieting Activity. Pagtatakda ng mga pamantayan. Pagpapa-ikot ng balikat. Pakitang-turo ng guro sa paggamit ng Indian club sa pagwawasto ng pagkahukot. Pagtaas at pagbaba ng kamay. Sangunian: PELC I. Paksa: Pagwawasto ng Pagkahukot.6c) Tayo na Magpalakas Kagamitan: Indian club Cassette at tape ng masiglang tugtugin Mga Gawain: A. Paksa: Pagwawasto ng Nakaungos na Ulo.II.

C. 3. Pangwakas na Gawain: 1.A. Pagtatakda ng mga pamantayan. Panlinang na Gawain: 1. Pagtalakay sa mga pamantayang nasunod/di nasunod. Pagbaluktot ng leeg (Paharap at Patalikud) b. Pagpaparangal sa grupong nanalo at sa pagiging isport ng natalong grupo. Ang hanay na unang nakatapos ay siyang panalo. Paghanay ng 2 grupo sa harap ng pamuluang guhit na may layong 10 metro sa panapos na guhit. Quieting Activity isang awit 2. Pagsasagawa ng coin relay sa pagsubaybay ng guro. Panimulang Gawain: Pampainit ng gawain: a. IV. Sa hudyat lalakad ang unang bata sa panapos na guhit na nakatingala at nakapatong ang coin sa noo. Pagpapahalaga: Sa palagay ba ninyo ay makakatulong sa ng nakaungos na ulo ang natapos na gawain? Anu-ano pa kayang gawain ang maaaring makatulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? V. ( coin relay ) 2. Pag-ikot ng leeg (pakanan at pakaliwa) B. 4. lalakad pabalik sa panimulaang guhit at tatapikin ang susunod na bata sa hanay. 3. 2. Pagpapaliwanag ng guro sa gawaing magwawasto sa nakaungos na ulo. 3. Ganito rin ang gagawin ng lahat ng bata sa hanay. Kasunduan: Kailan dapat isagawa ang pagwawasto sa nakaungos na ulo? Gaano kadalas? . 1. Pagdating sa panapos na guhit ay yuyuko siya at ililipat ang coin sa likud ng kanyang leeg.

Pagtalon sa lunan. a. (knock knees) Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC I.6e) Kagamitan: Masiglang tugtugin sa tape recorder. Layunin: Naiwawasto ang pagkapike sa pamamagitan ng paglakad sa dalawang magkapantay na guhit. 4. II. Pagpapangkat ng klase sa dalawa. Magtatakda ng panimulang guhit at panapos na guhit na may 15 metro ang pagitan at 2 magkalapit at tuwid na guhit mula sa simula at panapos na guhit. 2. b. d. Kapag nalaglag ay babalik sa panimulang guhit upang magsimula naman. c. Pagsasagawa ng larong pagtulay sa guhit. C. Panlinang na Gawain: 1. Pakikinig ng mga paraan ng pagwawasto sa pagkapike. Pagtatakda ng mga pamantayan. Pahanayin ang dalawang pangkat sa harap ng panimulang guhit at sa hudyat ay ipapatong sa ulo ng unang bata ang aklat at lalakad na nakatuntong ang mga paa sa magkapantay na mga guhit. III. Panimulang Gawain: 2 minutong ehersisyong sina saliwan ng masiglang tugtog. 3. Pagpaparangal sa pangkat na nanalo at sa natalong pangkat sa pagiging isport nila. IV.A. Pangwakas na Gawain: 1. Paksa: Pagwawasto ng Pagkapike. Iikot siya sa panapos na guhit pabalik at ibibigay ang aklat sa susunod na bata. Quieting Activity isang awit 2. Pagpapahalaga: Madali bang naisagawa ang pagwawasto sa pagkakipe? Anu-anong gawain pa kaya ang makatutulong sa pagwawasto ng kahinaang ito? . (Jumping jack) B.ARALIN 12 I. a. Ang pangkat na unang makatatapos ay siyang panalo. Mga Gawain: A. Pagbaluktot ng tuhod 16 bilang(kamay sa baywang) b.

Pakitang-turo ng guro:  Tumayo sa panimulang guhit. Pagsasagawa: Isagawa ang malayuan paglundag nang isahan. . Panlinang na Gawain: 1. D.Peas Porridge Hot Action: Peas porridge hot (2) Partners facing each other Peas porridge in the pot Clap hands on thighs Nine days old Clap own hands Some like it hot Clap partner s hands Some like it cold Some like it in the pot Nine days old. Ito ay susukat ng lakas ng inyong mga binti.1 Kagamitan: lugar na lulundagan (mabuhangin) Tsart ng patayong paglundag Meter stick o rolled metal tape measure A. Pangwakas na Gawain: Awit. Pampasiglang Gawain: Jumping jack at jogging in place sa saliw ng masiglang tugtugin. III. Physical fitness test (PPFT)  Patayong paglundag. Paglalahad: Isasagawa ninyo ngayon ang patayong malayuang paglundag.  Ibaluktot ang tuhod at ang mga bisig sa gawing likuran.  Lumapag sa pamamagitan ng dalawang paa. B. (PPFT) Sangunian: PELC I. Paksa: Pagtayong Paglundag.  Lumukso ng kasabay ang pag-imbay ng dalawang kamay.ARALIN 13 I. 3. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng Phil. Kunin ang sukat ng pinakamalayong lundag sa dalawang pagsubok at itala ito sa pinakamalapit na sentimetro.B. II.

Pangwakas na Gawain: Pag-usapan ang wastong pagsasagawa ng mga hakbang ng 30-segundong bangon-higa.21 Kagamitan: Orasang may minute hand o ang stop watch Pansapin sa sahig A. Magpalakas at Umunlad 5 TX. Paglalahad: y Ihanda ang mga kagamitan sa gawain. Pasulong na paglakad sa dalawang magkalapit na guhit 8 blg.21-22.1 Magpalakas at Umunlad 5. Paurong na paglakad dito 8 blg. pp. Pagsasagawa: Sundin ang mga hakbang sa pagsusubok ng 30 segundong bangun-higa. II.B. C. Pagbibigay ng mga nararamdaman sa pagsasagawa. Ulit-ulitin hanggang matapos ang tugtog.ARALIN 14 I. Pampasiglang Gawain: Sa saliw ng masiglang tugtugin. III. . B. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPTF  Bangun-higa Paksa: Bangun-higa (Curl-ups) PPTF Sangunian: PELC I. p. y Isagawa ang anim na ulit ng pagbangon-higa ng itaas na bahagi ng katawan sa loob ng 30 segundo at malalaman mo ang lakas ng mga kalamnan ng iyong tiyan. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Nahihirapan ka bang ibangon ang itaas na bahagi ng katawan na hindi kumakapit sa anumang bagay? 2. isagawa ang sumusunod na ehersisyo: Paulit-ulit na pagliyad 16 bilang. 3.

meter stick.B. Itatag ang tape measure sa sahig. 3. Pag-upo at Pag-abot 1. 3. Iayos ang katawan ayon sa larawan. silya Malawak na palaruan II. 2. 15-Minute Run 1. 2. Paksa: Sit and Reach. Gumawa ng hanggang 50 push-ups kung kaya. Panatilihing tuwid ang katawan at unat ang braso kapag umaangat sa pagkakadiin sa silya. Layunin: Natataya ang kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng PPFT sa sumusunod na mga aralin. Ipaulit ang gawain at itala ang pinakamalayong naabot. Itulak ang katawan nang paangat sa upuan na nakasalalay ang bigat ng katawan sa kamay at paa.ARALIN 15. 3. 17 I. Tuwing makakabaliksa pamulaang guhit ay kumuha ng isang stick upang malaman kung ilang ulit na makaikot. Maupo nang unat ang mga binti at magkalayo ng 30 sentimetro. Chair Push-Ups. Chair Push-ups 1. . 16. Tumayo sa panimulang guhitat sa hudyat ay tumakbo sa palibot ng palaruan sa loob ng 15 minuto. Ibaluktot ang katawan at abotin ng dalawang kamay ang pinakamalayong marka sa tape measure na maaabot.1 Kagamitan: Stop watch. Itala ito. Itala ang bilang ng nagawang push-ups. 15 Minute Run Sangunian: PELC I. Kapag napagod ay maaaring lumakad na lamang at tumakbo uli hanggang matapos ang 15 minuto. 2.

Pampasiglang Gawain: a) Pag-ikot ng leeg b) Pag-ikot ng balikat c) Pag-ikot ng beywang d) Pag-ikot ng tuhod 1. y Sa hudyat ay isasagawa ng unang manlalaro ang luksong lubid paikot sa upuan hanggang makabalik. y Gawin hanggang maubos ang manlalaro. y Bigyan ang bawat pangkat ng lubid y Gumawa ng pamulaang guhit at panapos na guhit na may 15m ang layo. 2. III. Natutukoy ang kalakasan at kahinaan sa kaangkupang pisikal ayon sa kinalalabasan ng pagtataya. Hal. : Cardio-vascular Endurance Paksa: Pagpapalakas ng Cardio-vascular Endurance. Hal.4 Kagamitan: 3 lubid. masayang tugtugin A. Paglalapat: y Pangkatin ang klase sa 2.B.ARALIN 18 I. Pagpapahalaga: Paupuin ng pabilog ang mga bata. Nagiging malakas ang katawan at kaya ang anumang gawain at laro. 3. . Ang unang makatapos ay siya ang panalo. IV. 2 upuan. Paglalahad: Anong bahagi ng katawan ang Cardio-vascular? Anong pag-iingat ang dapat isaalang-alang para mapanatili ang kaayosan nito? 2. Itanong: -Anong grupo ang unang nakatapos? -Ano ang sekreto nila bakit nakatapos sila agad? -ano ang dapat isaalang-alang kung sasali sa palaro? Talakayin ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kaangkupang pisikal. Layunin: 1. II. Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. Sangunian: PELC I.

Pambabae Tumuntong sa silya at humawak sa baras. y Pagpapalakas ng braso.awit The Farmer in the Dell . Counterclockwise 8cts. C. Ang baba ay lagpas sa baras.pagbabaras II. b) Ibaluktot ang siko at bataking pataas ang katawan hanggang sa ang baba ay lumagpas sa baras. silya III. Paksa: Panlalaki Pambabae Sangunian: Kagamitan: -Pagbabaras (pull-ups) -Pagbabaras ng nagbaluktot ang siko (Flexed-Arm Hang) PELC I. ARALIN 19 I. A.B. c) Ibaba ang katawan ng nakabitin parin at ulitin ang (b) hanggang makakaya. Higpitan ang hawak sa baras habang inaalis ang tuntungan.4 katamtamang taas ng baras (di sasayad ang mga paa) Stop watch. Bumitin sa baras na tuwid ang bisig at katawan. Isang pagsubok lamang ang gagawin. Panlinang na Gawain: 1. Layunin: Naisasagawa ang mga wastong paraan ng pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal.  a) b) c) 2. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Pampasiglang Gawain: Arm circling (clockwise 8cts. Pagsasagawa: Ipagawa nang isahan ang pagbabaras. Pakitang-turo  Panlalaki a) Humawak ng baras na ang mga palad ay nakaharap sa katawan. Itala ang oras na itatagal sa pagbitin nang nakalampas ang baba sa baras. Itala kung ilang ulit ang nagawang pagtaas at pagbaba.Ang malakas at malusog na katawan ay may resistensya sa sakit.) B.

mabagal na pagjogging o pagtakbo Katamtamang pagtambol. tuhod at katawan. Panlinang na Gawain: 1. Panimulang Gawain: Pagpapaikot ng bisig. B. katamtaman ang bilis at mabilis. Pagsasagawa ng mga bata. 3. III.katamtamang bilis ng pagjogging o pagtakbo y Magtakda ng pamulaan at panapos na guhit na kung saan may silya. Pahanayin ang bawat pangkat sa harap ng pamulaang guhit. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor nang may iba t-ibang bilis tulad ng: y Mabilis na pagtakbo y Katamtamang bilis ng pagtakbo y Mabagal na pagtakbo II.A.ARALIN 20 I. Pagtatakda ng pamantayan. 4. Iikot . Paksa: Mga Kasanayang Lokomotor na May Iba t-ibang Bilis. Paglalahad ng Gawin: Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol sa pagjogging sa lugar at sa pagtakbo ng mabagal. Balik-aral: Anu-ano ang iba t-ibang kilos ng lokomotor? 2. Ang pagitan nito ay 20 metro. katamtamang bilis. Sangunian: PELC II. Halimbawa: Mabagal na pagtambol. at mablis na paagtakbo ayon sa naririnig na pagtambol ng guro. (Arm circling. knee rotation and trunk twisting) Pagsunod sa bilis ng pagpalo ng tambol habang isinasagawa ang jogging in place . Pangkatin ang klase sa apat ng salisihang magsasagawa ng pagsunod sa palo ng tambol.1 Kagamitan: Tambol Mga Gawain: A. y Sa hudyat ay isasagawa ng pangkat 1 ang mabagal.

II. Sangunian: PELC II. Panimulang Gawain: Isagawa ang jogging in Place ayon sa bilis ng pagtambol. 2. 3. III. C. Pagpapahalaga: Nasusunod ba ang mga pamantayang itinakda? Aling pangkat ang nakasunod ng maayos sa bilis ng pagtambol? ARALIN 21 I.2-3 Kagamitan: tsart ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon. . Halimbawa: Mabagal na pagtambol mabagal na pag-jogging Katamtamang pagtambol katamtamang bilis ng pag-jogging Mabilis na pagtambol mabilis na pag-jogging B. Paglalahad ng mga gawaing ginagamitan ng kilos lokomotor na may iba t-ibang direksyon sa tsart. Patatakda ng pamantayan.isang awit IV.A. Panlinang na Gawain: 1. Pangwakas na Gawain: Quieting activity. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang direksyon. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang direksyon. Mga Gawain: A. Pagsasagawa ng ehersisyo.y ang pangkat sa silya sa panapos na guhit at patuloy na tatakbo pabalik. Ganito rin ang gagawin ng iba pang pangkat.

ARALIN 22 I. Layunin: Naisasagawa ng wasto ang mga kilos lokomotor ng may iba t-ibang diin/lakas tulad ng: mabagal na paglakad katamtamang bigat ng paglakad magaan na paglakad II. Pangwakas na gawain: Quieting activity isang awit IV. Sangunian: PELC II.A. paglakad o pagmartsa Katamtamang diin ng pagtambol katamtamang bigat ng pagmartsa Madiin o malakas na pagtambol mabigat na pagmamartsa B.Isagawa ang sumusunod na ehersisiyo na sinasaliwan ng tugtog: a) Humakbang pasulong (4 bilang) b) Humakbang paurong (4 bilang) c) Kumakandirit pakanan (2 bilang) d) Kumakandirit pakaliwa (2 bilang) e) Umikot ng dalawang beses C.3 Kagamitan: tambol Mga Gawain: A. Panlinang na gawain: III. Halimbawa: Marahang pagtambol magaang. Paksa: Mga Kilos Lokomotor na May Iba t-ibang Diin/Lakas. Panimulang Gawain: Pagsunod sa diin o sa lakas ng pagtambol. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin alin ang di nasunod? Ano ang dapat ninyong gawin sa susunod na pagsasagawa ng mga laro o ehersisiyo. .

. Panimulang Gawain: Pag-awit ng Paru-parong bukid nang may kilos o paggagad sa kilos ng paru-paro at sa iba pang isinasaad sa awiting ito. pagsasagawa ng mga kilos pang-isports at sa mga gawain. Pagsasagawa ng laro / ehersisyo. Halimbawa: Marahang pagtambol marahang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Madiin o malakas na pagtambol mabigat na paglakad 2. III. Pagtatakda ng pamantayan. Pagpapahalaga: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Alin ang di nasunod? ARALIN 23 I.A. II. 3. Sangunian: PELC II. Paksa: Mga Kilos Lokomotor sa Pagbibigay Kahulugan. C.magaang paglakad Katamtamang diin pagtambol katamtamang bigat ng paglakad Mariin o malakas na pagtambol mabigat na bagsak ng paa sa paglakad Isagawa ito ng lahat ng pangkat. paggagad sa kilos ng hayop. Paglalahad ng isang pang gawain sa pagsunod sa diin ng pagtambol sa paglakad. Salisihang magsasagawaang mga pangkat na nakaharap sa pamulaang guhit.5 Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Quieting activity isang awit IV. y y y Pangkatin sa apat ang klase. Susundin ang diin ng pagtambol Halimbawa: marahang pagtambol . Sa hudyat ay lalakad ang mga bata papunta sa panapos na guhit at iikot pabalik. Layunin: Nagagamit ang mga kilos lokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit.1. Gamitin muli ang pamulaan at panapos na guhit na may pagitang 20 metro.

3.1 Mga Kagamitan: Yellow Flag Blue Flag cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Layunin: Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at dilokomotor. ARALIN 24 I. Paggagad sa mga kilos ng hayop 2. long way to run III. Pagsasagawa ng mga kilos na pang-isports katulad ng pag. II.spike ng bola sa larong volleyball. Pagsasanay: Pagpapangkat sa tatlo ng klase. tumakbo ang pusa sa loob ng bahay Tumalon aso loob ng bahay. D. Paksa: Kumbinasyon ng Kilos Lokomotor at Di Lokomotor. Pagsasagawa ng mga gawaing katulad ng pagpipinta. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng Gawain 1.B.a drop of golden sun Mea name i call myself Fara long. Pangwakas na Gawain: Quieting activity Awit na may kilos Mga Alagang Hayop Lumipad. . Sangunian: PELC II. C. Panimulang Gawain: Ipaawit: Doa deer a female deer Ray.B. ang ikalawang pangkat sa Gawain 2 at ang ikatlong pangkat ay ang Gawain 3. lumipad ang ibon sa itaas ng puno Tumakbo (2x) ang pusa (2x) Tumakbo. Paglalahad: Ang mga kilos ay magagamit ninyo sa pagbibigay kahulugan sa awit at iba pang gawain tulad ng sumusunod: 1.

.2. ARALIN 25 I. B. Pag-iskape Laro: .Soa needle falling thread Laa note to follow so Tia tea with jam and bread That will bring us back to do. Paksa: Kumbinasyong Kilos Lokomotor at Di-Lokomotor. May hawak itong Yellow at Blue Flag.1 . .Kung sino ang nagkamali ay siyang susunod na taya. Pangwakas na Gawain: Ang mga bata ay nasa pabilog na posisyon. Panlinang na Gawain: Alin sa mg asumusunod ang kilos-lokomotor at di-lokomotor? a. Sangunian: PELC II. Pagdausdos f. .Ang mga bata ay nakakalat sa palaruan. Pag-unat ng kamay c. Pagtalon sa lunan b. Pagkandirit d.B. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos-lokomotor at di-lokomotor sa mga laro at relay. Paglakad e. Pagpapahalaga: Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Kasunduan: Nasunod ko ba ang galaw lokomotor at di-lokomotor? V. II.Magtalaga ng isang bata na magiging taya.Kapag ipinakita ng taya ang blue flag. C. ang mga bata ay magtatakbuhan at kapag yellow flag ang mga bata ay kakandirit. Talakayin: Ano ang mga galaw na ating binigyang pansin? Sino ang maraming beses na naging taya? IV.

Hatiin sa dalawang pangkat ang klase. .Ang huling nakatanggap ng bola ay tatakbo sa harap at ulitin ang pagpasa. Mga Gawain: A. . y Biglang papatayin ang tugtog.Kung sino ang natapos ang panalo. . II. Pagpapahalaga: Kailan ginagamit ang pamamaraang pagpasa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng laro? V. B. Layunin: Nagagamit ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga gawaing may ritmo. Panlinang na Gawain: Anong mga laro ang kadalasan ay may pasahang ginagawa? Anong tulong ang naibibigay ng pamamaraang pagpasa? . .Ulit-ulitin ang laro hanggang sa lahat ng bata ay naisagawa ang tuntunan. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Kung kanino nahinto ang bola ay may parusa. Pangwakas na Gawain: Anong grupo ang unang nanalo? Bakit madali silang nakatapos? IV.Sa hudyat ng whistle. C. y Ipapasa ng mga bata ang bola paikot na sinasaliwan ng tugtog.Sa bawat pangkat ay may tig-iisang bola Pormasyon: . ipapasa ang bola. . Panimulang Gawain: y Pabilog ang porma ng mga bata. ARALIN 26 I.Mga Kagamitan: Volleyball Whistle cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.

V.6 . II. Sangunian: PELC II. d. Panlinang na Gawain: Bakit maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa sayaw? Ano ba ang naitutulong nito sa katawan natin? Isagawa ng may saliw ng masiglang tugtugin: a. Ibaluktot ang 2 tuhod. Mga Gawain: A. Pangwakas na Gawain: Anong hakbang ang mahirap gawin? Anong dapat gawin para matutunan ang mga hakbang na iyon? Pagpapahalaga: Bakit kailangan nating matutong sumayaw? Anong pagkakaiba ng modernong sayaw sa ibang uri ng sayaw? Kasunduan: Gumawa ng kumbinasyong hakbang sayaw na kilos lokomotor at di-lokomotor. ARALIN 27 I.B.A. Humakbang ng 4 beses paatras. Umikot ng pakanan / pakaliwa. Panimulang Gawain: Pasayawin ang mga bata ng isang modernong sayaw. IV. Ulitin na sinisimulan ng 4 na hakbang pasulong.2. C.Sangunian: Mga Kagamitan: III. Naisasagawa ang wastong pag-iingat sa pagsasagawa ng mga kilos lokomotor. B.B. e. Layunin: Nakalilikha ng kombinasyong lokomotor at di-lokomotor sa pagpapakita sa paglutas ng mga suliranin. c. PELC II. Hayaan silang gawin ang mga gusto nilang steps. Ikandirit ang kanan. b. Paksa: Lokomotor at Di-Lokomotor. Tumayo ng may 4 na bilang.3 Mga Kagamitan: 6 na upuan .2 cassette at tape ng masiglang tugtugin.

Tatakbo ang unang manlalaro at dadaan sa pagitan na mga silya. Ulitin ng dalang beses. pagtakbo at pagbaluktot ng tuhod? V. d. Layunin: Nakatutuklas ng mga paraang gumagamit ng mga kombinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor sa mga kaugnay na ritmo.cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III.Gumuhit ng panimulang linya at panapos na linya na may 15 metro ang layo. . . Mga Gawain: A. . Pag-ikot ng leeg (kanan at kaliwa) b. Panimulang Gawain: Isagawa: a. Pagbaluktot ng tuhod. ARALIN 28 I.Ang matalong grupo ay may parusa. B.Hatiin sa 2 pangkat ang klase .Pagdating sa panapos na guhit ay isasagawa ang pagbaluktot ng tuhod na may 8 bilang. Pagbaluktot ng bewang (kanan at kaliwa) c. C. Pangwakas na Gawain: Alin sa mga kilos lokomotor at di-lokomotor ang ginawa nating laro? Sinong grupo ang natalo? Bakit sila natalo? IV.Tatakbong pabalik sa kanyang lugar at tatapikin ang unang manlalaro. .Bawat grupo ay may 3 upuan. . Pagpapahalaga: Anong kahalagahan ang ipinapakita ng laro natin? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng laro. Panlinang na Gawain: . .Hanayin ang dalawang grupo .Ulit-ulitin ang laro hanggang maubos ang bata. . Pagtakbo sa lunan.

Ipagaya ito sa mga bata. d. Iatras ang kanang paa ng 2 beses. Ulitin ang a. Pagwakas na Gawain: Anong nilikhang kilos ang mahirap gawin? Ano ang dapat gawin para matutunan ito? Anong grupo ang magaling sumayaw? Pagpapahalaga: Ano ang napapaunlad sa bata habang isinasagawa ang mga nilikhang kilos? Kasunduan: Mag-isip ng 2 nilikhang kilos at ituro sa mga kaklase. B. ARALIN 29 I. . Paksa: . Humakbang pakaliwa ng 2 beses. IV. Ihakbang ang kaliwang paa at idikit ang kanan. V.Practicum. Paksa: Nilikhang Kilos sa Payak na Ritmo. hanggang d. Layunin: Nagagamit ng wasto ang iba t-ibang kasangkapang pangkamay. Sangunian: PELC II.II. Humakbang pakanan ng 2 beses. Panimulang Gawain: Tumawag ng bata at ipasagawa ang isang nilikhang kilos niya ayon sa saliw ng tugtog. Panlinang na Gawain: Ano ang napansin ninyo sa nilikhang kilos ng kamag-aral ninyo? Mahirap bang gayahin? Ipsagawa ang sumusunod ba hakbang na may tugtog: a. c. e. C. II.4 Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette III. b.Hatiin sa tatlong grupo ang klase . Mga Gawain: A. B.

1) Mga Kagamitan: 2 bao bawat bata drum Mga Gawain: A.Bawat bata ay may hawak na bao sa makabilang kamay.Ipapalakpak ng 2 beses (blg. (blg. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang ating activity? Anong tunog ang ating nilikha? III. C. (Blg. pompoms) Anu-ano ang mga naitulong nito sa mga bata? . . IV. Isagawa: . patpat. 5 at 6) . (R and L) c) Pagtakbo sa lunan 16 cts.C.Sangunian: Mga Kasangkapang Pangkamay. b) Pag-ikot ng beywang 8 cts.E. B. Philippine Elementary Learning Competencies (PELC II. Ulitin ng 2 beses. Pagpapahalaga: Ano ang dapat isaalang-alang para hindi magkamali sa paghampas ng bao? Kasunduan: Nasunod ko ba ang lahat ng tuntunin? ARALIN 30 V. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga kagamitang pangkamay ang ginagamit sa P.Pagtamain ng dalawang bata ang kanilang kaliwang kamay. 7 at 8) Ulit-ulitin hanggang magign mabilis. drumbells. .Pagtatamain ng dalawang bata ang kanilang kanang kamay. Panimulang Gawain: Isagawa: a) Pagbaluktot ng leeg. 1 at 2) .? (bao. 16 cts.3 at 4) .Iikot ng 2 beses ang alin man sa dalawang bata (salitan) (blg. bilao.Parisin ang mga bata.

Idiin ang dalawang kamay sa likod at dahan-dahang itaas ang mga paa . half-knee b. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panlinang na Gawain: Ang sumusunod ay ang mga kasanayang panghimnasyo: a. . Knee raising c. b. itaas ang kanang tuhod at dahan-dahang ibaba.Umupo sa sahig as in long sitting position . leg raising Ipakita ang tsart na nagsaad kung paano isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo. Paksa: Kasanayang Panghimnasyo. a. Layunin: Naisasagawa ang mga batayang kilos at panimulang kasanayan at himnasyo. Pagtakbo sa lunan Gawin ito ng 2 beses na may 16 cts.Bumilang ng 8 cts. III. Panimulang Gawain: Isagawa ang isang pampainit na gawain: (Warm up) a. Long Sitting . Half-Knee Stand . Pag-ikot ng braso c. Knee Raising Tumayo ng tuwid.1) Mga Kagamitan: tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Pag-ikot ng tuhod e. Long sitting d.Bumilang ng 16 cts.Bumilaang 16 cts. Ulitin ito sa kaliwa ng may 16 cts. c. Leg Raising . Pag-ikot ng leeg b. B.Iluhod ang kanang paa at ang kaliwa ay nakaunat . II.A. Pag-ikot ng beywang d.Umupo sa sahig na nakaunat ang paa ng tuwid (trunk straight) . Bago iluhod ang kaliwa d.I.

Ibaluktot ang katawan sa harap. Paindayugin ang mga bisig nang pakanan at pakaliwa. Layunin: Naisasagawa ang mga payak na ehersisyo na gumagamit ng panimulang kasanayang panghimnasyo. Ibaluktot ang siko Ibaluktot ang tuhod. 4. Iunat at itaas ang mga bisig sa harap iagalaw ng pataas at pababa. Pangwakas na Gawain: Anong nararamdaman ninyo sa katawan habang isinasagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Mahirap ba? IV. 3. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Ulitin ng 16 blg. 16) 2. 1. . Paksa: Ehersisyo sa Kasanayang Panghimnasyo. V. II.2 p27) Tayo ng Magpalakas. Panlinang na Gawain: Isasagawa ang ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo. III. (blg. Panimulang Gawain: Nag-eehersisyo ba kayo? Ano ang tamang oras ng pag-eehersisyo? Bakit kailangan ang ehersisyo sa katawan? B. Patnubay ng Guro Mga Kagamitan: cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A.C. Pagpapahalaga: Kailan dapat isagawa ang mga kasanayang panghimnasyo? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga kasanayang panghimnasyo? ARALIN 31 I. Iunat ang tuhoa at siko. Iunat ang binti.A.

Lakad-manok Nasubukan niyo nab a ang mga ito? .4 p28) Mga Kagamitan: Tsart III. Pag-ikot ng tuhod. Gawin ito ng 2 beses na may 16 bilang. B. Pag-ikot ng leeg. Pagpapahalaga: Kalian dapat simulan ang pag-eehersisyo.A.Maaaring paindayugin sa ritmo ng 1-2-3-4. C. Pagtakbo sa lunan. Pag-ikot ng beywang. b. (pakanan/pakaliwa) c. ARALIN 32 I. d. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga ehersisyo na may kasanayang panghimnasyo? V. Lakad kuneho c. Layunin: Naisasagawa ang mga pang-isahang stunts nang may panimbang. Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga instant kadalasang ginagawa ng isahan? a. Pangwakas na Gawain: Aling ehersisyo an mahirap gawin? Bakit sumakit ang mga kalamnan natin? IV. Paksa: Pang-isahang Stunts Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. II. Lakad-bibe b. Panimulang Gawain: Isagawa ang sumusunod na ehersisyo: a. Mga Gawain: A.

V. Ibaluktot ang mga siko at tuhod 2. Patnubay ng Guro. Layunin: Naisasagawa ang pang-isahang istant na nagpapaunlad ng kalambutan ng katawan. Ibaluktot ang tuhod at lumakad. Itaas ang mga kamay sa harap ng dibdib 3. Lumundag-lundag ng pasulong. Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng pang-isahang istant? ARALIN 33 I.p. Lakad-manok 1. b. Ilagay ang dalawang bisig at kamay sa likod.Ipakita ng tsart na may tuntunin: a. C. Paksa: Sangunian: istants (Pang-isahan) Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. 2. Ibaluktot ang mga tuhod 3. (Flexibility) II.A. . Pagkrusin ang mga bisig sa harap c. Pangwakas na Gawain: Anu-anong mga bahagi ng katawan ang naeehersisyo sa katatapos ng istant? IV.4) Tayo ng Magpalakas. Panimulang Gawain: III. Lakad-bibe 1. Pagpapahalaga: Kailan dapat simulan ang pagsasanayng pang-isahang istant. Lumakad ng patingkayad 2. Ito ang buntot ang buntot at pakpak. Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette Mga Gawain: A. Lakad-kuneho 1.

Lakad-alimango 1. Pangwakas na Gawain: Mahirap bang isagawa ang lakad-alimango? Anong bahagi ng katawan ang nais paunlarin? IV. Lakad-Bibe b.A.Isagawa ang sumusunod bilang pampainit na gawain: a. Lakad-manok c. Pagpapahalaga: Kailan nagagamit ang mga stunts na may lambot ng kalamnan? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tuntunin ng lakad-alimango? V. 2. Idiin ang dalawang kamay patalikud sa sahig. II. lakas at kalambutan ng katawan sa pagsasagawa ng pandalawang instants. Lakad-kuneho B. Panlinang na Gawain: Ipakita ang tsart na may tuntunin ng Lakad-alimango. ARALIN 34 I. Layunin: Naipapakita ang mga koordinasyon. Tiyakin na balance ang timbang ng katawan. Paksa: Pangdalawang Istants Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Paatras na lumakad na parang alimango. C. 3.5) Mga Kagamitan: Tsart cassette tape (masiglang tugtugin) cassette .

4. Panlinang na Gawain: 1.III. Saliwan ng tugtog. Ulitin hanggang maging madaling isagawa. 2. 1. Mga Gawain: A. Paglalahad: a) Pagbasa sa tsart ng mga paraan ng pagsasagawa ng Chinese get-up b) Pakitang-turo ng mgapiling bata c) Pagsasagawa ng istant na ito. C. 3. Paksa: . Dahan-dahang tumayo ng sabay. Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. Pangwakas na Gawain: Ano ang dapat isaalang-alang para medaling isagawa ang Chinese get-up? IV. ARALIN 35 I. Panimulang Gawain: Ipaawit ang Leron-leron Sinta na magkahawak-kamay paikot. II. Pagganyak: Ano ang pagkakaiba ng isahang istant sa pangdalawang instants? Ano ang halimbawa nito? Chinese get-up. B. Sabay na tatayo ang dalawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng parehang paa. Pagpapahalaga: Kailan magagamit ang ganitong instants? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng Chinese get-up? V. Nakaunat ang mga paa at naka-lock ang mga braso. Sumali sa pag-awit. Magkatalikud na nakaupo ang magkapareha. 2.

Layunin: Naisasagawa nang may kasanayan ang mga batayang hakbang pagsayaw at ang mga kombinasyon. ARALIN 36 I. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Panimulang Gawain: Isagawa: a. pag-ikot ng saking b. pagbaluktot ng tuhod c.33) Mga Kagamitan: Tsart ng mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsayaw III. IV.Kasanayan/ Batayang Posisyon ng Paa. Isa-isahin ang mga bata hanggang matutunan. Pangwakas na Gawain: Isagawa ng sabay ang batayang posisyon ng paa at kamay. Pamamaraan: A. paglundag sa lunan Ulitin ng 2 beses B. .B. Gawin itong paligsahan. Isagawa sa harap ng mga bata. Panlinang na Gawain: Saan kayo kadalasan nakakapanood ng mga sayaw? Anu-anong bahagi ng katawan ang ginagalaw kapag sumayaw? Ipakita ang tsart ng may guhit na batayang posisyon ng paa. Pagpapahalaga: Bakit kailangan matutunan ang iba t-ibang kasanayan ng paa? Kasunduan: Nasunod ko ba ang tamang posisyon ng paa? V. (kaliwa t kanan) C. 1 p.

Gawin ito kaliwa at kanan. Side step d.idausdos ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa. c. Sangunian: Philippine Elementary Learning Competencies (PELC III. Brush step e.ihakbang ang KN paa pasulong at idikit ang KL paa sabay hakbang ng KN.Ipakita ang tsart na nagsaad ng hakbang sayaw.II. III. e.ihakbang ang KN paa sa harap at idikit ang KL paa.Isa-isang ituro hanggang maisagawa ng mga bata nang maayos. Panimulang Gawain: Isagawa: Pahanayin ang mga bata at pamartsahin paikot ng room. b.33) Mga Kagamitan: Tsart Cassette at tape ng masiglang tugtugin. Close step. a. Change step .B. -Gawing paligsahan ang pagsasagawa nito. Touch step b. Pamamaraan: A. Slide step. Touch step. Change step. . Close step c. d. Brush step. Pangwakas na Gawain: Anu-ano ang dapat isaalang-alang habang isinasagawa ang hakbang sayaw? Mahirap bang gawin ang mga hakbang sayaw? Anong grupo ang madaling natuto? . Panlinang na Gawain: Anu-ano ang mga hakbang sayaw sa ritmong 2/4? a.isagi ang KN paa sa harap ng KL paa. Ang mahuling huminto at piñata na ang tugtog ay may parusa. Paksa: Hakbang Sayaw sa Ritmong 2/4. B. pakaliwa t kanan na sinasaliwan ng tugtog. C. 2 p.idikit ang KN sa harap at ibalik sa KL paa.

Pagpapahalaga: Bakit dapat matutunan ang iba t-ibang hakbang-sayaw? Kasunduan: Nasunod ko ba ang mga tuntunin ng hakbang-sayaw? V. .IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful