Antas ng Pang – unawa sa Pagbasa

Pagunawa sa Binasa: Ayon kay Diane Lapp at James Flood Ang pagbasa ay pagunawa kung hindi mo maunawaaan ang binasa mo hindi ka bumasa. Ang kakayahang makaunawa sa mga binasa ay nangangailangan ng napakaraming kasanayan na hindi mo matatamo sa isang paraan lamang. Bilang mga guro kailangang mabigyan natin ng mga Gawain at tanong ang mga bata na makakatulong sa pag – unlad ng kanilang kakayahan sa pag - unawa. Apat na Antas ng Pag basa: 1. Batayang Antas – tiantawag itong panimulang pagbasa sa pagkat pinauunlad dito ang rudimentaryong kakayahan. Ibig sabihin dinidevelop ito mula sa kamang-mangan. Elementaryang pagbasa rin ito, dahil sinisimulang ipinatuturo sa paaralang Elementarya. 2. Inspeksyonal na Antas - panahon ang pinakamahalaga sa antas na ito pagbasa. Itinatakda ito sa limitadong oras ng pagbasa - Pre – reading o Ristematiko, iskiming din ito kung tawagin. 3. Mapanuri o Analitikal na Antas – aktibo namn ang antas na ito ng pagbasa sapagkat hangad ditong intindihing mabuti ang pinakakahulugan ng babasahin sapagkat matalinong hinihinuha ng mga pahiwatig at tagong kahulugan matatagpuan sa pagitan ng teksto o linya. 4. Sintopikal na Antas – pinakamataas na antas na ito ng pagbasa kumplikado at sistematikong pagbasa ito. Humahamon sa kakayahan ng bumabasa. Uri ng Pang – unawan ng Pagbasa: 1. Skimming – (mabilisan ang pagbasa) mabilis ang pagsulyap sa nilalaman ng akda o pahayagan. 2. Scanning – (pahapyaw na pagbasa) mabilis din itong isinasagwa ngunit binibigyan ng pansin ang paksa o impormasayon. 3. Analitikal - (pagsusuring pagbasa) masusing pagbasa ang kinakailangan upang malaman kung may katotohanan ba ang ipinahayag ng isang opinion o haka – haka, kung bunga ng karanasan. 4. Kritikal – (pamumunang pagbasa) kailangan ay ang lubos na naunawaan ng mambabasa ang akda o ang paksa. Mga Tulong sa Isang Mambabasa ng Tahimik: 1. Pumili ng isang lugar na tahimik at lumagay as isang kalagayang maginhawa.

Skimming -mabilisang pagbasa 2. Scanning – pahapyaw na pagbasa 3. Kumplikado at sistematikong pagbasa. . Mga Apat na Antas ng Pagbasa: 1. 5. Itala ang mahahalagang impormasayon at suriin upang sa wakas ay makapagbigay ng maayos o tamang konklusyon sa binasa. Inspeksyonal na Antas – Itinatakda ito sa limitadong oras ng pagbasa. 4.tinatawag din itong panimulang pagbasa sapgkat panauunlad nito ang rudimintaryong kakayahan. Sikaping iugnay ang mga nabasa sa mga karanasan at mga bagay na nakikita sa paligid. Batayang Antas . Kilalanin ang mga pangunahing kaisipan sa binabasa.unawa. Mapnuri o Analitikal na Antas – aktibo namn ang antas na ito ng pagbasa sapagkay hangad ditong intindihinh mabuti ang pinakakahulugan ng babasahin. Itala at hanapin ang kahulugan ng mga salita o pariralang hindi alam ang kahulugan. Itala at hanapin ang kahulugan ng mga salita o pariralang hindi alam ang kahulugan. Ang kakayahang makaunawa sa mga binasa ay nangangailangan ng napakaraming kasanayan na hindi mo matatamo sa isang paraan lamang.2. Uri ng Pang – unawang Pagbasa 1. Analitikal – pagsusuring pagbasa 4. Kritikal – pamumunang pagbasa Mga Tulong sa Isang Mambabasa ng Tahimik: 1. Iskiming din ito kung tawagin. Kilalanin ang mga pangunahing kaisipan sa binabasa. Summary Pagunawa sa Binasa Ang pagbasa ay pagunawa kung hindi mo maunawaaan ang binasa mo hindi ka bumasa. 4. 3. 3. 2. Sintopikal na Antas – Ito ang pinakamataas na pagbasa. 2. Bilang mga guro kailangang mabigyan natin ng mga Gawain at tanong ang mga bata na makakatulong sa pag – unlad ng kanilang kakayahan sa pag . Pumili ng isang lugar na tahimik at lumagay as isang kalagayang maginhawa. 3.

Sikaping iugnay ang mga nabasa sa mga karanasan at mga bagay na nakikita sa paligid. 5. Reported by: Gerald R. Itala ang mahahalagang impormasayon at suriin upang sa wakas ay makapagbigay ng maayos o tamang konklusyon sa binasa. Diña .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful