ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. Talatang Dapat Tandaan. Ang sabi sa Biblia. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. at higit sa lahat. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. Makipag. Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. Sa magkabilang palugit. Tanong na Dapat Pag-isipan." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo.550 araw. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. dagdagan ang kasiyahan mo. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus.interact ka sa nakasulat. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito.

Kung may ka-partner ka. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. ang iyong Tagapaglikha. kailangan mong magsimula sa Diyos. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. mas marami ang bunga ng gagawin nila. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito. Dapat kang magsimula sa Diyos. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. hindi mo malalaman kung para saan ito. at kahit sa iyong kaligayahan. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay. mga ambisyon. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. tulad ng Sariwang halaman."Hindi ka makakarating doon mula rito. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay. propesyon. . Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya.. patuloy pa rin itong mamumunga. nguni't ang matuwid ay giginhawa. ang mga ugat ay patungo sa tubig. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Wala itong katumbas. Nangyari din ito sa akin.. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo.hindi mo makakamtan nang mag-isa. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. Kapag nabuwal ang isa. kapanatagan ng iyong isip. sabi nila sa akin. pagpapalain ang umaasa sa Kanya.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. maitatayo siya ng kanyang kasama. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. at para sa Kanyang layunin. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Bertrand Russel. pelikula at mga seminar. nakikita man o hindi. . Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. na ipapaliwanag ko sa apendise 3. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. pati ang mga naghahari at namamahala. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. kalakasan. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. Kawikaan 11." Mangangaral 4:9-10. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon.

bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. "." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. Sila ay nagbabakasakali.aaral at ito ay may pinaggagamitan. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. kahit pa Cristiano ang may-akda. lto ang itinanong niya sa kanila. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Ang totoo. Hugh Moorhead. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. Ito ang ating owner's manual. kahit ang pina. marami ang talagang nagtatagumpay. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng Biblia. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. Ang sabi ng Biblia. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. hindi sa sikolohiyang popular. hindi ang kabaligtaran. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. Puntiryahin mo ang pinakamataas. Ang sabi sa Biblia. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. Ang totoo. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. hindi sa karunungan ng mundo. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. Gawin mo! Maging disiplinado. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. matagal ka na Niyang iniisip.. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. siyentipiko. kung ano ang dapat nating iwasan. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. Magsama ng iba. Ang sabi ng Biblia. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. Ang totoo. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay. Ito ay ang paghahayag o revelation. ang ating kabuluhan. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan.. ang ating layunin. Alamin mo kung saan ka magaling. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Ang una ay ang espekulasyon. nagkukuro-kuro. at ang ating kahihinatnan. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. ang ating pagkakakilanlan o identity. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. manunulat. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Ang sabi sa Biblia. Bago mo pa naisip ang Diyos. Ang mga self-help na aklat. Sa loob ng libu-libong mga taon. Ito ang ginagawa ng karamihan. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. Kapag sinabi ng isang tao. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos.nanghuhula.. Kung magsisikap ka. Si Dr. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. Hindi ito isang self-help na aklat.. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. Huwag kang susuko. na hiwaga at inilihim. at intelektuwal sa mundo. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. ang buhay ay walang saysay. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban..

Dahil sa pag-ibig ng Diyos. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. Sinasabi sa Biblia. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. Hindi Siya nagkakamali kailanman. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. nang wala pang anuman sa kanila. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. ang buhay ay walang saysay. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. Ang nakamamangha pa.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim.ay likhain Niya. ang iyong buhok. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! ." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. Ang totoo. Sinasabi sa Biblia. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. hinintay Niya at inasahan ito. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. asawa. ay nawalan ng kabuluhan. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. at marami pang mga bagay sa buhay mo. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. mga libangan. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. walang ilehitimong anak. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. Sinasabi sa Biblia. Naisip ka na ng Diyos noon pa man." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. at maging ang kasalanan. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. Sinasabi sa Biblia. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka.. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. Ngunit sa isang makulimlim na araw. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. ang. Sinasabi sa Biblia. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. Ang lahat ay para sa isang layunin. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. nabuo ka na sa isipan ng Diyos." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao. ang kulay ng iyong balat. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. isang nobelistang Ruso.mga araw na sa akin ay itinakda. Petersburg). lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin.. at ang iba mo pang mga katangian. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. Si Andrei Bitov. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka.

Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan.. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di. ikaw ay bukod-tangi. "Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Upang maging ikaw. Kung walang Diyos. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. Anak.(na kanyang itinatag. isang taong walang kabuluhan. Hindi rin naman Siya nalulumbay." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. at Espiritu Santo — ay ganap. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. Espesyal sa paningin ng Diyos. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. isang bagay na wala. Maging ano pa man ang iyong naiisip. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. subalit lubos na mapagkakatiwalaan.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Ikaw ay ikaw. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili. Ayon sa Roma 12:3.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Si Dr. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. ayon sa Kanyang kagustuhan. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon. Ayon sa Biblia. Dinisenyo kang ganap. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. pinagmulan. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan."' Isaias 44.."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. higit nating na. Walang tama o mali. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago. anong mga aspeto ng aking personalidad. hindi niya ito nilikha na sira. babae ka man o lalaki. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. upang puso mo'y hubugin. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin. hindi ganoon kadali. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Thomas Carlyle    . at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. O Kanyang sinisinta. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. Dinanas mong sugat. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. at wala nang iba. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob.

Ang tatlong ito'y hindi totoo. anak. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. na ang kasalanan ay tinakpan. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. mga pag-aasam na di makatotohanan. Para sa kapakanan mo. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. Sa kasamaang palad. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. or to direct. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. to control.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. Ito'y mali. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. at mas magkakaroon ng seguridad. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. Sinabi ng Panginoon. o humahampas ng bola ng golf. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. mga bagay na pinahahalagahan. nagsasawa rin tayo sa mga ito.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. Ang sabi sa Biblia. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. Ang sabi ni Jesus. at namamahala sa mga bagay na ito. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. 5. Marami ang nasa hustong gulang na. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. Kung magpapatali ka nito.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. kanilang mga kauri. tensiyon o stress na hindi kailangan. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan. o ng isang mahigpit na pangangailangan."' 4. asawa. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises. Sinasabi ng Biblia. Maraming tao ang kontrolado ng takot." Nagmamaneho ka man ng kotse. " 2. Sa wikang Filipino. mas magiging importante ako. o kaibigan. Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. o pamahalaan. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. Nang magkasala si Cain. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. o nagmamartilyo. hindi ka mag-aani. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. mas importante. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan. . magiging mas masaya ka. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. at buhay na hindi kasiyasiya. kontrolin. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. May daan-daang mga pagkakataon. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. kumokontrol.mas magkakaroon ka ng seguridad. guro. ng isang bagay na malimit mong katakutan." Sa mga diksyunaryong ingles. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. o ng dami ng iyong trabaho. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. 3.

posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon). ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. kinokontrol. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. at pag-aaway. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . kasikatan. "People live lives of quiet desperation. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. at mga pangyayaring walang dahilan. Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng.simbahan.Sinabi niya. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. may nagpapanggap na dukha. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Halimbawa. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. Si Job ay nagsabing. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. ' Ang sabi ng Biblia.isang buhay na ginagabayan. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sa Biblia. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. paglalaanan ng oras. ang buhay ay walang kahulugan." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. kahit na magaganda rin ito. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. Kapag may kahulugan ang buhay. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. Kung walang layunin. walang layunin ang buhay. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. relasyon. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Ang kalat na liwanag ay mahina. " Huwag kayong magpakamangmang. ayaw kong mabuhay magpakailanman." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. Ang sabi sa Biblia. at iba pang mga panlabas na bagay. nagwawakas ng walang pag-asa. Iniisip mo. kundi buhay na walang layunin. aktibidad na walang direksiyon." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Kung wala kang malinaw na layunin. subalit wala naman. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. trabaho. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. Huwag mong piliting gawin ang lahat. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . Sinasabi ng Diyos. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. hamak. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Puwede kang maging abala pero walang layunin. magpapabagubago ka ng direksiyun. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. Natuklasan ni Dr. matinding pagod. kayamanan. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. at walang patutunguhan.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. ni isa ay wala kang matitiis. Hayaan mo akong mag-isa. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. at pinamamahalaan ng Diyos. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. Sa katunayan. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan." Kung wala ang Diyos. At kung walang kahulu gan. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. Bawasan mo ang mga ginagawa mo. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. Sa panahon natin ngayon. "Ngayon. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. o kasiyahan. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. "May nagkukunwaring mayaman. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa.

Sa kabilang banda. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. at ang buhay." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. lakas.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. ang mga reputasyon ay kumukupas. "Ako ang daan. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    . Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. oportunidad. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. "Kaya nga. Si George Bernard Shaw ay nagsulat." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. talino. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho."" Pangalawa. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. Ang sabi ng Biblia. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan. Kapag natapos mo na ang aklat na ito. at nagnanakaw ng ating kagalakan. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. at ang mga parangal ay nakakalimutan. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. ang siyang pumapagod sa atin. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. relasyon. Ito ang huling pagsusulit mo. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob. Pagkalipas ng ilang taon.. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. ang katotohanan. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela.Pablo. hindi ang sobrang pagtratrabaho. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. umuubos ng ating lakas. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba."" Sa kabutihang palad. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful