PANGALAN: ________________________________

FILIPINO HAND-OUTS (PAGKAKALTASNGPONEMA AT PAGLILIPAT DIIIN) Paglilipat-diin

Pagkakaltasngponema  Nagaganapangpagbabagoitokun ganghulingponemangpatiningngs alitang-ugat ay nawawalasapaghuhulapi.  Mayroongpagkakaltas o pagtatangalngponema.  Ito ay angnangyayaripaganghulingpon emangpatinigngsalitang-ugat ay nawalakungnilalagayannghulapi. 

May mgasalitangnagbabagongdiinkapagnil alapian. Maaringmalipatngisa o dalawangpantigangdiinpatungonghulin gpantig o maaaringmalipatngpantigpatungongun ahanangsalita. 

Halimbawa:  takip + an = takipan = takpan  Sara + -han= sarahan = sarhan  kitil + in = kitilin =kitlin  tayo + na= tayna