ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN By: Rick Warren BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO?

Ang aklat na ito ay alay sa iyo. Bago ka pa ipinanganak, inihanda na ng Diyos ang sandaling ito sa iyong buhay. Hindi nagkataon na hawak mo ang aklat na ito. Hangad ng Diyos „ na matuklasan mo ang buhay na nilikha Niya para sa iyo dito sa mundo, at sa kawalanghanggan. Sa pamamagitan Niya ay hinirang din tayo at itinalaga noon pang una ayon sa plano ng nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa kanyang layuning at kalooban. Efeso 1:11 Lubos akong nagpapasalamat sa daandaang mga manunulat at mga tagapagturo, klasikal at kontemporaryo, na humubog ng aking buhay at tumulong upang matutunan ko ang mga katotohanang nakalahad dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa iyo para sa pribilehiyong maibahagi ang mga katotohanang iyon. MGA NILALAMAN Isang Paglalakbay na may Layunin Ang Aking Pakikipagtipan Bakit Ba Ako Naririto Sa Mundo? unang araw Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos ika-2 araw Hindi Ka Isang 'Aksidente' ika-3 araw Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo ika-4 araw Nilikha Upang Mabuhay Magpakailanman. ika-5 araw Pag-unawa sa Buhay Mula sa Pananaw ng Diyos ika-6 araw Ang Buhay ay Pansamantala Lamang ika-7araw Ang Dahilan ng Lahat ng Bagay Layunin #1: Nilikha Ka Para Sa Kasiyahan Ng Diyos ika-8 araw Nilikha Para sa Kasiyahan ng Diyos ika-9 araw Ano ang Nakakapagpangiti sa Diyos? ika-10araw AngPusong Pagsamba ika-11 araw Ang Pagiging Matalik na Kaibigan ng Diyos ika-12 araw Pagpapalago ng Iyong Pakikipagkaibigan sa Diyos ika-13 araw Pagsamba ng Nakalulugod sa Diyos ika-14 araw Kapag ang Diyos ay Parang Malayo Layunin #2: Nilikha Ka Para Sa Pamilya Ng Diyos ika-15 araw Nilikha Para sa Pamilya ng Diyos ika-16 araw Ang Pinakamahalaga sa Lahat ika-17 araw IsangLugar na Kabibilangan ika-18 araw Sama-samang Pamumuhay ika-19 araw Pagpapalago ng Komunidad ika-20 araw Pagpapanumbalik sa Nasirang Pagkakapatiran ika-21 araw Pangangalaga sa Iyong Iglesya Layunin #3: Nilalang Ka Upang Maging Kawangis Ni Cristo Ika-22 araw Nilalang Upang Maging Kawangis ni Cristo ika-23 araw Paano Tayo Lumalago ika-24 araw Binago ng Katotohanan ika-25 araw Binago ng Pagsubok ika-26 araw Paglago saPamamagjtan ngTukso ika-27 akaw Pananaig saTukso ika-28 araw Panahon ang Kailangan Layunin #4: Hinubog Ka Upang Maglingkod sa Diyos ika-29 araw Pagtanggap sa Tungkulin Mo ika-30 araw Hinugis Upang Maglingkod sa Diyos ika-31 araw Pag-unawa sa Iyong 'SHAPE' ika-32 araw Paggamit sa Ibinigay sa iyo ng Diyos ika-33 araw Paano Kumilos ang Mga Tunay na Lingkod ika-34 araw Ang Mag-isip Nang Tulad ng Isang Lingkod ika-35araw Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Kahinaan Mo #5: Nilikha Ka Para Sa Isang Misyon ika-36 araw Nilikha Para sa Isang Misyon ika-37 araw Pagbabahagi ng Mensahe ng lyong Buhay 1ka-38 araw Pagiging Isang Cristianong "World-Class" ka-39 araw Pagbabalanse ng lyong Buhay

○ Nabago ang buhay ni Noe sa 40 araw na pag-ulan ○ Si Moises ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa bundok ngSinai ○ Ang mga espiya ay binago ng 40 araw na pamamalagi sa Lupang Pangako ○ Si David ay binago ng 40 araw na paghamon ni Goliat ○ Si Elias ay binago nang siya'y bigyan ng Diyos ng lakas na sapat sa 40 araw. Puwede mo itong pagnilayan sa buong maghapon. Ang tunay na paglagong espirituwal ay . Makipag. Ang Iyong Susunod na 40 Araw Sa kasalukuyan. Ang susunod na 40 araw ay magbabago ng iyong buhay. Sa apendise 1 ay makikita mo ang: ○ ○ Mga Katanungang Pantalakayan.550 araw. ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay humigit kumulang 25. "Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipauunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Apat Na Bahaging Makakatulong sa Iyo Sa katapusan ng bawat kabanata ay may seksyong pinamagatang "Pag-iisip Tungkol sa Aking Layunin. Salungguhitan ang mga salita o talatang makabuluhan sa iyo. Talatang Dapat Tandaan. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. malalaman mo kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay at maiintindihan mo kung paanong nag-uugnay-ugnay ang bawat maliliit na piraso nito. nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang mga aklat na nakatulong sa akin nang lubos ay ang mga librong pinagbuhusan ko ng panahon sa makabuluhang pagbabasa. Sa magkabilang palugit." May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagbabago kahit na magbasa tayo nang magbasa ng maraming aklat. at kung paano mo ito magagamit sa iyong buhay." Dito matatagpuan ang: ○ ○ Puntong Dapat Pagnilayan. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Ito ay isang talata mula sa Biblia na nagtuturo ng isang katotohanang ipinapaliwanag ng kabanata. upang magkaroon ka ng sapat na panahong pagisipan ang mga implikasyon nito para sa buhay mo. ○ Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus.interact ka sa nakasulat. Kung gusto mong bumuti ang iyong buhay. Maaari mong kopyahin ang mga talata sa maliliit na kard at dalhin ito kahit saan ka magpunta. Puwede ka ring bumili ng Purpose-Driven life Scripture and Affirmation Pack. hindi tayo naglalaan ng sapat na oras para mapag-isipan nang seryoso ang mga bagay na kababasa pa lamang natin. maihanda ka para sa kawalang-hanggan. Hindi ba isang makabuluhang paggamit ng panahon ang maglaan ka ng 40 araw. isulat ang mga bagay na naiisip mo habang nagbabasa ka. ang Kanyang mga alagad ay nabago nang makapiling Siya ng mga ito nang 40 araw. Mas makakabuting isulat ang mga sagot sa mga palugit ng aklat na ito o sa isang kwaderno. Ito'y butil ng katotohanang nagbubuod ng isang prinsipyo ng pamumuhay ng may layunin. Puwede ka ring kumuha ng kopya ng THE Purpose-Driven Life Journal. Aug pagkakaroon ng ganitong pananaw ay makakatulong upang mabawasan ang iyong stress. Isa itong gabay sa 40 araw na paglalakbay-espirituwal. "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. at higit sa lahat.Gawin mong iyong-iyo ang aklat na ito. sa parnamagitan ng minsanang pagkain ○ Ang buong siyudad ng Ninive ay nabago nang magbigay ang Diyos ng 40 araw para ang mga mamamayan ay magsisi ○ Si jesus ay lalong lumakas makalipas ang 40 araw na pama malagi sa ilang. Ang sabi sa Biblia. Ang aklat na ito ay nahahati sa 40 maiikling kabanata. Ang pagsusulat ng iyong mga naiisip ay ang pinakamagandang paraan upang palinawin ang mga ito. Tanong na Dapat Pag-isipan. Ganyan daw katagal ang ilalagi mo sa lupa kung ikaw ay tipikal na nilalang. ang pagsasaulo ng Kasulatan ay ang pinakamahalagang gawi na puwede mong simulan. Ang isang paglalakbay ay mas maganda kung may kasama. upang alamin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa nalalabi mo pang mga araw sa mundo? Itinuturing ng Diyos ang 40 araw bilang isang makahulugang panahon. Mapag-uusapan ninyo ang inyong mga nabasa at makakapagpalitan kayo ng mga ideya. dagdagan ang kasiyahan mo.Ika-40araw Ang Mabuhay Nang May ISANG PAGLALAKBAY NA MAY LAYUN1N Paano Mapapakinabangan Nang Husto ang Aklat na Ito Higit pa sa isang aklat ang hawak mo ngayon. Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mapag-isipan mo nang husto ang mga implikasyon ng iyong nabasa. Kaya huwag basahin nang basta-basta ang aklat na ito. Ang prosesong ito ay makakatulong para lumakas at lumalim ang pananampalataya mo. at siyang tutulong sa iyo upang matuklasan ang sagot sa pinakamahalagang tanong sa buhay: bakit ba ako naririto sa mundo? Sa katapusan ng paglalakbay na ito. maging madali at simple ang iyong pagdedesisyon. Sa kasabikan nating mabasa agad ang susunod na kabanata. Hinihikayat kitang magbasa ng isang kabanata lamang sa bawat araw. Maiging magkaroon ka ng isa o higit pang mga kaibigang makakasama mo sa pagbabasa ng aklat na ito sa susunod na 40 araw.

pati ang mga naghahari at namamahala. kalakasan. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. BAKIT BA AKO NARIRITO SA MUNDO? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensiyon. sabi nila sa akin. walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang. .mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano.Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksiyon.hindi mo makakamtan nang mag-isa. mga ambisyon. nakikita man o hindi. Siguraduhin mong wala kang makakaligtaang araw ng pagbabasa. maitatayo siya ng kanyang kasama. Ilang libong taon na ring patuloy na pinaghahanap ng tao ang layunin ng buhay."Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. kailangan mong magsimula sa Diyos. Heremias 17:7-8 (MBB) UNANG KABANATA Ang Lahat ay Nagsisimula sa Diyos Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Rick Warren "Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya hindi mo masasabi kung para saan ka nilikha. pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. mas marami ang bunga ng gagawin nila. Tanging ang imbentor nito at ang owner’s manual ang makapagsasabi sa iyo nito. mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Wala itong katumbas. Dahil alam ko ang mga benepisyo nito."Hindi ka makakarating doon mula rito. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng mahigit sanlibong mga talata mula sa iba't ibang salin at paraprasis ng Biblia. Kapag nabuwal ang isa. patuloy pa rin itong mamumunga. Ang buhay mo ay importante kaya dapat kang mag-ukol ng panahon para pag-iisipan ito. ang mga ugat ay patungo sa tubig. Masayang-masaya ako dahil alam ko ang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. ang iyong Tagapaglikha. hindi natin matatagpuan ang layunin ng ating mga buhay Ang sabi sa Biblia.. Nangyari din ito sa akin. Colosas 1:10 (MSB) Hangga't ayaw mong isiping may Diyos. Iba't-ibang bersyon ang ginamit ko dahil sa ilang mahahalagang rason. at ako ay hindi na tulad ng dati mula nang malaman ang layunin ko sa aking buhay. hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Kapag binigyan kita ng isang imbensiyong ngayon mo palang nakita. Kailangan mong makipagrelasyon sa iba at makibahagi sa isang komunidad upang tunay kang lumalim sa pananam palataya.atiesta Ito ay hindi tungkol sa iyo. na ipapaliwanag ko sa apendise 3. propesyon. at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. pelikula at mga seminar. Kailangang magsimula ka sa kabilang ibayo!" Gayundin. Bertrand Russel. Kawikaan 11. Minsa’y naligaw ako sa kabundukan. Upang maging maliwanag sa iyo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. ang buhay ng bawa't isa ay hawak ng Kanyang kamay.Halimbawa: Ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin. Ito'y higit pa sa iyong pamilya. Kung may ka-partner ka.kahit di umuulan ay wala itong aalalahanin.28 (MBb) Nguni't maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. papirmahin mo rin siya sa susunod na pahina.. at kahit sa iyong kaligayahan. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. ang pinakamabisang paraan ay hayaang mangusap ang Biblia sa iyo. Gumawa ka ng appointment para dito sa iyong pang-araw-araw na iskedyul. Ngayon ay puwede na tayong mag-umpisa! Ang Aking Pakikipagtipan Sa tulong ng Diyos. gusto kitang hamunin na manatili sa paglalakbay sa susunod na 40 araw.” Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. itinatalaga ko ang susunod na 40 araw ng buhay ko sa pagtuklas ng layunin ng Diyos para sa aking buhay. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar — sa mga sarili natin. Ipinagdarasal Kita Sa pagsulat ko ng aklat na ito. Dapat kang magsimula sa Diyos. tulad ng Sariwang halaman. at para sa Kanyang layunin. kapanatagan ng iyong isip. ." Mangangaral 4:9-10. Ikaw ay isinilang sa pamamagitan ng Kanyang layunin. Kawawa ang nag-iisa pagka't walang tutulong sa kanya  kapag siya ay nabuwal. at kagalakang nanggagaling sa pagtuklas kung bakit ka inilagay ng Diyos sa planetang ito. hindi mo malalaman kung para saan ito. madalas kong ipanalanging sana ay maranasan mo ang kamangha-manghang pagasa. nguni't ang matuwid ay giginhawa. hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon. Ang paglagda sa isang commitment o pakikipagtipan ay isang mahalagang pagpapahayag ng desisyong ito. Siguro'y nasubukan mo nang gawin ito. hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili.

siyentipiko. o kaya'y pagpaplano ng iyong buhay. Kapag sinabi ng isang tao. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Marami na akong nabasang mga aklat na nagtatangkang magtuturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Maaari tayong sumangguni sa Salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang Kanyang naipahayag na tungkol sa buhay.'"' Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. kahit pa Cristiano ang may-akda. ang ating layunin. Ang mga self-help na aklat. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help o kaya ng pilosopiya. ituturo nito sa iyo kung paano mo babawasan ang mga aktibidad mo sa buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano lamang ang tunay na mahalaga. at intelektuwal sa mundo. Ang totoo. o kaya'y maging matagumpay batay sa pamantayan ng mundo. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho! Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. Magsama ng iba. sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay." ang ibig niyang sabihin talaga ay "Nanghuhula lang ako at ito na ang pinakamagandang paliwanag na naiisip ko. ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espirtu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Itakda ang mga tunguhin o goals na gusto mong maabot. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon.. ang ating kabuluhan. Nagawa na Niya ang plano Niya para sa iyo nang wala ka man lang . hindi ang kabaligtaran. o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap. ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay na mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay: Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. kahit ang pina.. Oo nga't dahil sa mga rekomendasyong ito. Hindi ito isang self-help na aklat. Ang una ay ang espekulasyon. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanang walang hanggan. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina ay may layunin na Siya para sa iyong buhay. makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin.. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay. Ito ay tungkol sa kung paano mapapasaiyo ang katauhang niloob ng Diyos na para sa iyo. Sila ay nagbabakasakali. Ito ay ang paghahayag o revelation. Ang totoo. "Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana.. Sa loob ng libu-libong mga taon. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin Niya. lto ang itinanong niya sa kanila. "Aug pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay hahantong sa kamatayan. matagal ka na Niyang iniisip. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. o sa mga teknik para magkaroon ka ng motibasyong magtagumpay. ay minsang sumulat sa 250 sa pinakakilalang mga pilosopo. ang nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay. Puntiryahin mo ang pinakamataas. ang ating pagkakakilanlan o identity. Ang sabi ng Biblia. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya — at hanggang hindi mo ito nauunawaan. Maraming tao ang nagtatangkang gamitin lamang ang Diyos para makuha ang kanilang mga pansariling hangarin. "Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan. ipaliliwanag ko sa mga susunod na pahina kung paano mo ito masisimulan. Gayundin sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay: Itanong mo sa Diyos. Kung magsisikap ka. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. may ilang mga tanyag na intelektuwal na humiling kay Propesor Moor head na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahu lugan ng buhay!' Sa kabutihang palad. Paano mo ngayon matutuklasan ang dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Bago mo pa naisip ang Diyos. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Dios. maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay nang kanikanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. na itinalagang Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Higit pa sa payo ng mga self-help ang kailangan mo. bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Ang iba naman ay umaming nag-imbento lamang sila ng mga sagot.kadalubhasang mga pilosopo ay nanghu hula lamang. hindi sa sikolohiyang popular. Hindi ito tungkol sa kung paano maisasaksak ang dagdag pang mga gawain sa iskedyul mong punung-puno na. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa mula sa isang makasarili o selfcentered na pananaw." Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan. hindi ang gamitin mo Siya para sa mga layunin mo. Sa pamamagitan ng Biblia. manunulat. kailangan mong sumangguni sa Salita ng Diyos. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. 1 2 Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesu-Cristo. nagkukuro-kuro. "Ano ang kahulugan ng buhay?" Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat.nanghuhula. ". isang propesor ng pilosopiya sa North eastern Illinois University. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag. na hiwaga at inilihim.. Ito ang ginagawa ng karamihan. ngunit ang mag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. at ang ating kahihinatnan. Ang sabi ng Biblia. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay. Pero ito'y isang pagbabaligtad ng kalikasan at mauuwi lang sa kabiguan. na itinalaga nong una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasiya at kalooban. Hugh Moorhead.Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ika'y mabuhay. Ang totoo. ang buhay ay walang saysay. kung ano ang dapat nating iwasan. Huwag kang susuko. Alamin mo kung saan ka magaling. Ang sabi sa Biblia. Maniwala na maaabot mo ang iyong mga hangarin. o kaya'y sa mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. malinaw Niyang ipinahayag ang limang layunin Niya para sa mga buhay natin. Ikaw ay nilikha para sa Diyos.aaral at ito ay may pinaggagamitan. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensiyon ay ang magtanong sa imbentor nito. kung ano ang takbo ng buhay sa mundo. Ang sabi sa Biblia. at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. Gawin mo! Maging disiplinado. marami ang talagang nagtatagumpay. pero hindi mo pa rin naisasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. hindi sa karunungan ng mundo. Ito ang ating owner's manual. "Matagal na akong naniniwalang ang bubay ay. Si Dr.

Hindi Siya nagkakamali kailanman. pinagpasiyahan rin Niya kung kalian ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Sa pagbubuo Niya ng Kanyang layunin. Walang ginagawa ang Diyos nang hindi sinasadya. Iyon ang dahilan kung bakit Niya nilikha ang planetang ito! Dinisenyo Niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan."4 Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasiyahan Niya nang pabigla-bigla. Ang lahi at lipi mo ay hindi isang aksidente. Ganyan ka kamahal at pinahahalagahan ng Diyos! ." Colosas 1:1Gb (MBB) Tanong na Dapat Pag-isipan: Sa kabila ng lahat ng mga patalastas nanakapaligid sa akin. Binuo Niya ang lahat ng ito ayon sa Kanyang layunin. may plano na ang Diyos noong ikaw ay Kanyang likhain. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay. Sinasabi sa Biblia. Kuwento ni Andrei: "Sa aking ika-dalawampu't pitongtaon. Sinasabi sa Biblia. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang-bahala. pati na ang pagkabukod-tangi ng iyong pagkatao. Si Andrei Bitov. nabuo ka na sa isipan ng Diyos."7 Maaaring pakiramdam mo'y para kang nasa dilim. "Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang papataas na hagdang gumagalaw. at hindi para sa akin? IKALAWANG KABANATA Hindi Ka Isang "Aksidente" Ito any sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo." Planado rin ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay nang ayon sa Kanyang layunin. Ako ay manghangmangha habang inuulit-ulit ko ito. ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. o kahit sino pa ang naging mga magulang mo. mga libangan. Petersburg). Ang nakamamangha pa. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. ang.Isaias 44:2 Ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.sa iyo ay ang pag-ibig Niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. "Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan….mga araw na sa akin ay itinakda. ako ay inabutan ng labis na kawalang pag-asa.. at ang bawat tao ay dinisenyo nang ayon sa layuning Kanyang iniisip. isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao. ay lumaki sa isang Komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. at sa iyong aklat bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. ay nawalan ng kabuluhan. sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin. Hindi Siya nagbakasakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. Albert Einstein Ikaw ay hindi isang "aksidente" lamang. at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng mga pagkakataon. at ang lahat ng bagay pati na ang kinabukasan. habang nakasakay sa metro o tren sa Leningrad (ngayo'y St. Sinasabi sa Biblia. Ngunit sa isang makulimlim na araw. Sinasabi sa Biblia. "Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa.naiambag! Puwede kang pumili ng propesyon. Dinisenyo Niya ang katawan mo ayon sa gusto Niya para sa iyo. Maligayang bati! Maglalakad ka na sa liwanag. Sinadya Niyang piliin ang iyong lahi. ang buhay ay walang saysay. isang nobelistang Ruso. UNANG ARAW Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin ○ Puntong Dapat Pagnilayan: Ito ay hindi tungkol sa akin. walang ilehitimong anak. nang wala pang anuman sa kanila. Ang motibo ng Diyos sa paglikha. may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo. ○ ○ Talalang DapatTandaan: "Sapagkat ang lahat. at maging ang kasalanan. Ang pagsilang mo ay hindi isang pagkakamali. pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sanda ling ito. at mayroon Siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. Kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isinilang. ang iyong buhok. Bago ka pa ipanganak ay nabuo na ang plano Niya para sa buhay mo.Tayo ang sentro ng Kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha.. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ang may taglay ng eksaktong mga palaangkanang sangkap. Pinagpasiyahan rin Niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang. Hindi Siya nagulat sa iyong pagsilang. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. paano ko maipapaalaala sa sarili ko na ang buhay ay tungkol sa pamumuhay para sa Diyos. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina." Sapagkat may dahilan ang Diyos nang ikaw. ang mga ito ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. napagpasiyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak. "Tutuparin ng Panginoon ang Kanyang layunin para sa akin. lumalaki ako noong sa iyo'y di nalilihim. Ang totoo. ang kulay ng iyong balat.ay likhain Niya. upang mabuo ang "ikaw" na nasa Kanyang isipan. Sinasabi sa Biblia." Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. at di mo alam ang layunin ng buhay mo. Sinasabi sa Biblia: "Nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. asawa. Ang bawat puno at bawat hayop ay binuo nang ayon sa plano ng Diyos. Napili na rin Niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Iniisip ka na ng Diyos bago pa man Niya likhain ang daigdig. "At sa atin ngang pakikipag-isang ito. Walang anu-ano'y biglang lumitaw sa aking isipan ang isang ideya: Kung walang Diyos. at marami pang mga bagay sa buhay mo. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. hinintay Niya at inasahan ito. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo. Ang lahat ay para sa isang layunin.Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. at ang iba mo pang mga katangian. 3 Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa ka wa lang-hanggan o eternity.

Siya ay pag-ibig! Pag-ibig ang sentral at di. at Espiritu Santo — ay ganap. Maging ano pa man ang iyong naiisip. ikaw ay bukod-tangi. pinagmulan. O Kanyang sinisinta. anong mga aspeto ng aking personalidad. Mga magulang mo mismo ang Kanyang pinili.2a (NPV) Tanong na Dapat Pag-isipan: Ngayong nalalaman kung ako ay nilikha ng Diyos sa katangi tanging paraan. At kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Ang sentral na katotohanang ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. Si Dr. na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. Pagkat ang ating Diyos — Siya'y tunay na dakila!" Ika-2 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Hindi ako isang "aksidente. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. "Ang Diyos ay pag-ibig. isang taong walang kabuluhan.maiaalis na bahagi ng karakter ng Diyos. Anak. at bunga ng mga disinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. babae ka man o lalaki.. hindi ganoon kadali.Ang Diyos ay hindi padalus-dalos sa Kan yang mga hakbang. at wala nang iba. Masusi Niyang binalangkas ang lahat nang may buong katiyakan. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging rason. at pisikal na kaanyuan ang kailangang matutunan kong tanggapin? IKATLONG KABANATA Ano ang Nagpapatakbo ng Buhay Mo? Nakita ko ring ang tao'y nagpupunyagi upang mahigitan ang kapwa. Espesyal sa paningin ng Diyos."' Isaias 44. Wala rin itong kabuluhan at nauuwi sa wala. Ganito ang kanyang konklusyon: "Ang lahat ng mga katibayang maaaring makuha mula sa biyolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong." Talatang Dapat Tandaan: "Ito ang sinasabi ng Panginoon — niya na lumikha sa iyo. hindi niya ito nilikha na sira. Ngunit ito'y Kanyang hinayaan. Kung walang Diyos. at ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan! Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay. "Ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin. Mangangaral 4:4 Ang taong walang layunin ay parang barkong walang timon — isang palaboy. Subalit ninais Niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig.ito ay kanyang inanyuan upang tirahan!): "'Ako ang Panginoon. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Sinabi ng Diyos: "Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang . Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon.(na kanyang itinatag. Ito ay talagang ginawa para sa ating kapanatilihan. iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. lahat tayo ay mga "aksidente" lamang. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos! Nilikha ka ng Diyos para mahalin Niya. Hindi rin naman Siya nalulumbay. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. Ika'y Kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan. Puwede mo nang itigil ang pagbabasa sa aklat na ito dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. Ayon sa Roma 12:3. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Upang maging ikaw. upang puso mo'y hubugin. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. isang bagay na wala. Walang tama o mali. Kayo'y nilikha ko kaya 't tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain.uunawaang akmang-akma ang mundo para sa atin. Ikaw ay hinubog sa pamalo Niyang tangan. Dinisenyo kang ganap. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng Tatlong Persona — ang Diyos Ama. Thomas Carlyle    . Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob. Ikaw ay ikaw. Ayon sa Biblia. at may eksaktong mga katangian para mabuhay tayo." Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kclfer: Ikaw ay ikaw para sa mahalagang rason. higit nating na. subalit lubos na mapagkakatiwalaan.ang sandaigdigan ay dinisenyo nang buo para sa iisang layunin. ayon sa Kanyang kagustuhan.. Michael Denton ay naglilingkod sa Pamantasan ng Otago. at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig."' Ganito rin ang sinabi ng Biblia ilang libong taon na ang naka-raraan: "Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikhn ng langi( (siya ay Diyos!) na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Dinanas mong sugat. At nang sa paglago mo'y wangis Niya ang iyong kamtin."" Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala Siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat Siya ay isang Diyos ng pag-ibig. Subalit may Diyos na Siyang lumikha sa iyo para sa isang layu nin. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Maging ang Diyos nanangis sa ininda mong hapdi.

Ang tatlong ito'y hindi totoo. Ang ibang taong kontrolado ng hinanakit ay tahimik at kumukulo sa loob." Sa mga diksyunaryong ingles. Ang nakaraan mo'y nakaraan na! Wala nang makakapagpabago nito. Lima sa mga ito ang madalas magpatakbo ng buhay ng tao: 1. Panandaliang kaligayahan lang ang naiibibigay ng mga ari-arian. Ano ang puwersang nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Sa mga sandaling ito.Ang buhay ng bawat tao ay pinapatakbo ng isang bagay. May daan-daang mga pagkakataon. maliban na lang kung patuloy mong panghahawakan ang hapdi ng hinanakit. paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. maaaring ikaw ay kontrolado ng problema. Ang kanilang pagkatakot ay maaaring resulta ng iba't ibang bagay: isang karanasang masakit at di malimutan. ang mga taong kontrolado nito ay napag-iiwanan ng mga magagandang oportunidad dahil ayaw nilang makipagsapalaran. kanilang mga kauri. Hinahayaan nilang kontrolin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. inilayo siya ng kan yang kasalanan mula sa presensiya ng Diyos. ang mga mahihilig sumunod sa pulutong ang siyang nawawala. Puwedeng kontrolado ka ng isang mapait na alaala. Maraming tao ang kontrolado ng kasalanan. "Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. na ang kasalanan ay tinakpan. o ng isang paniniwalang di mo namamalayang mayroon ka. ang katumbas ng Ingles na salitang drive ay "magpatakbo. mas importante. Inaaksaya nila ang kanilang mga buhay sa patuloy na pag-iwas sa mga bagay na pinagsisisihan nila at pagtatago ng kanilang kahihiyan. Hinahayaan nilang ang kanilang mga buhay ay pangunahan ng mga inaasahan o expectations ng kanilang mga magulang. Ang sabi ng Biblia. Puwedeng naghahabol ka rin ng katapusang-araw o deadline para sa isang proyekto. Anuman ang sanhi ng kanilang takot. guro. Ang buhay ng mga taong kontrolado ng makasalanang budhi o guiltay pinaiikot ng mga alaala. to control. at mga emosyong maaaring kumontrol o magpatakbo ng buhay mo. Ang puwersang nagtutulak sa isang tao para maghangad nang maghangad ay ang maling paniniwalang kapag mas marami ang ari-arian mo. subalit ang isang susi sa kabiguan ay ang magpumilit na magustuhan ka ng lahat ng tao. hindi ka mag-aani. kontrolin. at laging nag-aalala tungkol sa iisipin ng iba. Maraming tao ang kontrolado ng hinanakit at galit. Ang takot ay isang bilangguang gawa ng sarili. Malamang ay nakalimutan na ng taong iyon ang nagawa niya sa iyo at ipinagpapatuloy na ang kanyang buhay. Sa halip na pakawalan ang hapdi sa pama magitan ng pagpapatawad. Ayaw nilang bitiwan ang kanilang mga sama ng loob at hindi nila mapagtagumpayan ang mga ito. Kaya rin ng Diyos ang gumawa ng mga nakamamanghang bagay sa iyong buhay. "Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. at mas magkakaroon ng seguridad.” May iba pang mga puwersang maaaring magpatakbo ng buhay mo. Ito'y mali. Maraming tao ang kontrolado ng takot.at ang isang duwag na nagngangalang Gideon ay naging isang matapang na bayani. Sinasaktan mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng kapaitan ng loob. Ang halaga ng iyong sarili o self-worth at ang halaga ng lahat ng iyong mga ari-arian ay hindi magkapareho. ang kadalasang kahu lugan ng salitang drive ay "to guide. nagsasawa rin tayo sa mga ito. " 2. Makinig ka: Ang mga nanakit sa iyo noon ay hindi na makakapinsala sa iyo ngayon. o ng dami ng iyong trabaho. subali't nagpupumilit pa ring pasiyahin ang kanilang mga magulang kahit na parang imposible itong gawin. subalit ang Lahat ng ito ay papunta lamang sa iisang malungkot na katapusan: Mga kakayahang hindi nagamit. Ginawa Niyang isang pinuno ang isang mamamatay-taong nagngangalang Moises. Hindi nila namamalayan ito pero madalas nilang parusahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsabotaheng sarili nilang tagumpay." Ang katumbas naman ng mga salitang ito sa wikang Filipino ay "gabayan. Ang sabi ni Jesus. Sinabi ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia. Ang layunin ng Diyos ay hindi kayang limitahan ng nakaraan mo. 5.mas magkakaroon ka ng seguridad. Sa kasamaang palad. asawa. Dahil hindi nagbabago ang mga materyal na bagay. Sa wikang Filipino. mas magiging importante ako. kumokontrol. Maraming tao ang kontrolado ng paghahangad na maibigan sila ng ibang tao. at buhay na hindi kasiyasiya. Ang pagpapakontrol sa opinyon ng iba ay isang garantisadong paraan para hindi mo makita ang layunin ng Diyos sa buhay mo. at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. at kontrolado nito ang paggamit mo ng oras.'" Karamihan sa atin ay ganoon nga — naglalagalag sa buhay nang walang layunin. at namamahala sa mga bagay na ito. Ang tunay na seguridad ay matatagpuan lamang sa kaisa-isang bagay na hindi maaaring agawin sa iyo ninuman — ang iyong relasyon sa Diyos. tensiyon o stress na hindi kailangan. or to direct. Ang iba naman ay pinangungunahan ng hangaring maibigan sila ng. 3. Kaya kailangang labanan mo ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig. Ang dalawang ugaling ito ay parehong nakakasama at hindi nakakatulong."' 4. "Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang nagpapalayas anumang pagkatakot. magiging mas masaya ka. inuulit-ulit nila ito sa kanilang mga isipan. Ang pagkakaroon ng maraming bagay ang nagiging pangunahing layunin ng kanilang mga buhay. o nagmamartilyo. Ang Panginoon ay isang espesiyalista sa pagbibigay sa mga tao ng pagkakataong magsimula muli. sanhi ng maraming bagay na hindi mo kayang kontrolin. ng isang bagay na malimit mong katakutan. mga bagay na pinahahalagahan. Pagkatapos ay maghahangad na naman tayo ng mas bago't higit na magandang bersiyon nito. at pagkatapos ay pakawalan mo na ito. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. o ang paglaki sa isang pamilyang masyadong mahigpit. alamin kung ano ang matututunan mo sa mapait mong karanasan. o kaibigan. anak. o pamahalaan. . Ang kayamanan ay maaaring mawala kaagad. iisa lang ang ginagawa mo: Ikaw ang gumagabay. hindi mo makakamtan ang kaganapan ng pagkataong hangad ng Diyos na mapasaiyo. Nang magkasala si Cain. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa mga mamahaling gamit na pag-aari mo. Marami ang nasa hustong gulang na. Sa halip ay umiiwas sila sa peligro at nagsusumikap na panatilihin ang anumang nakasanayan na. Hindi ko alam ang lahat ng susi sa tagumpay. Ang madalas paniwalaan ng tao tungkol sa pera ay ito: Kung mas marami ang pera mo. Maraming tao ang kontrolado ng materyalismo. "Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal. May iba naman ay mabilis "pumutok" at magbunton ng galit sa kapwa. Puwede ring nasa lahi nila ang pagiging matatakutin. o ng isang mahigpit na pangangailangan. samantalang ikaw ay nakababad pa rin sa iyong hinanakit at nabubuhay sa nakaraan. Kung magpapatali ka nito. o humahampas ng bola ng golf. Mali rin ang paniniwalang kapag mas marami ang aking makukuha." Nagmamaneho ka man ng kotse. Para sa kapakanan mo. "Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. mga pag-aasam na di makatotohanan. Sinasabi ng Diyos na ang pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi material. Sinasabi ng Biblia. Ang hinanakit ay mas nakakasira sa iyo kaysa sa taong nakasakit sa iyo. Tayo ay produkto ng ating nakaraan pero hindi tayo bilanggo nito.

hamak." Ang karamihan daw ng mga tao ay namumuhay nang tahimik na kawalang pag-asa. Magtatanong ka lang nang ganito: "Ang gawain bang ito ay nakakatulong para maganap ang isa sa mga layunin ng Diyos para sa buhay ko?" Kung wala kang malinaw na layunin. matinding pagod. ni isa ay wala kang matitiis. ang mas akmang deskripsiyon ay aimless destruction o walang-layuning pagkataranta. Kung wala kang malinaw na layunin. aktibidad na walang direksiyon." Likas sa tao ang maabala ng mga malilit na bagay. May binatang humigit-kumulang ay bente anyos ay nagsulat nang ganito: "Pakiramdam ko'y bigo ako dahil nagsusumikap akong maging isang tao na hindi ko naman alam kung ano. Ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng pokus ay makikita sa liwanag. "Ngayon.' Gayunma'y itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Umaasa kang ang bawat pagbabago ay makakapawi sa kalituhan mo o kaya ay makakapagpuno ng kahungkagan ng iyong puso. Sa pamamagitan ng isang magnifying glass o Ienteng nagpapalaki ng hitsura. Hindi ito mapupunuan ng tagumpay. posibleng nagpupumilit kang gumawa nang higit pa sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos (o kaya nama'y sobra ang panonood mo ng telebisyon). "Gusto mo bang mabuhay hanggang sa edad na sandaan?" Ang mga pasyente niyang may malalim na pagkaunawa sa layunin ng kanilang buhay ay sumagot ng "Oo. Ang alam ko lang gawin ay ang makaraos sa araw-araw. trabaho. Huwag mong piliting gawin ang lahat. nagwawakas ng walang pag-asa. ayaw kong mabuhay magpakailanman. Halimbawa. at iba pang mga panlabas na bagay. kaya pati ang mga kadudadudang paraang katulad nga strolohiya o pagpunta sa mga manghuhula ay sinusubukan ng marami. Ang mga taong hindi alam ang kanilang layunin sa buhay ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang daming mga bagay. Ngunit kung walang kahulugan ang buhay. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magbibigayng kahulugan sa iyong buhay. at wala ring makakapagpuno sa kawalan ng kaalaman tungkol dito. Ang pamumuhay nang may layunin ay nauuwi sa mas simpleng uri ng pamumuhay at mas matinong iskedyul. Bernie Siegel na kaya niyang hulaan kung alin sa kanyang mga pasyenteng may kanser ang gagaling. subali't ang sinasabi ng Biblia ay. Ang sikreto niya ay isang buhay na nakapokus. sa tindi ng iyong pinagdaraanan. ang buhay ay walang kahulugan. Bawasan mo ang mga ginagawa mo.isang buhay na ginagabayan. Maraming tao ang parang mga gyroscope — paikut-ikot nang mabilis pero wala namang pinupuntahan." Kung wala ang Diyos. sapagkat ang aking mga araw ay parang isang hininga. Kapag ang liwanag ay naipokus nanghigit pa at ito'y naging isang laser beam kaya nitong pumutol ng bakal. Magiging batayan mo ang iyong layunin sa pagsusuri kung aling mga gawain ang kinakailangan at alin ang hindi. Ang sabi sa Biblia. "May nagkukunwaring mayaman." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay magpapagaan ng buhay mo. at pag-aaway. Ang resulta nito'y tensiyon o stress. At kung walang kahulu gan. masnakasentro ang kanilang mga buhay kaysa sa karaniwang tao. Sinasabi ng Diyos. Tanggalin ang ibang mga aktibidad mo. Imposibleng magawa mo ang lahat ng gustong ipagawa sa iyo ng iba. Natuklasan ni Dr. "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo . ' Ang sabi ng Biblia. Kung naramdaman mo na ang mawalan ng pag-asa. Sila'y isa-isa niyang tinanong ng. Maaaring nahaharap ka sa isang sitwasyong mukhang imposible. mararamdaman ko ring nagsisimula na akong mabuhay. Ang kalat na liwanag ay mahina. maraming nilalang ang nagpahayag ng kawalang pagasang ito. paglalaanan ng oras. Ang mga Benepisyo ng Pamumuhay na May Layunin May limang napakagandang benepisyong makukuha mula sa pamu muhay nang may layunin. Ang pag-asa ay kasing importante ng hangin at tubig sa iyong buhay. ang mga sinag ng araw ay puwedeng ipokus para magsindi ang damo o papel. " Huwag kayong magpakamangmang." Sila ang may mas malaking pag-asang mabuhay. gayumna'y napakayaman" Ito rin ay nagdadala ng katahimikan ng pag-iisip: "iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. o kaya'y sa kondisyon ng iyong isip at emosyon sa mga sanda ling iyon. walang layunin ang buhay. hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas."" Ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan. Sa panahon natin ngayon. Kung walang layunin. Ang buhay na walang layunin ay walang kabuluhan. upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. kundi buhay na walang layunin.Ipapakita sa iyo ng apatnapung araw na paglalakbay na ito kung paano magkaroon ng buhay na may layunin o purposedriven life . relasyon. Sa katunayan.Sinabi niya. Kailangan mo ng pag-asa para mapagtagumpayan ang anumang bagay. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa malaman mo ang mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. nakayanan ni Apostol Pablong ipakalat ang Cristianismo sa buong Roma. Hayaan mo akong mag-isa. Si Job ay nagsabing. Ang mga kalalakihan at kababaihang nagkaroon ng malaking impluwensiya sa kasaysayan ng mundo ay nabuhay nang nakapokus. Nagiging epektibo ka sa pamamagitan ng pagiging "mapili. ipokus mo ito!Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga maliliit na bagay." Subalit hindi nito kayang lutasin ang totoong problem mo — ang kawalan ng pokus at layunin. na ang pag-iisip ay sumasaiyo. walang kabuluhan at pag-asa ang buhay. at walang patutunguhan. makakaya mong tiisin ang kahit anong bagay. "Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at ang nasa hinaharap. Malalaman mo kaagad kung ano ang hindi. Iniisip mo. Kung pati ito ay hindi mo rin magampanan. Kung gusto mong buhay na may kapangyarihan. kinokontrol. Kapag natuklasan ko balang araw ang aking layunin. kasikatan. "Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi. Wala nang hihigit pa sa lakas ng isang buhay na nakapokus — isang buhay na may layunin. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Dios na inyong gawin. Puwede kang maging abala pero walang layunin. o kasiyahan. "People live lives of quiet desperation. at pinamamahalaan ng Diyos. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidad sa pagiging mabunga. "Siguro naman ngayon ay mababago na ang lahat. Ano ang saysay ng ganoon? Ang sabi ni . kayamanan. Ang buhay na walang layunin ay paggalaw na walang kahulugan. huwag kang sumuko! Kahanga-hangang mga pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kapag nagsimula kang mamuhay nang may layunin. Si Isaias ay dumaing nang ganito: "Ngunit ang tugon ko. Malamang ay ibatay mo ang iyong desisyon sa mga nangyayari. subalit wala naman. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang layunin. "7at "Kinasusuklaman ko ang aking buhay.mga panukala para sa ikububuti at hindi sa ikasasama. at paggamitan ng mga mapagkukunangyaman. Ang oras mo ay sapat lang para gawin ang kalooban ng Diyos. Sa Biblia. Halos mag-isa lang siya nang gawin ito. 'Ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Gusto nating madiskubre ang kahulugang ito. Nilikha tayo upang magkaroon ng kahulugan. at mga pangyayaring walang dahilan. Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng pokus sa iyong buhay Naisesentro nito ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo. Si Henry David Thoreau ay nagmasid noon at nagsabi ng. at gawin lang ang mga bagay na pinaka-importante.simbahan. Kapag may kahulugan ang buhay. may nagpapanggap na dukha. kahit na magaganda rin ito. wala kang pundasyong pagbabatayan ng iyong pagdedesisyon. pero puwede mong tipunin ang gagawin mo at kung anong enerhiya nito kung ipopokus mo ito. magpapabagubago ka ng direksiyun.

ipinadala sa kanya ang tropeyong iyon sa pamamagitan ng koreo. namamatay ang kasiglahan kapag walang layunin. at ang mga parangal ay nakakalimutan. o ginamit para sa mga layunin ng Diyos para sa iyo? Hangad ng aklat na ito na maihanda ka para sa dalawang tanong na nabanggit. si James Dobson ay naghangad na maging kampeon ng tennis sa kanilang eskuwela. "Ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay Ko sa iyo?" Ano ang ginawa mo sa buhay mo — sa lahat ng mga kaloob. Hindi maunawaan ng marami ang katotohanang lahat ng bagay na nagawa ng isang tao ay nalalampasan din ng iba."n Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay nagbibigay ng motibasyon sa iyong buhay Ang layunin ay laging nagbubunga ng labis na sigla at sigasig. Ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos sa pananaw. Ika-3 Araw Pag-iisip Tungkol Sa Aking Layunin Puntong Dapat Pagnilayan: Ang daan tungo sa kapayapaan ay ang pamumuhay nang may layunin. umuubos ng ating lakas. Walang nakakapagpasigla nang tulad ng isang malinaw na layunin. at natutunan mo ba Siyang mahalin at pagtiwalaan? Sinabi ni Jesus. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko."" Pangalawa. Ang walang kabuluhang pagtratrabaho. at ang buhay.Pablo. relasyon. talino. Kapag natapos mo na ang aklat na ito. Ang sabi ng Biblia. "Ano ang ginawa mo sa Aking Anak na si Jesu-Cristo" Hindi magtatanong ang Diyos tungkol sa iyong relihiyon o doktrina. ''Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ito ang sinabi ni Jim: "Pagdating ng panahon." Isaiah 26:3 Tanong na Dapat Pag-isipan: Kung tatanungin ang aking pamilya't mga kaibigan. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay-sulit sa Diyos ng kanyang sarili. bago ka pumasok sa kawalang-hanggan. "Ako ang daan. Talatang Dapat Tandaan: 'Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan. Sa kabilang banda. at kung iba ang inyong iniisip tungkol ia anumang bagay. ano kaya ang sasabihin nilang nagpapatakbo ng aking buhay? Ano ba ang gusto kong maging sagot nila?    ."" Sa kabutihang palad. magiging handa ka nang sagutin ang dalawang tanong na ito.'ito rin ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. ang katotohanan. sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo. Muli sa Biblia ay puwede na nating ipalagay na dalawa ang magiging mahalagang tanong ng Diyos sa atin: Una. Ang mga rekord sa anumang paligsahan ay nasisira din. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa. Ang ikalawang tanong ay magbibigay-katiyakan sa kung ano ang gagawin momagpakailanman. lakas. Ang unang tanong ay magbibigaykatiyakan sa kung saan ka mananatili magpakailanman. at susuriin Niya nang mabuti ang iyong buhay. na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Natagpuan pala ang tropeyo sa isang basurahan nang ipaayos ang eskuwela. Ito ang huling pagsusulit mo. ang mga reputasyon ay kumukupas. tayo’y nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan. Noong siya'y nasa kolehiyo pa. Isang araw ay tatayo kasa harap ng Diyos. Labis siyang nasiyahan nang itanghal ang kanyang tropeyo sa kabinet na pinaglalagyan ng mga tropeyo ng eskuwela. at mapagkukunang-yamang ibinigay sa iyo ng Diyos? Inubos mo ba ang mga ito sa sarili. ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. Ang ibuhos mo ang iyong sarili para sa isang layuning alam mong napakahalaga. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi. Ini lagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang-hanggan.. Higit na mabuti ang ibuhos mo ang panahon sa pagbubuo ng isang pangwalang-hanggang pamana. ang maging isang malakas na puwersa ng kalikasan sa halip na isang maliit. Pagkalipas ng ilang taon. Hindi ka inilagay sa lupa para lamang maalaala ng iba. at nagnanakaw ng ating kagalakan. oportunidad. nang ganito: "Ito ang tunay na kagalakan ng buhay. ang siyang pumapagod sa atin. Si George Bernard Shaw ay nagsulat. Ang tanging bagay na magiging mahalaga ay ito: Tinanggap mo ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo. hindi ang sobrang pagtratrabaho. Gusto nilang maalaala sila ng mga tao kapag patay na sila. gusto ng Diyos na makapasa tayo sa pagsusulit na ito kaya ibinigay na Niya kaagad sa atin ang mga tanong na lalabas. upang makapag-iwan sila ng isang permanenteng pamana dito sa lupa." Ang pagkaunawa sa iyong layunin ay maghahanda sa iyo para sa kawalang-hanggan. Pati ang simpleng pagbangon sa umaga ay nagiging mabigat. "Kaya nga. ang lahat ng mga tropeyo mo ay ibabasura rin ng ibang tao. na palaging nagrereklamong ayaw ibuhos ng mundo ang kanyang panahon sa pagpapaligaya sa iyo. pabigla-bigla't maka-sariling bunton ng mga sakit at sama ng loob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful