1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

33. 8.3:3:8.2:34 3 82:34 .34-4 5.5.2:. 8.8.39.35..3 !. 334 54 .4 !.33..3 :.2.. 5.9. ..4-4 .. .3 3.34-4 ./. !. .3 93. .9. 5.8.2. 5..8.. 5.3 -.98.2.5 $!. 9.3 .2:. . 3 2.

3 8..3/.3 5.343 3. 9.8.2.3 .9. 8:2.34 .548 3 5.. .3..3 %:7.48.49 8. 3 5. .33.43 5. $-:.9.

3.::. .38.33..3 .:8.33 !.5.

!.8.335.::.35.9.293. / !.7 .2.. $2:3445.35..3 3.. .34-4 ..3 .5.5. . .382:34 .33.3 3.3$-:.5.. - .2.2:..335.::. !.2:34 !# . ! .3.3.33.

3 .::. !& 4! .33.9:7..43 ..33.33 5.293.3.

           .

33..3. / !.7 .3$-:.35.2.3 3.::..5.335.9.2:.33.5.382:34 .. .2.8.. . $2:3445. !..335.::. ! .3.!.5.293..3 .2:34 !# .3 3. .34-4 . - .35.

33.293.9:7.3 ..::..33 5.3. !& 4! .43 .33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful