ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Ang sabi sa Biblia.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. dagdagan ang kasiyahan mo. Sa magkabilang palugit. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. at higit sa lahat. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. Talatang Dapat Tandaan. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Makipag. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. maihanda ka para sa kawalang-hanggan.interact ka sa nakasulat. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin.550 araw. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno. Tanong na Dapat Pag-isipan. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata.

Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. kailangan mong magsimula sa Diyos. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito.. Kung may ka-partner ka. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. nguni't ang matuwid ay giginhawa. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. patuloy pa rin itong mamumunga. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. at kahit sa iyong kaligayahan. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito. Bertrand Russel. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. pati ang mga naghahari at namamahala. . hindi mo malalaman kung para saan ito. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina. kalakasan. mas marami ang bunga ng gagawin nila. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. maitatayo siya ng kanyang kasama.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin. tulad ng Sariwang halaman. Kawikaan 11.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. pelikula at mga seminar. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kapag nabuwal ang isa. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. ." Mangangaral 4:9-10. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. Nangyari din ito sa akin. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot.hindi mo makakamtan nang mag-isa. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. kapanatagan ng iyong isip. mga ambisyon.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. ang iyong Tagapaglikha. ang mga ugat ay patungo sa tubig. Wala itong katumbas. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. nakikita man o hindi. na ipapaliwanag ko sa apendise 3. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. propesyon. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay. at para sa Kanyang layunin. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili.. sabi nila sa akin. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul."Hindi ka makakarating doon mula rito. Dapat kang magsimula sa Diyos.

hindi sa sikolohiyang popular. Hindi ito isang self-help na aklat.nanghuhula. Puntiryahin mo ang pinakamataas. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay.. at intelektuwal sa mundo. Gawin mo! Maging disiplinado.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay.aaral at ito ay may pinaggagamitan. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. Alamin mo kung saan ka magaling. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. Ito ang ginagawa ng karamihan. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Magsama ng iba. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. kung ano ang dapat nating iwasan. Ang una ay ang espekulasyon." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Ito ang ating owner's manual. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. Huwag kang susuko. ang ating pagkakakilanlan o identity. ang ating layunin. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. na hiwaga at inilihim. Ang sabi ng Biblia. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. Bago mo pa naisip ang Diyos.. lto ang itinanong niya sa kanila. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. Ang sabi sa Biblia. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. Ito ay ang paghahayag o revelation. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. ang ating kabuluhan. Si Dr. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. siyentipiko. manunulat. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. Hugh Moorhead. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. at ang ating kahihinatnan. kahit ang pina. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw. Sila ay nagbabakasakali. kahit pa Cristiano ang may-akda. Kung magsisikap ka. hindi ang kabaligtaran. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. marami ang talagang nagtatagumpay. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. ". nagkukuro-kuro. Ang totoo. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. Ang sabi sa Biblia. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . Sa pamamagitan ng Biblia. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. Ang totoo. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay.. matagal ka na Niyang iniisip. ang buhay ay walang saysay. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Ang totoo. Ang mga self-help na aklat. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. Sa loob ng libu-libong mga taon.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay.. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang sabi ng Biblia. hindi sa karunungan ng mundo. Kapag sinabi ng isang tao. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin..

3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. hinintay Niya at inasahan ito.ay likhain Niya. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. nang wala pang anuman sa kanila. Hindi Siya nagkakamali kailanman."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. at ang iba mo pang mga katangian. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. walang ilehitimong anak. Sinasabi sa Biblia. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. ang iyong buhok.. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao.. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. mga libangan. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Sinasabi sa Biblia. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. Ang nakamamangha pa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Sinasabi sa Biblia. ang kulay ng iyong balat. ang buhay ay walang saysay.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. at marami pang mga bagay sa buhay mo. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. isang nobelistang Ruso. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. Sinasabi sa Biblia. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. Ang totoo." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. Ang lahat ay para sa isang layunin. Si Andrei Bitov.mga araw na sa akin ay itinakda. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. Sinasabi sa Biblia. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. ang. asawa. Petersburg). Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha. at maging ang kasalanan. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. nabuo ka na sa isipan ng Diyos. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! . at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. ay nawalan ng kabuluhan. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin.

At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Kung walang Diyos. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason."' Isaias 44. ayon sa Kanyang kagustuhan. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. hindi ganoon kadali. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo. isang taong walang kabuluhan. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. upang puso mo'y hubugin. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. subalit lubos na mapagkakatiwalaan. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. isang bagay na wala. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob.. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. Hindi rin naman Siya nalulumbay. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. pinagmulan. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin. Anak. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan. Walang tama o mali. Si Dr. Dinanas mong sugat. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. at Espiritu Santo — ay ganap. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon.. anong mga aspeto ng aking personalidad. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. ikaw ay bukod-tangi. Espesyal sa paningin ng Diyos. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. babae ka man o lalaki. at wala nang iba. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. hindi niya ito nilikha na sira. Thomas Carlyle    . Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. Upang maging ikaw. O Kanyang sinisinta. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. higit nating na. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. Ayon sa Biblia. Ayon sa Roma 12:3. Ikaw ay ikaw. "Ang Diyos ay pag-ibig. Maging ano pa man ang iyong naiisip.(na kanyang itinatag. Dinisenyo kang ganap. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay.

Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. Sa wikang Filipino. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. nagsasawa rin tayo sa mga ito. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. mga pag-aasam na di makatotohanan. asawa. 5. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. at namamahala sa mga bagay na ito. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. Ito'y mali. Kung magpapatali ka nito. Sa kasamaang palad. Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. Nang magkasala si Cain. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. Sinabi ng Panginoon. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. o nagmamartilyo. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. o ng dami ng iyong trabaho. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. .mas magkakaroon ka ng seguridad. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. anak. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala." Sa mga diksyunaryong ingles. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. May daan-daang mga pagkakataon. Para sa kapakanan mo. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Marami ang nasa hustong gulang na. Ang tatlong ito'y hindi totoo. magiging mas masaya ka. or to direct. hindi ka mag-aani. at mas magkakaroon ng seguridad. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. mas importante. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. kumokontrol. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. o humahampas ng bola ng golf. o kaibigan. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. kanilang mga kauri. o pamahalaan. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. o ng isang mahigpit na pangangailangan."' 4. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. mas magiging importante ako. ng isang bagay na malimit mong katakutan. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. at buhay na hindi kasiyasiya. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. na ang kasalanan ay tinakpan. Ang sabi sa Biblia. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. Sinasabi ng Biblia. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan." Nagmamaneho ka man ng kotse. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. mga bagay na pinahahalagahan. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. guro. 3. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. kontrolin. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. tensiyon o stress na hindi kailangan. Ang sabi ni Jesus. " 2. Maraming tao ang kontrolado ng takot. Ang sabi ng Biblia. to control.

" Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng. hamak. kahit na magaganda rin ito. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. Hayaan mo akong mag-isa. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay.simbahan. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. Huwag mong piliting gawin ang lahat. magpapabagubago ka ng direksiyun. o kasiyahan.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Kapag may kahulugan ang buhay.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. at pag-aaway. Kung walang layunin. kayamanan."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. matinding pagod. ang buhay ay walang kahulugan. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. at walang patutunguhan. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. paglalaanan ng oras. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. at mga pangyayaring walang dahilan. Kung wala kang malinaw na layunin. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. relasyon. aktibidad na walang direksiyon.Sinabi niya. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. nagwawakas ng walang pag-asa. at iba pang mga panlabas na bagay. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. " Huwag kayong magpakamangmang. subali't ang sinasabi ng Biblia ay." Kung wala ang Diyos. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal. Halimbawa. Iniisip mo. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Sa Biblia. kundi buhay na walang layunin." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. kinokontrol. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. "Ngayon. walang layunin ang buhay.isang buhay na ginagabayan. "May nagkukunwaring mayaman. Sa panahon natin ngayon. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. Bawasan mo ang mga ginagawa mo. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. Ang sabi sa Biblia. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . Ang kalat na liwanag ay mahina. ni isa ay wala kang matitiis. At kung walang kahulu gan. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Sinasabi ng Diyos. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. Si Job ay nagsabing. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. ' Ang sabi ng Biblia. Puwede kang maging abala pero walang layunin. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. "People live lives of quiet desperation. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. at pinamamahalaan ng Diyos. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. Sa katunayan. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon). Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. Natuklasan ni Dr. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. subalit wala naman. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. may nagpapanggap na dukha. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan. kasikatan. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. trabaho.

at ang buhay. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. ang katotohanan. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo."" Sa kabutihang palad. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. relasyon. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela. Kapag natapos mo na ang aklat na ito.. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. talino. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Pagkalipas ng ilang taon."" Pangalawa. Ito ang huling pagsusulit mo. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. oportunidad. lakas. ang siyang pumapagod sa atin. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. at ang mga parangal ay nakakalimutan. umuubos ng ating lakas. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. "Ako ang daan. "Kaya nga. at nagnanakaw ng ating kagalakan. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    . ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. hindi ang sobrang pagtratrabaho. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob.Pablo. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. Sa kabilang banda. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. Ang sabi ng Biblia. ang mga reputasyon ay kumukupas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful