1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

2:.5 $!.5.35.2.2:34 3 82:34 .3 :.2.3 3. 334 54 . .3 -. 5.. !. 5. 3 2. . .34-4 5.34-4 .33.98... . 9.4-4 . .39. 8.8... 8.3 !.9.4 !.3:3:8.33.8..2.3 93.9.2:. 5./.3 . 5..8.

3/.3 8.2. 9.. $-:.3 %:7.9. ... 8:2.34 .3.33.8.49 8.9.3 5.48.548 3 5. .343 3.3 . 3 5.43 5.

33 !.::.:8.38..33. .5.3 .3.

 . ...293.2..35.8.5.!.2.::..5.33.34-4 .3 3.2:. $2:3445.2:34 !# .7 .::..3$-:.382:34 .35. - . ! . / !.33. .3.3 3. !.3.335..9.3 .5.335.

3.33 5.33.9:7.33.43 .::.3 ..293.. !& 4! .

           .

35. ..33.34-4 . - .. .!.3.5.3 3.::..2:34 !# .2.9.35.. $2:3445.382:34 .2.5.3.3$-:.335..2:.3 .::.8.335.3 3. / !.. ! .293.5. !. .7 .33.

9:7.43 .3.33 5. !& 4! .293..33.33.::.3 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful