ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

Ang sabi sa Biblia. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. ○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. Sa magkabilang palugit. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. at higit sa lahat. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan.550 araw. dagdagan ang kasiyahan mo. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno.interact ka sa nakasulat.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. Makipag. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. Talatang Dapat Tandaan. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. Tanong na Dapat Pag-isipan. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Sabi ni Pablo kay Timoteo. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang tunay na paglagong espirituwal ay .

tulad ng Sariwang halaman.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. pati ang mga naghahari at namamahala.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. ang mga ugat ay patungo sa tubig. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay."Hindi ka makakarating doon mula rito. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Dapat kang magsimula sa Diyos. maitatayo siya ng kanyang kasama. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. propesyon.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. Wala itong katumbas. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay. . at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. kalakasan. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Kapag nabuwal ang isa.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. at para sa Kanyang layunin.mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. na ipapaliwanag ko sa apendise 3.. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. patuloy pa rin itong mamumunga. Kung may ka-partner ka. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami.. kapanatagan ng iyong isip. mga ambisyon. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. hindi mo malalaman kung para saan ito. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw. sabi nila sa akin." Mangangaral 4:9-10. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. at kahit sa iyong kaligayahan. mas marami ang bunga ng gagawin nila. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. Kawikaan 11. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay. nakikita man o hindi. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina. . Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. nguni't ang matuwid ay giginhawa. pelikula at mga seminar. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. ang iyong Tagapaglikha. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin.hindi mo makakamtan nang mag-isa. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. Bertrand Russel. Nangyari din ito sa akin. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. kailangan mong magsimula sa Diyos. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito.

Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan.. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag.nanghuhula. ang ating kabuluhan. hindi ang kabaligtaran. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. ang buhay ay walang saysay. Ang sabi sa Biblia. Puntiryahin mo ang pinakamataas. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay. matagal ka na Niyang iniisip. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. Ang mga self-help na aklat.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. Sa loob ng libu-libong mga taon. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Ang sabi ng Biblia. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. kahit ang pina. Ito ang ginagawa ng karamihan. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. ang ating pagkakakilanlan o identity. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. Hindi ito isang self-help na aklat. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot. na hiwaga at inilihim. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. Si Dr.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. ang ating layunin. Ang sabi ng Biblia. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. Ito ang ating owner's manual.. Sa pamamagitan ng Biblia. Magsama ng iba. ". manunulat. marami ang talagang nagtatagumpay. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. Sila ay nagbabakasakali. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. Ito ay ang paghahayag o revelation.. siyentipiko. Ang totoo. Alamin mo kung saan ka magaling. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. Huwag kang susuko. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. at intelektuwal sa mundo. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Gawin mo! Maging disiplinado. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Ang totoo. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Kung magsisikap ka. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. kahit pa Cristiano ang may-akda. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya.aaral at ito ay may pinaggagamitan. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan.. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. kung ano ang dapat nating iwasan. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Ang totoo. hindi sa karunungan ng mundo. Ang sabi sa Biblia. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. Ang una ay ang espekulasyon.. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay. Hugh Moorhead. Bago mo pa naisip ang Diyos. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. lto ang itinanong niya sa kanila. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. at ang ating kahihinatnan. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. hindi sa sikolohiyang popular. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. Kapag sinabi ng isang tao. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. nagkukuro-kuro. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka.

Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. at ang iba mo pang mga katangian. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. ang buhay ay walang saysay. Ang nakamamangha pa. walang ilehitimong anak. Sinasabi sa Biblia. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon.sa iyo ay ang pag-ibig Niya.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. Sinasabi sa Biblia." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. nang wala pang anuman sa kanila. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. at marami pang mga bagay sa buhay mo.mga araw na sa akin ay itinakda. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! . hinintay Niya at inasahan ito. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. isang nobelistang Ruso. ay nawalan ng kabuluhan. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. Sinasabi sa Biblia." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina. Sinasabi sa Biblia. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. Ang lahat ay para sa isang layunin. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. ang kulay ng iyong balat. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. nabuo ka na sa isipan ng Diyos. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan…. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Sinasabi sa Biblia."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. Petersburg). Si Andrei Bitov. mga libangan.. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. at maging ang kasalanan. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo.ay likhain Niya. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. ang." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. asawa. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. ang iyong buhok. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. Ang totoo. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao.. Hindi Siya nagkakamali kailanman.

"Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan. subalit lubos na mapagkakatiwalaan. isang taong walang kabuluhan. Upang maging ikaw. Hindi rin naman Siya nalulumbay. Walang tama o mali. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain.(na kanyang itinatag. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan. Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. hindi niya ito nilikha na sira. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. Ayon sa Biblia.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. O Kanyang sinisinta. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy.. upang puso mo'y hubugin. Si Dr. "Ang Diyos ay pag-ibig. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi. Ikaw ay ikaw. at Espiritu Santo — ay ganap. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. Ayon sa Roma 12:3. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Dinisenyo kang ganap. Di nagkamali kailanman ang Panginoon.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Anak. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. higit nating na. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Maging ano pa man ang iyong naiisip. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Thomas Carlyle    . New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Dinanas mong sugat. at wala nang iba. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong. isang bagay na wala."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan.."' Isaias 44. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. anong mga aspeto ng aking personalidad. Kung walang Diyos. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. hindi ganoon kadali. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. ayon sa Kanyang kagustuhan. pinagmulan. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili. ikaw ay bukod-tangi. babae ka man o lalaki. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan. Espesyal sa paningin ng Diyos.

Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. 3. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Para sa kapakanan mo. " 2. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. anak. Ang tatlong ito'y hindi totoo. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. Nang magkasala si Cain. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala. asawa. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. or to direct. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay. o kaibigan. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. o humahampas ng bola ng golf. . Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. to control. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. mas magiging importante ako. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. hindi ka mag-aani. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. mga pag-aasam na di makatotohanan. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa."' 4. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ang sabi sa Biblia. 5. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. at namamahala sa mga bagay na ito. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Sa wikang Filipino. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong. Ang sabi ng Biblia. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. magiging mas masaya ka. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba." Nagmamaneho ka man ng kotse. Sa kasamaang palad. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. kontrolin. Ito'y mali.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. at buhay na hindi kasiyasiya. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. Sinabi ng Panginoon.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo." Sa mga diksyunaryong ingles. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. at mas magkakaroon ng seguridad. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. na ang kasalanan ay tinakpan. o nagmamartilyo. Kung magpapatali ka nito. ng isang bagay na malimit mong katakutan. o ng isang mahigpit na pangangailangan. Marami ang nasa hustong gulang na. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. Maraming tao ang kontrolado ng takot. o ng dami ng iyong trabaho. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli.mas magkakaroon ka ng seguridad. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. Ang sabi ni Jesus. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. o pamahalaan. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. mas importante. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises. mga bagay na pinahahalagahan. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. kumokontrol. kanilang mga kauri. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. guro. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito. May daan-daang mga pagkakataon. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. nagsasawa rin tayo sa mga ito. Sinasabi ng Biblia. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob. tensiyon o stress na hindi kailangan.

at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan. at walang patutunguhan. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. Ang kalat na liwanag ay mahina. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. ni isa ay wala kang matitiis. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Si Job ay nagsabing. Hayaan mo akong mag-isa. kasikatan. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. Halimbawa. at iba pang mga panlabas na bagay. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. Natuklasan ni Dr. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. trabaho. Sa panahon natin ngayon. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon).' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng. Huwag mong piliting gawin ang lahat. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay. Kung wala kang malinaw na layunin." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . may nagpapanggap na dukha. Puwede kang maging abala pero walang layunin. kundi buhay na walang layunin. relasyon. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. Kapag may kahulugan ang buhay. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. at mga pangyayaring walang dahilan. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. at pag-aaway. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. kahit na magaganda rin ito. Iniisip mo. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. kinokontrol.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. at pinamamahalaan ng Diyos. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. ' Ang sabi ng Biblia. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. "People live lives of quiet desperation. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. hamak." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. o kasiyahan. "Ngayon." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. Sa Biblia. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kung walang layunin. Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay." Kung wala ang Diyos. "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. kayamanan. subalit wala naman. ang buhay ay walang kahulugan. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. magpapabagubago ka ng direksiyun. paglalaanan ng oras. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito.simbahan. matinding pagod. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. Sa katunayan.isang buhay na ginagabayan. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay. aktibidad na walang direksiyon. walang layunin ang buhay. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. Bawasan mo ang mga ginagawa mo." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. At kung walang kahulu gan. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sinasabi ng Diyos.Sinabi niya. Ang sabi sa Biblia. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. "May nagkukunwaring mayaman. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante. nagwawakas ng walang pag-asa. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. " Huwag kayong magpakamangmang.

bago ka pumasok sa kawalang-hanggan. Sa kabilang banda. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. ang mga reputasyon ay kumukupas. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. at ang mga parangal ay nakakalimutan." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob. "Ako ang daan. oportunidad. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos. at nagnanakaw ng ating kagalakan. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela. Ang sabi ng Biblia. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. Pagkalipas ng ilang taon. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. at ang buhay."" Pangalawa. hindi ang sobrang pagtratrabaho."" Sa kabutihang palad. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana.Pablo. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. ang siyang pumapagod sa atin. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. "Kaya nga. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. ang katotohanan. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon. Ito ang huling pagsusulit mo. talino. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. lakas. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. relasyon. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. umuubos ng ating lakas. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    .'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos.. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. Kapag natapos mo na ang aklat na ito. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful