P. 1
[Pdl] Ang Buhay Na May Layunin 1-3

[Pdl] Ang Buhay Na May Layunin 1-3

|Views: 4,203|Likes:
Published by Marlon_de_la_C_7954

More info:

Published by: Marlon_de_la_C_7954 on Aug 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. Sabi ni Pablo kay Timoteo. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. Ang sabi sa Biblia. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. Makipag. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan. Tanong na Dapat Pag-isipan. dagdagan ang kasiyahan mo. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. at higit sa lahat. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Talatang Dapat Tandaan. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Sa magkabilang palugit." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat.550 araw. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin.interact ka sa nakasulat. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw.

na ipapaliwanag ko sa apendise 3. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kung may ka-partner ka."Hindi ka makakarating doon mula rito. Kawikaan 11. nakikita man o hindi. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. Nangyari din ito sa akin. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. pati ang mga naghahari at namamahala. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman." Mangangaral 4:9-10. nguni't ang matuwid ay giginhawa. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. propesyon. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Wala itong katumbas. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. patuloy pa rin itong mamumunga. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Dapat kang magsimula sa Diyos. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. mas marami ang bunga ng gagawin nila. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito.. mga ambisyon. hindi mo malalaman kung para saan ito. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. sabi nila sa akin.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. at kahit sa iyong kaligayahan. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. kalakasan. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. maitatayo siya ng kanyang kasama. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay.. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay.hindi mo makakamtan nang mag-isa. . kapanatagan ng iyong isip. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. kailangan mong magsimula sa Diyos. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. . Kapag nabuwal ang isa. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. ang mga ugat ay patungo sa tubig. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. Bertrand Russel.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon. at para sa Kanyang layunin. tulad ng Sariwang halaman. pelikula at mga seminar. ang iyong Tagapaglikha.

"Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ang totoo. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. Ang sabi sa Biblia. Ang sabi sa Biblia. Sa loob ng libu-libong mga taon. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ang mga self-help na aklat. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. Hugh Moorhead. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. Ang totoo. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ang sabi ng Biblia. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. hindi sa karunungan ng mundo. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. matagal ka na Niyang iniisip. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw. Ito ang ginagawa ng karamihan. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. kahit pa Cristiano ang may-akda. Ito ang ating owner's manual. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. Hindi ito isang self-help na aklat. nagkukuro-kuro. ang ating pagkakakilanlan o identity. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay. Bago mo pa naisip ang Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia. lto ang itinanong niya sa kanila. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Huwag kang susuko. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Magsama ng iba. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. hindi sa sikolohiyang popular. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan. at ang ating kahihinatnan.. manunulat.nanghuhula. ang ating layunin. Kung magsisikap ka. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. hindi ang kabaligtaran. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. Alamin mo kung saan ka magaling. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos.. Ang una ay ang espekulasyon. Kapag sinabi ng isang tao. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. kung ano ang dapat nating iwasan. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Ito ay ang paghahayag o revelation. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay.. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. ang ating kabuluhan. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Ang totoo. kahit ang pina. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Sila ay nagbabakasakali. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ang sabi ng Biblia. Si Dr. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . Puntiryahin mo ang pinakamataas. Gawin mo! Maging disiplinado. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay.. siyentipiko. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University.aaral at ito ay may pinaggagamitan.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya.. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. na hiwaga at inilihim. marami ang talagang nagtatagumpay. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. ang buhay ay walang saysay." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. at intelektuwal sa mundo. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. ".kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang.

pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. Sinasabi sa Biblia. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. nabuo ka na sa isipan ng Diyos. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. asawa. Hindi Siya nagkakamali kailanman. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. ang iyong buhok. ay nawalan ng kabuluhan. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. mga libangan. Sinasabi sa Biblia. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. Sinasabi sa Biblia. Ang totoo. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. at ang iba mo pang mga katangian.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. Ang lahat ay para sa isang layunin. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina.ay likhain Niya. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang.mga araw na sa akin ay itinakda. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. at maging ang kasalanan. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin. ang buhay ay walang saysay. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! . Si Andrei Bitov.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. Petersburg). Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. hinintay Niya at inasahan ito. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. ang kulay ng iyong balat. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. Sinasabi sa Biblia. at marami pang mga bagay sa buhay mo. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin.. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. isang nobelistang Ruso. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. ang. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. nang wala pang anuman sa kanila. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. Sinasabi sa Biblia. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. walang ilehitimong anak. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa.. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. Ang nakamamangha pa. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay.

subalit lubos na mapagkakatiwalaan. isang taong walang kabuluhan. pinagmulan. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. isang bagay na wala. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. at wala nang iba. O Kanyang sinisinta. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. hindi ganoon kadali. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago.." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Si Dr. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin. ayon sa Kanyang kagustuhan. anong mga aspeto ng aking personalidad. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Dinanas mong sugat. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi. Ikaw ay ikaw. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. Upang maging ikaw. Ayon sa Roma 12:3. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Maging ano pa man ang iyong naiisip. Kung walang Diyos. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin. Dinisenyo kang ganap. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong. upang puso mo'y hubugin. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan.(na kanyang itinatag. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Walang tama o mali. "Ang Diyos ay pag-ibig. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. ikaw ay bukod-tangi. at Espiritu Santo — ay ganap. Hindi rin naman Siya nalulumbay. Ayon sa Biblia. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan.."' Isaias 44. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. babae ka man o lalaki. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. Thomas Carlyle    ." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. higit nating na. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. hindi niya ito nilikha na sira.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. Espesyal sa paningin ng Diyos. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Anak. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili.

Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. o nagmamartilyo. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito. Kung magpapatali ka nito. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. tensiyon o stress na hindi kailangan. Ang tatlong ito'y hindi totoo. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. guro." Sa mga diksyunaryong ingles. Marami ang nasa hustong gulang na. Ang sabi ni Jesus. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. . Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon.mas magkakaroon ka ng seguridad.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. Para sa kapakanan mo. " 2. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. anak. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli." Nagmamaneho ka man ng kotse. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. mga bagay na pinahahalagahan. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. Ang sabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia. 3. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. Sinabi ng Panginoon. o ng dami ng iyong trabaho. or to direct. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan."' 4. mas magiging importante ako. Sa kasamaang palad. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. kontrolin. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. to control. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. mga pag-aasam na di makatotohanan. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. mas importante. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. May daan-daang mga pagkakataon.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. asawa. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. hindi ka mag-aani. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. at namamahala sa mga bagay na ito. kumokontrol. na ang kasalanan ay tinakpan. Nang magkasala si Cain. magiging mas masaya ka. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. ng isang bagay na malimit mong katakutan. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. at buhay na hindi kasiyasiya. nagsasawa rin tayo sa mga ito. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. o ng isang mahigpit na pangangailangan. o humahampas ng bola ng golf. Ito'y mali. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. at mas magkakaroon ng seguridad. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. Maraming tao ang kontrolado ng takot. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. Sa wikang Filipino. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. o pamahalaan. 5. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. Sinasabi ng Biblia. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. kanilang mga kauri.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. o kaibigan. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan.

nagwawakas ng walang pag-asa. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. Halimbawa. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. trabaho.isang buhay na ginagabayan.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. " Huwag kayong magpakamangmang. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. kayamanan. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. hamak. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. "People live lives of quiet desperation. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. ' Ang sabi ng Biblia. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo .Sinabi niya. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. Bawasan mo ang mga ginagawa mo. Ang sabi sa Biblia. Kung walang layunin. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. At kung walang kahulu gan. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. kundi buhay na walang layunin. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. Sa panahon natin ngayon. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Sa katunayan. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. kinokontrol. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. at iba pang mga panlabas na bagay. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. subalit wala naman. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. Sa Biblia. Sinasabi ng Diyos. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. Hayaan mo akong mag-isa.simbahan." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. kahit na magaganda rin ito. paglalaanan ng oras. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. magpapabagubago ka ng direksiyun. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Si Job ay nagsabing. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . Kung wala kang malinaw na layunin. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay. Ang kalat na liwanag ay mahina. Huwag mong piliting gawin ang lahat. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. o kasiyahan." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. ni isa ay wala kang matitiis. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. walang layunin ang buhay.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . "Ngayon. Iniisip mo. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng. Natuklasan ni Dr.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. ang buhay ay walang kahulugan. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. Kapag may kahulugan ang buhay. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. may nagpapanggap na dukha. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. at mga pangyayaring walang dahilan. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. aktibidad na walang direksiyon. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. Puwede kang maging abala pero walang layunin. at pinamamahalaan ng Diyos. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. at pag-aaway. "May nagkukunwaring mayaman. matinding pagod. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel." Kung wala ang Diyos. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. relasyon. at walang patutunguhan. kasikatan. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon).

tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan."" Sa kabutihang palad. at ang mga parangal ay nakakalimutan. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. Ito ang huling pagsusulit mo. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. at nagnanakaw ng ating kagalakan. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela. ang siyang pumapagod sa atin. talino. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. relasyon.Pablo." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos.. at ang buhay. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. "Ako ang daan. Kapag natapos mo na ang aklat na ito."" Pangalawa. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob. ang katotohanan. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. Pagkalipas ng ilang taon. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. umuubos ng ating lakas. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. "Kaya nga. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. Ang sabi ng Biblia. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. hindi ang sobrang pagtratrabaho."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    . lakas. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. oportunidad. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito. Sa kabilang banda. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. ang mga reputasyon ay kumukupas. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->