Muhammad DEEDAT, Muhammad ALIF bin IV Sta.

Monica Modyulsa Filipino

Balangkas Ng Wika

PONOLOHIYA

MORPOLOHIYA Salitang-ugat + Panlapi + MorpemangPon ema

SINTAKS

Tunog

Pangungusap

(ponema)

(morpema)

Ponolohiya Bawatwikasadaigdig ay may kani-kaniyangsistemangtunog. Iyan ay upangbigyanngibayongdiinangbawatletrasaalpabetongsarili. Sapamamagitan din nito ay nabibigyanngmalinawnabigkastungosamagandangpanalita. Ponolohiyaangtawagsapagaaralngmgamahahalagangtunog.

Ponema PinakamaliitnaYunitngPonolohiya May dalawanguringponema: ponemangpatinigat ponemangkatinig.Anglimangkatinig ay anga, e,i, o atu. Angmgakatinignaman ay angb, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, ng, p, q, r, s, t, v, w, x, y at z.Angponemangimpit ay binibigyanngpanandang/?/. Ito ay itinuturingnaponemasapagkatmakakapagpabagongkahuluganngsalita. Kapagnabagoangponema, nagbabagorinangsalita at gayundinangkahulugannito. Ang dating 20 letrangabakada (nangayon ay 28 na) ay may 21 ring ponema. Angkaragdagangtitiksaatingalpabeto ay hiniramnatindahilsapangangailangan.

Morpema Pinakamaliitnamakabuluhangyunitngponema. Binubuoitongisa o higit pang ponema. Morpolohiyaangtawagsamaka-aghamnapagaaralnito.

Kung minsan ay naaalis at napapalitannamanngibangtitik. 8. Halimbawa: saradhan -> sarahan -> sarhan -> sarhi May-angkad kamo (winikamo) teka (maghintayka) hamo (hayaanmo) tena (tayona) kako (winikako) tamo (tingnanmo) Maysudlong may pantignaidinagdagsahulihannitoparamadalingbigkasin. 4. 5. 3.PagbabagongMorpoponemiko 1. bigay + -an -> bigayan -> bigyan bukas + -an -> bukasan -> buksan Maypalit angisa o dalawangtitikngsalita ay napapalitan Halimbawa: tawa + -han -> tawahan -> tawanan Maylipat may paglilipatngtitik o tunogbukodsa may nakakaltasnatitik Halimbawa: talab + -an -> talaban -> talban -> tablan tanim + -an -> taniman -> tanman -> tamnan Maypaningit may dagdagnatitik o tunogna/n/ Halimbawa: -> balisahin balisanhin Maypungas may nabawasnailangtitik o tunogsaunahanngsalita Halimbawa: magpakuha -> pakuha Maykutad angpandiwangiwansapagkat may nakaltasnapantigsahulihan iwanan . Anghulaping han ay sinudlunganngisa pang hulaping an. 6. Halimbawa: antabay -> antabayan -> antabayanan inom -> inumin -> inuminan balasa -> balasahin -> balasahanin . Maykaltas may titik o tunognanaaalis Halimbawa: 2. 7.