ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. at higit sa lahat. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa.550 araw. dagdagan ang kasiyahan mo. Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. Tanong na Dapat Pag-isipan. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. Sa magkabilang palugit. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Makipag. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata. Ang sabi sa Biblia. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw.interact ka sa nakasulat. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Talatang Dapat Tandaan. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan.

Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano.. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. propesyon. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. tulad ng Sariwang halaman. at kahit sa iyong kaligayahan. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay. kailangan mong magsimula sa Diyos." Mangangaral 4:9-10. kapanatagan ng iyong isip. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. ang mga ugat ay patungo sa tubig. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay. Dapat kang magsimula sa Diyos. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. mas marami ang bunga ng gagawin nila. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. nguni't ang matuwid ay giginhawa."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. at para sa Kanyang layunin. sabi nila sa akin. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay. Wala itong katumbas. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. mga ambisyon. Bertrand Russel. . Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Kawikaan 11. hindi mo malalaman kung para saan ito. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. Kung may ka-partner ka. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. Kapag nabuwal ang isa. nakikita man o hindi. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito. na ipapaliwanag ko sa apendise 3. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. patuloy pa rin itong mamumunga. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. kalakasan. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. Nangyari din ito sa akin. pati ang mga naghahari at namamahala. ang iyong Tagapaglikha. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. pelikula at mga seminar. .."Hindi ka makakarating doon mula rito. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. maitatayo siya ng kanyang kasama. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina.hindi mo makakamtan nang mag-isa.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin.

Ito ang ating owner's manual. hindi sa sikolohiyang popular. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. Ang sabi sa Biblia." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. matagal ka na Niyang iniisip. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. Sa pamamagitan ng Biblia. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. nagkukuro-kuro. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. ang buhay ay walang saysay. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ang sabi ng Biblia. hindi sa karunungan ng mundo. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Ang totoo.. manunulat. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. Alamin mo kung saan ka magaling. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. at intelektuwal sa mundo. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. kahit pa Cristiano ang may-akda. na hiwaga at inilihim. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Ang sabi ng Biblia. siyentipiko. marami ang talagang nagtatagumpay. Puntiryahin mo ang pinakamataas. Ito ay ang paghahayag o revelation. ". Ang totoo. Hugh Moorhead.aaral at ito ay may pinaggagamitan. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. ang ating layunin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. at ang ating kahihinatnan. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. Ito ang ginagawa ng karamihan. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Kapag sinabi ng isang tao.. Kung magsisikap ka. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay.. ang ating kabuluhan. ang ating pagkakakilanlan o identity. hindi ang kabaligtaran. Hindi ito isang self-help na aklat. Sila ay nagbabakasakali. kung ano ang dapat nating iwasan. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. Si Dr. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw.. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. Ang mga self-help na aklat. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. Bago mo pa naisip ang Diyos. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. lto ang itinanong niya sa kanila. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. Ang sabi sa Biblia. Ang una ay ang espekulasyon. Gawin mo! Maging disiplinado. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Huwag kang susuko. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ang totoo.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. Sa loob ng libu-libong mga taon. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. Magsama ng iba. kahit ang pina. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya.nanghuhula..

nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Ang nakamamangha pa. Sinasabi sa Biblia. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Hindi Siya nagkakamali kailanman. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. ang iyong buhok. ang buhay ay walang saysay. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. Sinasabi sa Biblia. Si Andrei Bitov. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala. at maging ang kasalanan.. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. ang kulay ng iyong balat.ay likhain Niya." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. ay nawalan ng kabuluhan. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! . mga libangan. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. Petersburg). habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. walang ilehitimong anak.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha.mga araw na sa akin ay itinakda. Ang totoo. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. at marami pang mga bagay sa buhay mo."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. hinintay Niya at inasahan ito. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. at ang iba mo pang mga katangian. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin.. nabuo ka na sa isipan ng Diyos. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. isang nobelistang Ruso. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. ang. Sinasabi sa Biblia. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina. Sinasabi sa Biblia. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Sinasabi sa Biblia. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. asawa. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao. nang wala pang anuman sa kanila. Ang lahat ay para sa isang layunin.

Ayon sa Biblia. anong mga aspeto ng aking personalidad. Thomas Carlyle    . Walang tama o mali."' Isaias 44. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob. "Ang Diyos ay pag-ibig. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. hindi ganoon kadali. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan.. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan. Upang maging ikaw. Hindi rin naman Siya nalulumbay. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. higit nating na. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Ikaw ay ikaw."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Dinanas mong sugat. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . Espesyal sa paningin ng Diyos." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. isang bagay na wala.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. upang puso mo'y hubugin. pinagmulan. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon.(na kanyang itinatag. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin. Si Dr. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. babae ka man o lalaki. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon. Kung walang Diyos. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. at Espiritu Santo — ay ganap. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Anak. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili. subalit lubos na mapagkakatiwalaan. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan.. Maging ano pa man ang iyong naiisip. Dinisenyo kang ganap. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. ayon sa Kanyang kagustuhan. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. ikaw ay bukod-tangi. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. O Kanyang sinisinta. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong. hindi niya ito nilikha na sira. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. isang taong walang kabuluhan. Ayon sa Roma 12:3. at wala nang iba. Di nagkamali kailanman ang Panginoon.

Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. . at namamahala sa mga bagay na ito. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. Nang magkasala si Cain.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. Kung magpapatali ka nito. Ang sabi ng Biblia. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Maraming tao ang kontrolado ng takot. Para sa kapakanan mo. mas magiging importante ako. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. 5. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. at buhay na hindi kasiyasiya. hindi ka mag-aani. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. kanilang mga kauri. guro. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. o nagmamartilyo. nagsasawa rin tayo sa mga ito. o pamahalaan. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. Ito'y mali. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. to control. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan. or to direct. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. 3. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. o ng isang mahigpit na pangangailangan. anak. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. at mas magkakaroon ng seguridad. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. mga pag-aasam na di makatotohanan." Sa mga diksyunaryong ingles. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan. ng isang bagay na malimit mong katakutan. asawa. Sa wikang Filipino.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. kumokontrol.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. Ang tatlong ito'y hindi totoo. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. Sa kasamaang palad. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. Sinabi ng Panginoon. May daan-daang mga pagkakataon. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. o kaibigan. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. Marami ang nasa hustong gulang na. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. mga bagay na pinahahalagahan. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. kontrolin. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. o ng dami ng iyong trabaho. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. Sinasabi ng Biblia. Ang sabi ni Jesus. o humahampas ng bola ng golf. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. na ang kasalanan ay tinakpan. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. mas importante. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises."' 4. tensiyon o stress na hindi kailangan. " 2.mas magkakaroon ka ng seguridad. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa." Nagmamaneho ka man ng kotse. magiging mas masaya ka. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. Ang sabi sa Biblia. Anuman ang sanhi ng kanilang takot.

Sinasabi ng Diyos.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . Kung wala kang malinaw na layunin. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. Ang sabi sa Biblia. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan.Sinabi niya. ' Ang sabi ng Biblia. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. matinding pagod. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. kinokontrol. Iniisip mo. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. relasyon.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. Puwede kang maging abala pero walang layunin. kayamanan. magpapabagubago ka ng direksiyun. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. o kasiyahan. Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. Si Job ay nagsabing. "May nagkukunwaring mayaman. Kung walang layunin. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. Sa Biblia. may nagpapanggap na dukha. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. "Ngayon. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. at walang patutunguhan. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon). Sa panahon natin ngayon. Sa katunayan. Huwag mong piliting gawin ang lahat. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. paglalaanan ng oras. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Ang kalat na liwanag ay mahina. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. at pag-aaway. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. "People live lives of quiet desperation. at pinamamahalaan ng Diyos. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. kundi buhay na walang layunin. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. At kung walang kahulu gan. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin.simbahan. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. " Huwag kayong magpakamangmang. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni ." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. ni isa ay wala kang matitiis. subalit wala naman. hamak." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. at iba pang mga panlabas na bagay. Hayaan mo akong mag-isa. walang layunin ang buhay. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. at mga pangyayaring walang dahilan. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito." Kung wala ang Diyos." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. ang buhay ay walang kahulugan. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. aktibidad na walang direksiyon. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. kahit na magaganda rin ito. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. Halimbawa." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. Bawasan mo ang mga ginagawa mo.isang buhay na ginagabayan.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. kasikatan. Kapag may kahulugan ang buhay. nagwawakas ng walang pag-asa. Natuklasan ni Dr. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. trabaho."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan.

Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Kapag natapos mo na ang aklat na ito. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. at nagnanakaw ng ating kagalakan. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob. "Kaya nga. "Ako ang daan. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas."" Sa kabutihang palad. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. at ang buhay. lakas. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. ang katotohanan. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. talino. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. Ang sabi ng Biblia. hindi ang sobrang pagtratrabaho. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. ang mga reputasyon ay kumukupas.Pablo."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. Sa kabilang banda.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. oportunidad. relasyon. ang siyang pumapagod sa atin. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. Ito ang huling pagsusulit mo. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    .. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. Pagkalipas ng ilang taon. umuubos ng ating lakas. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. at ang mga parangal ay nakakalimutan. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo."" Pangalawa. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan.