1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

34-4 . 5. .9. 5.8.8.2:. 3 2. .3 3. ..3:3:8. 9./..5.5 $!. 5.3 :. .39.98.9..4 !.3 93.2. !.8. 5.2. 8. 334 54 .33..35.3 !.33.3 -.2:34 3 82:34 ..3 . 8.2:.2.34-4 5.. .4-4 ..

.3.3 .343 3.3/. 8:2.48.34 ..9.9. 9. $-:. ..3 5.49 8.8.3 %:7. 3 5.548 3 5..33.3 8.43 5.2.

 .3 .:8.3..33.38.33 !.::.5.

2:.5.33. .3$-:.::.2. ! .35..33.9. .. - .!.7 .3 ..::.3.34-4 .2.8..3 3. !.2:34 !# .382:34 .3.293.3 3.335. / !. $2:3445.. .5.5..335.35.

::.33.293. !& 4! .33.3.3 .43 ...9:7.33 5.

           .

3 .293.5. - .2.5...::.33. ! .2:34 !# . !.3$-:.8..2:. $2:3445.3.3 3. . .2.33.335.9.35.3.335.5.7 .3 3.35.::..!.34-4 ..382:34 . . / !..

33 5.33.3..::. !& 4! ..9:7.43 .293.33.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful