1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

2:34 3 82:34 .8..3:3:8. 334 54 .8. . 5.9. 8.9. !.3 .98. 3 2.3 3.33.. 5.3 !.2. .2:./. .5.3 -.2:..2..34-4 .3 :.34-4 5.3 93. 8. 5.39..8.4-4 . 9.35..33. .4 !. .. 5.2.5 $!.

2.49 8.8.3.3 . $-:. 9.343 3.3 8. 3 5.9.3/..9.3 %:7.43 5.48. . .3 5...33.548 3 5.34 . 8:2.

3.33.5.38. .::.3 .:8.33 !..

 .5.33..335. .5.2.3.35.3$-:.293. - ..335. $2:3445.::.2.9.3 .2:34 !# ..!.33. !. / !.3 3.7 ..2:.35.3 3.34-4 .5. ! .. .8..382:34 .3.::.

33...9:7.43 .33 5.33. !& 4! .3 .3.293.::.

           .

34-4 . - .::.35.3.3 3. $2:3445.2.3.2.33.5.8.::.. / !. ! .35. !.2:34 !# .3 3...293.33.335.335.382:34 . .5... .2:.5.!.3 .9.. .3$-:.7 .

43 .33.3 .::.33. !& 4! .293..9:7.3.33 5..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful