1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

3 -.3 :.. . 8.9.2:.5 $!.3 .8.4-4 . 9. 5.35.34-4 .. 334 54 .8. 5. 5.3 !.4 !.. 8.2.. . 3 2.3 93.8.98. .2.2. . 5..33.39./.3 3.33.34-4 5.3:3:8.2:34 3 82:34 .2:..5. !.9. ..

9.43 5. 9. 3 5.3.3 5.34 .548 3 5. . .9.8.2...343 3.33.3 8..49 8.3/.48. $-:. 8:2.3 %:7.3 .

 .::.38.3..:8.3 .5.33 !.33.

 / !.35.5..33. .2:34 !# .::.293.3 3..7 . .8. ! .9.2. - .335.35.::. .2:.3.5.5.3$-:.3 3.33..3 .2..3.382:34 . !.!. $2:3445...34-4 .335.

.9:7. !& 4! .::.33.33 5.293.43 .33.3 .3..

           .

. / !.2:.2.335.7 .5. .3. .293.3. $2:3445.35..8.335. ! . - ...5..3 .35.2. .::.33.5.3 3.!.3 3.2:34 !# .382:34 . !.3$-:.34-4 .33.9..::.

..43 .293. !& 4! .::.33 5.33.33.3 .9:7.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful