ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang. Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. Talatang Dapat Tandaan. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. dagdagan ang kasiyahan mo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Tanong na Dapat Pag-isipan. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta.550 araw. Makipag.interact ka sa nakasulat. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. Ang sabi sa Biblia. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. at higit sa lahat. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Sa magkabilang palugit. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw.

ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay.. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. kapanatagan ng iyong isip. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. ang iyong Tagapaglikha. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. . Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. sabi nila sa akin. at kahit sa iyong kaligayahan. Nangyari din ito sa akin. Bertrand Russel. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. Kawikaan 11. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin. Kung may ka-partner ka. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. mga ambisyon. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. nguni't ang matuwid ay giginhawa. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. Wala itong katumbas. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. tulad ng Sariwang halaman. maitatayo siya ng kanyang kasama. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia."Hindi ka makakarating doon mula rito. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. kalakasan.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. nakikita man o hindi. patuloy pa rin itong mamumunga.hindi mo makakamtan nang mag-isa.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. pati ang mga naghahari at namamahala. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Dapat kang magsimula sa Diyos.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. kailangan mong magsimula sa Diyos. ang mga ugat ay patungo sa tubig. na ipapaliwanag ko sa apendise 3. Kapag nabuwal ang isa. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. propesyon. pelikula at mga seminar. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. mas marami ang bunga ng gagawin nila. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. hindi mo malalaman kung para saan ito. . walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay." Mangangaral 4:9-10. at para sa Kanyang layunin. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh..

kahit pa Cristiano ang may-akda. lto ang itinanong niya sa kanila.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Puntiryahin mo ang pinakamataas. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Bago mo pa naisip ang Diyos. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. Kung magsisikap ka. Ito ay ang paghahayag o revelation. ang ating layunin. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. at ang ating kahihinatnan.. ang buhay ay walang saysay. at intelektuwal sa mundo. Huwag kang susuko.. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. Ang totoo. kung ano ang dapat nating iwasan. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Ang sabi sa Biblia. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay. nagkukuro-kuro. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. marami ang talagang nagtatagumpay. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. Sila ay nagbabakasakali. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. Ang mga self-help na aklat. hindi sa sikolohiyang popular. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. Ang sabi ng Biblia. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo.aaral at ito ay may pinaggagamitan. Kapag sinabi ng isang tao. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Sa loob ng libu-libong mga taon. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ang una ay ang espekulasyon. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan. Ang totoo. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. Ito ang ginagawa ng karamihan. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. kahit ang pina. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. na hiwaga at inilihim. Si Dr.. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay. hindi sa karunungan ng mundo. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. ang ating kabuluhan. Gawin mo! Maging disiplinado." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. Hugh Moorhead. matagal ka na Niyang iniisip. Ang totoo. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. ang ating pagkakakilanlan o identity. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. hindi ang kabaligtaran. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula.. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. Ito ang ating owner's manual. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. Ang sabi sa Biblia. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay.nanghuhula. Sa pamamagitan ng Biblia. Ang sabi ng Biblia.. Alamin mo kung saan ka magaling. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. manunulat. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Hindi ito isang self-help na aklat. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. Magsama ng iba. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya. ". Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . siyentipiko.

Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos.mga araw na sa akin ay itinakda. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. Ang nakamamangha pa. Sinasabi sa Biblia. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. asawa. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. Sinasabi sa Biblia. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. walang ilehitimong anak. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. ang kulay ng iyong balat. at di mo alam ang layunin ng buhay mo."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. ay nawalan ng kabuluhan. Ang totoo. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. ang iyong buhok.. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan.ay likhain Niya. Sinasabi sa Biblia. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. Hindi Siya nagkakamali kailanman. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. Sinasabi sa Biblia. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. hinintay Niya at inasahan ito." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. at ang iba mo pang mga katangian. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala. mga libangan. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin. nabuo ka na sa isipan ng Diyos. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay para sa isang layunin. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sinasabi sa Biblia. Si Andrei Bitov. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. nang wala pang anuman sa kanila. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. at maging ang kasalanan. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! . sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. Petersburg). Naisip ka na ng Diyos noon pa man. at marami pang mga bagay sa buhay mo." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin..Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. ang. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. ang buhay ay walang saysay. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. isang nobelistang Ruso. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente.

O Kanyang sinisinta. Maging ano pa man ang iyong naiisip. Dinisenyo kang ganap. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. higit nating na. subalit lubos na mapagkakatiwalaan. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. ayon sa Kanyang kagustuhan."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Hindi rin naman Siya nalulumbay." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. hindi niya ito nilikha na sira. "Ang Diyos ay pag-ibig. hindi ganoon kadali. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. Ikaw ay ikaw. Espesyal sa paningin ng Diyos. at Espiritu Santo — ay ganap. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan.. Walang tama o mali. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. babae ka man o lalaki.. isang taong walang kabuluhan. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin. Si Dr. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili. anong mga aspeto ng aking personalidad. at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. Upang maging ikaw. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Anak. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. Ayon sa Roma 12:3. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang .ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. Dinanas mong sugat. upang puso mo'y hubugin. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi. Thomas Carlyle    . at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. at wala nang iba. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan.(na kanyang itinatag."' Isaias 44.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Ayon sa Biblia. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Kung walang Diyos. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. pinagmulan. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. isang bagay na wala. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. ikaw ay bukod-tangi.

ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. 5. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. Sinabi ng Panginoon. o nagmamartilyo. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Marami ang nasa hustong gulang na. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. mga pag-aasam na di makatotohanan. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. mas magiging importante ako.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. na ang kasalanan ay tinakpan. kumokontrol. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. guro. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. " 2. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. or to direct. Sinasabi ng Biblia. Para sa kapakanan mo. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. tensiyon o stress na hindi kailangan. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. May daan-daang mga pagkakataon.mas magkakaroon ka ng seguridad. mas importante. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. 3."' 4. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. mga bagay na pinahahalagahan. anak. o ng isang mahigpit na pangangailangan. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. Sa wikang Filipino. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. o pamahalaan. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. magiging mas masaya ka. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan. Kung magpapatali ka nito. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises. kanilang mga kauri. kontrolin. Ang sabi sa Biblia. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. Nang magkasala si Cain. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito. asawa. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. at namamahala sa mga bagay na ito. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. Ang tatlong ito'y hindi totoo. o kaibigan. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. at mas magkakaroon ng seguridad. Sa kasamaang palad. to control. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. Ang sabi ng Biblia. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. at buhay na hindi kasiyasiya. o ng dami ng iyong trabaho. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide." Sa mga diksyunaryong ingles. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. o humahampas ng bola ng golf. Maraming tao ang kontrolado ng takot. nagsasawa rin tayo sa mga ito. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. ng isang bagay na malimit mong katakutan. hindi ka mag-aani. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. . Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. Ang sabi ni Jesus. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. Ito'y mali." Nagmamaneho ka man ng kotse. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1.

Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay. ni isa ay wala kang matitiis. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. aktibidad na walang direksiyon. at walang patutunguhan. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng." Kung wala ang Diyos. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. Puwede kang maging abala pero walang layunin. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. kahit na magaganda rin ito. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. Ang kalat na liwanag ay mahina. Halimbawa. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. may nagpapanggap na dukha. walang layunin ang buhay. relasyon. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. magpapabagubago ka ng direksiyun. Kung wala kang malinaw na layunin. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. o kasiyahan. "May nagkukunwaring mayaman. Sa katunayan. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. kayamanan. ' Ang sabi ng Biblia. "People live lives of quiet desperation. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. Kung walang layunin. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. Sinasabi ng Diyos. Sa Biblia. "Ngayon. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. Natuklasan ni Dr. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling.simbahan.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life .isang buhay na ginagabayan. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. Iniisip mo. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. subalit wala naman. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. at pag-aaway. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan. ang buhay ay walang kahulugan." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. At kung walang kahulu gan. matinding pagod. kundi buhay na walang layunin. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin.Sinabi niya." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. paglalaanan ng oras. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. kasikatan. Sa panahon natin ngayon. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. Si Job ay nagsabing. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. nagwawakas ng walang pag-asa. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. hamak. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon). Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. kinokontrol. Kapag may kahulugan ang buhay. at iba pang mga panlabas na bagay. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. at pinamamahalaan ng Diyos. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. trabaho.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. Ang sabi sa Biblia. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. Huwag mong piliting gawin ang lahat. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. Hayaan mo akong mag-isa. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. at mga pangyayaring walang dahilan. Bawasan mo ang mga ginagawa mo. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. " Huwag kayong magpakamangmang.

relasyon. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. Sa kabilang banda. at nagnanakaw ng ating kagalakan. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. at ang buhay. lakas. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. "Ako ang daan. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    . oportunidad. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. Ito ang huling pagsusulit mo. hindi ang sobrang pagtratrabaho. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. umuubos ng ating lakas. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. at ang mga parangal ay nakakalimutan. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. Pagkalipas ng ilang taon. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba. Ang sabi ng Biblia. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. talino. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kapag natapos mo na ang aklat na ito. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko."" Sa kabutihang palad.. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos."" Pangalawa. "Kaya nga. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. ang mga reputasyon ay kumukupas. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. ang katotohanan.Pablo. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. ang siyang pumapagod sa atin. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela.