1.

Ang mga niIikha ay ipinagkatiwaIa aa atin
ng MaykapaI.
$Inuno o Paksa ÷ pangngaIang pinag-
uuaapan aa pangunguaap.
2. 8i PamuIak Manobo ay dakiIang bathaIa ng
mga Bagobo.
Kaganapang PansInuno
>PangngaIang aumuaunod aa panandang ,
>Ito at ang aimuno ay tumutukoy aa iiaang tao
o bagay.
. PamuIak Manobo, ipadaIa ninyo po ang
uIan.
Pantawag
>pangngaIang tinatawag aa pangunguaap
4. 8i PamuIak Manobo, ang bathaIa ng mga
Bagobo ay mapagmahaI aa tao.
Panuno
>Ang aimuno at iaa pang pangngaIang naaa
pakaa ay iiaa Iamang
.Nagtayo aiya ng pamayanan aa 8ibuIan.
%uwIzang Iayon
>pangngaIang pagkatapoa ng pandiwa
>aumaaagot aa tanong na ano
Bukaan aa pahina 1
'KaukuIan ng
PangngaIan'
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.
1. 1
2.
. 1
4. 1
. 1
6.
. 2
8. 1
9.
10. 2
1. PALAGYO ÷ kaukuIan ng pangngaIang
ginagamit na
a. 8imuno o pakaa
b. Kaganapang panaimuno
c. Panawag
d. Pamuno
2. PAARI ÷ kaukuIan ng pangngaIang
nagpapakita ng pagmamay-ari
HaI. Kay PamuIak Manobo ang 8ibuIan.
. PAUKOL o PALAYON ÷ kaukuIan ng
pangngaIan na ginagamit na tuwirang
Iayon.

3 !.8.4 !.2:34 3 82:34 .4-4 .2:..3 93.39. 5. !.2.8. .34-4 5. 5.. 334 54 .35.33.98.2.5 $!./. . .3 .9....3 :.33. 9.5.3 3..8.3:3:8. 3 2.9.2. 8.2:.3 -. . . 5.. 5.34-4 . 8.

34 .43 5.33.3 .49 8.548 3 5.48.9. $-:. 9. .343 3. 8:2..3 8..9.3 5.3 %:7.8. . 3 5.3.3/.2..

::.38. .5.3 .3.:8.33 !..33.

.335.8.2:34 !# . - .9.33.!.2.::.7 .3$-:.3 3. .3. !.382:34 .33.335.35.5.34-4 .5.3. ! ..35.3 3.5. $2:3445.2.... . . / !.293.3 .::.2:..

293.3..3 ..33 5.9:7. !& 4! .43 .33.33.::.

           .

293.9.!.35. .33.3. / !. ..3 ..8.7 . - .3 3.2:34 !# . .5.3$-:.335..2:.. !.3.::.33. $2:3445.34-4 ..2.335. ! .5.35.3 3.2..::.5.382:34 .

.33.293.33.3 .3.::. !& 4! ..9:7.43 .33 5.